logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G88

Thomas Jacobs koopt in 1667 een schuur die hij tot huis verbouwd:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 67 verso; 05-11-1667:
Joost Roefs verkoopt aan Thomas Jacobs, schuur (document is slecht leesbaar, mogelijk is schuur een huis geworden of hoort er gezien de koopsom ook nog een huis bij) met de aangelegen plaats in de Stegen, ene zijde de koper, andere zijde erven Jan Ideleth, andere einde Jan Canters en Huybert Thomas; een halve beemd den Clijnen Hengst in de Stegen 2 lopense; land het Coolcempke 6 roede. Koopsom ƒ 550,-.

Bij de verpondingen van 1680 staat Thomas Jacobs te boek als eigenaar van het huis

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 17 verso:
Thomaes Jacobs.

Thomas Jacobs is geboren te Asten rond 1630 als zoon van Jacob Thomas Mathijssen en Maria Rutten (zie Voormalig huis G154). Hij is op 02-03-1658 te Asten getrouwd met Jenneke Joachims, geboren te Asten rond 1630:

1658 Martij 2; Thomas Jacobs et Jenneke Jochims, Hendrick Dielis et ..

Het gezin van Thomas Jacobs en Jenneke Joachims:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Aelke Asten 10-02-1658 Kind Asten ±1658
2 Antonie Asten 26-11-1659 Leende 26-06-1686
Henrica Lucas
Asten 07-03-1715 zie Voormalig huis G91
3 Ruth Asten 23-08-1662 Heeze 19-10-1687
Joanna Dielis Coppen
Heeze 06-11-1727
4 Wilhelma Asten 09-07-1665 Asten 14-05-1696
Johannes Hendriks
Asten 10-11-1745 zie ook Berken 7
5 Jan Asten 10-08-1668 Ongehuwd Asten 04-07-1720
6 Maria Asten 10-12-1670 Kind Asten ±1670
7 Jacob Asten 15-02-1673 Vlierden 28-08-1695
Helena Marcelis Slaats
Helmond 30-06-1733 Helena overleden te
Helmond op 28-01-1732

Thomas Jacobs koopt regelmatig land in de Stegen:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 204 verso; 06-12-1663:
Michiel Peeter Colen den ouden verkoopt aan Thomas Jacobs land in de Pas 2 lopense 13 roede naast Huybert Jan Tielen. Koopsom ƒ 230,-

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 42; 17-01-1678:
Peeter Janssen getrouwd met Lijske, dochter Peeter van den Meulendijck verkoopt aan Thomas Jacobs groes in de Stegen 1 1⁄2 lopense naast Peter Jan Aerts. Verponding 0-12-0. Belast met 3 ort per jaar cijns aan de Heer van Asten.

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 64; 29-03-1681:
Frans Cornelissen Molendijck en Frans Philipsen als momboiren over de weduwe Aert Jan Antonissen en haar zeven onmondige kinderen verkopen aan Thomas Jacobs groes in de Steegen bij de Koeystraet 2 lopense naast Maria weduwe Jan Dielis.

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 230; 02-07-1685:
Jan Jansen Verhindert verkoopt aan Thomas Jacobs groes in de Steegen 1 1⁄2 lopense naast Lijsken Jansen. Koopsom ƒ 117,10.

Thomas Jacobs erft ook nog geld uit de verkoop van de onroerende goederen van zijn ouders:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 86; 08-09-1681:
Mayke, weduwe Jacob Thomas, Thomas Jacob Thomas, Thomas Jacob Thomas en Jacob Jan Hendricx als momboiren over de onmondige kinderen van Jan Jansen van Gerwen en Adriaentie, dochter Jacob Thomas, Baltus Hendricx getrouwd geweest met Jenneke Jacobs namens zijn kinderen nu geassisteerd met Huybert Jan Tielen, Thomas Jacobs en Gijsbert Jansen Vogels als momboiren over de onmondige kinderen van wijlen Hendrick Jacob Thomas en Geertruyt Geverts. Zij verkopen, met decreet van schepenen de dato 01-09-1681 aan Peeter Marcelis Leenders en Antonis Dielis Ceelen:
Huis, hof, hofstad, aangelag en de landerijen aan het Laerbroeck 9 lopense naast Steven Lamberts; land den Papenecker aant Laerbroeck 3 lopense naast de kinderen Jan Antonis Verhindert; land den Henst 1 1⁄2 lopense naast Peeter Ceelen; land gekomen van Dirck Huyben 1 1⁄2 lopense naast Antonis Dielis Ceelen; het Hooyvelt 2 lopense naast Antonis Dielis Ceelen, gereserveerd wordt een klein huiske met den hof tot het Wilighke toe waar de weduwe Jacob Thomas nu in woont. Zij mag hier gedurende haar verdere leven blijven wonen. Daarna komt het aan de kopers. Belast met 6 stuiver 12 penningen per jaar aan de Heer van Asten; ƒ 200,- aan de weduwe Michiel Jacobs van de Cruys; ƒ 75,- aan Hilleke, dochter Hendrick van de Luytelaer; 10 stuiver per jaar aan de Heilige Geest, alhier; ƒ 50,- aan Jenneke, dochter Jan Jansen van Gerwen. Koopsom ƒ 925,-.

Ook is Thmoas Jacobs van de partij bij een probleem met de waterafvoer in de Stegen:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 40; 11-02-1686:
Na afloop van de verkoping, zijn Nicolaes, Jan van Ruth, Thomas Jacobs en anderen, wonende in de Steegen, door ons, attestanten, verzocht om inspectie te doen dat de eenen den anderen het waeter aldaer in de Steegen opstopten ende den eenen ander sijnen beempden daerdoor verdroncken. Er is gevraagd door wiens oorzaak het water zijn loop niet meer heeft. Aan ons is toen de naam van Goort Paulus genoemd. Gekomen zijnde ter plaatse van de opstopping, bij den Hoogenacker, die ten dele is van Antonis Lomans en Goort Paulus sprak deze laatste seer heevige woorden hij zou nooit ofte nimmer meer toestaan dat het water neffen den Hoogenacker zijn loop zou hebben. Ziende echter dat de graeff was opgeveeght ende de aerde die op den cant lagh wederom in den graeff gestooten te sijn. Ons is verklaart dat de mede-burgers wel tevreden zijn dat het water sijnen cours zou gaan langs de voorschreven Hoogenacker. Er zijn dan hevige woorden gevallen tussen  Jan Peeters van Ruth en Goort Paulus, waarbij de laatste de voornoemde Jan van Ruth heeft gestooten met sijn  armen, dat dese Jan van Ruth, door het selve stooten is gevallen en wel soodanigh dat sijn lichaem tenemael nat was. Jan van Ruth heeft zijn beklag gedaan aan de ondervorster en deze heeft Goort Paulus becalangeert. Was getekend Peter van der Lith en Jan Somers.

Thomas Jacobs wordt benoemd tot ongeleerde borgemeester, hetgeen betekent dat hij lezen noch schrijven kon.

Asten Rechterlijk Archief 9 folio 195; 21-06-1687:
Antonis van Ruth is aangesteld als geleerde borgemeester Sint Jan 1687-1688 en Thomas Jacobs als ongeleerde.

Maar rekenen kon hij wel, want hij kocht nog steeds land aan:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 80 verso; 22-01-1695:
De kinderen Jan Dielis verkopen aan Thomas Jacobs groes het Eeuwselvelt in de Steegen 3 lopense naast de koper. Verponding ƒ 1,- per jaar. Belast met ƒ 0-3-14 per jaar, te betalen met Thomas Jacobs, aan de Heer van Asten. Koopsom ƒ 114,-. Land aen den Ommelschenwegh 43 roede naast de koper. Verponding ƒ 0-7-0 per jaar. Koopsom ƒ 27,-.

Jenneke Joachims is op 18-05-1704 als Johanna Thomas te Asten overleden en Thomas Jacobs is op 25-10-1708 te Asten overleden. Daarna verdelen de kinderen de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 11 verso; 16-09-1709:
Anthonis Thomas Jacobs, Ruth Thomas Jacobs, Jan Thomas Jacobs, Jacob Thomas Jacobs en Jan Hendrix man van Willemke Thomas Jacobs. Allen kinderen en erven van wijlen Thomas Jacobs en Jenneke Joachims. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Anthonis land den Henst 1½ lopense; land den Ommelsenwegh 2 lopense 25 roede; land aen het Eynde 1 lopense; groes het Eyntie 2 lopense; groes hetLiender 1 lopense 25 roede; groes het Eyntie 25 roede.
2e lot krijgt Ruth het oude woonhuis en het aangelag in de Stegen 2 lopense, ene zijde weduwe Willem Hendrick Dielis, andere zijde Jan van Hove; land de Steegen 3 copse; land de Pas 2 lopense 12½ roede; land de Pas 1 lopense; land den Brembergh 1 lopense; groes het Swartbroeck 1 lopense 12½ roede. Belast met ƒ 5,- per jaar aan de Kerk van Asten te lossen met ƒ100,-.
3e lot krijgt Jan de turfschop en de grond waarop deze staat in de Steegen 10 roede, ene zijde weduwe Willem Hendrick Dielis, andere zijde Rut Thomas, ene einde Jan van Hove, andere einde de straat; land den Ommelsenwegh 2 lopense; land het Eyntie 7 copse; land het Keske 3 copse; land de Pas 25 roede; groes de Steegen 3 lopense; groes het Liender 3 copse.
4e lot krijgt Jacob de schuur en de plaats waarop deze staat in de Steegen 10 roede, ene zijde Frans Huyberts, andere zijde Rut Thomas, ene einde Willem Hendricx, andere einde de straat; land de Lochten 2 lopense 25 roede; land den Brembergh 1 lopense 12½ roede; land den Ommelsenwegh 1 lopense 12½ roede; groes de Steegen 2 lopense; groes het Liender 1 lopense 25 roede. Belast met ƒ 5,- per jaar aan den Armen van Asten.
5e lot krijgt Jan Hendricx land den Ommelsenwegh 2 lopense; land den Ommelsenwegh 1 lopense 25 roede; land den Hoppencamp 3 copse; groes het Liender 2 lopense; groes de Steegen 3 lopense.
De eventueel nog te vinden renten en lasten zullen gezamelijk gedragen worden.

De verpondingen van 1713 lopen al vooruit op de verkoop van het huis:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 41:
Jan Peeter Canters.
Van weduwe Antonij Tomas. In de bede ƒ 3-9-0.

De kinderen en kleinkinderen van Jacob Thomas en Jenneke Joachims verkopen hun erfdelen door aan Jan Peeter Canters:

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 141 verso; 26-04-1718:
Jacob Tomas verkoopt aan Jan Peter Kanters een huis, hof en aangelag in de Stegen, 1 copse, ene zijde de koper, andere zijde weduwe Frans Huybers, ene einde weduwe Willem Hendrix, andere einde de weg; hooiveld in de Stegen naast de kinderen Claes van der Linden 1½ lopense; land in de Stegen naast Mattijs Kanters 2½ lopense; land in de Stegen naast het gemene land 1½ lopense; land in de Stegen naast Jan Tomas 1 lopense. Hem aangekomen van zijn ouders. Koopsom ƒ 150,-.

Asten Rechterlijk Archief 93; 12-02-1723:
Ruth Thomas, wonende te Heese, Jan Hendrix man van Willemyn Tomas, Jacob Teunis Peerboom mede voor Maria, zijn zuster wonende in Holland, Griet Teunis Peerbooms, Lucas Teunis Peerbooms, wonende te Leende, Ruth Thomas en Jochem Jacobs als momboiren over de minderjarige kinderen van wijlen Jacob Thomas, allen erven van Jan Peter Canters. Zij verkopen aan Jan Peter Canters een huis, hof en aangelag ½ lopense;  weiveld 3½ lopense naast Jan Hendrix; hooibeemd 3 lopense naast Jan Hendrix; land den Bergh 7 lopense naast de kinderen Marten Andriessen; land aan den Ommelsche weg 2 lopense naast Jan Hendrix; land den Hengst 7 copse naast de erven Berckers; land de cleynen Hengst 3 copse naast Jan Dirck Colen; land den Hoeckacker ½ lopense naast de weduwe Frans Huybers. In gebruik bij de erven Jan Thomas. Koopsom ƒ 273,-.

Jan Peeter Canters is geboren te Asten op 29-08-1687 als onwettige zoon van Peter Hendrick Canters en Wilhelma Thomas Joachims (zie Voormalig huis C1171):

Baptizatus est Jois filius illegitimus Petri Henrici Canters ut dicitum et Wilhelma Thomae Joachims; susceptor Thomas Joachims.

Gedoopt is Jan onwettige zoon van Petri Henrici Canters zoals je zegt en Wilhelma Thomae Joachims; getuige Thomas Joachims.

02

Het is zeer aannemelijk dat de moeder van het kind Wilhelma Thomas Jacobs is en om de schande te voorkomen hebben zij en haar vader als achternaam Joachims genomen, de achternaam van haar moeder. Jan Peeter Canters is dan waarschijnlijk in het gezin van Jacob Thomas opgegroeid. Hij is op 30-08-1711 te Eindhoven getrouwd met Wilhelma Jansen, geboren te Strijp op 23-12-1687 als dochter van Joannes Claes en Joanna Wouters:

Contraxerunt matrimonio Joes Peeter Canters et Wilhelma Jansens; testes Jacobus Teunis et Elisabeta Jansens. Coram me Adriano Wijnders pastore Endovis.

Huwelijkscontract van Jan Peeter Canters en Wilhelma Jansens; getuigen Jacobus Teunis en Elisabeta Jansens. Voor pastoor Adriano Wijnders te Eindhoven.

03

Getuige Elisabetha Jansens, geboren te Strijp op 26-02-1681 als dochter van Joannes Claes en Joanna Wouters, is een zus van Wilhelma Jansens.

Het gezin van Jan Peeter Canters en Wilhelma Jansen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus Asten 07-03-1712 Asten 01-08-1734
Maria Toni Lamberts
Vlierden ±1755
2 Antonius Asten 24-12-1715 Leende 12-06-1735
Johanna Adriaans
Heeze 22-03-1784
3 Johannes Asten 16-11-1717 Stratum 17-02-1743
Barbara Vermeulen
4 Maria Asten 19-11-1719
5 Franciscus Asten 08-04-1723

Ruth Thomas Jacobs verkoopt zijn erfdeel aan zijn neef Jan Peter Canters:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 92; 07-12-1709:
Ruth Thomasse Jacobs, te Liessel verkoopt aan Jan Peeter Canters, zijn neef, zijn deel in huis, land, groes in de Steegen, verkregen bij scheiding en deling de dato 04-09-1709. Belast met ƒ 5,- per jaar aan de Kerk van Asten. Koopsom ƒ 20,-.

Jan Peeter Canters is op 28-08-1724 te Asten overleden en waarschijnlijk komt al dan niet tijdelijk zijn moeder Wilhelmina Thomas Jacobs als weduwe van Jan Hendrick Dirx vanuit de Molendijk (zie Berken 7) in het huis wonen. Zij komt uiteindelijk door de vele belastingen in de schulden en moet uiteindelijk haar goederen aan de Molendijk verkopen. Hierbij valt ook eenmaal de naam Jan Hendrik van de Meulendijk, die later als familienaam zal worden gebruikt (zie Julianastraat 9).

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 272; 15-01-1732:
Pieter Hoogelinden, deurwaarder, neemt, namens Anna Margrita Hardi weduwe de La Calmette, rentmeester der Geestelijke Goederen, in arrest de goederen van de weduwe Jan Hendrik van Meulendijck om daaraan te verhalen een rente van ƒ 8-5-0 per jaar.

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 149 verso; 04-06-1736:
Gerit van Riet, vorster, neemt namens Pieter de Cort, wegens verschuldigde borgemeesterslasten, Sint Jan 1733-1734, in arrest de goederen van weduwe Jan Hendriks ter somme van ƒ 2-00-00.

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 25 verso; 14-11-1737:
Gerrit van Riet, vorster, met machtiging van Lambert van den Boomen, collecteur der coninxbede, 1735-1736, legt, tot verhaal van de verschuldigde coninxbede, beslag op de vaste goederen van de weduwe Jan Hendriks ter somme van ƒ 0-11-12.

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 87 verso; 07-10-1738:
Gerrit van Riet, vorster, met machtiging van Jan Jan Smits, collecteur der verponding, 1736, legt, tot verhaal van, beslag op de vaste goederen van de weduwe Jan Hendriks ter somme van ƒ 2-06-04.

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 22; 12-10-1739:
Arnoldus Meulendijk en Goort Jan Hoefnagels, collecteurs van het hooftgelt 1718-1719 contra de weduwe Jan Hendriks ter somme van ƒ 4-16-8.

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 23; 12-10-1739:
Pieter van Riet cum suis, collecteurs van de Gemene Middelen, october 1736, aanlegger contra de weduwe Jan Hendriks zijnde nog schuldig ƒ 1-0-0.

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 149; 04-03-1743:
Francis Timmermans en Jan Dirks van Hugten, borgemeesters, Sint Jan 1742-1743, verkopen de geabandonneerde goederen van de weduwe Jan Hendriks, zijnde nu van de gemeente.

Wilhelmina Thomas Jacobs is als Wilhelma Jansen op 10-11-1745 te Asten overleden.

Volgens de verpondingen van 1737 is de weduwe van Jan Peter Canters, Wilhelma Jansen, eigenaar van het huis. Wilhelma Jansen is als Willemke Peters op 08-05-1738 te Asten overleden en haar goederen worden daarna geëxecuteerd en verkocht aan de armen van Asten:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 86:
Nu de armen en kerk van Asten transport 06-10-1738.
Weduwe Jan Peeter Canters.
Huijs, hoff en aangelagh 2 lopense. In de bede ƒ 3-9-0.

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 162 verso; 06-10-1738:
Gerrit van Riet, vorster, executeert, namens Lambert van den Boomen, collecteur der verponding, 1735-1737, de goederen van de weduwe van Jan Peter Canters. Hij verkoopt aan de provisoren van de Kerk en den Armen te Asten een huis, hof en aangelag in de Steegen 2 lopense, ene zijde kinderen Lijske Willems, andere zijde het volgende huis. Belast met ƒ 5,- jaarlijks aan den Armen van Asten; ƒ 5,- jaarlijks aan de Kerk van Asten. Koopsom ƒ 2,-.

Enkele jaren later wordt het huis door de armmeesters verkocht aan Goort Bukkems:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 91; 02-03-1742:
Hendrik Peter Driessen, armmeester en Hendrik Willem Berkers, kerkmeester, verkopen, mede namens de provisoren van Armen en Kerk, goederen, welke voor de rente en pachten zijn ingekocht, om deze zoveel mogelijk te conserveren. Zij verkopen aan Goort Buckums een huis, hof en aangelag in de Steegen 2 lopense, ene zijde kinderen Lijske Willems, andere zijde het volgende huis, ene einde de straat, andere einde Jan van Hoof; huis, hof en aangelag in de Steegen, ene zijde weduwe Frans Huyberts, andere zijde de straat; land den Bremberg 3 lopense; land den kleynen Hengst 3 copse; land het Keske 3 copse; land den Hollander 2 lopense; land naast den Ommelsche wegh 2 lopense; den Bergacker 7 copse; land aant eynde vant Drieske 12 lopense; groes het Hoyvelt 2 lopense; groes het Swartbroek 1 lopense; land de vijff Copsen 5 copse. Belast met ƒ 5,- per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 5,- per jaar aan de Kerk van Asten. Koopsom ƒ 60,-.

Het huizenquohier over de periode 1736-1746 vat deze veranderingen samen en meldt rond 1741 Antoni Jan Canters, geboren te Asten op 24-12-1715 als zoon van Jan Peeter Canters en Wilhelma Jansen, als bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 5 Steegen Bewoners nummer 5 Steegen
1736 weduwe Jan Peeter Canters Hendrick Meuwissen
1741 de kerk en den armen van Asten Antoni Jan Canters
1746 Goort Bukkems onbewoont

Godefridus Joannes Bukkems is geboren te Asten op 18-02-1676 als zoon van Johannes Goossen Buckems en Elisabeth Goort Wouter Hoefnagels (zie Voormalig huis G493). Hij is op 20-01-1709 te Asten getrouwd met Anna Bernaerts, geboren te Asten op 08-03-1689 als dochter van Bernardus Hendriks en Helena Fransen Joosten (zie ook Voormalig huis B409):

04

Het gezin van Godefridus Joannes Bukkems en Anna Bernaerts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 23-01-1710 Kind Asten ±1710
2 Helena Asten 04-08-1711 Ongehuwd Asten 03-09-1786
3 Johannes Asten 21-09-1713 Kind Asten ±1713
4 Lucia Asten 19-08-1715 Kind Asten ±1715
5 Bernardus Asten 26-05-1717 Kind Asten ±1717
6 Franciscus Asten 12-06-1719 Venraij 04-02-1750
Gertrudis Claes
Venraij 09-07-1797 Buggums genoemd
7 Bernardus Asten 25-09-1723 Ongehuwd Asten 13-09-1779 zie Voormalig huis G493
8 Elisabetha Asten 01-12-1725 Kind Asten ±1725
9 Petrus Asten 19-10-1727 Kind Asten ±1727
10 Catharina Asten 30-05-1730 Kind Asten ±1730
11 Judocus Asten ±1733 Asten 18-02-1776
Petronella Hendrik Martens
Asten 27-07-1782
Catharina Petri Coolen
Asten 16-01-1801

Godefridus Joannes Bukkems woont aanvankelijk in het dorp (zie Voormalig huis G493) en is op 18-09-1749 te Asten overleden. Zijn weduwe, Anna Bernaerts, koopt nog land aan:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 181; 14-06-1759:
Anna Benders weduwe Goort Buckums vernadert de koop gedaan door Cornelis Peters land aan het Keske naast Peter Hoebergen en Aart Driessen. Vernadersom ƒ 60,-.

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 155 verso; 29-09-1764:
Jan Walraven verkoopt aan Anna Benders weduwe Goort Buckums groes een Weyvelt 2 lopense naast Peter Driessen van Bussel, dit veld wordt geweegt door het weiveld van Hendrik Walraven en door het veld van de weduwe Willem van den Eerenbeemt; groesveldje den Hekelershoek of Kleynveltje 1 lopense naast de Koeystraat en Peter Driessen van Bussel. Koopsom ƒ 60,-.

Ook zoon Judocus (Joost), die dan nog met zijn zus Helena bij zijn moeder woont, koopt land:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 73 verso; 04-07-1769:
Joost Buckums vernadert de koop, gedaan door Louis van de Mortel de dato 12-06-1769 van groes het Stegensvelt 3 lopense naast de weduwe Goort Buckums. Verponding ƒ 1-10-0 per jaar. Koopsom ƒ 110,-

Zoon Judocus Goort (Joost) Bukkums was destijds voerman met paard en kar en zijn moeder koopt nog een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 23 verso; 28-12-1775:
Wouter van Bussel getrouwd met Maria van der Sloote, te Helmond, verkoopt aan Anna Bernardus Verberne, weduwe Goort Buckums, in de Steege een stukje hof 1 copse naast Reynder Cornelis cum suis. Koopsom ƒ 50,-.

In het huizenquohier van het huis in de Steegen 5 zijn Anna Bernaerts en de kinderen eigenaar en Anna Bernaerts bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 5 Steegen Bewoners nummer 5 Steegen
1751 weduwe en kinderen Goort Bukkems weduwe en kinderen Goort Bukkems
1756 weduwe en kinderen Goort Bukkems weduwe en kinderen Goort Bukkems
1761 weduwe en kinderen Goort Bukkems weduwe Goort Bukkems
1766 weduwe en kinderen Goort Bukkems weduwe Goort Bukkems
1771 weduwe en kinderen Goort Bukkems weduwe Goort Bukkems
1776 weduwe en kinderen Goort Bukkems weduwe Goort Bukkems

Anna Bernaerts is als Anna Godefridi Bukkems op 24-10-1778 te Asten overleden en daarna wordt de erfenis verdeeld onder de vier nog in leven zijnde kinderen:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 128 verso;19-01-1779:
Francis Buckums, wonende te Venroy en Helena Buckums. Zij verkopen aan Joost Buckums ieder het ¼e onverdeelde deel in de door hun ouders nagelaten goederen de helft. De overige helft hoort aan Joost en Bernardus Buckums, dus ieder ¼e deel. Een huis, schuur, stal, hof en aangelag in de Steegen 2½ lopense, ene zijde de straat, andere zijde Francis van de Vorst; land den Bremberg 3 lopense; land de kleyne Hengst 3 copse; land het Keske 3 copse; land den Hollander 2 lopense; land aan den Ommelse weg 2 lopense; den Bergacker 2 lopense; akkerke het eyntje vant Drieske 1 lopense; land de vijff Copse; het Hoyvelt 2 lopense; het Swartbroek 1 lopense; land bij het Keske 3 lopense; huis en hof in het Dorp 1½ lopense, ene zijde Jan Verberne, andere zijde weduwe Jan Tijssen, ene einde de straat, andere einde de voetpad; land op de Logten 4 lopense 4 roede; groes in het Linder 1 lopense; groes in de Steegen 1½ lopense; groes op den Diesdonk 1½ lopense; een weiveld 2 lopense; een veltje in de Hekelaarshoek 1 lopense; hoff 1 copse. Belast met ƒ 5-0-0 per jaar aan de Kerk van Asten; de helft van ƒ 100,- aan Jan Goort Lomans schepenbrief de dato 07-11-1711. Koopsom ƒ 400,-, waarvan ƒ 200,- à 3% aan Francis Buckums en Helena Buckums wordt voor haar ƒ 200,- gedurende haar verdere verzorgd worden door Joost Buckums. Ingeval zij geen genoegen neemt en op zichzelf wil gaan wonen dan moet haar bezorgd worden een kamertje of woning en jaarlijks nog betaald worden ƒ 15,-.

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 218 verso; 24-07-1779:
Joost Buckums, in de Steegen en Bernard Buckums, in het Dorp. Joost bezit ¾e deel van de vaste en andere goederen van zijn ouders te weten ¼e deel bij versterf en de helft bij transport de dato
19-01-1779, van Francis en Helena, zijn broeder en zuster. Bernardus bezit ¼e deel als voorschreven. Zij verdelen deze goederen:
1e lot krijgt Bernardus huis en hof in het Dorp zoals het voor meerderdeel bewoond wordt door Christoffel Milter en de verkrijger ½ lopense, ene zijde Jan Verberne, andere zijde weduwe Jan Tijssen, ene einde de straat, andere einde de voetpad; land op de Logte aan de Grootenacker 1 lopense den Hekelaarshoek 1 lopense. Met dit bovenstaande en hetgene hij uit de boedel heeft ontvangen en mede omdat Joost alle schulden ten laste van de nalatenschap op zich neemt is Bernardus vergenoegd.
2e lot krijgt Joost de rest zoals boven beschreven op akte de dato 19-01-1779.

Zoon Judocus Goort Bukkems is geboren te Asten rond 1733 en op 18-02-1776 te Asten getrouwd met Petronella Hendrik Martens, geboren te Asten op 29-03-1740 als dochter van Henricus Jacob Martens en Catarina Gerardi Berckers (zie Kloostereind 4). Na haar overlijden te Asten op 11-11-1780 als partner van Joost Bukkums, is Judocus Goort Bukkems te Asten op 27-07-1782 hertrouwd met Catharina Petri Coolen, geboren te Deurne op 22-12-1750 als dochter van Petrus Koolen en Anna Petri van Oosterhout:

05

De gezinnen van Judocus Goort Bukkems met Petronella Hendrik Martens en met Catharina Petri Coolen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Godefrida Asten 27-06-1776 Asten 28-01-1810
Godefridus van Dijk
Asten 02-03-1816 zie ook Voormalig huis B450 en B451
2 Johannes Asten 29-10-1780 Asten 16-02-1814
Francisca Bots
Asten 05-06-1850
3 Anna* Asten 20-09-1784 Kind Asten 12-02-1787
4 Petrus* Asten 01-06-1788 Ongehuwd Venlo 19-04-1816

* kinderen uit het tweede huwelijk

Voor zijn tweede huwelijk maakt Joost Bukkems een staat en inventaris op en stelt huwelijkse voorwaarden op:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 89 verso; 27-07-1782:
Staat en inventaris opgemaakt door Joost Buckums, weduwnaar Peternel Martens, in de Steegen ten behoeve van Gerdina en Jan, zijn kinderen. Hij wil hertrouwen met Catarina Coolen, jonge dochter, geboren te Deurne, wonende te Asten.
Onroerende goederen: huis, schuur, stal, hof en aangelag in de Steege 2½ lopense, ene zijde de straat, andere zijde weduwe Francis van de Vorst; land den Bremberg 3 lopense; land de kleyne Hengst 3 copse; land het Keske 3 copse; land den Hollander 2 lopense; land aan den Ommelse weg 2 lopense; den Bergacker 2 lopense; een ackertje aan het eynde van het Drieske 1 lopense; land de vijff Copse; het Hoyvelt 2 lopense; groes het Swartbroek 1 lopense; land bij het Keske 3 lopense; land op de Logten 3 lopense 4 roede; groes in het Lindert 1 lopense; groes in de Steege 1½ lopense; groes op Diesdonk 1½ lopense; groes Stegensvelt 3 lopense; 1⁄3e deel in een keuke van een huis en hof in het Dorp 8 roeden; 1⁄3e deel van een akker op de Logten 1 lopense; 1⁄3e deel van een groesveld Hekelaarshoek 1 lopense. Belast met ƒ 5,- per jaar aan de Kerk van Asten; ƒ 200,- aan Goort Lomans schepenbrief Asten de dato 07-01-1711; ƒ 100,- aan Francis Buckums, zijnde geweest ƒ 200,- de dato 19-01-1779; ƒ 5,- per jaar aan den Armen van Asten volgens transport van zijn ouders.
Roerende goederen: twee kasten, twee kisten, acht stoelen, een tafel, drie bedden met toebehoren, drie slaaplakens, drie tafellakens, diverse ketels, zes tinnen schotels, acht Delftse schotels, een koperen moor, een tinnen trekpot, zes theekoppen en schoteltjes, vuurgerei, vijf melkbeesten, een kalf, een paard en getuig, een kar met huif en kistje, een ploeg en een eg, enig klein landbouwgerei. De inventarisant heeft nog een schuld van ƒ 200,- aan zijn zuster, Helena, in plaats van intrest geeft hij aan haar, gedurende haar leven, kost, drank en logement. Zij kan, indien zij hiermee geen genoegen neemt, op zichzelf gaan wonen en hij zal dan moeten zorgen voor een kamertje of woning aan zijn huis en dan alsnog ƒ 15,- per jaar aan haar betalen, dit gedurende haar leven, waarmee dan de ƒ 200,-
gelost zullen zijn. Zie acte van koop de dato 19-01-1779.

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 93; 27-07-1782:
Joost Buckums, weduwnaar Peternella Martens bruidegom ter eenre en Catarina Coolen, jonge dochter geboren te Deurne, wonende te Asten bruid ter andere zijde. Zij maken huwelijksvoorwaarden. Zij brengen beiden alle goederen in die zij bezitten. Indien kind(eren) uit dit huwelijk geboren worden zullen zij een zijn met de twee voorkinderen. Indien de bruidegom voor de bruid komt te overlijden en daarbij kind(eren) heeft dan zal zij in de boedel blijven zitten en de kinderen opvoeden dit zolang zij ongetrouwd blijft.

Catharina Petri Coolen is op 06-06-1795 als partner van Joost Bukkums te Asten overleden en Judocus Goort Bukkems is te Asten op 16-01-1801 overleden. Het huizenquohier over de periode 1781-1803 geeft aan dat na het overlijden van Joost Bukkems zijn kinderen eigenaar en bewoner zijn:

Jaar Eigenaar nummer 5 Steegen Bewoners nummer 5 Steegen
1781 Joost Buckems Joost Buckems
1798 kinderen Joost Bukkems kinderen Joost Bukkems
1803 kinderen Joost Bukkems kinderen Joost Bukkems

In 1803 wordt een staat en inventaris opgemaakt voor de twee kinderen uit het eerste huwelijk en kort daarna ook voor het kind uit het tweede huwelijk:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 40; 03-10-1803:
Staat en inventaris opgemaakt door Peeter Antony Martens en Martinus Bukkums als voogden op
09-02-1801 over de twee minderjarige kinderen van Joost Bukkems en Petronella Hendrik Martens met name Jan en Goverdina.
Onroerende goederen: een huis, hof en aangelag in de Steegen 2½ lopense; den Bremberg 3 lopense; de kleyne Hengst 3 copse; het Keskes 3 copse; den Hollander 2 lopense; land aan den Ommelsen weg 2 lopense; den Bergakker 2 lopense; land land aan het eynde van het Drieske 1 lopense; land de vijf Copsaed 1½ lopense; groes het Hooyveld 2 lopense; groes het Swartbroek 1 lopense; land den akker bij 't Kaske 3 lopense; land den akker op de Logten 3 lopense; groes groes int Liender 1 lopense; groes groes in de Steege 1½ lopense; hof ½ lopense; groes Stegensvelt 3 lopense; land de Berkeheg 1 lopense; land de akker op de Logten 1 lopense; groes Hekelaarshoek 1 lopense.
Roerende goederen: drie melkkoeien, twee kalveren, een paard, vier karren hooi, 20 vijm rogge, 3 vat rogge, paardegetuig, een kast, drie kisten, een kastje, een trog, een tafel, vijf stoelen, twee bedden en toebehoren, diverse ketels, potten pannen, kannen, diverse roomteilen, roompotten, roomtobben, divers tin, divers aardewerk, een paar schaatsen, vuurgerei, een spiegel, een scheermes, divers tafelgerei, divers klein landbouwgereedschap, een hoogkar, een aardkar, een ploeg, twee koperen weegschalen.
Schulden: aan weduwe Goort Loomans ƒ 200,-; aan Jan Willem Coolen ƒ 100,-; aan Cicilia Peter Fransen ƒ 65,-; aan Adriaan van Dueren ƒ 93,-; aan Mattijs Bukkums, te Venroy ƒ 50,-; aan Pieter Klomp ƒ 11,-; aan Hendrikus Coolen ƒ 11,-; aan Adriaan van Dueren ƒ 29,-; aan Andries Timmermans ƒ 26,-; de lands- en gemeentelasten.
Staat te weten dat het nakind van Joost Bukkums, uit het tweede huwelijk, voor de helft gerechtigd is ingevolge Costuyme Locaal.

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 46; 03-10-1803:
Staat en inventaris opgemaakt door Antony Verberne en Huybert Coolen, als wettige voogden over Pieter, het minderjarige kind van Joost Bukkums en Catharina Peter Coolen, beiden overleden, in tweede huwelijk van Joost Bukkums. Deze inventaris is identiek aan vorige. Dit kind komt komt desselfs geregte aandeel toe ingevolge Costuyme Locaal.

De verpondingen van 1810 vatten de bewoningsgeschiedenis rond de eeuwwisseling samen:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Steegen folio 79 verso:
Jan en Goverdina Bukkems kinderen in egte verwekt bij Petronella Hendrik Martens en Pieter Bukkems in egte verwekt bij Catarina Pieter Coolen.
Joost Bukkems bij versterf januari 1801.
Nummer 5 huijs, hof en aangelag 2½ lopense.

Bij de notaris worden Jan en Peter Bukkems in 1813 eigenaar van het huis:

Notarieel Archief 36-86 Asten 09-12-1813:
Goort van Dijk man van Goverdina Bukkems verkoopt Jan en Peter Bukkems ⅓e deel uit een huis en in de Steegen, ene zijde Frans Seegers, andere zijde Jan van Bussel.

Peter Bukkems werkte als dienstknecht bij voerman Jan Scheurs en is op 19-04-1816 te Venlo overleden. Rechts zijn overlijdensakte.

In de akte worden genoemd:

Jan Schreurs, geboren te Sevenum op 13-10-1766 als zoon van Gerard Schreurs en Petronella Rutten. Hij is rond 1795 getrouwd met Cornelia Gubben en na haar overlijden is hij op 04-05-1812 te Venlo hertrouwd met Petronella ter Poorten. Zijn beroep was koetsier en voerman.

Leonardus de Bruin, geboren te Venlo op 01-05-1786 als zoon van Petrus Cornelis de Bruin en Maria Sibilla Franken. Hij werkte als wolspinner in Venlo en is op 14-01-1807 te Venlo getrouwd met Catharina Johanna Kemelings. Hij is op 11-03-1837 te Venlo overleden. 

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat Jan Bukkems als eigenaar van het huis:

Kadaster 1811-1832; G88:
Huis en erf, groot 02 roede 61 el, Steegensche eindje, klasse 9.
Eigenaar: Jan Bukkems.

06

07

Zoon Johannes Bukkems is geboren te Asten op 29-10-1780 en op 16-02-1814 te Asten getrouwd met Francisca Bots, geboren te Asten op 17-11-1784 als dochter van Leonardus Bots en Catharina Franciscus van de Vorst (zie Voormalig huis B709). Hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Leonardus Asten 05-07-1817 Asten 03-03-1848
Johanna Sauve
Asten 05-08-1889 zie Voormalig huis C1705
2 Judocus Asten 10-10-1818 Asten 19-03-1857
Francisca van Bussel
Asten 22-06-1898 zie Achterbos 12
3 Petronella Asten 23-04-1821 Asten 24-01-1852
Martinus van Kemenade
Asten 12-12-1888 zie Voormalig huis G443
4 Catharina Asten 15-03-1823 Asten 18-01-1856
Lambertus Linden
Asten 12-04-1887 zie Koningsplein 6
5 Petrus Asten 06-12-1824 Kind Asten 14-11-1827
6 Petrus Asten 16-09-1828 Asten 09-02-1860
Joanna Maria van Helmond
Asten 10-02-1868
Helena Verheijen
Asten 17-07-1889 zie Stegen 46

Johannes Bukkems en Francijna Bots hebben rond 1840 het huis verlaten en een nieuw gebouwd huis aan de Stegen betrokken (zie Stegen 46).

Rond 1930 is ongeveer op dezelfde plek een nieuw huis gebouwd met als bewoner Wilhelmus Wijnen, geboren te Asten op 07-01-1903 als zoon van Peter Johannes Wijnen en Helena Maria Coolen. Hij is op 17-02-1933 te Asten getrouwd met Hendrika Eleonora Leenders, geboren te Asten op 27-04-1907 als dochter van Antonie Leenders en Antonetta Vervoordeldonk. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij op Stegen 3:

14

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 20-11-1933 en van 20-07-1939 de geboorte van zonen Petrus Johannes en Matheus:

08 09

Zij verhuizen rond 1940 naar Hoogenbergen (zie Voormalig huis D790) en in het huis komt wonen Petrus Kuijpers, geboren te Asten op 25-07-1902 als zoon van Johannes Kuijpers en Johanna Haazen. Hij is te Asten op 26-05-1933 getrouwd met Maria Regina Loverbosch, geboren te Asten op 22-12-1901 als dochter van Cornelis Loverbosch en Anna Maria van Bree (zie Voormalig huis B709).

In het Peelbelang van 16-12-1944 en van 03-03-1945 biedt Peterus Kuijpers vee te koop aan:

10 11

Petrus Kuijpers is op 17-05-1960 te Deurne overleden en Maria Regina Loverbosch is op 09-07-1990 te Deurne overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

12 13

Het huis heeft rond 1975 plaats moeten maken voor een nieuwbouwwijk.

Overzicht bewoners

Hoeve op de Steegen
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1667 Thomas Jacobs ±1625 Thomas Jacobs ±1625
1709 Ruth Thomas Jacobs Asten 23-08-1662 Ruth Thomas Jacobs Asten 23-08-1662
1714 Jan Peeter Canters Asten 29-08-1687 Jan Peeter Canters Asten 29-08-1687
1724 weduwe Jan Peeter Canters Strijp 23-12-1687
Steegen huis 5
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 weduwe Jan Peeter Canters Strijp 23-12-1687 Hendrick Meuwissen Asten 28-08-1684
1741 de kerk en den armen van Asten Antoni Jan Canters Asten 24-12-1715
1746 Goort Bukkems Asten 12-06-1682 onbewoont
1751 weduwe en kinderen Goort Bukkems Asten 08-03-1689 weduwe en kinderen Goort Bukkems Asten 08-03-1689
1756 weduwe en kinderen Goort Bukkems Asten 08-03-1689 weduwe en kinderen Goort Bukkems Asten 08-03-1689
1761 weduwe en kinderen Goort Bukkems Asten 08-03-1689 weduwe Goort Bukkems Asten 08-03-1689
1766 weduwe en kinderen Goort Bukkems Asten 08-03-1689 weduwe Goort Bukkems Asten 08-03-1689
1771 weduwe en kinderen Goort Bukkems Asten 08-03-1689 weduwe Goort Bukkems Asten 08-03-1689
1776 weduwe en kinderen Goort Bukkems Asten 08-03-1689 weduwe Goort Bukkems Asten 08-03-1689
1781 Joost Buckems Asten ±1733 Joost Buckems Asten ±1733
1798 kinderen Joost Bukkems Asten 29-10-1780 kinderen Joost Bukkems Asten 29-10-1780
1803 kinderen Joost Bukkems Asten 29-10-1780 kinderen Joost Bukkems Asten 29-10-1780
Kadasternummer G88
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G88 1832 Johannes Bukkems Asten 29-10-1780
Stegen 3
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1840 Johannes Bukkems Asten 29-10-1780 Francijn Bots Asten 24-11-1784 naar C22
1840-1930 afgebroken
3 1930-1938 Wilhelmus Wijnen Asten 07-01-1903 Hendrika Eleonora Leenders Asten 27-04-1907

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 15 april 2024, 09:21:36

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen