logo

De Vonder Homepagina


Achterbos 9

Het archief van 1464 vermeldt een hoeve Lensdonck grenzend aan de hoeve van het Convent van Binderen:

Archief 3031 XXVI/127 bladzijde 72 verso; 04-02-1464:
Marcelis Willems, Dirck van Rut, Philipss vanden Bosch, Gherit vande Hoeve, Peter Verijt, Gelis van Hall ende Peter Hendricks vande Weijen, schepen van Asten doen cont enne ghelijck dat voor ons comen is Dirck Jans soen van Diepenbeeck was hij heeft erflijk vercocht Henriken Hermans vander Weijen was een mud rogge sjaers erfpacht der maten van Asten alle jaer te gelden erflijck ende betalen op onse vrouwe light misdach uit sijne huijs van vier gebonden metter hoffstat ende met vijf lopen lands die daer bij ende aen gelegen sijn aen Gheen Lensdonck inde parochie van Asten, ene zijde Convent van Bijnderen, andere einde Erf Dirks vande Euseldonk, andere zijde Dirck Jans Diepenbeeck.

In het rechterlijk archief van Asten worden de Achterbosch (ook bekend als Afterbosch) en de Lensdonk (ook Leynsdonck of Leensdonck genoemd) voor het eerst genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 54 folio 41 verso; 12-02-1466:
Aert Geldenszoon van der Meer en Dirc Dirc Jacobszoon was, hebben opgedragen en overgegeven aan Aert Vranckenzoon Vervoert een huizing met hofsteden en erfenis aant Afterbosch, ene zijde Jan van Afterbosch en Dirc Verbeersdonck, andere zijde Art Geldens en Dirc Jacobs, ene einde Katelijn Philips en haar kinderen, andere einde de gemeynt. Dit huis hadden Aert en Dirc voortijds gekocht van Lauwreyns Ysbout Copyszoon was en Ermgard zijn zuster. Alle erfenissen die Aert en Dirc erfelijk gekocht hadden van Mercelys Aerts en gelegen tot Afterbosch, ene zijde Vreynssen Ysbout Copijs, ander einde Dirc Beckers, ene einde de gemeynt, andere einde een weg. Aert en Dirc doen helmelinge tot behoef van Art Vrancken, uitgenomen dat zij de schuur met de erfenis alwaar die op staat erfelijk verkocht hebben aan Goyaert van Thoren en nog uitgenomen 2 1⁄2 mud rog erfpacht die zij daarin verkocht hebben.

Asten Rechterlijk Archief 54 folio 63; 03-05-1467:
Ysbout Mercelis Artszoon soens soen was van den Dijck heeft opgedragen aan Jan Mercelis Artszoon zijn broeder, een mud rog erfpacht jaarlyx met de schepenbrieven. Dit mud had Ysbout voortijds gekocht van Katelijn zijn wettige moeder en verder van zijn mede erfgenamen als Mercelys Arts wettige kinderen en dat Mercelis Artszoon van den Dijck zijn wettige vader was, het eertijds gekocht had van Art Geldenszoon van der Meer en van Dirck Dirc Jacobszoon en men jaarlijks geldt uit zijn deel van een schuur met de hofëtad en erfenis daarbij gelegen ter stede geheten Afterbosch,ene zijde Wreyns Ysbout Copyszoon. andere zijde Dirc Beckers, alwaar een weg tussen beiden loopt die samen aan de verkoper en aan Dirck Beckers toebehoort, andere einde de gemeynt. Dit alles volgens de principaele brief, verder belooft hij alle commer van sijnre wegen daerin wesende af te doen op hom.

Asten Rechterlijk Archief 55 folio 47 verso; 09-05-1474:
Dirc Roefszoon van den Beernen heeft opgedragen aan Gherit Artszoon van Helmont twee lopens land op Achterbosch, met de brieven daarover. Deze had Dirc voortijds gekocht van Janen Metten Ysbout Copijsdochterszoon en die Jan eerder gekocht had van Goyart Abenzoon van Thoren en Goyart eerder van Willem Jacops en Willem had het gekocht gehad van Jan van Achterbosch. Belending ene zijde Katelijn Verrijt en haar kinderen, andere zijde de kinderen van Jan van Achterbosch, ene en andere einde Jan, de verkopers vader, alwaar een graeft tussen beiden ligt die Jan des verkopers vader toebehoort zoals de brief dat bevat. Dirc doet helmeling tot behoef van Gherit de koper. Vrij behalve een mander rog erfpacht die Jan voerscreve daar erfelijk in verkocht had. Notabene Janen Metten Ysbout Copijsdochterszoon is Jan de zoon van Metten die een dochter is van Ysbout Copijs. 

Asten Rechterlijk Archief 55 folio 69; 31-01-1476:
Peter Philips Verrijt de jongste verkoopt aan Jan zijn broer, ook Philips zoon 33 lopense rog erfpacht op Onze Lieve Vrouwedag jaarlyx te betalen uit een stuk land in Afterbosch gelegen, ene zijde Gherit Artszoon van Helmont, andere zijde Thony Hans Swaghers en anderen, ene einde de erfgenamen Marten Goyarts wijf van Thoren en haar kinderen, andere einde de gemeynt; een beempt, den Poetbeempt gelegen in geen Leensdonck, ene zijde Gherit Artszoon van Helmont, andere zijde Margriet Willems en haar kinderen, ene einde het conventvan Bynderen, ander einde de gemeynt. Vrij, uitgenomen 4 mud daar de helft van dat stuk land in gehouden is.

Ook daarna worden de Achterbosch en Lensdonk nog geregeld genoemd in de archieven: 

Asten Rechterlijk Archief 56 folio 4; 28-12-1480:
Scepenen Dirck Roefs, Mercelis van den Borlaer. Item Gherit Artszoon van Helmont als man en momboir van Margriet, verkoopt aan Jan Philipszoon Verrijt was een huizing met de hofstad daarbij en gelegen in Afterbos, ene zijde Jan van den Eynde en anderen, andere zijde en ene einde Peter Philipszoon van der Rijt, andere einde de gemeynt; een stuk beempt, den Poetbeempt en gelegen in gheen Loensdonck, ene zijde Peter Verrijt, andere zijde en ene einde convent Bynderen, andere einde de gemeynt. Gherit heeft helmelinge vertegen op het huis en toebehoren tot behoef van Jan voorsreven. Gherit belooft Jan te vrijen van alle voorcommer behalve van de cijns van de grond en 2 mander rog die daar uitgaande is.

In 1536 wordt de hoeve de Achterbosch opnieuw genoemd in de archieven:

Rechterlijk Archief Helmond 3803 akte 1524, 02-12-1536:
Daniel Willems soen van den Eijnd, als voogd zijner vrouw, Catharina, dochter van Thijs van den Berge, heeft verkocht aan Goijart van den Goir 15 lopen rogge uit een akker te Asten ter plaatse geheten in Achterbosch hoeven, ene zijde erfe Peter van den Eijnd, andere zijde erve Jan Joesten soen van Dael, andere einde Aert Geldens soen van Boest.

De hierboven genoemde namen vinden we deels ook terug in het Astense archief:

Asten Rechterlijk Archief 61a folio 57; 07-11-1544:
Jan Jan Dirck Ghielens verkoopt aan Peter, Jan en Aert gebroeders kinderen Wilmen van den Eynde en Aert Aertszoon Vervoert momboir van Heylwig zijn vrouw ook dochter van Wilm voorschreven alzulk erfelijk goed als hem Jan met zijn vrouw aangestorven was van Wilmen Vereyseldonc en Elsbene zijn huisvrouw.
Peter, Aert en Jan kynder Wilms Vereynseldonck en Aert Aertszoon Vervoert als man en momboir van Heilwig zijn vrouw ook dochter Willems voorschreven hebben erfelijk gedeeld:
2e lot krijgen Jan en Aert: een huis, hof en erfenis aan Achterbosch, ene zijde Wilm Danels, andere zijde Lenart Mercelis Maes en anderen, ene einde de straat, andere zijde de erfgenamen Bruysten Thijs; dat half eeusel, Creyengoir geheten; de helft van land op Loverbosch. Met behoud van jaarlijks de cijns van de grond en 14 vaten rog.

Dan is er een eeuw nagenoeg geen informatie te vinden over de hoeven, wel over stukken land en groes gelegen in de buurt van de Achterbosch en de Lensdonck. Pas na de vrede van Münster als de kerkelijke bezittingen door de Raad van State worden geconfiqueerd wordt weer iets gevonden in de archieven. In de archieven van de abdij van Binderen van 1662-1670 en bij de verpondingen in 1662 wordt Jan Hendrick Joosten, ook wel bekend als Jan Hendrick van de Vorst, als gebruiker genoemd:

Archief 2157 Binderen; 1662 :
De hoeve genaemt het Achterbosch met de helft van de hoeve genaemt Leijnsdonk voor desen affgebrocken sijnde, belast met 12 stuiver chijns aen heer van Asten in verscheijden texten ende is tsamen groot in teullant 66 lopensaet, bij Jan Hendrick Joosten ingehuert voor 164 gulden jaerlijcx, ende bij sijnde ouders aenveert met den halve schuer, uijtgenomen van 13 lopensaet lants die vande Leendoncx hoeve bloot aen stoppelen sijn aenveert gelijck den hoevenaer verclerde oock conform de laetst verpaght cedulle, verstaette oock woonhuijs metten hoefstat anex schaepskoij, backhuijs, schuer, schop, verkenscoij, peert stall. Reparatie, het dack boven de keuken.

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 47 verso:
De abdije van Bijnderen, gebruiker Jan Hendrick van de Vorst.

Archief 1.01.19 inventaris 2156 II Verpachting sedert 1653 tot 1664:
De hoeve genaemt het Achterbosch met de helft van de hoeve genaemt Leijnsdonk voor desen affgebrocken, pachter Jan Hendrick Joosten, is op den Leijnsdonck gecomen bloot op 13 loopensaet. Belast met 12 stuiver chijn aende heer van Asten in verscheijden texten, groot in teullant 66 loopensaet, hooijlant ontrent 20 voeder, weijlandt tot ontrent, 25 beesten, ingehuert voor 164 gulden jaerlijcx. Bestaet in een woonhuijs metten hoefstall annex, schaepskoij, backhuijs, schuer, schop, verkenskoij ende peertstal, huijs ende schuer redeijck goet. Peantagie 109 opgaende eijcke boomen waer onder veel meer als een vadem dick wat minder, oock eenige 1 voet en de minste ½ voet dick waren, daer onder veel rijp noch eenige boomen wat minder als ½ voet, oock eenige eerst geplante heesters, 40 eijcke boomen meer als eenen vadem eenige minder oock sommige 1 voet ende andere ½ voet dick.

Archief 1.01.19 inventaris 2156 II 24-11-1664:
De huijsinge ende hoeve genaamd Achterbosch met de helft van de hoeve genaamd Lijnsdonck, soo en gelijck Jan Haricx Joosten allet helve in hueringe is hebbende. Renten waerden mette halve schaer, uitgenomen, 13 lopensaet gecomen vande voorschreve Lijndonksche hoeve en de bloot aende stoppelen sijn aenveert, belast aende heer van Asten met 12 stuiver cijns in verscheijdenen texten, gecocht bij den rentmeester Pieterson voor 4100-0.

Asten Rechterlijk Archief 6 folio 78 verso, 09-07-1670:
De Heilige Geestmeesters hebben bevonden dat Peeter Dircx en Philips Goortsen, als Heilige Geestmeesters, op 05-03-1642 hebben overgedragen twee rentebrieven beide op de hofstad van Marcelis van Groeningen, een van een malder rogge jaarlijks en de ander van vier vat rogge jaarlijks. Op dezelfde zijn deze twee panden door de Heilige Geestmeesters gewezen tot pantsteeckinge en hebben ze de eerste kreppe ontvangen. Op 26 maart de tweede kreppe, op 21 mei de derde kreppe, op 4 juni de vierde kreppe, en alzo niets anders resteert dan dat de panden zullen worden opgenomen door de Officier en de Heilige Geestmeesters in de possesie. Fousijn Rosa, coopman te 's Hertogenbosch en Adriaen van Velthoven, te Heese, aanleggers, namens hen Ideleth, contra een pachthof in den Achterbosch bewoond door Jan Hendricx van de Vorst en geweest zijnde van Johan Pietersom, gedaagden de Haes, uit Helmont, namens de erven Pieterson. De obligatie ten laste van Jan Franssen Verrijt op 19-12-1668 zijnde ƒ 200,- zal op verzoek van Meester Antony Canters executabel worden gewezen. Jonkheer Henrick Francois de Bardoel, Heer van Perweel, aanlegger, contra Jan Peeter Bollen, gedaagde. Aanlegger heeft de insinuatie aan gedaagde, nu wonende te Vlierden, aan diens vrouw gedaan. Gedaagde vraagt om een dag te stellen. Hij moet noch eenen tijt nootsaeckelijck blijven bij de Maescant, bij sijn bieën 24-02-1671 na veel zittingen is een akkoord bereikt. Jan Peeter Bollen betaald ƒ 125,-. De kosten, tot nu toe gemaakt, zal ieder voor zich dragen.

Asten Rechterlijk Archief 107B folio 50; 31-08-1670:
Meester Antony van Persijn, lid van de Raad van Brabant, te 's Gravenhage, Adriaen Pietersons, te Siericksee, Zelandt procuratie op 12-08-1670 notaris Bleyswijck, te 's Gravenhage, Jacob Pietersons, Antony Pietersons, Cornelis Cornelis de Vager gehuwd geweest met Adriana Pietersons voor zijn kinderen procuratie aan Adriaen op 11-06-1670, notaris Joannes Verburgh, te Siericksee. Samen erven van wijlen Johannes Pietersons in leven rentmeester der Geestelijke Goederen en president, te Helmont. Zij verkopen aan Jan Janssen Schinders, coopman te Eyndhoven en Jan Hendricx, hoevenaar, te Asten ieder voor de helft in de hoeve den Achterbosch huis, schuur, schop, land, groes.

Voor de afkomst van Hendrik Joosten van de Vorst maken we een gezinsreconstructie van zijn grootvader Joost van de Vorst.

Judocus Frans Gielen (Joost) van de Vorst is geboren rond 1570, hij is getrouwd en hieronder zijn gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Aert Asten ±1595 Asten ±1622
Jenneke Arts Verhees
Asten ±1633 dochters Lysken
en Margriet
2 Marie Asten ±1598 Asten ±1619
Marcelis Peter Schepers
Asten 29-06-1684 zie Beekstraat 19
3 Hendrick Asten ±1601 Asten ±1628
Meriken
Asten 29-05-1660
4 Anneke Asten ±1610 Asten ±1640
Willem Jacobs van de Cruijs
Asten ±1647 zie Jan van Havenstraat 1

Judocus Frans Gielen (Joost) van de Vorst is rond 1640 te Asten overleden. Zoon Hendrick Joosten van de Vorst is geboren te Asten rond 1601 en rond 1628 te Asten getrouwd met Meriken. Hieronder het gezin van Hendrick Joosten van de Vorst en Meriken:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Peter Asten ±1630 Asten 01-08-1666
2 Jan Asten ±1635 Lierop ±1662
Frenske Jansen
Asten 02-11-1684

Hendrik Joosten van de Vorst overlijdt te Asten op 29-05-1660 en Meriken is te Asten op 29-05-1667 als Meriken Hendricks van de Vorst overleden en hieronder hun begraafakten:

Hun zoon, pachter Jan Hendrick van de Vorst is geboren rond 1635 en rond 1662 te Lierop getrouwd met Frenske Jansen, geboren te Lierop rond 1640 als dochter van Johannes Hermens en Heylke van den Eijnden. Het gezin van Jan Hendrick van de Vorst en Frenske Jansen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Hendricus Asten 05-10-1663 Kind Asten ±1663
2 Henrica Asten 16-09-1665 Asten 04-06-1690
Henricus Joannes Baessen
Asten 11-04-1700 zie Voormalig huis G562
3 Johannes Asten 14-03-1668 Kind Asten ±1668
4 Peter Asten 07-05-1671 Asten 31-01-1700
Mechel Jansen Vervordeldonck
Asten 19-09-1706
Johanna Philips van Heugten
Asten 11-06-1741 zie ook Voormalig huis C194
en ook Rinkveld 5
5 Franciscus Asten 28-04-1675 Ongehuwd Asten 18-04-1726
6 Maria Asten 06-01-1677 Ongehuwd Asten 12-02-1731

Jan Hendrick van de Vorst deed ook zaken en had meerdere stukken land in bezit:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 6 verso; 08-06-1675:
Jan Goorts van den Eynde, te Baeckel, is schuldig aan Jan Hendricx van de Vorst ƒ 100,- à 5½%.

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 12 verso; 10-03-1677:
Hendrick Jan Canters verkoopt aan Jan Hendrick van de Vorst groes te Vordeldonck, ene zijde Wilbort Janssen, andere zijde weduwe Grietie van Ruth, ene einde kinderen Joost Laurenssen. Koopsom ƒ 74,-.

Jan Hendricks van de Vorst is op 02-11-1684 overleden en Frenske Jansen hertrouwt op 24-11-1686 met Jan Andries Hicspoors. Daarvoor maken zij de huwelijkse voorwaarden op:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 64; 09-11-1686:
Jan Andries Smolders Hicspoors, bruidegom, geassisteerd met Andries Hicspoors, zijn vader, ter eenre en Freynske, weduwe Jan Hendricx Achterbosch, geassisteerd met Joost Hendricx en Cornelis Peeters van Goch, haar respectievelijke zwager en neef. Zij maken de huwelijksvoorwaarden:
Indien de bruidegom voor de bruid komt te overlijden, dan zal zij ƒ 150,- ontvangen uit zijn goederen. Als de bruid voor de bruidegom komt te overlijden, dan zal hij uit haar goederen ontvangen ƒ 250,-, zonder verder nog iets te mogen pretenderen. Indien enige van de voorkinderen van de bruid en haar eerste man gaan trouwen dan zullen de voorschrevene comparanten een zodanig uytsetsel geven als naar hun staet is. Indien uit het huwelijk kind(eren) geboren worden, zullen deze genieten en proffiteren hun rechten, zoals hier gebruikelijk is.
In 1699 staat Jan Hicspoors nog als eigenaar van de hoeve bekend:
Asten Rechterlijk Archief 88 folio 86; 09-03-1699:
Willem Leenders van Heughten is schuldig aan Jan Hicspoors, hoevenaar op de hoeve van den Achterbosch ƒ 200,- à 4¼%.

Frenske Jansen is verwant met de familie van de Cruys:

Asten Rechterlijk Archief 113 folio 124 verso; 23-09-1713:
Franske Jansen getrouwd met Jan Hickxpors, schepen, 72 jaar, verklaart ter instantie van Hendrick Tho poel, als schoonvader van Jan Spoorenberg verwekt bij Elske van de Cruys, dat het haar zeer wel kennelijck is dat haer ouders zaliger geboortigh en woonagtigh geweest binnen den dorpe van Lierop, wesende haren vader, Jan Hermens en hare moeder, Heylke van den Eynden. Dat haar moeder een van de naaste bloedvrienden van de Heer Cannonick van den Eynden is geweest en dat uit dien hoofde, haar neef Andries Janssen van den Eynden, gerechtigd is geweest tot een beurs of benificia door de Heer Cannonick van den Eynden gesticht. Zij, deponente, weet ook dat de Heeren Hendrick van de Cruys en Johannes van de Cruys, in hun leven pastoors te Asten als bloedverwanten van Heer Cannonick van den Eynden de beurs hebben getrokken. Zoals laatstelijk ook nog Antony van de Cruys, lector, te Mechelen, als bloedverwant, deze beurs heeft getrokken. Zij verklaart verder, dat de grootvader van de Heer Antony van de Cruys en zijn kinderen en verdere vrienden van die kinderen niet alleen als vrienden maar ook als verwanten zijn erkend. Zij hebben elkaar ook altijd bezocht bij gelegenheden van bruiloften, kermissen als anders. Nog heden houden de families van de voorschreven van den Eyndens en van de Cruyssens deze verwantschap aan.

Zij wonen vanaf rond 1715 in een ander huis op Voordeldonk (zie Voordeldonk 95), waar Frenske Jansen overlijdt te Asten op 28-02-1721.

Zoon Petrus Jansen van den Achterbos (van de Vorst), geboren te Asten op 07-05-1671 is te Asten op 31-01-1700 getrouwd met Mechel Joannes Vervordeldonck, geboren op 15-11-1665 te Asten als dochter van Jan Wilbers Vervordeldonck en Elske Bernarts (zie Voordeldonk 86). Na het overlijden van Mechel Joannes Vervordeldonck te Asten op 19-09-1702 is Petrus Jansen van den Achterbos te Asten op 19-09-1706 hertrouwd met Johanna Philips van Heugten, geboren te Asten op 09-06-1684 als dochter van Philips Dielis van Heugten en Maria Huberta Thielen (zie Rinkveld 5):

01

De gezinnen van Petrus Jansen van de Achterbos met Mechel Vervordeldonck en met Johanna van Heughten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes* Asten 02-11-1700 Kind Asten ±1700
2 Johannes* Asten 10-05-1702 Asten 27-11-1729
Maria Jansen Verrijt
Asten 12-01-1745 zie Voormalig huis E132
3 Henricus Asten 18-03-1707 Kind Asten ±1707
4 Mechtildis Asten 15-02-1708 Kind Asten ±1708
5 Maria Asten 20-06-1709 Asten 19-10-1738
Judocus Gerit Kerkers
Asten 30-08-1783 zie Voormalig huis E836
6 Judocus Asten 15-05-1711 Ongehuwd Asten 27-12-1737
7 Mechtildis Asten 21-12-1712 Kind Asten ±1712
8 Helena Asten 05-10-1714 Kind Asten ±1714
9 Johanna Asten 16-05-1716 Kind Asten ±1716
10 Mechtildis Asten 06-06-1718 Ongehuwd Asten 16-06-1747
11 Johanna Asten 27-02-1721 Asten 24-01-1740
Peter Peters Cornelissen
Asten 19-07-1761 zie Voormalig huis C194
12 Francijn Asten ±1723 Vlierden 04-05-1749
Peter Henrik Tielen
Vlierden 15-06-1793

* kinderen uit het eerste huwelijk

Na het overlijden van zijn eerste vrouw, ontvangt Peter Jansen van de Achterbos nog uit de erfenis een huis, waar later zijn familie komt te wonen (zie Voormalig huis C194):

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 162; 18-06-1704:
Bernardt Jansen Vervordeldonck, Aert Peter Stercken, getrouwd geweest met Maria Jan Vervordeldonck, waarbij twee kinderen met name Jenneke en Peterke, geassisteerd met Jan Andriessen als momboir, Peeter Jansen van den Achterbosch, getrouwd geweest met Mechel Jansen Vervordeldonck, waarbij een zoon met name Jan, geassisteerd met Jan Hicspoors als momboir. Allen kinderen van wijlen Jan Wilbordts Vervordeldonck en Elske Bernarts. Zij verdelen de nagelaten goederen.
3e lot krijgt Peeter Jansen van den Achterbosch, het nieuw huis, schop en aangelag aan Vordeldonck, 1 lopense, ene zijde Aleke Vervordeldonck, andere zijde Catharina Vermeulen. Land aan de Warande, 7 lopense, ene en andere zijde Aleke Vervordeldonck. Land den Bunger, 1 lopense, ene zijde kinderen Jan van Heughten, andere zijde Willm Hasen. Land den Bergh, 3 lopense, ene zijde kinderen Jan van Heughten, andere zijde de Warande. Land en groes in de Velder, 3 lopense, ene zijde Aert Driessen. Het Koeyvelt tegen de Warande, 4 lopense, ene zijde Aleke Vervordeldonck, andere zijde weduwe Frans Joosten. De helft van het hoogh Eeuwsel naast Vervordeldonck, ene zijde Jan Verhindert, andere zijde Bernart Vervordeldonck. De helft van een groesbeemd naast de Steegen, 4 lopense, ene zijde Aert Stercken, andere zijde Aleke Vervordeldonck. Groesbeemd ter plaatse voorschreven, 4 lopense, ene zijde Aleke Vervordeldonck, andere zijde Hendrick Bollen. Belast met ƒ 0-2-8 per jaar aan rentmeester van Hurn. Marge 18-02-1751 copie gemaakt voor Nicolaes Grinsven.

Peter Jansen van de Vorst wordt in 1728 volledig eigenaar van de hoeve:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 92 verso; 15-12-1728:
Jan en Marie Jansen verkopen aan Peter Jansen hun ⅔e deel van de helft van een hoeve de Agterbosch aan Vordeldonck. Bestaande uit een huis, schuur, schop, stal en turfschop, hooi- wei- teullanden en heivelden geheel 50 lopense. Huis, schuur, schop, aangelag, teul- wei- en hooilanden ter plaatse voorschreve 7½ lopense. In gebruik bij IJsbout Martens. Zoals zij het van hun ouders geërfd hebben. Koopsom ƒ 30,-.

Ook volgens de hoofdgeldlijst van 1735 en de verpondingen van 1737 is Peter Jansen van de Vorst eigenaar:

Hoofdgeld 07-12-1735:
Peter van Agterbos, Joost, Marij, Jenne, Mechel, kinderen 6
Jan de scheper, Francijn de dogter.

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 107:
Peter Janse van de Vorst.
Huijs, hoff en aangelagh van Joost Philippsen van Heughten. in de bede ƒ 2-19-4.

Na het overlijden van zijn stiefvader, Jan Hicspoors op 12-08-1733 te Asten, heeft Peter Jansen van de Achterbosch nog namens hem een schuld te voldoen:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 81 verso; 10-02-1736:
IJsbout Hendrix en Hendrik Hendrix als erven van wijlen Simon IJsbouts, Bendert Vervordeldonck, Peter Jansen van den Aghterbosch voor Jan Hixspoors, Antonis Marcelis Colen getrouwd met Elisabeth Willem Art Smits, Hendrik Goort Hoefnagels, getrouwd met Hendrina Willem Art Smits, Arnold Willem Art Smits. Allen erven van Willem Aart Smits. Zij zijn schuldig aan Johan Coolen, koopman te Eyndhoven, ƒ 400,- à 4%.

Peter Jansen van de Vorst zit nog met de schuld van zijn vader en zijn bezittingen moeten worden verkocht om die schuld af te lossen:

Asten Rechterlijk Archief 15 folio 15; 26-10-1739:
Johanna Magreta Lovens weduwe van Theodorus Franciscus Schenaarts, te Aarle Rixtel, aanlegster contra Peter Jansen van de Vorst, gedaagde. Betreft het aflossen van ƒ 1800,- intrest op 22-09-1671 voor schepenen Eyndhoven ten laste van Jan Hendriks cum suis gedaagdes overleden vader en ten behoeve van wijlen Johan Schenaarts, wonende coopman, te Eyndhoven. De goederen van gedaagde bestaan uit de helft van de hoeve de Lensdonk. Zoals die goederen Jan Hendriks zijn aangekomen op 31-08-1670 voor schepenen van Helmont.

Asten Rechterlijk Archief 151; 15-11-1739:
Michael van Nieuwstadt, procureur, te Helmont, laat publiek verkopen de vaste goederen van Peter Janse van de Vorst, hoevenaar van de Agterbosch te weten een helft in huis, schuur, schop en landerijen, de helft van de landerijen der hoeve de Lensdonck, Zoals in gebruik bij Peter Janse van de Vorst.

Asten Rechterlijk Archief 150; 09-05-1740:
Rekening, bewijs en reliqua van Michael van Nieuwstad, procureur, te Helmont, als curator over de verhantligte goederen van Peter Jansen van de Vorst, alias, Peter Jansen van den Agterbosch, hoevenaar, op de hoeve den Agterbosch.
Ontvangsten: Opbrengst der vaste goederen ƒ 516-00-00.
Uitgaven: Executiekosten ƒ 192-13-00. Ten behoeve van de crediteuren komt ƒ 323-07-00. De prefenrente crediteuren, borgemeesters, collecteurs et cetera ontvangen ƒ 140-19-03.
Rest: ƒ 182-07-13. Dit bedrag wordt toegewezen aan Juffrouw Johanna Margareta Lovens weduwe van Theodorus Francis Schenaarts, zoon van Johannes Schenaarts, destijds koopman, te Eyndhoven, als houder van een obligatie van ƒ 1800,- ten laste van Jan Hendriks, te Asten op 22-09-1671 schepenen Eyndhoven.

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 212; 13-05-1740:
Michael van Nieuwstad, procureur, namens Johanna Margareta Lovens gehuwd geweest met Theodorus Franciscus Schenaarts, te Aarle Rixtel, heeft ontvangen de overschietende gelden van de verkochte onroerende goederen van Peter Jansen van de Vorst, gewezen hoevenaar op de hoeve de Agterbosch zijnde ƒ 182-7-13 en dit in mindering van een schepenobligatie ƒ 1800,- op 22-09-1671 Eyndhoven ten laste van Jan Hendrix, te Asten en ten behoeve van Johan Schenaarts, coopman, te Eyndhoven. Mocht iemand meer recht op de gelden hebben dan zullen deze gerestitueerd worden.
Verdere comparanten waren Rogus Franciscus Schenaarts en Ludolphus Ribbius.

De bewoningsgeschiedenis toont aan dat de hoeve van eigenaar en bewoner is veranderd:

Jaar Eigenaar nummer 1 Voordeldonck Bewoners nummer 1 Voordeldonck
1736 Peeter Janssen van den Agterbosch Peeter Janssen van den Agterbosch
1741 juffrouw Johanna Margareta Loovens Goort Franse van Bussel

Ook in de verpondingslijst van 1737 wordt de heer Schenaarts genoemd:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 106:
Jan Schonens.
De heer Schenaarts. Huijs, hoff en aangelagh met de heij en weij voor de helft 40 lopense.

Theodorus Franciscus Schenaerts is geboren te Eindhoven op 28-02-1664 als zoon van Jan Schenaerts en Beatrix. Hij is op 19-08-1691 te Eindhoven getrouwd met Johanna Margareta Lovens, geboren rond 1665 te Scherpenheuvel (B) als dochter van Rochus Loovens en Maria van Heesel. Het gezin van Theodorus Schenaerts en Johanna Lovens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Theresia Eindhoven 22-04-1692
2 Johannes Aarle 09-01-1697
3 Anna Aarle 22-03-1699 Aarle-Rixtel 23-10-1718
Antony Molemakers
Aarle 22-08-1734
4 Isabella Aarle 26-01-1701 Aarle-Rixtel 31-10-1734
Joannes Ribbius
Aarle 06-07-1750
5 Beatrix Aarle 01-03-1703
6 Rochus Aarle 19-11-1704 Aarle-Rixtel 18-01-1756
Anna Catarina Schiffer
Aarle 26-06-1766
7 Wilhelmus Aarle 05-11-1706

Theodorus Franciscus Schenaerts is erfsecretaris van Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout, Stiphout en Tongelre en was de bezitter van Huis Ter Hurkens in Aarle-Rixtel. Theodorus Franciscus Schenaerts is op 30-12-1721 te Eindhoven overleden, Johanna Margarita Lovens is op 09-03-1748 te Aarle overleden en zoon Rochus Schenaarts wordt eigenaar van de hoeve.

Peter Janse van de Vorst verkoopt in 1740 veel van zijn bezit:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 210 verso, 06-01-1740:
Michael van Nieuwstad, procureur, te Helmont, verkoopt, uit kracht van decreet en autorisatie van het Corpus van Asten, de verhandlichte goederen van Peter Janse van de Vorst. Hij verkoopt aan Juffrouw Johanna Margareta Lovens, weduwe Meester Theodorus Franciscus Schenaarts, te Aarle Rixtel de helft van hoeve de Agterbosch te weten huis, schop, stallingen, hof en aangelag met de wei, land en hei aan elkaar 100 lopense, ene zijde Hermannus Alberts, andere zijde de gemeente, ene einde Peter Driessen, andere einde Aalke Vervoordeldonk; land den Boeschotacker 54 lopense gelegen aan het voorschreven aangelag en nevens de gemeente en Peter Driessen; land de Lensdonck 12 lopense, ene zijde Goort Marcelis, andere zijde Heycoop, ene einde de Weert, andere einde Heer Alberts; het Weyvelt 9 lopense, ene zijde Heycoop, andere zijde en ene einde Aart Tielen, andere einde Goort Marcelis; groes de Weert 3 lopense, ene zijde de Aa, andere zijde Heycoop, ene einde Alberts; heiveld 40 lopense, ene zijde het veld van de hoeve de Bottel, andere zijde de gemeente, ene en andere einde Alberts; heiveld 12 lopense, ene zijde Alberts, andere zijde Marten IJsbouts, ene en andere einde Goort Marcelis. Belast met: de helft van ƒ 0-12-8 per jaar in een meerdere cijns aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 340,-.
Hij verkoopt aan Michiel van Nieuwstad (zichzelf) huis, hof en aangelag (in huur bij Jan Hikspoors) 3 lopense, ene zijde Martinus Jan Paulus, andere zijde en einde Jacob Martens, andere einde de straat; land de Reuzelman 3 lopense, ene zijde Alberts, andere zijde Martinus Jan Paulus, ene einde de straat, andere einde de hoeve de Agterbosch; land het Rinkvelt 2 lopense, ene zijde Goort Marcelis, ene einde Marten IJsbouts; land de Hoefacker 2 lopense, ene zijde kinderen Bendert Vervoordeldonk, andere zijde Wilbert Alberts, ene einde de straat, andere einde Bendert Vervoordeldonk; groes de Horst 1 lopense, ene zijde Martinus Jan Paulus, andere zijde en ene einde Frans van Hugten, andere einde Aart Tielen; groes het Hoyvelt 2 lopense, ene zijde Martinus Jan Paulus, andere zijde weduwe Leendert van Hugten, ene einde kinderen Bendert Vervoordeldonk, andere einde Antoni Haasen; groes het Eeusel 1 lopense, ene zijde Martinus Jan Paulus, andere zijde de Agterbosch, ene einde Alberts, andere einde Aart Tielen. Belast met ƒ 1-10-0 per jaar aan den Armen van Asten, ƒ 2-14-0 per jaar aan de Kerk van Asten. Koopsom: ƒ 36,-.
Hij verkoopt aan Joost Gerrit Kerkels huis, schuur hof en aangelag 1 lopense, ene zijde Aalke Vervoordeldonk, andere zijde kinderen Catalijn Vermeulen; land den Bunger 1 lopense, ene zijde kinderen Jan van Hugten, andere zijde kinderen Willem Haasen; land den Berg 3 lopense, ene zijde kinderen Jan van Hugten, andere zijde de warande van het Huis van Asten; groes / land 3 lopense, ene zijde Catalijn Andriessen, andere zijde Jan Peters; hooiveld 4 lopense, ene zijde Aalke Vervoordeldonk, andere zijde Jan Stevens; groes hoog Eeusel 3 lopense, ene zijde kinderen Bendert Vervoordeldonk, andere zijde Francis Lamberts; groes het Biesvelt 4 lopense, ene zijde Aalke Vervoordeldonk, andere zijde kinderen Bendert Vervoordeldonk; groesbeemd 4 lopense, ene zijde Aalke Vervoordeldonk, andere zijde Aalberts. Belast met ƒ 0-2-8 per jaar aan de Kempenaar van het Gemene Land, 1 vat rogge per jaar in een meerdere rente aan Juffrouw Schenaarts, te Weert. Koopsom ƒ 140,-.
Hij verkoopt aan Pieter Willem Loomans de goederen van Marcelis Daniels huis, hof en aangelag in de Wolfsberg 2 lopense, ene zijde Dries Peters, andere zijde Adriaan Lintermans, verponding ƒ 1-12-0 per jaar; land de Peelpat 3 lopense, ene zijde Jan Stevens, andere zijde Antoni van Riet, verponding: ƒ 0-18-0 per jaar; land den IJsereman ½ lopense, ene zijde Dries Peters, andere zijde Adriaan Lintermans, verponding ƒ 0-12-0 per jaar; de Warandacker 1 lopense, ene zijde Cotshausen, andere zijde kinderen Dries Tomas en Jan Haase, verponding ƒ 3-02-0 per jaar, bede ƒ 0-06-0 per jaar; land de Ven 3 lopense, ene zijde Peter Voermans, andere zijde de Beemtstraat, ene einde Jan van Helmont, verponding ƒ 0-18-0 per jaar; land de Wouterman 2 copse, ene zijde Francis Coolen, andere zijde Tomas Philipsen, verponding ƒ 0-02-0 per jaar; land de Appart 1 lopense, ene zijde Jacob van Hugten, andere zijde weduwe Tomas Hoefnagels, verponding ƒ 0-06-0 per jaar; de Heesacker 1 lopense, ene zijde Martinus Jan Paulus, andere zijde Paulus Hoefnagels, verponding ƒ 0-06-0 per jaar; groes het Hoyvelt 4 lopense, ene zijde kinderen Jan Vrients, andere zijde Jan Aarts, ene einde de Aa, verponding: ƒ 3-00-0 per jaar; groes het Weyvelt 1½ lopense, ene zijde weduwe Paulus Hoefnagels, andere zijde Gerrit Tijsse, verponding ƒ 1-10-0 per jaar; groes het kleyn Veltje 1 lopense, ene zijde en einde Claas Philipsen, andere zijde Adriaan Lintermans, verponding ƒ 0-10-0 per jaar. Belast met
ƒ 0-12-0 per jaar aan de kerk van Asten, ƒ 0-13-0 per jaar aan het Gemene Land. Koopsom ƒ 265,-.

Peter Jansen van den Achterbos overlijdt te Asten op 11-06-1741 en in het archief staat de scheiding en deling van de goederen van Theodorus Franciscus Schenaerts beschreven:

Aerle Rixtel, extract uyt schijdinge en dijlinge voor L.F. Ribbius, dato 17e october 1770. Geauthoriseerd en gepasseerd den 24 mey 1748. Nummer 62.
Extract uit het protocol van "Allerhande actens" van Aerle Rixtel, houdende de scheiding en deling der nalatenschap van Theodorus Franciscus Schenaerts, waarbij als erfgenamen optreden Rochus Franciscus Schenaerts, Ludolphus Johannes Ribbius, Johannes Bartholomeus en Gerardus Molemakers.

In de verpondingen wordt de wisseling van eigenaar genoemd:

Verpondingen 1754 XIV-63 folio 123:
Nu Rogus Franciscus Schenaarts bij versterff en delinge. Den hoeve Agterbosch, huijsinge, schuur, schop et cetera met het aangelag van weijden en heijden 100 lopense.

Rochus Schenaarts gebruikt de opbrengst van bomen en van de oogst:

Asten Rechterlijk Archief 143; 20-05-1755:
Rogus Franciscus Schenaars, secretaris, te Aarle-Rixtel, verkoopt een partij eyke en andere opgaande bomen staande op zijn hoeve, den Agterbosch, aan Voordeldonk 37 kopen, 128 bomen, opbrengst ƒ 168,-.

Asten Rechterlijk Archief 143; 12-07-1758:
Roger Franciscus Schenaarts, te Aarle, verkoopt de helft van den oogst staande op de hoeve den Agterbosch. 18 kopen ƒ 268,- en op 21-07-1758 alsnog 8 kopen ƒ 44,-.

De bewoningsgeschiedenis weerspiegelt het wisselen van de eigenaars, eerst Johanna Lovens als weduwe van Theodorus Schenaarts en later haar zoon Rogus. Godefridus Franse van Bussel is al die tijd (1740-1760) bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 1 Voordeldonck Bewoners nummer 1 Voordeldonck
1746 juffrouw Johanna Margareta Loovens Goort Franse van Bussel
1751 erven juffrouw Johanna Margareta Loovens Goort Franse van Bussel
1756 Rogus Franciscus Schenaars Goort van Bussel

Goort Frans van Bussel is geboren te Asten op 05-07-1695 als zoon van Frans Goorts van Bussel en Anna Janse (zie Voormalig huis E856). Hij is getrouwd op 15-10-1719 te Lierop met Mary Huybers Verberne en hertrouwt na haar overlijden te Asten op 12-07-1730 op 11-02-1731 te Asten met Anna Jansen Frencken, geboren te Heythuysen op 07-04-1699 als dochter van Joannes Frencken en Martina:

02

Het gezin van Goort Frans van Bussel met Mary Huybers Verberne en met Anna Jansen Frencken:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Catherina Asten 08-09-1720 Kind Asten ±1720
2 Anna Maria Asten 07-12-1721 Asten 28-02-1751
Petrus Jan Haasen
Deurne ±1765 zie Kloostereind 1
3 Hubertus Asten 12-02-1723 Asten 23-11-1749
Maria Willems van Heuchten
Asten 26-03-1785 zie Voormalig huis C643
4 Joannes Asten 23-10-1724 Kind Asten ±1724
5 Petrus Asten 10-11-1726 Kind Asten ±1726
6 Francisca Asten 17-08-1728 Asten 25-09-1757
Joost Jansen
Asten 12-04-1766
7 Joanna Maria* Asten 07-11-1731 Asten 18-02-1753
Antonius Joannis van Hout
Asten 12-09-1794 zie Jan van Havenstraat 1
8 Franciscus* Asten 23-11-1733 Asten 27-04-1760
Maria Theodorus Hoebergen
Asten 01-11-1812 zie Kloostereind 1
9 Johanna* Asten 23-10-1739 Asten 12-02-1775
Francis Wilhelmus Aarts
Asten 13-07-1785 zie ook Markt 15
10 Anna* Asten 18-06-1742 Kind Asten ±1742

* kinderen uit het tweede huwelijk

Anna Frencken is op 23-11-1747 te Asten overleden en Goort Frans van Bussel verhuist naar het Kloostereind (zie Kloostereind 1) en is te Asten op 10-01-1770 begraven, waarvan hieronder akte:

03

In 1760 wordt de boerderij op de Achterbosch in delen verkocht en het oudste deel gaat naar Francis Deenen, een ander deel naar Pieter Coolen (zie Achterbos 8) en een derde deel naar Laurens Jelisse (zie Achterbos 6):

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 1; 15-12-1760:
Rogus Franciscus Schenaarts, secretaris, te Aarle, verkoopt aan Francis Deenen een grote schone hoeve genaamd den Agterbosch, het oude huys bewoont door weduwe Antoni van de Moosdijk zijnde getekent met de parcelen daarbij gehoorende met nummer 1. En dus een huys met de schuur en stallinge daaraan gehoorende alsmeede een kleyn stalle daaragter en dan voor hetselve huys het backhuys en daarnevens de helft in een schop met alle de gront en plaats na de andere huysinge tot de helft van deselve gront, na proportie te deylen met de koopers van de andere huysinge zoo verre den gront tusschen beyde aangaat en dus de groote onbekent. En de voorschreven schop te deylen met Pieter Coolen, koper van het derde huys. Een perceel, nummer 1, in het aangelag het middelste deel 1 1⁄2 lopense, ene zijde Laurens Jelissen, andere zijde Pieter Coolen; een hooiveld 3 lopense, ene zijde de pad, andere zijde en ene einde Laurens Jelisse, andere einde de heg; een hooiland de Stok de voorste helft 2 1⁄2 lopense, ene zijde Philips Jansen, andere zijde Laurens Jelisse; groes de eerste Del 1 1⁄2 lopense, ene zijde Goort van Bussel, andere zijde Pieter Coolen; den 2e acker in de voorste Camp 3 lopense, ene zijde Laurens Jelisse, andere zijde Pieter Coolen; agter de schop vooraan in den Bergacker 3 lopense, ene zijde tussen de Wegen, andere zijde Laurens Jelisse; land den Langenacker 9 lopense naast Laurens Jelisse; den 2e acker in de Stelt 4 lopense, ene zijde Pieter Coolen, andere zijde Laurens Jelisse; de Hoekacker 2 lopense, ene zijde Pieter Coolen, andere zijde Laurens Jelisse; den 1e acker op de Lensdonk 5 lopense, ene zijde Laurens Jelisse, andere zijde een velt van de hoeve de Haseldonk; het agterste velt off helft van het A-velt deze helft is 1 lopense, ene zijde Goort van Bussel, andere zijde Pieter Coolen, ene einde de Aa; 1⁄3e deel in een Heytvelt met de onderste groes die niet verdeeld is tot de Koeystraat, 1⁄3e deel is van Laurens Jelisse en 1⁄3e deel is van Pieter Coolen grootte onbekend; nog een onverdeeld, 1⁄3e deel, in het Heytvelt van de hoeve naar de Boetschotseacker grootte onbekend; 1⁄3e deel in het Weytvelt aan de Lensdonk 30 lopense. Verponding ƒ 15-00-00 per jaar. Bede ƒ 5-11-06 per jaar. Verkoper aangekomen bij deling de dato 24-05-1758 te Aarle. Koopsom ƒ 580,-.

In de cijnzen over 1709-1761 wordt de voorafgaande bewoningsgeschiedenis nog samengevat:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 200 folio 28:
Pieter Coolen, Francis Deenen en Laurens Jelisse bij koop ider voor een derde in plaats van de heer Schenaarts 1761. De heer Rogus Franciscus Schenaarts te Aarle bij versterff.
Juffrouw Johanna Margareta Lovens, weduwe van ondergeschrevene bij koop voor de helft volgens transport Asten 6 januarij 1739 en d'andere helft bij versterff met de ondergeschrevene kinderen.
Peter Jan Hendrix en nu 1722 jouffrouw Johanna weduwe van den ondergeschrevene Schenaerts met vijff kinderen, Rochus, Theresia, Francoise, Bellore ende Beatrix.
De heer Theodorus Franciscus Schenaerts ende Frensken wedue Jan Henrix met Jan, Peeter, Francis ende Marie haere kinderen, uyt de hoeve met alle daer toegehoorende huijsingen ende goederen, gelegen onder Asten, genaemt de Lensdoncq, soo ende gelijck die tegenwoordig in gebruijck sijn van Jan Driessen Hickespoors voor 2 permisse schelling, ider ƒ 0-6-4.

Francis Marcelis Deenen is geboren te Someren op 10-02-1718 als zoon van Marcelis Johannes Denen en Judoca Wilhelmus van Brey en op 13-01-1754 te Leende getrouwd met Joanna Joannis Vreynsse.

1754, 13 januarij; contraxerunt matrimonio Franciscus Deenen et Joanna Janssen, coram me et testibus Joanne Janssen et Elisabeth Broens.

13 januari 1754; Huwelijkscontract tussen Franciscus Deenen en Joanna Janssen, voor mij en getuigen Joanne Janssen en Elisabeth Broens.

Het gezin van Francis Deenen en Johanna Vreynsse:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Justina Francijna Asten 28-10-1754 Ongehuwd Asten 28-05-1836
2 Marcelis Asten 13-09-1756 Asten 12-02-1792
Helena Andries Verheijen
Asten 30-09-1826
3 Joannes Asten 12-01-1759 Ongehuwd Asten 12-11-1818
4 Johanna Maria Asten 08-05-1762 Asten 25-04-1790
Francis Petri van Heugten
Asten 03-02-1848 zie Jan van Havenstraat 1
5 Elisabetha Asten 25-07-1766 Ongehuwd Asten 13-03-1837

In de bewoningsgeschiedenis staat dat Francis Deenen vanaf 1761 tot zijn overlijden in 1805 in het bezit was van de woning op de Achterbosch.

Jaar Eigenaar nummer 1 Voordeldonck Bewoners nummer 1 Voordeldonck
1761 Francis Deenen Francis Deenen
1766 Francis Deenen Francis Deenen
1771 Francis Deenen Francis Deenen
1776 Francis Deenen Francis Deenen
1781 Francis Deenen Francis Deenen
1798 Francis Deenen Francis Deenen
1803 Francis Deenen Francis Deenen

Johanna Vreynsse is op 20-09-1770 te Asten als Joanna Francisci Deenen overleden en Francis Marcelis Deenen is op 29-03-1805 te Asten begraven. Hieronder zijn begraafakte:

04

In een aantal stappen komt de woning aan de Achterbosch, die tijdens de erfenis in vijf delen over de kinderen was verdeeld, geheel in het bezit van Marcelis Francis Deenen:

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 138 verso 26-03-1807:
Francis van Hugten gehuwd met Jennemaria Francis Deenen verkoopt aan Marcelis Frans Deenen 1⁄5e deel onverdeeld in huis, hof en aangelag in den Agterbosch.
Verpondingen 1810 XIVd-67 Voordeldonk folio 90:
Marcelis 1⁄5e van Jennemaria bij transport 26-03-1807. Marcelis, Jan, Francijn, Jennemaria en Elisabeth kinderen bij versterf 1805 van Francis Deenen.
Nummer 1 huijs, schuur, stal, schop en bakhuijs 2 lopense.

Notarieel Archief 41-82 Asten 02-10-1818:
Jan Francis Deenen verkoopt aan Marcel Frans Deenen 1⁄5e part uit huijs, hof en aangelag gelegen op den Agterbosch 2 lopense, ene zijde kinderen Wilbert Coolen, andere zijde Pieter Dirk Martens.

Notarieel Archief 43-42 Asten 23-05-1820:
Francijna en Elisabeth Deenen geven aan hun broer Marcelis Deenen hun 2⁄5e part uit huis en hof gelegen op den Agterbosch, groot 2 lopen, ene zijde kinderen Wilbert Koolen, andere zijde Peter Dirk Martens.

Ook het kadaster over de periode 1811-1832 meldt Marcelis Francis Deenen als eigenaar:

Kadaster 1811-1832; C424: huis, schuur en erf, groot 12 roede 50 el, Achterbosch, klassen 8.
Eigenaar: Marcelis Francis Deenen.
Opmerking: genaamd Lensdonck, in 1664 wordt melding gemaakt dat Leijnsdonck affgebrocken is, mogelijk opnieuw opgebouwd.

05

06

07

Zoon Marcelis Franciscus Deenen is op 12-02-1792 te Asten getrouwd met Helena Andries Verheijen, geboren te Asten op 01-04-1764 als dochter van Andreas Verheyen en Petronella Petri Gieles (zie Brand 15):

08

Het gezin van Marcelis Deenen en Helena Verheijen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 01-01-1793 Asten 02-02-1816
Johannes Keijzers
Asten 07-01-1845
2 Kind Asten 13-08-1798 Kind Asten 13-08-1798

Marcelis Franciscus Deenen is te Asten op 30-09-1826 overleden en Helena Verheijen is te Asten op 24-06-1830 overleden. Volgens de kadastrale legger gaat het huis bij scheiding en deling over naar Maria Rooijakkers, huisvrouw van Hendrik van Hoof en wonende te Vlierden.

Hun dochter Johanna Maria, geboren te Asten op 01-01-1793, is op 02-02-1816 te Asten getrouwd met Johannes Keijzers, geboren te Asten op 23-09-1787 als zoon van Adriaan Keijzers en Maria van de Cruijs (zie Stegen 64). Het gezin van Johanna Maria Deenen en Johannes Keijzers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Hendrikus Asten 11-09-1817 Asten 07-11-1845
Maria Rooijakkers
Asten 30-08-1848 zoon Johannes
2 Joannes Asten 03-03-1820 Ongehuwd Asten 04-11-1890 zie Voormalig huis G479

Johanna Maria Deenen is op 07-01-1845 te Asten overleden en zoon Hendrikus Keijzers, geboren te Asten op 11-09-1817 is op 07-11-1845 te Asten getrouwd met Maria Rooijakkers, geboren te Asten op 14-12-1823 als dochter van Godefridus Rooijakkers en Anna Maria Hurkmans (zie Voormalig huis B98). Hendrikus Keijzers is op 30-08-1848 te Asten overleden en Maria Rooijakkers is op 08-11-1850 te Asten hertrouwd met Hendrikus van Hoof, geboren te Vlierden op 25-12-1807 als zoon van Petrus van Hoof en Antonetta van den Boomen.

De gezinnen van Maria Rooijakkers met Hendrikus Keijzers en met Hendrikus van Hoof:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1* Johannes Asten 08-12-1846 Vlierden 12-02-1879
Wilhelmina Maas
Vlierden 02-05-1923 dochter Hendrika
2 Hendrica Vlierden 12-09-1851 Vlierden 30-04-1879
Johannes Jacobs
Vlierden 25-03-1921
3 Peter Vlierden 25-01-1853 Ongehuwd Vlierden 03-06-1922
4 Johannes Vlierden 24-03-1856 Vlierden 05-05-1886
Anna Catharina Joosten
Deurne 26-07-1941
5 Antonie Vlierden 17-02-1858 Ongehuwd Vlierden 01-05-1878

*  kind uit het eerste huwelijk

Vader Jan Keijzers is op 26-11-1855 te Asten overleden, Hendrikus van Hoof is op 14-07-1876 te Vlierden overleden, Maria Rooijakkers is op 06-04-1891 te Asten overleden.

Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wordt het huis bewoond door Huibert van Leunen, geboren te Vlierden op 11-09-1814 als zoon van Jan van Leunen en Catharina van Heugten. Hij is getrouwd op 23-02-1843 te Asten met Johanna Rooijakkers, geboren te Bakel op 12-02-1814 als dochter van Francis Rooijakkers en Francisca van Hugten. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 staan zij met hun gezin als bewoners van het huis met huizingnummer C49 en vanaf 1869 nummer C53:

09

Zij verhuizen naar Heusden (zie Voorste Heusden 6) en de boerderij wordt eerst van 1875-1877 verpacht aan Joseph Haazen, geboren te Asten op 19-03-1844 als zoon van Francis Haazen en Geertruda Koolen (zie Voormalig huis E155). Hij is op te Asten 04-02-1875 getrouwd met Josina Mennen, geboren te Asten op 20-11-1851 als dochter van Francis Mennen en Anna Maria Bogers (zie Berken 7). Zij vertrekken eind 1877 naar Deurne.

Hendrikus van Hoof is op 14-07-1876 te Vlierden overleden en rond die tijd is de boerderij verbouwd en krijgt daarbij het kadasternummer C1996, zoals te zien is op de nevenstaande kadasterkaart.

 

 

Tussen 1877 en 1884 bewoont Willem Henrici Jonkers, geboren op 26-08-1826 te Gemert als zoon van Hendrik Jonkers en Lucia van den Elsen, het huis. Hij is te Bakel op 22-02-1852 getrouwd met Maria Joannis van de Berg, geboren te Bakel op 16-04-1825 als dochter van Johannes van den Berg en Henrica Roijakkers. 

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 heeft het huis dan nog steeds huizingnummer C53:

10

Hij verhuist dan met zijn gezin naar een nabijgelegen huis (zie Achterbos 5) en Hendrick Peeters, geboren op 17-04-1830 te Helden als zoon van Thomas Peeters en Petronella Verschaaren en op 27-04-1859 te Helden getrouwd met Maria Gommans, geboren te Maasbree op 13-03-1833 als dochter van Martin Gommans en Catharina van Deursen, wonen van 1884-1887 in het huis. Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 betreft het huizingnummer C50:

11

Het gezin van Hendrick Peeters en Maria Gommans verhuist naar de Dijk (zie Dijkstraat 42) en het huis is daarna van 1887-1890 nog bewoond door Hendricus Clerks getrouwd met Maria Helena van der Heijden en hun gezin, voor hun vertrek in 1889 naar het Rinkveld (zie Voormalig huis C166) en later naar een andere boerderij op Achterbos 12 (zie Achterbos 12).

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 04-12-1886 de verkoop van vee en inboedel en in diezelfde krant van 02-07-1887 de verpachting van 2 hectare rogge door Hendrik Peeters op de Achterbosch:

12 13

Rond 1888 erft Johannes Keijzers, de zoon van Maria Rooijakkers uit haar eerste huwelijk, het huis. Ook hij verhuurt het aan derden en vanaf 1889 wordt het huis bewoond door Arnoldus Geboers, geboren te Asten op 21-03-1847 als zoon van Johannes Geboers en Catharina van den Eijnden (zie Valkenierstraat 4). Hij is op 31-01-1876 te Asten getrouwd met Anna Maria Michiels, geboren te Asten op 10-11-1844 als dochter van Francis Michiels en Wilhelmina Wijnen (zie Voormalig huis D185). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 staat het huis nog steeds onder huizingnummer C50:

14

Arnoldus Geboers vertrekt eind 1894 naar B17 (zie Voormalig huis F1568) en het huis wordt daarna bewoond door Hendrikus Welten, geboren te Asten op 17-11-1841 als zoon van Hendrik Welten en Johanna van Heugten (zie Voormalig huis B888). Hij is te Asten op 16-04-1877 getrouwd met Anna Maria van de Mortel, geboren te Asten op 27-10-1840 als dochter van Francis van de Mortel en Catharina van de Cruijs (zie Voormalig huis F429). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1890-1900 heeft het huis huizingnummer C47:

15

Op 30-08-1904 bericht de Nieuwe Tilburgsche Courant over een brand op de Achterbos van een huis bewoond door H. Welten en in het bezit van J. Keijzers te Vlierden:

16

Kort na de brand verhuist Hendrik Welten op 08-03-1905 naar Lierop en komt Peter van Bussel, geboren te Asten op 19-10-1863 als zoon van Tieleman van Bussel en Helena Maria Verbeek in het huis wonen. Hij is op 17-02-1905 te Asten getrouwd met Catharina Vervoordeldonk, geboren te Asten op 30-07-1875 als dochter van Hubertus Vervoordeldonk en Hendrica van Oosterhout (zie Bleekerweg 13). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 heeft het huis huizingnummer C46:

17

Ook in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 wonen Peter van Bussel en Catharina Vervoordeldonk (zie foto uit 1917 rechts) met hun gezin in het huis met dan huizingnummer C41 tot hun vertrek rond 1927 naar het Laarbroek (zie Laarbroek 10).

Na het overliijden van eigenaar Johannes Keijzers op 02-05-1923 te Vlierden, komt het huis in handen van zijn schoonzoon Theodorus Knoops (zie ook Achterbos 12), die het verder verhuurt.

Het huis wordt vanaf rond 1930 bewoond door neef Hendrikus van Bussel, geboren te Asten op 09-03-1901 als zoon van Willem van Bussel en Johanna van der Loo (zie Voormalig huis B695). Willem van Bussel is de oudste broer van Peter van Bussel.

18

Hendrikus van Bussel is op 05-02-1927 te Deurne getrouwd met Hendrika Maria Raijmakers, geboren te Asten op 02-02-1901 als dochter van Wilhelmus Raijmakers en Cornelia Tijssen (zie Jan van Havenstraat 21). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 woont hij in het huis dat dan bekend staat als Achterbosch 3:

19

Over de periode 1930-1938 wonen Hendrikus van Bussel en Hendrika Maria Raijmakers met hun gezin nog in het huis op Achterbosch 3:

20

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-02-1934 de geboorte van zoon Thielemanus:

20a

Hendrika Maria Raijmakers is op 23-12-1972 te Asten overleden en Hendrikus van Bussel is te Asten op 08-07-1984 overleden en hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

21 22

Hieronder een foto uit 1973 en daaronder twee streetviews van de uit 1955 daterende boerderij op de locatie Achterbos 9:

22a

23 24

Overzicht bewoners

Hoeve de Agterbosch
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1464 hoeve Lensdonk genoemd als eigendom van het Convent van Binderen
1536 hoeve Agterbosch genoemd in de archieven
1662 Johannes Hendrick van de Vorst Asten ±1635 Johannes Hendrick van de Vorst Asten ±1635
1684 weduwe Frenske Jansen weduwe Frenske Jansen
1686 Johannes Andries Hicspoors Johannes Andries Hicspoors
1704 erven Johannes Hendrick van de Vorst Peeter Janssen van de Agterbosch Asten 07-05-1671
1728 Peeter Janssen van de Agterbosch Asten 07-05-1671 Peeter Janssen van de Agterbosch Asten 07-05-1671
Voordeldonck huis 1
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Peeter Janssen van de Agterbosch Asten 07-05-1671 Peeter Janssen van de Agterbosch Asten 07-05-1671
1741 Johanna Margareta Loovens Scherpenheuvel (B) Goort Frans van Bussel Asten 05-07-1695
1746 Johanna Margareta Loovens Scherpenheuvel (B) Goort Frans van Bussel Asten 05-07-1695
1751 erven Johanna Margareta Loovens Goort Frans van Bussel Asten 05-07-1695
1756 Rogus Franciscus Schenaars 19-11-1704 Goort Frans van Bussel Asten 05-07-1695
1760 splitsing boerderij in drie delen naar Francis Deenen, Laurens Jelisse en Pieter Coolen
1761 Francis Deenen Someren 10-02-1718 Francis Deenen Someren 10-02-1718
1766 Francis Deenen Someren 10-02-1718 Francis Deenen Someren 10-02-1718
1771 Francis Deenen Someren 10-02-1718 Francis Deenen Someren 10-02-1718
1776 Francis Deenen Someren 10-02-1718 Francis Deenen Someren 10-02-1718
1781 Francis Deenen Someren 10-02-1718 Francis Deenen Someren 10-02-1718
1798 Francis Deenen Someren 10-02-1718 Francis Deenen Someren 10-02-1718
1803 Francis Deenen Someren 10-02-1718 Francis Deenen Someren 10-02-1718
Kadasternummer C424
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C424 1832-1845 weduwe en kinderen Marcelis Deenen
C424 1845-1889 Maria Rooijakers Asten 14-12-1823 vrouw van Hendrikus Keijzers
C1996 1876-1889 Maria Rooijakers Asten 14-12-1823 vrouw van Hendrikus Keijzers
C1996 1889-1925 Johannes Keijzers Asten 08-12-1846
C1996 1925-1938 Theodorus Knoops Mierlo 29-07-1885
Achterbosch 3
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1830 Marcelis Deenen Asten 13-09-1756 Helena Verheijen Asten 01-04-1764 24-06-1830
1830-1855 Johannes Keijzers Asten 23-09-1787 Johanna Maria Deenen Asten 01-01-1793 26-11-1855
C49 1859-1869 Huibert van Leunen Vlierden 11-09-1814 Johanna Rooijakkers Bakel 12-02-1814 naar D78
C53 1869-1872 Joseph Haazen Asten 19-03-1844 Josina Mennen Asten 20-11-1851 naar Deurne
C53 1872-1879 Willem Jonkers Gemert 26-08-1827 Maria van den Berg Bakel 16-04-1825
C50 1879-1884 Willem Jonkers Gemert 26-08-1827 Maria van den Berg Bakel 16-04-1825 naar C52
C50 1884-1887 Hendrik Peeters Helden 17-04-1830 Maria Gommans Maasbree13-03-1833
C50 1887-1890 Hendricus Clerks Vlierden 24-01-1850 Maria Helena van der Heijden Aarle 08-09-1857 naar C56
C47 1890-1895 Arnoldus Geboers Asten 21-03-1847 Anna Maria Michiels Asten 10-11-1844 naar B17
C47 1895-1900 Hendrik Welten Asten 17-11-1841 Anna Maria van de Mortel Asten 27-10-1840
C46 1900-1905 Hendrik Welten Asten 17-11-1841 Anna Maria van de Mortel Asten 27-10-1840 naar Lierop
C46 1905-1910 Peter van Bussel Asten 19-10-1863 Catharina Vervoordeldonk Asten 30-07-1875
C41 1910-1920 Peter van Bussel Asten 19-10-1863 Catharina Vervoordeldonk Asten 30-07-1875
C28 1920-1927 Peter van Bussel Asten 19-10-1863 Catharina Vervoordeldonk Asten 30-07-1875 naar B115
C28 1927-1930 onbewoond
3 1930-1938 Hendrikus van Bussel Asten 09-03-1901 Hendrika Raijmakers Asten 02-02-1901

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 9 maart 2023, 19:56:19

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen