logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis B695

Op basis van onderzoek naar buren (zie het archiefstuk van 15-03-1690 bij Voormalig huis B700) wordt dit huis bewoond door Hendrick Dielis Henricx, geboren rond 1610 als zoon van Dielis Hendrick Aert Timmermans en Cathalyn Jans Hendrick Stricken. Hij is rond 1635 getrouwd met Sophia (Fyken) Lenarts Janssen Verhoeven, geboren rond 1610 als dochter van Lenart Janssen Verhoeven. Na haar overlijden rond 1645 is Hendrick Dielis Henricx rond 1645 hertrouwd met Catalyn (Lynke) Joost IJsermans, geboren rond 1615 als dochter van Joost Jans Willems IJsermans en Metien. Na haar kinderloos overlijden rond 1648 is hij rond 1650 een derde maal getrouwd met Gertruda Wilberts.

Hieronder de gezinnen van Hendrick Dielis Henricx met Sophia Lenarts Janssen Verhoeven en met Gertruda Wilberts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 07-12-1638 Asten 03-01-1666
Hendrik Dirck Philipsen
Asten 03-08-1710 zie Antoniusstraat 47
2 Maria Asten ±1642 Asten 13-02-1667
Wilhelmus Philipsen Isbouts
Asten 08-03-1701
3 Margaretha Asten 01-07-1644 Asten 13-10-1669
Marten Andriessen van der Zande
Asten 24-06-1718 zie Busselseweg 9
4 Sophia* Asten 04-01-1651 Asten 20-04-1687
Frans Jansen Kels
Asten 05-12-1735
5 Leonarda* Asten ±1655 Asten 23-05-1677
Antonis Hendrick Canters
Heeze 02-10-1722 zie Jan van Havenstraat 21
6 Wilhelmus* Asten ±1657 Asten 17-09-1684
Elisabeth Henrici Canters
Asten 10-01-1707 zie Voormalig huis C1171

*  kinderen uit het tweede huwelijk

Uit onderstaand document blijkt de achternaam van de eerste vrouw Sophia (Fyken) van Hendrick Dielis Henricx:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 42 verso; 29-08-1639:
Hanrick Dielis Henricx, getrouwd met Fyken, dochter wijlen Lenart Janssen Verhoeven en Jan Jan Hanssen als erfgenamen van wijlen Gerart Dircx verkopen aan Aert Symons van Bon een rentebrief van ƒ 100,- à 6% die wijlen Gerart Dircx gekocht heeft van Frans Lomans op 12-04-1634 zie protcol. De originele constitutiebrief is van de dato 30-12-1632 ten name van wijlen Aelken van Beke.

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 43; 29-08-1639:
Aert Symons van Bon geeft bij erfwisseling over aan Hanrick Dielis Hanricx land de Vlaschcloten aen de Pas 7 copse naast de erfgenamen Aert Dryes en de weg naar de Stegen. De verkoop wordt mede gedaan namens Heylken, onmondige dochter van de verkoper en zijn eerste vrouw Jenneke, dochter Jan Tielen.

Waarschijnlijk heeft Hendrick Dielis Henricx met geleend geld van zijn tante dit huis gekocht:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 151 verso; 08-11-1641:
Hanrick Dielis Hanricx is schuldig aan Dircxken, weduwe Aert Hanricx, zijn moeye ƒ 492,60 à 5% wegens aankoop van de goederen in de Stegen. Marge: 08-09-1642 - Gelost.

Hendrick Dielis Henricx ruilt land met Peter Michiel Coolen:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 191 verso; 01-10-1642:
Peter Michiel Colen de jonge heeft bij erfwissseling overgedragen aan Hanrick Dielis Hanricx land aan de Pas 2 lopense naast Ruth Dielis; land ter plaatse voorschreven naast Jan Peters van den Eynde. Hanrick draagt over aan Peter land den Bruysteman int Lielder naast de erven Teunis Philipssen.

Hendrick Dielis Henricx was borgemeester en er werd geweld tegen hem gebruikt:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 29-08-1646:
Meester Mathijs van den Hove, schout, aanlegger contra Goort Hendrick Jan Seelen, gedaagde.
Betreft het gebruiken van geweld tegen de oud borgemeesters Peter Hendricx op de Beeck en Hendrick Dielis.
Peter Hendricx, op de Beeck en Hendrick Dielis, afgegane borgemeesters hebben volgens hun heffboecken nog circa vijf gulden te goed van Peter Aerts, wonende op de goederen van gedaagde of van zijn vader. De borgemeesters hebben na voorgaande sommaties, beslag laten leggen op de bestialen van Peter Aerts. Maar omdat de beesten weg waren gebracht en in huis qualijck yet was te vinden, heeft de vorster van Deursen met de ondervorster, alhier, op 10 juli laatstleden gepandt aen den rogge van Peter Aerts ten behoeve van de oud-borgemeesters. Gedaagde heeft zonder naerder vonisse de rogge in zijn huis gebracht, hij heeft daarvan ook geen der autoriteiten op de hoogte gebracht en wat erger is geen inventaris van opgemaakt. Hij behoort daarvoor gestraft te worden als een viollateur van de justitie. De oud-borgemeesters hebben gedaagde op 19-08-1646 laten executeren om of de lasten te voldoen of de rogge terug te brengen. Omdat gedaagde nog het een nog het ander wilde doen en ook nog mette justitie den spot was hebben is door de oud-borgemeesters beslag laten leggen op een bestjen.. Gedaagde heeft daarop verzocht om tselve pandt te moegen onderstaen om binnen drie dagen te voldoen ofwel tegen de affpandinge met recht te doen. Hierop is het beestje ontslaeghen. Gedaagde heeft echter alles weer voorbij laten gaan en op 23 augustus zijn de vorsters weer naar hem toe gegaan om het beestje weer op te halen.. De vorsters met het beestje gekomen bij het huis van aanlegger, om het te verkopen, zijn toen met furie gevolgd door gedaagde en die heeft hun het beestje met geweld afgenomen. Hij heeft zich ook niet ontzien de vorsters uit te maken voor luysbossen. Aanlegger en gedaagde zullen proberen de zaak in de minne te schikken. Op 24-01-1647 is er ook een vonnis, gedaan voor schepenen te 's Hertogenbosch, terzake van deze zaak. De vader van gedaagde is nog in leven.

In onderstaand document wordt ook de vader van Hendrick Dielis Henricx genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 6; 04-09-1653:
Dielis Hendrick Aert Timmermans verkoopt aan Hendrick Dielis Hendrickx Aert Timmermans de goederen, gelegen in de Stegen, die hij op 31-10-1641 gekocht heeft van Dircxken, weduwe Aert Hendrix, sijne geswije en welke Aert als ouderlijke goederen ten deel waren gevallen of in koop verkregen had van zijn mededelers. Naschrift: Dielis Hendrick Aerts verklaart dat de voorschreven goederen altijd zijn toegekomen aan Hendrick Dielis, zijn zoon, sedert de goederen op hem, verkoper, op 31-10-1641, zijn gevest. En dat de selve veste maer alleenlijck om enige consideratie op hem vercoopers naem is gegaen.

Hendrick Dielis Henricx koopt nog een stuk land in de Stegen:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 137 verso; 20-01-1661:
Wolphert Ideleth, oud stadhouder en secretaris, van Someren, namens Jacob van Iperen, te 's Hertogenbosch procuratie de dato 26-02-1660 notaris van der Dussen, te 's Hertogenbosch verkoopt aan Hendrick Dielis land den Oyvaersnest in de Stegen 7 copse naast Peeter Anthonis Lomans. Belast met 3 denier per jaar cijns aan Juffrouw Kessel.

Van een lening van 100 gulden wordt de helft in 1673 aan Hendrick Dielis Henricx afgelost en de andere helft voor 1690:

Asten Rechterlijk Archief 80 folio 10 verso; 23-05-1673:
Faes Lamberts Kerckels heeft op een kapitaal van ƒ 100,- ten bate van HendrickDielis gekomen van de erfgenamen Thypots ƒ 50,- betaald. Hij is nog schuldig ƒ 50,- à 6%. Marge: 15-08-1690 is voldaan met dit merck heeft gestelt Hendrick Dielis.

Hendrick Dielis Henricx wordt opnieuw tot borgemeester aangesteld:

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 23; 27-06-1675:
Tot borgemeesters Sint Jan 1675-1676 zijn aangesteld Jan Hendrick Coolen en Hendrick Dielis. Tot setters Hendrick van Bussel en Frans Jacob Bernaerts.

Bij de verpondingen van 1680 wordt Hendrick Dielis Henricx als eigenaar genoemd:

Verpondingen 1680; XIV-58 folio 17:
Henderick Dielis 7-2; 1-15-4.

Uit onderstaand document staat de leeftijd van Hendrick Dielis Henricx:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 41; 15-02-1685:
Hendrick Dielis, 74 jaar, verklaart ter instantie van Catalijn, weduwe Hans Walravens, Jan in Ghensoekart, Peeter Marcelissen en Peeter Andriessen als naaste vrienden van Catarina Peeter Gielens getrouwd geweest met Hendrick Laurenssen. Hij, attestant, heeft zeer wel gekend Catarina Peeter Gielens voornoemd welke is gestorven in de pesttijd van 1635 of 1636. Hij weet niet of zij kinderen of wettige geboorten heeft nagelaten. Hij, deponent, heeft ook altijd gewoond in de Steegen, ter plaatse van de voorschreven Catarina en Hendrick. Hun nagelaten goederen zijn tegenwoordig in bezit van Thomas Huyberts geetrouwd met Catalijn, weduwe Joris Jansen van Hoof.

Op zijn oude dag heeft Hendrick Dielis Henricx schulden en wordt geregeld gedaagd:

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 64; 21-07-1688:
Hendrick Dielis Heynen is schuldig aan Jenneke weduwe Jan Andriessen van Ruth ƒ 300,- à 5,2%. Marge: 10-09-1712 gelost aan de kinderen Jenneke van Ruth.

Gertruda Wilberts is op 03-08-1700 als Geert Hendrick Dielis te Asten overleden en Hendrick Dielis is op 01-11-1702 te Asten overleden. Hieronder hun begraafakten, waarbij de Steegen als woonplaats wordt vermeld:

Daarna verkopen de kinderen een deel van de onroerende goederen:

Asten Rechterlijk Archief 147; 19-12-1702:
Jenneke Hendricx, weduwe Hendrick Dircx, Willem Flipsen getrouwd met Maria Dircx, Marten van de Zande getrouwd met Margriet, Leendertie, weduwe Antonis Hendrick Canters, Frans Jansen getrouwd met Feytie Hendricks en Willem Hendrick Dielis. Allen kinderen van wijlen Hendrick Dielis. Zij verkopen bestialen, meubelen en verdere onroerende goederen. Opbrengst ƒ 73,-.

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 84 verso; 01-05-1705:
Willem Philips Isbouts getrouwd geweest met Maria Hendrick Dielis en haar zoon Jan Willem Philipsen en Leendertie, dochter Hendrick Dielis weduwe Antonis Hendrick Canters geassisteerd met Jan, haar zoon. Zij verkopen aan Jan van Riet groes den Bleecken 1 1⁄2 lopense naast Goort Paulus. Koopsom ƒ 40,-.

Een schoondochter verkoopt haar aandeel in de erfenis aan haar zwager:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 62 verso; 16-10-1703:
Jenneke, weduwe Hendrick Dircx geassisteerd met Jan Hendricx, haar zoon, verkoopt aan Frans Jansen Keils, haar zwager, haar kindsdeel in de goederen haar aangekomen van wijlen Hendrick Dielis, haar vader. Koopsom: ƒ 125,-.

Frans Janssen Kels is geboren te Asten op 20-08-1660 als zoon van Johannes Janssen en Johanna. Hij is op 20-04-1687 te Asten getrouwd met Sophia Hendricks (Fyke) Dielis, geboren op 04-01-1651 te Asten als dochter van bovengenoemde Hendrick Dircx Dielis en Gertruda Wilberts. Hieronder de ondertrouw- en trouwakten voor de schepenen van Asten en voor de kerk:

Compareerende voor deselve Drossaert ende schepenen desen Heerlijkheijt Asten ondergenoemd Frans Janssen weduwnaar van wijlen Willemke Peters sijne ouderdom 31 jaere sijnde geassisteert bij Frans Janssen sijn broeder ende si;jke dochter Hendrick Dielis sijnde geassisteert bij Hendrick Dielis haere ouderdom ontrent de 30 jaer, versoeckende de drie sondaagse proclamaties omme deselve gedaen sijnde in de houwelijckse staet bevestigt te worden. Actum dij vijfde april cvi sevenendetaggentig. H. van Winteroij, Drossaert, M de Grood, P. van der Lith.
Ende de voorschrevene drie proclamties sonder inspraeck gedaen sijnde, soo sijn de voorschreven persoonen in de houwelijckse staet bevestigt op de dij twintig april cvi sevenendetaggentig. H. van Winteroij Drossaert, Marcellus Martini schepen, Lambert schepen, P. van der Lith.

1687 Aprilis 8; contraxerunt sponsalia Franciscus Jansen et Sophia Hendrix Dielis; testes Joannes Jansen et Leonardus Jansen.
1687 Aprilis 20; conjuncti sunt matrimonio Franciscus Jansens et Sophia Hendrix Dielis; testes Leonardus Fransen et Joannes Thomas.

8 april 1687; ondertrouwcontract van Franciscus Jansen en Sophia Hendrix Dielis; getuigen Leonardus Fransen et Joannes Thomas
20 april 1687; getrouwd Franciscus Jansen en Sophia Hendrix Dielis; getuigen Leonardus Fransen en Joannes Thomas.

De naam Kels of Keels duikt in 1677 voor het eerst op in Asten en wijde omgeving bij het overlijden van Johannes Jansen Kels op 11-10-1677. Daarna wonen diens nakomelingen sinds het einde van de 17e eeuw in Asten.

Het gezin van Frans Janssen Kels en Sophia Hendricks (Fyke) Dielis:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 25-01-1688 Asten 24-04-1712
Margareta Jansen Verryt
Asten 11-01-1760 zie ook Stegen 76
2 Johanna Asten 27-01-1690 Asten 27-02-1729
Franciscus Jan Plenders
Asten 19-07-1747 zie Voormalig huis E1033

Frans Janssen Kels wordt borgemeester:

Asten Rechterlijk Archief 12 folio 35; 18-06-1708:
De eed als borgemeesters van Sint Jan 1708-1709 hebben afgelegd Jan Jan Teunis en Frans Jan Keils.

Bij de verpondingen van 1713 delen Frans Janssen Kels en zijn schoonzus Jenneke het huis:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 44 verso:
Frans Jansse Keijls en Jenneke Hendricx. In de bede 7-29-1-17-14.

Uit de zaak van Willem Grootens (zie Stegen 72) volgt nog een proces tegen Frans Janssen Keels en Peeter Canters ter zake van niet correct afgelegde verklaringen door onder andere Frans Janssen Kels; omdat het in de kroeg gebeurde loopt het met een sisser af:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 05-03-1716:
Compareerde voor Willem de With, notaris, te Eyndhoven, residerende te Asten, Joost Roefs, schepen, welke getuigde, dat wanneer, op 10-10-1715, Frans Jansen Keels en Peeter Kanters, naast meer andere personen werden gehoord ter instantie van Willem Grootens, hij, comparant, heeft welverstaan dat Frans Jansen Keels en Peter Canters hebben verklaard: "Wel te hebben horen zeggen, maar niet gesien ofte gehoordt te hebben dat Willem Grootens, in de jare 1714, van Eyndhoven comende, een sackje met gelt becomen hebbende, daermede groote vreughde thoonde, alsmede dat den voornoemde Willem Grootens met gecke poetsen, als een simpel of herseloos mensch, sich hadde gedragen ende aengestelt". Zij spraken dit ook exactelijck tegen.

 Asten Rechterlijk Archief 33-52; 06-03-1716:
Compareerde voor Willem de With, notaris, te Eyndhoven, residerende te Asten, Catarina Massijn, vrouw van Johan van Riet, hospes en herbergier, te Asten. Zij verklaart, ter instantie van Frans Keels en Peeter Canters, dat op 10-10-1715, wanneer ten hare huize het getuigenverhoor plaats vond terzake Willem Grootens gezien te hebben: "Dat Frans Jansen Keels dede buytenshuys ende deure roepen, den advocaet Ideleth, patronicerende Willem Grootens, als gedetineerde, en dat sij deselven advocaet Idelet, naerdat alvoorens buytenshuys metten voornoemde Frans Keels eenige discours hadde gehadt, wederom in huys comende heeft hooren seggen desen manis schrupuleus daer in. Maer men moet al wat doen om den grooten hoops wille. Denoterende daermede de andere persoonen die aldaer mede present waren om te getuigen voor Willem Grootens. Zij verklaarde verder dat dit is geschiedt in den avond, onder het drinken van verscheidene glazen of pinten bier ende het roocken van tabacq ten haren huize. En waar door de comparanten veel gepraet ende woorden gemaeckt wierden". Zij heeft niet kunnen verstaan wat ieder voor zich heeft gezegd. De zuster van Willem Grootens heeft het gelag van de requiranten en diverse andere personen betaald.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 06-03-1716:
Relateer ik, Jacob Baessen, ondervorster, te Asten, dat ik mij bewust ben, dat ik ter instantie van Willem Grootens, of zijn advocaat Idelet noyt en hebbe geciteert Frans Jansen en Peeter Canters, om op 10-10-1715, te getuigen ten huize van Jan van Riet. 

De hoofdgeldlijst van 1717 laat zien dat Frans Janssen Kels, zijn vrouw Fijke, zijn zoon Willem en dochter Jenneke in het huis wonen, alsmede Griet de vrouw van Willem en hun dochter Geertruij.

Hoofdgeld 1717 XVIII-19; 05-03-1717:
Frans Jan Kels, Fijken de vrouw, Willem de soon, Griet de vrouw, Jenneke en Geertruij.

Frans Janssen Kels getuigt met anderen dat als een stuk land niet door de eigenaar getiend wordt zij het graan zelf tienden:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 194; 08-09-1723:
Mattijs Willems, Joost Jansse Hoberge, Jan Jeuris van Hoof, Frans Jan Keels en Jan Jansse Walravens. Zij verklaren ter instantie van Martinus Jan Paulus en Pieter de Cort, drost, dat zij weten en dat zij meer dan dertig jaar geleden hebben gezien en zelve gepractiseerd dat, als hier, te Asten, een stuk lants granen is tiendtbaar gemaakt en dat den collecteur of eygenaar der tiende aangemaant sijnde om te comen tienden en naar verloop van behoorlijkcken tijt van 24 of twee maal 24 ure, sonder in de bepalinge des tijts beheept te willen wesen en alleen ten dien opsigte haar refereerende tot de placcate of resolutie ten dien opsigte geemaneert den eygenaar of collecteur niet comende tienden den eygenaar der granen de selve doet tienden, door nabuuren tiendende of optreckende, in dat gevalle den tienden en niet den elfden gast of korenhoop ofte tiende gerwen. Zij weten dit omdat hun granen door naburen ingetient zijn geworden of dat zij de granen van hun naburen zo hebben getient. 

Hieronder het placaat voor de tienden met daaronder de artikelen VIII en IX die over dit voorval gaan 1:

Frans Jan Kels is op 28-10-1729 te Asten overleden en Sophia Hendricks (Fyke) Dielis is als Seyke France op 05-12-1735 te Asten overleden. Zoon Willem Frans Kels woont daarna in het huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 91 verso:
Francis soone Willem Frans Kels.
Huijs, hoff en aangelagh 1 lopense.

Volgens de bewoningsgeschiedenis over de periode 1736-1756 is het huis daarna enige tijd onbewoond:

Jaar Eigenaar nummer 12 Steegen Bewoners nummer 12 Steegen
1736 Willem Kels Willem Kels
1741 Willem Kels onbewoont
1746 Willem Kels onbewoont
1751 Willem Kels weduwe Jan Keijsers
1756 Willem Kels Jan Jooste van de Loverbosch

Het gezin van Willem Frans Kels en Margareta Jansen Verrijt is al elders besproken (zie Stegen 76), waar zij ook na 1738 woonden. Na het overlijden van Willem Frans Kels te Asten op 11-01-1760 ontvangt dochter Hendrien het tweede lot:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 166; 27-06-1761:
Jenneke, dochter van Willem Kels, meerderjarige, Geertruy, dochter van Willem Kels weduwe van Goort Peter Jan Aarts, Hendrien, dochter van Willem Kels weduwe van Jacob van de Cruys, Francis Willem Kels en Anna Maria, dochter van Willem Kels allen wonende in de Steegen. Kinderen en erven van Willem Frans Kels en Magriet Janse van Ruth, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen.
2e lot gaat naar Hendrien Kels, weduwe van Jacob van de Cruys, huis en aangelag met de helft van de schuur tot de schuurheert, samen 1 lopense, ene zijde Peter Verreyt.

De bewoningsgeschiedenis van het huis over de periode 1761-1776 laat de bewoning door Hendrien Kels als weduwe van Jacobus van de Cruijs zien:

Jaar Eigenaar nummer 12 Steegen Bewoners nummer 12 Steegen
1761 Hendrien Kels weduwe Jacobus van de Cruijs Hendrien Kels weduwe Jacobus van de Cruijs
1766 Hendrien Kels weduwe Jacobus van de Cruijs Hendrien Kels weduwe Jacobus van de Cruijs
1771 weduwe Jacobus van de Cruijs weduwe Jacobus van de Cruijs
1776 weduwe Jacobus van de Kruijs weduwe Jacobus van de Kruijs

Het gezin van Jacobus van de Cruys en Hendrien Kels en waar zij eerder woonden, is eerder besproken (zie Stegen 80) en na het overlijden van Hendrien Kels te Asten op 15-11-1777 als Henrica Jacobi van de Cruijs, komt het huis in handen van Adriaan Keyzers:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 90 verso; 02-11-1784:
Jan van de Kruys, Johannes Wissink man van Elisabeth van de Kruys, wonende te Amsterdam, Arnoldus Zeegers man van Agnees van de Kruys. Zij verkopen aan Adriaan Keyzers man van Jennemie van de Kruys, welke ook ¼e deel bezit, ieder hun ¼e deel onverdeeld in een huis, stal, hof en aangelag 1 lopense, ene zijde Peter Slegers, andere zijde weduwe Goort Jan Aarts, ene einde Dirk Loverbosch.

Hieronder de akte uit het Stadsarchief van Amsterdam, deel 16154, akte 258664, 28-09-1784:

Het gezin van Adriaan Keijsers en Johanna Maria van de Cruijs is al elders besproken (zie Stegen 64) en in de bewoningsgeschiedenis over de periode 1781-1803 en bij de verpondingen van 1810 is Adriaan Keijsers merendeels eigenaar en bewoner van het huis in de Steegen:

Jaar Eigenaar nummer 12 Steegen Bewoners nummer 12 Steegen
1781 Elisabeth, Jan en Jennemie van de Cruijs Adriaan Keijzers
1798 Adriaan Keijzers Adriaan Keijzers
1803 Adriaan Keijzers Adriaan Keijzers

Verpondingen 1810 XIVd-67 Steegen folio 82:
Adriaan Keijsers. Nummer 12 huijs, hof en aangelag 1 lopense.

Johanna Maria van der Cruys is op 18-10-1818 te Asten overleden en Adrianus Johannes Keysers is op 15-02-1824 te Asten overleden en in het notarieel archief lezen we dat zoon Johannes Keijsers het huis erft:

Notarieel Archief 48-61 Asten 14-02-1825:
Jan Keijsers en Pieter van Helmond gehuwd met Elisabeth Keijsers. 1e lot krijgt Jan Keijsers, huis en aangelag in de Steegen, groot 37 roede 20 el.

Bij het kadaster staat Johannes Adriaan Keijsers (zie Stegen 64) als eigenaar:

Kadaster 1811-1832; B695:
Huis, schuur en erf, groot 07 roede 10 el, de Stegen, klassen 7.
Eigenaar: Jan Adriaan Keijsers.

02

03

Johannes Keijsers is geboren te Asten op 23-09-1787 als zoon van Adrianus Johannes Keysers en Johanna Maria van der Cruys (zie Stegen 64). Hij is op 02-02-1816 te Asten getrouwd met Johanna Maria Deenen, geboren te Asten op 01-01-1793 als dochter van Marcelis Deenen en Helena Verheijen. Zij woonden hoogstwaarschijnlijk op de Achterbos (zie Achterbos 9) en verhuurden het huis aan derden. Johanna Maria Deenen is op 07-01-1845 te Asten overleden en Johannes Keijsers is op 26-11-1855 te Asten overleden.

Het huis gaat over op hun zoon Joannes Keijsers, geboren te Asten op 03-03-1820 (zie Achterbos 9). Hij woont in het dorp (zie Voormalig huis G479) en verhuurt het huis aan derden.

De meest waarschijnlijke huurder is Paulus van Rijt, geboren te Lierop op 02-08-1793 als zoon van Judocus van Rijt en Maria van Geffen. Hij is op 08-02-1823 te Lierop getrouwd met Anna Christina Vlemix, geboren te Lierop op 11-02-1799 als dochter van Hendrik Vlemix en Lutgardis van Duijnhoven. Anna Christina Vlemix is op 05-08-1855 te Asten overleden en volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont Paulus van Rijt met zijn kinderen in het huis met huizingnummer C32 en vanaf 1869 nummer C33:

04

Paulus van Rijt overlijdt te Asten op 11-11-1863 en dochter Francisca van Rijt, geboren te Lierop op 19-01-1839, neemt het huis over. Zij is op 09-07-1863 te Asten getrouwd met Theodorus Mennen, geboren te Deurne op 12-09-1833 als zoon van Antonij Mennen en Gordina Teunissen. Eind 1874 brandt hun huis af, zoals bericht in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 24-10-1874:

Zij verhuizen daarna naar Voordeldonk (zie Voormalig huis D1010) en het weer door eigenaar Joannes Keijsers opgebouwde huis krijgt kadasternummer B1093, zoals te zien is op de nevenstaande kadasterkaart.

Vanaf 1877 komt in het huis wonen Karel Verberne, geboren te Someren op 05-09-1828 als zoon van Peter Verberne en Johanna Lammers. Hij is op 06-04-1864 te Someren getrouwd met Marianna van der Heijden, geboren te Vlierden op 14-04-1839 als dochter van Judocus van der Heijden en Hendrina Verhoeven.

In het bevolkingsregister van Asten in de periode 1879-1890 huren zij het huis met huizingnummer C33:

05

Ook in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 woont Karel Verberne nog met zijn gezin in het huis met dan huizingnummer C30:

06

Zij vertrekken in 1889 naar de Hutten onder Liessel en het huis wordt daarna verhuurd aan Wilhelmus van Bussel, geboren te Heeze op 25-10-1852 als zoon van Tieleman van Bussel en Helena Maria Verbeek (zie Pannenhoef 10). Hij is op 04-04-1883 te Asten getrouwd met Johanna van der Loo, geboren te Deurne op 05-02-1857 als dochter van Joannes van der Loo en Maria Jelissen:

07

In de bevolkingsregisters van Asten over de periodes 1890-1900, 1900-1910 en 1910-1920 staan Wilhelmus van Bussel en zijn gezin als bewoners van het huis met huizingnummer C26, C27 en C24 respectievelijk:

08

Rond 1900 is het huis per testament overgegaan op neef Jan Keijzers, geboren te Asten op 08-12-1846 als zoon van Hendrikus Keijsers en Maria Rooijakkers (zie Achterbos 9). Jan Keijzers woont in de Baarschot te Vlierden en blijft het huis verhuren.

Rechts een foto van de familie van Bussel met van links naar rechts staand: Petrus Johannes (Piet), Maria (Miet), Hendrikus (Driek), Helena Maria (Leen) en Henricus (Harrie), zittend: Wilhelmina (Mien), vader Wilhelmus (Willem) en Johannes (Hannes).

 

 

Johanna van Der Loo overlijdt te Asten op 13-01-1912 en Wilhelmus van Bussel verhuist naar de Brand (zie Brand 15) en is op 17-10-1927 overleden. Dochter Maria van Bussel, geboren op 16-09-1884 te Asten, neemt het huis over. Zij is op 01-05-1914 te Asten getrouwd met Piet van Lierop, geboren te Asten op 20-04-1882 als zoon van Mathijs van Lierop en Petronella Bennenbroek zie Voordeldonk 69). (Schoon)vader Mathijs van Lierop is tot zijn overlijden te Asten op 30-06-1922 nog hoofd.

09

Volgens het bevolkingsregister over de periodes 1920-1930 en 1930-1938 is het huizingnummer van het huis dan C10 en staat ook bekend als Stegen 9:

10

11

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-02-1917 en van 08-11-1919 de geboortes van zonen Mathijs en Wilhelmus:

12 13

Als eigenaar Jan Keijzers op 02-05-1923 te Vlierden komt te overlijden, gaat het huis over op zijn zoon Hendrikus Keijzers, geboren te Vlierden op 12-01-1885 als zoon van Johannes Keijzers en Wilhelmina Maas. Hij woonde in Belgeren te Vlierden en verhuurde het huis aan derden.

Een foto van rond 1930 van het gezin van Piet van Lierop en Maria (Miet) van Bussel met links Piet van Lierop en geheel rechts Maria (Miet) van Lierop). Achterste rij: Johanna Petronella (Hanneke) * 14-06-1916, † 01-12-2005, onbekende, Mathijs * 22-01-191705-07-2002.
Middelste rij: Tilemanus Henricus * 17-02-1921, † 10-10-2014, Albertus Martinus * 17-02-1921, Wilhelmus (Willem) * 14-10-191811-06-1997, Johannes Franciscus (Jan) * 16-04-1922, † 01-04-1985.
Voorste rij: Catharina Maria (To) * 07-05-1926, † 25-05-2002 en Aloysia Wilhelmina (Mien) * 30-08-1927, † 05-01-2006.

14

In het Peelbelang van 24-02-1945 biedt Piet van Lierop een ploeg te koop aan:

15

Piet van Lierop is op 11-05-1964 te Ommel (Asten) overleden en Maria (Miet) van Bussel is te Vlierden (Deurne) op 06-12-1968 overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

16 17

Ongeveer op de plaats van het huis stond deze uit 1825 daterende boerderij met als huidige adres Stegen 65, waarvan hieronder met streetview een opname:

18

Inmiddels heeft de gemeente Asten in het kader van groei, groei en nog eens groei ook dit monumentale pand vernield ten koste van een industrieterrein.

Overzicht bewoners

Hoeve op de Steegen
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1635 Hendrick Dielis Henricx Asten ±1610 Hendrick Dielis Henricx Asten ±1610
1703 Francis Kels Asten 20-08-1660 Francis Kels Asten 20-08-1660
1729 Willem Kels Asten 25-01-1688 Willem Kels Asten 25-01-1688
Steegen huis 17
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Willem Kels Asten 25-01-1688 Willem Kels Asten 25-01-1688
1741 Willem Kels Asten 25-01-1688 onbewoont
1746 Willem Kels Asten 25-01-1688 onbewoont
1751 Willem Kels Asten 25-01-1688 weduwe Jan Keijsers
1756 Willem Kels Asten 25-01-1688 Jan Jooste van de Loverbosch
1761 Hendrien Kels, weduwe Jacobus van de Cruijs Asten 12-10-1721 Hendrien Kels, weduwe Jacobus van de Cruijs Asten 12-10-1721
1766 Hendrien Kels, weduwe Jacobus van de Cruijs Asten 12-10-1721 Hendrien Kels, weduwe Jacobus van de Cruijs Asten 12-10-1721
1771 weduwe Jacobus van de Cruijs Asten 12-10-1721 weduwe Jacobus van de Cruijs Asten 12-10-1721
1776 weduwe Jacobus van de Kruijs Asten 12-10-1721 weduwe Jacobus van de Kruijs Asten 12-10-1721
1781 Elisabeth, Jan, Jennemie van de Cruijs Asten 26-12-1749 Adriaan Keijzers Asten 29-02-1756
1798 Adriaan Keijzers Asten 29-02-1756 Adriaan Keijzers Asten 29-02-1756
1803 Adriaan Keijzers Asten 29-02-1756 Adriaan Keijzers Asten 29-02-1756
Kadasternummer B695
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B695 1832-1855 Johannes Keijzers Asten 23-09-1787
B695 1855-1874 Johannes Keijzers Asten 03-03-1820
B1093 1874-1900 Johannes Keijzers Asten 03-03-1820 herbouw na brand
B1093 1900-1923 Johannes Keijzers Asten 08-12-1846
B1093 1923-1938 Hendruks Keijzers Vlierden 12-01-1885
Stegen 9
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1818 Adriaan Keijzers Asten 29-02-1756 Johanna Maria van de Cruijs Asten 04-02-1757 18-10-1818
1818-1824 Adriaan Keijzers Asten 29-02-1756 met kinderen 15-02-1824
1824-1845 Johannes Keijzers Asten 23-09-1787 Johanna Maria Deenen Asten 01-01-1793 07-01-1845
1845-1855 Johannes Keijzers Asten 23-09-1787 met kinderen 26-11-1855
1855-1859 Paulus van Rijt Lierop 02-08-1793 Anna Christina Vlemix Lierop 11-02-1799
C32 1859-1863 Paulus van Rijt Lierop 02-08-1793 Anna Christina Vlemix Lierop 11-02-1799 11-11-1863
C32 1863-1869 Theodorus Mennen Deurne 12-09-1833 Francisca van Rijt Lierop 19-01-1839 naar Voordeldonk
C33 1869-1879 Karel Verberne Someren 05-09-1828 Maria Anna van der Heijden Vlierden 14-04-1839
C30 1879-1889 Karel Verberne Someren 05-09-1828 Maria Anna van der Heijden Vlierden 14-04-1839 naar Deurne
C30 1889-1890 Willem van Bussel Heeze 25-10-1852 Johanna van der Loo Deurne 05-02-1857
C26 1890-1900 Willem van Bussel Heeze 25-10-1852 Johanna van der Loo Deurne 05-02-1857
C27 1900-1910 Willem van Bussel Heeze 25-10-1852 Johanna van der Loo Deurne 05-02-1857
C24 1910-1912 Willem van Bussel Heeze 25-10-1852 Johanna van der Loo Deurne 05-02-1857 13-01-1912
C24 1912-1914 Willem van Bussel Heeze 25-10-1852 met kinderen naar Brand
C24 1914-1920 Piet van Lierop Asten 24-04-1882 Maria van Bussel Asten 16-09-1884
C10 1920-1930 Piet van Lierop Asten 24-04-1882 Maria van Bussel Asten 16-09-1884
9 1930-1938 Piet van Lierop Asten 24-04-1882 Maria van Bussel Asten 16-09-1884
Referenties
  1. ^Placaat en ordonnantie van de Raad van Staate der vereenigde Nederlanden, tot weeringe der abuisen en frauden omtrent het pagten der Tienden in de Meierie van 's Hertogenbosch en andere Quartieren in de Generaliteit, 1732 (https://www.delpher.nl/nl/boeken1/gview?query=placaat+tienden&coll=boeken1&identifier=KvaOKrrzrdYC&rowid=4)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 7 december 2022, 15:51:01

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen