logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis B700

Bij dit huis speelt de familie Walraven een belangrijke rol en zij stammen af van Jan Lamberts, geboren te Asten rond 1555 als zoon van Lambert Walravens en Elisabeth1. Hij is rond 1578 getrouwd met Joostien en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Lambert Asten ±1579 Asten ±1600
Maria Joost Huyberts van Roggel
zie Voormalig huis F179
2 Maria Asten ±1582 Asten ±1603
Aert Joost Rommen
Asten ±1615 zie Voormalig huis G432 
3 Goijaert Asten ±1586
4 Elisabeth Asten ±1588
5 Anneke Asten ±1590 Asten ±1622
Reynder Lens
Asten ±1635
6 Walraven Asten ±1592 Asten ±1614
Mariken Goijaerts
Asten ±1630
Christina van Bon

Asten ±1637
Anna Reynders
Asten ±1642
7 Hendrik Asten ±1594

Jan Lamberts was vorster in Asten en dat ambt werd, zoals we zullen zien, van vader op zoon door gegeven. Hieronder koopt hij een land in het Root, waarover later nog veel te doen is geweest:

Asten Rechterlijk Archief copy 05-03-1591:
Wij, Dierck Tielens, Peeter Slaets, Mathijs Philips, Peeter Belmaeckers, Hendrick Cornelissen, Willem van Beck en Jan Hendricx schepenen getuigen dat Jacob Aertssen Verbraecken heeft verkocht aan Jan Lamberts, vorster land aen de Roetsestraet, ene zijde erfgenamen Mathijs Verrijt, andere zijde Lambert Verrijt. Strekkende van de ene straat op de andere.

Asten Rechterlijk Archief 4 folio 535; 1601:
Op 17-01-1601 wordt Jan Lamberts weer opnieuw benoemd tot vorster. Dit op zijn vorige eed.

Jan Lamberts en Joostien verkopen met andere erfgenamen een erfenis:

Asten Rechterlijk Archief folio 113 verso; 25-02-1611 :
Jan Lamberts getrouwd met Joostien, mede-erfgenamen van Margriet, weduwe Derick Janssen van den Lollair. Zij verkopen aan Jan Jan Stynen een rente van 3 gulden en 8½ stuiver per jaar zoals die op 23-03-1577 is verkocht door Peeter Peeter Coolen aan Dirck Janssen van den Lollair uit onderpanden te Asten. Koopsom ƒ 45,-.

Jan Lamberts woonde in het dorp en gebruikt hier zijn huis als onderpand bij de verkoop van een cijns: 

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 165; 18-01-1612:
Jan Lamberts, vorster, verkoopt aan aan Jan Joost Thielen een cijns van ƒ 7,- per jaar of ƒ 100,- à 7%. Onderpand huis, schuur, schop en land int Dorp, ene zijde Henrick Peter Henricx, andere zijde Michiel van Horenbeeck en anderen ene einde Gielis Jan Wouters, andere einde de straat; land naast de erfgenamen Mathijs Verrijt.

Jan Lamberts en Joostien zijn rond 1615 te Asten overleden en daarna verkoopt zoon Goijaert zijn deel aan Lambert en verkopen de kinderen het huis in het dorp aan hun broer Hendrik:

Asten Rechterlijk Archief 67a folio 68; 23-09-1615:
Goort Jan Lamberts verkoopt aan Lambert Janssen, zijn broeder, al zijn "versterf" dat hem van zijn vader en moeder nagelaten is.

Asten Rechterlijk Archief 67a folio 104 verso; 02-08-1616:
Lambert Jan Lamberts mede voor Goyaerd, zijn broeder, Walraven Janssen, Joost Romen getrouwd geweest met Marie mede voor hun kinderen, Elisabeth en Anneken, dochters Jan Lamberts voorschreven, Jan Henrick Janssen met zijn gecoren momboiren. Allen kinderen en erven van Jan Lamberts en Joostien, zijn vrouw. Zij verkopen, met toestemming van schepenen, aan Henrick Jan Lamberts, hun broeder huis, schuur, schop en land, ene zijde Henrick Peter Henricx en Meester Jan Henrick Gelis, andere zijde Michiel van Horenbeke en Anna Vermosen, ene einde Gielis Jan Wouters, andere einde de straat en de weg. Belast met 7 gulden per jaar aan Jan Tielen hercomende van hender zijde. Deze veste is bevonden op uitgedane verkoping en bij mij, Peeter van Buyten, secretaris van Asten, ingeschreven op 14-09-1619.

Zoon Walraven Janssen is geboren te Asten rond 1592 en rond 1614 getrouwd met Mayken Goyaerts, weduwe van Anthonis Henricx Deckers. Na haar overlijden te Asten rond 1628 is Walraven Janssen nog rond 1630 hertrouwd met Christina Aert Stevens, weduwe van Simon van Bon (zie Slotweg 4) en na haar overlijden rond 1636 met Anneke, weduwe Reynder Jan Heuchtiens (zie Voormalig huis G591). Voor zover bekend zijn er uit deze laatste huwelijken geen kinderen geboren en hieronder de gezinnen van Mayken met Anthonis Henricx Deckers en met Walraven Janssen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joostjen Asten ±1610
2 Jenneken Asten ±1612
3* Johannes Asten ±1615 Asten ±1637
Catalijn Matijssen Schalvogels
Asten ±1670
4* Jenneke Asten ±1617

*  kinderen uit het huwelijk van Walraven Janssen en Mayken Goyaerts 

Walraven Janssen verkoopt samen met de erfgenamen van Anthonis Henricx Deckers een huis in het dorp en verdelen het land en groes:

Asten Rechterlijk Archief 67a folio 12; 24-04-1614:
Henrick Jan Deckers voor de helft en Walraven Jan Lamberts getrouwd met Mayken, weduwe Anthonis Henricx voorschreven, Willem Goorts en Peeter Lamberts momboiren van Joostjen en Jenneken, onmondige kinderen van Anthonis Henricx en Mayken voorschreven voor de andere helft. Zij hebben met toestemming van schepenen de dato 20-03-1614 verkocht aan Marcelis van Groeninghen huis, hof, hofstad en land in het Dorp, ene zijde Ruth Henrick Janssen, andere zijde de straat, ene einde erfgenamen Goyart Joosten, andere einde Thonis Severeyns. Belast met 1½ stuiver per jaar grondcijns; 6 vat rogge per jaar aan het Sint Catharina-altair in de Kerk alhier; 1 vat rogge per jaar aan de Kerk alhier; 5 vat rogge per jaar en 1 gulden per jaar aan den Heilige Geest van Asten; 21 gulden 13 stuivers en 5 penningen per jaar aan Derick Mathijs, mulder te Eerssel; 4½ gulden per jaar aan Meester Henrick Verweyen; 3 gulden per jaar aan Dries Reynen; 3 gulden per jaar aan Frans Peters van Brey. Borgen zijn Jan Peters en Peter Wouters.
Zij delen nu hun verdere goederen:
2e lot krijgen Walraven en de kinderen Anthonis Henricx hooibeemd int Roet naast Henrick Peter Henricx; beemd int Roet naast Joest Colen; land een acker nae den Hageleyck de helft hiervan naast meester Jan Henricx. Belast met 1 kan olie per jaar aan de Kerk van Asten; 2 vat rogge per jaar aan Joost Peters.

Walraven Janssen besteedt het onderhoud van zijn stiefkinderen uit aan zijn zwager:

Asten Rechterlijk Archief 68 folio 3; 30-07-1618:
Hendrick Jan Verhees ter eenre en Walraven Janssen getrouwd met Mariken Goyaerts, weduwe Anthonis Hendricks Jan Verhees ter andere zijde, zijn onderling overeen gekomen betreffende het onderhoud van Jenneken en Joostken, onmondige kinderen van wijlen Anthonis getrouwd geweest met Mariken Goyaerts. Hendrick voorschreven neemt het onderhoud van de kinderen op zich en dat voor de blayinge (opbrengsten van het land) van het kindsdeel van de goederen door wijlen hun vader achtergelaten. Deze goederen stellen Walraven en zijn vrouw direct ter beschikking. Ende de vruchten aengaende alsnu op de goederen zijnde, zal daervan Walraven zijn ploegrecht behouden, zodat Hendrick Janssen een geheel vierde gedeelte van de volle schaer sal innebeuren. Bij overlijden van Hendrick en dekinderen zijn nog onmondig dan zal Walraven de kinderen voor de blayinge de goederen onderhouden. 

Walraven Janssen is vorster in Asten en heeft een schuld en moet als dusdanig getuigen in een geschil over tienden:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 18-02-1626:
Walraven Janssen, vorster te Asten, is schuldig aan Pauwels van Luyte te Venlo ƒ 11,- Venlo's geld. Te lossen binnen drie weken na 21-08-1624. Verzoek om betaling.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 19-05-1627:
De schout van Asten, aanlegger contra Flips Aert Daniels, verweerder. Waerom ierst de saecke beter te begrijpen soo wordt gepermitteert, dat de persoonsthyende, waeronder den ecker des verweerders is gelegen, dien somer verpacht was van twee partijen, willende elck daeraff meester wesen. Sij ierst van weghen Sr. Johan Doignies, canonick, tot Fosse aen Antonis Canters. En daernaer oock van Sr. Johan de Resomont, canonick, tot Luyck aen Jan Jan Deynen ende Lambert Janssen cum suis. Volgt getuigenverhoor:
Jan Anthonis Canters, 27 jaar, verklaart dat hij met Michiel Jacobs, zijn zwager, in den oogst laatstleden is gekomen op den akker van gedaagde, alwaar deponent zijn boekweit was maaiende en waar hij, deponent, meende de tiende te halen en op te laden. Gedaagde heeft hem dan gezegd dat Walraven Janssen, vorster, en de zijnen de tiende al gehaald hadden. Hij, deponent, is toen weggegaan en heeft gevraagd aan Walraven of hij, of iemand namens hem, de boekweit van Phlips Aert Daniels gehaald had. Gedaagde heeft hem later nog wel drie- of viermaal bevestigd dat de vorster cum suis de boekweithebben getiend.
Michiel Jacobs, 27 jaar, verklaart dat hij met Jan Canters, zijn zwager, laatstleden oogst des Heeren Personaetsthyende gepacht heeft. Verklaringen komen verder overeen met die van de eerste getuige. Ze zijn de vorster nog tegengekomen, die bezig was de gruyte"op te halen.
Anthonis Canters, 63 jaar, president, verklaart dat toen openbaar werd dat verweerder de tienden van zijn boekweit niet behoorlijk had afgewerkt, de vorster tot zijn, deponents, huis is geweest om namens verweerder twee vat boekweit, ter voldoening van de"behouden tiende te brengen. Getuige heeft deze niet aangenomen. Hij was er niet tevreden over.
Walraven Hanssen, 35 jaar, vorster, verklaart dat gedaagdens vrouw tegen hem had gezegd: "Die van Omel hebben de tiende al wegh". Verder dat Jan Deynen en zijn vrouw bij hem gekomen zijn en verzocht hebben voer sijnen loen van wegen Phlips Aertsen aen Anthonis Canters te willen dragen een sester boekweyts oft daerontrent. Hij heeft dit gedaan, doch Antonis begeerden de boekweit niet. Omdat hij niemand wilde overslaan heeft hij de boekweit doen malen ende sijne kynderen laeten eten, want hij was bedervende.
Hendrick Janssen, 35 jaar, verklaart dat hij op de goederen van gedaagde geen tiende heeft gehaald. Verder heeft hij geen kennis.
Lambert Hanssen, 45 jaar, verklaart geen tiende te hebben gehaald. Merck Lambert Hanssen.
Jan Jan Joost Deynen, 28 jaar, verklaart dat verweerder in de laatste oogst aan zijn woonhuis een akker met boekweit heeft bezaaid. Verder dat hij met Jan Piecx op den akker is gekomen om de tiende op te halen, dat de verweerder deze was maaiende en hem beloofde twee vat boekweit te geven in plaats van de thiende. Deze twee vaten zijn hem, rond Kerstmis, aangeboden. Hij heeft ze niet willen aanvaarden.

Walraven Janssen verkoopt en koopt groes en land van familieleden:

Asten Rechterlijk Archief 70 folio 47; 26-01-1629:
Walraven Janssen verkoopt aan zijn zwager, Reynder Lens groes int Root tussen de helft hiervan erffenisse Jan Leuwen naast de erfgenamen Anna Vermosen.

Asten Rechterlijk Archief 71 folio 71; 24-04-1630:
Symon Peeters van Soerendonck verkoopt aan Walraven Janssen, zijn oom land achter de Meulen naast de weduwe Henrick Lenaerts

Walraven Janssen verkoopt een huis in het dorp:

Asten Rechterlijk Archief folio 140; 02-12-1630:
Walraven Janssen verkoopt aan Gerardt Aerdt Henricx huis, hof en land in het Dorp, ene zijde Aerdt Henricx, andere zijde en en einde Roeloff Anthonis Mennen, andere einde de straat. Belast met 1 vat rogge per jaar aan den Heilige Geest van Asten. De koper zegt toe om ƒ 100,- te betalen aan Dierick de Groot te 's Hertogenbosch.

Walraven Janssen spant samen met zijn broer Lambert en anderen een proces aan over een stuk land in het Root dat in eigendom was van hun vader:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 26-07-1632:
De erfgenamen van wijlen Jan Lamberts, aanleggers te weten Lambert Janssen, Walraven Janssen, Aert Joosten en Jan Jan Deynen contra Michiel Thijs Franssen, gedaagde. Betreft het verplaatsen van eigendomspalen. Gedaagde zegt er geen kennis van te hebben dat wijlen Jacob Aerts aan wijlen Jan Lamberts het stuk land aan het Root zou hebben overgedragen. Dit zou gedaan zijn in 1591. Hij ontkent ook dat hij 6 of 7 jaar geleden het stuk land met de rouwerhandt zou hebben afgenomen. Het is wel waar dat gedaagde daaromtrent een stuk land heeft liggen het Cleverveldeken en dat daar al jaren over gevaren wordt.
Reproche van de aanleggers. Dat het vals en onwaarachtig is als Frans Mathijssen beweert dat het Cleveldeken al wel 50 jaar door zijn voorzaten is gebruikt. Dat dit eerst 8 of 9 jaar geleden door de gedaagde is afgegraven en dat het een berch was. Door de kwade tijden lag, 30 of 40 jaar geleden, veel land leeg en dat aanlegger hierover gevaren zou hebben kan best zijn. Balthasar Philips had daar ook een cuyle waarvan hij het gebruik aan de naburen had verboden, tenzij ze deze mee zouden helpen vegen. De cuylen werden gebruikt om pluckinghe te reynighen. Ze zeggen ook dat tusschen het Cleverveldeken en de erffve der aenleggers souden gaen een wesken waerover Hans de vorster noyt en soude hebben geteult. De questieuse erffve zijn kennelijk gelegen aan de Kerckstraet naer Ostayen. De getuige van de gedaagde, Frans Hendricx, is volgens de aanleggers inept en onbequaem in dese saecke want hij is een neef van gedaagde ofwel van zijn vrouw. Gerard Dircx, ook getuige van de gedaagde spreekt vals als hij zegt dat hij met andere schepenen en de schout het wesken souden hebben geschouwt voor een gemeyn straet. In dit dorp worden geen wegen geschouwd dan alleen door de schout tot wiens prouffeyt alleen die breucken sijn staende. De laatste getuige, Reynder Jan Heuchtens, zegt dat hij een akkerke in belening heeft gehad, gelegen naast die erffve van Hans de vorster. De gemeyn straet coemende van Jan Joosten. De gedaagde zou eigendomsbrieven achterhouden.

Op onderstaande archiefstukken is het tweede huwelijk van Walraven Janssen met Christina van Bon gebaseerd:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 103; 30-12-1632:
Walraven Janssen is schuldig aan Aert Symons van Bon ƒ 100,- à 6%. Procederende van zijn kindsdeel van de erfgoederen door wijlen zijn vader nagelaten. Naschrift: Gecasseert met consent der partijen de dato 30-12-1633.

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 104; 30-12-1633:
Walraven Janssen verkoopt aan Aert Symons van Bon, zijn schoonzoon land opten Lochten naast de Sint Catharynenacker. Hiermede wordt een obligatie van ƒ 100,-, de dato 03-01-1633, ten laste van hem gecasseert.

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 104; 30-12-1633:
Aert Symons van Bon verkoopt aan Walraven Janssen, zijn schoonvader, zijn deel in de goederen op hem verstorven van wijlen zijn vader. Ende oft gebeurde dat de kinderen van Walraven Janssen en Christina, zijn vrouw, naermaels hierop wilden camelteren om sulcx te verhueden sal verstaen moeten worden dit te wesen in effecte erffwisselinge ende de kinderen wederom int vercocht kindtsgedeelte sullen verbetert worden tegen het minste in het voorschreven ackerken.

Walraven Janssen heeft een paard gekocht dat snel is gestorven en er wordt gekibbeld over wiens schuld dit was:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 12-01-1634:
Antwoord aan Jenneke, weduwe Jan Aerts van Brey, aanlegster contra Walraven Janssen, gedaagde. Walraven heeft van aanlegster een paard gekocht, voor ƒ 49,-, zonder gebreken. Hij heeft echter bevonden, dat door het afsnijden van wratten, onder aan de buik van het paard, dit ganselijck is bedoffven ende gedort. Hij heeft verkoopster dat verteld en tevens dat hij het paard weer terug zou brengen. Zij accepteerde dit niet. Kort daarna is het paard gestorven, waarna geconstateerd is dat de darmen van het paard in de wratten gegroeid waren. Gedaagde heeft op het paard ƒ 19,- aanbetaald. Hij vraagt om een uitspraak van goede mannen.
Repliek van Jenneke. De vrouw van de koper, is circa 14 dagen na de koop, bij haar, te Someren gekomen, zeggende, dat het paard te duur was en of zij niet enige korting konden krijgen. Zij heeft hierop gezegd dat ze het paard konden terugbrengen. Daarna heeft gedaagde nog 4, 5, 6, 7, 8 ende meer maenden het pert gedreven, gebesicht en gebruyckt en is het van honger en quaet tractement gestorven. De naburen weten dit ook.
Ick ondergeschreven bekennen erffelijcke schuldich te sijn aen de weduwe Jenken Jansen van Brey de somme van xxxxviiii gulden ende dit herkommende van een affgekost peert in presensie van getuygen bij mij Walraven Jansen, bij mij Sebastiaen Martens. Dit is het merck van Marten Bastiaens.

Walraven Janssen leent een deel van zijn land uit aan zijn stiefdochter Jenneken:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 58 verso; 15-09-1635:
Walraven Janssen geeft in belening aan Jenneke, dochter wijlen Anthonis Henrick Deckers geassisteerd met Jan Anthonis Selen zijn deel in land achter de Molen naast de weduwe Hanrick Lenarts. Beleensom ƒ 44,65. Te lossen op Bamisse 1636. Bij niet voldoen vervallen alle rechten en gaat de grond als verkocht over.

Het derde huwelijk van Walraven Janssen komt uit onderstaande archiefstukken:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 144; 17-06-1637:
Walraven Janssen getrouwd met Anneke Reynders en Willem Gerits getrouwd met Grietien Tielens zijn schuldig aan Frans Philipssen ƒ 175,-. Bij niet tijdige aflossing zal Frans hen mogen houden aan zijn voorgaande gelofte door wijlen Reynder Janssen en Tielen Dircx gedaan.

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 99; 22-12-1637:
Walraven Janssen getrouwd met Anneken, weduwe Reynder Jan Heuchtiens, met consent van haar, verkoopt aan Aert Peters, zijn zwager een rentebrief van ƒ 100,- ten laste van Henrick Willem Daniels en ten bate van wijlen Heer Thomas Stricken. En door Reynder voorschreven verkregen van de erfgenamen Stricken. Aert zal ook aan Walraven en zijn vrouw afdragen alsulcken actie en pretentie als Cornelis Willems tot Helmont op den voorschreven Reynder is pretenderende ter sake een sekere weddingh op het overgaan en reductie der stadt Ruremunde.

Dit derde huwelijk was van korte duur, omdat een jaar later al gesproken wordt over de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 120 verso; 02-04-1638:
Walraven Janssen getrouwd geweest met Anneken, weduwe Reynder Jan Heuchtiens ter eenre en Aert Peters getrouwd met Marie Reynders, dochter van Jenneke Joost Jelis en Jan Jan Heuchtiens als momboir van het onmondige kind van Reynder voorschreven, Jan Anthonis Mennen als momboir van Jenneken Claessen voordochter van Anneken Reynders. Zij liquideren de nagelaten goederen van Reynder en Anneken:
1e lot krijgt Walraven het huis, eertijds van Dirck Philipssen geweest en door Walraven en Anneken in hun huwelijk gekocht in het Dorp, ene zijde Dirck Goortssen, andere zijde Peter Lammers; een maelken met het halff voeyer; het koren dat gezaaid is zal half / half genoten worden; de granen die in huis zijn. Walraven zal ƒ 15,- betalen aan Jan Henskens.

Walraven Janssen verkoopt met zijn stiefkinderen uit de relatie met Christina van Bon een afgebrande hofstad en stukken land:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 129 verso; 09-06-1638:
Walraven Janssen voor zichzelf en Lambert Symons van Bon cum suis verkopen aan Aert Symons van Bon hun deel in een afgebrande hofstad in het Dorp, ene zijde de straat, andere zijde Jan Tijs Smidts, ene einde erfgenamen Marten Daendels, andere einde erfgenamen Willem Marcelis Peter Jacops. Belast met ƒ 100,- aan de erfgenamen Jan Tielen.

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 141 verso; 06-11-1638:
Walraven Janssen getrouwd geweest met Christina van Bon, Aert Symons van Bon, Jan Symons van Bon, Lambert Symons van Bon. Zij verkopen aan Willem Dircx, vorster land en eeussel de Snijderscamp int Root naast de erfgenamen Gerart Dircx. Belast met twee gulden cijns van de grond; 2 vat rogge per jaar aan Lenart Damen te Helmont; 1 kan olie per jaar aan de Kerk van Asten. Koopsom ƒ 713,- ofwel de rente die in de panden staat.

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 44; 05-09-1639:
Aert Symons van Bon en Lambert zijn broer mede voor Walraven Janssen, zijn schoonvader, verkopen aan Wilem Dircx, vorster een hofstad met alle materialen, ene zijde Jan Mathijs, andere zijde de straat, ene einde erfgenamen Willem Daendels, andere einde weduwe Marten Daendels; land aen den Berghacker 2½ lopense naast de erfgenamen Jacop Fabri; land aen de Windmeulen 1 lopense naast de erfgenamen Luyt Vos. Belast met ƒ 100,- aan de erfgenamen Jan Tielen; ƒ 100,- aan Heer Evert van Orthen. De koper zal ook de achterstanden in renten op de goederen in de Snijderscamp betalen.

Walraven Janssen is rond 1642 te Asten overleden.

Zoon Johannes (Hans of Jan) Walravens is geboren te Asten rond 1615 en rond 1637 te Asten getrouwd met Catalijn Matijssen Schalvogels, geboren rond 1615 als dochter van Mattias Joosten Joachims Schalvogels en Antonetta Peeter Gielens. Het gezin van Johannes Walravens en Catalijn Matijssen Schalvogels (zie ook Voormalig huis B716):

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Mathias Asten 13-06-1638 Asten 27-12-1670
Hendrien Cornelis Arendts
Asten 31-08-1723 dochters Jenneke
en Josyna*
2 Judocus Asten 02-01-1641
3 Maria Asten 02-02-1644 Kind Asten ±1644
4 Maria Asten 01-03-1646 Asten 31-07-1673
Hendrick Peeters
5 Henricus Asten 28-08-1648 Kind Asten ±1648
6 Peeter Asten 10-02-1652 Kind Asten ±1652
7 Margaretha Asten 02-04-1655

Weert 29-09-1693
Caspar Steyn
Asten 07-09-1704
Aert Vrients

Asten 10-02-1726 zie Voormalig huis G432
8 Peeter Asten ±1657
9 Antonia Asten ±1659 Asten 22-02-1685
Johannes Jan Peeters
10 Walraven Asten ±1661 Asten 20-10-1680
Alegonda Jan Michiels
Asten 17-04-1707
11 Johannes Asten ±1663 Asten 18-02-1690
Lyneke Jansen Loomans
Asten 08-07-1735
12 Francis Asten ±1665 Asten 21-01-1690
Heylke Michiels Willems
Asten ±1704
13 Godefridus Asten ±1667 Asten 24-01-1691
Maria van Hoeck
Nederweert 25-07-1720 Soldaat**

*  over de ouders van Hendrien Cornelis Arendts en hun dochters wordt nog het onderstaande genoemd in het archief:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 180 verso; 17-06-1716:
Delis Franssen, 75 jaar, Antonis Aarts, 72 jaar, Antonis Goorts van Bussel, 71 jaar en Mary Baltus getrouwd met Peeter Franssen, 72 jaar. Zij verklaren ter instantie van Jan Willems Verbeek getrouwd met Jenneke Mattijs Walravens en Jan Hendrik Tijssen getrouwd met Josyna Mattijs Walravens, dat zij hebben gekend Harsken, alias Hendrien Arendts, Anneke of Annetje Arendts en Lijneke of Catrina Arendts gezusters en dochters van Aart, alias Arendt Lammers en Anneke, zijn vrouw. Dat die drie zusters hier te Asten zijn geboren en in de nabuurschap van de voorschreven deponenten zijn opgevoeyt en dat zij met elkander hebben omgegaan. Zij weten ook nog, dat Aart of Arendt Lamers van Asch, alias Asten, en Anneken, zijn vrouw, vader en moeder van de voornoemde kinderen zijn geweest en dat zij te samen van Asten zijn vertrokken naar Hollant en Amsterdam om daar te gaan wonen. Hendrien of Hendrina is echter uit Hollant teruggekomen naar Asten en hier getrouwd met Mattijs Walravens en dat uit dit huwelijk zijn geprocureert de voorschreven Jenneke en Josyna. Zij hebben ook dikwijls horen zeggen door verscheyde geloofweerdige persoonen dat Lijneke of Cathalijn ook uit Hollant te Asten teruggekeerd zijnde, naar een plaats ontrent Brussel was getrokken. Zij hebben van een en ander goede memorie en hebben de twee zusters, Hendrien en Lijneke, na hun retoer uit Hollandt te Asten gezien en zijn met hen omgegaan. Antonis Goorts van Bussel weet nog, dat hij, omtrent 24 jaar geleden, te Amsterdam in logies is geweest ten huize van Hermen Bartels Meuleman, zijnde een herberg en man van Annetje Arents. Hij is aldaar met veel beleefdheden, wegens hun oude kennis, ontvangen geweest en heeft veel vriendschap van Annetje als patriotte genoten. Hij heeft toen ook aan haar kenbaar gemaakt dat Harske, haar zuster, te Asten was gestorven.

**  Godefridus Hans Walravens was soldaat voor de republiek, zoals blijkt uit onderstaande archiefstuk:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 103 verso; 23-01-1696:
Paspoort voor: Goort Hans Walravens, jongeman geboren te Asten, heeft alhier gewoond. Hij is in dienst van de Verenigde Nederlanden, paspoort de dato 20-05-1693. Hij woont tegenwoordig met zijn vrouw en aanhorende familie te Nederweert. 

Johannes (Hans of Jan) Walravens wordt samen met zijn vrouw en schoonvader in onderstaande archiefstukken genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 54 verso; 14-08-1635:
Huybert Michiel Colen is schuldig aan Mathijs Joosten alias Munsters 38 rijksdaalders wegens een gekocht paard en kar. Marge: Jan Walravens als man van de dochter van Mathijs Joosten, alias Munsters, stemt toe in cassatie 13-03-1638.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 17-03-1638:
Lijsken, weduwe Anthonis Verhindert, aanlegger contra Jan Walravens getrouwd met Lijnken, dochter Mathijs Joost Schalvogels, gedaagde. Gedaagde, ter goeder trouwe wandelende, wil wel bekennen dat Anthonis, zoon Tonis Verhindert is getrouwd geweest met Anneken, dochter Joost Schalvogels en dat zij enige kinderen achterlatende, zijn gestorven. Deze kinderen, met name Mathijs en Anna zijn ook overleden. De aanlegster is grootmoeder, van vaderszijde, geweest van de kinderen. Dat zij daardoor recht zou hebben op enige goederen die gedaagde in eigendom heeft wordt door hem ontkend. Geweten dient te worden, dat de vrouw van Anthonis Tonis Verhindert is geweest die eygen en germane sustere van Mathijs Joost Schalvogels den vaeder van de voorschreven huysvrouwe. En dat Anneken Joachims is geweest de moeder van de voorschreven Mathijs en van de vrouw van Anthonis Tonis Verhindert en zij heeft haar beide kinderen overleefd. Na het overlijden van Anneke Joachims zijn haar goederen tussen de gedaagdes vrouw en de momboiren vande kinderen van Anthonis Tonis Verhindert in twee delen verdeeld. Gedaagdes vrouw is bij representatie van Mathijs Joost Schalvogels, haer vaeder, notoirlijcken gerecht totte succesie van Joost Schalvogels en Anneken Joachims, grootvaders ende grootmoeder van de gedaegdes huysvrouwe. De aaanspraken berusten op abusieve gronden. Mathijs en Anna, kinderen van Anthonis en Anneken, zijn in de grooten pesttijt van 1636 gestorven. Enneken Jochims, hun moeder, is na de kinderen gestorven. Door dit overlijden is de helft van haar goederen gekomen aan Lijnken, de vrouw van aanlegger en dochter van Mathijs Joosten, haar nicht. De andere helft is gekomen aan de kinderen van wijlen Anthonis Tonis Verhindert. Die deze helft door de dood van Enneken Jochims hunne moederlijcke grootmoederen vrij en volcoemen heer ende meester geworden zijn. Doordat deze kinderen overleden zijn, zijn de goederen gekomen aan de aanlegster als vaderlijcke grootmoeder en naaste bloedverwante. Zonder dat daarin aan verweerders vrouw, nicht van de kinderen, enig recht is aengeboren.

Johannes (Hans of Jan) Walravens wordt samen met zijn vrouw en de familie van zijn schoonmoeder genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 105; 01-05-1638:
Jan Stercken getrouwd met Meriken Peter Gielen, Hanrick Vreynssen getrouwd geweest met Cathalijn Peter Gielens, Cathalijn Frans Gielens geassisteerd met Frans Aerts, haar zoon, Jan Walravens getrouwd met Lijneken, dochter Mathijs Joosten en Teunisken Peter Gielens, Frans Peter Gielens namens hem Teunis Vreynssen, de twee onmondige kinderen van Jan van Lyerop getrouwd geweest met Elsken Peter Gielens hiervoor hun momboir Cornelis Cornelissen, Teunis Dielis getrouwd met Meriken dochter Elsken Peter Gielens, Peter Peter Gielens, het onmondige kind van wijlen Dryes Wilberts getrouwd geweest met wijlen Anneken Peter Gielens hiervoor de momboir Dryes Thomas. Allen erfgenamen van wijlen Jan Gielens van de Cruys. Zij verkopen aan Mathijs Thomas van Rudth hofstad, boomgaard en dries in de Stegen, ene zijde Peter Peter Gielens, andere zijde erfgenamen Tijs Franssen, ene einde de straat, andere einde een beemdje gekocht door Volders. Belast met 2 kannen wijn per jaar aan de Kerk van Asten. Zij verkopen aan Laurens Volders groes ter plaatse voorschreven naast Hanrick Vreynssen. 

Johannes (Hans of Jan) Walravens heeft een koe gekocht, maar de obligatie is in de pesttijd en de daarop volgende grote brand in Asten, kwijt geraakt:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 01-10-1638:
Jan Walraven getrouwd met Catharina Mathijs Joosten, aanlegger contra Jan Anthonis Mennen, verweerder. Aanlegger ontkend niet dat zijn vrouws vader de koe van verweerder heeft gekocht voor 24 gulden en 15 stuiver. De obligatie is inden quaeden tijt van de groote peste ende brant verloren geraakt. De koop is gedaan ten huize van wijlen Flips Coolen. Ende en is nyet vrempt dat wijlen Gelden Gielis, schepenen, deselve geloften oft yemant anders soude moghen geschreven hebben en verclaert nyet beters te weten ofte Gelden heeft selve geschreven soo den selven Gielis als schepenen in absentie en oock in presentie des secretaris dickels was schrijvende daervan hij deen ten prothocolle overdroegh ende dander onder hem behieldt ofte aende partijen tgeschrift overleverden.
Van dat den suppliant seeght te hebben getelt aen requirant de somme van 24 gulden. Soo de naem off woordt van suppliant ende requirant een is, heeft alsoo den suppliant aen sijn selven getelt 24 gulden. Daertoe seeght hij dat den requirant die genooten heeft. Welcke te segghen is: Hij heeft tgelt getelt vuyt sijn rechterhandt aen sijnslinckerhandt.
De gelofte was van 11 januarij 1635. Welke gelofte van 24 gulden Mathijs Joosten, suppliants schoonvader op 27 september 1635 voor schepenen heeft overgegeven aan Gerart Dircx, die dus van de 24 gulden heer en meester is geworden.
Aanlegger laat weten dat de quitantie maar te voorschijn moet komen.

Johannes (Hans of Jan) Walravens verdeelt erfgoederen uit een erfenis van de kant van zijn vrouw: 

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 14 verso; 09-03-1639:
Lijsken, weduwe Anthonis Verhyndert geassisteerd met Peter Tonis, haar zwager ter eenre en Jan Walraven Janssen getrouwd met Cathalijn, dochter wijlen Mathijs Joosten en Teunisken, dochter Peter Gielens ter andere zijde. Er is kwestie en verschil gerezen ter zake van de successie en versterf van wijlen Antonis Tonis Verhyndert getrouwd geweest met Anneke Joosten zuster van Mathijs Joosten. Overeengekomen is nu, dat Jan Walravens uit de goederen van Teunis Verhyndert en Anneke ontvangt land de Gooracker in de Stegen naast Geuert Gijsbers. Lijsken zal ontvangen al de verdere goederen door de voorschreven overledenen nagelaten. De lasten en schulden zullen door hen beiden betaald worden te weten ƒ 10,- per jaar aan Meriken Beckers te 's Hertogenbosch; ƒ 5,- per jaar aan Rutgier van Broeckhoven.

Johannes (Hans of Jan) Walravens moet meebetalen aan een schuld:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 105; 29-11-1640:
Huybert Daniel Colen is schuldig aan de erven van wijlen Jan Jan Maes ƒ 65,-. Te lossen op Pasen 1641. Dan zal hem ook een erffrentebrieff van ƒ 3,- per jaar of ƒ 50,- overhandigd worden uit onderpanden in de Stegen door Huybert verkocht aan Peter Anthonis Lomans. Volgens de constitutiebrief moet Hans Walraven Janssen getrouwd met Cathalijn, dochter Mathijs Joosten de helft daarvan betalen. De erven Jan Jan Maes stemmen toe dat Huybert de voorschreven Hans zal mogen vervolgen om te komen tot zijn recht. Huybert betaald alsnog ƒ 29,50 uit een andere rentebrief van ƒ 25,- aan de erfgenamen, dit met de achterstel.

Johannes (Hans of Jan) Walravens verkoopt een stuk land in het Laarbroek:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 200 verso; 13-02-1643:
Jan, zoon wijlen Walraven Janssen verkoopt aan Joost Janssen land aent Laerbroeck 5 copse naast Marcelis Geldens. Mochten er uitgaande lasten op dit stuk staan, welke men nu nog niet weet, dan stelt verkoper zich garant met al zijn goederen.

Johannes (Hans of Jan) Walravens gebruikt zijn land in de Stegen als onderpand en verkoopt later de helft er van:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 42 verso; 08-02-1645:
Jan, zoon wijlen Walraven Janssen verkoopt aan Peter Hanrick Vreynssen een rente van 30 stuiver per jaar of ƒ 25,-. Onderpand land de Merike Gielencamp in de Stegen 1½ lopense naast Anthonis Canters. Marge: 09-03-1651 gelost aan Peter Hanrick Vreynssen.

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 38; 08-11-1649:
Jan, zoon wijlen Walraven Janssen getrouwd met Cathelijn, dochter Mathijs Joosten heeft bij belening overgedragen aan Joachim Willems de helft van 1½ lopense 6 roede in land en groes in Meriken Gieliscamp naast de erven Anthonis Canters. Belast met het beneficiaet van xxv gulden aan Peter Hanrick Vreynssen uit het gehele land.

Johannes (Hans of Jan) Walravens verkoopt land bij de Boeschot in de Stegen:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 95 verso; 04-07-1651:
Hans Walraven verkoopt aan Peeter Dries Reynders land in den Boesschot ½ lopense ene zijde en einde de koper, andere zijde de verkoper, andere einde de straat

Johannes (Hans of Jan) Walravens legt een getuigenis af in zijn ambt als vorster:

Asten Rechterlijk Archief 85 folio 4 verso; 03-12-1655:
Hans Walraven, vorster, getuigd ter instantie van Jan Lensen, te Meyl, dat hij Jan Andriessen niet heeft gearresteerd op verzoek van Jan Lensen, Mathijs, zijn broeder en Peeter Hendricx. Maar dat dit arrest gedaan is ter instantie van Mathijs van den Hove. Verder verklaren wij, schepenen, dat tegen Dries Jansen alleen proces is gevoerd door Mathijs van den Hove uit krachte van zijn cessie blijkende in de dingrol.

Na een brand op 30-04-1661 verzoekt Hans Walravens om enkele bomen te mogen kappen om zijn huis weer op te bouwen:

Nationaal Archief Toegangsnummer 1.01.19l Raad van State 1580-1795. Verbalen van tienden in Brabant inventaris nummer 1820 27 verso 1663:
Hans Walravens vorsters tot Asten wiens huisinge sijn affgebrant, en hebbende vrouw en negen kinderen, heeft ons bij sijne requeste seer ootmoedelijck gebeeden hem mochte werde geconsenteert 5 à 6 boomen van de geene die rijp sijn, en 't lant den minste schaede aen geschieden can, tot weeder op bouw van een huijsken, welcke requeste goet vonden over te neemen ter dispositie van U Edele Mogendheden en soude ons bedunckens uit consideratie den selven wel eenige weijnige boomen moogen werden vergunt, de requeste wert hier overgeleijt sub nummer 27.

Resoluties Raad van State over 1648-1672, inventarisnummer 205 folio 344; 17-06-1664:
Rekest van Hans Walraven vorster te Asten met het verzoek enig hout te mogen kappen tot de bouw van een huisje waar hij met vrouw en kinderen in kan wonen omdat zijn huidige huis op 30 april 1661 is afgebrand, zoals blijkt uit de attestatie van de predikant van Asten. 

Bij de verpondingen van 1662 is Hans Walravens eigenaar van een huis:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 46 verso:
Hans Walravens, huijs.

Johannes (Hans of Jan) Walravens beleent een hooiland in de Stegen:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 180 verso; 16-08-1662:
Han Walravens, vorster, heeft in belening overgedragen aan Margarieten, weduwe Peeter van Ruth hooiwas in de Stegen 5 copse naast Matijs van den Hove. Te lossen met ƒ 46,- binnen 4 jaar. Verder is overeengekomen dat Margriet, het eerste jaar, het gehele hooi zal genieten en de andere drie jaar de helft. Hans zal dan de andere helft ontvangen en de geheele nawey.

Johannes (Hans of Jan) Walravens is vorster in Asten en bij een priesterviering in 1663 wordt hij door schout Dierck van Hövel gesommeerd om alle aanwezige Astenaren te bekeuren2:

Eind 1669 maakt Johannes (Hans of Jan) Walravens zijn testament op:

Asten Rechterlijk Archief 53; 15-12-1669:
Hans Walravens, vorster, ziek zijnde, testeert. Al zijn goederen haeffelijcke en erffelijcke gaan naar zijn vrouw Lijn. Mocht het gebeuren dat Hans wederom quam tot sijne voorige gesontheyt zo geeft Lijn, indien zij komt te overlijden voor haar man, hem volkomen macht over alle goederen.

Johannes (Hans of Jan) Walravens is kort daarna te Asten overleden en Catalijn Matijssen Schalvogels heeft achterstallige rekeningen en nog loon voor het werk van Hendrick Dielis te voldoen:

Asten Rechterlijk Archief 6 folio 148; 19-02-1671:
Gijsbert Hendricx, aanlegger contra de weduwe Hans Walravens, gedaagde. Betaling van 8 gulden en 5 stuiver wegens geleverde waeren. 

Asten Rechterlijk Archief 6 folio 265; 08-02-1673:
Michiel Willems, aanlegger contra Cathalijn, weduwe Han Walravens, gedaagde. Betaling van 14 gulden van affgecochte waer.

Asten Rechterlijk Archief 6 folio 265; 08-02-1673:
Hendrick Dielis, aanlegger contra Cathalijn, weduwe Han Walraven, gedaagde. Betaling van 5 gulden en 12 stuiver arbeidsloon.

Catalijn Matijssen Schalvogels sluit haar oudste zoon Mathias uit van de erfenis, omdat hij haar mishandelt:

Asten Rechterlijk Archief 53; 30-07-1674:
Lijn, weduwe Hans Walravens testeert. Zij maakt dit testament om Tijs, haar zoon, uit te zonderen. De reden hiervan is omdat hij, Tijs, haar, testatrice, verscheyde maelen bont en blauw geslagen en gestooten heeft, oock soodanigh dat zij, testatrice, daervan niet en heeft connen gaen en daer van iegenwoordigh noch kreupel af gaet en meer leelijcke blasmephien ende scheltwoorden hetwelcke alhier niet te pas compt. Oversulcx sij testatrice genootsaeckt is gedwongen den selve en bastert te maeken in haere achter te laetene goederen. Zij erkent Tijs niet meer als haar zoon en wil dat de kinderen van Tijs ook niet meer in haar goederen meedelen. Tot erfgenamen worden gesteld haar kinderen, nu in leven zijnde, met name Joost, Maria getrouwd met Hendrick Peeters, Teuniske, Peeter, Grietie, Walraven, Jan, Francois, Goortie en dat deze hooft voor hooft zullen delen.

Volgens de verpondingen van 1680 is zoon Walraven eigenaar van het huis:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 20:
Walrave Jansen.

Catalijn Matijssen Schalvogels heeft nog een achterstand in de verpondingen:

Asten Rechterlijk Archief 8 folio 149; 06-10-1683:
Peeter van der Lith en Jan Roefs, collecteurs der verponding Sint Jan 1676-1677, aanleggers contra Catalijn, weduwe Hans Walravens, gedaagde. Betaling van 5 gulden wegens achterstaande verponding.

De weduwe van Johannes (Hans of Jan) Walravens is in 1685 nog in leven:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 41; 15-02-1685:
Hendrick Dielis, 74 jaar, verklaart ter instantie van Catalijn, weduwe Hans Walravens, Jan in Ghensoekart, Peeter Marcelissen, Peeter Andriessen, als naaste vrienden van Catarina Peeter Gielens getrouwd geweest met Hendrick Laurenssen. Hij, attestant, heeft zeer wel gekend Catarina Peeter Gielens voornoemd welke is gestorven in de pesttijd van 1635 of 1636. Hij weet niet of zij kinderen of wettige geboorten heeft nagelaten. Hij, deponent, heeft ook altijd gewoond in de Steegen, ter plaatse van de voorschreven Catarina en Hendrick. Hun nagelaten goederen zijn tegenwoordig in bezit van Thomas Huyberts getrouwd met Catalijn, weduwe Joris Jansen van Hoof.

Catalijn Matijssen Schalvogels is op 30-12-1689 te Asten overleden en hieronder haar begraafakte:

De kinderen Walravens proberen een huis te verkopen, maar dat is niet gelukt, echter het document is welk belangrijk voor het burenonderzoek (zie Voormalig huis B695). In dit huis woonde de familie Walravens, aan de ene zijde Aert Dielis (zie Voormalig huis B706) en aan de andere zijde Hendrick Dielis (zie Voormalig huis B695).

Asten Rechterlijk Archief 146; 15-03-1690:
Mathijs Jan Walravens, Hendrick Peters gehuwd geweest met Maria Jan Walravens mede voor de drie onmondige kinderen, Peeter Jansen Walravens, Jan Peeters man van Antoniske Jan Walravens, Peeter Jansen Walravens, Margriet Jansen Walravens, Walraven Jan Walravens, Jan Jansen Walravens, Francis Walravens, Goort Jansen Walravens. Allen kinderen van wijlen Jan Walravens, oud vorster en Catalijn Matijssen. Zij verkopen hun goederen gelegen in de Steegen.
Huis, hof en aangelag 7 lopense 25 roede, ene zijde Aert Dielis, andere zijde Hendrick Dielis, ene einde de gemeente, andere einde het Convent van Ommel. Verponding ƒ 2-19-0 per jaar. Belast met ƒ 3,- per jaar aan de Heer van Helmont.
Land in de Boescotackers
1 lopense naast Willem Jacobs. Verponding ƒ 0-6-0 per jaar. Belast met 1 1⁄2 vat en 1 1⁄2 can rogge per jaar aan het Postelhuys.
Land Boescotcamp
1 lopense 15 roede naast Walraven Jansen. Verponding ƒ 0-6-0 per jaar.
Land en groes int Nieuwvelt
2 lopense, naast Hendrick Dielis. Verponding: ƒ 0-8-0 per jaar.
Groes achter Walraven Jansen
5 copse naast Jan van Rut. Verponding ƒ 0-10-0 per jaar.
Weiveld
4 lopense naast het Gasthuys van 's Hertogenbosch. Verponding ƒ 0-18-0 per jaar.
Koop is opgehouden

In het rechterlijk archief wordt nog melding gemaakt van een rente achterstand:

Asten Rechterlijk Archief 10 folio 45; 14-11-1691:
Margareta, weduwe van Johan Swinckels, te Aerle Beeck, aanlegger contra Paulus Nicolaessen, gebruiker van zekere onderpanden, geweest zijnde van Matijs Joosten nu de erven Hans Walravens, zaliger, gedaagden. Aanlegster heeft een brief op 10-04-1628 schepenen Helmont intrest ƒ 6-5-0 jaarlijks onderpanden in de Steegen. De rente achterstand is 10 jaar.

Bij de verpondingen van 1709 en 1713 staat dat de kinderen eigenaar zijn en Jan Jansen Walravens de bewoner is:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 28 verso:
De kinderen Hans Walravens, gebruiker Jan Janssen.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 44 verso:
De kinderen Hans Walraven, gebruiker Jan Jansen 13-01-1736 aan Jan Jansen Walravens.

Zoon Johannes Jan Walravens is geboren te Asten rond 1663 en op 18-02-1690 te Asten getrouwd met Lyneke Jansen Loomans, geboren te Asten op 01-03-1668 als dochter van Aert Jansen en Maria Aerts:

01

Het gezin van Johannes (Johan) Jan Walravens en Lyneke Jansen Loomans (zie ook Voormalig huis B716):

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 10-12-1690 Asten 07-03-1723
Francyn Tielens Verhindert
Asten 10-12-1747
Elisabeth Hoefnagels
Asten 23-01-1769 zie Voormalig huis B716
2 Margaretha Asten 14-06-1692 Asten 18-01-1733
Leonardus Dirck van Gerwen
Asten 19-02-1772 zie Jan van Havenstraat 23
en ook Berken 7
3 Mathias Asten 30-03-1693 Kind Asten ±1693
4 Wilhelmus Asten 14-03-1694 Kind Asten ±1694
5 Wilhelmus Asten 13-11-1695 Veldhoven 25-06-1719
Hendrina Lambers
Asten 30-07-1761 zie Emmastraat 18 en 20
6 Henricus Asten 16-07-1697 Asten 09-02-1727
Maria Martens Verberne
Asten 18-10-1739
Peryn Lambers
Asten 10-02-1774
7 Catharina Asten 06-06-1700 Asten 28-01-1725
Daniel Fransen Verrijt
Asten 26-03-1736
Gerardus Wouter Becks
Asten >1770

dochter Catharina
(zie Voormalig huis B409)
8 Maria Asten 09-05-1703
9 Anna Asten 26-09-1706

Johannes (Johan) Jan Walravens spant een proces aan om een schuld te vorderen:

Asten Rechterlijk Archief 10 folio 3; 25-10-1690:
Johan Jan Walravens, aanlegger contra Huybert Joost Stouten, gedaagde. Gedaagdes moeder heeft circa 3½ jaar geleden bij aanlegger een steen vlas gekocht voor ƒ 2,-. Gedaagdes vader en moeder zijn intussen overleden zonder dat de ƒ 2,- betaald zijn geworden. Gedaagde heeft toegezegd deze te zullen betalen en heeft tot nu toe betaald 12 stuiver.

Johannes (Johan) Jan Walravens koopt een stuk groes in de Stegen:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 91 verso; 19-04-1695:
Jan Lomans verkoopt aan Jan Jansen Walravens groes de Papendonck 3 copse naast de kinderen Marcelis Claessen. Koopsom ƒ 7,50.

Johannes (Johan) Jan Walravens verkoopt een ander stuk groes:

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 46 verso; 31-01-1698:
Jan Jansen Walraven verkoopt aan Marcelis Marcelissen Berckers groes neffen Frans Cornelissen Papendonck, genaamd het Beckerveltje. Koopsomƒ 15,-.

Johannes (Johan) Jan Walravens heeft nog geld te goed van Jan Martens Doensen, maar die zat toen nog in het leger:

Asten Rechterlijk Archief 12 folio 91; 17-06-1709:
Jan Janssen Walraven, aanlegger contra Jan Martens, gedaagde. Betreft de betaling van ƒ 10-15-0 aanlegger goetcomende vanweege commersie en coopmanschap te samen gedreven. Op 01-07-1710 was aanlegger in het leger en nog niet thuisgekomen.

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 40; 13-03-1710:
Joost Roefs en Hendrick Tho poel, schepenen, verklaren ter instantie van Jan Janssen Walravens. Joost Roefs dat hij, op 07-06-1709, in de Raetcamer tussen Jan Janssen Walravens en Jan Martens een liquidatie en rekening is gedaan over hun koophandel in beesten welke zij samen hebben gedreven. Dit ten opzichte van hem, comparant en de secretaris. Dat naer opneminge ende wederseytse pretensien uytgereeckent sijnde dogh gereserveert blijvende seeckere pretense somme ad 38 gulden voor dito Walravens tot laste van Jan Martens, soo dat Jan Martens aan Jan Janssen Walravens debet was 10 gulden en 15 stuiver. Jan Martens bekende tezelfdertijd deze som van 10 gulden en 15 stuiver aan Jan Walravens schuldig te zijn.
Hendrick Tho poel getuigd dat de vrouw van Jan Martens, haar man in 'tleger zijnde, hem, attestant, november 1709, omtrent het Kerckehuys, order heeft gegeven en tegen hem, attestant, gezegd dat zij dat geld zou gaan brengen aan Jan Walravens. Zij wilde dienaangaande geen proces voeren en heeft hem, attestant, gevraagd om aan Idelet, als procureur, te zeggen om op te houden. 

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 67; 17-11-1710:
Frans van de Cruys, schepen, verklaart ter instantie van Jan Martens dat hij, attestant, op 7 juni 1709, namens Jan Martens en Joost Roefs namens Jan Jansen Walraven verzocht en gecoren is geweest om in de raadkamer als goede mannente staen over de liquidatie ende effenisse die voorschreven requirant met Jan Jansen Walravens sou maecken van hun gezamelijke coophandel van beesten, hooi en andere gelden. Dat zij, nadat ieder het zijne ingebracht had, zijn begonnen te twisten ende te crackelen zonder dat zij tot een effeninge ofte liquidatie konden komen. Hij, comparant, dit ziende en horende en niet tot een vergelijk kon komen, is uit de raadkamer gegaan, zodat hij als gecoren scheytsman van Jan Martens geen accoord heeft kunnen bereiken.

Johannes (Johan) Jan Walravens doet afstand van een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 91 folio 28; 29-10-1711:
Jan Jansen Walravens, als vader en voogd, doet voor zijn onmondige zoon Willem retrocessie van land de Clampenberg 1 lopense naast Jan Joosten Voermans. De afstand wordt gedaan ten behoeve van Jan Joosten Voermans nomen uxoris als vernaderman. Het was Jan Jansen Walravens aangekomen bij koop van Jan Antonis Muyen op 04-11-1710.

Vanwege een achterstand in rente worden goederen van Johannes (Johan) Jan Walravens geconfisqueerd:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 168 verso; 01-04-1723:
Johan Verstegen, deurweerder, uit kracht van het executoriaal van Staten Generaal de dato 11-01-1723 en met procuratie van Johan de Jong, drost, te Heese en Leende als rentmeester van den Armen Appostelhuyse, te Mierlo de dato 30-03-1723 neemt in arrest van Jan Jansse Walravens huis, hof en aangelag, land en groes.

Asten Rechterlijk Archief 156; 20-04-1724:
Rekening, bewijs en reliqua van Johan Verstegen, deurwaarder, te Eyndhoven, van de verkochte meubilen namens Maximiliaan Nicolaas, graaf van Arberg, Heer van Helmont en ten laste van Hendrik van Rut, Jacob Franssen, Maria weduwe Aart Kerckhof en Jan Walravens dit op 31 juli 1721. In opdracht van Johan de Jongh, drost te Heese en Leende, als rentmeester van het Apostelhuys, te Mierlo tot verhaal van hun deel in een rente van 56 vat rogge per jaar aan het Apostelhuys. Ontvangen onder andere de opbrengst van de meubilaire goederen van voornoemde personen ƒ 78-00-00. Uitgaven onder andere op 13 augustus 1722 heeft Johan Verstegen de vaste goederen van Jan Walravens in handen gestelt van de hoog overigheyt de secretaris voor de registratie hiervan ƒ 2-04-00.

Zoon Jan, getrouwd met Francijn Tielens, verkoopt namens Johannes (Johan) Jan Walravens een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 187 verso; 21-04-1732:
Jan Tielens, te Hees, Jan Jansen Walravens de jonge nomen uxoris mede voor haar moeder en Jan Walravens. Zij verkopen aan Jan Goort Gerardts en Jan Jansen van Dijck land den Loghtenacker 2½ lopense naast de weduwe Frans Huyberts. Koopsom ƒ 40,-.

Johannes (Johan) Jan Walravens heeft een achterstand in de verponding:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 81 verso; 09-11-1734:
Pieter van Hoogerlinden, deurwaarder, neemt, namens Pieter de Cort en Antony Heycoop, als geconstringeerden van de borgemeesters, Sint Jan 1732-1733, in arrest de onroerende goederen van Jan Walraven den ouden tot verhaal van ƒ 4-10-07.

Lyneke Jansen Loomans is op 22-04-1735 als Catalijn Jan Walrandus te Asten overleden en Johannes (Johan) Jan Walravens is te Asten op 08-07-1735 overleden en hieronder hun begraafakten:

Hun zoon Hendrik Walravens koopt het huis en land van zijn vader op:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 62; 18-06-1735:
De regeerders van Asten laten bij executie, ten behoeve van de verpondingen, verkopen de goederen van Jan Walravens den ouden. Koper Hendrik Walravens, een huis, hof en aangelag en een akker daaraan 6 lopense, ene zijde de eigenaar, andere zijde Jan van Hoof; land het Nieuwlant 1 lopense 25 roede naast Willem Franssen; land in den Boeschet 2 lopense naast Goort Vrijnsen; groes 2 lopense 20 roede naast Jan Walravens; land 1 lopens enaast de weduwe Jan Verstegen. Koopsom ƒ 10,-

Hendrik Jan Walravens is geboren te Asten op 16-07-1696 en te Asten op 09-02-1727 getrouwd met Maria Martens Verberne, geboren te Asten op 02-03-1696 als dochter van Martinus Judoci Verberne en Johanna Joannis Berckers. Na haar overlijden te Asten op 18-03-1739 is Hendrik Jan Walravens op 18-10-1739 te Asten hertrouwd met Petronella (Peryn) Lambert Claus, geboren te Asten op 21-08-1698 als dochter van Lambertus Jansen en Elisabetha Lamberts (zie Voormalig huis E1083):

02

De gezinnen van Hendrik Jan Walravens met Maria Martens Verberne en met Peryn Lambers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 25-05-1728 Ongehuwd Asten 14-08-1748
2 Johanna Asten 13-01-1730 Strijp 25-09-1774
Willem van Ogh
Strijp 26-11-1781
3 Martinus Asten 12-11-1732 Mierlo 01-02-1767
Catharina Keijsers
Lierop 13-10-1779 zoon Antonie, geboren
te Mierlo op 12-12-1767
4 Catharina Asten 22-06-1736 Kind Asten ±1736
5 Andreas* Asten 03-03-1741 Asten 17-01-1768
Johanna Gerardi van Heugten
Asten 21-02-1806

* kind uit het tweede huwelijk

Hendrik Jan Walravens heeft nog een ruzie met Francis Kerckels:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 121; 20-07-1728:
Peter Wilbert Coolen, 18 of 19 jaar, verklaart ter instantie van het officie dat hij, op 29 juni laatstleden, op de straat, te Ommel, gezien heeft dat Hendrick Jan Walravens en Francis Kerckels verschil waren hebbende en uyt grammigen moede, ider haar messe in de hant waren hebbende, malkanderen toegingen en gehoort te hebben dat Francis Kerkels was gequest in den arm, soodanigh dat hij het bloet daaruyt sag komen en dat sij door de vrouw van Hendrick Jan Walravens waren gescheyden geworden.

Hendrik Jan Walravens heeft een achterstand in de verpondingen:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 9; 12-04-1737:
Gerrit van Riet, vorster, met procuratie van Lambert van den Boomen, waarnemende het borgemeestersboek van Andries Peters en Hendrik Martens, borgemeesters, Sint Jan 1734-1735 legt, tot verhaal van de reële borgemeesterslasten, beslag op de vaste goederen van Jan Walravens, bewoner Hendrik Walravens ƒ 4-10-01.

Voor zijn hertrouwen moet Hendrik Jan Walravens een staat en inventaris maken:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 137 verso; 03-10-1739:
Staat en inventaris van Hendrik Walraven man van Maria Martens ten behoeve van zijn kinderen, Maria, Jenneke, Catarina en Martinus. Hij wil hertrouwen.
Onroerende goederen: een huis, hof en aangelag 5 lopense, ene zijde Jan Goort Gerarts, andere zijde Willem Frans Kels; land de Gooracker 2 lopense naast Hendrik van Rut; land den Boeschotkamp 5 cope naast Willem Frans Kels; weiveld 3 lopense naast de weduwe Frans Huyberts.
Roerende goederen: 2 kisten, 5 stoelen, 1 tafel, 1 bed en 1 deken.

Hendrik Jan Walravens is volgens de verpondingen en de bewoningsgeschiedenis over de periode 1736-1771 eigenaar en bewoner van het huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 91a:
Hendrik Walraven.
Huijs, hoff en aangelagh 1 lopense. In de bede ƒ 2-13-0.

Jaar Eigenaar nummer 11 Steegen Bewoners nummer 11 Steegen
1736 Hendrik Janse Walraven Hendrik Janse Walraven
1741 Hendrik Janse Walraven Hendrik Janse Walraven
1746 Hendrik Janse Walraven Hendrik Janse Walraven
1751 Hendrik Walravens Hendrik Walravens
1755 Hendrik Walravens Hendrik Walravens
1761 Hendrik Walravens Hendrik Walravens
1766 Hendrik Walravens Hendrik Walravens
1771 Hendrik Walravens Hendrik Walravens

De vrouw van Hendrik Jan Walravens krijgt een boete voor het illegaal steken van groes:

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 174; 04-07-1747:
De drossaard, aanlegger contra Hendrik Janse Walraven, gedaagde. Op 6 juni laatstleden heeft de vrouw van gedaagde groese gesteeken onder de gemeentebomen in de Steegen. Beboet met ƒ 4-10-0. De weduwe Marcelis Loomans tezelfder plaatse krijgt dezelfde boete.

Hendrik Jan Walravens koopt nog een huis van zijn zwager Leendert van Gerwen:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 44; 08-06-1754:
Leendert van Gerwen getrouwd met Magriet Jan Walravens verkoopt aan Hendrik Jan Walravens huis, schuur, schop, hof en aangelag in de Steegen 8 lopense, ene zijde kinderen Jan van Dijk, andere zijde Aart Driessen; land den Hekelerskamp 1 lopense naast de kinderen Hendrik van Ruth; land de Kamp 1 lopense naast Hendrik Walravens; land den Pas 1 lopense 3 copse naast Wilbert Koppens; land den Tooren 1½ lopense naast Peter Cornelis; land de Beckers 1 lopense 1 copse naast Jan Paulus; land het Moolepaatje 1 lopense naast Wilbert Koppens; land den Berg 1 lopense naast Aart Driessen; hooivelt agter het Aangelag 4 lopense naast Huybert van Hooff; het Weyvelt 2 lopense naast de kinderen Jan van Dijk; een beemdje 1 lopense naast Huybert van Hooff; groes het Loopense 1 lopense naast Aart Driessen; groes den Hekelershoek 1 lopense naast de kinderen Willem Jan Goorts. Koopsom ƒ 26,-.

Hendrik Jan Walravens verkoopt een groes in de Stegen:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 53 verso; 09-10-1754:
Hendrik Jan Walravens, te Nederweert, verkoopt aan Willem van den Eerenbeemt groes het Hoyvelt in de Steegen 4 lopense agter het aangelag van de verkoper en tussen Huybert van Hooff en Mattijs van Bussel. Koopsom ƒ 63,-.

Hendrik Jan Walravens heeft zijn bede niet afgedragen en zijn vaste goederen worden in beslag genomen:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 212; 05-06-1756:
Gerrit van Riet, vorster, neemt, namens Jacobus Losecaat, collecteur van de coninxbede, 17-09-1754 tot 16-09-1755, in arrest de vaste goederen van Hendrik Jan Walraven, in de Steegen om te verhalen ƒ 3-02-08. 

Hendrik Jan Walravens gunt het recht van overpad aan Peter Driessen van Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 25 verso; 02-07-1756:
Compareerde, Hendrik Walraven, als eigenaar van een weiveld in de Steegen tussen Mattijs van Bussel en het Kempke van Hendrik Jan Walraven en door welk weiveld verscheidene andere, daarachter gelegen, geweegt zijn. Hebbende Peter Driesse van Bussel daarachter liggende een hooi- of weiveld, hetwelk langs twee andere velden, voorheen geweegt is geworden. Ook over het hooiveld van de comparant en over welk gebruik van de weg nu enig verschil is ontstaan tussen Peter Driessen van Bussel en de kinderen Jan Jansen van Dijk. Om verdere disputen te voorkomen verklaart de comparant tevreden te zijn en toe te staan dat Peter Driessen van Bussel voor zijn voorschreven hooi- en weiveld, daarachter gelegen door zijn, comparants, weiveld zal mogen drijven en varen zoveel alsnodig is. Mede compareerde Peter Driessen van Bussel welke verklaarde met deze oplossing genoegen te nemen en hoeft daardoor geen andere weg naar zijn veld de Berkeheg aan te leggen.

Hendrik Jan Walravens heeft gezondigd tegen het brandreglement, waarin staat3: Item wort ook by deesen wel strictelyk verboden voor off nae sonnen opgang vlas te swongen off te hekelen op peene van drie gulden te verbeuren door menigmaal daer op bevonden sal worden. Die ook onder het heekelen van vlas off werk bevonden wort ontrent synen haert off vuer en stooff pot off ketel by off onder sig te hebben, sal gelyke boeten verbeuren.

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 67; 20-04-1761:
Den drost, aanlegger contra Hendrik Walraven, gedaagde. Gedaagde wordt een boete opgelegd van ƒ 1-5-0 wegens het op 15-01-1761 over het vlasbraake off swongen bij het vuur.

In 1774 verkopen Hendrik Jan Walravens en Perijn Lambers het huis aan hun zoon Andries Walravens op voorwaarde dat hij hun onderhoudt:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 262; 26-01-1774:
Hendrik Walraven man van Perijn Lambers, in de Stege, verkopen aan hun zoon, Andries Walraven de onverdeelde helft in een huis, hof en aangelag met stal en een klein huiske geheel 1 lopense, ene zijde Jan Goort Gerarts, andere zijde weduwe Peter Jan Aarts; den Goortacker 3 lopense, ene zijde Francis van de Vorst, andere zijde Peter van de Reyt; den Boessetacker 1 lopense, ene zijde Peter van Bussel, andere zijde Dirk Hoebergen; land het Nieuwvelt 1½ lopense, ene zijde weduwe Jacob van de Cruys; het Weyvelt 2 lopense, ene zijde Antoni Timmermans, andere zijde Mattijs van Bussel; het Hoyvelt 2 lopense, ene zijde weduwe Goort Jan Aarts, andere zijde de verkopers; het Boesetveltje 2 lopense, ene zijde Hendrik Verreyt, andere zijde Jan Jacobs Verberne; het Busserveltje 1 lopense, ene zijde Dirk Loverbosch, andere zijde Peter Verreyt; den acker agter de schuur 1 lopense, ene zijde Dirk Verdonschot, andere zijde Jan Jacobs Verberne; Teunis Vreynse- of Langeacker 1½ lopense, ene zijde Peter van Bussel, andere zijde Jan Jacobs Verberne. Deze twee laatste percelen zijn de verkopers aangekomen bij transport de dato 12-01-1761 en daarom in het geheel verkocht. Koopsom ƒ 100,-. Conditie: De koper zal zijn ouders gedurende hun verdere leven verzorgen en onderhouden voor deze ƒ 100,-.

Hendrik Jan Walravens is op 10-02-1774 te Asten overleden en Peryn Lambers is als Petronilla Hendrik Walravens op 12-03-1777 te Asten overleden.

Zoon Andreas Henrici Walravens is geboren te Asten op 03-03-1741 en op 17-01-1768 te Asten getrouwd met Johanna Gerardi van Heugten, geboren te Asten op 29-10-1740 als dochter van Gerardus Jacobi van Heugten en Maria Martens van Deurse (zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 38):

03

Het gezin van Andreas Henrici Walravens en Johanna Gerardi van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 06-04-1768 Waspik 17-04-1796
Maria Simonis
Antwerpen ±1815
2 Maria Asten 27-09-1770 Kind Asten 03-12-1775
3 Martinus Asten 18-06-1773 Kind Asten 04-12-1788
4 Henrica Asten 14-10-1775 Asten 05-05-1805
Johannes Lomans
Asten 14-11-1813
Antonie Meulenberg
Asten 07-12-1820
Nicolaas van Stiphout
Asten 20-02-1858 zie Voormalig huis G601
en Voormalig huis G778
5 Petronella Asten 10-08-1778 Kind Asten 22-05-1779
6 Cornelia* Asten 17-01-1779
7 Anna Maria Asten 26-04-1781 Asten 11-01-1812
Antonie Zeegers
Asten 06-11-1839 zie Voormalig huis G601
8 Gerardus Asten 26-04-1785 Kind Asten 09-12-1801

* onecht kind met Hendrien Willems van Leent (zie verder op in dit verhaal)

Andreas Henrici Walravens verkoopt land en groes in de Stegen:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 198 verso; 11-05-1772:
Andries Walraven, in de Steegen, verkoopt aan Jan Antoni Timmermans land en groes de Camp in de Steege 1 lopense naast Willem van Dijk. Verkoper aangekomen aangekomen bij transport de dato 02-09-1764.

Andreas Henrici Walravens moet nog betalen voor gras dat hij gekocht heeft:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 139; 17-05-1773:
Den drost, aanlegger, contra Andries Walraven, wegens gekocht gras de dato 15-07-1772 ƒ 9-19-8, heeft deels betaald rest ƒ 6-9-12.

Andreas Henrici Walravens wordt een flinke boete opgelegd voor illegaal jagen op patrijzen:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 282; 25-08-1774:
Andries Walraven is schuldig aan Jacobus Losecaat ƒ 100,- à 4% als boeten en kosten omdat, op 26-07-1774, bij hem thuis, bij huiszoeking, zijn gevonden een reepnet en een tiras of patrijzennet die door de drossard in beslag genomen zijn.

Een akker van Andreas Henrici Walravens is door beesten vernield:

Asten Rechterlijk Archief 25 folio 12 verso; 18-09-1775:
Andries Walraven, aanlegger, contra Jan Jacobs Verberne, gedaagde. Aanlegger eist vergoeding van geleden schade door de beesten van gedaagde aangericht in zijn aardappelen en boekweyt. Gedaagde ontkende en zou getuigen brengen. Heeft ook aangenomen te compareren, doch ook dit, tot nu toe, niet gedaan. Getuigen, namens aanlegger, waren Hendrik Halthausen en Hendrik Verreyt. Zij hebben wel gezien dat er schade is aangericht door beesten maar niet door welke en van wie.

Maria, de oudste dochter van Andries en Johanna komt door verdrinking om het leven:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 166; 04-12-1775:
Ferdinandus den Dubbelen, chirurgijn, heeft ten huize van Andries Walraven, in de Steege, gevisiteerd een dood kind, oud 6 jaar, genaamd Maria en een dochter van voornoemde Andries en zijn vrouw. Zij verklaarden het kind, na de middag, dood uit een waterkuil bij hun huis te hebben gehaald, waar het ingevallen en verdronken was, 't kind vertoonde alle verschijnselen van dood door verdrinking.

Andries Walraven draagt ook bij aan de armenzorg en neemt Hendrien van Leent als huishoudster:

Asten Rechterlijk Archief 152; 22-02-1775:
Op heden, zullen Cornelis Peters en Jan Berkers, armmeesters voor alle man aan de minst aannemende bestelle de nagenoemde arme kinderen in cost en logement. Voorwaarden onder andere dat den aannemer moet de persoon of kind naar hun staat bezorgen in logement, eten, drinken, reinigen, wassen, bestoppen en benaaien der kleren. En zal den aannemer dezelve naar vermogen ten zijne diensten gebruiken en hen laten doen wat redelijk is. De aangenomene zal gewillig en gehoorzaam zijn:
Hendrien van Leent, 16 jaar, bij Jan Royackers, op Rut, te Vlierden ƒ 6-00-0 per jaar.
Francis van Leent, 14 jaar, bij Jan Verreyt ƒ 5-10-0 per jaar.
Jan, zoon Willem van Leent, 10 jaar, bij Dirk Leenders ƒ 12-10-0 per jaar.
Op 22-02-1776 is Hendrien van Leent naar Andries Walraven gegaan ƒ 10-00-0 per jaar en Jan Willem van Leent naar Joost Koppens ƒ 10-00-0 per jaar.

Hendrien van Leent wordt door Andries Walraven nog op een andere manier benadert, maar in die tijd werd daar anders tegen aangekeken:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 172; 14-06-1779:
Jenneke Dries Peters getrouwd met Hendrik Haasen, vroedvrouw, Jenneke Geven, getrouwd met Jacobus Smits, buren verklaren dat zij op, 17 januari 1779, 's avonds, zijn geroepen om te assisteren bij de bevalling van Hendrina van Leent, jonge dochter, en dat deze verlost is van een dochter. Tijdens de verlossing heeft zij als de vader van het kind genoemd Andries Walraven, getrouwd met Jenneke van Hugten, wonende in de Steege.

Een extract uit het doopregister van Asten wordt gebruikt als materiaal voor deze rechtsgang van Hendrien van Leent:

Baptizata est filia illegitima Henrica Willem van Leendt. Nominavit patrem Andream Walravens. Susceptores Wilhelmus van Leendt et Maria van Leendt.

Gedoopt is het onecht kind van Henrica Willem van Leendt. De genoemde naam van de vader is Andreas Walravens. Getuigen Wilhelmus van Leendt en Maria van Leendt.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 172 verso; 12-08-1779:
Willem Jan Goorts en Peter Lomans verklaren dat zij Andries Walraven, zijnde een getrouwd man, zeer wel kennen. Hij heeft lange jaren, zowel voor als na zijn trouwen met Johanna van Hugten en nog bij hen in de Steege gewoond. In het voorjaar van 1778 is Hendrina van Leent, als dienstmeid, bij hem komen wonen en in het najaar van 1778 is zij vertrokken en heeft zich sindsdien in het dorp opgehouden. Voor zover zij weten is zij ongehuwd.

Asten Rechterlijk Archief 20 folio 342; 22-11-1779:
Den drossard, aanlegger contra Andries Walraven en Hendrien van Leent, gewoond hebbende, alhier terzake van artikel 79 en 80 van Hare Hooge Mogendheden Egt-reglement de dato 18-03-1656. De zaak tegen Andries Walraven wordt vooralsnog opgehouden.
Folio 348: Gedaagde heeft, op 24-01-1780, vrijwillig beleden dat zij nooit getrouwd is geweest, dat zij bij Andries Walraven, in februari 1778, als dienstmaagd is komen wonen en in september 1778 daar is vertrokken. Zij heeft met hem vleesschelijke conversatie gehouden en is van denselve bezwangert geworden. Op 17-01-1779 is zij verlost van een dochter en heeft in barensnood de naam van Andries Walraven, als de vader, genoemd. Andries Walraven is een getrouwd man, zij heeft zich dus aan de misdaad van overspel schuldig gemaakt. Hoedanig ontugtig leven is overspel, want zaake zijn die in een land van goede justitie en goede politie niet konnen worden getolereerd. Zij wordt gestraft met een maand op water en brood.

Hendrien Willems van Leent is geboren te Asten op 13-11-1759 als dochter van Willem van Leent en Cornelia Hendriks (zie Voormalig huis B450 en B451). Hendrien Willems van Leent krijgt op 06-05-1783 een ontlastbrief voor vertrek naar Mierlo en is op 18-05-1783 te Mierlo getrouwd met Johannes Corstiaan Ackers. Hendrien Willems van Leent is op 09-05-1844 te Mierlo overleden. Hoe het met haar onwettige dochter Cornelia is gegaan, is vooralsnog onbekend.

Andreas Henrici Walravens loopt achter met de betaling van de verpondingen

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 39 verso; 04-12-1781:
Jacobus van Ravesteyn, vorster, neemt, namens Gerrit Hampen, te Deurne, collecteur van de landsverpondingen en beden, 1778 en 1779, in arrest de vaste goederen van Andries Walraven tot verhaal van ƒ 8-08-00.

Het eigendom van het huis wordt gedeeld door Andreas Henrici Walravens, zijn zus Johanna en broer Martinus, maar na het overlijden van Johanna en Martinus (verkoop door diens zoon Antonie) wordt Andreas Henrici Walravens eigenaar. Hij is altijd bewoner in de periode 1776-1803:

Asten Rechterlijk Archief 165 folio 1; 04-01-1782:
Taxatie van de onroerende goederen van Jennemie Walraven overleden te Strijp 26-11-1781. ¼e deel in waarde huis, stal, schop of een klein huiske en aangelag 1 lopense, ƒ 100,-, ene zijde Willem Goris, andere zijde weduwe Peter Aarts.

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 160 verso; 30-07-1796:
Antonie Martinus Walraven, te Strijp bij Eyndhoven, verkoopt aan Andries Walraven de helft, of zijn deel in huis, hof en aangelag in de Steegen 2 lopense, ene zijde Willem Goorts; land Goorakker 3 lopense naast Leendert Bots; land den Boetsetakker 1 lopense naast Peter Driesse; land Nieuwveld 1½ lopense naast Adriaan Keysers; groes het Wijvelt 2 lopense naast Jan van Bussel; groes Boessetveltje 2 lopense naast Peter Hendrik Verrijt; groes het Hooyvelt lopense naast Adriaan Keysers; groes Busveltje 1 lopense naast Dirk Loverbosch; land Boessetkamp 1 lopense naast Peter Hendrik Verrijt. Koopsom ƒ 150,-.

Jaar Eigenaar nummer 11 Steegen Bewoners nummer 11 Steegen
1776 Martinus en Jenneke Walraven Andries Walraven
1781 Martinus en Jenneke Walraven Andries Walraven
1798 Andries Walraven Andries Walraven
1803 Andries Walraven Andries Walraven

Voor de aankoop van het huis moet Andreas Henrici Walravens wel een lening afsluiten:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 159 verso; 30-07-1796:
Andries Walravens is schuldig aan Antonie Timmermans ƒ 200,- à 4%.

Dochter Hendrien Walravens woont nog in het huis en haar eerste man, Jan Loomans is een boete opgelegd voor het roken van een pijp:

Asten Rechterlijk Archief 17 folio 62; 02-12-1805:
Jan Loomans is, op 9 februari laatstleden, door de schutter, Hendrik Althuys, met een brandende pijp aangetroffen in de schuur van Pieter Brunas. Hem wordt een boete opgelegd van ƒ 3,-.
Schepenen van Asten, remonstreert Theodoris Jois Sengers, schout, te Asten dat Jan Loomans, op 9 februari 1805, met een brandende pijp in de schop van Pieter Brunas door de diender, Hendrik Althuysen, is bevonden en daarover gecalangeert was in een boete van drie gulden. Na mondeling verhoor van voornoemde diender en Jan Lomans, door schepenen, in naam en vanwege het Bataafsche volk, is gedaagde de boete van drie gulden opgelegd en de kosten van het vonnis. Gedaagde is door de vorster gerechtelijk op de hoogte gesteld om de boete aan hem te voldoen. Ook heeft de vorster tot driemaal toe presentatie van executie gedaan. Bij de derde presentatie heeft de vorster van de weduwe Andries Walraven, waar Jan Lomans inwoont, bekomen dat Jan Lomans niets in huis had dat het zijne was. En dus vervolgens niets in executie genomen kon worden. Mits welke ik U lieden verzoek om Jan Lomans te veroordelen, ingevolge het 18e artikel van het reglement op het Justitiewezen de dato 22-03-1803 voor de tijd van zes weken te worden gezet op water en brood, daags 1½ pond en twee kannen water. Dit op zijn kosten. Opmerking volgens de bijlagen is bij de weduwe Andries Walraven nog een dochter thuis.

Andreas Henrici Walravens is op 21-02-1806 te Asten overleden en Johanna Gerardi van Heugten is op 17-01-1820 te Asten overleden. Hieronder de begraafakte van Andreas Henrici Walravens:

05

Bij de verpondingen van 1810 zien we de bewoningsgeschiedenis van de laatste jaren terug:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Steegen folio 81 verso:
Jenneke Gerrit van Hugten weduwe van en Jan, Hendrien en Jennemaria kinderen bij versterf 1806 van.
Willem van Ogh, weduwnaar van Jenneke Walraven ter togte 1781
Taxatie 04-01-1782.
Andries Walraven de ½ van de eerste 9 parceelen en 2 laatste voor het geheel en Antoni soone van Martinus Walraven te Strijp de andere ½ van de eerste 9 perceelen
Nummer 11 huijs, hof en aangelag 2 lopense.

Het huis wordt na het overlijden van Johanna Gerardi van Heugten verkocht aan Antonie Willem Hoebergen:

Notarieeel Archief 43-86 Asten 23-10-1820:
Antonij Seegers man van Jennemaria Walraven, Hendrina Walraven gehuwd met Antonij Meulenberg, Maria Simonis gehuwd met Johannes Walraven, Andreas en Cornelis Walraven, wonende te Antwerpen, verkopen aan Antoni Hoebergen huis en aangelag met het klein huisje en schop samen groot 8 lopen 40 roede, ene zijde kinderen Willem Goorts.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 is Antonie Willem Hoebergen nog steeds eigenaar:

Kadaster 1811-1832; B700:
Huis en erf, groot 02 roede 88 el, de Stegen, klassen 7.
Eigenaar: Antonie Willem Hoebergen.

Hieronder de kadasterkaart van Asten van 1832 met in de blauwe cirkel het betreffende huis en daaronder de bijbehorende kadastrale gegevens:

06

07

Antonie Willem Hoebergen is geboren te Asten op 27-02-1777 als zoon van Willem Hoebergen en Maria Jansen Verrijt (zie Stegen 72). Hij is op 17-01-1808 te Asten getrouwd met Antonia Jan Cornelissen, geboren te Asten op 28-02-1783 als dochter van Johannes Cornelis Peters en Antonia Antonie Kuypers (zie Voormalig huis F179):

08

Het gezin van Antonie Willem Hoebergen en Antonia Jan Cornelissen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Theodorus Asten 20-10-1808 Asten 17-02-1843
Johanna Maria Sauve
Asten 10-08-1858 zie Dijkstraat 52
2 Johanna Asten 16-09-1811 Kind Asten 22-11-1828
3 Wilhelmina Asten 11-03-1815 Nederweert 23-04-1852
Joannes Lenders
Asten 28-05-1882 zie Kluisstraat 1
4 Francijna Asten 31-10-1818 Nederweert 22-05-1852
Peter Johannes Meevis
Nederweert 03-04-1894
5 Maria Asten 14-09-1821 Ongehuwd Asten 11-12-1892
6 Jan Willem Asten 25-09-1824 Nederweert 12-10-1859
Joanna Maria Geuns
Nederweert 26-03-1908

Antonia Jan Cornelissen is te Nederweert op 17-05-1857 overleden en Antonie Willem Hoebergen is te Nederweert op 02-01-1862 overleden. Aangezien drie van hun kinderen in de Horick bij Ospel in Nederweert getrouwd zijn en zij beiden in Nederweert zijn overleden, is het huis rond 1850 verhuurd aan derden.

09

Links een oude boerderij4 op de Horick. Horick is een buurtschap in de gemeente Nederweert in de Nederlandse provincie Limburg. De buurtschap is gelegen aan de straat Horick, die één kilometer ten noorden van het kerkdorp Ospel loopt.

In de periode 1859-1869 wordt het huis bewoond door Johanna van de Goor, geboren te Mierlo op 01-04-1787 en op 24-02-1811 te Lierop getrouwd met Petrus Vlemmix, geboren op 30-10-1779 te Lierop als zoon van Joost Vlemmix en Anna Petrus Vlemmix.

Zij kwamen rond 1820 vanuit Someren in Asten op Bussel wonen, want Jan Kanters en diens zoon Joost Kanters (zie Busselseweg 7) waren doopgetuigen. Petrus Vlemmix is op 14-03-1828 te Asten overleden.

Waarschijnlijk bewoonden zij na zijn overlijden al een deel van het huis, aangezien Antonie Bots en Jan Verrijt (zie Voormalig huis B709) als buurtbewoners getuigen waren bij het overlijden van Judocus Vlemmings op 17-11-1834. Mogelijk is zoon Petrus Vlemmings, geboren te Someren op 24-08-1814 de hoofdpersoon in het verhaal van 'Peer de Wever'5 van H. Hollidee (zie Levensbeschrijving van Elard Albert Rovers).

Johanna van de Goor is op 11-01-1872 te Asten overleden en het huis had in die periode het huizingnummer C27:

10

Daarna woont dochter Anna Elisabeth Vlemminx, geboren te Asten op 28-06-1818 in het huis. Zij is op 28-05-1852 te Asten getrouwd met Hendrik Rijnders, geboren te Asten op 06-05-1813 als zoon van Peter Jan Rijnders en Anneke Rynder Verlijsdonk (zie Stegen 58). Hendrik Reijnders is rond 1872 eigenaar geworden van het huis.

Hendrik Reijnders en Anna Elisabeth Vlemminx wonen ook over de periode 1879-1890 in het huis met huizingnummer C29:

11

Hendrik Reijnders is op 13-05-1883 te Asten overleden en dochter Johanna Reijnders, geboren te Deurne op 28-02-1856, is op 19-02-1881 getrouwd met Nicolaas Driessen, geboren op 30-07-1847 te Asten als zoon van Peter Driessen en Maria Goorts (zie Voormalig huis C1705). Na de geboorte van de tweeling Elisabeth en Piet Driessen te Asten op 06-02-1882 is Johanna Reijnders op 22-02-1882 te Asten overleden.

Over de periode 1890-1900 wonen Anna Elisabeth Vlemminx, haar schoonzoon Nicolaas Driessen en haar twee kleinkinderen Elisabeth en Petrus (Piet) Driessen in het huis met huizingnummer C26:

12

Anna Elisabeth Vlemminx is op 27-01-1897 te Asten overleden en Nicolaas Driessen is te Asten op 09-03-1900 overleden. Het huis, dan in eigendom van Petrus (Piet) Driessen, wordt gesloopt en iets ten noorden van het huis wordt een nieuw huis gebouwd verenigd met een naastgelegen huis (zie Voormalig huis B706). Het huis krijgt kadasternummer B1354, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-05-1905 wint Petrus (Piet) Driessen op de jaarmarkt in Asten de 5e prijs met zijn runderen:

 Over de periodes 1900-1910 en 1910-1920 wonen Elisabeth en Petrus (Piet) Driessen in het huis met achtereenvolgens huizingnummer C26 en C22:

13

Elisabeth Driessen is op 10-02-1911 te Asten getrouwd met Julianus Martens en verhuist naar de Achterbosch (zie Voormalig huis C436). Petrus (Piet) Driessen is op 09-02-1912 te Asten getrouwd met Johanna Maria Bankers, geboren te Asten op 21-02-1884 als dochter van Hendrik Bankers en Anna Maria Dielissen (zie Leensel 14). Zij was ook tweeling samen met haar broer Hendrikus Bankers die op de Leensel woonde. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer C8 ook bekend staand als Stegen 7:

14

Zij hadden samen geen kinderen en ook in de periode 1930-1930 wonen Petrus (Piet) Driessen en Johanna Maria Bankers op de Stegen 7 tot hun verhuizing rond 1933 naar Stegen 14a:

15

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-11-1932 verkoopt Petrus (Piet) Driessen zijn vee en landbouwgoederen:

Het huis wordt overgenomen door schoonzus Helena Bankers, geboren te Asten op 02-06-1896 als dochter van Hendrik Bankers en Anna Maria Dielissen. Zij is op 26-01-1923 te Asten getrouwd met Johannes van de Broek, geboren te Vlierden op 18-07-1894 als zoon van Adriaan van den Broek en Theodora Maria Bukkems.

Petrus (Piet) Driessen is op 31-07-1964 te Asten overleden en Johanna Maria Bankers is op 06-05-1965 te Geldrop overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

16 17

Helena Bankers en Johannes van den Broek komen vanuit de Leensel 5 (zie Leensel 13) op de Stegen 7 wonen:

18

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-08-1935 en van 07-09-1939 de geboortes van dochter Maria en van zoon Leonardus:

19 20

In het Peelbelang van 16-12-1944 is Johannes van den Broek de eerlijke vinder van een portemonnee:

21

Op 9 mei 1951 emigreren zij met hun gezin met het schip Sibajak (zie foto onder6) naar Australië:

22

Linksonder een foto van het gezin van Johannes van den Broek en Helena Bankers voor hun vertrek naar Australië. Rechts een foto van dochter Theodora (Dora) van den Broek, die nog te Asten op 27-06-1949 is getrouwd met Hendrikus (Driek) Mennen en in 1952 naar Australië emigreerde:

23 24

Helena Bankers is op 03-07-1954 te Berwick (Australië) overleden en Johannes van den Broek is op 30-08-1977 te Cranbourne (Australië) overleden. Het huis aan de noordzijde van de Stegen is inmiddels afgebroken.

Overzicht bewoners

Hoeve op de Steegen
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1662 Johannes (Hans of Jan) Walraven ±1610 Johannes (Hans of Jan) Walraven ±1610
1669 kinderen Hans Walraven Asten 13-06-1638 Walraven Jansen Asten ±1661
1709 kinderen Hans Walraven Asten 13-06-1638 Jan Jansen Walraven Asten ±1663
Steegen huis 11
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Hendrik Janse Walraven Asten 16-07-1696 Hendrik Janse Walraven Asten 16-07-1696
1741 Hendrik Janse Walraven Asten 16-07-1696 Hendrik Janse Walraven Asten 16-07-1696
1746 Hendrik Janse Walraven Asten 16-07-1696 Hendrik Janse Walraven Asten 16-07-1696
1751 Hendrik Walravens Asten 16-07-1696 Hendrik Walravens Asten 16-07-1696
1756 Hendrik Walravens Asten 16-07-1696 Hendrik Walravens Asten 16-07-1696
1761 Hendrik Walravens Asten 16-07-1696 Hendrik Walravens Asten 16-07-1696
1766 Hendrik Walravens Asten 16-07-1696 Hendrik Walravens Asten 16-07-1696
1771 Hendrik Walravens Asten 16-07-1696 Hendrik Walravens Asten 16-07-1696
1776 Martinus en Jenneke Walraven Asten 12-11-1732 Andries Walraven Asten 03-03-1741
1781 Martinus en Jenneke Walraven Asten 12-11-1732 Andries Walraven Asten 03-03-1741
1798 Andries Walraven Asten 03-03-1741 Andries Walraven Asten 03-03-1741
1803 Andries Walraven Asten 03-03-1741 Andries Walraven Asten 03-03-1741
Kadasternummer B700
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B700 1832-1872 Antonie Hoebergen Asten 27-02-1777
B700 1872-1902 Hendrick Reijnders Asten 06-05-1813
B1354 1902-1938 Piet Driessen Asten 06-02-1882 nieuwbouw
Stegen 7
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1806 Andries Walraven Asten 03-03-1741 Johanna Gerardi van Heugten Asten 29-10-1740 21-02-1806
1806-1820 Johanna Gerardi van Heugten Asten 29-10-1740 weduwe Walraven 17-01-1820
1820-1848 Antonie Hoebergen Asten 27-02-1777 Antonia Cornelissen Asten 13-05-1778 naar Nederweert
1848-1859 Johanna van de Goor Mierlo 01-04-1787 weduwe Vlemminx
C27 1859-1869 Johanna van de Goor Mierlo 01-04-1787 weduwe Vlemminx
C29 1869-1872 Johanna van de Goor Mierlo 01-04-1787 weduwe Vlemminx 11-01-1872
C29 1872-1879 Hendrick Reijnders Asten 06-05-1813 Anna Elisabeth Vlemminx Someren 28-06-1818
C29 1879-1883 Hendrick Reijnders Asten 06-05-1813 Anna Elisabeth Vlemminx Someren 28-06-1818 13-05-1883
C29 1883-1890 Anna Elisabeth Vlemminx Someren 28-06-1818 weduwe Reijnders en schoonzoon Nico Driessen
C25 1890-1897 Anna Elisabeth Vlemminx Someren 28-06-1818 weduwe Reijnders en schoonzoon Nico Driessen 27-01-1897
C25 1897-1900 Piet Driessen Asten 06-02-1882 met zus
C26 1900-1910 Piet Driessen Asten 06-02-1882 met zus
C22 1910-1920 Piet Driessen Asten 06-02-1882 Johanna Maria Bankers Asten 21-02-1884
C8 1920-1930 Piet Driessen Asten 06-02-1882 Johanna Maria Bankers Asten 21-02-1884
7 1930-1933 Piet Driessen Asten 06-02-1882 Johanna Maria Bankers Asten 21-02-1884 naar Stegen 14a
7 1933-1938 Johannes van den Broek Vlierden 18-07-1894 Helena Bankers Asten 02-06-1896
Referenties
  1. ^Genealogie Wagenbuur (http://www.wagenbuur.nl/ancestors/pg-0005.htm#BM2600)
  2. ^Bossche bijdragen; bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch, 1922-1923, Deel 5, 1922 (https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMKB26:000188001:00135&coll=dts&query=asten&facets%5BalternativeFacet%5D%5B%5D=Bossche+bijdragen&sortfield=date)
  3. ^Ordonnanties en reglementen ter voorkoming en bestrijding van brand (http://oudzijtaart.nl/)
  4. ^Foto's en verhalen van Limburg (https://www.erfgoedinlimburg.nl/)
  5. ^Verhalen uit de vergetelheid; Heemkundekring De Vonder, Asten-Someren; De Astense schrijver H. Hollidee, bladzijde 220-232
  6. ^Schepen gebruikt voor emigratie van Nederlanders (http://ssmaritime.com/)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 10 november 2023, 11:03:53

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen