logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G92

Een huis van de kinderen van Aert Peters van Otterdyck wordt verkocht aan een zoon van Reynder Jan Heuchtiens:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 64 verso; 08-11-1644:
Meester Mathijs van den Hove en Jan Joordens als momboiren van de onmondige kinderen van wijlen Aert Peters van Otterdijck, verkopen aan Jan Jan Heuchtiens en Joost Dielis als momboiren van Hanrick, onmondige zoon van wijlen Reynder Jan Heuchtiens een huis, hofstad, land en groes in de Stegen. Alles wat wijlen Reynder, in zijn leven, gekocht heeft van de erven Roeloff Dircx met uitzondering van een akkerken boven in de Boesschotsseacker gekomen van wijlen Anthonis Thonis Verhyndert. Belast met ontrent 6 stuiver jaarlijks en 16 vat + 1 cop + 1 can rogge jaarlijks aan het Apostelhuys op het Mierhoudt. En bijaldyen alnoch twee vaeten rogge opte selve goederen worden gevonden oft gemaent vanwege Reynder Jan Heuchtiens gecommen tsij aen Heer Servaes off aen het Apostelhuys sal den coper, sonder cortten, oyck moetten blijven gelden. 1 mud rogge jaarlijks aan Heer Servaes, pastoor te Aerle; ƒ 7,- jaarlijks de koper is niet gehouden aan enige voordere achterstel. De verkoop is gedaan, mede op advies van de schepenen, wegens de vele renten op de goederen staande en deze van dorpswegen worden verhuurd om nyet.

Het huis wordt doorverkocht aan Jacob Hendrick Bernards:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 63; 03-01-1657:
Jan Michiels verkoopt aan Jacob Hendrick Bernards huis, hof, hofstad, land en groes in de Stegen. Zoals hij bij koop heeft verkregen van Mathijs van den Hove en Jan Joordens als momboiren van de kinderen van wijlen Aert Peeters van Otterdijck en Jan van Heuchten en Joost Dielis als momboiren van Hendrick, onmondige zoon van wijlen Reynder Jan Heuchtens. Veste 08-11-1645.

Jacob Hendrick Bernaerts is geboren rond 1610 en rond 1635 getrouwd met Margaretha en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Hendrick Asten ±1636 Asten 04-09-1661
Willemke Jansen van Nunen
Asten ±1675 *
2 Anna Asten 04-07-1638
3 Johannes Asten ±1641 Ongehuwd Asten ±1690
4 Franciscus Asten 27-10-1644 Asten 23-10-1668
Jenneke Jacobs
Asten 11-11-1719 zie Stegen 82
5 Wilhelmus Asten 25-08-1651 Mierlo 28-10-1676
Petronella Janssen
Asten 19-06-1695 zie Stegen 72

*  Ze hadden vier kinderen: Franciscus, Margaretha, Johanna en Maria; Willemke Jansen van Nunen hertrouwt op 15-01-1677 te Lierop met Godefridus Janssen van Bussel

Uit onderstaande archiefstukken, waarin Jacob Hendrick Bernaerts voogd is, blijkt dat hij ook onder de naam 'sGrooten' bekend staat:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 72; 03-05-1657:
Jan Michielsen en Teunis Jansen als momboiren van Frensken weduwe Willem Gerards Vermeulen en haar kinderen zijn met advies en consent van naeste vrienden en schepenen, gescheiden uit hun deel in de goederen van Willem Gerard Vermeulen en hebben dit deel verkocht aan Mathijs Willem Vermeulen, Gerard, zijn broeder en Jan Joosten en Jacob Hendrick sGrooten als momboiren van Cathalijn, dochter Willem Vermeulen en haar kinderen ten behoeve van deze, alsook aan Meester Mathijs van den Hove, als momboir van Peeter, zoon Willem Vermeulen verwekt in tweede huwelijk en ten behoeve van deze. Frenske mag nog zes jaar blijven wonen in de kamer en vier roeden in de hof gebruiken. Indien zij hertrouwd zal zij de kamer moeten verlaten en wordt de huur opgezegd. Hiermede zal doot zijn de helft van hetgene zij heeft gekocht uit het gereeth en de andere helft zal zij moeten voldoen aan de kopers. 

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 72; 03-05-1657:
Mathijs Willem Vermeulen, Gerard, zijn broeder, Jan Joosten en Jacob Hendrix Bernards momboiren van Catalijn Willem Vermeulen en haar kinderen, Meester Mathijs van den Hove als momboir van Peeter Willem Vermeulen. Zijn, vanwege voorschreven koop, schuldig aan Franske, laatste weduwe van Willem Vermeulen en haar kinderen ƒ 300,- à 5%. Ieder der partners betaald 1⁄4e deel. Marge: 08-11-1657 Cathalijn Willem Vermeulen heeft haar ╝e deel voldaan. 

Mathijs Hendrick Bernaerts, broer van Jacob Hendrick Bernaerts, verkoopt zijn goederen, waarvoor hij wordt onderhouden in levensbehoeften:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 152 verso; 15-10-1661:
Mathijs Hendrick Bernards verkoopt aan Jacob, zijn broeder al zijn goederen de onroerende als huis, landerijen, weiden, hei, de roerende, gereed en ongereed niets uitgezonderd. Jacob zal Mathijs gedurende zijn verdere leven onderhouden in kost, drank, wollen, linnen, zakgeld indien nodig (feesten, kramen).

Bij de verpondingen van 1662 staat Jacob Hendrick Bernaerts als eigenaar:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 47:
Jacob Hendrick Bernards, huijs.

Margaretha is als Margriet Jacob Schroten op 19-12-1663 te Asten overleden en Jacob Hendrick Bernaerts is op 02-08-1675 te Asten overleden en hieronder hun begraafakten:

Er heeft een scheiding en deling plaats gevonden, maar die is niet in de archieven terug te vinden, behalve dan onderstaande zaak, waarin Willem wordt beticht dat hij niet meerderjarig is:

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 85; 21-01-1676:
Jan Aert Horckmans, aanlegger contra Frans en Willem, zonen Jacob Hendrick Bernaerts, gedaagden. Willem, gedaagde, verklaart ten tijde van de scheiding en deling de dato 06-09-1675 meerderjarig te zijn geweest. Aanlegger beticht Willem voorschreven van quader trouwe ende tegen de notoire waerheyt geseght ende geallegeert te hebben dat hij ten tijde der gedane deylinge soude meerderjarigh geweest sijn. Aanlegger overlegt een copie authentique waaruit blijkt dat Willem nu nog minderjarig is. Marge: Protest Willem is niet Willem soone Jacob Jansen maar Willem, soone Jacob Hendrick Bernaerts verwekt bij Margriet, zijn vrouw. Het vertoonde komt dus niet van pas.

Deze Willem Jacob Hendrick Bernaerts heeft een schuld bij de kinderen van zijn overleden broet Hendrick:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 19; 21-04-1677:
Willem Jacob Hendrick Bernaerts is schuldig aan de onmondige kinderen van wijlen Hendrick Jacob Bernaerts ƒ 300,- à 5%. Tevens zijn aanwezig de momboiren van de onmondige kinderen en Goort Jansen van Bussel, als momboir van Willemke weduwe Hendrick Jacobs Bernaerts zij hebben de deling geliquideert en uitgevoerd en zijn hiervan nu ontlast.

Bij de verpondingen van 1680 staat zoon Johannes als eigenaar en wordt het verhuurd aan Mathijs Canters:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 19:
Jan Henderick Bernaerts, gebruiker Mattijs Canters. 3-11-0-16-0.

Volgens de verpondingen van 1709 moet het huis in bezit zijn gekomen van Huijbert Jan Tielen:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 30 verso:
Den selven van Huijbert Jan Tielen. 3-11-0-16-0.

Huijbert Jan Thielen is geboren te Asten rond 1604 als zoon van Jan Thielen en rond 1638 getrouwd met Maria Frans Hendrikx en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Sophia Asten ±1639 Asten 14-02-1666
Wilhelmus Philipsen
Asten >1708 zie Voormalig huis G434
2 Johannes Asten 18-08-1640 Kind Asten ±1640
3 Johanna Asten 18-06-1642 Asten 10-04-1674
Judocus Hendriks Doensen
Asten 10-11-1715 zie Voormalig huis G582
4 Jacobus Asten 19-05-1644 Kind Asten ±1644
5 Johannes Asten 08-10-1646 Kind Asten ±1646
6 Thomas Asten 26-07-1648 Asten 02-09-1685
Catharina Philipsen
Asten 04-10-1732 zie Voormalig huis B711
7 Maria Asten 13-01-1651 Asten 10-02-1680
Philippus Dielis van Heugten
Asten 20-02-1717 zie Rinkveld 5 en ook
Voormalig huis E128
8 Antonia Asten ±1655 Asten 13-02-1684
Mathijs Hendrick Canters
Asten 13-01-1723 zie Voormalig huis C1173
9 Helena Asten 18-04-1658 Asten 18-02-1691
Johannes Georgi van Hoof
Asten 11-09-1718 zie Voormalig huis B711
10 Franciscus Asten 10-12-1662 Asten 09-10-1694
Jenneke Georgi van Hoof
Asten 20-09-1727 zie Markt 12
en ook Voormalig huis B711

Huijbert Jan Tielen woonde in het dorp (zie Markt 12), was schepen van Asten en moet hier aantreden voor een verhoor over een misdrijf:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 06-02-1686:
Hendrick van Winteroy, drossard, verzoekt aan schepenen om namens hem te verhoren Huybert Jan Tielen, Hendrick Basen, Jan Antonissen den Cuypers, Hendrick Doensen, Margriet getrouwd met Aert Aertsen en Margriet, getrouwd met Jan Pauwels.
Of zij niet gezien hebben dat Philips Teyssen op zaterdag, 2 februari laatstleden, rond twee uur, naer 't huys van Hendrick Aerts, staende aen 't Merckvelt, met een bloot mesch in sijn hant quam toelopen ende dat wanneer Jenneke, de dochter van Hendrick Aerts, de deur en de vensters daerop toestiet. Dat Phlips, met sijn bloot mesch op de kamervensters van het voornoemde huys heefft verscheyde reysen gesneeden ende gekorven. Ofte hooren roepen: "Sa !. Deuvels compt er uyt!"?
De getuigen verklaren eenpaerlijcken onder eede, dat zij geen wetenschap hebben van dit artikel. Zij hebben wel gehoord dat er enig gerucht of rumoer op het Marcktvelt was en zien lopen de persoon van Philips Matijssen, met en stuk van een bloot mes in zijn hand, bij het huis van Hendrick Aert (Rommen) Mennen.
Of zij gezien hebben hoe dat Phlips Teyssen op de persoon van Teunis de Cuyper, staende op 't Mercktvelt, ontrent het brouwhuys van Hendrick Aerts, met het mesch in de hant aenviel en dat Teunis hem met een tangh in de hant tegens den voornoemde Philips verweyrde moeste?
Zij hebben gezien dat Philips en Antonis stonden ontrent den heyhoop van Hendrick Aert Rommen. Philips met een bloot mes in sijn hand en Antonis met een tang in zijn hand. Antonis heeft daarmee verscheidene keren geslagen op het lijf van Philips.
Of zij niet gezien hebben dat Philips Teyssen, met het bloot mes in zijn hand, komende van 't huis van Henrick Aerts is komen lopen naar het volk, staande op het Mercktvelt. Dat dit volk moest gaan lopen?
Zij verklaren dat dit waeragtigh is.
Of zij niet gezien hebben dat Philips Teissen de persoon van Hendrick Basen aenviel, hem gevende, eenige sneeden naer sijn lijff?
Huybert Jan Tielen en Jan Antonissen den Cuypers verklaren hiervan niets te weten.
Hendrick Doensen en Margriet, getrouwd met Jan Pauwels hebben dit wel gezien.
Hendrick Basen verklaart dat Philips een steeck gaf op de scouder, dat de rock daervan bebloeyt was, sonder nochtans daervan gequest te sijn; welck bloeyt was aen de hant ofte messche van Philips.
Of zij gezien hebben dat Luytien, de moeder van Philips, int doen van alle feytelijckheden, quaem aenloopen om Philips vast te houden en dat hij, Flips, toen sijn moeder te aerde op 't Mercktvelt nedersmeet en dat hij sijn moeder also een tijt langh had ondergehouden, met sijn mesch in de hant al heen en weder over sijn moeders hooft swevende. Dit totdat Theys, broeder van Phlips, kwam en hem het mes uit de hand trok en van van zijn moeder af?
Attestanten verklaren dat Luytie aan kwam lopen, Philips vastpakte en dat zij samen zijn neergevallen, waarbij Luytie onder kwam te liggen. Wendende Philips alle moeyten aen om losse te sijn, hebbende sijn mesch in de hant. Mathijs is toen gekomen, heeft met geweld het mes uit de hand van Philips getrokken en hem samen met Margriet, de vrouw van Aert Aertsen, naar huis gebracht.

Huijbert Jan Tielen wordt hier bestraft voor het illegaal brouwen van bier:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 22 verso; 28-10-1692
Wij, Hendrick van Winteroy, drossard en Gijsbert Hendricx, schepen, verklaren ter instantie van Hendrick van den Bleeck, als collecteur der bieren, brandewijnen etcetra dat wij ons, na geroepen te zijn, hebben begeven naar het huis van Bruysten Fransen, brouwer en herbergier. Bij het huis zijn wij tegengekomen Bruysten Fransen, welke door Peeter Joachim, ondervorster, ter instantie van Hendrick van den Bleeck, en in aanwezigheid van hen, attestanten, werd becalangeert over het brouwen. Na deze calangie, zijn wij met vieren gegaan naar het huis van Huybert Jan Tielen diewelcke bij het vyer sat, treckende sijn koussen aen deze werd ook becalangeert omdat hij het gebrouwen bier niet had aengebracht. Hierop heeft deze verklaart dat zijn dochter het bier had aengebrocht. Wij zijn daarop naar het huis van Hendrick van den Bleeck gegaan en na aldaar een wijltijts stille geweest sijnde zijn gekomen Bruysten Fransen en Jenneke, dochter Huybert Jan Tielen, de vrouw van Joost Doensen die welcke quamen aangeven haer bier. Op dit aanbrengen heeft Hendrick van den Bleeck gezegd: "Het is nu te laet aengebrocht, de calangie is gesciet ende gedaen". De voorschreven personen zijn toen weer het huis uitgegaan waarbij Bruysten Fransen sprak, in substantie: "Wij sullen evenveel tonnen ende laetent U aensien ende doet daertoe wat ghij niet gelaeten en cont".

Het overlijden van schepen Huijbert Jan Tielen is in het rechterlijk archief opgeomen:

Asten Rechterlijk Archief 10 folio 210; 17-11-1694:
Omtrent 6 uur in de morgen is Huybert Jan Tielen, schepen, gestorven.

Huijbert Jan Thielen is op 17-11-1694 te Asten overleden en Maria Frans Hendrikx is rond 1708 te Asten overleden. Daarna verdelen de kinderen de erfenis van hun ouders:

Asten Rechterlijk Archief 111 folio 99; 02-06-1708:
Sijke Huybert Jan Tielen geassisteerd met Aert, haar zoon, Jenneke Huybert Jan Tielen geassisteerd met Hendrick en Joannes, haar zonen, Thomas Huybert Jan Tielen, Matijs Canters getrouwd met Antoniske Huybert Jan Tielen, Philips van Heughten getrouwd met Maria Huybert Jan Tielen, Jan Joris van Hove getrouwd met Heylke Huybert Jan Tielen en Frans Huybert Jan Tielen. Allen kinderen van Huybert Jan Tielen en Maria Frans Hendricx. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.

Bij die verdeling worden alleen huizen in het dorp genoemd en volgens de verpondingen van 1713 heeft Huijbert Jan Tielen het doorverkocht aan Hendrick Canters en is diens weduwe nu eigenaar:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 39 verso:
De weduwe Hendrick Canters van Huijbert Jan Tielen.

Bij de erfdeling van Hendrick Canters is dit huis ten deel gevallen aan dochter Elisabeth en zij verpacht het aan Aart Andriessen de Zeeger:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 45 verso; 21-10-1733:
Lijske Hendrik Canters verpacht aan Aart Andriessen de Zeeger een huizen, schuren, schoppen, hoven, aangelagen, landerijen en groesvelden. Huurtermijn 10 jaar. Alle lasten, pachten en renten zijn voor rekening huurder. Het onderhoud is voor rekening huurder. Huursom, hij zal de verhuurster onderhouden in kost, drank enzovoorts en nog ƒ 5,- jaarlijks voor een nieuwjaar. Het onderhoud zal aan de arbitrage van schepenen voorgelegd kunnen worden.

Bij de verpondingen van 1737 staat het huis op naam van Lijsken Willems:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 84 verso:
Weduwe Lijsken Willems.
Huijs, hoff en aangelagh 1 lopense. In de bede ƒ 8-3-11.

Weduwe Lijsken Willems staat voor de Elisabeth Hendrick Canters als weduwe van Willem Hendrix (zie Voormalig huis C1171). Zij woont in een nabijgelegen huis (zie Voormalig huis G91).

Dochter Maria Willems van den Eerenbeemt is getrouwd met Aart Driessen de Seger en hun gezin is elders besproken (zie Voormalig huis C1171).

Elisabeth Hendrick Canters is op 12-05-1738 te Asten overleden en in het huizenquohier over de periode 1736-1776 staat het huis op naam van de erfgenamen en is Aart Driessen de Zeeger de bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 2 Steegen Bewoners nummer 2 Steegen
1736 weduwe Willem Hendrix Aart Driessen
1741 erfgenamen Willem Hendriks Aart Driessen
1746 erfgenamen Willem Hendriks Aart Driessen
1751 erfgenamen Willem Hendriks Aart Driessen
1756 Aart Driesse de Zeeger erven Willem Hendriks Aart Dries de Zeeger
1761 Aart Driesse de Zeeger erven Willem Hendriks Aart Dries de Zeeger
1766 Aart Driesse de Zeeger erven Willem Hendriks Aart Dries de Zeeger
1771 Aart Driesse de Zeeger Aart Driesse de Zeeger
1776 Aart Driesse de Zeeger Aart Driesse de Zeeger

Aart Driessen de Zeeger is op 03-10-1776 te Asten overleden en Maria Willems van den Eerenbeemt is op 07-10-1778 te Asten overleden. De erfenis wordt daarna verdeeld (zie ook Voormalig huis C1171) en het oude huis komt in handen van Willem Hoefnagels en Willem Aart Zeegers:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 198; 22-12-1778:
Jan Aart Zeegers, Marten Aart Zeegers, Elisabet Aart Zeegers gehuwd met Willem Hoefnagels, Willem Aart Zeegers. Kinderen en erven van van wijlen Aart Driessen de Zeeger en Maria van den Eerenbeemt, gewoond hebbende in de Steegen. Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot krijgen Willem Hoefnagels en Willem Aart Zeegers, bij elkaar wonend, het oude huis met de schuur en stal met hof en aangelag hier wonen zij, ene zijde kinderen Goort Buckums, andere zijde Jan Zeegers; land de Beckers 1½ lopense; Tonisacker nu genaamd Keskesacker 3 lopense; de Meulenpatacker 1 lopense; de helft van de Langenacker de helft is 2½ lopense; de voorste Speurickacker ½ lopense; de helft van den agtersten Speurickacker geheel 2 lopense; den Hoogenacker 2 lopense; den Logtenacker 1 lopense; den Hoppenacker 1 lopense; de helft in een dries 6 lopense, op dit perceel staat een schuur, welke mede verdeeld is te weten aan dit lot en aan Jan Zeegers; den Hoogendries 2 lopense; groes de Karis 1 lopense; het Swartbroek 1 lopense; het Liervelt 3 lopense; de achterste helft van het Lankvelt geheel 1 lopense; de achterste helft van 't Weyvelt geheel 8 lopense. Belast met ƒ 5-0-0 per jaar aan het Gemene Land in een meerdere rente van ƒ 10-0-0 per jaar. Verponding ƒ 14-18-12 per jaar. Bede ƒ 4-01-14 per jaar.

Dochter Elisabeth Aart Zeegers is geboren te Asten op 25-02-1727 (zie Voormalig huis C1171) en op 08-09-1771 te Asten getrouwd met Wilhelmus Henrici Hoefnagels, geboren te 30-08-1720 als zoon van Henricus Hoefnagels en Hendrina Colen (zie Voormalig huis B511 en B512):

02

Elisabeth Aart Zeegers en Wilhelmus Henrici Hoefnagels hadden samen geen kinderen en Wilhelmus Henrici Hoefnagels is op 30-07-1783 te Asten overleden. Hij had geen testament nagelaten en daarom worden zijn erfgoederen door zijn vrouw en zussen verdeeld, waarbij het halve huis op naam komt van Elisabeth Aart Zeegers:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 155; 01-09-1783:
Tomas Coolen getrouwd met Souvia Hendrik Hoefnagels en Lusia Hendrik Hoefnagels, weduwe Joseph Verhorssert geassisteert met Hendricus Verhorssert, beiden wonende te Horst, Elisabet Zeegers, weduwe Willem Hendrik Hoefnagels geassisteert met Jan Zeegers, haar broeder. Zij geven te kennen dat vermits het overlijden van Willem Hoefnagels op 30-07-1783, zonder kinderen na te laten en ab intestato zijn nalatenschap is verstorven op de comparanten. Zij maken een accoord.
1e lot krijgen Tomas Coolen en Lusia Hendrik Hoefnagels. Zij zullen hebben en behouden hetgene van de zijde van hun overleden broeder is gekomen. 1⁄3e deel in een akker aan de Pas 1½ lopense; 1⁄3e deel in een akker aan de Pas 1 lopense 3 copse; 1⁄3e deel in een akker aan de Meulen 3 copse; 1⁄3e deel in een akker in de Becker 1 lopense 1 copse; 1⁄3e deel in een akker te Ostaden 1 lopense 3 copse; 1⁄3e deel in een akker aan de Pastory 1 lopense; 1⁄3e deel in een groesveld int Root 3 lopense; 1⁄3e deel in een groesveld in de Haseldonk 2½ lopense; 1⁄3e deel in een groesveld te Ostaden 1⁄3e van 1 lopense; 1⁄3e deel in een groesveld int Linder 1 lopense. Belast met ƒ 4-00-0 per jaar; ƒ 0-10-0 per jaar aan de Kerk van Asten. 1⁄8e deel van een huis, hof en wortelveld gekomen van Joost Doensen zoals hetzelfde in het geheel, op 30-6-1783, is verkocht. De kleren en het linnen van Willem Hoefnagels. ƒ 450,- te ontvangen uit de boedel, te betalen door Elisabet Zeegers. Marge 19-11-1783, de ontvangers van het 1e lot hebben elk ƒ 225,- ontvangen.
2e lot krijgt Elisabet Zeegers ½e deel in huis, hof en aangelag in de Steegen 1 lopense; ½e deel in een stuk land de Beckers 1½ lopense ½e deel van den Keskesacker 3 lopense ½e deel van de Meulenpatacker 1 lopense ½e deel van de Langenacker 2½ lopense ½e deel van de voorste Speurikacker ½ lopense ½e deel van de agterste Speurikacker 1 lopense ½e deel van den Hoogenacker 2 lopense ½e deel van de Logtenacker 1 lopense ½e deel van een dries en een deel van de schuur 3 lopense ½e deel van den Hoogendries 2 lopense ½e deel in een stuk groes de Karis 1 lopense ½e deel van een groesveld het Swartbroek 1 lopense ½e deel van het Liervelt 3 lopense ½e deel van het Lankvelt 1 lopense ½e deel van het Weyvelt 4 lopense. Belast met ƒ 5,- per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar. De roerende goederen blijft zij behouden doch betaald hiervoor aan de ontvangers van het 1e lot elk ƒ 225,-.

Samen met haar broer Willem Aart Zeegers verdeelt Elisabeth Aart Zeegers de goederen en krijgt zij het hele huis in bezit:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 161; 23-09-1783:
Elisabet Zeegers weduwe van Willem Hoefnagels geassisteerd met Jan Zeegers, haar broeder en Willem Zeegers. Zij bezitten samen nog een huis, schuur, stal, hof en aangelag in de Steegen. Hen aangekomen van hun ouders deling op 22-12-1778. Zij verdelen deze goederen.
1e lot krijgt Elisabet een huis, hof en aangelag, waar zij woont 1 lopense, ene zijde Joost Buckums, andere zijde Jan Zeegers; den Keskesacker 3 lopense; de Meulenpatacker 1 lopense; de Langenacker 2½ lopense; Peer Koolenacker 1 lopense; den Hoogendries 2 lopense; groes de Karis 1 lopense; groes het Swartbroek 1 lopense; het Lankvelt 1 lopense; het achterste deel van het Weyvelt 2 lopense. Belast met de helft van ƒ 5,- per jaar aan rentmeester de Kempenaar.
2e lot krijgt Willem land de Beckers 1 lopense; de voorste Speurikacker ½ l lopense; de agterste Speurikacker 1 lopense; den Hoogenacker 2 lopense; den Logtenacker 1 den Hoppenacker 1 lopense; een dries met een deel van de schuur daaropstaande 3 lopense; het Liervelt 3 lopense; het Weyvelt hiervan 2 lopense. Belast met: de helft van ƒ 5,- per jaar aan rentmeester de Kempenaar.

Willem Aart Zeegers verkoopt nog een schuur en land aan zijn broers Jan en Marten:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 36 verso; 27-09-1783:
Willem Zeegers, in de Steegen, verkoopt aan Jan Zeegers, zijn broeder een schuur staande aan de schuur van de verkoper; land de Beckers 1½ lopense; de voorste Speurickacker 1½ lopense; den Logtenacker 1 lopense; het Liervelt 3 lopense; een Weyvelt 2 lopense. Belast met ƒ 1-5-0 per jaar aan het Gemene Land in een rente van ƒ 5,- per jaar samen met Elisabet Zeegers weduwe Willem Hoefnagels, deze betaald ƒ 2-10-0 per jaar en Marten Zeegers ƒ 1-5-0 per jaar. Koopsom ƒ 112-10-0 à 3½%. Marge: 12-01-1791 gelost.

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 38; 27-09-1783:
Willem Zeegers verkoopt aan Marten Zeegers, zijn broeder den agtersten Speurickacker 1 lopense; den Hoogenacker 2 lopense; den Hoppenacker 1 lopense; een dries 3 lopense. Belast met ƒ 1-5-0 per jaar aan het Gemene Land in een rente van ƒ 5,- per jaar samen met Elisabet Zeegers, die ƒ 2-10-0 per jaar betaald en Jan Zeegers ƒ 1-5-0 per jaar. Koopsom ƒ 112-10-0 à 3½%.
Marge 12-01-1791 gelost.

In de bewoningslijst van het huis staan eerst Willem Zeegers en Willem Hoefnagels samen als eigenaar en Willem Hoefnagels als bewoner. Na het overlijden van Willem Hoefnagels is Elisabeth Aart Zeegers als diens weduwe volledig eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 2 Steegen Bewoners nummer 2 Steegen
1781 Willem Zeegers en Willem Hoefnagels Willem Hoefnagels
1798 weduwe Willem Hoefnagels weduwe Willem Hoefnagels
1803 weduwe Willem Hoefnagels weduwe Willem Hoefnagels

Elisabeth Aart Zeegers is ziek en stelt een testament op en benoemt de kinderen van haar broer Jan Aart Zeegers als erfgenamen van het huis.

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 106; 26-02-1799:
Elisabeth Zegers weduwe van Willem Hoefnagels, ziek, testeert:
Aan Jelis en Elisabeth, kinderen van haar broeder, Jan Aart Segers een het huis met de schop, hof en aangelag, zoals bij haar in gebruik is.
Aan Marten Seegers, haar broeder het Moolenpaayke; de Langenakker; groes de Caris; het Swartbroek; het Lankveltje.
Aan Jan Seegers, haar broeder land den Berg; Peer Kolenakker; groes den Hoogendries in het Wijvelt. Met de helft van de pacht aan het Geestelijk Comptoir te dragen door haar broeders Jan en Marten, ieder de helft.
Haar broeders Jan en Marten zullen ook gehouden zijn aan Catharina Jan Vrijnsen te voldoen ƒ 75,- à 2-5-0 per jaar. Haar enige erfgenamen worden haar broeders, Jan en Marten Seegers. Zij zullen gehouden zijn om aan Willem, haar, testatrices, broeder en bij haar wonende, te maken ƒ 40,- zijnde voor ieder ƒ 20,- per jaar. Ook zullen zij gehouden zijn de lasten en schulden op de boedel staande voor hun rekening te nemen. Aan Elisabeth Jan Seegers zullen zij nog laten volgen de kleerkist, naast de baktrog staande.

Elisabeth Aart Zeegers is toch hersteld van haar ziekte en verkoopt het huis aan haar nicht Elisabeth Jan Zeegers, getrouwd met Peter Arnoldus Seegers (zie Voormalig huis C1171):

Asten Rechterlijk Archief 107 folio 4; 16-05-1807:
Elisabeth Seegers weduwe Willem Hoefnagels verkoopt aan Elisabeth Jan Aart Seegers getrouwd met Peter Arnoldus Seegers huis en erf nummer 124 in de Steegen; land Langenakker 2 lopense 28 roede; land aan de Meulenpad 38 roede; land Hoogenberg 2 lopense 27 roede; groes het Weyvelt 2 lopense 2 roede; groes de Caris 1 lopense 11 roede; groes Hoogendries 2 lopense 15 roede; groes het Aangelag 1 lopense 36 roede; groes Lankveltje 46 roede; land Peer Coolenakker 43 roede. Belast met ƒ 2-10-0 per jaar aan het Gemene Land. Koopsom ƒ 200,-.

Pieter Arnoldus Seegers verkoopt het eerder verkregen huis door aan zijn broer Francis Arnoldus Seegers:

Asten Rechterlijk Archief 107 folio 80; 16-04-1808:
Pieter Arnoldus Seegers verkoopt aan Francis Arnoldus Seegers huis en erve nummer 124 in de Steegen; groes,dries of Aangelag 1 lopense 36 roede; land Molepaatje 38 roede; groes Lankvelt 46 roede; land den Hengst 2 lopense 3 roede; groes de Caaris 1 lopense 11 roede. Belast met ƒ 2-10-0 per jaar aan het Gemene Land. Koopsom ƒ 150,-.

Elisabeth Aart Zeegers is rond 1810 te Asten overleden en de verpondingen van 1810 vatten de bewoningsgeschiedenis van het huis tussen 1783 en 1810 samen:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Steegen folio 79:
16-04-1808 aan Francis Seegers hieronder.
Peter Arnoud Seegers bij koop 16-05-1807.
Elisabet Zeegers weduwe Willem Hoefnagels bij deling 23-09-1783.
Nummer 2 huijs, stallinge, hof en aangelag 1 lopense.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van de erven van Francis Seegers:

Kadaster 1811-1832; G92:
Huis en erf, groot 13 roede 92 el, Steegensche eindje, klasse 8.
Eigenaar: Erve Francis Seegers.

03

04

Franciscus Arnoldus Seegers is geboren te Asten op 25-11-1768 als zoon van Arnoldus Hendrik Zeegers en Jenneke Peters Verheijden (zie Voormalig huis B524). Hij is op 06-09-1795 te Asten getrouwd met Catharina Jan Aert Segers, geboren op 26-01-1772 te Asten als dochter van Johannes Arnoldus Segers en Maria Jelis Vreijnsen (zie Voormalig huis B524):

05

Het gezin van Franciscus Arnoldus Seegers en Catharina Jan Aert Segers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Arnoldus Asten 30-01-1796 Helmond 25-04-1833
Joanna Vlemmix
Asten 25-02-1871 zie Achterbos 5
2 Johanna Maria Asten 29-07-1800 Asten 26-02-1829
Willem Segers
Asten 24-09-1861 zie Voormalig huis G94
3 Johannes Asten 01-02-1802 Asten 11-02-1825
Elisabeth Ceelen
Asten 24-10-1835
4 Johanna Asten 02-08-1805 Ongehuwd Asten 24-12-1875
5 Willebrordus Asten 10-09-1807 Kind Asten 19-11-1807
6 Willebrordus Asten 25-10-1808 Kind Asten 25-01-1809
7 Petrus Asten 16-04-1810 Asten 14-06-1861
Francijna Clasina Wijnen
Asten 29-03-1882 zie ook Voormalig huis G154
8 Willebrordus Asten 25-09-1814 Ongehuwd Asten 06-06-1872

* zij had een dochter Wilhelmina, geboren te Asten op 27-06-1834

Franciscus Arnoldus Seegers is op 15-08-1847 te Asten overleden en Catharina Jan Aert Segers is op 06-12-1849 te Asten overleden.

Volgens de kadastrale legger is het huis rond 1860 gesplitst in twee woningen met kadasternummers G1191 en G1192, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 komen we de namen van Johanna, Petrus (als weduwnaar) en Willebrordus tegen op huizingnummer C20b:

06

In de andere woning woont Wilhelmina Segers, geboren te Asten op 27-06-1834 en is een dochter van Johanna Seegers en een onbekende vader. Zij is op 15-11-1861 te Asten getrouwd met Johannes Verberne, geboren te Someren op 10-02-1835 als zoon van Peter Verberne en Joanna Lammers. Na hun huwelijk wonen zij in het huis met huizingnummer C20a en vanaf 1869 nummer C21 en Johanna Segers en Willibrordus Segers wonen in; Petrus Segers is verhuisd naar het Laarbroek (zie Voormalig huis G154):

07

Willibrordus Segers is op 06-06-1872 te Asten overleden en Johanna Segers is op 24-12-1875 te Asten overleden. Bij de scheiding en deling komt het huis in handen van de eerder genoemde Johannes Verberne. Bij een vereniging rond 1880 krijgt het huis kadasternummer G1487 zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart. De twee woningen worden dan weer als een huis beschouwd.

Over de periodes 1879-1890, 1890-1900 en in de periode 1900-1910 wonen Johannes Verberne en Wilhelmina Segers met hun gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer C23, C19 en C18:

08

Wilhelmina Segers is op 25-11-1901 te Asten overleden en Johannes Verberne verhuist naar zijn zoon Antonie (zie Stegen 50) en is op 08-08-1914 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

09 10

Zoon Wilbert Verberne, geboren te Asten op 26-05-1874 woont ook nog in een deel van het huis. Hij is te Asten op 19-01-1900 getrouwd met Johanna Janssen, geboren te Asten op 30-05-1869 als dochter van Jan Mathijs Janssen en Petronella Berkvens (zie Rinkveld 5). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer C19:

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 06-11-1901 wordt gemeld dat het huis van Wilbert Verberne is afgebrand. Wilbert Verberne en Johanna Janssen vinden we later terug op het Rinkveld (zie Rinkveld 5).

Het huis was door Wilbert Verberne voor die tijd, rond 1896, in drieën gesplitst met kadasternummers G1796, G1797 en G1798, zoals te zien is op de kadasterkaart rechts.

Door die brand is dat maar van korte duur geweest en bij de herbouw van de huizen in 1902 resteren twee woningen met kadasternummers G1911 en G1912, zoals te zien is op de kadasterkaart geheel rechts.  

Het huis met eerder kadasternummer G1797 en nu G1912 is gebouwd op de plaats van het voormalige huis G94 en wordt aldaar beschreven (zie Voormalig huis G94).

Het grote huis met kadasternummer G1911 komt in bezit van Johannes de Haan, geboren te Asten op 12-08-1872 als zoon van Joannes Lucas de Haan en Anna Maria Elisabeth van Bussel (zie Lagendijk 2). Hij is te Asten op 15-09-1899 getrouwd met Petronella Verrijt, geboren te Asten op 28-06-1869 als dochter van Hendrikus Verrijt en Antonia Verheijen (zie Laarbroek 4). 

Rechts illustreert de krant de Zuid-Willemsvaart van 12-07-1902 de overgang van het huis van de kinderen Verberne naar Johannes de Haan, bij een verkoop van hun graan.

Hieronder in het weekblad van de Noordbrabantschen Boerenbond van 14-07-1906 verkoopt Johannes de Haan vee vanwege de ziekte van zijn vrouw:

Enkele jaren later wordt hij secretaris van de afdeling Asten van de Vereniging van Pluimveehouders in Nederland, aldus het Weekblad van den Limburgschen Landbouwbond en den Zuid-Nederlandschen Zuivelbond, jaargang 2 van 31-01-1908:

Ook over de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met dan huizingnummer C16:

11

Johannes de Haan is op 19-08-1917 te Asten overleden en Petronella Verrijt woont met haar kinderen ook over de periode 1920-1930 in het huis met huizingnummer C3, ook bekend staand als Stegen 1:

12

Ook in de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Stegen 1:

Petronella Verrijt verhuist rond 1932 naar een nieuw huis op de Stegen richting het dorp (zie Mercuriusstraat 5) en is op 28-03-1945 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij het overlijden van Joannes de Haan en Petronella Verrijt:

13 14

Hun zoon Antonius Hendrikus (Toon) de Haan, geboren te Asten op 17-12-1903 is op 13-09-1932 te Deurne getrouwd met Maria Henrica Hendriks, geboren te Mierlo op 26-02-1906 als dochter van Johannes Hendriks en Maria Elisabeth Sengers. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930 - 1938 wonen zij in het huis op de Stegen 1:

15

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 17-08-1934 en 10-03-1938 staan de geboortes van zoon Johannes en dochter Petronella:

16 17

In het Peelbelang van 02-06-1945 is door de familie de Haan een horloge gevonden op Heusden kermis:

18

Maria Henrica Hendriks is op 16-04-1976 te Deurne overleden en Antonius Hendrikus (Toon) de Haan is op 23-02-1978 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

19

20

Rond 1975 is dit huis afgebroken voor de aanleg van een nieuwbouwwijk.

Rechts de topografische kaart van de Stegen rond 1940 en daaronder de topografische kaart van 1980. We zien dat het linker deel van de Stegen is opgegaan in nieuwbouw.

21

22

Overzicht bewoners

Hoeve op de Steegen
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1644 Jan Jan Heuchtiens Asten ±1600
1657 Jacob Hendrick Bernaerts Asten ±1610
1680 Jan Hendrick Bernaerts Asten ±1641
1687 Huijbert Jan Tielen Asten ±1610
1700 weduwe Hendrick Canters Asten ±1630
1710 weduwe Willem Hendrix Asten 16-03-1663 weduwe Willem Hendrix Asten 16-03-1663
Steegen huis 2
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 weduwe Willem Hendrix Asten 16-06-1663 Aart Driessen Asten 22-10-1695
1741 erfgenamen Willem Hendriks Asten 22-10-1695 Aart Driessen Asten 22-10-1695
1746 erfgenamen Willem Hendriks Asten 22-10-1695 Aart Driessen Asten 22-10-1695
1751 erfgenamen Willem Hendriks Asten 22-10-1695 Aart Driessen Asten 22-10-1695
1756 erven Willem Hendriks Asten 22-10-1695 Aart Dries de Zeeger Asten 22-10-1695
1761 erven Willem Hendriks Asten 22-10-1695 Aart Dries de Zeeger Asten 22-10-1695
1766 erven Willem Hendriks Asten 22-10-1695 Aart Dries de Zeeger Asten 22-10-1695
1771 Aart Driesse de Zeeger Asten 22-10-1695 Aart Driesse de Zeeger Asten 22-10-1695
1776 Aart Driesse de Zeeger Asten 22-10-1695 Aart Driesse de Zeeger Asten 22-10-1695
1781 Willem Zeegers Willem Hoefnagels Asten 01-03-1733 Willem Hoefnagels Asten 30-08-1720
1798 weduwe Willem Hoefnagels Asten 25-02-1727 weduwe Willem Hoefnagels Asten 25-02-1727
1803 weduwe Willem Hoefnagels Asten 25-02-1727 weduwe Willem Hoefnagels Asten 25-02-1727
Kadasternummer G92
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G92 1832-1839 Francis Aert Zeegers Asten 03-11-1774
G92 1839-1860 kinderen Segers
G1191-G1192 1860-1863 Johanna Segers Asten 02-08-1805 splitsing
G1191-G1192 1863-1880 Joannes Verberne Someren 10-02-1835
G1796-G1798 1880-1897 Joannes Verberne Someren 10-02-1835 vereniging
G1796-G1798 1897-1901 Wilbert Verberne Asten 26-05-1874
G1912 1902-1925 Johannes de Haan Asten 12-08-1872 herbouw na brand
G1912 1925-1938 Antonius de Haan Asten 17-12-1903
Stegen 1
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1808 Elisabeth Aert Zeegers Asten 25-02-1727 weduwe Hoefnagels † ±1810
1808-1847 Francis Aert Zeegers Asten 03-11-1774 Catharina Aert Segers Asten 26-01-1772 15-08-1847
1847-1849 Catharina Aert Segers Asten 26-01-1772 weduwe Zeegers 06-12-1849
1849-1859 Johanna Segers Asten 02-08-1805 met broers en dochter Wilhelmina
C20 1859-1861 Johanna Segers Asten 02-08-1805 met broers en dochter Wilhelmina 24-12-1875
C20 1861-1869 Joannes Verberne Someren 10-02-1835 Wilhelmina Segers Asten 27-06-1834
C21 1869-1879 Joannes Verberne Someren 10-02-1835 Wilhelmina Segers Asten 27-06-1834
C23 1879-1890 Joannes Verberne Someren 10-02-1835 Wilhelmina Segers Asten 27-06-1834
C19 1890-1900 Joannes Verberne Someren 10-02-1835 Wilhelmina Segers Asten 27-06-1834
C19 1900-1903 Joannes Verberne Someren 10-02-1835 met kinderen 25-11-1901
C19 1903-1910 Johannes de Haan Asten 12-08-1872 Petronella Verrijt Asten 28-01-1869
C16 1910-1920 Johannes de Haan Asten 12-08-1872 Petronella Verrijt Asten 28-01-1869 19-08-1917
C3 1920-1930 Petronella Verrijt Asten 28-01-1869 weduwe de Haan
1 1930-1938 Antonius de Haan Asten 17-12-1903 Maria Henrica Hendriks Mierlo 26-02-1906

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 11 augustus 2023, 07:57:46

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen