logo

De Vonder Homepagina


Achterbos 5

In de verpondingen van 1680 staat de weduwe van Hendrik Wilborts Vervoordeldonk, Maria Wilberts Verhaseldonck (zie Voordeldonk 89), als eigenaar genoemd:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 22:
Weduwe Hendrick Wilboorts.

De weduwe van zijn broer Jan Hendrick Wilbers Vervordeldonck, Elske Bernarts, erft het huis enkele jaren daarna en Matijs Fransen de Groot de grond:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 9 verso; 19-05-1692:
Matijs Fransen de Groodt man van Anneken Dircx, Hendrick Wilborts Vervordeldonck en Elske weduwe van Jan Wilborts Vervordeldonck. Zij delen de onbedeelde goederen van wijlen Willem Joosten Dircx schoonvader van de eerste comparant en Wilbort Jansen vader van de tweeden comparanten te weten een huis, land, groes aan Vordeldonck. En presentelijck in bewoning geweest bij Jan Antonis Vrients.
1e lot krijgt Matijs, land groes aan Vordeldonck 8 lopense, ene zijde Catalijn Vermeulen.
2e lot krijgt Elske, huis, hof en aangelag aan Vordeldonck 8 lopense. In bewoning geweest van Jan Antonis Vrients

Matijs Fransen de Groodt is geboren rond 1636 als zoon van Frans Matijssen Willems en Elsken Reynders (zie Voormalig huis B55). Hij is op 21-09-1660 te Asten getrouwd met Anneke Jansen Dircx Verheyen, geboren rond 1635:

1660, 21 7 bris; Tijs Franssen et Anneke Janssen; testes J Verdonck

1660, 21 september; Tijs Franssen en Anneke Janssen; getuigen J Verdonck

01

Het gezin van Matijs Fransen de Groodt en Anneke Jansen Dircx Verheyen.

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 23-03-1662 Asten 28-04-1691
Maria Coonen van de Schrik
Asten 25-08-1702 zie Voordeldonk 91
2 Elisabeth Asten 17-05-1664 Asten 25-02-1691
Arnoldus Aert Thielen
Asten 18-08-1727
3 Geertruij Asten 14-05-1666 Kind Asten ±1666
4 Josijn Asten 18-07-1668 Kind Asten ±1668
5 Wilhelmus Asten 19-07-1670 Kind Asten ±1670
6 Francis Asten 01-03-1673 Kind Asten 20-11-1688
7 Theodorus Asten 02-09-1675 Kind Asten ±1675
8 Johanna Asten 02-09-1677 Ongehuwd Asten 19-02-1713

Matijs Fransen de Groodt woont in een nabijgelegen huis (zie Kloostereind 1) en is op 11-11-1692 te Asten overleden en Anneke Jansen Dircx Verheyen is op 03-07-1697 te Asten overleden en hun kinderen verdelen de goederen:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 45 verso 04-03-1699:
Jan Matijssen de Groodt en Aert Aertsen Tielen man van Elske Matijssen de Groodt. Kinderen van Matijs de Groodt en Anneke Dircx Verheyen. Zij delen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Jan, huis, schuur, schop, hof, hofstad, land en groes op Vordeldonck 40 lopense. Zoals hij zelf in huur heeft; de helft van hooibeemd de Bruynenweert achter het kasteel van Asten; de onbedeelde helft van het goet aan den Ommelschen Bosch, waar Aert Aert Tielen nu op woont. Belast met ƒ 300,- aan Peter van de Luytelaer, te Eyndhoven, ƒ 500,- aan den Armen van Asten, ƒ 200,- à 5% aan Henrick Canters, president, waarmee een meerdere som is afgelost aan Joost Bruynen, ƒ 50,- aan Goort Jansen, ƒ 2,- per jaar aan den Armen van Asten, 16 stuiver per jaar cijns. De helft van de pachten op de goederen aan den Ommelschen Bosch.
2e lot krijgt Aert een huis, schuur, schop, land en groes aan Vordeldonck 40 lopense. Onlangs in bewoning en gebruik bij Jan Antonis Vrients; de helft van hooibeemd de Bruynenweert achter het kasteel van Asten; de helft van het goet aan den Ommelschen Bosch waar hij op woont. Belast met de helft van de pachten uit het goed aan den Ommelschen Bosch, ƒ 5,- per jaar aan Jan Wilborts, ƒ 50,- aan Goort Jansen, ƒ 1-2-8 per jaar aan het Convent van Ommel. De overige penningen heeft Aert afgelost. Naschrift Anneke, weduwe Matijs de Groodt, nog in leven, gaat akkoord met deze verdeling.

Volgens de verpondingen van 1707 is Aert Aertsen Tielen eigenaar van het huis:

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 1:
Aert Aertsen Tielen.

Aert Aertsen Tielen vraagt vergunning voor zijn bijen:

Asten Rechterlijk Archief 113 folio 20 verso; 05-04-1712:
Certificaat voor Aert Aertsen Tielen, op Vordeldonck deze heeft in eigendom verscheidene stocken of korven bijen en wil deze vervoeren, op verscheidene karren, naar Puysclick, in het Rijk van Nimwegen, tussen de Maese ende Wael, om ze aldaar gedurende drie maanden op de bloemen te laten vliegen. Na die tijd worden ze weer terug gebracht naar Asten. Wij, schepenen, verklaren dat de voorschreven bijen geen coopmansgoet is.

Dochter Elisabeth Matijsse de Groot is geboren op 17-05-1664 en is op 25-02-1691 te Asten getrouwd met Arnoldus Aertsen Tielen, geboren te Asten op 21-10-1666 als zoon van Arnoldus Joannis Tielen en Lyske Aerts (zie Voormalig huis F155):

Compareerende voorde schepenen ondergenoemd Aert Aerts Tiele, jongeman zijne ouderdom omtrent de 27 jaren sijnde en geassisteert bij Huijbert Aerts en Elisabeth de Groot, sijnde bruid oud omtrent 26 jaren sijnde geassisteert bij Jan Matijssen, versoeckende na de drie sondaaghse proclamatien onverhinderd gegaan sijn in de houwelijksen staat te worden bevestigd. Actum 10 februarij 1691.
Naar dat drie voorgaande proclamatien sonder inspraak gedaan sijnde, soo sijn de voorschreven persoonen in de houwelijksen staat bevestigd. Actum 25 februarij 1691.

02

Het gezin van Elisabeth Matijsse de Groot en Arnoldus Aertsen Tielen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 16-05-1692 Asten 19-02-1713
Joseph Hendrick Vervoordeldonk
Asten 04-04-1752 zie Voormalig huis C763
2 Johanna Asten 10-11-1694 Asten 06-11-1729
Egidius Hendricks van de Leensel
Asten 01-05-1733 zie Leensel 22
3 Helena Asten 16-02-1697 Asten 29-06-1721
Theodorus Meulendijck
Vlierden 06-03-1777
4 Arnoldus Asten 02-10-1699 Asten 06-11-1729
Antonia Pauwels Hoefnagels
Asten 14-10-1747 zie Voormalig huis F191
5 Francisca Asten 30-05-1702 Vlierden 21-11-1734
Arnoldus van Hugten
Vlierden ±1750

Volgens de verpondingen van 1713 en de hoofdgeldlijst van 1717 woont Aert Tielen in het huis:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 51 verso:
Aert Aertsen Tielen.
22-08-1728 van Jan Peters op de Leensel. In de bede ƒ 3 10 6.

Hoofdgeld XVIII-19 05-03-1717:
Aart Tilen, Elsken de vrouw
Jenneke, Helena en Aart
Francijn en Willem de herd.

In de bovenstaande hoofdgeldlijst wordt Willem als herder genoemd. Dit betreft waarschijnlijk Wilhelmus Botermaet, geboren te Asten op 10-05-1707 als zoon van Cornelis Botermaet en Aldegonda Willems.

1707 May 10; baptizatus est Wilhelmus filius ut dicituro legitimus Cornelij Botermaet et Aldegonda Willems; susceptores Antonius de Pluijm et Cornelia Willems.

10 mei 1707; gedoopt is Wilhelmus zoals wettige zoon van Cornelis Botermaet en Aldegonda Willems; getuigen Antonius de Pluijm en Cornelia Willems.

In het archief van Asten wordt Wilhelmus Botermaet ook genoemd als aangenomen kind bij Arnoldus Aertsen Tielen:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 117; 01-09-1715, akte is incompleet, het achterste deel ontbreekt:
Lijske Jansse, vroetvrouw, alhier, Cornelia Peters en Willemyn Janssen. Zij verklaren te weten dat Allegonda Willems, geboren te Asten, getrouwd met Cornelis Botermaet, nu circa negen jaar geleden hier te Asten gecraemt heeft een zoon met name Willem. Deze zoon is aan hen persoonlijk getoond en is in de cost bestelt bij Aert Tielen. Aert Tielen, hier ook present, verklaart dat de voornoemde Allegonda haar zoon aan hem heeft bestelt. Tijdens het baren, is op verzoek van Allegonda Willems, de vader van het kind gekomen en heeft het kind aangenomen. Het kind Willem, is hier ook present.

Elisabeth Matijsse de Groot is op 18-08-1727 te Asten overleden en Arnoldus Aertsen Tielen verhuist daarna naar Ostade (zie Voormalig huis F191). Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1741 is hij nog welk eigenaar, maar verhuurt het huis aan derden:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 9:
Aart Tielen. Huijs, hoff en aangelagh 2 lopense. In de bede ƒ 8-0-10.

Jaar Eigenaar nummer 3 Voordeldonck Bewoners nummer 3 Voordeldonck
1736 Aart Tielen Arnoldus van Heugten
1741 Aart Tielen Philip Jansen

Arnoldus Aertsen Tielen is op 15-02-1743 te Asten overleden en daarna wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 113 verso; 02-07-1746:
Joseph Vervoordeldonk man van Maria Aart Tielen, Helena Aart Tielen gehuwd met Dirk Meulendijk, wonende te Vlierden, Arnoldus Aart Tielen, Arnoldus van Hugten man van Francyn Aart Tielen, wonende te Vlierden, Dielis Hendriks van de Leensel gehuwd geweest met Jenneke Aart Tielen namens zijn onmondige kinderen met name Elisabet en Josyna. Allen kinderen en erven van Aart Tielen en Elisabet Mattijssen de Groot. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Joseph Vervoordeldonk ƒ 600,- ten laste van de goederen van Jan Teunis van der Linden, aan den Ommelsche Bosch transportbrief 23-03-1696 met rente ƒ 27,- per jaar, ƒ 100,- à 3%, binnen vier jaar, uit te keren door de ontvanger van het 4e lot
2e lot krijgt Dirk Meulendijk land den Voort 3½ lopense, ene zijde weduwe Jan van den Broek, andere zijde de Logtstraat, ene einde Cotshausen; groes het Hoyvelt 5 lopense, ene zijde Martinus Tijssen van Hooff, andere zijde Wilbert Verberne, ene einde de straat, andere einde Antoni Dirks; ƒ 150,- à 3%, uit te keren, binnen vier jaar, door de ontvanger van het 4e lot. Verponding: ƒ 3-05-10 per jaar, bede ƒ 0-17-08 per jaar.
3e lot krijgt Arnoldus Aart Tielen, huis, hof en aangelag met een akker de Camp, daaraan gelegen te Ostaden 2 lopense, ene zijde Goort Loomans, andere zijde en einde kinderen Hendrik Aart Tielen, ene einde de straat; land de Brasel 3 lopense, ene zijde Jan Coolen, andere zijde Willem Joosten, ene en andere einde Aart Wilberts; land het Haverlant 3 lopense, ene zijde Marcelis Coolen, andere zijde Antoni Kuypers, ene einde Arnoldus Aart Tielen; land op het Neutje 4½ lopense, ene einde Jan Verberne, ander einde Aart Tielen, ene einde kinderen Hendrik Tielen, ander einde de weg; land het Wortelvelt 1 lopense, ene einde Steven Jansen, andere einde kinderen Hendrik Tielen, ene en andere einde Claas Verhees; land aan de Moolen 2½ lopense, ene einde het kind van Tiele Verhindert, andere einde Goort Loomans, ene einde Hendrik Berkers, andere einde de weg; groes het Hoffke 1 lopense, ene einde Jan Verreyt, andere einde kinderen Hendrik Tielen, ene einde de straat; het Weyvelt 2 lopense, ene einde Joost Verberne, andere einde kinderen Hendrik Tielen, ene einde Antoni Haasen, andere einde Jan Ture Loomans; het Hoyvelt 2 lopense, ene zijde Jan Paulus, andere zijde Antoni de Kuyper 3, ene einde Johanna Loomans, andere einde de Aa; het groote Weyvelt 3 lopense, ene zijde Antoni Kuypers, andere zijde Paulus Geven, ene einde de drossard, andere einde de Aa; de Aa-beemt 3 lopense, ene zijde Willem Joosten, andere zijde Aart Wilbers, ene einde de Aa, andere einde de Keyzersdijk; groes het Haverlant 3 lopense, ene zijde kinderen Hendrik Tielen, andere zijde Antoni Kuypers, ene einde de straat, andere einde Arnoldus Aart Tielen. Belast met ƒ 2-10-0 per jaar aan de Kempenaar, te 's-Hertogenbosch. Verponding ƒ 13-02-4 per jaar. Bede ƒ 3-13-2 per jaar. ƒ 200,- à 3% uit te keren, binnen vier jaar, aan de ontvanger van het 5e lot. Marge Antoni Lintermans getrouwd met Elisabet Dielis Hendriks heeft, 17-05-1765, ontvangen van de weduwe Nol Tielen ƒ 100,-, zijnde haar aandeel. Wilbert Peters getrouwd met Josyna Dielis Hendriks, te Bakel, heeft, 06-07-1767, ontvangen ƒ 100,-, zijnde haar aandeel.
4e lot krijgt Arnoldus van Hugten een huis, hof en aangelag op Voordeldonk 2 lopense, ene zijde Gerrit Peters, andere zijde Heer Albers cum suis, ene einde de straat, andere einde Arnoldus van Hugten, land den Agterbosch 6 lopense, ene zijde Jan Vervoordeldonk, andere zijde en einde Juffrouw Lovens, weduwe Schenaarts; land 5 lopense, ene zijde Heer Albers, andere zijde weduwe Willem van Hugten, ene en andere einde Martinus Jan Paulus; land het Nieuwvelt 3½ lopense, ene zijde Albers cum suis, andere zijde Peter Coolen, ene einde Mattijs Bollen, andere einde de straat; de Manckesacker 1 lopense, ene zijde Mattijs Bollen, andere zijde erven Jan Goorts, ene einde kinderen Jacob Martens, andere einde de gemeente; groes het Biesvelt 3 lopense, ene zijde weduwe Leendert van Hugten, andere zijde en einde Albers cum suis, ene einde Hendrik Aarts; groes den Brant 4 lopense, ene zijde den Armen van Asten, andere zijde Peter Roymans, ene einde Bendert Vervoordeldonk, andere einde de gemeente; hooiveld Aartjesvelt 4 lopense, ene zijde en einde Goort Marcelis, andere zijde Juffrouw Lovens, andere einde de gemeente; weiveld de Pootbeemt 10 lopense, ene en andere zijde en ene einde Juffrouw Lovens, andere einde Goort Marcelis; groes de Weert 1½ lopense, ene einde Joseph Vervoordeldonk, ene en andere einde de Aa. Belast met ƒ 0-15-0 per jaar aan de Kempenaar van het Gemene Land, ƒ 1-02-8 per jaar aan de Kerk van Asten in twee posten, ƒ 100,- à 3% uit te keren, binnen vier jaar, aan Joseph Vervoordeldonk, ƒ 150,- à 3% idem aan Dirk Meulendijks. Verponding ƒ 12-18-0 per jaar. Bede ƒ 3-10-0 per jaar.
5e lot krijgen de onmondige kinderen van Dielis Hendriks van de Leensel, groes in het Root 6 lopense, ene zijde Jan van Hooff, andere zijde Willem Verhaseldonk, ene einde de kinderen van Albers, andere einde de Aa; ƒ 200,- à 3% uit te keren, binnen vier jaar, door de ontvanger van het 3e lot. Verponding: ƒ 2-14-0 per jaar.
Onder de goederen zijn geen leengoederen. Mocht Juffrouw Coolen, te Eyndhoven, uit hoofde van een obligatie of rentebrief, een vordering doen op de verdeelde goederen, dan zal deze, gelijkelijk verdeeld, betaald worden.

Arnoldus Rynders van Hugten is de ontvanger van het huis. Dochter Francisca Tielen is geboren te Asten op 30-05-1702 en op 21-11-1734 te Vlierden getrouwd met Arnoldus Rynders van Hugten, geboren te Vlierden op 21-02-1709 als zoon van Reijnerus van Hugten en Maria Joannes Nicolai van Neerven.

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joannes Vlierden 10-09-1735 Vlierden 20-01-1760
Maria Dirks Jacobs
Vlierden 07-03-1791
2 Jacobus Vlierden 11-01-1740 Vlierden 18-02-1770
Francina Francis van Hugten
Vlierden 06-05-1809
3 Arnoldus Vlierden 15-05-1743
4 Henricus Vlierden 02-01-1746

Zij wonen hun hele leven in Vlierden en verhuren het huis volgens de bewoningsgeschiedenis over de periode 1746-1771 aan verschillende pachters:

Jaar Eigenaar nummer 3 Voordeldonck Bewoners nummer 3 Voordeldonck
1746 Arnoldus van Hugten Philip Jansen
1751 Arnoldus van Hugten Jan van Leensel
1756 Arnoldus van Hugten Jan van Leensel
1761 Arnoldus van Hugten Jan Arnoldus van Hugten
1766 Arnoldus van Hugten Jan Arnoldus van Hugten
1771 Arnoldus van Hugten Arnoldus van Gemert

Francisca Tielen is vermoedelijk rond 1750 te Vlierden overleden en Arnoldus Rynders van Hugten is op 18-06-1772 te Vlierden overleden. Hieronder zijn begraafakte:

03

Zonen Jan en Jacobus erven het huis en verkopen dit door aan Peter Canters:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 215; 21-10-1772:
Jan van Hugten, te Vlierden en Jacobus van Hugten te Vlierden. Zij verkopen aan Peter Canters, op Voordeldonk huis, hof en aangelag, te Voordeldonk 2 lopense, ene zijde de straat, andere zijde Francis Goort van Bussel; land den Agterboschacker 6 lopense, ene en andere zijde Francis Goort van Bussel; land 5 lopense, ene zijde Francis van Bussel, andere zijde Mattijs Bollen; land het Nieuwvelt 3½ lopense, ene zijde Francis Goort van Bussel, andere zijde weduwe Francis Zeegers; land de Mannekesacker 1 lopense, ene en andere zijde Mattijs Bollen; groes het Busvelt 3 lopense, ene zijde Francis Goort van Bussel, andere zijde Aart Hendriks; groes den Brant 4 lopense, ene zijde Hendrik Marten Gielis, andere zijde kinderen Joost van Hugten; hooiveld Aartjesvelt 4 lopense, ene en andere zijde Laurens Jelisse; de Pootbeemt 10 lopense, ene zijde Laurens Jelisse, andere zijde Marten Vermeulen; groes de Weert 1½ lopense, ene zijde de groote Aa, andere zijde de kleyne Aa. Belast met ƒ 0-13-0 per jaar aan het Gemene Land, 4½ vat rogge per jaar of ƒ 1-2-8 per jaar aan de Kerk van Asten. Verkopers aangekomen bij deling de dato 05-10-1772 te Vlierden bij versterf van hun vader. Koopsom ƒ 1340,-.

Peter Goort Canters is geboren te Asten op 10-12-1713 als zoon van Godefridus Thomas Canters en Josina Jansen (zie Busselseweg 7). Hij is op 02-02-1738 te Asten getrouwd met Ida Petri Peeters, geboren op 15-04-1713 te Asten als dochter van Petrus Peeters en Johanna Willems (zie Voormalig huis C682):

04

Het gezin van Peter Goort Canters en Ida Petri Peeters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 19-05-1739 Asten 12-10-1766
Johanna Joosten van Bussel
Asten 27-08-1769
Wilhelma Steven Jansen
Asten 11-12-1827 zie 't Hoekske 10
2 Petrus Asten 26-11-1743 Someren 21-10-1770
Johanna Janse Philipse
Asten 30-12-1814 zie ook Voormalig huis C682
3 Kind Asten 08-10-1748 Kind Asten 08-10-1748

De bewoningsgeschiedenis van Asten vermeldt Peter Canters als eigenaar en zijn zoon Peter Canters den jonge als bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 3 Voordeldonck Bewoners nummer 3 Voordeldonck
1776 Peter Canters Peter Canters den jonge
1781 Peter Canters Peter Canters den jonge

Ida Petri Peeters is op 21-05-1774 te Asten overleden en Peter Goort Canters is op 11-07-1782 te Asten overleden:

05

Aangezien in de gevel van deze boerderij het jaar 1778 staat, is de boerderij rond die tijd herbouwd. Kort na het overlijden van Peter Canters wordt de erfenis tussen de twee broers Pieter en Jan verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 94 verso; 10-08-1782:
Peter Canters, schepen, op Voordeldonk en Jan Canters, op Heusden. Kinderen en erven van Peter Canters en Ida Peter Molle, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot krijgt Peter de goederen op Voordeldonk, bestaande uit huis, hof en aangelag, waar hij woont 2 lopense, ene zijde Francis van Bussel, andere zijde de verkrijger; land den Agterbosch 6 lopense, ene zijde Francis van Bussel, andere zijde Aart Hendrik Aarts en de weduwe Jan Smits; land 5 lopense, ene zijde Francis van Bussel, andere zijde Peter Hendrik Martens; land het Nieuwvelt 3½ lopense, ene zijde Dirk Zeegers, andere zijde Francis van Bussel; de Mannekensacker 1 lopense, ene en andere zijde Mattijs Bollen; het Bus- of Biesvelt 3 lopense, ene zijde Francis van Bussel, andere zijde weduwe Jan Smits; groes den Brant 4 lopense, ene en andere zijde weduwe Joost van Hugten; hooiveld Aartjesvelt 4 lopense, ene en andere zijde Laurens Jelisse; de hey den Pootbeemt 10 lopense, ene zijde Laurens Jelisse, andere zijde weduwe Marten Vermeulen; groes de Weert 1 lopense, ene zijde Claas van der Westen, andere zijde Jan Brunas; huis, hof en aangelag op Voordeldonk 2½ lopense, ene zijde Peter Martens, andere zijde de straat; land aan den Dries 2½ lopense, ene zijde Peter Martens, andere zijde de straat; groes het Broekveltje 2 lopense, ene zijde het Broek, andere zijde Huybert Joost van den Eynden; een heiveld de Nieuwe Erve 3½ lopense in 1768 van de gemeente gekocht, ene zijde de verkrijger, andere zijde de gemeente; land agter het Clooster te Ommel 1½ lopense, ene zijde Gerrit Evers, andere zijde weduwe Francis van de Vorst. Belast met ƒ 1-02-8 per jaar aan de Kerk van Asten, ƒ 0-15-0 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar.
2e lot krijgt Jan de vaste goederen op Heusden zoals bij hem in bewoning en gebruik zijn te weten huis, hof en aangelag 1½ lopens, ene zijde Jan Daandel Coolen, andere zijde kinderen Mattijs van den Eynden; de Straatacker 4½ lopense, ene zijde weduwe Leendert van Hugten, andere zijde Goort Slaats; den Grootenacker 2½ lopense, ene zijde Jan Daandel Coolen, andere zijde Antoni van Bussel; groes / land een acker bij Wouters 1½ lopense, ene zijde Peter Boumans, andere zijde de straat; den Beekenacker 2 lopense, ene zijde de verkrijger, andere zijde Jan Daandel Coolen; groes het Weyvelt 3 lopense, ene zijde Willem Coolen, andere zijde Mattijs Slaats; groes het Nieuwvelt 1 lopense, 3 copse, ene zijde Dirk Peter Martens, andere zijde Pieter Slaats; groes Veesvelt 1 lopense, ene en andere zijde de verkrijger; groes de Wey 1 lopense, ene zijde Marten Berkers, andere zijde Dirk van Helmont; groes den Brant 2 lopense, ene zijde Jan Coolen, andere zijde de verkrijger; groes de Weye 1 lopense, 1 copse, ene zijde Jan Bruystens, andere zijde Hendrik van Bussel; Nieuwe Erve gelegen agter de Camp van Jan Lomans 2 lopense, 12½ roede in 1768 gekocht van de gemeente, ene zijde Philip van Hugten, andere zijde de gemeente. Belast met ƒ 1-5-0 per jaar aan de Heren van Asten.

Peter Peter Canters is geboren te Asten op 26-11-1743:

Baptizatus est Petrus filio legitimus Petrus Govert et Yde Peeters; suscepterunt Martinus Godefridi Verberne et Elisabeth Willems van den Eijnden.

Gedoopt is Peter wettige zoon van Peter Goort en Yde Peeters; getuigen Martinus Godefridi Verberne en Elisabeth Willems van den Eijnden.

06

Hij is op 21-10-1770 te Someren getrouwd met Johanna Janse Philipse, geboren op 07-05-1743 te Someren als dochter van Johannes Philipsen en Catharina Martinus Marcus:

07

Het gezin van Peter Peter Canters en Johanna Janse Philipse:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 10-08-1773 Asten 24-01-1801
Lutgarda Loverbosch
Asten 01-01-1848 zie ook Voormalig huis B415
zoon Thomas zie Voormalig huis B402a
2 Ida Asten 12-10-1775 Asten 14-04-1799
Francis Gerrit Zeegers
Someren 23-03-1851
3 Johanna Asten 07-07-1777 Asten 24-02-1805
Hendrik Anselmus van de Mortel
Asten 20-01-1851 zie Voordeldonk 99
4 Judoca* Asten 27-03-1780 Asten 24-02-1811
Hendrik van de Leensel
Deurne 20-12-1863 zie Voormalig huis C682
5 Petronilla Asten 19-09-1782 Deurne 23-04-1809
Marcelis van Doorn
Asten 09-02-1857
6 Henricus Asten 03-01-1785 Asten 28-01-1810
Goverdina Goort Rynders
Deurne 29-02-1848 Vreekwijk te Deurne

* wordt ook wel Francisca genoemd

Volgens de bewoningsgeschiedenis en de verpondingen van 1810 woont Peter Kanters in het huis:

Jaar Eigenaar nummer 3 Voordeldonck Bewoners nummer 3 Voordeldonck
1798 Peter Kanters Peter Kanters
1803 Pieter Kanters Pieter Kanters

Verpondingen 1810 XIVd-67 Voordeldonk folio 94:
Willem, Ida, Francijna, Peternel en Hendrikus kinderen bij versterf 1801.
Peter Kanters ½ bij versterf 1801.
Peter Kanters bij deling 10-08-1782.
Nummer 3 huijs, hof en aangelag. 2 lopense.

Johanna Janse Philipse is rond 1800 te Asten overleden en Peter Peter Canters is op 30-12-1814 te Asten overleden:

08

Na zijn overlijden staat in het notarieel archief dat zijn schoonzoon Marcelis van Doorn het huis erft:

Notarieel Archief 38-98 Asten 06-10-1815:
Marcelis van Doorn man van Petronella Kanters, wonende te Liessel, Hendrik van de Leensel man van Francijn Kanters, Hendrik van de Mortel gehuwd met Johanna Kanters.
1e lot krijgt Marcelis van Doorn huis, hof en aangelag, het oud huijs van Pieter Kanters, gelegen op Voordeldonk, ene zijde Hendrik van de Leensel.

Uit een andere notarieel archief en uit de kadasterdata over de periode 1811-1832 maken we op dat Marcelis van Doorn nog steeds eigenaar is:

Notarieel Archief 51-19 Asten 10-03-1828:
Marcelis van Doorn bekend schuldig te zijn aan Pieter Leenen koopman, als borg een huis en land op Voordeldonk groot samen 3 bunder.

Kadaster C680 1811-1832:
Huis en erf, groot 05 roede 30 el, noord Voordeldonk, klassen 9.
Eigenaar: Marcelis van Doorn.

Hieronder de kadasterkaart van de Achterbosch met in de cirkel het huis en daaronder de bijbehorende kadastergegevens:

09

10

Marcelis van Doorn is geboren op 21-11-1776 te Deurne als zoon van Arnoldus van Doren en Theodora Mennen. Hij is op 23-04-1809 te Deurne getrouwd met Petronella Petri Kanters, geboren te Asten op 19-09-1782 als dochter van Peter Kanters en Johanna Philipse:

11

Het gezin van Marcelis van Doorn en Petronella Petri Kanters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Deurne 10-04-1811 Ongehuwd Asten 29-09-1832
2 Gordina Deurne 28-09-1813 Ongehuwd Asten 08-11-1853
3 Petronella Asten 22-04-1816 Asten 05-04-1845
Egidius Aarts
Asten 22-01-1856
4 Johanna Asten 15-04-1819 Ongehuwd Asten 16-03-1863 Liefdehuis
5 IJda Asten 15-12-1821 Asten 06-02-1864
Jacobus Aarts
Asten 24-09-1878 zie Voormalig huis G655

Marcelis van Doorn is op 28-10-1847 te Asten overleden en Petronella Kanters is op 09-02-1857 te Asten overleden. Het huis is volgens de kadastrale legger rond 1833 verkocht aan Arnoldus Segers, geboren op 02-02-1796 te Asten als zoon van Franciscus Arnoldi Segers en Catharina Joannis Segers (zie Voormalig huis G92). Hij is op 25-04-1833 te Helmond gehuwd met Johanna Vlemmix, geboren op 08-10-1803 te Bakel als dochter van Wilhelmus Hendricus Vlemmings en Maria van de Vondervoort:

12

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont het gezin van Arnoldus Segers en Johanna Vlemmix in het huis met huizingnummer C52 en vanaf 1869 nummer C56:

13

Arnoldus Segers overlijdt te Asten op 25-02-1871 en Johanna Vlemmix is op 11-04-1883 te Asten overleden en rechts het bidprentje bij hun overlijden.

Hieronder in de krant de Zuid-Willemsvaart van16-02-1884 verkopen de erfgenamen roerende goederen:

Daarna komt het huis in bewoning van Willem Jonkers, die vanuit een nabijgelegen boerderij (zie Achterbos 9), hier naar toe verhuist. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 zien we de verandering in bewoning van het huis met dan het huizingnummer C52:

De erven van Arnoldus Segers, met name zoon Francis Segers, zijn nog in het bezit van de boerderij en verkopen in een advertentie in de krant de Zuid-Willemsvaart van 27-10-1883 dieren, landbouwgereedschappen en bomen:

14

Willem Jonkers is op 28-04-1895 te Asten overleden en Maria van den Berg is te Asten op 07-11-1900 overleden. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 22-06-1901 verkopen de kinderen van Willem Jonkers hun oogst.

15

Daarna wordt het huis bewoond Johannes van Kessel, geboren op 08-12-1868 te Someren als zoon van Hendrik van Kessel en Johanna Maria Verberne. Hij is op 26-01-1894 te Asten getrouwd met Antonetta van de Ven, geboren op 04-07-1870 te Asten als dochter van Leonardus van de Ven en Francisca van Heugten (zie Voormalig huis B416). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1890-1900 is de overgang van het huis met huizingnummer C49 te volgen:

16

Rond 1905 koopt Johannes van Kessel het huis en vindt er na tien jaar verbouw en bijbouw plaats resulterend in kadasternummer C2416, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

 

In de bevolkingsregisters van Asten over de perioden 1900-1910, 1910-1920 en 1920-1930 woont het gezin van Johannes (Hannes) van Kessel en Antonetta van de Ven steeds in het huis met huizingnummer veranderend van C48 via C42 naar C29, ook wel bekend als Achterbosch 1:

17

Ook over de periode 1930-1938 wonen Johannes (Hannes) van Kessel en Antonetta van de Ven met hun gezin in het huis op Achterbos 1:

18

Hieronder een foto van een koets geleid door Theodorus (Dorus) van Kessel met bij het wiel Peter Johannes (Jan) van Kessel en in de koets Petronella (Nel) en Wilhelmina (Mina) van Kessel. Op de koets zitten de dames de Vent en achter de koets pater Otgerus de Vent.

In het Peelbelang van 02-12-1944 komt er bij Johannes van Kessel een maal aangelopen:

18a

Antonetta van de Ven is op 12-12-1937 te Asten overleden en Johannes (Hannes) van Kessel is te Asten op 11-01-1955 overleden, waarvan hieronder de overlijdensakte.

19

Hieronder een foto uit 1973 en daaronder een streetview van de boerderij met de inscriptie van het bouwjaar 1778:

20

21

In de beschrijving bij heemkundekring De Vonder over deze boerderij, lezen we het volgende:

Object: Achterbos 5, tot 11-03-1963 Achterbosch 1.
Bouwhistorie: Particuliere bouw van boerderij, bouwjaar circa 1778, verbouwingen 1955, 1957, 1960, 1962, 1964 en 1969 bouw van dierenverblijven en schuren , 1978 verbouw tot woning.
Gebruikshistorie: Boerderij van circa 1778 tot 1978.
Eigenaren/bewoners: Hendrik Jonkers*, daarna Toon Zeegers** en later door Hannes van Kessel.
Soort woning: Langgevelboerderij.
Interview: Oudste nog bestaande boerderij van de Achterbosch, daterend van 1778. In de gevel is met afwijkende witte stenen het jaartal 1778 gemetseld.

* Hendrik Jonkers is geboren te Deurne op 06-03-1866 als zoon van Willem Jonkers.
** Toon Zeegers komt niet op dit adres voor, wel woonde hij in een nabij gelegen huis (zie Wezelstraat 4).

Overzicht bewoners

Hoeve de Agterbosch
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Maria Willems Verhaseldonck ±1620 Maria Willems Verhaseldonck ±1620
1692 Matijs Fransen de Groodt ±1635 Matijs Fransen de Groodt ±1635
1707 Aart Aertsen Tielen Asten 09-01-1662 Aart Aertsen Tielen Asten 09-01-1662
Voordeldonck huis 3
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Aart Tielen Asten 09-01-1662 Arnoldus van Heugten Vlierden 21-02-1709
1741 Aart Tielen Asten 09-01-1662 Philip Jansen Asten ±1710
1746 Arnoldus van Hugten Vlierden 21-02-1709 Philip Jansen Asten ±1710
1751 Arnoldus van Hugten Vlierden 21-02-1709 Jan van Leensel Asten ±1710
1756 Arnoldus van Hugten Vlierden 21-02-1709 Jan van Leensel Asten ±1710
1761 Arnoldus van Hugten Vlierden 21-02-1709 Jan Arnoldus van Hugten Vlierden 10-09-1735
1766 Arnoldus van Hugten Vlierden 21-02-1709 Jan Arnoldus van Hugten Vlierden 10-09-1735
1771 Arnoldus van Hugten Vlierden 21-02-1709 Arnoldus van Gemert Heeze 09-01-1745
1776 Peter Canters Asten 10-12-1713 Peter Canters den jonge Asten 26-11-1743
1781 Peter Canters Asten 10-12-1713 Peter Canters den jonge Asten 26-11-1743
1798 Peter Kanters Asten 26-11-1743 Peter Kanters Asten 26-11-1743
1803 Pieter Kanters Asten 26-11-1743 Pieter Kanters Asten 26-11-1743
Kadasternummer C680
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C680 1832-1833 Marcelis van Doorn Deurne 21-11-1776
C680 1833-1871 Arnoldus Segers Asten 02-02-1796
C680 1871-1905 erven Arnoldus Segers
C680 1905-1915 Johannes van Kessel Asten 08-12-1868
C2416 1915-1938 Johannes van Kessel Asten 08-12-1868
Achterbosch 1
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1815 Pieter Kanters Asten 26-11-1743 Johanna Janse Philipse Someren 07-05-1743 30-12-1814
1815-1833 Marcelis van Doorn Deurne 21-11-1776 Petronella Petri Kanters Asten 19-09-1782 09-02-1857
1833-1859 Arnoldus Segers Asten 02-02-1796 Johanna Vlemmix Bakel 08-10-1803
C52 1859-1869 Arnoldus Segers Asten 02-02-1796 Johanna Vlemmix Bakel 08-10-1803
C56 1869-1879 Arnoldus Segers Asten 02-02-1796 Johanna Vlemmix Bakel 08-10-1803 25-02-1871
C52 1879-1883 Johanna Vlemmix Bakel 08-10-1803 weduwe Segers 11-04-1883
C52 1884-1890 Willem Jonkers Gemert 26-08-1827 Maria van den Berg Bakel 16-04-1825
C49 1890-1900 Willem Jonkers Gemert 26-08-1827 Maria van den Berg Bakel 16-04-1825 28-04-1895
C48 1900-1910 Johannes van Kessel Asten 08-12-1868 Antonetta van de Ven Asten 04-07-1870
C42 1910-1920 Johannes van Kessel Asten 08-12-1868 Antonetta van de Ven Asten 04-07-1870
C29 1920-1930 Johannes van Kessel Asten 08-12-1868 Antonetta van de Ven Asten 04-07-1870
1 1930-1938 Johannes van Kessel Asten 08-12-1868 Antonetta van de Ven Asten 04-07-1870 12-12-1937

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 24 februari 2024, 19:18:11

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen