logo

De Vonder Homepagina


Selecteer een deel waar je informatie over wil weten


Steegensch Eindje

Het Steegensch Eindje is gelegen aan de dorpszijde van de Stegen en betreft de huizen aan de noordzijde van de Stegen. Op onderstaande kadasterkaart staan de kadasternummers van 1832 (blauw) genoemd en al deze huizen zijn afgebroken voor de aanleg van een nieuwbouwwijk:

01

Wie er precies rond 1740 in dit deel van de Steegen woonden is beschreven in de archieven van Asten bij de lijst van vergoedingen voor misoogsten:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 170; 29-12-1739:
Specifique lijste ofte memorie geformeert door schepenen en secretaris van Asten volgens het opgeven van de ingesetenen van Asten van soodanige als de ingesetenen van Asten geleeden hebben vant verhagelen van koorn op de 13e july en afwayen van de boekweyt op den 15e augustus 1737 wanneer het koorn en boekweyt rijp was. Alsmede van de menigvuldige swaare regen die gevallen is in de voorschrevene jaare 1737, 1738 en 1739 waardoor de weylanden geheel onder water gestaan hebben en het gras en hoy daardoor veel bedorven en verdronken is geworden door hetwelke veel runtvee en schapen bedorven en gestorven sijn, alsoo deselve op leege en natte weyen haar voedsel hebben moeten haalen, welk verdronken gras en hoy dat bedorven was in de wintertijden hebben moeten eeten. Mitsgaaders vant bevriezen van de boekweyt in desen jaaren 1739, tusschen de 15e en 16e juny allent welke schaade de navolgende ingeseetenen hebben opgegeven en getaxeert onder presentie vant selve ten allen tijde, des gerequireert werdende, met solemneele eede sullen bevestigen soo en gelijk bij of agter ider sijn naam is uytgetrocken en hierna is volgende te Steegen:

Naam Huis Omschrijving Vergoeding
Hendrik Jan Canters 5 ƒ 35,-
Aart Driessen 2 ƒ 125,-

Aldus dese lijste gemaakt en geformeert in voege als vooren volgens het opgeven der ingesetenen onder presentie van eede dat deselve de ongelucken en schaaden gehadt hebben, soo en gelijk agter ider sijnen naam staat aangeteekent en tot een som is getaxeert na ider sijn beste kennis. Wijders verklaaren wij ondergeteekende schepenen van Asten, op den eed ten aanvank van onser bediening gedaan dat de ingesetenen alhier wegens het verhagelen van koorn, afwayen en bevriesen van de boekweyt, sterven van een menigte beesten en schapen, verdrinken van hoy, gras, koorn en andere vrugten als int hooft deeser lijst, seer veelen groote schaade geleeden hebben en vooral in dese jaare, alsoo den ingesetenen alhier den grooten reegen die er is gevallen als anders op sijn best maar eene halve oogst gehadt hebben waardoor deselve buyten staat geraakt sijn om haar verschulde 's lants- en dorpslasten te konnen opbrengen en betaalen waardoor de ingesetenen dagelijks veele schaade en executiecosten moeten ondergaan. In teeken der waarheyt hebben wij deese ten prothocolle onderteekent binnen Asten, desen 28 december 1739.

In de lijst met getroffenen van de misoogsten wordt Hendrick Jan Canters genoemd, maar dat is waarschijnlijk een transcriptiefout en moet Antonie Jan Canters zijn. Antonie Jan Canters is de zoon van Jan Peeter Canters, die het huis in 1713 gekocht heeft van de nazaten Ruth Thomas Jacobs en diens vader was al in het begin van de 17e eeuw bewoner. Het huis was tot 1740 in eigendom van de armen van Asten en is daarna verkocht aan Goort Bukkems. Diens zoon Johannes heeft het tot 1840 in eigendom gehad en het huis is daarna afgebroken.

Aart Driessen is getrouwd met Maria Willems van den Eerenbeemt en zij heeft het huis geërfd van haar moeder Elisabeth Hendrick Canters. Haar vader Hendrick Canters heeft het huis rond 1715 gekocht van de gemeente Asten nadat zoon Johannes van Jacob Hendrick Bernaerts het huis had verlaten. Aart Driessen, ook wel Zeegers genoemd, woonde tot rond 1780 in het huis en daarna ging het over naar dochter Elisabeth, die getrouwd was met Willem Hoefnagels. Na het overlijden van haar man werd het huis in 1807 verkocht aan Peter Arnoldus Segers getrouwd met een nicht van Elisabeth. Peter Arnoldus Segers verkoopt het huis een jaar later door aan zijn broer Franciscus Arnoldus Segers en tot 1903 is het huis in bezit geweest van diens nazaten. Dan wordt het verkocht aan de familie de Haan, die er tot ver in de 20e eeuw heeft gewoond.

Marcelis Loomans wordt ook genoemd voor een bedrag van ƒ 11,-. Hij woonde niet op de Steegen, maar had er wel grond, die mogelijk hoorde bij kadasternumer G91, destijds bekend als Steegen 3.

Hieronder zijn de topografische kaarten van 1850, 1900, 1950 en 2000 van het Steegensch Eindje met elkaar vergeleken. Het betreft de huizen gelegen ten noorden van de Stegensche straat en dat waren er vier bij het kadaster rond 1832, zijn er drie rond 1850 en 1900 (inclusief schuren) en twee rond 1950. Na 1975 zijn alle huizen opgegaan in een nieuwbouwwijk.

02 03
04 05

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 3 februari 2018, 18:07:52

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen