logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis C682

De verpondingen van 1680 melden Peeter Jansen als eigenaar van het huis:

1680 Verpondingen 1680 XIV-58 folio 21 verso:
Peeter Jansen. 5 17-1 6 12.

Zoon Peeter Peeters (Smollen) is geboren te Asten rond 1650 als zoon van Peeter Jansen en Metreta. Hij is op 29-10-1679 te Vlierden getrouwd met Eyken (Ida) Lamberts. Het gezin van Peeter Peeters (Smollen) en Eyken (Ida) Lamberts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Peeter Asten 13-06-1681 Asten 01-11-1705
Maria Jan Roefs
Asten 08-01-1742 zie Ommelse Bos 11 en 13
2 Gertrudis Asten 21-11-1682 Asten 11-02-1725
Bartel Faes Kerkers
Asten 18-05-1726
3 Gerardus Asten 20-08-1684 Asten 04-12-1707
Wilhelma Willems
Asten 18-10-1757 zie Voormalig huis E516
4 Lambertus Asten 07-08-1686 Kind Asten ±1686

Eyken (Ida) Lamberts is op 31-01-1695 als Eyken Peters overleden en is volgens de verpondingen van 1707 Peeter Peeters eigenaar van het huis:

Verpondingen XIV-59 07-01-1707 folio 1 verso:
Peeter Peeters.

Het huis is rond 1710 bewoond door Bartel Kerckels ook wel Bartel Faes Kerkers genoemd:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 52:
12-01-1736 Nu Bartel Kerckels.
Peeter Peeters. In de bede ƒ 1-6-12.

Bartel Faes Kerkers is geboren te Asten op 08-10-1665 als zoon van Servatius (Faes) Lambert Kerckels en Anneke Meus Roymans (zie Voormalig huis G467). Hij is op 04-03-1696 te Heeze getrouwd met Grietje Hendrix:

Juncti sunt matrimonio Bartolomeus Faessen de Asten et Margarita Hendricks coram me et testibus Adriano Janssen et Antonio Smits.

In huwelijkse echt gebonden zijn Bartolomeus Faessen de Asten en Margarita Hendricks voor mij en als getuigen Adrianus Janssen en Antonius Smits.

01

Het gezin van Bartel Faes Kerkers en Grietje Hendrix:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus Asten 10-06-1699 >1727
2 Franciscus Asten 14-06-1701 Ongehuwd Asten 05-04-1723

Bartel Kerkers moet een schuld betalen vanwege een verkeerde aangifte van zijn kinderen:

Asten Rechterlijk Archief 15 folio 16 verso; 27-08-1718:
Frans Tempelaar, deurwaarder, verklaart na sommatie, renovatie, voltrokken executie en afvraging van aanwijzingen van panden uit kracht van Haar Edele Mogendheden executoriaal op 08-06-1718 ten behoeve van Lambert Souve, als pachter van de montanten en verswege en qualijck aangebragte persoonen over de grontheerlijckheyt Asten ten laste van Bartel Kerkels, gedirigeert en met kennis van de drossard heeft in arrest genomen en in handen van de hoog overigheyt gesteld. Alle meubilaire en gerede goederen gevonden ten huize van Bartel Kerkels ingevolge memoriale inventaris ofte annotitie daarvan gemaakt en deze goederen te verkopen om daaraan te verhalen ƒ 50,- wegens de boete en amende geincureert door Bartel Kerkels, over het verswijgen en qualijck aanbrengen van Hendrik en Francis, sijne soonen, alsmede de kosten hierom gedaan en nog te doen.

Volgens de hoofdgeldlijst van 1720 woont Bartel Kerkers in het huis:

Hoofdgeld XVIII-22 20-08-1720:
Bartel Faasse, Griet de vrouw, Hendrik.

Na het overlijden van Grietje Hendrix te Asten op 17-09-1723, wil Bartel Faes Kerkers op 11-02-1725 te Asten hertrouwen met Gertrudis Peeters, geboren te Asten op 21-11-1682 als dochter van bovengenoemde Peeter Peeters en Eyken (Ida) Lamberts. Ten behoeve van zijn zoon maakt hij een inventaris op:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 273 verso; 03-02-1725:
Bartel Kerkels, weduwnaar Magriet Hendrix, maakt ten behoeve van zijn zoon, Hendrik Kerkels een staat en inventaris. Hij wil hertrouwen met Geertruy Peeters. Roerende goederen: een veren bed met toebehoren, twee eiken kisten, een brootschaap, vijf stoelen, diverse bakken en troggen, diverse ketels, potten en pannen, enig tin, ettelijcke eerde schotelen dog van geen werdij, enige vrouwenkleren.

Geertruy Peeters overlijdt kort daarna op 18-05-1726 te Asten en zijn goederen worden getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 162a; 18-06-1726:
Taxatie van de onroerende goederen van Geertruy Peeters overleden te Asten en op 21-05-1726 begraven. Bartel Kerkels is weduwnaar van de overledene. ⅓e deel in een huis, hof, schop, en aangelag 3 lopense, ene zijde Jacob Martens, waarde ƒ 20,-; een schuur, land en wei 4 lopense, ene en andere zijde de gemeente, waarde ƒ 7,-; groes 2 lopense, ene zijde Joost Joosten, andere zijde de gemeente, waarde ƒ 3,- 1. Totale waarde ƒ 30,-, 20e penning is ƒ 1-10-0.

Bartel Faes Kerkers hertrouwt op 26-07-1727 te Asten met Anneke Fransse, geboren te Asten rond 1680 als dochter van Philippus Francen en Helena Aerts. Zij is sinds 13-06-1725 weduwe van Rudolph Janssen, met wie zij op 20-06-1706 te Asten getrouwd was. Opnieuw dient een inventaris van de goederen van Bartel Faes Kerkers opgemaakt te worden:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 73 verso 04-08-1727:
Bartel Kerkels, getrouwd geweest met Magriet Hendrix en laatst weduwnaar van Geertruy Peeters maakt ten behoeve van zijn zoon Hendrick, uit zijn eerste huwelijk een staat en inventaris. Hij wil in derde huwelijk treden met Anneke Franssen, weduwe Roelof Jansse.
Onroerende goederen: 1⁄3e deel van huis, schuur, schop en hof aan Vorreldonk geheel 5 lopense, 1⁄3e deel van een groesveld geheel 5 lopense, 1⁄3e deel van een akker geheel 5 lopense.
Roerende goederen: al de goederen die op de inventaris de dato 03-02-1725 voorkomen, aangevuld met twee melkkoeien, een trekos, een hoge kar, een aardkar, een ploeg en een eg, linnengoed en vrouwenkleren, twee stoelen.

Naast dit deel in bezit van Bartel Faes Kerkers afkomstig van Geertruy Peeters is een ander 1⁄3e deel in het bezit van Peeter Peeters en weer een ander van zijn broer Gerrit Peeters. Dit archiefstuk leidt tot de nodige verwarring aangezien een andere Peeter Peeters (zie 't Hoekske 10) deze huwelijken kent? Het is vooralsnog niet helemaal duidelijk hoe het precies zit:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 81; 27-10-1727:
Peeter Peeters, weduwnaar Jenneke Willems, maakt ten behoeve van zijn minderjarige kind een staat en inventaris. Hij wil hertrouwen met Prijn Jan Peeter Canters. 1⁄3e deel in huis, hof, landerijen aan Vorreldonck geheel 9 lopense. Zoals hij dit verkregen heeft van zijn ouders en met zijn broer en zwager bezit. Nu in bewoning bij Bartel Kerkels.

Hieronder een mooi verhaal over de vrouw van secretaris Florens Pieter van Cotzhausen van Asten (zie Voormalig huis G591) die tekeer gaat tegen de dominee en ook Bartel Faes Kerkers moet getuigen:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 83 verso; 04-09-1738:
Interrogatorium voor de Heer Hermanus Alberts, predicant, te Asten, overgegeven aan Heeren officier, schepenen en secretaris van Asten om daarop onder solemneele eede te hooren, examineeren en ondervragen, getuygenis tegens ider articul te annoteren van de naargenoemde personen zijnde alle gerigtelijk gedagvaart als eerstelijk Paulus Verberne, alias Biemans, 25 jaar, Pieter van Riet, Tony den Kuyper, 38 jaar, Johannes Debben, knecht Tony de Kuyper, 26 jaar, Joost Jan Hoefnagels, Bartel Faassen, Jennemie, weduwe Tijs Hendriks, 27 jaar, Willem Antoni Muyen, 23 jaar, Ida, de vrouw van Thomas Overhoff, Anneke, weduwe Claus Jan Wolfs en Johanna, de vrouw van Martinus Frans Lambers.
Eerst te vragen aan Paulus Verberne, of hij, op 20 augustus 1738, door Juffrouw Cotshausen is aangeroepen en dat deze zei: "Paulus, ik zal U een dropje geven" en dat hij, deponent, toen niet hoorde dat Juffrouw Cotshausen schempten en schelden op den Domenie en dat deselve Juffrouw zei: "Wat dunkt U van den Domenie, wat geburen zijn dat die mijn hont hebben opgehouden en ik zouw den hont voor geen vier pistool geven, hij is niet te waardeeren. Ik heb van nagt van quaatheyt niet conne slapen en gisterenavont van quaatheyt niet konnen eeten"?
Paulus Verberne verklaart dat hij door Juffrouw Cotshausen is geroepen en dat zij een dropje aan hem heeft gegeven en zei: "Wat is dat voor een Domenie die mijne hont verleyt. Domenie Jansen was nog eene Domenie. Ik heb soo quaat geweest dat ik gistereavont niet kon eeten, tenagt niet heb konne slapen".
En de volgende deponenten te vragen of zij, op 20 augustus 1738, niet gehoord hebben dat den Dominee, staande, met zijn vrouw op straat, aan de heg van den hof van Cotshausen, zei: "Mevrouw, wat is dat van den hont". En of Mevrouw, staande in haar hof, zijnde de vrouw van Floris Pieter Cotshausen, daarop tegen de Dominee, zijnde Hermanus Alberts, niet antwoordde en zei: "Durft gij nog voor den dag koomen, gij carnali"?
Pieter van Riet heeft, tijdens de woordenwisseling, wel gehoord dat Juffrouw Cotshausen tegen de Dominee en zijn vrouw zei: "Cannalie".
Tony den Kuyper heeft wel de woordenwisseling gehoord maar niet verstaan te hebben waarin de woorden bestonden.
De overigen verklaren hiervan niet te weten.
Of zij niet gehoord hebben dat Alberts zei: "Mevrouw, dat sult gij toonen, wat voor canali dat ik ben?
Allen verklaren hiervan niet te weten.
Of zij niet gehoord hebben dat Juffrouw Cotshausen zei: "Jij zeyt niet alleen canali, maar ook U geheel afkomst"?
Tony den Kuyper heeft gehoord dat Juffrouw Cotshausen zei: "Canali" maar over afkomst niet horen spreken.
Johannes Debben heeft gehoord dat iemand zei: "Canali twelk na sijn gehoor door Cotshausen wierd geseyt".
De overigen verklaren van dit artikel niet te weten.
Of zij niet gehoord hebben dat de vrouw van Alberts zei: "Lieff, nu hebt gij genoeg, nu heeft sij U voor carnali gescholden". En of zij ook niet gehoord hebben dat Juffrouw Cotshausen zei: "Loop heen, jou honsvot, kus mijn gaat. Ik ben te goet tegens U te spreeken". Ook nog of zij gehoord hebben dat Juffrouw Cotshausen zei tegen Alberts: "Hadde het predikanten vant Classis geweeten, dat gij soo een honsvot waart en sulke slegte conduite had, zij soude U noyt beroepen hebben en sij hebben berouw dat sij jou den Heilige Predikstoel hebben laten beklimmen ende de gehele gemeente hebben berouw dat sij een honsvot tot een predikant hebben gekregen". Ook of gij lieden niet gehoord hebt dat Juffrouw Cotshausen tegen Alberts zei: "Bijaldien zij geweeten had dat gij sulke slegte conduite had, dat zij wel zoude gemaakt hebben dat gij noyt te Asten waart gekomen. En ik heb geen respect voor U maar alleenlijk als gij op de predikstoel staat". En dat zij daarna nog tegen Juffrouw Alberts dreigde: "Kom hier, jouw beest, ik zal U een trap op de kop geven"?
Allen verklaren dit niet te weten.
En wordt U gevraagd wat U lieden verder hebt horen zeggen door Juffrouw Cotshausen tot nadeel van de predikant en zijn vrouw?
Joost Jan Hoefnagels, Bartel Faassen, Jennemie, weduwe Tijs Hendriks en Willem Antoni Muyen verklaren niets te weten, omdat zij niet thuis waren die dag. De anderen verklaren niet meer te weten als boven vermeld.

Volgens de bewoningsgeschiedenis en de verpondingen van 1737 is Bartel Faes Kerkers ook na 1736 nog eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 4 Voordeldonck Bewoners nummer 4 Voordeldonck
1736 Bartel Vaessen Bartel Vaessen

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 108 verso:
Bartel Kerckels.
Huijs, hoff en aangelagh 2 ½ lopense. In de bede ƒ 1-6-12.

Na het overlijden van Anneke Fransse te Asten op 29-11-1738 hertrouwt Bartel Faes Kerkers een vierde maal te Asten op 28-06-1739 met Godefrida (Goortje) Loomans, geboren te Asten op 19-03-1682 als dochter van Godefridus Daendels Loomans en Godefrida Vrensen (zie ook Voormalig huis C602. De laatste drie huwelijken van Bartel Faes Kerkers waren kinderloos. Bartel Faes Kerkers verhuist naar zijn schoonmoeder en is nog verantwoordelijk voor een schuld:

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 105; 29-01-1742:
Aart Symons cum suis aanleggers contra Bartel Kerkels, gedaagde. Gedaagde is nog, namens de weduwe Goort Loomans, wijlen zijn schoonmoeder, schuldig aan de Gemene Middelen over 01-10-1724-1725 ƒ 2-13-08.

Bartel Faes Kerkers is op 11-08-1744 te Asten overleden en Goortje Loomans is te Asten op 04-06-1746 overleden. De eerder genoemde broers Gerrit Peters en Peter Peters zijn dan eigenaar van het huis en verhuren het aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 4 Voordeldonck Bewoners nummer 4 Voordeldonck
1741 Gerrit Peters en Peter Peters Jan Mennen

Peeter Peeters is op 13-11-1707 te Asten getrouwd met Jenneke Willems en na haar overlijden te Asten op 25-05-1723, hertrouwd te Asten op 09-11-1727 met Peryn Jan Peeter Kanters, geboren te Asten op 02-02-1688 als dochter van Johannes Petri Kanters en Elisabeth Antonissen Tielens:

02

Het gezin van Peter Peters met Jenneke Willems en Peryn Jan Peeter Kanters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 27-09-1710
2 Ida Asten 15-04-1713 Asten 02-02-1738
Petrus Canters
Asten 21-05-1774 zie 't Hoekske 10
3 Johanna Maria* Asten 24-02-1731 Asten 09-11-1771
Johannes van der Sande
Asten 01-07-1774

* kind uit het tweede huwelijk

Peeter Peeters overlijdt te Asten rond 1745 en het huis komt in bezit van Gerrit Peters en Peter Canters, laatstgenoemde als schoonzoon van Peeter Peeters:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 125 verso; 22-10-1746:
Gerrit van Riet, vorster, met machtiging van Antoni Heycoop, collecteur van 's landsverpondingen en coninxbede, 1743, legt beslag op de vaste goederen van: tot verhaal van Peter Aart Keysers nu Hendrik Meuse Roymans ƒ 5-03-08, Francis Tijs Canters ƒ 6-05-04, Goort Peter Loomans ƒ 5-09-12, Bartel Kerkels, nu Gerrit Peters en Peter Canters ƒ 4-01-00

Peryn Jan Peter Kanters overlijdt te Asten op 02-05-1747 en daarna wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 198 verso; 28-03-1748:
Inventaris gemaakt door Jan Wilbers en Gerrit Peters als momboiren over Jenneke, onmondige dochter van wijlen Peter Peters en Perijn Jansen Canters van de goederen aangetroffen in het sterfhuis van Perijn Jan Canters.
Onroerende goederen: de helft voor het voornoemde kind. Huis, hof en aangelag 1½ lopense, ene zijde Daandel Coolen, andere zijde Wouter de Groot. Huis, hof en aangelag 3 lopense, ene zijde Hendrik Jacob Martens, andere zijde Arnoldus van Hugten. Nog 1⁄3e deel voor het kind met Peter Canters in huis, hof en aangelag te Ommel 20 lopense, gekomen van Jan Canters en in gebruik bij Peter Jan Wilbers.
Roerende goederen: de helft voor het kind. Drie bedden met toebehoren, ketels en een emmer, huisraad, drie kisten en twee kasten, landbouwgereedschap, een os 4 jaar oud, drie koeien, een os 3 jaar oud, vier ossen 2 jaar oud, twee kalveren, een varken.
Gezien het request van Peter Jan Wilberts en Gerrit Peters als momboiren over Jenneke, onmondige dochter van Peter Peters en Perijn Janse Canters. In het afgelopen jaar is Perijn overleden. De supplianten hebben van de goederen, het onmondige kind competerende, een inventaris opgemaakt. De vader is tweemaal getrouwd geweest en heeft uit het eerste huwelijk een kind nagelaten en uit het tweede huwelijk het onmondig kind. Volgens de costuymen, alhier, zouden de goederen uit het eerste huwelijk maar voor het halve deel aan het onmondige kind toekomen. En de goederen in het tweede huwelijk aangekomen zouden egaal met het kind uit het eerste huwelijk gedeeld moeten worden. Peter Peters en Perijn Janse Canters hebben echter voor het tweede huwelijk, huwelijksvoorwaarden gemaakt de dat 28-10-1727 met onder andere: Dat voor- en nakinderen gelijkelijk zullen delen dit met inbegrip van de door Jenneke Willems nagelaten goederen aan het kind uit het eerste huwelijk dog dit maaken van eene kinderen op approbatie van drost en schepenen als oppermomboiren van de onmondige. Dat door deze huwelijksvoorwaarden het onmondige kind erg bevoorrecht is geworden en dat het de helft van de gehele nalatenschap van de ouders tegen, Peter Goort Canters, getrouwd met Ida, dochter uit het eerste huwelijk, kan delen. Omdat echter het kind geen gereede of vaste goederen op Heusden of Voordeldonk zelf kan gebruiken en indien ze gedeeld gaan worden dit zeer schadelijk is. Het is ook zo dat de vaste goederen uit het eerste huwelijk gekomen zijn, die door Peter Canters, op Heusden, zelf worden bewoond en gebruikt en die ook gaarne zelf zou blijven bezitten en in eigendom hebben. Supplianten is te raden geworden dat het kind zou worden aangedeelt het 1⁄3e onverdeelde, deel gekomen van haar moeder te weten een huis, land en groes te Ommel, zoals het in bewoning is bij Peter Jan Wilbers. En dat de verdere goederen op Heusden en Voordeldonk, met alle roerende goederen inbegrepen, zoals die door Perijn Janse Kanters zijn nagelaten aan Peter Canters en Ida blijven, onder voorwaarde dat hij tot egalisatie ƒ 375,- aan het kind zal betalen en alle lasten voor zijn rekening neemt. Naschrift: Fiat van het College, mits de gelden worden uitgezet op een redelijk intrest ten voordele van het kind en rekening, bewijs en reliqua gedaan wordt.

Peter Jan Wilbers en Gerrit Peters als momboiren over Jenneke, dochter wijlen Peter Peters en Perijn Janse Canters, zijn eerste vrouw en Peter Goort Canters, getrouwd met Ida, dochter Peter Canters en Jenneke Willems, zijn eerste vrouw. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders:
1e lot: Jenneke krijgt alle onroerende goederen gekomen van haar ouders, te weten 1⁄3e deel van huis, hof en aangelag met verscheidene percelen land en groes, te Ommel, de goederen worden in zijn geheel bewoond door Peter Jan Wilbers; ƒ 375,- te voldoen door de ontvanger van het 2e lot.
2e lot Peter Goort Canters krijgt alle roerende goederen, huis, hof en aangelag 1½ lopense, ene zijde Daandel Coolen, andere zijde Wouter de Groot; de Straatacker 4½ lopense, ene zijde kinderen Jan Peters van Bussel, andere zijde Wouter de Groot; land de Becker 7 copse, ene zijde Mattijs van Bussel, andere zijde de hey; land de Heykamp 5 copse, ene zijde Wouter de Groot, andere zijde Goort van Bussel; groes het Weyvelt 3 lopense, ene zijde kinderen Jan Peters van Bussel, andere zijde weduwe Jan Slaats; groes het Nieuwvelt 7 copse, ene zijde Mattijs van den Eynde, andere zijde Jan Slaats; groes het Heesvelt 1 lopense, ene zijde Willem Slaats, andere zijde Wouter de Groot; groes de Wey 1 lopense, ene zijde Leendert van Hugten, andere zijde Mattijs van den Eynde. De helft van huis, hof en aangelag aan Voordeldonk geheel 3 lopense, ene zijde Hendrik Jacob Martens, andere zijde Arnoldus van Hugten; land aan den Dries 2½ lopense, ene zijde de gemeente; de helft van een groesveld het Broekveltje de helft is 2 lopense, ene zijde Huybert Joosten, andere zijde het Broek. Uit te keren aan het 1e lot ƒ 375,- en aanvaarding van alle schulden uit de nalatenschap.

Het huizenquohier over de periode 1746-1756 vermeldt dat Gerrit Peters en Peter Canters eigenaar zijn van het huis en het aan derden verhuren:

Jaar Eigenaar nummer 4 Voordeldonck Bewoners nummer 4 Voordeldonck
1746 Gerrit Peters en Peter Canters Gerrit Jacobus van Hugten
1751 Gerrit Peters en Peter Canters Jan Wilbert Berkers
1756 Gerrit Peters en Peter Canters Jan Wilbert Berkers

Na het overlijden van Gerrit Peters op 18-10-1757 te Asten, wordt het huis door diens schoonzoon Theodorus Jan Claus (zie Voormalig huis E516) volledig doorverkocht aan Peter Canters (zie 't Hoekske 10):

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 190 verso 21-12-1759:
Dirk Jan Claus verkoopt aan Peter Canters de onverdeelde helft in huis, hof en aangelag op Voordeldonk 2½ lopense, ene zijde en einde de straat, andere zijde de gemeente, andere einde Arnoldus van Hugten; land aan den Dries 2½ lopense, ene zijde en einde de gemeente; groes het Broekveltje 2 lopense, ene zijde de gemeente, andere zijde Huybert Joosten. Koopsom ƒ 75,-.

Volgens het huizenquohier is Peter Canters dan eigenaar tot zijn overlijden te Asten op 11-07-1782 en erft zijn zoon Pieter Canters (zie Achterbos 5) het huis. Hij woont zelf in Heusden (zie 't Hoekske 10) en het huis wordt al die tijd aan derden verhuurd:

Jaar Eigenaar nummer 4 Voordeldonck Bewoners nummer 4 Voordeldonck
1761 Peter Canters Jan Wilbert Berkers
1766 Peter Canters Jan Wilbert Berkers
1771 Peter Canters Jan Loverbosch
1776 Peter Canters Peter Canters en Jacobus Hurkmans
1781 Peter Canters en kind Jan van de Mortel
1798 Pieter Kanters Francis Peter Vrijnsen
1803 Pieter Kanters Hendrik Arnoldus Aarts

De laatst genoemde bewoner Hendrik Arnoldus Aarts is geboren te Asten op 20-12-1762 als zoon van Arnoldus Henrici Aarts en Johanna Mathei van Heugten (zie Voordeldonk 93). Hij is op 26-02-1797 te Asten getrouwd met Johanna Maria Simon van Lieshout, geboren te Deurne op 02-03-1776 als dochter van Symon Antony van Lieshout en Francisca Joannis Franssen:

Het gezin van Hendrik Arnoldus Aarts en Johanna Maria Simon van Lieshout:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 27-06-1797 Kind Asten 06-05-1805
2 Simon Asten 28-06-1799 Ongehuwd 's-Hertogenbosch 13-12-1855
3 Arnolda Asten 04-05-1801 Ongehuwd Asten 21-12-1834
4 Franciscus Asten 30-08-1803 Asten 13-05-1848
Maria Agnes Koenen
bruid uit Grefrath (D)
5 Johannes Asten 04-09-1805 Deurne 27-09-1834
Joanna Maria van Gogh
Deurne 04-11-1837
Geertruida van Hoek
Deurne 04-08-1853
Maria Elisabeth Frencken
Deurne 13-06-1887 Liessel
6 Francisca Asten 22-03-1810 Asten 05-10-1837
Joannes Klinkenberg
Asten 20-12-1871 zie Voormalig huis G845
7 Arnoldus Asten 09-07-1812 Kind Asten 09-07-1812
8 Wilhelmina Asten 19-09-1813 Kind Asten 19-09-1813
9 Wilhelmina Asten 09-03-1815 Kind Asten 09-03-1815

Hendrik Arnoldus Aarts is op 26-01-1826 te Asten overleden en Johanna Maria Simon van Lieshout is op 26-02-1839 te Asten overleden.

Rechts een artikel in het Provinciaal dagblad van Noord-Braband van 20-08-1852, waarin hun zoon Simon Aarts, geboren te Asten op 28-06-1799, krankzinnig wordt verklaard. 

Het huwelijk en het gezin van eigenaar Pieter Kanters is in een ander huis (zie Achterbos 5) al volledig beschreven en schoonzoon Hendrik van de Leensel erft dit huis:

Notarieel Archief 38-98 Asten 06-10-1815:
Marcelis van Doorn man van Petronella Kanters, wonende te Liessel, Hendrik van de Leensel man van Francijn Kanters, Hendrik van de Mortel gehuwd met Johanna Kanters.
2e lot krijgt Hendrik van de Leensel huis, hof en aangelag op Voordeldonk groot 2 lopense, ene zijde Marcelis van Doorn.

Hendrik van de Leensel stelt zijn huis als onderpand:

Notarieel Archief 64-11 Asten 27-11-1829:
Hendrikus van de Leensel, wonende op Voorendonk, is schuldig aan de Rooms Katholieke kerk te Asten ƒ 100,- als borg huis, hof en aangelag, groot 45 roede, ene zijde Marcelis van Doorne, andere zijde Philips van Hout.

Volgens het kadaster is Hendrik van de Leensel over de periode 1811-1832 eigenaar van het huis:

Kadaster C682 1811-1832:
Huis, schuur en erf, groot 04 roede 66 el, noord Voordeldonk, klassen 10.
Eigenaar: Hendrik van Leensel.

Hieronder de kadasterkaart van het huis met daaronder de bijbehorende kadastrale beschrijving en geheel onder een oude schuur op de Achterbos:

03

04

05

In het notarieel archief van Asten wordt nog een schuld van Hendrik van de Leensel beschreven, waarbij het huis als onderpand gebruikt:

Notarieel Archief 68-29 Asten 06-06-1833:
Hendrik van Leensel man van Francijn Kanters, hebben een schuld aan Jan Joost Coolen ƒ 150,-. Als borg een huis, hof en aangelag, groot 33 roede 10 el, ene zijde Marcel van Dooren, andere zijde Philips van Hout.

Hendrik van de Leensel is geboren op 07-03-1774 te Roggel als zoon van Jan Hendrik van de Leensel en Petronella Jan Hendrikx (zie Voormalig huis E146 en Burgemeester Frenckenstraat 47). Hij is op 24-02-1811 te Asten getrouwd met Josijna Josephina Kanters, geboren te Asten op 27-03-1780 als dochter van Pieter Kanters en Johanna Philipse:

06

Het gezin van Hendrik van de Leensel en Josijna Josephina Kanters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 21-12-1812 Asten 21-05-1851
Johanna Musaerts
Deurne 04-01-1900 zie Korhoenweg 1
2 Petrus Asten 18-09-1816 Ongehuwd Deurne 04-10-1884 Kulert te Deurne
3 Albertus Asten 26-01-1819 Asten 20-04-1860
Wouterina van Seccelen
Asten 15-08-1874
4 Joanna Maria Asten 06-02-1822 Ongehuwd Deurne 21-09-1890 Kulert te Deurne
5 Franciscus Asten 06-09-1824 Ongehuwd Deurne 13-02-1908 Schelm te Deurne

Hendrik van de Leensel is op 24-04-1855 te Asten overleden en hieronder zijn overlijdensakte:

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont Josijna Kanters nog in het huis met huizingnummer C51 tot haar vertrek in maart 1860 naar de Kulert in Deurne, waar zij op 20-12-1863 is overleden. Daarna wordt het huis bewoond door haar zoon Albertus van de Leensel, getrouwd te Asten op 20-04-1860 met Wouterina van Seccelen, geboren te Asten op 28-04-1829 als dochter van Jan van Seccelen en Elisabeth Smits (zie Voormalig huis D275):

07

Rond 1870 is het huis vermoedelijk door natuurgeweld vernietigd en Albertus van de Leensel had niet het geld en de middelen om het huis te herstellen. Door de gemeente is op zijn perceel een nieuw huisje gebouwd met kadasternummer C2102. Dit nieuwe huis kreeg in het bevolkingregister van Asten over de periode 1869-1879 het huizingnummer C55a. Hieronder een vergelijking van de kadasterkaarten van 1832 en 1880, waarbij het oude huis is gesloopt:

08

Albertus van de Leensel overlijdt te Asten op 15-08-1874 en Theodorus Wijnen, geboren op 13-10-1840 te Someren als zoon van Hendrikus Wijnen en Willemijn Dirks, wordt vanaf 1874 eigenaar en bewoner van het huis. Hij is te Asten op 05-02-1872 getrouwd met Petronella Haazen, geboren op 14-05-1841 te Asten als dochter van Gerardus Haesen en Catharina van Hoek (zie Voormalig huis C1566).

Ook over de periode 1879-1890 en 1890-1900 wonen zij in het huis, waarvan het huizingnummer verandert in C51 en C48 respectievelijk:

09

Hun zoon Piet Wijnen, geboren te Asten op 08-12-1874, overkomt nog een ongeluk bij het stropen, zoals hieronder medegedeeld in de Limburger Koerier van 23-10-1894.

Piet Wijnen heeft het voorval overleefd en is op 22-02-1916 te Asten overleden.

10

Theodorus Wijnen vertrekt met zijn gezin in 1899 naar het dorp (zie Burgemeester Wijnenstraat 9) en verkoopt rechtsboven het huis in de krant de Zuid-Willemsvaart van 18-06-1898. Het huis is gekocht door Petrus Johannes Leenen (zie Emmastraat 40 tot en met 44) en na diens overlijden aan zijn weduwe Johanna Maria Schellings, die het aan derden verhuren. Vanuit een nabij gelegen huis (zie Wezelstraat 4) komt Johannes Zegers, geboren op 30-06-1860 te Asten, als zoon van Henricus Zegers en Antonetta Bukkems (zie Wezelstraat 4). Hij is op 19-02-1892 te Asten getrouwd met Francisca Hurkmans, geboren op 15-01-1867 te Someren als dochter van Joannes Hurkmans en Antonetta Wijnen.

Johannes Zegers woont ook in de periode 1900-1910 tot zijn vertrek rond 1910 naar de Stegen (zie Stegen 76) met zijn gezin in het huis met dan huizingnummer C47:

11

Na hun vertrek is het huis afgebroken en ongeveer op de plaats van het huis ligt nu een weiland.

Overzicht bewoners

Hoeve de Agterbosch
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Peeter Jansen Asten ±1620 Peeter Jansen Asten ±1620
1707 Peeter Peeters Asten ±1650 Peeter Peeters Asten ±1650
1713 Bartel Faes Kerkers Asten 08-10-1665 Bartel Faes Kerkers Asten 08-10-1665
Voordeldonck huis 4
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Bartel Vaessen Asten 08-10-1665 Bartel Vaessen Asten 08-10-1665
1741 Gerrit Peters en Peter Peters Asten 20-08-1684 Jan Mennen Someren 02-10-1690
1746 Gerrit Peters en Peter Canters Asten 20-08-1684 Gerrit Jacobus van Hugten Asten 16-02-1717
1751 Gerrit Peters en Peter Canters Asten 20-08-1684 Jan Wilbert Berkers Asten 10-03-1711
1756 Gerrit Peters en Peter Canters Asten 20-08-1684 Jan Wilbert Berkers Asten 10-03-1711
1761 Peter Canters Asten 15-04-1713 Jan Wilbert Berkers Asten 10-03-1711
1766 Peter Canters Asten 15-04-1713 Jan Wilbert Berkers Asten 10-03-1711
1771 Peter Canters Asten 15-04-1713 Jan Loverbosch Asten 15-04-1732
1776 Peter Canters Asten 15-04-1713 Peter Canters en Jacobus Hurkmans Asten 15-04-1713
1781 Peter Canters en kind Asten 15-04-1713 Jan van de Mortel Asten 24-06-1737
1798 Pieter Kanters Asten 26-11-1743 Francis Peter Vrijnsen Asten 20-01-1768
1803 Pieter Kanters Asten 26-11-1743 Hendrik Arnoldus Aarts Asten 20-09-1735
Kadasternummer C682
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C682 1832-1870 Hendrik van de Leensel Roggel 07-03-1774 afgebrand
C2102 1874-1899 Theodorus Wijnen Someren 30-10-1840 nieuwbouw
C2102 1899-1905 Petrus Johannes Leenen Asten 30-06-1857
C2102 1905-1910 Johanna Maria Schellings Asten 25-03-1853 weduwe Leenen
C2102 1910 afgebroken
Achterbosch
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1855 Hendrik van de Leensel Roggel 07-03-1774 Josijn Kanters Asten 27-03-1780 24-04-1855
1855-1859 Josijn Kanters Asten 27-03-1780 weduwe van de Leensel
C51 1859-1863 Josijn Kanters Asten 27-03-1780 weduwe van de Leensel 20-12-1863
C51 1863-1869 Albert van de Leensel Asten 26-01-1819 Wouterina van Seccelen Asten 28-04-1829
C55a 1869-1872 Albert van de Leensel Asten 26-01-1819 Wouterina van Seccelen Asten 28-04-1829 15-08-1874
C55a 1872-1879 Theodorus Wijnen Someren 30-10-1840 Petronella Haazen Asten 14-05-1841
C51 1879-1890 Theodorus Wijnen Someren 30-10-1840 Petronella Haazen Asten 14-05-1841
C48 1890-1899 Theodorus Wijnen Someren 30-10-1840 Petronella Haazen Asten 14-05-1841 naar Dorp
C48 1899-1900 Johannes Zegers Asten 30-01-1860 Francisca Hurkmans Asten 15-01-1867 vanuit C50
C47 1900-1910 Johannes Zegers Asten 30-01-1860 Francisca Hurkmans Asten 15-01-1867 naar Stegen
C? 1910 afgebroken

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 11 november 2023, 20:25:30

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen