logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis B716

Anthonis Verhindert neemt de goederen aan de Stegen in eigendom van het Groot Gasthuys te 's-Hertogenbosch in gebruik:

Asten Rechterlijk Archief folio 83; 07-06-1633:
Aert Henricx draagt over aan Anthonis Verhyndert al de goederen die hij in gebruik gehad heeft, gekomen van wijlen Tijs Vermartens en gelegen in de Stegen te weten huis, hof, land en groes. Anthonis Verhyndert wil de goederen gaan gebruiken, mits hij kan akkorderen met de rentmeester van het Groot Gasthuys te 's-Hertogenbosch aan wie de goederen zijn veronderpant en verhypotheceert.

Hoewel we niet zeker weten of Anthonis Verhindert in dit huis gewoond heeft, is het wel duidelijk dat de familie Verhindert in de Stegen te Asten gewoond hebben. Hun oorsprong ligt waarschijnlijk op de Hindert in het Laarbroek, zoals ook blijkt uit onderstaand archiefstuk van de scheiding en deling van de grootouders van Anthonis Anthonis Verhindert:

Asten Rechterlijk Archief 66 folio 9, 11-12-1573:
Mary Willems dochter Verhyndert Jenneken haer dochtere bij haer ende wijlen Jannen van Helmont saliger te saemen verwect ende Margareta Willems dochter Verhyndert tsaemen met henne momboiren bij hen daertoe vercoren ende hen van den Heer gherechtelick nae alder gewoonten gegeven, hebben wettelick ende erffelick midts helmelinge daerop verthijdende vercoft opgedraegen ende oevergegeven Anthonissen Willemssoon Verhyndert hennen broeder allen alsulcke erff guederen als hen nae doot ende afflivicheyt van den voirscreven Willemen hennen vaedere ende Elysabetthen hender moeder aenverstorven sijn egeen daervan vuytgescheyden in hoege in legen in diepen in drogen waer ende tot wat plaetsen men dye bevynden sall. Ghelovende super se et sua omnia habita et habida (alle goederen zijn bewaard en blijven bewaard) wyeders van hen commer van sijnent wegen aff te doene sonder argelyst.

Anthonis Willemssoon Verhyndert legittime et hereditarie vendidit Marijen Willems dochter Verhyndert sijne sustere naegelaten weduwe Jan van Helmont ende Jenneke haerder dochtere bij haer ende wijlen Jannen haeren man voirscreven te saemen verweet, eenen jaerlicken ende erffelicken pacht van eene malder roxs met noch eenen jaerlicken ende erffelicken chijncx van twee brabants gulden 't stuck twintich stuiver gereeckent jaerlicx verschijnende op Lichtmisdach ende sall yerstmaell verschijnen van nu Lichtmisse naestcomende oever een jaer van ende vuyt huijs hoff ende hofstadt gelegen binnen der heerlicheyt Asten aent Laerbroeck, ene zijde dye rectoer van Sint Achten altaer, andere zijde Ghossen Joost Smolders ene einde den gemeynenwech, andere einde het Laerbroeck. Item noch vuyt een stuck beempts daer omtrent gelegen ene zijde en einde het Laerbroeck, andere zijde dye persoenschappen van Asten, andere einde Thomaes van Hoeff ut dicebat (zoals het hoort) ende dye voirscreven vercooper heeft helmelinge verteden opten erffpacht ende erffchijnx voirscreven tot behoeff der cooperen voirscreven. Ghelovende super se et sua omnia habita et habida (alle goederen zijn bewaard en blijven bewaard) tvoirscrevene vercopen op draegen oevergegeven ende vertijden euwelick vast stedich ende van werden te halden ende dye voirscreven onderpanden altijt goet ende waelduegen de genoech te halden ende te maecken als voir den erfpacht ende erffchijnx voirscreven sonder argeliste met conditiën ende voirwaerden hyer toegedaen datte voirscreven vercoopere den erffpacht ende erffchijncx voirsscreven tallen tijden sall moegen lossen ende quitten mett zestich brabants gulden tstuck twentich stuiver per gulden gereeckent goet gangbaer gelt voer Korsmisse op te seggen als men Lichtmisse daernae dye penningen cum arrestadys si que sunt wilde leggen prout in debita et meliori forma (alles in de goede en juiste vorm). 

Anthonis Willemssoon Verhyndert voirscreven legittime et hereditarie ven didit Margareta sijnder sustere eenen jaerlicken ende erffelicken chijncx van drye gulden ende vijfthien stuiver jaerlicx verschijnende op Lichtmisdach ende sall yerstmaell verschijnen nu Lichtmisse naestcomende van ende vuyt huijs, hoff etcetera, prout latus in supernori epistola pater et potest redune e idem ut supra prout in debita forma (volgens de kantlijn in bovenstaande brief kan het worden teruggedraaid en zoals hierboven alles in de goede en juiste vorm).

Anthonis voirschreven geloift Margareten sijnder sustere voirscreven deesse voirscreven renthe te lossen ende in de erffelicheyt aff te leggen den yersten Lichtmisse, daernae soe wanneer sij sall sijn gecomen tot houwelicken ofte echten staet.
Testes Lenaert sGroten et Jan Peter Hauwen.

Deze goederen worden waarschijnlijk in 1640 verkocht en vandaar dat we gezinsreconstructies hier plaatsen1:

Anthonis Anthonis Verhindert is geboren rond 1570 als zoon van Anthonis Willems Verhyndert. Hij is rond 1600 getrouwd met Elisabeth Aert Mathijssen van den Berch, geboren rond 1575 als dochter van Aert Mathijssen van den Berch en Maria Aert Goorts. Hieronder het gezin van Anthonis Anthonis Verhindert en Elisabeth Aert Mathijssen van den Berch*:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anthonis Asten ±1605 Asten ±1630
Anneken Joosten Schalvogels
Asten ±1636 zoon Mathijs en
dochter Anna
2 Johannes Asten ±1610 Asten ±1637
Lucia Tielen Marcelissen
Asten 23-08-1681
3 Wilhelma Asten ±1615 Asten ±1640
Peter Anthonis Loomans
Asten 29-12-1676 zie Voormalig huis B714

*  er moet op basis van archiefstukken nog een dochter of schoondochter zijn, getrouwd respectievelijk hertrouwd met Peter Dryes, maar vooralsnog is daar onvoldoende over bekend

Anthonis Anthonis Verhindert moet nog geld betalen voor een borgstelling:

Asten Rechterlijk Archief 4 folio 522; 1601:
Jan Thijs Philips eist betaling van Thonis Thonissen Verhyndert en Joost Jansen van Brey van ƒ 3,50 wegens een koe die Willem Willem Daniels van hem gekocht heeft en waarvoor zij borg stonden.

De goederen van zijn schoonouders, waarbij zijn schoonvader tweemaal is getrouwd, worden verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 104; 07-02-1611:
Mathijs en Henrick, wettige zonen van Aert Mathijssen van den Berch, Maria, natuurlijke dochter van Heer Marten Horckmans, priester ter eenre en Aert en Jan, zonen Aert Mathijssen van den Berch, Anthonis Thonis Verhyndert getrouwd met Elisabeth kinderen van Aert Mathijsen getrouwd geweest met Maria, dochter Aert Goorts ter andere zijde. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders van eerste en tweede bedde:
2e lot krijgen Aert, Jan en Thonis het oude huis in de Stegen, ene zijde de waterlaet, andere zijde de erfgenamen Dries van de Water, ene einde Jan Ceelens van Bussel, andere einde de delers; land op de Lochten naast Jan Aerts van de Zande; land aen de Pas naast Jan Rommen; land op de Clooten naast de Vicarie; land aen den Ommelssenwech naast de erfgenamen Jacobs van Otterdijck; land den Oyvartsnest naast de Vicarie; groes in de Stegen naas tde erfgenamen Dries van de Water. Belast met de halve grondcijns; ƒ 6,- per jaar aan Peeter Geeffkens; 1 malder rogge per jaar te 's Hertogenbosch; 1 malder rogge per jaar aan het Sint Achten-altair te Mierlo; 1 mud rogge per jaar aan Dries Reynen; 35 stuiver per jaar aan Joseph Wouters.

Een deel van de kinderen uit het eerste huwelijk van zijn schoonouders wordt aan de kinderen uit het tweede huwelijk verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 175 verso; 07-03-1612:
Henrick Aerts van den Berch verkoopt aan Aert Aerts van den Berch, Thonis Thonis Verhyndert getrouwd met Lijsbeth en- Mechtelt weduwe Jan Aerts van den Berch en haar kinderen een schuur en boomgaard in de Stegen 1 lopense, ene zijde de Beeck, andere zijde de verkoper, ene einde de straat, andere einde de kopers.

De kinderen uit het tweede huwelijk van de schoonouders van Anthonis Anthonis Verhindert verdelen hun geërfde goederen:

Asten Rechterlijk Archief 67a folio 33 verso; 30-10-1614:
Aert Aert Mathijsen, Thonis Thonis Verhyndert getrouwd met Lysbeth, Mechtelt weduwe Jan Aerts geassisteerd met Derick Aert Theussen en Aert Aerts voorschreven mede voor Aert, Derick, Meriken en Aelken onmondige kinderen van Jan Aerts en Mechtelt. Allen erfgenamen van Aert Mathijssen en Maria, zijn vrouw. Zij verdelen de nagelaten goederen:
2e lot krijgt Thonis land op de Lochten naast Mathijs Aerts; groes aldaar naast Jan Ceelen van Bussel; het gedeelte van de hofstad zo groot als Aert en Mechtelts deel, ene zijde Henrick Aerts, andere zijde Aert en Mechtelt, ene einde de straat, andere einde de schuur. Belast met 1 malder rogge per jaar te 's Hertogenbosch; 35 stuiver per jaar aan Joseph Wouters; 3 stuiver per jaar cijns aan de Heer van Asten

Anthonis Anthonis Verhindert heeft een schuld aan zijn nicht Christina:

Asten Rechterlijk Archief 67a folio 105; 16-08-1616:
Anthonis Thonis Verhyndert is schuldig aan Christien, dochter Jan Thonis Verhyndert ƒ 22,- wegens een deel van de goederen achtergelaten door haar ouders. Zij heeft reeds ƒ 15,- ontvangen. 

Anthonis Anthonis Verhindert koopt nog land van zijn zwager:

Asten Rechterlijk Archief 69 folio 15 verso; 13-03-1619:
Hendrick Aert Mathijssen verkoopt aan Anthonis Thonis Verhindert land op de Lochte naast Glaudius Ideleth.

Anthonis Anthonis Verhindert verkoopt een cijns:

Asten Rechterlijk Archief 70 folio 50; 29-01-1629:
Antheunis Teunis Verhindert verkoopt aan Gelden Gielis en Aerdt Daendels, als Provisoren van de Taeffele van de Heylighen Gheest en tot behoef hiervan een cijns van ƒ 3,- per jaar, in kaptiaal ƒ 50,- à 6%. Onderpand land aen den Haegeleyck naast Peeter Laureynsen; groes naast Anthonis Canters.

Anthonis Anthonis Verhindert koopt een akker:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 84 verso; 13-06-1633:
Joost Frans Philipssen verkoopt aan Anthonis Verhyndert en Aert Henricx een stuk land dat hij in belening heeft ontvangen van wijlen Mathijs Aerts van den Berghe te weten land ontrent den Hageleyck naast Anthonis Canters. Te betalen met ƒ 36,- à 6% voor zoveel jaren als Joost den akker heeft moeten missen. Op deze akker wordt garste verbouwd. 

Anthonis Anthonis Verhindert heeft van een aantal mensen geld tegoed:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 38 verso; 26-04-1635:
Michiel Peter Gielens is schuldig aan Anthonis Tonissen Verhyndert ƒ 27,- procederende van erffve. 

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 44; 30-05-1635:
Peter Peters van Houbraken is schuldig aan Teunis Teunis Verhyndert wegens een geleverd paard ƒ 40,-

Anthonis Anthonis Verhindert is hoogstwaarschijnlijk tijdens de pestepidemie van 1636 gestorven, evenals zijn zoon Anthonis en diens kinderen Mathijs en Anna. Zijn vrouw, Elisabeth Aert Mathijssen van den Berch, meent nog recht te hebben op een erfdeel van haar zoon Anthonis:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 17-03-1638:
Lijsken, weduwe Anthonis Verhindert, aanlegger contra Jan Walravens getrouwd met Lijnken, dochter Mathijs Joost Schalvogels, gedaagde:
Gedaagde, ter goeder trouwe wandelende, wil wel bekennen dat Anthonis, zoon Tonis Verhindert is getrouwd geweest met Anneken, dochter Joost Schalvogels en dat zij enige kinderen achterlatende, zijn gestorven. Deze kinderen, met name Mathijs en Anna zijn ook overleden. De aanlegster is grootmoeder, van vaderszijde, geweest van de kinderen. Dat zij daardoor recht zou hebben op enige goederen die gedaagde in eigendom heeft, wordt door hem ontkend. Geweten dient te worden, dat de vrouw van Anthonis Tonis Verhindert is geweest die eygen en germane sustere van Mathijs Joost Schalvogels den vaeder van de voorschreven huysvrouwe. En dat Anneken Joachims is geweest de moeder van de voorschreven Mathijs en van de vrouw van Anthonis Tonis Verhindert en zij heeft haar beide kinderen overleefd. Na Anneke Joachims overlijden zijn haar goederen tussen de gedaagdes vrouw en de momboiren van de kinderen van Anthonis Tonis Verhindert in twee delen verdeeld. Gedaagdes vrouw is bij representatie van Mathijs Joost Schalvogels, haer vaeder, notoirlijcken gerecht totte succesie van Joost Schalvogels en Anneken Joachims, grootvaders ende grootmoeder van de gedaegdes huysvrouwe. De aanspraken berusten op abusieve gronden.
Mathijs en Anna, kinderen van Anthonis Tonis Verhindert en Anneken, zijn in de grooten pesttijt van 1636 gestorven. Anneken Jochims, hun moeder, is na de kinderen gestorven. Door dit overlijden is de helft van haar goederen gekomen aan Lijnken, de vrouw van Jan Walravens en dochter van Mathijs Joosten, haar nicht. De andere helft is gekomen aan de kinderen van wijlen Anthonis Tonis Verhindert. Die deze helft door de dood van Anneken Jochims hunne moederlijcke grootmoederen vrij en volcoemen heer ende meester geworden zijn. Doordat deze kinderen overleden zijn, zijn de goederen gekomen aan de aanlegster als vaderlijcke grootmoeder en naaste bloedverwante. Zonder dat daarin aan verweerders vrouw, nicht van de kinderen, enig recht is aengeboren. 

Een jaar later is het geschil opgelost en krijgt Elisabeth Aert Mathijssen van den Berch het merendeel van de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 14 verso; 09-03-1639:
Lijsken weduwe Anthonis Verhyndert, geassisteerd met Peter Tonis, haar zwager ter eenre en Jan Walraven Janssen getrouwd met Cathalijn, dochter wijlen Mathijs Joosten en Teunisken, dochter Peter Gielens ter andere zijde. Er is kwestie en verschil gerezen ter zake van de successie en versterf van wijlen Antonis Tonis Verhyndert getrouwd geweest met Anneke Joosten zuster van Mathijs Joosten. Overeengekomen is nu, dat Jan Walravens uit de goederen van Teunis Verhyndert en Anneke ontvangt land de Gooracker in de Stegen naast Geuert Gijsbers. Lijsken zal ontvangen al de verdere goederen door de voorschreven overledenen nagelaten. De lasten en schulden zullen door hen beiden betaald worden te weten ƒ 10,- per jaar aan Meriken Beckers te 's Hertogenbosch en ƒ 5,- per jaar aan Rutgier van Broeckhoven. 

Elisabeth Aert Mathijssen van den Berch verkoopt haar goederen op het Laarbroek:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 63 verso; 01-02-1640:
Lijsken, weduwe Anthonis Verhyndert geassisteerd met Jan en Peter Anthonis Lomans, respectievelijk haar zoon en zwager verkoopt aan Dirck Henricx haar goederen gelegen aent Laerbroeck 11 lopense. Belast met 1 kan wijn per jaar aan de Kerk van Asten. De verkoopster met assistentie van haar kinderen.

Elisabeth Aert Mathijssen van den Berch is rond 1646 te Asten overleden en haar erfgenamen verdelen de goederen. Hierin wordt ook de naam Jan Peter Dryes genoemd en dat is een zoon van Peter Dryes, die met een dochter of schoondochter van Anthonis Anthonis Verhindert en Elisabeth Aert Mathijssen van den Berch is getrouwd respectievelijk hertrouwd. Het valt vooralsnog nog niet op te maken welke dochter of schoondochter dit kan zijn:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 98; 07-03-1647:
Jan, zoon wijlen Anthonis Verhyndert, Peter Anthonis Lomans getrouwd met Willemke, dochter Anthonis Verhyndert, Laurens Joosten en Willem Joachims als momboiren van Jan, zoon wijlen Peter Dryes. Zij verdelen, ieder 1⁄3e deel, de ouderlijke goederen.
1e lot krijgt Jan Peter Dryes het huis, waar Peter Anthonis Lomans nu in woont, in de Stegen met de helft van de hofstad daarbij gelegen, ene zijde Dielis Hanricx; hooiveld in de Stegen naast Dielis Hanricx van dit veld, gaat, naast het Leenvelt, 5 copsaat, naar het 2e lot; land 1⁄3e deel daarvan in de Lochten naest de Kerckpat en Jan Verhyndert; 1⁄3e deel, het middelste, in de Vlaes; land 1⁄3e deel, het middelste, in de Creyenstert; 1⁄3e deel, de voorste zijde, naast de Stegen in den Hekelerscamp; land en hei het Berckenbosch naast Peter van Rudth; 1⁄3e deel van het Jan Verhoevenvelt, de zijde naast de Stegen; twee eyckenbomen in het achterste deel van den Hekelerscamp. Belast met ƒ 100,- aan Jan Anthonis Verhyndert; ƒ 3,- per jaar te 's Hertogenbosch uit een meerdere rente met Anthonis Canters en Joachim Willems; ƒ 50,- met Hans Walravens en het 2e lot te betalen aan Merike Beckers te 's Hertogenbosch.
2e lot krijgt Jan Anthonis Verhyndert het klein schuurke, bij het huis van het 1e lot; de helft van de dries daarbij gelegen te delen met het 1e lot naast Jan Walravens met den grooten eyck daerbij, te houwen alst desen condivident gelieven sall; 1⁄3e deel van een akker op de Lochten, het middelste deel; 1⁄3e deel in de Nyeuwe Erffve off Vlaes, het deel naast de straat; 1⁄3e deel in de Nyeuwvelt, het deel naast de straat; 1⁄3e deel in het Eeussel; het Jan Verhoevenvelt, het achterste deel naast Peter Anthonis Lomans; 1⁄3e deel in den Hekerlerscamp naast de Coeystraet en Peter van Rudth; een hooiveldje het Eerkensveltien in de Stegen naast Jan Janssen; land in de Boessit naast Hans Walravens. Dit lot zal aan het 1e en 3e lot, elk ƒ 25,- geven. Belast met de pacht aan Heer Servaes te Helmont; de pacht aan het Apostelhuys; de last op het akkerken in de Boessit door de gemeente op te leggen; ƒ 50,- aan Meriken Beckers te 's Hertogenbosch samen met Hans Walravens en het 1e lot.
3e lot krijgt Peter Anthonis Lomans de schuur bij Willem Joachims, met de hofstad daarbij horende; land 1⁄3e deel op de Lochten naast Jan Anthonis Verhyndert; 5 copsaat uit het hooiveld van het 1e lot; 1⁄3e deel van de Vlaes naast Cornelis Peters; 1⁄3e deel in de Creyenstert naast Geeff van Heuchten; het middelste van den Hekelerscamp. Belast met ƒ 3,- per jaar aan een aultair te Mierlo; ƒ 50,- te 's Hertogenbosch met Jan Walravens te gelden, geheel ƒ 100,-.
De gelijke erfgenamen verkopen aan Soeur Catharina van Aelst, mater des Convents van Marienschoot, te Ommel ten bate van het Convent land aen de Pas 1 lopense 7 roede naast Mathijs Janssen van de Zande.

Zoon Johannes Anthonis Verhindert is geboren rond 1610 en rond 1637 getrouwd met Lucia Tielen Marcelissen, geboren rond 1610 als dochter van Tielen Marcelissen. Het gezin van Johannes Anthonis Verhindert en Lucia Tielen Marcelissen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 06-03-1638 Asten 06-11-1676
Goort Pauwels
Asten 16-06-1724 zie Stegen 58
2 Elisabeth Asten 29-05-1639 Kind Asten ±1639
3 Tieleman Asten 30-11-1642 Asten 01-02-1682
Aleidis Frans Joosten
Asten 30-12-1693
4 Johannes Asten 13-12-1643 Asten 12-01-1670
Elisabeth Fransen de Groot
Asten 03-08-1710 zie Voormalig huis C803
5 Antonia Asten ±1645 Asten 09-11-1681
Johannes Huyberts van Maerhees
Asten ±1717 zie Voormalig huis B431
6 Arnoldus Asten 09-12-1646 >1687
7 Elisabeth Asten 16-12-1648 Ongehuwd Asten 07-04-1698
8 Catharina Asten ±1655 Asten 10-02-1686
Goort Hendrix van Bussel
Asten 17-11-1687 zie Ommelse Bos 15

Johannes Anthonis Verhindert wordt aangesteld als voogd:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 8; 01-02-1639:
Jan Anthonis Verhyndert, als voogd van Jenneken, onmondige dochter wijlen Jan Peters Verdijsseldonck verkoopt aan Jan Laurenssen haar deel in de goederen gekomen van wijlen Willem Verdijsseldonck, haar oom. De goederen zijn gelegen op Heusden.

Johannes Anthonis Verhindert koopt land in de Stegen:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 8; 01-02-1639:
Jan Jan Stercken, in kwaliteit als hierna, verkoopt aan Jan, zoon wijlen Anthonis Verhyndert eeussel of groesveldje in de Stegen 1 1⁄2 lopense 8 roede min 4 voet, ene zijde erfgenamen Tijs Fransen, andere zijde Hanrick Vreynssen, ene einde erfgenamen Elske Peter Gielens, andere einde Jan Michiels; groes en hooiwas in de Stegen, ene zijde erfgenamen Elsken Peter Gielens, andere zijde de Loop, ene einde het Gasthuys van 's Hertogenbosch, andere einde Frans Henricx.

Johannes Anthonis Verhindert verkoopt samen met de broer van zijn vrouw land in het dorp:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 81; 23-05-1640:
Evert Thielen Marcelissen en Jan, zoon wijlen Anthonis Verhyndert getrouwd met Sijken, dochter Tielen Marcelissen. Zij verkopen aan Jacop Philips Tijs land ontrent de Kerck 1 lopense min 1 roede, ene zijde de koper, andere zijde de straat, ene einde de erfgenamen Jan Geldens, andere einde de erfgenamen Jan Jan Maes.

Johannes Anthonis Verhindert is nog voogd van een kind van de eerder genoemde Peter Dryes:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 142; 15-07-1641:
Jan Dircx verkoopt aan Jan Teunis Verhyndert als momboir van het onmondige kind van wijlen Peter Dryes ten behoeve van dit kind land aen de Haegeleyck 3 lopense naast Teunis Canters.

Johannes Anthonis Verhindert verdedigt samen met voogd Laurens Joosten van bovengenoemd kind de verdeling van erfgoederen voor echtparen zonder kinderen:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 04-11-1643:
Laureyns Joosten en Jan Antheunis Verhyndert, aanleggers contra Frans Martens, gedaagde. Betreft de verdeling van erfgoederen van een echtpaar zonder kinderen. Er wordt verwezen naar de costuymen te Grave. De goederen worden verdeeld naar twee zijden, zonder te zien waarvan deze gekomen zijn. Niet ontkent kan worden dat alzo Wilbort van Bussel, schepen en Petronella, weduwe Willem Frans Voermans, contra de erfgenamen van Mathijs Thijssen van den Hove questie hebben gehad over het kind van Goyaert Hendricx van Bussel getrouwd geweest met Maria, dochter Mathijs Thijssen van den Hove, doordien het kind een achtergelaten oom heeft, te weten Jan Hendricx van Bussel en twee ooms en een moeye van moederszijde. Bij welke questie Wilbort voorschreven, later erfgenaam geworden van Jan Hendricx van Bussel, bij abuis wilde sustineren dat de eene oom, van vaderszijde zou moeten delen de helft van de goederen door het kind van Goyaert Hendricx van Bussel getrouwd geweest met Maria achtergelaten en de drie erfge- namen van moederszijde. De partijen hebben de zaak voorgelegd aan Antheunis Canters en schout van den Hove om zich te Grave te laten adviseren. Het advies is verstrekt door de advocaten Blommaerts en van den Elst. De verweerder zegt dat de schout, nooit Antheunis Canters, zijnde een heel oud man en buiten verstand, de eed af had mogen nemen. Mede doordat de schout wel wist dat Antheunis Canters de president contrarie zijn getuigenis in de zaak van Dierck Franssen tegen Hendrick Dielis had gewezen. De getuigenis van Antheunis Canters wezende en oudt stockman, apperentelijck buyten memorie sijnde ten minste nyet en can opereren tot voordeel der aenleggers. Ook Willem Janssen van den Berge is een oud man en buiten kennis, blijkens hetgene is geschiedt tussen de erfgenamen van Willem Verdiesseldonck. 

Over die 'Costuymen te Grave' lezen we het volgende2

Rechts een selectie uit de Costuymen van de stadt Grave en den lande van Cuyck en hieronder het memoriaal:

XI: Soo inden Lande van Cuyck een erftochte dat die tochter ofte tochteresse gheen tocht breken en sal, aen soo veel eyckenholts te houwen tot behoef der reparatie der timmeringhe dat tochter oft tochteresse in tochten besit, ende den afval van oncosten te behalden anders sal men daer die tocht aenbreken.

XV: Oft ghebeurde dat tochter oft tochteresse wat versetten moesten dat zy dat doen moghen op haer ghedeelt van goederen, dan niet op dat tocht goedt, ten ware met wille weten en consent der erfghenamen van 't tocht goedt.

XXVII: Dat men alle aenspraecke ende antwoorde conden en waerheden in alle banck schrijve oft schriftelijcken overleveren sal, elck op sijn beraet ghedraghen over thien Carolus gulden des sal men den schrijver gheven van erftael testaments saecken, maeghscheyden, ende heylickx penninghen een quart wyns, elcke partye, ende van penninck-gelt ghedragen onder twintigh Carolus gulden elcke partye eenen halven Brabants stuyver, daer-en-boven een Brabants stuyver, ende dit sal mede in die gherichts kosten gherekent worden.

XXVIII: Dat men een voorspreeck geven sal, van erftael een quart wyns, ende van gereeden gelde een mengelen elcke resyse, en oftme geen voorspreeck (soo alle man sijn selfs woort niet doen en can) soo machmen den Scholtis uytter banck ghesinnen om sijn loon oft een Schepen oock om sijn loon, beheltelijcken dat een voorspreeck beyde die partyen niet dienen en sal, in erftael, noch van ghereede ghelde, ende dat die voorszegde Schepenen die den voorszegde partyen om loon ghedient hebben over t'maecken van der vonnissen niet wesen en sal.

XXIX: Oft ghebeurden dat een buyten mane beset worden voor penninghen ofte gereet goedt, die sal borghe setten ten naesten ghedinghen ten Rechten te komen, sonder eenigh dagh haelen, en daer sal gheenen hooghen breuck in ghelegen sijn, dan een boete dan een saecke aengaende, erftael salmen eens sijnen dagh ophaelen binnen die eerste veerthien daghen, oft op den veerthienden dagh, ende dan ten naesten ghedinghe aen t'recht te comen, ende daer sal een hoogen breuck ingheleghen, soo verre sy ten rechten voor die bancke comen, ende anders niet.

Johannes Anthonis Verhindert koopt een groesveld in de Stegen:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 21; 24-03-1644:
Jan Janssen van Os verkoopt aan Jan Anthonis Verhyndert groesveld de helft daarvan de Bleeck in de Stegen, naast Hanrick Vreynssen. Te delen met Hanrick Dielis, zijn mede-erfgenaam.

Johannes Anthonis Verhindert lost samen met zijn zwager een schuld in:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 36 verso; 24-12-1644:
Jacop Philips Tijs is voldaan van ontrent 90 gulden die Evert Thielen en Jan Thonis Verhyndert, zijn zwager, hem hadden gelooft bij accoorde vanwegen hunne vader. 

Johannes Anthonis Verhindert en zijn zwager Evert Thielen Marcelissen verkopen de goederen op Voordeldonk aan Floris de Merode, die het daarna doorverkoopt aan aan Marcelis Claessen de Bercker:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 41; 06-02-1645:
Evert, zoon wijlen Thielen Marcelissen voor zichzelf en mede namens Merike, zijn zuster, Jan Anthonis Verhyndert getrouwd met Sijken, dochter Thielen Marcelissen. Zij verkopen aan Floris van Merode, Heer van Asten huis, hof, hofstad en een akker daaraan aan Voordeldonck, ene zijde Marcelis Claessen de Bercker, andere zijde de erven Marten Janssen van Rudth; land en groes in de Coestraet; land ter plaatse voorschreven 1⁄2 lopense; land aen de Vrande; beemd aen Voordeldonck; groes in den Achterbosch.

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 41 verso; 06-02-1645:
Floris de Merode verkoopt bovengenoemde goederen door aan aan Marcelis Claessen de Bercker.

Johannes Anthonis Verhindert verkoopt en koopt land:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 61; 02-08-1650:
Jan Anthonissen Verhyndert verkoopt aan Jacop Thomas land ontrent de Sporkt 1 1⁄2 lopense naast de erven Willem Selen. 

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 79 verso; 18-10-1657:
Jan Anthonissen Verhyndert verkoopt aan Jan Peeter Andriessen land en groes in de Blues 1 lopense 3 copse, ene zijde Peeter Anthonis Lomans, andere zijde en einde de straat, ene einde Jan Michiels. Koopsom ƒ 250, à 4 1⁄2%.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 137 verso; 20-01-1661:
Wolphert Ideleth, oud stadhouder en secretaris, van Someren, namens Jacob van Iperen, te 's Hertogenbosch procuratie de dato 26-02-1660 notaris van der Dussen, te 's Hertogenbosch verkoopt aanaan Jan Tonissen Verhyndert land aen den Hageleyck 1 1⁄2 lopense naast Cornelis Molendijckx. Belast met 2 denier per jaar cijns aan de Heer van Asten in een tekst. 

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 214; 24-04-1664:
Jan Peeter Driessen verkoopt aan Jan Anthonis Verhyndert land den Hekelaerskamp in de Stegen 1 lopense naast Jan Michielsen; hei en groes ter plaatse voorschreven 2 lopense naast Aert Dielis; land op de Lochte 2 lopense 15 roede naast Jan Canters. Belast met ƒ 15,- uit het eerste perceel aan predikant D. van der Haegen, te Eyndhoven. Koopsom met de rente ƒ 334,50.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 215 verso; 24-04-1664:
Jan Anthonissen Verhyndert verkoopt aan Hendrick Jan Canters groes in de Stegen 1 1⁄2 lopense, ene zijde Cornelis Peeters, andere zijde en ene einde Jan Michielsen, andere einde de koper. Koopsom ƒ 115,- 

Johannes Anthonis Verhindert wordt als voogd aangesteld over de kinderen van zijn overleden zus Wilhelmina:

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 190; 17-03-1677:
Daendel Anthonis Lomans en Jan Antonis Verhindert zijn aangesteld als momboiren over de onmondige kinderen van wijlen Peeter Antonis Lomans en Willemke Antonis Verhindert. 

Johannes Anthonis Verhindert heeft nog geld tegoed:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 25 verso 21-04-1677:
Joost Joost den Scheper is schuldig aan Jan Anthonis Verhindert ƒ 150,- à 6%. Borg Joost en Jan Hendricx. 

Johannes Anthonis Verhindert is op 23-08-1681 te Asten overleden en de erfenis van land en groes wordt verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 96 verso 13-12-1681:
Goort Paulus getrouwd met Maria, dochter Jan Antonis Verhindert, Jan Huyberts van Maris getrouwd met Antoniske Janse Verhindert, Jan Jan Antonis Verhindert, Tielen Jansen Antonis Verhindert, Aert Jansen Antonis Verhindert, Joachim Willems en Hendrick Jan Canters als wettige momboiren over Lijsbeth en Lijneken, dochters Jan Antonis Verhindert. Allen kinderen van Jan Antonis Verhindert en Sijke Tielen. Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot krijgt Goort Paulus nomen uxoris land de Lochten 1 lopense naast Cornelis Kemp; land het achterste deel van de Heeckelerskamp 1 lopense naast Claes van Ruth; land in den Boeschot 1 lopense naast Hendrick van de Vorst; groes het voorste deel in de Bleyck 1 lopense naast Flips Willems.
2e lot krijgt Jan Huyberts van Maris nomen uxoris land den Langenacker 2 lopense 35 roede naast de weduwe Michiel Peeter Coolen; groes de achterste Bleeck in de Steegen 7 copse naast Goort Lomans. Belast met 3 gulden per jaar aan de Heer van Helmont samen met Frans Jacobs en Jan van Ruth.
3e lot krijgt Jan Jan Antonis Verhindert land den achtersten Henst 2 lopense naast Hendrick Jan Canters; land den cleynen Henst 1 lopense naast Hendrick Dielis; de helft, naast Joris Willems, van het Aertsvelt naast Joris Willems.
4e lot krijgt Tielen Jan Antonis Verhindert land den Toorn 1 1⁄2 lopense naast Frans Cornelis; land den Bergh 30 roede naast Joachim Willems; land den Heeckerscamp 1 lopense naast Claes van Ruth; groes zijnde Leenveltie 2 lopense naast Goort Paulus; een beemtje neffens de Loop 1 lopense naast Hendrick Jan Canters. Belast met 1 vat, 1⁄2 vat, 1 kan en 1⁄2 kan koren per jaar aan het Postelhuys met meer anderen; 3 duyten per jaar aan de Heer van Asten uit den Toornacker.
5e lot krijgt Aert Jan Antonis Verhindert de helft, de zijde van de pat, van de Lochtenacker geheel 5 lopense naast Lijneke Vermeulen; groes, de helft, naast de Koeystraet, van het Verhoevenvelt 2 lopense naast de weduwe Marcelis Claessen; het velt van Mathijs Paulus 1 lopense naast Hendrick Dielis. Belast met ƒ 50,- aan de erven van der Haegen, gewezen predicant, te Eyndhoven.
6e lot krijgt Elisabeth, dochter Jan Antonis Verhindert land den Langenacker 2 lopense naast Frans Joosten; groes, de helft, naast Goort Lomans, van het Aertsvelt 1 1⁄2 lopense naast Maria weduwe Jan Dielis. Belast met 8 stuiver per jaar aan de Heer van Asten.
7e lot krijgt Lijneke, dochter Jan Antonis Verhindert de helft van de Lochtenacker geheel 5 lopense naast Goort Lomans; de helft, naast Freyns Martens, van het Jan Verhoevenvelt naast Aert Dielis. Belast met ƒ 50,- aan de erven Johan van der Haegen, gewezen predicant, te Eyndhoven. 

Zij verkopen ook nog een rente aan Joost Roefs en land aan Johannes Huyberts van Maerhees:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 118; 31-03-1682:
Goort Paulus getrouwd met Maria, dochter Jan Antonis Verhindert, Jan Huyberts, getrouwd met Antoniske, dochter Jan Verhindert, Jan Jansen Verhindert, Tielen Jansen Verhindert, Aert Jansen Verhindert, Joachim Willems en Hendrick Jan Canters als wettige momboiren over Elisabeth en Lijneke, dochters Jan Antonis Verhindert. Zij verkopen aan Joost Roefs de helft van een rente van ƒ 200,- geconstitueert ende gemaeckt bij Goyaert Goossens de dato 13-03-1645 schepenen alhier. De wederhelft is in bezit van de Heilige Geest van Asten. Koopsom ƒ 72,-. Zij verkopen aan Jan Huyberts van Maris de helft van een akker aan Vordeldonck geheel 3 lopense naast de weduwe Jan van Helmont; de helft van een akker aan Vordeldonck geheel 1 lopense naast Elske weduwe Jan Wilbordts. Koopsom ƒ 48,-. De wederhelft van beide percelen is in bezit van de Heilige Geest, alhier. 

De erfgenamen van Johannes Anthonis Verhindert hebben nog geld van Jan Joost Roefs tegoed:

Asten Rechterlijk Archief 8 folio 10; 08-04-1682:
Kinderen en erven Jan Anthonis Verhindert, aanleggers contra Jan Joost Roefs, gedaagde. Aanleggers hebben een verkoopcedulle de dato 17-01-1682 ten laste van de gedaagde.

Johannes Anthonis Verhindert had als bijnaam Jan Schepers, zoals blijkt uit onderstaand archiefstuk:

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 107 verso; 06-11-1690:
Johan Peeters van Ruth verkoopt aan Hendrick Ceelen groes op Vordeldonck 2 lopense naast Jan Jansen Verhindert en de Loop. Verponding 0-15-0 per jaar. De koper zal mogen varen met paard en karre en met beesten mogen drijven door het veld van de kinderen en erven van Jan Anthonis Verhindert in de wandeling genaamd Jan Schepers. Koopsom ƒ 130,-.

Lucia Tielen Marcelissen is als Lucia Jansen Verhindert op 16-04-1698 te Asten overleden. Hieronder de doodakten van Johannes Anthonis Verhindert en Lucia Tielen Marcelissen:

Bij de verpondingen van 1680 is het Gasthuijs van Den Bosch eigenaar van het huis en Tielen Verhindert bewoner:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 17 verso:
Gasthuijs van den Bosch, gebruiker Tielen Verhindert van de weduwe Frans Joosten.

Het Gasthuijs van Den Bosch is een instelling van de Godshuizen, waarvan voor het eerst melding wordt gemaakt voor 1274, als Godshuis van de Tafel van de Heilige Geest3:

In 1274 wordt voor het eerst melding gemaakt van het Groot Gasthuis in 's-Hertogenbosch. Op het Reinier de Graafgasthuis uit Delft na is het Groot Gasthuis het oudste ziekenhuis van Nederland.

01

Omdat het in die tijd het enige gasthuis was in de stad mocht het niemand van opname uitsluiten dat betekende dat naast zieken, bejaarden en invaliden ook reizigers, bedevaartgangers en zwervers er hun onderdak vonden. Later kwam hier verandering in volgens een document uit 1540 werkte het gasthuis voor alle arme, crancke, miserabele persoenen soo mans ende vrouwe, die op der straeten niet gegaen konnen . De mensen moesten dus ziek zijn en arm in die tijd waren een liefdevolle verzorging een warm bed en een goede voeding vaak het enige dat de gasthuiszusters de zieken konden bieden.

Zoon Tieleman Jansen Verhindert is geboren te Asten op 30-11-1642 en op 01-02-1682 te Asten getrouwd met Aleidis Frans Joosten, geboren te Asten op 06-10-1648 als dochter van Frans Joosten van de Loverbosch en Johanna Joannis Mennen (zie Voormalig huis B409):

1682 Januarij 17; contraxerunt sponsalia Tilmannus Joannis Verhindert et Aleidis Fransen; testes Judocus Fransen et Joannes Joosten.
Februarij 1; conjuncti matrimonio Tilmannus Joannis Verhindert et Aleidis Fransen; testes Arnoldus Jois Verhindert et Tilmannus Jacobs.

17 januari 1682; ondertrouwcontract van Tilmannus Joannis Verhindert en Aleidis Fransen; getuigen Judocus Fransen en Joannes Joosten.
1 februari; in huwelijkse echt gebonden Tilmannus Joannis Verhindert en Aleidis Fransen; getuigen Arnoldus Jois Verhindert en Tilmannus Jacobs.

Het gezin van Tieleman Jansen Verhindert met Aleke Frans Joosten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 17-12-1682 Leende 20-07-1710
Joanna Petrus Michiels
Leende 06-02-1724
Maria Laureijsen
Heeze 18-04-1735 *
2 Antonius Asten 07-07-1684
3 Francisca Asten 12-02-1686 Asten 07-03-1723
Johannes Janse Walravens
Asten 03-09-1745 ook wel Josijna
genoemd
4 Petrus Asten 22-11-1687    
5 Wilhelmus Asten 09-04-1690    
6 Tilmannus Asten 20-08-1691 Asten 17-11-1726
Anna Maria Jansen Paulus
Asten 14-12-1742 zie Hindert 4

* zoon Antonius Janse Verhindert, geboren te Heeze op 05-12-1719 is op 17-01-1751 te Heeze getrouwd met Joanna Adriana Hesius. Hun zoon Adriaan, geboren te Heeze op 29-09-1754 was kannonik in het patersklooster in Weert, zoals gemeld in de Kroneik van Weert4:

Adriaan Verhindert woonde rond 1816 nog in het Convent van Jeruzalem in Venray en is op 10-08-1932 te Bergen in Limburg overleden.

Tieleman Jansen Verhindert is op 30-12-1693 te Asten overleden en Aleidis Frans Joosten is 02-12-1696 te Asten hertrouwd met Frans Lucas, geboren te Asten op 11-04-1659 als zoon van Lucas Janssen en Jenneke.

Comparerende voor de heer Drossaart en schepenen ondergenoemd Frans Lucas, weduwnaar van wijlen Maria Jacobs en Aleke Frans Joosten laatstelijck weduwe van Tielen Verhindert, beijde woonagtig alhier, versoeckende drie sondaagse proclamatien omme zo gedaen sijnde in de houwelijckse staet te worden bevestigt. Actum dij 17 november 1696.
Ende de voorschreven drie proclamatien sonder inspraeck gedaen sijnde, soo sijn voorschreven persoonen inde houwelijckse staet bevestigt. Actum dij 2 december 1696.

Voor zover bekend hadden zij samen geen kinderen. Frans Lucas is sinds 30-07-1694 weduwnaar van Maria Jacobs, geboren te Heeze op 03-10-1658 als dochter van Jacobus Ghoossens en Maria Sweers met wie hij op 12-12-1692 te Heeze getrouwd was en uit dit huwelijk had hij een dochter. Het gezin van Frans Lucas met Maria Jacobs:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Heeze 10-09-1693

In de archieven is over de nalatenschap van Tieleman Jansen Verhindert of het tweede huwelijk van Aleidis Frans Joosten niets opgetekend. Pas in 1705 komen we Frans Lucas tegen als het huis met als bewoner Frans Lucas, man van de weduwe Tielen Verhindert, wordt getroffen door een storm:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 205; 14-12-1705:
Schepen van Asten verklaren ter instantie van Frans Lucas, als huurder van huis, land, hooi- en weilanden van het Groot Gasthuys, te 's-Hertogenbosch dat deze, op 08-12-1703, door den grooten harden stormwint, wayende den wint uyt den zuytwesten, merckelijcke groote exessive schade heeft gehadt ende geleden aen het dack sijnder wooninge. Verder verklaren wij, schepenen, dat, op
11-05-1704, het gewasch van den winterrogge van de voornoemde Frans Lucas, over den oighst 1704 was gekracht, afgeslagen ende ter aerde nederlagh door den grooten swaren menigvuldigen gevallen hagel waardoor minstens de helft is verhagelt.

Frans Lucas verkoopt zijn erfdeel in de nalatenschap van zijn schoonouders aan zijn zwager Jan Stevens:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 50 verso; 18-05-1708:
Jan Frans Joosten, Frans Lucas getrouwd met Aleke Tielen, dochter Frans Joosten, Jenneke weduwe Peeter Daniels, ook dochter Frans Joosten. Kinderen van Frans Joosten en Jenneke Leeuwen. Zij verkopen aan Jan Stevens getrouwd met Maria Dirck Leenders, hun neef, hun kindsdeel in huis, schuur, schop, hof, aangelag, land en groes aan de Loverbosch 30 lopense. Bewoner is Jan Stevens. Belast met ƒ 2,- per jaar aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 600,-.

Bij de verpondingen van 1709 en 1713 staat Frans Lucas als bewoner en wordt al vooruit gelopen op de nieuwe bewoner Jan Janse Walraven:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 29 verso:
't Gasthuijs van den Bosch, gebruiker Frans Lucas.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 42:
Nu Jan Janse Walraven. 't Gasthuijs van den Bosch, gebruiker Frans Lucas

Frans Lucas krijgt een vergoeding voor de door de storm geleden schade:

Rechterlijk Archief Someren 46/21; 24-02-1713:
Verklaring door schepenen van Asten voor Frans Lucas, wonende op goederen gelegen in de Steegen te Asten, toebehorende het Groodt Gasthuijs van 's-Hertogenbosch, dat hij het door een storm beschadigde huis voor 40 gulden heeft moeten laten repareren.
Schepenen van Asten verklaren dat zij enige tijd geleden ten verzoeke van Frans Lucas, geweest zijn in en rondom het huis, schuur en turfschop in de Steegen, waar hij woont en dat toebehoort aan het Groot Gasthuys, te 's-Hertogenbosch. Aan dit huis is bevonden dat dit door de grote gevallen hagel, storm en wind seer is beschadight ende daeckeloos is geworden zodat Frans Lucas, als pachter, uit dringende noodzaak het huis heeft moeten laten repareren om te voorkomen dat dit niet ter aerde mochte comen ter nedervallen. Frans Lucas heeft ons verklaart dat de reparaties in arbeidsloon, materialen als anderszins hebben gekost ƒ 40,-.

Frans Lucas verhuist met zijn gezin naar elders in de Stegen en is op 03-06-1720 te Asten overleden. Aleke Frans Joosten is als Aleke Frans Lucas op 19-02-1733 te Asten overleden. Hieronder hun doodakten, waarop als overlijdensplek Stegen is vermeld:

Bij de hoofdgeldlijst van 1717 staan Johannes Jan Walravens (de Oude) en Lyneke Jansen Loomans (zie Voormalig huis B700) en hun twee jongste kinderen als bewoner:

Hoofdgeld XVIII-19; 05-03-1717:
Jan Walravens, Caat de vrouw Marij en Annemi.

Het huis van Johannes Janse Walravens wordt in arrest genomen, vanwege achterstallige cijnsen:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 168 verso; 01-04-1723:
Johan Verstegen, deurweerder, uit kracht van het executoriaal van Staten Generaal op 11-01-1723 en met procuratie van Johan de Jong, drost, te Heese en Leende als rentmeester van den Armen Appostelhuyse, te Mierlo op 30-03-1723 neemt in arrest van Jan Jansse Walravens, een huis, hof en aangelag, land en groes.

Asten Rechterlijk Archief 141; 25-02-1732:
Condities en voorwaarden waarop, de goederen in de Stegen, van het Groot Gasthuys, te 's-Hertogenbosch en in gebruik bij Jan Janse Walravens worden verkocht om daaraan te verhalen ƒ 8-9-8 wegens achterstaande verponding. Opmerking op 10-08-1742 copie gemaakt voor Otto Juyn, rentmeester van het Groot Gasthuys.

Lyneke Jansen Loomans is als Catalyn Jan Walravens op 22-04-1735 te Asten overleden en Johannes Jan Walraven is te Asten op 08-07-1735 overleden en bij de verpondingen staat hun zoon Johannes als eigenaar:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 88:
Jan Janse Walraven. Huijs, hoff en aangelagh 1 lopense.

Zoon Johannes Jansen Walravens, geboren te Asten op 10-12-1690 (zie Voormalig huis B700) is op 07-03-1723 te Asten getrouwd met de eerder genoemde Francisca Tielen Verhindert, geboren te Asten op 12-02-1686 als dochter van Aleke Frans Joosten en Tielen Joannis Verhindert:

Juncti sunt matrimonio Jois Jan Walrandus et Francisca Tielens; testes Tilen Tielens et Hendrick Jan Walrandus.

In huwelijkse echt gebonden Jois Jan Walrandus en Francisca Tielens; getuigen Tilen Tielens en Hendrick Jan Walrandus.

03

Het gezin van Johannes Jansen Walravens (de Jonge) en Francisca Tielen Verhindert:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 25-07-1723
2 Franciscus Asten 15-09-1724 Kind Asten ±1724
3 Tilmannus Asten 18-04-1726 Kind Asten ±1726
4 Henricus Asten 17-06-1728 Ongehuwd Asten 07-12-1760

Het huis wordt opnieuw getroffen door noodweer en wederom opgebouwd:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 125 verso; 10-08-1735:
Schepenen van Asten verklaren dat het huis van Jan Jansen Walraven, op maandag, 15 juli laatstleden 's nachts om een uur, door de bliksem is bezocht en geheel is komen af te branden en dat Walraven, zijn vrouw en twee kleine kinderen moeite hebben gehad om de brand te ontlopen. Door deze brand is de familie tot armoede komen te vervallen. Wij verzoeken eenieder die dit leest om hun christelijcke bermhertigheyt te betonen.

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 4 verso; 07-01-1737:
Johan Verberne en Antony Muyen, schepenen, verklaren ter instantie van Jan Walraven dat sijne huysinge in 1736 was komen af te branden en dat dit door of wegens den requirant is opgetimmert en wederom tot eene bequaame woning is gebragt.

In een archiefstuk uit 1743 wordt duidelijk dat het huis van het Groot Gasthuijs inmiddels in handen is van Jan Jansen Walraven:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 21; 02-05-1743:
De regeerders van Asten verklaren ter instantie van de Heer Otto, rentmeester van het Groot Gasthuys van 's-Hertogenbosch, dat het Gasthuys in eigendom heeft gehad een huis met groes en land in verhuur laatste huurder, nu eigenaar, Jan Janse Walraven. De goederen zijn in opdracht van de collecteurs der landsverponding, 1730, geëxecuteerd wegens verschuldigde verponding op 10-03-1732. Opbrengst ƒ 82,- welke geconsumeerd zijn door kosten en onbetaalde lasten. Het Gasthuys bezit thans geen andere goederen te Asten dan een clamptiende.

Francisca Tielen Verhindert is als Francijn Janse Walraven op 03-09-1745 te Asten overleden en bij de armenrekening lezen we de kosten voor de doodkist, waarbij de naam Francijna en Josijna, beide met de roepnaam Cijntje, geregeld door elkaar gebruikt worden:

Armenrekening, folio 175:
De dootkist voor Josyn Tiele Verhindert ƒ 3-18-0.

Johannes Jansen Walravens en zijn zoon Hendrick waren aanwezig bij een vechtpartij in een Ommelse herberg:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 37; 17-06-1746:
Goort Peter Loomans jongeman met een quetsure liggende in bed ten huize van de weduwe Marcelis Loomans, in de Steege. Hij verklaart dat hij op zondagavond, 12 juni laatstleden, in de herberg van Antoni Wilbert Coolen, te Ommel, is geweest. Alwaar hij onder meer gezien heeft Jan Jan Walraven, Hendrik Walraven, Martinus Tijssen van Hooff, Peter van Bussel, Dirk Jacob Bosmans, Antoni Vreyns Antoni allen uit Asten en Peter Hendrik Tielen, uit Vlierden. Peter Hendrik Tielen en Martinus Tijssen van Hooff hebben, laat in den avond, verschil van woorden gehad, zodanig dat zij samen voor de deur waren geweest. Waarna Martinus Tijssen van Hooff tegen hen gezegd heeft dat Peter Hendrik Tielen na zijn kleedere gesneede had, sonder dat die gevat off geraakt had. Dat circa twee uur, in de nacht, hij, Goort Peter Loomans, en Jan Jan Walraven verschil kregen omdat hij voor Peter Hendrik Tielen sprak en dat hij Jan Jan Walraven voor de deur eyste. Dat zij samen voor de deur gegaan zijn en hij zijn mes getrocken off uyt hebbende, gekomen op de hoek van het huis, heeft Dirk Jan Bosman hem geslagen op zijn arm, hij weet echter niet waarmee. Dat direct daarop, hij, door Dirk voornoemd en Antoni Vreyns Antoni, zodanig geslagen is op zijn hoofd dat hij beswijmt ter aarde is nedergevallen.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 38; 22-06-1746:
Getuigenverhoor van Willem Hendrik Hoefnagels, 25 jaar, Hendrik Jan Flipsen, 26 jaar, Jan Tijs Haasen, 24 jaar, Francis Peter van de Vorst, 27 jaar, Jan Joosten van de Loverbosch, 25 jaar en Hendrik Jan Walraven, 18 jaar.
Of zij, op 12 juni, in de nacht, in de herberg van Antoni Colen, te Ommel, zijn geweest en of zij daar de in het vorige archiefstuk genoemde personen hebben gezien? Allen antwoorden bestigend.
Of Peter Hendrik Tielen geen verschil heeft gehad met Martinus van Hooff dat zo hoog liep dat Peter iedereen uitdaagde om met hem te vegten en te snijen en of zij niet gezien hebben dat Peter naar Martinus gesneden heeft? Willem Hendrik Hoefnagels heeft van dit verschil wel gehoord dat Peter Tielen uitdaagde Martinus van Hooff, Peter van Bussel, Joost Verlensdonk en Jan Jan Smets, om met twee tegelijk voor de deur te komen. Hij weet echter niet wie voor de deur gegaan zijn. Hendrik Jan Flipsen verklaart geen mes gezien te hebben. De anderen weten alleen dat Peter en Martinus verschil hadden.
Of Peter Hendrik Tielen, in de nacht, om twee of drie uur, niet voor de deur is gegaan met Jan Jan Walraven, Antoni Vreyns Verleysdonk en Dirk Jacob Bosman die allen ruzie hadden met hem en hun messe uyt hebbende. En of Goort Peter Loomans, ook een mes in de hand hebbende, niet heeft ge- sproken voor Peter Hendrik Tielen? Jan Tijs Haasen heeft gezien dat Jan Walraven, voor de deur zijnde, ging lopen, zeggende: "Ik heb geen mes" waarop Goort Loomans hem naliep en naar hem de miene maakte om te snijden, doch hij heeft geen mes gezien. De anderen weten niets.
Of zij gezien hebben dat Dirk Jacob Bosman de voornoemde Goort Peter Loomans met een hout zijn mes uit de hand sloeg en dat Dirk en Antoni Vreyns Antoni de voornoemde Goort met een hout op zijn hoofd sloegen tot bezwijmt neergevallen is? Jan Tijs Haasen heeft gezien dat Goort Peter Loomans en Dirk Bosman voor de deur naar elkander snijden en dat onder dat snijden Antoni Vreynse Goort Loomans heeft geworpen en dat deze op zijn gat viel. Na opgestaan te zijn is hij naar Antoni Vreynse gelopen, die voor het huis van Hendrik Evers stond en heeft daar naar hem gesneden. Tony zei daarop: "Hout op, ik heb geen mes, off ik sal U kletsen". Waarop Antoni Vreynse geslagen heeft naar Goort Loomans, zonder te weten waarmee, en deze is neergevallen. Jan Joosten van de Loverbosch heeft nog gezien dat Antoni Vreyns Verleysdonk en Jacobus van de Cruys ieder met een mes naar elkaar snijde zonder te raken. De anderen weten van niets.

Johannes Jansen Walravens is op 10-12-1747 te Asten hertrouwd met Elisabeth Hoefnagels, geboren te Asten op 28-11-1719 als dochter van Peeter Jansen Hoefnagels en Heylke Dircx Cuypers (zie Voormalig huis G773 en G774).

Voor dat tweede huwelijk moet hij een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 182 verso; 25-11-1747:
Staat en inventaris van Jan Jansen Walraven gehuwd geweest met Francyn Verhindert ten behoeve van Jan en Hendrik, zijn kinderen. Hij wil hertrouwen met Elisabet Hoefnagels.
Onroerende goederen: een huis, hof en aangelag in de Steegen 4 lopense, ene zijde kinderen Jan van den Dijk, andere zijde Hendrik Coopmans; land circa 13 lopense.
Roerende goederen: een kist, twee stoelen, een tafel, een bed met deken, diverse ketels, vuurgerei, een hoge kar en een slagkar, ploeg en eg.

Uit zijn tweede huwelijk had Johannes Jansen Walravens geen kinderen en uit de bewoningslijst over de periode 1736-1756 en de cijnsenlijst over de periode 1709-1761 blijkt dat Johannes Jansen Walravens al die tijd eigenaar en bewoner van het huis is:

Jaar Eigenaar nummer 7 Steegen Bewoners nummer 7 Steegen
1736 Jan Jansen Walravens Jan Jansen Walravens
1741 Jan Jansen Walravens Jan Jansen Walravens
1746 Jan Jansen Walravens Jan Jansen Walravens
1751 Jan Walraven Jan Walraven
1756 Jan Walraven Jan Walraven

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 15, folio 23 verso:
Jan Janssen Walravens den jonge bij coop 1735.
Het groot gasthuijs van den Bosch uijt het goet gelegen onder Asten inde Stegen, bestaende in huijs en aangelag.

Als zijn zoon Hendrik op 07-12-1760 te Asten overlijdt, wordt voor Jan Walraven een taxatie opgemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 17; 20-01-1761:
Taxatie van de onroerende goederen van Hendrik Jan Walraven overleden 09-12-1760. Jan Walraven, als vader en erfgenaam, legt de verklaring af. Waarde huis, schuur, stal, hof en aangelag in de Steegen 8 lopense, ene zijde Willem van Dijk, andere zijde Aart Driessen ƒ 100,-. Land en groes ƒ 94,-. Totale waarde ƒ 100,-. 20e penning is ƒ 9-14-0.

Ook de periode daarna is het huis nog tot het overlijden van Johannes Jansen Walravens te Asten op 23-01-1769 nog in zijn eigendom en bewoning:

Jaar Eigenaar nummer 7 Steegen Bewoners nummer 7 Steegen
1761 Jan Walraven Jan Walraven
1766 Jan Walraven Jan Walraven
1771 weg

Een half jaar voor het overlijden van Johannes Jansen Walravens is er nog een testament opgemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 208; 06-05-1768:
Jan Walraven en Elisabet Hoefnagels, in de Steege, testeren. Hij ziek. Alle voorgaande maakselen vervallen. Alles aan de langstlevende van hen beide. Na overlijden van de langstlevende gaan de goederen naar Jan Walraven, zoon van de testateur. Indien Elisabet de langstlevende is, zal deze de vaste goederen niet mogen bezwaren of verkopen als alleen als zij tot armoede komt of nodig is om de schulden te betalen. Er is dan wel consent nodig van de drost en schepenen, alhier en zal Jan, zoon Jan Walraven moeten hebben uit de nalatenschap, zijn kindsdeel van ƒ 20,-.

Elisabeth Hoefnagels als weduwe van Jan Walraven, verkoopt het huis:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 75 verso; 09-10-1769:
Gezien het request van Elisabet Hoefnagels, weduwe Jan Walraven, in de Steegen. Op 06-05-1768 heeft zij met haar man een testament gemaakt waarbij alles aan de langstlevende zou toekomen. Haar stiefzoon, Jan Walraven, kan ook rechten laten gelden. Hij is enige jaren geleden naar Holland vertrokken thans zonder bekende verblijfplaats. Zij bezit een vervallen huis met een aangelag en twee percelen land 8 lopense. Zij wil deze goederen graag verkopen om enige schulden, circa ƒ 60,-, te betalen en zichzelf te alimenteren. Zij vraagt toestemming. Naschrift: Fiat, mits het aan de zoon van Jan Walraven toekomende deel van ƒ 20,- te bewaren.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 85; 04-12-1769:
Elisabet Hoefnagels, weduwe Jan Walraven, in de Steegen, verkoopt aan Jan Aart Driessen huis, stal, hof en aangelag met de dries en het land aaneen in de Steegen 6 lopense, ene zijde de straat, andere zijde weduwe Willem van den Eerenbeemt, ene einde Willem van Dijk, andere einde Jan Aart Driessen. Verponding ƒ 1-08-0 per jaar. Bede ƒ 0-16-4 per jaar. Het Aangelag; land den Hekelaarskamp 1 lopense. Verponding ƒ 0-6-0 per jaar. Bede ƒ 0-5-0 per jaar. Land den Pasacker 1 l. 3 copse. Belast met ƒ 0-14-4 aan het Huis van Asten uit huis en aangelag. Koopsom ƒ 405,-, waarvan ƒ 200,- à 3½%. Marge 05-12-1770 gelost. Marge 20-12-1769 de ƒ 1,- armengeld wordt onder vermelding van verkoopster afgedragen aan Jan Hoefnagels, haar halve broeder, welke van den Armen wordt besteld.

Daarna is het huis afgebroken en Elisabeth Hoefnagels is op 04-02-1790 te Asten overleden. Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 rest op de plek van het huis een weiland in eigendom van Jan Peter Slegers:

Kadaster 1811-1832; B716:
Weiland, groot 49 roede 30el, de Stegen.
Eigenaar: Jan Peter Slegers.

Hieronder de kadasterkaart van 1832 met in de blauwe cirkel het perceel dat eertijds heeft toebehoord aan het groot gasthuis van 's-Hertogenbosch.

04

Op deze kaart is geheel boven ook het buurtschap Den Zwart Broeken te zien en tijdens het opstellen van deze kaart is het ingedeeld bij de Stegen. In latere bevolkingsregisters valt het buurtschap onder Ommel; het ligt namelijk dicht bij het Ommels Eindje, de huidige Jan van Havenstraat. De twee huizen derhalve zijn bij Ommel ingedeeld (zie Jan van Havenstraat 50 en Voormalig huis B780).

Overzicht bewoners

Hoeve op de Steegen
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1633 Groot Gasthuys 's-Hertogenbosch Anthonis Verhyndert Asten ±1590
1662 Groot Gasthuys 's-Hertogenbosch Hans Walravens Asten ±1610
1680 Groot Gasthuys 's-Hertogenbosch Tielen Verhindert Asten ±1630
1696 Groot Gasthuys 's-Hertogenbosch Frans Lucas Heeze ±1665
1717 Groot Gasthuys 's-Hertogenbosch Johannes Janse Walravens Asten ±1663
1732 Johannes Janse Walravens Asten ±1663 Johannes Janse Walravens Asten ±1663
Steegen huis 7
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jan Jansen Walravens Asten 10-12-1690 Jan Jansen Walravens Asten 10-12-1690
1741 Jan Jansen Walravens Asten 10-12-1690 Jan Jansen Walravens Asten 10-12-1690
1746 Jan Jansen Walravens Asten 10-12-1690 Jan Jansen Walravens Asten 10-12-1690
1751 Jan Walraven Asten 10-12-1690 Jan Walraven Asten 10-12-1690
1756 Jan Walraven Asten 10-12-1690 Jan Walraven Asten 10-12-1690
1761 Jan Walraven Asten 10-12-1690 Jan Walraven Asten 10-12-1690
1766 Jan Walraven Asten 10-12-1690 Jan Walraven Asten 10-12-1690
1771 weg
Referenties
  1. ^Parenteel Verhindert (http://daktari.antenna.nl/verhind.htm)
  2. ^Costuymen ende Usantien van de Stadt ende Lande van Cuyck, 1550 (http://de-wit.net/bronnen/histo/costumen_cuyk_1550.htm)
  3. ^Het groot gasthuijs van 's-Hertogenbosch (https://www.bossche-encyclopedie.nl/)
  4. ^Chroniek van de heerlijkheid Weert, getrokken uit de stadsrekeningen, charters en andere oorspronkelijke bescheiden (https://www.delpher.nl/nl/boeken1/gview?query=%22van+weert%22+asten&coll=boeken1&identifier=Ddu7xb_44B4C&rowid=1)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 20 november 2023, 16:49:32

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen