logo

Index


Voormalig huis B711

In het archief van 1610 wordt dit huis genoemd:

Archief 3031 XXVI/127 17-05-1610 folio 110 verso:
Wij Willem van Beeck, Joos van Bussel, Jan van Reest, Frans Teunis Verrijt, Teunis Hendrick Canters, Anthuenis Peters en Mathijs Thijss vanden Berghe ende heeft vercocht, opgedragen ende overgegeven, Jannen Aelborts ende Henricken Isbouts Jacobss als provisoders selve Heilige Geest van Asten ende ten behoeff des Heilige Geest voorschreven een loschijns 1½ gulden jaerlijks met 2 verschenen pachten des lesten lichtmisse lestleden ende alle jaer verschijnenende ende te betaelen op lichtmisse dach van ende uijt huijsinghe, hoff, hofstadt en erffenisse daer bij aengelegen in de prochie van Asten inde Steghen aldaer, ene zijde gemeijn Beeck, andere zijde erfgenamen Gisbert Rutten, ene einde Hendrick Jan Joosten, andere einde de straet.

Volgens de verpondingen van 1662 is Dirck Jan Goorts de eigenaar van het huis en volgens het archief is dit uit de nalatenschap van Hendrick Laurenssen:

Verpondingen 1662 XIV- 68 folio 46 verso:
Dirck Jan Goorts, gebruiker Jan Jansen, huijs.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 196 verso; 06-06-1663:
Matijs Tonis Laurensen, Aert Jan Thomas man van Mery, dogter van Tonis Laurensen, Daendel Seel Leenders man van Hendersken, dogter van Tonis Laurensen, Willem Jansen en Dielis Joosten, als momboiren van de twee onmondige kinderen van wijlen Teunis Laurensen en Metgen Hendrix. Gijsbert Hendrix en Joost Roefs als momboiren van de twee onmondige kinderen van wijlen Jan Laurensen en wijlen Lijneken, dogter van Michiel Colen. Hendrick Cornelissen man van Catelijn, dogter van wijlen Jan Laurensen. Allen mede erfgenamen van wijlen Hendrick Laurensen. Zij hebben, met toestemming van schepenen, verkocht aan Dirck Jan Goorts hun deel in de nagelaten goederen van Hendrick Laurensen, waarvan de tochte toekomt aan Mery, dogter van Joost Fransen en wijlen Lijn, zijn vrouw, vrouw van de koper. De goederen bestaan uit huis, hof, land en groes in de Stegen, aan Vordeldonck of waar dan ook gelegen, groot 16 lopense. Koopsom ƒ 480,-.

Dirck Jan Goorts is geboren rond 1575 en rond 1600 getrouwd met Maria Judoci Fransen en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Judocus Asten ±1602
2 Henrica Asten ±1605 Asten ±1634
Philips Willems
Asten 22-02-1681

Volgens onderstaand archiefstuk erfs Philips Willems als man van Henrica Dircks het huis in de Steegen:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 123 verso; 27-05-1670:
Er is questie en verschil geresen tussen Dirck Jan Goorts Verbernen en Flips Willems aangaande de huwelijksvoorwaarden gemaakt tussen Dirck en Marie, zijn vrouw. Gevraagd is Mathijs van den Hove, oud schout, Joost Roefs en Goiaert van Gorcum om te arbitreren. Joost Dircx en Jan Cornelissen Horckmans treden op voor Dirck Jan Goorts, hun vader. Uitspraak van de commissie Flips Willems zal aanvaarden het goet in de Stegen, met de lasten daarin en de achterstellen van dien. Met de penningen van den uytcoop van de erfgenamen Hendrick Laurenssen wezende ƒ 500,-. Joost Dircx en Jan Cornelis Horckmans zullen alles, wat in het sterfhuys is bevonden, behouden 2 bedden en 2 kisten door Merike ingekocht. Daarenboven zullen zij aan Flips Willems nog moeten voldoen 100 rijksdaalders.
Marge 02-02-1672 Flips Wilems heeft ƒ 250,- ontvangen.

Henrica (Handerske) Dircks Goorts Verberne is geboren rond 1605 en rond 1634 getrouwd met Philips Willems.

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 22-12-1637 Asten 14-02-1666
Lucia Huybers Tielen
Asten 11-12-1693 *
zie Voormalig huis G434
2 Catharina Asten ±1639 Someren 18-09-1667
Joris Jansen van Hoof
Asten 02-09-1685
Thomas Huijberts
Asten 23-10-1702
3 Johanna Asten 03-11-1641 Asten 11-02-1666
Peeter Dircks Flipsen
Asten 24-03-1679 zie Antoniusstraat 47
4 Anna Asten 22-05-1644 Asten 24-11-1669
Jan Leenders van Heugten
Asten 27-09-1694 zie Voormalig huis C660
5 Arnoldus Asten 01-01-1647 Asten 08-10-1673
Catharina Peeters
Asten 10-01-1678

* ook wel de Smid genoemd

Henrica (Handerske) Dircks Goorts Verberne is op 22-02-1681 te Asten overleden en Philips Willems de Smet is op 25-02-1684 te Asten overleden. Na hun overlijden wordt de erfenis verdeeld en wordt dochter Catharina de eigenaar:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 205; 30-10-1684:
Willem Philips Willems, Catalijn Philips Willems weduwe van Joris Jansen van Hoof, Hendrick Dirck Philips als wettige momboir over Elisabeth en Jenneke Peeters, de twee kinderen van wijlen Peeter Dircks en Jenneke Philips Willems, Jan Leenders van Heughten man van Anneke Philips Willems, Philips Dirck Philips en Matijs Peeter Jan Aerts als wettige momboiren over Willem en Jan, onmondige kinderen van wijlen Aert Philips Willems en Catalijn Peeters. Allen kinderen en erven van wijlen Philips Willems en Handerske Joosten Verberne. Zij delen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Willem huis, hof, hofstad, schuur, schop en aangelag in het Dorp 2 lopense, ene zijde weduwe Aert Verschuyren, andere zijde Antony Canters, ene en andere einde de wegen; land achter van der Linden de helft van 5 lopense; land op de Lochten de helft van 4 lopense; land achter Antony Canters de helft van 2½ lopense; hooibeemd int Liender 3 lopense; groes Sint Jorisbeempt de helft van 4 lopense. Belast met de helft van 1 stuiver 2 oort per jaar aan de Heer van Asten; de helft van 5 duyten per jaar aan de Heer van Asten; 1 gulden per jaar aan rentmeester Hurnius; ƒ 1- 4-0 per jaar aan de Kerk van Asten; ƒ 1-10-0 per jaar aan de Heilige Geest van Asten; ƒ 300,- aan Jan Leenders van Heughten, zijn zwager. Alsnog te mogen afhouwen drie eikenbomen, getekend met twee kreppen en samen te delen met de onmondige kinderen Aert Philips Willems. Marge: 25-03-1695 Willem van Heughten en Thomas Huyberts als momboiren over de onmondige kinderen van Jan Leenders van Heughten zijn voldaan van deze ƒ 300,-.
2e lot krijgen Catalijn, Elisabeth en Jenneke, de onmondige kinderen een huis, hof, aangelag, land en groes in de Steegen 18 lopense. Zoals in bewoning is bij Catalijn Jorissen van Hoof, de verkrijgster. Belast met ƒ 1-10-0 jaarlijks aan de Heilige Geest van Asten; ƒ 100,- aan Jan Leenders van Heughten, haar zwager.
3e lot krijgt Jan Leenders van Heughten ƒ 300,- van het 1e lot; ƒ 100,- uit het goet in de Steegen het 2e lot; ƒ 50,- die Frans Cornelis aan het sterfhuis van Flips Willems schuldig is; ƒ 50,- die de weduwe Leendert Joosten van Heughten volgens een hantbriefke aan het sterfhuis schuldig is.
4e lot krijgen Willem en Jan, onmondige kinderen van Aert Philips Willems land achter Nicolaes van der Linden de helft van 5 lopense; land op de Lochten de helft van 4 lopense; land achter Antony Canters de helft van 2½ lopense; de Liendersendries 3 lopense; Sint Jorisbeempt de helft van 4 lopense. Belast met 1 stuiver 8 penningen per jaar aan de Heer van Asten; de helft van 5 duyten per jaar aan de Heer van Asten.
Naschrift: Dat de condividenten haer selven guaranderen voor seecker stuck groese genaempt Sint Jorisbeempt wesende voor desen Geestelijck Goet ende bij dese deylinge te deel gevallen aen het 1e en het 4e lot ter somme van ƒ 300,-.

Bij de verpondingen van 1680 wordt Thomas Huijberts als tweede echtgenote van Catharina Philips Willems als eigenaar genoemd:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 17 verso:
Thomaes Huijberts.

Een archiefstuk waarin nog gerefeerd wordt aan het oorspronkelijke bezit van dit huis door Hendrick Laurenssen:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 41; 15-02-1685:
Hendrick Dielis, 74 jaar, verklaart ter instantie van Catalijn weduwe van Hans Walravens, Jan in Ghensoekart, Peeter Marcelissen, Peeter Andriessen, als naaste vrienden van Catarina Peeter Gielens gehuwd geweest met Hendrick Laurenssen. Hij, attestant, heeft zeer wel gekend Catarina Peeter Gielens van naam welke is gestorven in de pesttijd van 1635 of 1636. Hij weet niet of zij kinderen of wettige geboorten heeft nagelaten. Hij, deponent, heeft ook altijd gewoond in de Steegen, ter plaatse van de voorschreven Catarina en Hendrick. Hun nagelaten goederen zijn tegenwoordig in bezit van Thomas Huyberts man van Catalijn, weduwe van Joris Jansen van Hoof.

Catharina (Catalyn) Philips Willems is geboren te Asten rond 1635 en op 18-09-1667 te Someren getrouwd met Gregorius (Joris) Johannes van Hoof, geboren te Someren rond 1635. Na zijn overlijden te Asten op 19-05-1684 is Catharina (Catalyn) Philips Willems hertrouwd op 02-09-1685 te Asten met Thomas Huijberts van de Graaf, geboren rond 1635:

01

Het gezin van Catharina (Catalyn) Philips Willems en Gregorius (Joris) Johannes van Hoof en Thomas Huijberts van de Graaf:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 16-03-1668 Asten 18-02-1691
Helena Huyberts Tielen
Asten 10-03-1752
2 Johanna Asten 04-08-1671 Asten 24-10-1694
Franciscus Huyberts Tielen
Asten 17-10-1747

* er zijn geen kinderen uit het tweede huwelijk bekend

De kinderen van Peter Dircx, de zwager van Catharina Philips Willems, verkopen hun erfdeel aan de kinderen van Catalyn en Joris hun aandeel in het huis op de Steegen:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 89 verso; 25-03-1695:
Jan Peter Slaets man van Elisabet Peter Dircx, Matijs Willem Hendricx man van Jenneke Peter Dircx. Zij verkopen aan Jan Jorissen van Hoof en Frans Huyberts man van Jenneke Joris van Hooff, de helft van huis, land en groes in de Steegen 9 lopense. Alwaar Thomas Huyberts van de Graef woont en Catalijn, zijn vrouw, en de kinderen de andere helft van bezitten. Belast met ƒ 0-02-10 jaarlijks aan de Heer van Asten, ƒ 1-10-00 jaarlijks aan den Armen van Asten. Zij verkopen voor hun beider deel groes Sint Jorisbeempt. Zijnde voor deze geweest Geestelijk Goed deling 30-10-1694 tussen de kinderen van wijlen Philips Willems. Koopsom ƒ 495,-.

Thomas Huijberts van de Graaf is rond 1700 overleden en Catharina (Catalyn) Philips Willems is op 23-10-1702 te Asten overleden en volgens de verpondingen van 1709 en 1713 en de hoofdgeldlijst van 1717 woont zijn stiefzoon Jan van Hoof met zijn gezin in het huis:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 28 verso:
Jan van Hoof.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 43 verso:
Jan van Hooff. 11 17½ .

Hoofdgeld 1717 XVIII-19 05-03-1717:
Jan van Hoof, Hijlken de vrouw, Huijbert en Lijneke de meijt.

De beide kinderen van Catharina Philips Willems trouwen met een zoon en dochter van Huybert Janssen Thielen, zijn dus dubbel familie en komen door elkaar in de bewoning van het huis terug. Johannes Joris van Hoof is geboren te Asten op 16-03-1668 en op 18-02-1691 te Asten getrouwd met Helena Huijberts Tielen, geboren te Asten op 18-04-1658 als dochter van Huybert Janssen Thielen en Maria Huybers:

02

Het gezin van Johannes Joris van Hoof en Helena Huijberts Tielen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Georgius Asten 12-07-1693 Kind Asten ±1693
2 Anna Asten 18-01-1695 Asten 07-02-1717
Peter Dirix van de Vorst
Asten 26-12-1764
3 Hubertus Asten 30-03-1696 Ongehuwd Asten 05-06-1764

Zus Johanna Joris van Hoof is geboren te Asten op 04-08-1671 en op 24-10-1694 te Asten getrouwd met Franciscus Huijberts Tielen, geboren te Asten op 03-12-1662 als zoon van Huybert Janssen Thielen en Maria Huybers.

1694 Octobris 8; Contraxerunt sponsalia coram R. D. Florentino Daniels, Franciscus Huberti Tielen et Joanna Georgi van Hove; testes Thomas Huberti Tielen et Joannis Petri de Mulder.
1694 Octobris 24; Conjuncti sunt matrimonio por R. D. Daniels Franciscus Huberti Tielen et Joanna Georgi van Hove; testes Joannes Georgi van Hove et Arnoldus Willems.

8 oktober 1694; ondertrouwcontract voor pastoor Florentino Daniels van Franciscus Huberti Tielen en Joanna Georgi van Hove; getuigen Thomas Huberti Tielen en Joannis Petri de Mulder.

24 oktober 1694; in huwelijkse echt gebonden voor pastoor Daniels zijn Franciscus Huberti Tielen en Joanna Georgi van Hove; getuigen Joannes Georgi van Hove en Arnoldus Willems.

03

Het gezin van Johanna Joris van Hoof en Franciscus Huijberts Tielen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Hubertus Asten 05-10-1695 Asten 24-06-1726
Maria Wouter Hoefnagels
Asten 20-09-1727
2 Georgius Asten 21-01-1698 Kind Asten ±1698
3 Franciscus Asten 04-11-1701
4 Catharina Asten 30-01-1705
5 Maria Asten 22-02-1708
6 Henrica Asten 22-08-1711 Asten 31-05-1733
Mathias Goorts van Bussel
Asten 30-06-1790

Franciscus Huijberts Tielen is op 26-03-1717 te Asten overleden en in 1729 worden zijn uitgebreide bezittingen en goederen geinventariseerd:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 158; 30-06-1729:
Staat en inventaris van gerede en ongerede goederen, schulden, actiën en crediten die Jenneke van Hooff en wijlen haar man, Frans Huyberts, bij zijn overlijden samen bezeten hebben. Alsmede van de goederen, schulden en andere die Jenneke van Hooff, na het overlijden van haar man, nog verkregen heeft.
1e kapittel: onroerende goederen
Een huis, hof, schuur, brouwhuis en aangelag in het Dorp naast de gemeente; land aan de Padt 3½ lopense; de Pasacker 9 lopense; de Meulenacker 7 copse; Jan Petersacker 2 lopense; het vorste Velt 7 lopense; groes het Swartbroeck 3½ lopense; groes het Bemptie ½ lopense. Belast met ƒ 3-17-8 per jaar aan den Armen van Asten.
Een huis en half aangelag in de Stegen, ene zijde Jan van Hooff, andere zijde Jan Goort Gerards; de Karisacker 2 lopense; land agter Tijssen 1 lopense; den Hoogendries 1½ lopense; de helft van een akker de Koeystraat geheel 2 lopense; land den Crayenstaerdt 3 copse; groes de Bleeck 1½ lopense; de helft van een groesveld het Bemptie geheel 2½ lopense. Belast met 1 gulden per jaar aan den Armen van Asten.
2e kapittel: schulden
Hierover is overleg gaande met de debiteuren.
3e kapittel: uitgaande schulden
Als voor.
4e kapittel: brouwgereedschap
Brouwketel en brouwkuipen, twee vloten, een onderkuip, circa 30 hele en halve tonnen met drie ankervaatjes, een stookriek, een koperen handketel of brouwaker.
5e kapittel: meubelen en gerede goederen
Een paard, vijf koeien, vier lege beesten, een hoge en een lage kar, veel klein landbouwgereedschap.
6e kapittel: goud en zilver
blanco.
7e kapittel: tin
Zes tinnen schotels, twee borden, zes lepels, kommen, flessen, pinten, potten.
8e kapittel: koperwerk
Diverse ketels, trechter, doorslag, comfoor, schuimspaan, lepels.
9e kapittel: bedden
Vijf bedden en toebehoren.
10e kapittel: huisraad
Twaalf stoelen, vier banken, zes eiken kisten, vier eiken tafels, een karrekist, diverse ketels, potten en pannen, gordijnen, diverse tobben, vuurgerei, brouwkannen,
11e kapittel: geld
Er is geen gereed geld gevonden. Dit is aan de begrafenis opgegaan.
13e kapittel: overige roerende goederen
De goederen en schulden die Jenneke van Hooff na de dood van haar man bij koop of anderszins verkregen heeft.
14e kapittel: onroerende goederen
Groes den Hoogendries in het Root 5 lopense; land den Loghtenacker 2½ lopense; land ½ lopense.
15e kapittel: uitzet
Volgt de uitzet die haar zoon, Frans Huyberts ontvangen heeft.
17e kapittel: Distelleergereedschap
Ketel, helm en slangen.
18e kapittel: aanvulling
Een tafel, twee spinnewielen, bijenkorven, tinnen schotels,

Enkele jaren later lezen we in de verpondingen van 1737 dat Johanna Joris van Hoof nog steeds de eigenaar van het huis is:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 211:
Weduwe Frans Huijbers.
Huijs, hoff en aangelagh in de Steegen, 2 lopense, in de bede ƒ 5-10-4.

De bewoningsgeschiedenis van het huis laat zien dat over de periode 1741-1751 dat daarna Jan van Hooff de eigenaar en bewoner is:

Jaar Eigenaar nummer 9 Steegen Bewoners nummer 9 Steegen
1736 weduwe Francis Huijberts Jan van Hooff
1741 Jan van Hooff Jan van Hooff
1746 Jan van Hooff Jan van Hooff
1751 Jan van Hooff Jan van Hooff

Johanna Joris van Hoof is op 16-10-1747 te Asten overleden en Johannes Joris van Hoof is te Asten op 10-03-1752 overleden. Op grond van een taxatierapport en de bewoningsgeschiedenis over de periode 1756-1761 kunnen we opmaken dat de ongehuwde zoon Hubertus van Johannes Joris van Hoof samen met zijn zus Anna eigenaar en bewoner van het huis is en dat na zijn dood de goederen worden getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 41 verso; 16-07-1764:
Taxatie van de onroerende goederen van Huybert van Hooff overleden op 05-06-1764. Francis van de Vorst heeft in deze last voor zijn zieke moeder, erfgename van de overledene. De helft van huis, hof en aangelag 2 lopense. ƒ 70-00-00, ene zijde Jan Smits, andere zijde weduwe Hendrik Verberne.

Jaar Eigenaar nummer 9 Steegen Bewoners nummer 9 Steegen
1756 Huijbert van Hooff Huijbert van Hooff
1761 Anna en Huijbert van Hooff Huijbert van Hooff

Na het overlijden van Huijbert en Anna in 1764 wordt haar testament, dat zij al in 1747 heeft opgesteld, uitgevoerd en komt het huis toe aan Mathias Goort van Bussel, echtgenoot van Henrica Frans Huybers:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 176 verso; 02-10-1747:
Jenneke van Hooff getrouwd geweest met Frans Huybers, in het Dorp, testeert. Haar enige erfgenaam wordt Mattijs van Bussel getrouwd met Hendrina, haar dochter. Inbegrepen zijn de goederen van haar overleden man en van haar overleden kinderen met name Maria, Joris en Arnoldus.

De andere kinderen hebben hun erfdeel daarna verkocht aan Mathias Goort van Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 191 verso; 16-01-1748:
Jan Aspers, bij Weert wonende getrouwd met Maria Hoefnagels, die eerst gehuwd is geweest met Huybert Frans Huyberts, Thomas Marcelis Coolen getrouwd geweest met Catarina Frans Huybers. Zij zijn ieder voor 1⁄6e deel van de helft erfgenaam (ab intestato) van wijlen Frans Huybers en Jenneke van Hooff. De andere 4⁄6e delen en de wederhelft komt toe aan Mattijs van Bussel. Zij transporteren hun deel aan Mattijs van Bussel voor elk ƒ 50,-.

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 89; 16-01-1748:
Jan Aspers getrouwd met Maria Hoefnagels, weduwe Huybert Frans Huybers, te Weert, Tomas Marcelis Coolen getrouwd met Catarina Frans Huybers. Zij verkopen aan Mattijs van Bussel 2⁄6e deel van de helft van alle vaste goederen van wijlen Frans Huybers getrouwd geweest met Jenneke van Hooff te weten in huis, brouwerij, schuur, stal, hof en aangelag, land en groes 50 lopense. Zoals in bezit is van Mattijs van Bussel voor de helft en 4⁄6e deel van de helft. Belast met 2⁄6e deel van de helft van ƒ 42-04-0 per jaar aan den Armen van Asten; 2⁄6e deel van de helft van ƒ 1-10-0 per jaar aan den Armen van Asten; 2⁄6e deel van de helft van ƒ 3-17-8 per jaar aan NN. Koopsom ƒ 200,-, ƒ 100,- contant en ƒ 100,- a 3%.

Enkele jaren later lezen we in het archief dat het huis bij de erfenis aan dochter Henrica Frans Huybers van Johanna Joris van Hoof toebehoort:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 255 verso; 20-03-1790:
Antony Lomans man van Maria van Bussel, Johanna van Bussel weduwe van Joost van de Cruys, Jan van Bussel, Joseph Adrianus Reyskey man van Elisabeth van Bussel, Willemina van Bussel, namens deze Antony Goort van Bussel en Jan van Bussel als voogden. Kinderen en erven van wijlen Matthijs van Bussel en Hendrien Frans Huybers. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders autorisatie is verleend op 16-02-1790 en 15-03-1790. 4e lot krijgt Joseph een huis, hof en aangelag in de Steegen 2 lopense, ene zijde weduwe Francis van de Vorst, andere zijde Willem Jan Goorts.

Dochter Henrica Huyberts Tielen is geboren te Asten op 22-08-1711 en op 31-05-1733 te Asten getrouwd met Mathias Goorts van Bussel, geboren te Asten op 25-01-1709 als zoon van Godefridus Teunis van Bussel en Elisabetha Tyssen (zie Antoniusstraat 38):

04

Het gezin van Henrica Huyberts Tielen en Mathias Goorts van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Elisabeth Asten 04-04-1734 Kind Asten ±1734
2 Franciscus Asten 21-07-1736 Kind Asten ±1736
3 Maria Catharina Asten 19-03-1739 Asten 07-02-1768
Antony Jan Lomans
Asten 14-02-1785 zie Antoniusstraat 38
4 Johanna Asten 10-11-1741 Asten 12-02-1775
Judocus van de Cruys
Asten 14-04-1822 zie Markt 12
5 Wilhelmina Asten 17-09-1744 Ongehuwd Asten 29-01-1791
6 Johannes Matijs Asten 22-06-1747 Bakel 20-05-1787
Anna Maria Verhoeven
Asten 25-01-1829 zie Markt 12
7 Elisabetha Asten 28-10-1749 Asten 11-11-1787
Joseph Adrianus Reyskey
Asten 09-05-1823
8 Arnoldus Asten 06-01-1752 Kind Asten 24-02-1755
9 Johanna Maria Asten 13-01-1754 Kind Asten 06-04-1758

Mathias Goorts van Bussel woonde zelf in het dorp en verhuurde dit huis aan derden. Hij is op 20-03-1778 te Asten overleden. Henrica Huyberts Tielen is te Asten op 30-06-1790 overleden en in de bewoningsgeschiedenis zien we dit terug:

Jaar Eigenaar nummer 9 Steegen Bewoners nummer 9 Steegen
1766 Mattijs van Bussel Hendrik Roijmans
1771 Mattijs van Bussel Jan Verboogen
1776 Mattijs van Bussel weduwe Francis Verreijt
1781 weduwe en kinderen Mattijs van Bussel weduwe en kinderen Mattijs van Bussel

Dochter Wilhelmina krijgt geld voor de erfenis en wordt door haar broer Jan verzorgt:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 261 verso; 20-03-1790:
Jan Mattijs van Bussel is schuldig aan zijn zuster Willemina van Bussel ƒ 1300,- komende van de verdeling der ouderlijke goederen; ƒ 230,- vanwege het aandeel van Willemina in de roerende goederen van wijlen haar ouders. Rente à 3½% per jaar. Voor ƒ 40,- per jaar zal Jan zijn zuster Willemina onderhouden in kost, kleding etcetera. De rest van de rente wordt bewaard voor van tijd tot wijle bijzondere dingen.

Dochter Elisabetha van Bussel is geboren te Asten op 28-10-1749 en op 11-11-1787 te Asten getrouwd met Joseph Adrianus Reyskey, geboren te Asten op 06-06-1746 als zoon van Josephus Reyskey en Maria Jaspers:

05

Het gezin van Elisabetha van Bussel en Joseph Adrianus Reyskey:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Josepha Asten 13-10-1790 Asten 03-03-1821
Hendrik Isbouts
Asten 23-04-1879 Dorp

Joseph Adrianus Reyskey is op 05-03-1796 te Asten overleden en in de bewoningsgeschiedenis van het huis over de periode 1798-1803 en de verpondingen van 1810 wordt Elisabeth van Bussel als eigenaar van het huis genoemd:

Jaar Eigenaar nummer 9 Steegen Bewoners nummer 9 Steegen
1798 weduwe Joseph Reijskeij Francis Wilbert Aarts
1803 weduwe Joseph Reijskeij Frans Peter Vrijnsen

Verpondingen 1810 XIVd-67 Steegen folio 80:
Elisabeth van Bussel, weduwe Joseph Adrianus Reijkeij ½
en kind bij versterf 1790. deling 20-03-1790.
Nummer 9 huijs, hof en aangelag 2 lopense.

In 1808 verkoopt Elisabeth van Bussel huis en land:

Asten Rechterlijk Archief 107 folio 70 verso; 23-03-1808:
Elisabet van Bussel, weduwe Joseph Adriaan Reyskey verkoopt aan Adriaan van Dueren huis 129 en erven in de Steegen; groes het Aangelag 1 lopense 39 roede. Koopsom ƒ 200,-
Zij verkoopt aan de kinderen Jan Thijs Haasen land land in de Koeystraat 1 lopense 16 roede. Koopsom ƒ 39,-. Groes het Heytvelt 1 lopense 23 roede. Koopsom: ƒ 23,-.
Zij verkoopt aan Leendert Bots groes het Biesvelt 1 lopense 30 roede. Koopsom ƒ 43,-.
Zij verkoopt aan Antony Timmermans groes het Beembdje 23 roede; groes het Beembdje 1 lopense 7 roede. Koopsom ƒ 35,-. Groes de Bleek 1 lopense 3 roede. Koopsom ƒ 44,-.
Zij verkoopt aan Dirk Leenen groes de Wouterman 3 lopense 26 roede. Koopsom ƒ 59,-.
Zij verkoopt aan Pieter Rijnders groes het Hooyveltje 1 lopense 11 roede. Koopsom ƒ 61,-.

Elisabeth van Bussel is op 09-05-1823 te Asten overleden en haar dochter woont daarna in het dorp. Het huis is daarna afgebroken want in het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 resteert alleen een tuin.

Kadaster 1811-1832; B711:
Tuin, groot 09 roede 70 el, de Stegen.
Eigenaar: Weduwe van Leonardus Bots.
Opmerking: circa volgens maatboek 1792 XII-N14, ligt dit pand 3685 naast 3684 van de weduwe Francis van de Vorst.

06

Overzicht bewoners

Hoeve op de Steegen
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1662 Dirck Jan Goorts Asten ±1575 Jan Jansen
1670 Philip Willems Asten ±1605 Philip Willems Asten ±1605
1684 Thomas Huijberts Asten ±1635 Thomas Huijberts Asten ±1635
1702 Jan van Hoof Asten 16-03-1668 Jan van Hoof Asten 16-03-1668
Steegen huis 9
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 weduwe Francis Huijberts Asten 04-08-1671 Jan van Hooff Asten 16-03-1668
1741 Jan van Hooff Asten 16-03-1668 Jan van Hooff Asten 16-03-1668
1746 Jan van Hooff Asten 16-03-1668 Jan van Hooff Asten 16-03-1668
1751 Jan van Hooff Asten 16-03-1668 Jan van Hooff Asten 16-03-1668
1756 Huijbert van Hooff Asten 30-03-1696 Huijbert van Hooff Asten 30-03-1696
1761 Anna en Huijbert van Hooff Asten 18-01-1695 Huijbert van Hooff Asten 30-03-1696
1766 Mattijs van Bussel Asten 25-01-1709 Hendrik Roijmans Asten 09-09-1728
1771 Mattijs van Bussel Asten 25-01-1709 Jan Verboogen Someren ±1705
1776 Mattijs van Bussel Asten 25-01-1709 weduwe Francis Verreijt Asten 16-11-1688
1781 wed en kind Mattijs van Bussel Asten 22-08-1711 wed en kind Mattijs van Bussel Asten 22-08-1711
1798 weduwe Joseph Reijskeij Asten 28-10-1749 Francis Wilbert Aarts Asten 28-11-1762
1803 weduwe Joseph Reijskeij Asten 28-10-1749 Frans Peter Vrijnsen Asten 20-01-1768

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 22 september 2022, 13:32:19

XS
SM
MD
LG
XL
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 19 tot 21 uur
(0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl
Het archeologiehuis is na afspraak open voor bezoekers
Bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com
Printen