logo

Index


Voormalig huis B716

Anthonis Verhyndert neemt de goederen aan de Stegen in eigendom van het Groot Gasthuys te 's-Hertogenbosch in gebruik:

Asten Rechterlijk Archief folio 83; 07-06-1633:
Aert Henricx draagt over aan Anthonis Verhyndert al de goederen die hij in gebruik gehad heeft, gekomen van wijlen Tijs Vermartens en gelegen in de Stegen t weten huis, hof, land en groes. Anthonis Verhyndert wil de goederen gaan gebruiken, mits hij kan akkorderen met de rentmeester van het Groot Gasthuys te 's-Hertogenbosch aan wie de goederen zijn veronderpant en verhypotheceert.

Volgens de verpondingen van 1662 is het huis in bezit van vorster Hans Walravens (zie Voormalig huis B700):

Verpondingen 1662 folio 46 verso:
Huis Hans Walravens.

Na een brand op 30-04-1661 verzoekt Hans Walravens om enkele bomen te mogen kappen om zijn huis weer op te bouwen:

Nationaal Archief Toegangsnummer 1.01.19l Raad van State 1580-1795. Verbalen van tienden (in Brabant) inventaris nummer 1820 27 verso 1663:
Vorster tot Asten. Hans Walravens vorsters tot Asten sijn affgebrant, en hebbende vrouw en negen kinderen, heeft ons bij sijne requeste seer ootmoedelijck gebeeden hem mochte werde geconsenteert 5 à 6 boomen van de geene die rijp sijn, en 't lant den minste schaede aen geschieden can, tot weeder op bouw van een huijsken, welcke requeste goet vonden over te neemen ter dispositie van U Edele Mogendheden en soude ons bedunckens uit consideratie den selven wel eenige weijnige boomen moogen werden vergunt, de requeste wert hier overgeleijt sub nummer 27.

Resoluties Raad van State over 1648-1672, inventarisnummer 205 folio 344; 17-06-1664:
Rekest van Hans Walraven vorster te Asten met het verzoek enig hout te mogen kappen tot de bouw van een huisje waar hij met vrouw en kinderen in kan wonen omdat zijn huidige huis op 30 april 1661 is afgebrand, zoals blijkt uit de attestatie van de predikant van Asten. 

Hans Walraven is rond 1670 overleden en bij de verpondingen van 1680 is het Gasthuijs van Den Bosch eigenaar van het huis en Tielen Verhindert, die we later nog tegenkomen, bewoner:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 17 verso:
Gasthuijs van den Bosch, gebruiker Tielen Verhindert van de weduwe Frans Joosten.

Het Gasthuijs van Den Bosch is een instelling van de Godshuizen, waarvan voor het eerst melding wordt gemaakt voor 1274, als Godshuis van de Tafel van de Heilige Geest1:

In 1274 wordt voor het eerst melding gemaakt van het Groot Gasthuis in 's-Hertogenbosch. Op het Reinier de Graafgasthuis uit Delft na is het Groot Gasthuis het oudste ziekenhuis van Nederland.

01

Omdat het in die tijd het enige gasthuis was in de stad mocht het niemand van opname uitsluiten dat betekende dat naast zieken, bejaarden en invaliden ook reizigers, bedevaartgangers en zwervers er hun onderdak vonden. Later kwam hier verandering in volgens een document uit 1540 werkte het gasthuis voor alle arme, crancke, miserabele persoenen soo mans ende vrouwe, die op der straeten niet gegaen konnen . De mensen moesten dus ziek zijn en arm in die tijd waren een liefdevolle verzorging een warm bed en een goede voeding vaak het enige dat de gasthuiszusters de zieken konden bieden.

Het huis met als bewoner Frans Lucas als man van de weduwe Tielen Verhindert, wordt getroffen door een storm:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 205; 14-12-1705:
Schepen van Asten verklaren ter instantie van Frans Lucas, als huurder van huis, land, hooi- en weilanden van het Groot Gasthuys, te 's-Hertogenbosch dat deze, op 08-12-1703, door den grooten harden stormwint, wayende den wint uyt den zuytwesten, merckelijcke groote exessive schade heeft gehadt ende geleden aen het dack sijnder wooninge. Verder verklaren wij, schepenen, dat, op
11-05-1704, het gewasch van den winterrogge van de voornoemde Frans Lucas, over den oighst 1704 was gekracht, afgeslagen ende ter aerde nederlagh door den grooten swaren menigvuldigen gevallen hagel waardoor minstens de helft is verhagelt.

Frans Lucas is op 29-11-1692 te Heeze getrouwd met Maria Jacobs. Na het overlijden van Maria Jacobs rond 1695 is Frans Lucas hertrouwd te Asten op 02-12-1696 met Aleke Frans Joosten, weduwe van Tielen Joannis Verhindert met wie zij op 01-02-1682 te Asten tot diens overlijden te Asten op 30-12-1693 was getrouwd.

Conjuncti sunt matrimonio Tilmannus Joannis Verhindert et Aleidis Fransen; testes Arnoldus Jois Verhindert et Tilmannus Jacobs.

In huwelijkse echt gebonden Tilmannus Joannis Verhindert en Aleidis Fransen; getuigen Arnoldus Jois Verhindert en Tilmannus Jacobs.

02

Het gezin van Frans Lucas met Maria Jacobs:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Heeze 10-09-1693

Hieronder het eerdere gezin van Tielen Joannis Verhindert met Aleke Frans Joosten

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 17-12-1682
2 Antonius Asten 07-07-1684
3 Francisca Asten 12-02-1686 Asten 07-03-1723
Johannes Janse Walravens
Asten 03-09-1745
4 Tilmannus Asten 20-08-1691 Asten 17-11-1726
Maria Jansen Verhyndert
Asten 14-12-1742

Bij de verpondingen van 1709 en 1713 is Frans Lucas nog steeds bewoner en wordt al vooruit gelopen op de nieuwe bewoner Jan Janse Walraven:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 29 verso:
't Gasthuijs van den Bosch, gebruiker Frans Lucas.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 42:
Nu Jan Janse Walraven. 't Gasthuijs van den Bosch, gebruiker Frans Lucas

Frans Lucas krijgt een vergoeding voor de door de storm geleden schade:

Rechterlijk Archief Someren 46/21; 24-02-1713:
Verklaring door schepenen van Asten voor Frans Lucas, wonende op goederen gelegen in de Steegen te Asten, toebehorende het Groodt Gasthuijs van 's-Hertogenbosch, dat hij het door een storm beschadigde huis voor 40 gulden heeft moeten laten repareren.
Schepenen van Asten verklaren dat zij enige tijd geleden ten verzoeke van Frans Lucas, geweest zijn in en rondom het huis, schuur en turfschop in de Steegen, waar hij woont en dat toebehoort aan het Groot Gasthuys, te 's-Hertogenbosch. Aan dit huis is bevonden dat dit door de grote gevallen hagel, storm en wind seer is beschadight ende daeckeloos is geworden zodat Frans Lucas, als pachter, uit dringende noodzaak het huis heeft moeten laten repareren om te voorkomen dat dit niet ter aerde mochte comen ter nedervallen. Frans Lucas heeft ons verklaart dat de reparaties in arbeidsloon, materialen als anderszins hebben gekost ƒ 40,-.

Frans Lucas verhuist met zijn gezin naar elders in Asten en is op 03-06-1720 te Asten overleden en Aleke Frans Joosten is op 19-02-1733 te Asten overleden. Bij de hoofdgeldlijst van 1717 staan Johannes Jan Walravens (de Oude) en Lyneke Jansen Loomans (zie Voormalig huis B700) en hun twee jongste kinderen als bewoner:

Hoofdgeld XVIII-19; 05-03-1717:
Jan Walravens, Caat de vrouw Marij en Annemi.

Het huis van Johannes Janse Walravens wordt in arrest genomen, vanwege achterstallige cijnsen:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 168 verso; 01-04-1723:
Johan Verstegen, deurweerder, uit kracht van het executoriaal van Staten Generaal op 11-01-1723 en met procuratie van Johan de Jong, drost, te Heese en Leende als rentmeester van den Armen Appostelhuyse, te Mierlo op 30-03-1723 neemt in arrest van Jan Jansse Walravens, een huis, hof en aangelag, land en groes.

Asten Rechterlijk Archief 141; 25-02-1732:
Condities en voorwaarden waarop, de goederen in de Stegen, van het Groot Gasthuys, te
's-Hertogenbosch en in gebruik bij Jan Janse Walravens worden verkocht om daaraan te verhalen
ƒ 8-9-8 wegens achterstaande verponding. Opmerking op 10-08-1742 copie gemaakt voor Otto Juyn, rentmeester van het Groot Gasthuys.

Lyneke Jansen Loomans is op 22-04-1735 te Asten overleden en Johannes Jan Walraven is te Asten op 08-07-1735 overleden en bij de verpondingen staat hun zoon Johannes als eigenaar:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 88:
Jan Janse Walraven. Huijs, hoff en aangelagh 1 lopense.

Zoon Johannes Jansen Walravens, geboren te Asten op 10-12-1690 (zie Voormalig huis B700) en op 07-03-1723 te Asten getrouwd met de eerder genoemde Francisca Tielen Verhindert, geboren te Asten op 12-02-1686 als dochter van Aleke Frans Joosten en Tielen Joannis Verhindert:

Juncti sunt matrimonio Jois Jan Walrandus et Francisca Tielens; testes Tilen Tielens et Hendrick Jan Walrandus.

In huwelijkse echt gebonden Jois Jan Walrandus en Francisca Tielens; getuigen Tilen Tielens en Hendrick Jan Walrandus.

03

Het gezin van Johannes Jansen Walravens (de Jonge) en Francisca Tielen Verhindert:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 25-07-1723
2 Franciscus Asten 15-09-1724 Kind Asten ±1724
3 Tilmannus Asten 18-04-1726 Kind Asten ±1726
4 Henricus Asten 17-06-1728 Ongehuwd Asten 07-12-1760

Het huis wordt opnieuw getroffen door noodweer en wederom opgebouwd:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 125 verso; 10-08-1735:
Schepenen van Asten verklaren dat het huis van Jan Jansen Walraven, op maandag, 15 juli laatstleden 's nachts om een uur, door de bliksem is bezocht en geheel is komen af te branden en dat Walraven, zijn vrouw en twee kleine kinderen moeite hebben gehad om de brand te ontlopen. Door deze brand is de familie tot armoede komen te vervallen. Wij verzoeken eenieder die dit leest om hun christelijcke bermhertigheyt te betonen.

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 4 verso; 07-01-1737:
Johan Verberne en Antony Muyen, schepenen, verklaren ter instantie van Jan Walraven dat sijne huysinge in 1736 was komen af te branden en dat dit door of wegens den requirant is opgetimmert en wederom tot eene bequaame woning is gebragt.

In een archiefstuk uit 1743 wordt duidelijk dat het huis van het Groot Gasthuijs inmiddels in handen is van Jan Jansen Walraven:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 21; 02-05-1743:
De regeerders van Asten verklaren ter instantie van de Heer Otto, rentmeester van het Groot Gasthuys van 's-Hertogenbosch, dat het Gasthuys in eigendom heeft gehad een huis met groes en land in verhuur laatste huurder, nu eigenaar, Jan Janse Walraven. De goederen zijn in opdracht van de collecteurs der landsverponding, 1730, geëxecuteerd wegens verschuldigde verponding op
10-03-1732. Opbrengst ƒ 82,- welke geconsumeerd zijn door kosten en onbetaalde lasten. Het Gasthuys bezit thans geen andere goederen te Asten dan een clamptiende.

Francisca Tielen Verhindert is op 03-09-1745 te Asten overleden en Johannes Jansen Walravens is op 10-12-1747 te Asten hertrouwd met Elisabeth Hoefnagels. Daarvoor moet hij een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 182 verso; 25-11-1747:
Staat en inventaris van Jan Jansen Walraven gehuwd geweest met Francyn Verhindert ten behoeve van Jan en Hendrik, zijn kinderen. Hij wil hertrouwen met Elisabet Hoefnagels.
Onroerende goederen: een huis, hof en aangelag in de Steegen 4 lopense, ene zijde kinderen Jan van den Dijk, andere zijde Hendrik Coopmans; land circa 13 lopense.
Roerende goederen: een kist, twee stoelen, een tafel, een bed met deken, diverse ketels, vuurgerei, een hoge kar en een slagkar, ploeg en eg.

Johannes Jansen Walravens en zijn zoon Hendrick waren aanwezig bij een vechtpartij in een Ommelse herberg:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 37; 17-06-1746:
Goort Peter Loomans jongeman met een quetsure liggende in bed ten huize van de weduwe Marcelis Loomans, in de Steege. Hij verklaart dat hij op zondagavond, 12 juni laatstleden, in de herberg van Antoni Wilbert Coolen, te Ommel, is geweest. Alwaar hij onder meer gezien heeft Jan Jan Walraven, Hendrik Walraven, Martinus Tijssen van Hooff, Peter van Bussel, Dirk Jacob Bosmans, Antoni Vreyns Antoni allen uit Asten en Peter Hendrik Tielen, uit Vlierden. Peter Hendrik Tielen en Martinus Tijssen van Hooff hebben, laat in den avond, verschil van woorden gehad, zodanig dat zij samen voor de deur waren geweest. Waarna Martinus Tijssen van Hooff tegen hen gezegd heeft dat Peter Hendrik Tielen na zijn kleedere gesneede had, sonder dat die gevat off geraakt had. Dat circa twee uur, in de nacht, hij, Goort Peter Loomans, en Jan Jan Walraven verschil kregen omdat hij voor Peter Hendrik Tielen sprak en dat hij Jan Jan Walraven voor de deur eyste. Dat zij samen voor de deur gegaan zijn en hij zijn mes getrocken off uyt hebbende, gekomen op de hoek van het huis, heeft Dirk Jan Bosman hem geslagen op zijn arm, hij weet echter niet waarmee. Dat direct daarop, hij, door Dirk voornoemd en Antoni Vreyns Antoni, zodanig geslagen is op zijn hoofd dat hij beswijmt ter aarde is nedergevallen.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 38; 22-06-1746:
Getuigenverhoor van Willem Hendrik Hoefnagels, 25 jaar, Hendrik Jan Flipsen, 26 jaar, Jan Tijs Haasen, 24 jaar, Francis Peter van de Vorst, 27 jaar, Jan Joosten van de Loverbosch, 25 jaar en Hendrik Jan Walraven, 18 jaar.
Of zij, op 12 juni, in de nacht, in de herberg van Antoni Colen, te Ommel, zijn geweest en of zij daar de in het vorige archiefstuk genoemde personen hebben gezien? Allen antwoorden bestigend.
Of Peter Hendrik Tielen geen verschil heeft gehad met Martinus van Hooff dat zo hoog liep dat Peter iedereen uitdaagde om met hem te vegten en te snijen en of zij niet gezien hebben dat Peter naar Martinus gesneden heeft?  Willem Hendrik Hoefnagels heeft van dit verschil wel gehoord dat Peter Tielen uitdaagde Martinus van Hooff, Peter van Bussel, Joost Verlensdonk en Jan Jan Smets, om met twee tegelijk voor de deur te komen. Hij weet echter niet wie voor de deur gegaan zijn. Hendrik Jan Flipsen verklaart geen mes gezien te hebben. De anderen weten alleen dat Peter en Martinus verschil hadden.
Of Peter Hendrik Tielen, in de nacht, om twee of drie uur, niet voor de deur is gegaan met Jan Jan Walraven, Antoni Vreyns Verleysdonk en Dirk Jacob Bosman die allen ruzie hadden met hem en hun messe uyt hebbende. En of Goort Peter Loomans, ook een mes in de hand hebbende, niet heeft ge- sproken voor Peter Hendrik Tielen? Jan Tijs Haasen heeft gezien dat Jan Walraven, voor de deur zijnde, ging lopen, zeggende: "Ik heb geen mes" waarop Goort Loomans hem naliep en naar hem de miene maakte om te snijden, doch hij heeft geen mes gezien. De anderen weten niets.
Of zij gezien hebben dat Dirk Jacob Bosman de voornoemde Goort Peter Loomans met een hout zijn mes uit de hand sloeg en dat Dirk en Antoni Vreyns Antoni de voornoemde Goort met een hout op zijn hoofd sloegen tot bezwijmt neergevallen is? Jan Tijs Haasen heeft gezien dat Goort Peter Loomans en Dirk Bosman voor de deur naar elkander snijden en dat onder dat snijden Antoni Vreynse Goort Loomans heeft geworpen en dat deze op zijn gat viel. Na opgestaan te zijn is hij naar Antoni Vreynse gelopen, die voor het huis van Hendrik Evers stond en heeft daar naar hem gesneden. Tony zei daarop: "Hout op, ik heb geen mes, off ik sal U kletsen". Waarop Antoni Vreynse geslagen heeft naar Goort Loomans, zonder te weten waarmee, en deze is neergevallen. Jan Joosten van de Loverbosch heeft nog gezien dat Antoni Vreyns Verleysdonk en Jacobus van de Cruys ieder met een mes naar elkaar snijde zonder te raken. De anderen weten van niets.

Uit zijn tweede huwelijk had Johannes Jansen Walravens geen kinderen en uit de bewoningslijst over de periode 1736-1756 en de cijnsenlijst over de periode 1709-1761 blijkt dat Johannes Jansen Walravens al die tijd eigenaar en bewoner van het huis is:

Jaar Eigenaar nummer 7 Steegen Bewoners nummer 7 Steegen
1736 Jan Jansen Walravens Jan Jansen Walravens
1741 Jan Jansen Walravens Jan Jansen Walravens
1746 Jan Jansen Walravens Jan Jansen Walravens
1751 Jan Walraven Jan Walraven
1756 Jan Walraven Jan Walraven

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 15, folio 23 verso:
Jan Janssen Walravens den jonge bij coop 1735.
Het groot gasthuijs van den Bosch uijt het goet gelegen onder Asten inde Stegen, bestaende in huijs en aangelag.

Als zijn zoon Hendrik overlijdt, wordt voor Jan Walraven een taxatie opgemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 17; 20-01-1761:
Taxatie van de onroerende goederen van Hendrik Jan Walraven overleden 09-12-1760. Jan Walraven, als vader en erfgenaam, legt de verklaring af. Waarde huis, schuur, stal, hof en aangelag in de Steegen 8 lopense, ene zijde Willem van Dijk, andere zijde Aart Driessen ƒ 100,-. Land en groes ƒ 94,-. Totale waarde ƒ 100,-. 20e penning is ƒ 9-14-0.

Ook de periode daarna is het huis nog tot het overlijden van Johannes Jansen Walravens te Asten op 26-01-1769 nog in zijn eigendom en bewoning:

Jaar Eigenaar nummer 7 Steegen Bewoners nummer 7 Steegen
1761 Jan Walraven Jan Walraven
1766 Jan Walraven Jan Walraven
1771 weg

Een half jaar voor het overlijden van Johannes Jansen Walravens is er nog een testament opgemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 208; 06-05-1768:
Jan Walraven en Elisabet Hoefnagels, in de Steege, testeren. Hij ziek. Alle voorgaande maakselen vervallen. Alles aan de langstlevende van hen beide. Na overlijden van de langstlevende gaan de goederen naar Jan Walraven, zoon van de testateur. Indien Elisabet de langstlevende is, zal deze de vaste goederen niet mogen bezwaren of verkopen als alleen als zij tot armoede komt of nodig is om de schulden te betalen. Er is dan wel consent nodig van de drost en schepenen, alhier en zal Jan, zoon Jan Walraven moeten hebben uit de nalatenschap, zijn kindsdeel van ƒ 20,-.

Elisabeth Hoefnagels als weduwe van Jan Walraven, verkoopt het huis:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 75 verso; 09-10-1769:
Gezien het request van Elisabet Hoefnagels, weduwe Jan Walraven, in de Steegen. Op 06-05-1768 heeft zij met haar man een testament gemaakt waarbij alles aan de langstlevende zou toekomen. Haar stiefzoon, Jan Walraven, kan ook rechten laten gelden. Hij is enige jaren geleden naar Holland vertrokken thans zonder bekende verblijfplaats. Zij bezit een vervallen huis met een aangelag en twee percelen land 8 lopense. Zij wil deze goederen graag verkopen om enige schulden, circa ƒ 60,-, te betalen en zichzelf te alimenteren. Zij vraagt toestemming. Naschrift: Fiat, mits het aan de zoon van Jan Walraven toekomende deel van ƒ 20,- te bewaren.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 85; 04-12-1769:
Elisabet Hoefnagels, weduwe Jan Walraven, in de Steegen, verkoopt aan Jan Aart Driessen huis, stal, hof en aangelag met de dries en het land aaneen in de Steegen 6 lopense, ene zijde de straat, andere zijde weduwe Willem van den Eerenbeemt, ene einde Willem van Dijk, andere einde Jan Aart Driessen. Verponding ƒ 1-08-0 per jaar. Bede ƒ 0-16-4 per jaar.
Het Aangelag; land den Hekelaarskamp 1 lopense. Verponding ƒ 0-6-0 per jaar. Bede ƒ 0-5-0 per jaar.
Land den Pasacker 1 l. 3 copse.
Belast met ƒ 0-14-4 aan het Huis van Asten uit huis en aangelag. Koopsom ƒ 405,-, waarvan ƒ 200,- à 3½%. Marge 05-12-1770 gelost. Marge 20-12-1769 de ƒ 1,- armengeld wordt onder vermelding van verkoopster afgedragen aan Jan Hoefnagels, haar halve broeder, welke van den Armen wordt besteld.

Daarna is het huis afgebroken en Elisabeth Hoefnagels is op 04-02-1790 te Asten overleden. Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 rest op de plek van het huis een weiland in eigendom van Jan Peter Slegers:

Kadaster 1811-1832; B716:
Weiland, groot 49 roede 30el, de Stegen.
Eigenaar: Jan Peter Slegers.

Hieronder de kadasterkaart van 1832 met in de blauwe cirkel het perceel dat eertijds heeft toebehoord aan het groot gasthuis van 's-Hertogenbosch.

04

Op deze kaart is geheel boven ook het buurtschap Den Zwart Broeken te zien en tijdens het opstellen van deze kaart is het ingedeeld bij de Stegen. In latere bevolkingsregisters valt het buurtschap onder Ommel; het ligt namelijk dicht bij het Ommels Eindje, de huidige Jan van Havenstraat. De twee huizen derhalve zijn bij Ommel ingedeeld (zie Jan van Havenstraat 50 en Voormalig huis B780).

Overzicht bewoners

Hoeve op de Steegen
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1633 Groot Gasthuys 's-Hertogenbosch Anthonis Verhyndert Asten ±1590
1662 Groot Gasthuys 's-Hertogenbosch Hans Walravens Asten ±1610
1680 Groot Gasthuys 's-Hertogenbosch Tielen Verhindert Asten ±1630
1696 Groot Gasthuys 's-Hertogenbosch Frans Lucas Heeze ±1665
1717 Groot Gasthuys 's-Hertogenbosch Johannes Janse Walravens Asten ±1663
1732 Johannes Janse Walravens Asten ±1663 Johannes Janse Walravens Asten ±1663
Steegen huis 7
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jan Jansen Walravens Asten 10-12-1690 Jan Jansen Walravens Asten 10-12-1690
1741 Jan Jansen Walravens Asten 10-12-1690 Jan Jansen Walravens Asten 10-12-1690
1746 Jan Jansen Walravens Asten 10-12-1690 Jan Jansen Walravens Asten 10-12-1690
1751 Jan Walraven Asten 10-12-1690 Jan Walraven Asten 10-12-1690
1756 Jan Walraven Asten 10-12-1690 Jan Walraven Asten 10-12-1690
1761 Jan Walraven Asten 10-12-1690 Jan Walraven Asten 10-12-1690
1766 Jan Walraven Asten 10-12-1690 Jan Walraven Asten 10-12-1690
1771 weg
Referenties
  1. ^Het groot gasthuijs van 's-Hertogenbosch (bossche-encyclopedie.nl)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 24 oktober 2022, 16:24:39

XS
SM
MD
LG
XL
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 19 tot 21 uur
(0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl
Het archeologiehuis is na afspraak open voor bezoekers
Bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com
Printen