logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis B706

Uit het vervolg kunnen we opmaken dat dit huis in eigendom was van Geeff Gijsbers (van Heuchten*), geboren rond 1590 als zoon van Gevart Gijsbert Ruchten. Hij is rond 1618 getrouwd en hieronder zijn gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
Wouter Asten ±1620
Peeter Asten ±1625
Stijn Asten ±1630 ±1654
Gijsbert Mathijs Aerts
Mery Asten ±1634 ±1655
Jan Jansen
Cathalyn Asten ±1637

±1658
Willem Jansen

Tanneke Asten ±1640

*  naast de naam van Heuchten komen ook de namen Ruchten en Rutthens voor

De eerste keer dat Geeff Gijsbers in het archief genoemd wordt betreft een erfenis samen met zijn broer Peter van zijn vader in de Stegen:

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 194; 29-04-1612:
Peter en Gevart, zonen, Gevart Gijsbert Ruchten ter eenre en Abel Janssen en Henrick Aert Mathijssen voor de andere helft erfgenamen van Anna Verhovenen, Henrick voor 1⁄4e deel als koper. Zij verdelen de nagelaten goederen in de Stegen.
1e lot krijgen Peter en Gevart huis, hofstad en dries, ene zijde en einde de erfgenamen Joachim Schalvogels, andere zijde de wederdelers, andere einde de straat ende dat soo verre die oessen druypen; land de helft naast de erfgenamen Henrick Aert Michiels; land de helft van den Henxt ontrent het Hagelcruys naast Henrick Aert Michiels; land de helft van den Oyvartsnest naast Frans Henrix; groes de helft van affter erfgenamen Henrick Stricken naast Mathijs Frans Peters; groes naast de erfgenamen Henrick Stricken; groes bij Henrick Aert Michielsen en naast Mathijs Aert Mathijssen. Belast met de halve cijns van de grond; 6 gulden 7½ stuiver per jaar te 's Hertogenbosch; 20 stuiver per jaar aan de erfgenamen Philips Denen; een halve kan wijn per jaar aan de Kerk.
2e lot krijgen Abel en Henrick de schuur en halve dries, ene zijde Frans van Calis, andere zijde en ene einde de wederdelers, andere einde de straat; land de helft van den Henxt ontrent 't Hagelcruys naast Mathijs Aerts Mathijssen; land de helft van den Oyvartsnest naast Thomas Joost Rommen; den halven akker bij de erfgenamen Henrick Aert Michiels; groes bij Henrick Aerts; groes achter de erfgenamen Henrick Stricken naast Willem Janssen van den Berch. Belast met de helft van de grondcijns en een halve kan wijn per jaar aan de Kerk van Asten. 

Twee jaar later koopt Geeff Gijsbers een nabij gelegen stuk land op:

Asten Rechterlijk Archief 68 folio 17; 19-10-1618:
Laureys Hendricks verkoopt aan Gevaert Gijsberts land den Creynsteert 2 lopense 5 ½ roede naast de erfgenamen Hendrick Stricken. Het stuk land is kennelijk gedeeld uit een groter stuk en er is recht van wegen voor dit stuk, over de goederen der erfgenamen Schalvogels.

Misschien komt die verwarring met de achternaam wel omdat zijn broer Peter in Heuchten onder Someren woont: 

Asten Rechterlijk Archief 69 folio 22 verso; 17-05-1619:
Phlips Goossens verkoopt aan Peeter Ghijsberts, wonende te Heuchten, een cijns van 12 gulden 10 stuiver per jaar. Onderpand een heerdstadt met huis daarop, grond, hof enzovoorts te Asten.

Geeff Gijsbers ruilt onroerende goederen met Anthonis Canters:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 126 verso; 13-05-1638:
Anthonis Canters geeft bij erffwisselinghe over aan Gevart Gijsbers een hofstad en boomgaard met de camp en het land daaraan in de Stegen, ene zijde Hanrick Vreynsen, andere zijde de koper en Jan Walraven, ene einde de straat, ander einde de koper. Gevart draagt over aan Anthonis dries en groes in de Stegen, ene zijde en einde Jan Janssen, andere zijde de ergenamen Claude Ideleth, andere einde de straat.

De schout is door Geeff Gijsbers van een erfrente voldaan: 

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 216; 11-05-1643:
Meester Mathijs van den Hove, schout, mede namens de mede-erfgenamen van wijlen Mathijs Tijssen, zijn voldaan door de erven Hanrick Aert Timmermans en Gevert Gijsbers van een erffrentien van 3 gulden en 5 stuiver per jaar dat hun ten deel was gevallen.

Geeff Gijsbers wordt tussentijds geregeld genoemd als buur bij een landverkoop en hieronder bij een schuld:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 64 verso; 13-02-1657:
Geverdt Gijsberts van Heuchten is schuldig aan Jan Andriessen van Ruth ƒ 100,- à 6%. Marge: 24-03-1661 voldaan door de erven Gevert van Huchten.

Geeff Gijsbers is als Geeff van Heuchten op 09-03-1660 te Asten overleden en rechts zijn doodakte.

De erfgenamen van Geeff Gijsbers verkopen het huis in de Steegen aan Aert Dielis Hendrix:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 132 verso; 08-12-1660:
Wouter Geeff van Huchten mede voor Peeter, zijn broeder, Gijsbert, zoon van Mathijs Aerts en Stijn, dogter van wijlen Geef van Huchten, namens zijn moeder, als enige zoon zijnde, Jan Michielssen, schepen namens Tanneken, onmondige dogter van Geef van Huchten, Jan Jansen gehuwd geweest met Mery, dogter van wijlen Geef van Huchten namens zijn drie onmondige kinderen, Willem Jansen man van Cathalijn dogter Geef van Huchten.
Zij verkopen aan Aert Dielis Hendrix een huis, hof, hofstad, land en groes in de Stegen 4 lopense, ene zijde en einde Hans Walravens, andere zijde Dirck Jan Goorts, andere einde de gemeente; land in de Spurcht 9 copse, ene zijde Jan Jansen, andere zijde secretaris van der Lith, ene einde Anthonis Canters, andere einde de volgende akker; land in de Spurcht 7 copse, ene zijde Huybert Jan Tielen, andere zijde Jan Jansen, ene einde secretaris van der Lith, andere einde de vorige akker; land den Henxt ontrent den Hageleyck 3 copse, ene zijde Jan Jansen, andere zijde en einde Convent van Ommel, ene einde Jan Peeters; land den Hoeckacker in de Stegen 3 copse, ene zijde en einde de straat, andere zijde Paeuwels Heynen, andere einde Jan Jansen; groes ter plaatse voorschreven 5 lopense, ene zijde Cornelis Peeters en Antonis Lomans, andere zijde de Loop, ene einde Jacob Hendrick Bernards, andere einde Goort Hendrix Selen; groes ter plaatse voorschreven 6 lopense, ene zijde Dielis Hendrix, Jan Michiels en Cornelis Peeters, andere zijde Peeter Anthonis Lomans en Jan Verhyndert, ene einde de Koeystraet, andere einde Peeter Antonie Loomans. Belast met 11 stuiver en een negenmenneken per jaar aan de Heer van Asten, 2 oort en een negenmenneken per jaar met Jan Teunis aan Juffrouw Kessel, 6 gulden 7½ stuiver per jaar met meer anderen, te 's-Hertogenbosch, ƒ 100,- aan Jan Driessen van Ruth. Koopsom ƒ 680,- à 5%.
Marge: 26-11-1661 gelost.

Aert Dielis Hendricks is getrouwd met Helena en hun huwelijk en gezin is eerder beschreven (zie Stegen 72). Na hun overlijden worden de goederen verkocht aan Nicolaas van Ruth:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 60; 04-06-1703:
Adriaen Willems en Goort Aert Dielis als geëde momboiren over de drie onmondige kinderen van wijlen Catalijn, dochter van Aert Dielis genaamd Willem, Catalijn en Dirck; Maria, Anneke, Jenneke en Goort kinderen van Aert Dielis en Heylke, zijn vrouw. Zij verkopen aan Nicolaes van Rut een huis, land en groes in de Steegen 25 lopense nagelaten door hun ouders, ene zijde Thomas van de Graeff, andere zijde de kinderen Hans Walravens. Belast met ƒ 0-10-4 jaarlijks aan de Heer van Asten. 5 duiten jaarlijks aan het boek van Kessel, nu de weduwe van Roefs, te Helmont. ƒ 0-6-4 jaarlijks, met meer andere, aan rentmeester Hurn, ƒ 0-3-6 jaarlijks aan het Convent van Ommel, ƒ 0-1-10 jaarlijks aan de Kerk van Asten. Koopsom ƒ 332,70.

Nicolaas van Ruth is geboren te Asten en zijn huwelijk en gezin staan eerder beschreven (zie Stegen 76) en kort voor zijn overlijden maakt hij zijn testament op:

Asten Rechterlijk Archief 111 folio 81 verso; 03-02-1708:
Nicolaes van Ruth en Maria Janssen Verrijt, zijn vrouw, in de Steegen, testeren. Nicolaes ziek, Maria cloeck ende gesont. Alle voorgaande maeckselen vervallen. Zij prelateren, na overlijden van Nicolaes van Ruth, aan Hendrick Tho poel, schepen, alhier ƒ 300,- als een verering. Na hun beider overlijden aan Francyntien, dogter van Philips Wouters de Groot, ƒ 100,- wegens gedane diensten. Aan Marie Jan Fransen Verrijt ƒ 100,- om daarmee haar vije wil te doen. De langstlevende van hen beide blijft in het bezit van alle goederen, huis als anderszins, om daaruit jaarlijks een inkomen te genieten. Na hun beider dood gaan alle goederen, huis, land, groes, hen toebehorende en van zijn ouders aangekomen of staande het huwelijk aangekocht naar de kinderen van Peeters van Ruth voor de ene helft en voor de andere helft naar de kinderen van Catalijn Peeters van Ruth gehuwd met Reynier Tielens, wonende te Nedersel, quartier van Kempenlandt. De doode handt met de levende te deylen. Zij worden zijn universele erfgenamen. Testatrice verklaart tot haar enige erfgenamen van haer gelden van haar zijde gekomen de kinderen van wijlen Jan Fransen Verrijt en Maria Roefs, in eerste huwelijk met name Jenneke, Jan en Francyntie.

Na zijn overlijden te Asten op 12-10-1708 worden de goederen getaxeerd en volgens de verpondingen van 1709 en 1713 is zijn weduwe eigenaar van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 162; 09-11-1708:
Taxatie van de onroerende goederen van Nicolaes van Ruth overleden op 13-10-1708. Maria Janssen Verreyt is zijn weduwe. Waarde van huis, hof, en aangelag in de Steegen 1 lopense, ƒ 150,-.

Verpondingen 1709 XII-5 folio 28 verso:
De weduwe Nicolaes van Ruth, gebruiker Jan Janssen.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 101:
Jan Goort Gerits.
Aan Willem Fipse. In de bede ƒ 0-2-8.

Uit de erfenis van Nicolaas van Ruth ontvangen kinderen van broers van zijn eerste vrouw, Helena Tielens (zie Stegen 76) het huis en verkopen dit aan Jan Goort Gerits:

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 85; 26-11-1720:
Francis Tielens, wonende te Hogeloon en Willem Tielens, wonende te Bladel, mede voor hun broeder Adriaan Tielens, wonende te Bladel. Zij verkopen aan Jan Goort Gerits een huis, hof en aangelag in de Stegen 3 lopense. Zoals bij de koper in bewoning is. De verkopers hebben dit bij erfenis verkregen van Claas van Rut, wijlen hun oom.

Jan Goorts Gerits is geboren te Asten op 26-11-1686 als zoon van Godefridus Geraerts en Maria. Hij is op 12-02-1713 te Asten getrouwd met Anna Willems Philipsen, geboren te 21-10-1675 als dochter van Wilhelmus Philipsen en Lucia Huybers Tielen (zie Voormalig huis G434):

Juncti sunt matrimonio Jois Gerits et Anna Willems; testes Jois Janssen et Joanna Diricks.

In echt gebonden Johannes Gerits en Anna Willems; getuigen Johannes Janssen en Joanna Diricks.

01

Het gezin van Jan Goorts Gerits en Anna Willems Philipsen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Lucia Asten 23-11-1713 Asten 11-05-1749
Goort Peter Loomans
Asten 13-02-1752
Joost Willem Reynen
Asten 24-08-1760
Marcelis Donkers
Asten 14-11-1779
2 Johanna Asten 01-08-1717 Kind Asten ±1717
3 Wilhelmus Asten 14-11-1719 Asten 14-11-1756
Maria Hendrik Hendriks
Asten ±1802

Jan Goorts Gerits koopt in stuk land in het Liender:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 178 verso; 18-10-1731:
Jan van Riet verkoopt aan Jan Goort Gerits groes int Lindert 1 lopense 25 roede naast de kinderen Claas van der Linden. Verponding ƒ 0-10-0 per jaar. Koopsom ƒ 40,-.

Jan Goorts Gerits koopt samen met Jan Jansen van Dijck een huis en verkoopt het gelijk door:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 186; 10-04-1732:
Goort Antonis van Bussel en Goort Canters, collecteurs der verponding, 1729, laten, bij executie, verkopen aan Jan Goort Gerards en Jan Janssen van Dijck huis, schuur, schop en aangelag in de Stegen 8 lopense, ene zijde de Loop, andere zijde het weyvelt daaraan; land 1 copse naast de goederen van Frans Cornelis in de Stegen; land 2 lopense naast Jan Dirck Colen; land 3 lopense naast Francis Verrijt; land 1 lopense naast Jan Paulus; groes het Weyvelt 6 lopense naast de weduwe Frans Luycas; groes 3 lopense naast de weduwe Frans Huybers. Koopsom ƒ 72,-.

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 188; 12-05-1732:
Jan Janssen van Dijck en Jan Goort Gerardts de meeste goederen de dato 10-04-1732 aan Magriet Jan Walraven, geassisteerd met haar broeder, Jan Walraven. Koopsom ƒ 60,- à 2% te betalen in zes jaar.

Jan Goorts Gerits was collecteur van de accijnzen op alcohol:

Asten Rechterlijk Archief 22 folio 14; 21-10-1733:
Jan Goort Gerarts, collecteur van de Gemene Middelen, 01-10-1725-1726, aanlegger contra Josyn weduwe Jan Doensen. Betaling van ƒ 5,- ter voldoening van het accijns der drancken 01-10-1724-1725. Gedaagde zegt niet getapt te hebben.

De koop van een koe is nog niet betaald en Jan Goorts Gerits klaagt de koper aan:

Asten Rechterlijk Archief 22 folio 31; 08-06-1737:
Jan Goort Gerarts, aanlegger contra Martinus Jan Paulus, gedaagde. Gedaagde is nog schuldig ƒ 11-15-0 wegens een gekocht en geleverd koeybeest nu circa vier maanden geleden. 

Een deel van de goederen die hij met Jan Jansen van Dijck in 1732 gekocht had, verkoopt hij nu door aan hem: 

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 36; 09-01-1741:
Jan Goort Gerarts verkoopt aan Jan Janse van Dijk de helft van een akker van 2 1⁄2 lopense, dus 5 copse naast de weduwe Frans Huyberts. De andere helft is aan Jan Janse van Dijk behorend. Koopsom ƒ 30,-.

Jan Goorts Gerits heeft schulden af te lossen:

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 123; 01-03-1745:
Jacobus Losecaat, aanlegger contra Jan Goort Gerarts, gedaagde. Gedaagde is nog schuldig ƒ 6-18-0 wegens een acte van momboirschap de dato 31-03-1742 over Helena, dochter Aart de Smit.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 22-11-1745:
Antony Voermans den ouden, aanlegger contra Jan Goort Gerards, gedaagde. Gedaagde, samen met Aart Driessen de Zeeger, zijn ieder ƒ 100,- à 4% schuldig. Dit sinds 21-05-1725. Sinds zes jaar heeft gedaagde geen stuyver off duyt intrest betaald, zijnde ƒ 24,-.

Volgens de verpondingen van 1737 en de bewoningslijst over de periode 1736-1746 woont Jan Goort Gerits in het huis op de Stegen:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 90:
Jan Goort Gerits.
Huijs, hoff en aangelagh 2 lopense. In de bede ƒ 2-15-0.

Jaar Eigenaar nummer 10 Steegen Bewoners nummer 10 Steegen
1736 Jan Goort Gerits Jan Goort Gerits
1741 Jan Goort Gerits Jan Goort Gerits
1746 Jan Goort Gerits Jan Goort Gerits

Jan Goorts Gerits is op 19-09-1747 te Asten overleden en Anna Willems Philipsen is op 09-10-1748 te Asten overleden.

De cijnzenlijst over de periode 1709-1761 bevestigt voorgaande beschrijving van de bewoning:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 142, folio 23 verso:
De weduwe Jan Goorts met Willem en Lusia haare kinderen bij versterff 1747.
Nu Jan Goorts bij coop.
Marie dochtere Jans Franssen, weduwe Nicolaes van Rut ondergeschreven bij versterff.
Nicolaes van Rut uijt huijs, hoff ende aengelegen goederen onder Asten ter plaetse inde Stegen gelegen, groot twee lopenen min á meer, ene zijde Jan Jeuriens, andere zijde en einde Jan Walravens, ene zijde de gemeente. I ½ d.

De kinderen Lucia en Willem wonen daarna in het huis.

Dochter Lucia Jan Goorts is geboren te Asten op 23-11-1713 en op 11-05-1749 te Asten getrouwd met Goort Peter Loomans, geboren te Asten op 28-05-1719 als zoon van Petrus Goort Loomans en Willemijn Antony Berckers. Na zijn overlijden te Asten rond 1751 is Lucia Jan Goorts op 13-02-1752 te Asten hertrouwd met Joost Willem Reynen, geboren te Someren op 19-03-1711 als zoon van Wilhelmus Martinus Reynen en Maria Johannes Hurcmans. Na diens overlijden te Asten op 05-07-1759 is Lucia Jan Goorts een derde maal getrouwd op 24-08-1760 te Asten met Marcelis Donkers, geboren te Asten op 10-11-1728 als zoon van Leonardus Martens Willems en Catharina Marcelis (zie Wolfsberg 52). Hieronder de drie trouwakten van Lucia Jan Goorts:

Voor zover bekend zijn er geen kinderen uit deze relaties geboren.

Lucia Jansen Goorts woont in het ouderlijk huis en vlak voor het overlijden van haar eerste man, maken zij hun testament op:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 38; 27-02-1751:
Goort Peter Loomans en zijn vrouw, Lusia Jan Goort Gerarts, wonende in de Steegen ten huize van de kinderen Jan Goort Gerarts. Hij ziek, zij gezond. Zij testeren. Alle voorgaande makingen vervallen. Zij wordt zijn enigste erfgenaam. Hij krijgt in togte al de goederen die zij zal nalaten het erfrecht van de goederen gaat naar haar broeder, Willem, of na diens overlijden aan haar naaste bloetvrienden

Vlak voor het overlijden van haar tweede man, maakt Lucia Jansen Goorts haar testament op:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 108 verso; 05-07-1759:
Joost Willem Reynen en Lucia Jan Goorts, zijn vrouw, in de Steegen, testeren. Hij, ziek, zij, gezond. Alle voorgaande makinge vervallen. Alles aan de langstlevende van hen beiden. Na hun beider dood gaan de goederen, elk voor de helft, naar de vrienden van de beide overledenen.

De goederen van Joost Willem Reynen worden getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 163 folio 164 verso; 09-08-1759:
Taxatie van de onroerende goederen van Joost Willem Reynen overleden 05-07-1759. Lucia Jan Goorts is weduwe en erfgenaam van de overledene. 1⁄2e deel in waarde:
Huis, hof en aangelag 2 lopense, ene zijde de gemeente, andere zijde Huybert van Hooff ƒ 30-00-00.
Een huis naast het vorige ƒ 15-00-00.
Land de Kraystartacker 2 lopense, ene zijde Willem Kels, andere zijde de kinderen Peter Franse ƒ 7-10-00.
Land de Vlaas 1 lopense 3 copse, ene zijde de weduwe Hendrik van Ruth, andere zijde de gemeente ƒ 7-00-00.
Land den Oyevaarsnest 2 lopense, ene zijde de weduwe Goort Buckums, andere zijde Peter Hoebergen ƒ 7-00-00.
Land den Hengst 3 copse, ene zijde de weduwe Goort Buckums, andere zijde Aart Driessen cum suis ƒ 3-00-00.
Land de Kamp 1 1⁄2 lopense, ene zijde Wilbert Koppens, andere zijde het straatje ƒ 7-00-00.
Land den Dorperacker 2 lopense, ene zijde Jan Sauvé, andere zijde de pad ƒ 8-00-00.
Groes het Eusel 2 lopense, ene zijde Antoni Franse, andere zijde de kinderen Peter Franse ƒ 8-00-00.
Groes het Weyvelt 4 lopense, ene zijde Peter van Bussel, andere zijde de kinderen Peter Fransen ƒ 8-00-00.
Groes het Hoogvelt 5 lopense, ene en andere zijde de kinderen Peter Fransen ƒ 16-00-00.
Groes het Lindert 1 1⁄2 lopense, ene zijde Wilhelmus Bruynen, andere zijde Aart Driessen ƒ 10-00-00.
Land het Keske 1 1⁄2 lopense, ene zijde Aart Driessen, andere zijde Peter van Bussel ƒ 6-00-00.
Land aan het Keske 1 lopense, ene zijde Jan Sauvé, andere zijde Jan Smits ƒ 4-00-00.
Totaal onroerende goederen: ƒ 136-10-00.
De goederen zijn voor het geheel belast met:
ƒ 250,- zijnde een transportbrief de dato 26-11-1720 ten bate van Francis, Willem en Adriaan Tielen ƒ 250-00-00.
ƒ 0-10-0 per jaar aan het Huis van Asten, in kapitaal ƒ 12-10-00.
ƒ 0-13-0 per jaar aan de Kempenaar, in kapitaal ƒ 16-05-00.
ƒ 0-03-8 per jaar aan de Kerk in kapitaal ƒ 4-07-08.
Totaal aan belastingen: ƒ 283-02-08, 1⁄4e deel hiervan is ƒ 70-15-10.
Resterend: ƒ 65-14-06, 20e penning is ƒ 3-5-12.
Volgt nog een specificatie van de goederen gelegen te Someren met resterend bedrag ƒ 143-00-00 ofwel in totaal ƒ 208-14-06.

Lucia Jansen Goorts heeft een achterstand in het betalen van de verpondingen:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 81 verso; 01-03-1776:
Jacobus van Ravesteyn, vorster, met machtiging van Philip de Rooy, collecteur van de ordinaire landsverponding en bede, 1773 en 1774, legt beslag op de vaste goederen van Lucia Jan Goorts, in de Steege tot verhaal van doorgehaald ƒ 4-07-02.

In 1779 wordt de erfenis gedeeld door de Lucia en Willem:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 211 verso; 03-06-1779:
Willem Jan Goorts en Lucia Jan Goorts getrouwd met Marcelis Donkers. Kinderen van Jan Goorts getrouwd geweest met Anneke Willem Smits, in de Steegen. Zij verdelen, de tot nu toe onverdeelde, goederen van wijlen hun ouders.
1e lot krijgt Willem het oude huis, stal, hof en aangelag 1½ lopense, ene zijde Marcelis Donkers, andere zijde en ene einde Andries Walravens, andere einde de gemeente; de helft van de Kraystartacker de helft is 1 lopense; lopense; de helft van de Vlaas de helft is 1 lopense; de helft van den Oyevaarsnest de helft is 1 lopense; land het Keske horende hierbij een klein hoekje over de weg. 1½ lopense; het Keske 1 lopense; de helft van het Euzel deze helft is 1 lopense; de helft van het Weyvelt deze helft is 2 lopense; de helft van het Hoogvelt deze helft is 2½ lopense; de helft van het Lindert de helft is 3 copse. Belast met ƒ 0-10-0 pr jaar grondcijns aan het Huis van Asten; ƒ 0-15-0 per jaar aan het Gemene Land ieder de helft; ƒ 0-05-0 per jaar aan de Kerk van Asten; de laatste twee rente met meer anderen.
2e lot krijgt Lucia het nieuwe huis, stal, schop, hof en aangelag 3 copse, ene zijde Willem Jan Goorts, andere zijde weduwe Mattijs van Bussel, ene einde Andries Walraven, andere einde de weg; de helft van de Kraystartacker de helft is 1 lopense; de helft van de Vlaas de helft is 1 lopense; de helft van de Oyevaarsnest de helft is 1 lopense; den Hengst 3 copse; den Camp 1½ lopense; den Dorperacker 2 lopense; de helft van 't Euzel de helft is 1 lopense; de helft van het Weyvelt de helft is 2 lopense; de helft van het Hoogvelt de helft is 2½ lopense; de helft van een groesveld int Lindert de helft is 3 copse. Belast met ƒ 0-10-0 per jaar aan het Huis van Asten ieder de helft te betalen; ƒ 0-15-0 per jaar aan het Gemene Land ieder voor de helft; ƒ 0-05-0 per jaar aan de Kerk van Asten ieder voor de helft.

Na het overlijden van de Marcelis Donkers, de derde man van Lucia, te Asten op 30-10-1779, eist diens broer Francis zijn deel van de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 197; 13-12-1779:
Taxatie van de onroerende goederen van Marcelis Donkers overleden op 01-11-1779. Francis Donkers is erfgenaam van de overledene.

De helft van een huis, hof, schop, hof en aangelag 3 copse, ene zijde Willem Jan Goorts, andere zijde weduwe Mattijs van Bussel ƒ 40-00-00,
De Kraystartacker 1 lopense ƒ 10-00-00
Land de Vlaas 1 lopense ƒ 10-00-00
Land den Oyevaarsnest 1 lopense ƒ 10-00-00
Land den Hengst 3 copse ƒ 7-10-00
De Camp 1½ lopense ƒ 14-00-00
Den Dorperacker 2 lopense ƒ 20-00-00
Het Eeuzel 1 lopense ƒ 10-00-00
Een weiveld 2 lopense ƒ 18-00-00
Het Hoogveld 2½ lopense ƒ 20-00-00
Groes int Lindert 3 copse ƒ 7-10-00
Totale waarde ƒ 167-00-00
De goederen zijn voor het geheel belast met ƒ 0-15-8 per jaar aan de Kempenaar in kapitaal ƒ 9-07-08; ƒ 0-02-8 per jaar aan de Kerk van Asten in kapitaal ƒ 3-02-08.
Totale belasting
waarvan de helft is
Rest
20e penning is
ƒ 12-10-00
ƒ 6-05-00
ƒ 160-15-00
ƒ 8-0-12.

Als ook Lucia tijdens een epidemie van dysenterie, met meer dan 150 doden (ongeveer 10% van de Astense bevolking destijds), op 14-10-1779 als Lucia Marcelli Donkers, komt te overlijden is Wilhelmus Johannes Goorts erfgenaam:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 199 verso; 13-12-1779:
Taxatie van de onroerende goederen van Lucia Goorts overleden 14-11-1779. Willem Jan Goorts is erfgenaam. Deze taxatie betreft de wederhelft van de hiervoor genoemde goederen.

Francis Donkers verkoopt kort daarna zijn erfdeel aan Wilhelmus Johannes Goorts:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 142 verso; 26-01-1780:
Francis Donkers, wonende te Geldrop, verkoopt aan Willem Jan Goorts, in de Steegen, de onverdeelde helft in een huis, stal, hof en aangelag 3 copse, ene zijde de koper, andere zijde weduwe Mattijs van Bussel; de Kraystartacker 1 lopense; land de Vlaas 1 lopense; land de Oyevaarsnest 1 lopense; land den Hengst 3 copse; den Camp 1½ lopense; Dorperacker 2 lopense; het Eeuzel 1 lopense; het Weyvelt 2 lopense; het Hoogvelt 2½ lopense; groes int Lindert 2 copse. Belast met de helft van ƒ 0-7-8 per jaar aan het Gemene Land; de helft van ƒ 0-2-8 per jaar aan de Kerk van Asten. Verkoper aangekomen bij overlijden van zijn broer, Marcelis Donkers. Koper betaald de schulden, ƒ 150,-, van Marcelis Donkers en ƒ 25,- koopsom. Koopsom ƒ 175,-.

Wilhelmus Johannes Goorts is geboren te Asten op 14-11-1719 en is op 14-11-1756 te Asten getrouwd met Maria Hendrik Janse, geboren te Asten op 31-03-1730 als dochter van Henricus Janse en Petronella Janse de Groot (zie Stegen 58):

02

Het gezin van Wilhelmus Johannes Goorts en Maria Hendriks:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 28-08-1757 Asten 12-02-1792
Angenes Johannes van den Eynden
Asten 15-12-1808 zie Stegen 50
2 Henricus Asten 02-05-1759 Ongehuwd Asten 20-03-1817
3 Anna Asten 03-09-1761 Ongehuwd Asten ±1810
4 Henrica Asten 13-11-1763 Ongehuwd Asten 14-04-1844
5 Johanna Asten 28-01-1766 Ongehuwd Asten 09-04-1831
6 Judoca Asten 01-05-1768 Kind Asten 02-11-1783
7 Petronilla Asten 26-11-1770 Kind Asten ±1770
8 Peter Asten 29-03-1772 Asten 01-02-1807
Maria Bendert van Helmond
Asten 22-01-1820

Wilhelmus Johannes Goorts komt geregeld voor in de archieven als buur en in onderstaand archiefstuk legt hij een verklaring af voor Andries Walraven, die ontucht met zijn dienstmeid had bedreven:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 172 verso; 12-08-1779:
Willem Jan Goorts en Peter Lomans. Zij verklaren dat zij Andries Walraven, zijnde een getrouwd man, zeer wel kennen. Hij heeft lange jaren, zowel voor als na zijn trouwen met Johanna van Hugtenen nog bij hen in de Steege gewoond. In het voorjaar van 1778 is Hendrina van Leent, als dienstmeid, bij hem komen wonen en in het najaar van 1778 is zij vertrokken en heeft zich sindsdien in het dorp opgehouden. Voor zover zij weten is zij ongehuwd. 

Wilhelmus Johannes Goorts is van 1751-1798 medeëigenaar en later eigenaar en altijd bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 10 Steegen Bewoners nummer 10 Steegen
1751 Willem Jan Goorts Willem Jan Goorts
1755 Willem Jan Goorts en Joost Weijnen Willem Jan Goorts en Joost Weijnen
1761 Willem en Lucia Jan Goorts Willem Jan Goorts
1766 Willem en Lucia Jan Goorts Willem Jan Goorts
1771 Willem en Lucia Jan Goorts Willem Jan Goorts
1776 Willem en Lucia Jan Goorts Willem Jan Goorts
1781 Willem Goorts Willem Goorts
1798 Willem Goorts Willem Goorts
1803 weduwe Willem Goorts weduwe Willem Goorts

Wilhelmus Johannes Goorts is rond 1802 te Asten overleden en Maria Hendriks Jansen is op 13-09-1808 te Asten overleden.

De verpondingen van 1810 laten zien dat het huis overgaat van Wilhelmus Johannes Goorts naar zijn weduwe, vervolgens naar de oudste zoon Jan Willem Goorts en na diens overlijden naar de overige kinderen:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Steegen folio 80 verso:
Jan, Hendrik, Pieter, Anna, Hendrina en Jenneke kinderen bij versterf 16-12-1808.
Agenes, Johannnes van den Eijnden, weduwe Jan Willem Goorts en Pieter, Dirk, Willemijna en Johannes de kinderen.
Maria Hendrik Hendriks ½ en de kinderen ½ bij versterf 1802.
Van man en vader Willem Jan Goorts.
Nummer 10 huijs, hof en aangelag 2 lopense.

Elk kind erft 1⁄6e gedeelte en uiteindelijk koopt Pieter Willem Goorts het huis van zijn broer en zussen op:

Notarieel Archief Asten 34-34; 22-06-1811:
Johanna Willem Goorts, verkoopt aan Pieter Willem Goorts, 1⁄6e part uit een huis gelegen in de Steegen.

Pieter Willem Goorts is geboren te Asten op 29-03-1772 en op 01-02-1807 te Asten getrouwd met Maria Bendert van Helmond, geboren te Asten op 09-11-1783 als dochter van Bernardus Wilbert van Helmond en Wilhelmina Peter Hoeben (zie Voormalig huis E1049):

03

Het gezin van Pieter Willem Goorts en Maria Bendert van Helmond:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 30-12-1807 Ongehuwd Asten 15-02-1856
2 Bernardus Asten 16-06-1809 Ongehuwd Asten 17-08-1866
3 Maria Asten 25-03-1811 Asten 25-02-1848
Wilhelmus van Dijk
Asten 20-07-1863 zie Beekstraat 17
4 Wilhelmina Asten 25-03-1811 Ongehuwd Asten 15-01-1867
5 Petronella Asten 24-06-1813 Kind Asten 14-08-1817
6 Joannes Petrus Asten 17-04-1815 Ongehuwd Asten 25-10-1893 zie ook Voormalig huis B700
7 Anna Maria Asten 20-09-1818 Asten 10-09-1846
Peter Driessen
Asten 20-08-1847 zie Beekstraat 19
en Voormalig huis C1705
8 Petronella Asten 18-02-1820 Asten 06-02-1863
Hendricus Vlemmix
Asten 04-09-1903

Volgens het kadaster over de periode 1811-1832 is Peter Willem Goorts eigenaar van het huis:

Kadaster 1811-1832; B706:
Huis, schuur en erf, groot 07 roede 50 el, de Stegen, klassen 8.
Eigenaar: Peter Willem Goorts.

04

Hierboven de kadastrale gegevens behorende bij het onderstaande huis op de kadasterkaart van 1832:

05

Pieter Willem Goorts is op 22-01-1820 te Asten overleden en Maria van Helmond is op 01-05-1852 te Asten overleden. Hieronder de akte van overlijden van Maria van Helmond.

06

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen Bernardus Goorts, Wilhelmina Goorts, Joannes Goorts en Petronella Goorts en dienstboden in het huis met huizingnummer C26. Van de vier broers en zussen overlijden Bernardus en Wilhelmina kort na elkaar op respectievelijk 17-08-1866 en 15-01-1867. Petronella Goorts is te Asten op 06-02-1863 getrouwd met Hendrik Vlemmix, geboren te Asten op 20-03-1825 als zoon van Peter Vlemmix en Johanna van de Goor (zie Voormalig huis B700). Joannes Goorts verhuist naar C29 (zie Voormalig huis B700) en Petronella Goorts blijft in het huis wonen met huizingnummer C28:

07

Dienstbode Francisca Kusters, geboren te Someren op 06-03-1824 als dochter van Joseph Kusters en Petronella Sleegers vertrekt kort na het overlijden van Wilhelmina Goorts in 1863 naar 's Hertogenbosch en waarschijnlijk betreft dit het krankzinnigengesticht zoals bericht in de Nederlandsche staatscourant van 30-09-1869:

Francisca Kusters is op 09-05-1888 te Vught overleden.

Hendrik Vlemmix is dan eigenaar van het huis en rond 1880 wordt het huis gesloopt en opnieuw opgebouwd. Het huis krijgt kadasternummer B1147, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

Ook in de bevolkingsregisters van Asten over de periodes 1879-1890 en 1890-1900 woont Petronella Goorts met haar gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer C28 en C24. Hendrik Vlemmix overlijdt te Asten op 16-11-1887 en daarvoor verkoopt hij in de krant de Zuid-Willemsvaart van 20-08-1887 en 05-11-1887 zijn onroerende en roerende goederen:

08 09

Het huis is verkocht aan Nicolaas Driessen (zie Voormalig huis B700) die het aan derden verhuurt. 

Daarna komt Joannes Goorts weer bij Petronella Goorts in huis wonen en na zijn overlijden te Asten op 25-10-1893 vertrekt zij in 1895 naar schoonzus Anna Elisabeth Vlemmix op C25 (zie Stegen 58) en overlijdt te Asten op 04-09-1903.

In het huis komt wonen Godefridus Vinken, geboren te Asten op 20-06-1852 als zoon van Johannes Vinken en Martina Rooijakkers (zie Voormalig huis B54). Hij is op 08-06-1887 te Mierlo getrouwd met Helena Bollen, geboren te Mierlo op 21-12-1858 als dochter van Godefridus Bollen en Anna Maria van den Boogaard.

Zij vertrekken in 1896 naar het dorp en het huis wordt daarna bewoond door Thomas Slaats, geboren te Asten op 26-11-1828 als zoon van Arnoldus Slaats en Joanna Maria Koolen (zie 't Hoekske 8). Hij is sinds 29-11-1890 weduwnaar van Mechelina van Houts, geboren te Asten op 20-01-1831 als dochter van Peter van Houts en Catharina van Helmond (zie Jan van Havenstraat 23), met hij op 20-04-1860 te Asten getrouwd was.

Zij vertrekken in 1898 naar Ommel (zie Jan van Havenstraat 23) en Thomas Slaats vertrekt in 1899 naar het Liefdehuis in Deurne en is aldaar op 09-02-1908 overleden. In het huis komt wonen Joseph van Rooij, geboren te Gestel op 24-10-1876 als zoon van Johannes van Rooij en Josina van Lierop. Hij is op 22-04-1898 te Asten getrouwd met Wilhelmina Verberne, geboren te Asten op 21-10-1877 als dochter van Joannes Verberne en Wilhelmina Segers (zie Voormalig huis G92). Het bevolkingsregister van Asten over de periode 1890-1900 geeft deze verhuizingen weer:

10

Zij vertrekken rond 1901 naar Veldhoven en het huis wordt verenigd met het naastgelegen huis (zie Voormalig huis B700).

Overzicht bewoners

Hoeve op de Steegen
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1662 Aert Dielis Hendricks Asten ±1630
1703 Nicolaas van Ruth Asten 29-10-1642
1708 weduwe Nicolaas van Ruth Asten ±1645 Jan Janssen
1720 Jan Goort Gerits Asten 26-11-1686 Jan Goort Gerits Asten 26-11-1686
Steegen huis 10
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jan Goort Gerits Asten 26-11-1686 Jan Goort Gerits Asten 26-11-1686
1741 Jan Goort Gerits Asten 26-11-1686 Jan Goort Gerits Asten 26-11-1686
1746 Jan Goort Gerits Asten 26-11-1686 Jan Goort Gerits Asten 26-11-1686
1751 Willem Jan Goorts Asten 14-11-1719 Willem Jan Goorts Asten 14-11-1719
1756 Willem Jan Goorts en Joost Weijnen Asten 14-11-1719 Willem Jan Goorts en Joost Weijnen Asten 14-11-1719
1761 Willem en Lucia Jan Goorts Asten 14-11-1719 Willem Jan Goorts Asten 14-11-1719
1766 Willem en Lucia Jan Goorts Asten 14-11-1719 Willem Jan Goorts Asten 14-11-1719
1771 Willem en Lucia Jan Goorts Asten 14-11-1719 Willem Jan Goorts Asten 14-11-1719
1776 Willem en Lucia Jan Goorts Asten 14-11-1719 Willem Jan Goorts Asten 14-11-1719
1781 Willem Goorts Asten 14-11-1719 Willem Goorts Asten 14-11-1719
1798 Willem Goorts Asten 14-11-1719 Willem Goorts Asten 14-11-1719
1803 weduwe Willem Goorts Asten 31-03-1730 weduwe Willem Goorts Asten 31-03-1730
Kadasternummer B706
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B706 1832-1863 Maria Bendert van Helmond Asten 03-11-1782 weduwe Goorts
B706 1863-1880 Hendrik Vlemminx Asten 20-03-1828
B1147 1880-1887 Hendrik Vlemminx Asten 20-03-1828 herbouw
B1147 1887-1901 Nicolaas Driessen Asten 30-07-1847
B1354 1901 samenvoeging met B700
Stegen
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1808 Maria Hendriks Asten 31-03-1730 weduwe Goorts 13-09-1808
1808-1820 Pieter Willem Goorts Asten 29-03-1772 Maria Bendert van Helmond Asten 03-11-1782 22-01-1820
1820-1852 Maria Bendert van Helmond Asten 03-11-1782 weduwe Goorts 01-05-1852
1852-1859 Bernardus Goorts Asten 16-06-1809 met familie
C26 1859-1869 Bernardus Goorts Asten 16-06-1809 met familie 17-08-1866
C28 1869-1879 Hendrik Vlemminx Asten 20-03-1828 Petronella Goorts Asten 18-02-1820
C28 1879-1887 Hendrik Vlemminx Asten 20-03-1828 Petronella Goorts Asten 18-02-1820
C28 1887-1890 Hendrik Vlemminx Asten 20-03-1828 Petronella Goorts Asten 18-02-1820 16-11-1887
C24 1890-1895 Petronella Goorts Asten 18-02-1820 weduwe Vlemminx naar C25
C24 1895-1896 Godefridus Vinken Asten 20-06-1852 Helena Bollen Mierlo 21-12-1858 naar Dorp
C24 1896-1898 Thomas Slaats Asten 26-11-1828 met zoon naar B128
C24 1898-1900 Joseph van Rooij Gestel 24-10-1876 Wilhelma Verberne Asten 21-10-1877 naar Veldhoven
C23 1900

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 25 februari 2024, 11:50:48

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen