logo

Index


Voormalig huis B673

Rond 1760 is een nieuw huis in de Stegen gebouwd door Peter van Rijt. Peter van Rijt is geboren te Asten op 23-08-1718 als zoon van Hendrick Jansen van Ruth en Gertrudis Teunis Stevens (zie Stegen 64). Hij is op 24-11-1748 te Asten getrouwd met Johanna Maria Jan Slegers, geboren op 31-07-1717 te Asten als dochter van Johannes Sleegers en Petronella Jansen van Heugten:

01

Het gezin van Peter van Rijt en Johanna Maria Slegers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus Asten 27-08-1749 Asten 23-02-1794
Judoca Francisci Kerkers
Asten 27-12-1829
2 Johannes Asten 21-01-1751 Delft 16-10-1784
Antonetta van Eersel
Rijswijk 28-04-1811
3 Petrus Asten 14-09-1753 Waalre 17-04-1785
Margaretha van Dommelen
Asten 23-08-1818
4 Franciscus Asten 21-02-1756 Kind Asten ±1756
5 Albertus Asten 27-07-1759 Ongehuwd Asten 30-04-1793

In de bewoningsgeschiedenis over de periode 1761-1781 wordt Peter Verreijt als eigenaar en bewoner van het huis genoemd:

Jaar Eigenaar nummer 12c Steegen Bewoners nummer 12c Steegen
1761 Peter Verreijt Peter Verreijt
1766 Peter Verreijt Peter Verreijt
1771 Peter Verreijt Peter Verreijt
1776 Peter Verreijt Peter Verreijt
1781 Peter Verreijt Peter Verreijt

In 1784 geven Peter Verreijt en Jenneke Sleegers goedkeuring aan het huwelijk van hun zoon Jan:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 207; 13-10-1784:
Peter Verreyt en Jenneke Sleegers, zijn vrouw, consenteren in het voornemen van hun zoon, Jan, te Delft, om aldaar te trouwen met Antonetta van Eerzel.

Peter van Rijt is op 21-05-1785 te Asten overleden en Johanna Maria Jan Slegers is op 18-06-1791 te Asten overleden en het huis is in handen gekomen van hun zoon Pieter.

Pieter Peter Verrijt is geboren te Asten op 14-09-1753 en op 17-04-1785 te Waalre getrouwd met Margaretha van Dommelen, geboren te Aalst op 25-12-1757 als dochter van Arnoldus van Dommelen en Elisabeth Roijackers. Het gezin van Pieter Peter Verrijt en Margaretha van Dommelen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Arnoldus Aalst 01-11-1787 Ongehuwd Asten 07-03-1854
2 Johanna Maria Asten 22-09-1790 Asten 03-02-1826
Johannes van Brussel
Asten 12-01-1836
3 Petrus Asten 18-08-1794 Kind Asten ±1794
4 Elizabetha Asten 03-10-1797 Asten 02-05-1829
Joannes van Oorschot
5 Johannes Asten 06-08-1803 Asten 19-04-1833
Maria van de Mortel
Asten 05-11-1842
Maria Kuijpers
Asten 19-04-1859

In 1802 is er ingebroken in het huis van Pieter Peter van Rijt en Margaretha van Dommelen:

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 115 verso; 29-01-1802:
Beleyding en oculaire inspectie gedaan door drost en schepenen aan het huis van Pieter Peter Verrijt, in de Steegen. In de wand langs de grond was een pandje uitgebroken, ter grootte van twee voet hoog en 12 voet breed ter plaatse waar de kelder gelegen is.En declareren Pieter Peter Verrijt en Margareta van Dommelen, zijn vrouw, dat, tussen 3 en 4 januari laatstleden, in de nacht, het gemelde pandje uitgebroken en alzo uit hun kelder gestolen is het varkensvlees, hetwelk aldaar in de kuip opgezouten lag. Zonder dat ze van de inbraak iets gewaar geworden zijn. Margareta van Dommelen verklaart verder dat zij, op de 25e dezer maand, om de middag, is geweest ten huize van de kinderen Anthony Seegers, alhier, te Ommel en aldaar onder andere door Anthonetta Anthony Zeegers vrouw van Pieter Peter Lomans heeft horen verhalen dat Marcelis Antony Lomans, in de Steegen, bij Jan van de Moosdijk alwaar drost en schepenen, op 4 januari te vooren, huyssoekinge of visitatie hadden gedaan na het varkensvlees, hetwelk tussen den 3e en 4e januari, in de nagt, uyt de kelder van de comparante gestolen of gerooft was, bij haar of ten haare huyse op sekere avond, sonder de presisen dag daarvan te weeten, gekomen was met versoek aldaar te mogen overnagten, vermids van Mierlo kwam en niet na huys durfde te gaan. Alsmede dat gemelde Marcelis Anthony Lomans verders aan haar, Anthonetta Anthony Zeegers soude gesegt hebben dat tijde der gedaane visitatie van drossard en schepenen voormelt, hij, Marcelis niet bevreest was dat het spek soude sijn gevonden geworden maar wel de planken of boomken dese of diergelijke woorden in substantie.

Anthonetta Anthony Seegers, getrouwd met Pieter Peter Lomans, te Ommel, verklaart dat Marcelis Antony Lomans, in de Steegen, bij Jan van de Moosdijk, ten hare huize, in den avond, circa 8 dagen geleden, gekomen is en verzoekende, aldaar, te mogen overnachten, zoals gedaan is. Dat hij Marcelis, onder meer aan haar gezegd heeft dat hij, wanneer drost en schepenen ten huize van Jan van de Moosdijk visitatie hadden gedaan niet bang of bevreesd was dat het spek gevonden zou worden, omdat hij een kwade naam had en omdat er planken gestolen waren deze of dergelijke woorden in substantie.

Pieter Peeter Verrijt als bloedverwant van wijlen Jan Francis Timmermans, in de derde graad, welke verklaart ter requisitie van de municipaliteit zodanig is dat hij om Godswille even gelijk andere bloed-verwanten van genoemde Timmermans pretendeert van de intrest uit het kapitaal van ƒ 1250,- aan den Armen van Asten gemaakt, geholpen te moeten worden. Hij bevestigt een en andere onder eede.

In de bewoningsgeschiedenis van het huis over de periode rond 1800 staat Pieter Peter Verreijt als eigenaar en bewoner genoemd:

Jaar Eigenaar nummer 12c Steegen Bewoners nummer 12c Steegen
1798 Pieter Peeter Verreijt Pieter Peeter Verreijt
1803 Pieter Peeter Verreijt Pieter Peeter Verreijt

Pieter Peter Verrijt is op 23-08-1818 te Asten overleden en Margaretha van Dommelen is te Asten op 03-06-1829 overleden. In het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 wordt de weduwe Peter Peter Verrijt als eigenaar genoemd:

Kadaster 1811-1832; B673:
Huis en erf, groot 02 roede 34 el, Ommelsche heide, klassen 9.
Eigenaar: weduwe Peter Peter Verrijt.

Hieronder de kadasterkaart met het huis en de kadastergegevens behorende bij dat huis:

02

03

Op basis van de huizingnummers kunnen we opmaken dat het huis in handen is gekomen van zoon Johannes van Rijt. Hij is geboren te Asten op 06-08-1803 en op 19-04-1833 te Asten getrouwd met Anna Maria van de Mortel, geboren te 18-09-1801 als dochter van Hendrik Adriani van de Mortel en Johanna Martini Berkers (zie Korhoenweg 1). Na het overlijden van Anna Maria van de Mortel op 07-07-1841 te Asten, is Johannes van Rijt hertrouwd te Deurne op 05-11-1842 met Maria Kuijpers, geboren op 22-03-1811 te Deurne als dochter van Peter Kuijpers en Johanna Manders. Johannes van Rijt is op 19-04-1859 te Asten overleden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879, vinden we de naam van Maria Kuijpers met haar gezin als wonende op huizingnummer C33:

04

Maria Kuijpers verhuist in 1863 naar het huis C9 aan het Laarbroek van haar zoon Hendrikus Verrijt getrouwd met Antonia Verheijen en is op 22-08-1884 te Asten overleden. Peter Smits, geboren te Deurne op 26-11-1823 als zoon van Lucas Smits en Maria Manders, woont vanaf 1863 in het huis. Hij is op 02-05-1850 te Vlierden getrouwd met Maria Antonia Sanders, geboren op 02-02-1827 te Helmond als dochter van Jan Francis Sanders en Hendrica van Heugten:

05

Peter Smits en zijn gezin vertrekken in 1867 naar Deurne en het huis wordt daarna bewoond door Antonie Haazen, geboren te Asten op 14-02-1812 als zoon van Bernardus Haazen en Geertruda Moosdijks. Hij is op 12-02-1866 te Asten getrouwd met Hendriena Verrijt, geboren op 06-07-1828 te Lierop als dochter van Paulus van Rijt en Anna Christina Vlemmix. Paulus van Rijt is geen directe familie van de eerder genoemde Johannes van Rijt. Het huizingnummer is dan veranderd in C34.

In 1878 vertrekken zij weer uit het huis, dat daarna bewoond wordt door Jacobus Joosten, geboren te Vlierden op 15-08-1842 als zoon van Wilbert Joosten en Johanna Veulens. Hij is op 05-02-1869 te Vlierden getrouwd met Johanna van der Heijden, geboren te Vlierden op 10-03-1847 als dochter van Joost van der Heijden en Hendica Verhoeven. Hun oudste zoon Henricus Joosten, geboren te Deurne op 04-12-1869 vertrekt rond 1880 naar Tilburg voor een opleiding bij de paters van het Heilig Hart. Op 15-12-1894 vertrekt hij naar Borgerhout (B) en rond 1901 als broeder Joosten naar Nieuw Pommeren. Linksonder zijn tweede vertrek naar Nieuw Pommeren1, een eiland ten noordoosten van Nieuw-Guinea, dat nu New-Brittania heet en rechts een herinneringsprentje bij dit tweede vertrek.

In de Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart1, schrijft hij in de beginjaren nog brieven aan zijn familie in Deurne. Ook zijn broer Johannis Joosten, geboren te Deurne op 15-04-1872, heeft in de missie gewerkt, eerst in Nieuw-Guinea en later op de Kei-eilanden2

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 woont Jacobus Joosten met zijn gezin in het huis met dan huizingnummer C31:

06

In 1889 verhuist Jacobus Joosten met zijn gezin naar Deurne en komt het huis weer in bewoning door de familie Verrijt met zoon Pieter Verrijt, geboren te Asten op 06-11-1838 als zoon van eerder genoemde Johannes Verrijt en Anna Maria van de Mortel. Hij woont samen met zijn nichten Johanna Maria en Elisabeth Verrijt, dochters van Hendrikus Verrijt en Antonia Verheijen.

Ook in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1890-1900 is dat het geval, totdat zijn neef Theodorus Verrijt het huis in 1897 overneemt. Theodorus Verrijt is geboren te Asten op 26-02-1867 als zoon van Hendrikus Verrijt en Antonia Verheijen. Hij is op 12-02-1897 te Asten getrouwd met Johanna Maria de Haan, geboren te Asten op 22-06-1870 als dochter van Johannes Lucas de Haan en Anna Maria Elisabeth van Bussel. Het huizingnummer van het huis is dan C27:

07

Johanna Maria de Haan is op 15-02-1900 te Asten overleden en Theodorus Verrijt hertrouwt te Deurne op 24-11-1906 met Antonia Manders, geboren te Deurne op 28-01-1868 als dochter van Thomas Manders en Geertruda van Stratum. Ook over periodes 1900-1910, 1910-1920 en 1920-1930 woont Theodorus Verrijt met zijn gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer C28, C25 en C11. Het laatste nummer staat ook bekend als Stegen 11:

08

Antonia Manders is op 06-04-1919 te Asten overleden en Theodorus Verrijt is op 13-12-1937 te Asten overleden. Hieronder de overlijdensakte van Theodorus Verrijt, waarvan buurman Piet van Lierop (zie Voormalig huis B695) aangifte doet:

09

In het huis is komen wonen zoon Johannes Marinus Verrijt, geboren te Asten op 23-08-1907. Hij is op 02-05-1932 te Venraij getrouwd met Gertruda Elisabeth Claes, geboren te Venraij op 16-05-1909 als dochter van Johannes Hendrikus Claes en Hendrika Aldegonda Friessen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1938 wonen zij in het huis op de Stegen 11:

10

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-05-1935 en 21-08-1940 de geboortes van zonen Theodorus en Johannes:

11 12

In het Peelbelang van 13-01-1945 komt een dier aangelopen bij de familie Verrijt:

13

De familie Verrijt-Claes is rond 1950 naar Nieuw Zeeland geëmigreerd en Johannes Marinus Verrijt is op 17-02-1978 in Nieuw Zeeland overleden en Gertruda Elisabeth Claes is op 08-04-1995 in Nieuw Zeeland overleden. Daarna heeft nog de uit Rijsbergen afkomstige Jan Vermeeren hier gewoond.

Bij heemkundekring de Vonder staat dit huis bekend als monument:

Object: Stegen 67, tot 15-01-1964 Stegen 11.
Bouwhistorie: Particuliere bouw van boerderij, bouwjaar circa 1900, verbouwing 1997 bouw loods, bouw dierenverblijven in 1954, 1958, 1965, 1972, 1978, 1984, 1986 1987, 1991. In 2003 sloop stalletje.
Gebruikshistorie: Boerenbedrijf van circa 1900 tot 2003.
Eigenaren/bewoners: A. van Lierop.
Soort woning: Langgevelboerderij.
Interview: Jan Mutsers. Boerderij tot woonboerderij verbouwd, waardoor het authentieke karakter is verloren gegaan. Van oorsprong altijd boerderij (locatie) geweest.

Ongeveer op de plaats van het huis stond op Stegen 67 een uit 1900 daterend huis, waarvan hieronder een streetview; het huis is rond 2016 aan de oprukkende industrie ten prooi gevallen:

14

Overzicht bewoners

Steegen huis 12c
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1761 Peter Verreijt Asten 23-08-1718 Peter Verreijt Asten 23-08-1718
1766 Peter Verreijt Asten 23-08-1718 Peter Verreijt Asten 23-08-1718
1771 Peter Verreijt Asten 23-08-1718 Peter Verreijt Asten 23-08-1718
1776 Peter Verreijt Asten 23-08-1718 Peter Verreijt Asten 23-08-1718
1781 Peter Verreijt Asten 23-08-1718 Peter Verreijt Asten 23-08-1718
1798 Pieter Peeter Verreijt Asten 14-09-1753 Pieter Peeter Verreijt Asten 14-09-1753
1803 Pieter Peeter Verreijt Asten 14-09-1753 Pieter Peeter Verreijt Asten 14-09-1753
Kadasternummer B673
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B673 1832 Johannes van Rijt Asten 06-08-1803
Stegen 11
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1818 Pieter Peeter Verreijt Asten 14-09-1753 Margriet van Dommelen Aalst 25-12-1757 23-08-1818
1818-1829 Margriet van Dommelen Aalst 25-12-1757 weduwe Verreijt 03-06-1829
1829-1840 Johannes van Rijt Asten 06-08-1803 Anna Maria van de Mortel Asten 18-09-1801 30-08-1840
1840-1859 Johannes van Rijt Asten 06-08-1803 Maria Kuijpers Deurne 22-03-1811 19-04-1859
C33 1859-1863 Maria Kuijpers Deurne 22-03-1811 weduwe van Rijt naar Laarbroek
C33 1863-1869 Peter Smits Deurne 26-11-1823 Maria Antonia Sanders Helmond 02-02-1827 naar Deurne
C34 1869-1878 Antonie Haazen Asten 14-02-1812 Hendrina Verreijt Lierop 06-07-1828
C34 1878-1879 Jacobus Joosten Vlierden 05-08-1842 Johanna van der Heijden Vlierden 10-03-1847
C31 1879-1889 Jacobus Joosten Vlierden 05-08-1842 Johanna van der Heijden Vlierden 10-03-1847 naar Deurne
C31 1889-1890 Pieter Verrijt Asten 06-11-1838 met familie
C27 1890-1897 Pieter Verrijt Asten 06-11-1838 met familie naar Asten
C27 1897-1900 Theodorus Verrijt Asten 26-02-1865 Johanna Maria de Haan Asten 22-06-1870 15-02-1900
C28 1900-1910 Theodorus Verrijt Asten 26-02-1865 Antonia Manders Deurne 28-01-1868
C25 1910-1920 Theodorus Verrijt Asten 26-02-1865 Antonia Manders Deurne 28-01-1868 06-04-1919
C11 1920-1930 Theodorus Verrijt Asten 26-02-1865 met kinderen
11 1930-1938 Johannes Marinus Verrijt Asten 23-08-1907 Gertruda Elisabeth Claes Venray 16-05-1909

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 19 december 2021, 14:18:39

XS
SM
MD
LG
XL
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 19 tot 21 uur
(0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl
Het archeologiehuis is na afspraak open voor bezoekers
Bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com
Printen