logo

De Vonder Homepagina


Brand 15

Henrick Peter Bacermans koopt een huis op de Brand bij Voordeldonk:

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 162; 09-01-1612:
Peter Lenart Huyberts man van Jenneken, dogter van Jan Dries en Margriet, zijn vrouw, verkoopt aan Henrick Peter Bakermans een huis, hof, hofstad en land aan Voerdeldonck en nog alle land en groes zoals dat hem ten deel gevallen is met Andries Reynders en met deze te delen. Er is nog een achterstaande pacht aan Willem Janssen van Beeck. Koopsom ƒ 200,-.

Henricus Petri Bacermans is geboren rond 1580 en rond 1610 getrouwd met Johanna en te Asten op 11-06-1643 hertrouwd met Margareta Reynder Thijssen, weduwe van Tielen Derick Duyssen en Willem Gerits Scherders (zie Voormalig huis E1044):

Contraxerunt matrimonium Hanrick Petri Bacermans et Margaretha Reijneri.

Huwelijkscontract tussen Hanrick Petri Bacermans et Margaretha Reijneri.

Het gezin van Henricus Petri Bacermans en Johanna:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Judocus Asten ±1612 Vlierden ±1638
Catharina Daendels
Vlierden ±1676 Brouwhuis
2 Theodorus Asten ±1614 Asten ±1637
Johanna
Asten 13-12-1682 zie Voormalig huis C803
3 Peerken Asten ±1616

Asten ±1636
Jan Jan Jan Dryes Schepers
Asten 02-02-1646
Jan Henrick Blockmakers

Asten 11-01-1689 zie Voormalig huis E1044
4 Johannes Asten ±1618 Asten 23-08-1644
Catharina Joannis
Asten 04-04-1697

Het huis wordt als borg gesteld bij een cijns:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 140 verso; 03-07-1641:
Hanrick Peter Bakermans verkoopt aan de Materse van het Convent Marienschoot te Ommel een cijns van ƒ 300,- à 5%. Als borg huis, hof, land, groes aen Voordeldonck, ene zijde de schout. Eertijds gekomen van Marcelis Peter Jacops. Kantlijn op 13-05-1648 gelost door Peerken, dogter van Hanrick Bakermans aan de Materse.

Voor zijn tweede huwelijk stelt Henricus Petri Bacermans voorwaarden op waarbij de schoonzonen van Margareta Reynder Thijssen van dochters Lijsken en Maria uit haar eerdere huwelijk met Tielen Derick Duyssen betrokken zijn geweest:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 220; 21-05-1643:
Hendrick Peter Bakermans, schepen, en Margriet, dochter Reynder Mathijssen geassisteerd met Meester Mathijs van den Hove, schout en Jan Michielssen, schepen, haar curatoren. Zij maken huwelijksvoorwaarden:
Hendrick zal met Margriet trouwen, waarbij zij inbrengt al haar goederen, schulden en lasten.Als Hendrick het eerst komt te overlijden, dan krijgt Margriet, van hem of zijn kinderen, ten behoeve van haar onderhoud ƒ 200,- en verder al haar gereet dat zij in het huwelijk zal inbrengen, om dit gedurende haar verdere leven te gebruiken. Na haar dood komt dit weer aan de kinderen of erven van Hendrick.
Bij eerder overlijden van Margriet, zal Hendrick behouden alle goederen, roerend en onroerend, om daarmee de passieve schulden te voldoen.
De voorwaarden zijn opgemaakt met consent van Wilbord Daniels getrouwd met Lijsken, dochter Thielen Dircx getrouwd geweest met Margriet en Philips Willems als momboir van de onmondige kinderen van Philips Goorts getrouwd geweest met Maria Thomas Franssen en dochter Margriet. 

De kinderen van de tweede echtgenoot van Margareta Reynder Thijssen verkopen hun erfdeel aan haar derde echtgenoot Henricus Petri Bacermans:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 220 verso; 22-06-1643:
Gerart, zoon wijlen Willem Gerart Scheirders, Dielis Jansen van Aelst getrouwd met Anneken, dochter Willem Gerart Scheirders, Cornelis Joosten van Haeren getrouwd met Maeyken, dochter Willem Gerit Scherders, Jan Jacops getrouwd met Peterken, dochter Willem Gerits Scherders, Aert Willem Gerits Scherders waarvoor zich sterck maeckt Hanrick Peter Bakermans, Jenneke, onmondige dochter Willem Gerits Scherders voor haar Jan Hanrick Maes. Zij verkopen aan Hanrick Peter Bakermans getrouwd met Margriet, weduwe Willem Geritssen Scherders hun deel in de goederen gelegen te Asten.
Naschrift: Overeengekomen is dat de verkopers de koper en zijn vrouw kost en schadeloos zullen houden van alle 't gene Marcelis Bruystens van de Zeylberch en Jan Janssen Bakermans terzake van de goederen, te Someren, aan hen verkocht.
Marge: Hanrick Peter Bakermans heeft de 24 rijksdaalders die Jenneke, dochter Willem Gerit Scherders, voor haar deel toekwamen, ten volle betaald op 27-07-1643.

Henricus Petri Bacermans verkoopt een rentebrief:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 28; 31-08-1644:
Hanrick Peter Bakermans, schepen, getrouwd met Margriet, verkoopt aan Meester Antoni Canters een rentebrief van ƒ 6,- per jaar waarvan de helft is gequeten, dus ƒ 3,- per jaar op 07-02-1566 schepenen Asten. De constitutiebrief is van 29-01-1546.

De stiefkinderen van Margareta Reynder Thijssen verkopen aan Henricus Petri Bacermans een akker in de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 33; 12-10-1644:
Thomas Franssen, getrouwd met Merie weduwe Philips Goortssen voor zichzelf, Wilbort Daendels en Philips Goortssen als momboiren van de onmondige kinderen wijlen Philips Goortssen. Zij verkopen aan Hanrick Peter Bakermans een gehele akker bij de Wolsberch 3 lopense min 5 roede, naast de Vrouwe van Asten en Willem Gielen. De momboiren hebben deze akker mede verkocht omdat Philips Goortssen deze gekocht hebbende, de rente, ten behoeve van de Heilige Geest alhier, daarin staande nietbetaald heeft.

Onderstaand archiefstuk toont aan dat Henricus Petri Bacermans ook een huis in de Wolfsberg bezit:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 47; 22-02-1645:
Peter Anthonis Goorts verkoopt aan Jan Janssen, zijn neef twee huiskens in de Wolsberch, deen den Buckincx en dander des vercopers moeder heeft gecompareert met inbegrip van hof en land daarbijhorend, ene zijde en einde erven Hanrick Bakermans, andere zijde de straat, andere einde Frans Philipssen; land int Ven 1½ lopense naast Wilbort Daendels. Belast met ƒ 125,- aan Niclaes van Berckell; ƒ 25,- aan Jenneken Peters. Koopsom ƒ 160,-.

Henricus Petri Bacermans is rond 1645 overleden en van zijn kindsdeel in de erfenis verkoopt zoon Joost een rente:

Helmond 3843 akte 175; 17-07-1647:
Joost Hendrick Bakermans, wonende te Vlierden, verkoopt aan Lambert Becx, schout van Helmont, een rent van 33 gulden uit een huijs en toebehoren te Asten, ene zijde Goort Jansen.

Zijn andere zoon Jan Hendrick Bakermans is volgens de verpondingen van 1662 en van 1680 eigenaar van het huis:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 48 verso:
Jan Henderick Bakermans, gebruiker Isbout Joosten, huijs.

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 25 verso:
Jan Henderick Baekermans.

Zoon Jan Hendrick Bakermans is geboren te Asten rond 1618 en op 23-08-1644 te Asten getrouwd met Catharina Janse en hun gezin met de naam Baessen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Hendrick Asten 29-10-1645 Asten 27-02-1667
Jenneke Cornelissen
Asten 05-06-1690
Handerske Jansen
Asten 14-11-1697 zie Voormalig huis G562
2 Aert Asten 24-01-1648 Ongehuwd Asten 29-12-1715
3 Johanna Asten 12-05-1650 Kind
4 Catharina Asten 26-04-1655 Kind
5 Johannes Asten 26-02-1660 Ongehuwd

Jan Hendrick Bakermans heeft nog een slippertje gemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 100; 11-11-1651:
Jan Hendrick Peter Bakermans heeft enige jaren geleden vleesselijcke conversatie gehad met Joostien Teunis, geboortig uit Zomeren, waaruit geboren is een dochtertje. Er zijn van weerszijden geen plannen om te trouwen. Nu compareren Jan voorschreven en Joostien, deze geassisteerd met Jan Teunis, haar broer en Hendrick Naeten, haar oom. Zij verklaren dat zij elkaar willen ontslaan van alle verplichtingen en dat ze weer vrij willen zijn, om te kunnen trouwen met wie ze willen. Joostien zal het kind afstaan aan Bakermans, welke het kind zal onderhouden en opvoeden als zijn eigen kind. Deze zal ook nog ƒ 50,- betalen aan Joostien om alle daaraan gemaakte en nog te maken kosten te vergoeden.

Jan Hendrick Bakermans is op 04-04-1697 te Asten overleden en volgens de verpondingen van 1707 en 1713 is zijn weduwe Catharina Janse eigenaar:

Verpondingen 1707 XIV-59; 07-01-1707 folio 3:
De weduwe Jan Henderick Baeckermans.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 56 verso:
De weduwe Jan Hendrick Bakermans.
12-08-1728 van de weduwe Jan Goorts. In de bede ƒ 3-15-12.

Catharina Janse is overleden rond 1715 en volgens de hoofdgeldlijst van 1717 wonen enkele kinderen van Jan Bakermans in het huis:

Hoofdgeld 1717 XVIII-19; 05-03-1717:
De kinderen Jan Bakermans, te weten Aart, Jan en Lijsbet de Meijt.

Aert Bakermans wordt nog genoemd in de archieven:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 102 verso; 25-04-1715:
Arnoldus Bakermans, om hem, door allen die dit lezen, voor een eerlijk persoon te houden. 

Het huis wordt kort daarna deels verkocht aan Wilbert Aalbers:

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 195; 16-09-1721:
Jan Bakermans verkoopt aan Wilbert Aalbers ⅓e deel van huis, hof en aangelag geheel 4 lopense, ene zijde Jacob Martens, andere zijde Jan Bosmans.

Wilbert Aelbers Verheijen is geboren te Asten op 11-05-1679 als zoon van Albertus Peeters en Henrica Wilberts (zie Voormalig huis B68). Hij is op 11-11-1714 te Asten getrouwd met Agnetis Janse, geboren te Asten op 19-01-1677 als dochter van Johannes Hendrix en Johanna. Zij is sinds 01-09-1713 weduwe van Andries Antonissen, geboren te Asten op 05-04-1678 als zoon van Antonis Laurenssen Verleijsdonk en Francisca Dries Celen (zie Voormalig huis C602), met wie zij op 10-05-1711 te Asten getrouwd was:

01

Het gezin van Wilbert Aelbers Verheijen en Agnetis Janse:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonius* Asten 24-03-1712 Kind Asten ±1712
2 Albertus Asten 29-10-1715 Asten 23-11-1755
Maria Johannes Wilberts
Asten 14-10-1770 zie Kasteellaan 1 tot en met 5
en Kasteellaan 6 tot en met 8
3 Andreas Asten 20-03-1718 Meijel 02-05-1747
Petronella Petri Gielis
Asten 14-03-1786

*  kind uit het eerste huwelijk van Agnetis Janse

Wilbert Aelbers Verheijen wil niets te maken hebben met de erfenis van zijn ouders:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 33 verso; 15-08-1726:
Wilbert Aalbert Peeters verklaart dat hij zich nooit als erfgenaam van de nagelaten goederen van wijlen zijn ouders, Aalbert Peeters en Hendrien Wilbers gesteld heeft. Hij heeft deze dan ook nooit aangenomen doch geheel overgelaten aan Peeter Aalbers en Jan Meuwisse qualitate quo als erfgenamen van zijn ouders. 

Wilbert Aelbers Verheijen was borgemeester:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 5; 21-06-1732:
Gerit van Riet, vorster en gerechtsbode, neemt, namens Mattijs Bollen en Wilbert Alberts, borgemeesters, Sint Jan 1729-1730, in arrest de vaste goederen van de weduwe Frans van Bussel om daaraan te verhalen ƒ 29-05-08. 

Bij de verpondingen van 1737 en de bewoningslijst over de periode 1736-1746 wordt Wilbert Alberts Verheijen als eigenaar en bewoner genoemd:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 116:
Wilbert Alberts Verheijen.
Huijs, hoff en aangelagh 4 lopense. In de bede ƒ 3-15-12.

Jaar Eigenaar nummer 27 Voordeldonk Bewoners nummer 27 Voordeldonk
1736 Wilbert Wilberts Wilbert Wilberts
1741 Wilbert Alberts Wilbert Alberts
1746 Wilbert Alberts Wilbert Alberts

Agnetis Janse is overleden en Wilbert Alberts Verheijen is op 07-10-1747 te Asten overleden en enkele jaren daarna verkoopt zoon Albert Verheijen zijn kindsdeel aan zijn broer Andries. Zelf gaat hij bij het kasteel van Asten wonen:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 122 verso; 06-01-1764:
Aalbert Verheyen verkoopt aan Andries Verheyen, zijn broeder, de onverdeelde helft in de goederen gekomen van zijn ouders een huis, schuur, stal, hof en aangelag op Voordeldonk 6 lopense, ene zijde Antoni Martens en Dirk Bosmans, andere zijde de straat; Jan Goortsacker 2 lopense naast Antoni Martens; land het Rinkvelt 5 lopense naast Antoni Martens; de Loverboschacker 2 lopense naast Jan Vervoordeldonk; land de Vork 2 lopense naast Jan Vervoordeldonk en Huybert van Bussel; groes den Brant 10 lopense naast de gemeente; groes de Vork 1 lopense naast Peter Roymans. Belast met de helft van 1 vat rogge per jaar aan Catalijnegulde ofwel de Heer Verster; de helft van ƒ 0-10-0 per jaar aan den Armen van Asten; de helft van ƒ 0-02-8 per jaar aan de Kerk van Asten; de helft van ƒ 1-05-0 per jaar aan het Gemene Land; de helft van ƒ 0-07-0 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 250,-.

Zoon Andries Willibrordi Verheyen, geboren te Asten op 20-03-1718 is op 02-05-1747 te Meijel getrouwd met Petronella Petri Gielis van der Steen, geboren te Meijel op 27-10-1723 als dochter van Petrus Gielens en Helena Peters:

Contraxerunt Andreas Verheijden et Petronella Peters; testes Albertus Verheijden et Wilhelma van der Steen.

Huwelijkscontract Andreas Verheijen en Petronella Peters; getuigen Albertus Verheijen en Wilhelma van der Steen.

02

Het gezin van Andries Willibrordi Verheyen en Petronella Petri Gielis van der Steen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Willibrordus Asten 30-09-1748 Kind Asten ±1748
2 Anna Maria Asten 19-10-1749 Asten 30-10-1774
Jan Philipse van Hout
Asten 30-03-1821 zie Voordeldonk 90
3 Petronilla Asten 13-04-1752 Asten 16-04-1780
Philip van Bussel
Asten 26-09-1835 zie Stegen 58
4 Agnes Asten 19-01-1754 Asten 11-02-1781
Peter Judoci Kerkers
Asten 21-05-1827 Bergweg
5 Willibrordus Asten 01-01-1759 Asten 08-07-1787
Helena Petri Smets
Asten 28-09-1829
6 Henrica Asten 19-10-1762 Kind Asten ±1762
7 Helena Asten 01-04-1764 Asten 12-02-1792
Marcelis Francis Deenen
Asten 24-06-1830 zie Achterbos 9

De bewoningslijst over de periode 1751-1781 laat Andries Verheijen als eigenaar en bewoner zien:

Jaar Eigenaar nummer 27 Voordeldonk Bewoners nummer 27 Voordeldonk
1751 Andries en Aalbert Verheijen Andries Verheijen
1756 Andries en Aalbert Verheijen Andries Verheijen
1761 Andries en Aalbert Verheijen Andries Verheijen
1766 Andries Verheijen Andries Verheijen
1771 Andries Verheijen Andries Verheijen
1776 Andries Verheijen Andries Verheijen
1781 Andries Verheijen Andries Verheijen

Petronella Petri Gielis van der Steen is op 05-08-1779 te Asten overleden en Andries Willibrordi Verheyen is op 14-03-1786 te Asten overleden en na hun overlijden wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 175 verso; 13-02-1789:
Wilbert Verheyen, Helena Verheyen geassisteerd met Jan Verheyen, Jan Philipse van Hout man van Anna Maria Verheyen, Philip van Bussel gehuwd met Peternel Verheyen, Peter Kerkers man van Agnes Verheyen. Allen kinderen en erven van Andries Verheyen en Peternel van der Steen, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen. 1e lot krijgt Wilbert een huis, hof en aangelag aan Voordeldonk 6 lopense.

Zoon Wilbert Andries Verheijen is geboren te Asten op 01-01-1759 en op 08-07-1787 te Asten getrouwd met Helena Petri Smets, geboren te Asten op 01-08-1757 als dochter van Peter Smits en Helena Antoni Verhees (zie Voormalig huis F1055):

03

Het gezin van Wilbert Andries Verheijen en Helena Petri Smets:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 13-10-1790 Asten 15-02-1828
Johanna Eijsbouts
Asten 02-03-1862 zie Voormalig huis B446
2 Petronella Asten 20-01-1794 Asten 16-02-1816
Philip Aarts
Asten 23-05-1880 zie Voordeldonk 93
3 Andreas Asten 15-09-1797 Kind Asten ±1797
4 Franciscus Asten 15-09-1797 Kind Asten ±1797
5 Andreas Asten 25-02-1799 Kind Asten 04-11-1807

In de bewoningslijst over de periode 1798-1803 en bij de verpondingen van 1810 staat Wilbert Verheijen als eigenaar:

Jaar Eigenaar nummer 27 Voordeldonk Bewoners nummer 27 Voordeldonk
1798 Wilbert Verheijen Wilbert Verheijen
1803 Wilbert Verheijen Wilbert Verheijen

Verpondingen 1810 XIVd-67 Voordeldonk folio 111:
Wilbert Andries Verheijen bij deling 13-02-1789.
Wilbert, Helena, Jan van Houts gehuwd met Anna Maria, Philip van Bussel gehuwd met Peternel, Peter Kerkers gehuwd met Angenes kinderen bij versterf 1786 van.
Andries Verheijen.
Nummer 27 huijs, hof en aangelag 6 lopense.

Wilbert Verheijen en buurtbewoners hebben met de schout een onderzoek gedaan in de Peel:

Asten Rechterlijk Archief 31 folio 12; 10-08-1805:
Willem Marcelis Jansen, Leendert van Hugten, Antony Dirk Martens, Luycas Jansen en Wilbert Verheyen, Pieter Plenders, Francis Voermans en Philip Peeters hebben, op 20 juli laatstleden, met de schout een visitatie gedaan langs de limiten en door de Peel. Gekomen zijnde aan de limieten van Meyl is het hun toegeschenen dat door die van Meyl op het Astense wel circa tweemaal hondertduysend karren turf gestoken was welke voor het grootste gedeelte maar circa twee à drie treeden over de limietsloot, welke op veele plaedsen toegedemt is en het nog te nat om te verbrengen, op den Astense grond te droogen leyd. Er werden ook enige gereedschappen om te torven gevonden, welke meegenomen werden. Ook werd een vrouwspersoon aangetroffen, welke ook in arrest genomen werd. Omdat voornoemde plaats niet ver van het dorp Meyl gelegen is dachten we daar rapport op te maken. Hierop is een commies op hun afgekomen welke, naar het hun toescheen, zijn snaphaan laadde met een kogel, zijn bajonet daarop stak en kruid op de pan schudde en alzo in furie op hen kwam aanlopen. Zij hebben de vrouw losglaten en het gereedschap weer teruggegeven.

In het kadaster over de periode 1811-1832 staat Wilbert Verheijen als eigenaar:

Kadaster 1811-1832; C577:
Huis, schuur en erf, groot 05 roede 20 el, de Vork, klassen 6.
Eigenaar: Wilbert Verheijen.

Hieronder de kadasterkaart uit 1832 met het huis van Wilbert Verheijen en de bijbehorende kadastergegevens:

04

05

Wilbert Andries Verheijen is op 28-09-1829 te Asten overleden en Helena Petri Smits is te Asten op 05-01-1836 overleden. Het huis wordt overgenomen door hun zoon Petrus Verheijen, geboren te Asten op 13-10-1790 en op 15-02-1828 te Asten getrouwd met Johanna Eijsbouts, geboren te Asten op 02-04-1796 als dochter van Wilhelmus Henricus Ysbouts en Maria Antonie van Bussel.

Zij verhuizen rond 1839 naar Ommel en het huis wordt daarna gekocht en bewoond door Arnoldus Rovers, geboren te Vlierden op 04-10-1804 als zoon van Arnoldus Rovers en Maria van Bree. Hij is op 11-01-1834 te Bakel en Milheeze getrouwd met Elisabeth Verhoeven, geboren te Bakel en Milheeze op 29-09-1804 als dochter van Wilhelmus Verhoeven en Joanna Maria de Groot. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 komen zij rond 1840 vanuit Vlierden wonen in het huis met huizingnummer C113:

06

Hun dochter Elisabeth Rovers, geboren te Asten op 17-05-1864 treedt in 1887 in bij de Congregatie van religieuzen Penitenten Recollectinen van de reguliere Derde Orde van de Heilige Franciscus bij het moederhuis in Breda. Op 18-04-1889 doet ze haar professie en is ze als Maria Hieronyma tot zuster gewijd. In mei 1892 komt zij vanuit Gemert in Mill en werkt daar als onderwijzeres op de bewaarschool1

In 1927 viert Elisabeth Rovers haar 40-jarige kloosterschap, zoals medegedeeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 29-04-1927:

Zuster Maria Hieronyma, alias Elisabeth Rovers, is op 23-01-1933 te Mill overleden.

Elisabeth Verhoeven is op 18-09-1842 te Asten overleden en Arnoldus Rovers is op 06-09-1868 te Asten overleden en hun zoon Arnoldus Rovers, geboren te Vlierden op 15-06-1836, neemt het huis over. Hij is op 09-02-1860 te Asten getrouwd met Wilhelmina Berkvens, geboren op 27-11-1835 te Vlierden als dochter van Johannes Berkvens en Antonetta van Bussel (zie Voormalig huis B409). Na haar overlijden op 12-03-1868 is Arnoldus Rovers hertrouwd op 01-06-1870 met Johanna Driessen, geboren op 08-08-1839 te Asten als dochter van Gerardus Driessen en Johanna Elisabeth van Geffen. Het huis heeft dan huizingnummer C124:

07

Arnoldus Rovers vertrekt in 1873 naar Someren en zijn broer Willem Rovers, geboren te Vlierden op 01-08-1837, neemt het huis over. Hij is te Lierop op 14-11-1872 getrouwd met Paulina Ceelen, geboren te Lierop op 29-10-1843 als dochter van Johannes Ceelen en Joanna Maria van Heugten.

 

Rond 1880 krijgt het huis bij een vereniging nog kadasternummer C2122, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

Ook over de periodes 1879-1890, 1890-1900, 1900-1910 en 1910-1920 woont Willem Rovers met zijn gezin nog in het huis met achtereenvolgens het huizingnummer C126, C122, C131 en C119:

08

Paulina Ceelen is op 25-07-1902 te Asten overleden en Willem Rovers overlijdt op 25-12-1915 te Asten en hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

09 10

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 15-01-1916 en 05-02-1916 verkopen de kinderen van Willem Rovers het vee en oogst en daarna de boerderij:

11 12

Het huis wordt aangekocht door Theodorus van Brussel, geboren te Asten op 16-10-1863 als zoon van Andries van Brussel en Joanna Maria Slaats (zie Voormalig huis E131). Het huis wordt bewoond door Wilhelmus (Willem) van Bussel, geboren te Heeze op 22-10-1852 als zoon van Tieleman van Bussel en Helena Maria Verbeek. Hij is sinds op 04-04-1883 te Asten getrouwd Johanna van der Loo, geboren te Deurne op 05-09-1857 als dochter van Joannes van der Loo en Maria Jelissen.

Johanna van der Loo is op 13-01-1912 te Asten overleden en Wilhelmus (Willem) van Bussel is op 17-10-1927 te Asten overleden en hun zoon Petrus Johannes (Piet) van Bussel, geboren te Asten op 15-07-1895, wordt de nieuwe bewoner. Hij is te Asten op 03-02-1922 getrouwd met Andrea Johanna (Jans) van Brussel, geboren op 08-03-1896 te Asten als dochter van eigenaar Theodorus van Brussel en Petronella Manders (zie Voormalig huis C557). Na het overlijden van Petrus Johannes (Piet) van Bussel op 03-11-1924 te Asten, is Andrea Johanna van Brussel op 28-09-1926 te Asten hertrouwd met Peter Johannes van Bussel, geboren te Meijel op 29-03-1899 als zoon van Jacobus Johannes van Bussel en Catharina Hubertina van Rijt.

Rechts een foto van de familie van Bussel met van links naar rechts:
Staand van links naar rechts: Petrus Johannes (Piet), Maria (Miet), Hendrikus (Driek), Helena Maria (Leen) en Henricus (Harrie).
Zittend van links naar rechts: Wilhelmina (Mien), vader Wilhelmus (Willem) en Johannes (Hannes).

 

 

 

 


Hieronder van links naar rechts foto's van Wilhelmus (Willem) van Bussel, Andrea Johanna (Jans) van Brussel, Petrus Johannes (Piet) van Bussel (eerste echtgenoot) en Peter Johannes van Bussel (tweede echtgenoot):

12a
13 13a 13b 13c

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij op huizingnummer C104, ook wel bekend staand als Brand 7:

14

Ook over de periode 1930-1938 wonen Peter Johannes van Bussel en Andrea Johanna van Brussel met hun gezin in het huis op Brand 7:

15

Linksonder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-11-1934 de geboorte van zoon Arnoud en rechtsonder in de diezelfde krant van 12-04-1943 biedt Peter van Bussel een zeug te koop aan:

15a 16

In het Peelbelang van 02-12-1944 verkoopt Piet van Bussel biggen en een raamwerk voor een kar en in het Peelbelang van 31-03-1945 biedt Piet van Bussel een stierkalf te koop aan:

16a 16b

Ook heeft Piet van Bussel nog een herdershond te koop aangeboden in het Helmondsch Dagblad van 03-03-1945:

16c

Hieronder een foto van het gezin van Bussel-van Brussel met boven van links naar rechts Jacobus (Sjaak), Johanna (Annie), Karel en Theodorus (Theo) en onder van links naar rechts Petronella (Nellie), vader Peter (Piet) van Bussel, Maria (Riet), moeder Andrea Johanna (Jans) van Bussel-van Brussel en Arnoud (Noud):

17

Andrea Johanna van Brussel is op 15-07-1972 te Someren overleden en Peter Johannes van Bussel is op 08-02-1978 te Geldrop overleden. Hieronder de bidprentjes van Andrea Johanna van Brussel en haar beide echtgenoten met de naam Peter Johannes van Bussel:

18 19 20

Op de plaats van dit huis staat deze uit 1821 daterende boerderij op het huidige adres Brand 15 en hieronder een foto en een streetview van dit huis:

21

22

Overzicht bewoners

Hoeve op Brand
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1612 Hendrick Peter Bacermans ±1580 Hendrick Peter Bacermans ±1580
1647 Jan Hendrik Bakermans Asten ±1616 Jan Hendrik Bakermans Asten ±1616
1697 kinderen Jan Hendrik Bakermans Asten 29-10-1645 kinderen Jan Hendrik Bakermans Asten 29-10-1645
1721 Wilbert Aelbers Verheijen Asten 11-05-1679 Wilbert Aelbers Verheijen Asten 11-05-1679
Voordeldonck huis 27
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Wilbert Wilberts Asten 11-05-1679 Wilbert Wilberts Asten 11-05-1679
1741 Wilbert Alberts Asten 11-05-1679 Wilbert Alberts Asten 11-05-1679
1746 Wilbert Alberts Asten 11-05-1679 Wilbert Alberts Asten 11-05-1679
1751 Andries en Aalbert Verheijen Asten 20-03-1718 Andries Verheijen Asten 20-03-1718
1756 Andries en Aalbert Verheijen Asten 20-03-1718 Andries Verheijen Asten 20-03-1718
1761 Andries en Aalbert Verheijen Asten 20-03-1718 Andries Verheijen Asten 20-03-1718
1766 Andries Verheijen Asten 20-03-1718 Andries Verheijen Asten 20-03-1718
1771 Andries Verheijen Asten 20-03-1718 Andries Verheijen Asten 20-03-1718
1776 Andries Verheijen Asten 20-03-1718 Andries Verheijen Asten 20-03-1718
1781 Andries Verheijen Asten 20-03-1718 Andries Verheijen Asten 20-03-1718
1798 Wilbert Verheijen Asten 01-01-1759 Wilbert Verheijen Asten 01-01-1759
1803 Wilbert Verheijen Asten 01-01-1759 Wilbert Verheijen Asten 01-01-1759
Kadasternummer C577
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C577 1832-1836 Wilbert Verheijen Asten 01-01-1759
C577 1836-1839 Petrus Verheijen Asten 13-10-1790
C577 1839-1868 Arnoldus Rovers Vlierden 04-10-1804
C577 1868-1873 Arnoldus Rovers Vlierden 15-06-1836
C577 1873-1880 Willem Rovers Vlierden 01-08-1837
C2122 1880-1916 Willem Rovers Vlierden 01-08-1837
C2122 1916-1938 Theodorus van Brussel Asten 16-10-1863
Brand 7
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1829 Wilbert Verheijen Asten 01-01-1759 Helena Petri Smits Asten 01-08-1757 28-09-1829
1829-1836 Helena Petri Smits Asten 01-08-1757 weduwe Verheijen 05-01-1836
1836-1839 Petrus Verheijen Asten 13-10-1790 Johanna Eijsbouts Asten 02-04-1796 Ommel
1839-1859 Arnoldus Rovers Vlierden 04-10-1804 Elisabeth Verhoeven Bakel 29-09-1804 18-09-1842
C113 1859-1869 Arnoldus Rovers Vlierden 04-10-1804 met kinderen Bakel 29-09-1804 06-09-1868
C124 1869-1873 Arnoldus Rovers Vlierden 15-06-1836 Johanna Driessen Asten 08-08-1839 naar Someren
C124 1879-1890 Willem Rovers Vlierden 01-08-1837 Paulina Ceelen Lierop 29-10-1843
C126 1879-1890 Willem Rovers Vlierden 01-08-1837 Paulina Ceelen Lierop 29-10-1843
C122 1890-1900 Willem Rovers Vlierden 01-08-1837 Paulina Ceelen Lierop 29-10-1843
C131 1900-1910 Willem Rovers Vlierden 01-08-1837 Paulina Ceelen Lierop 29-10-1843 25-07-1902
C119 1910-1915 Willem Rovers Vlierden 01-08-1837 met kinderen 25-12-1915
C119 1915-1920 Wilhelmus van Bussel Heeze 22-10-1852 Johanna van der Loo Deurne 05-09-1857 13-01-1912
C104 1920-1927 Wilhelmus van Bussel Heeze 22-10-1852 met kinderen 17-10-1927
C104 1927-1930 Peter Johannes van Bussel Meijel 29-03-1899 Andrea van Brussel Asten 08-03-1896
7 1930-1938 Peter Johannes van Bussel Meijel 29-03-1899 Andrea van Brussel Asten 08-03-1896
Referenties
  1. ^Jaarboek van het onderwijs en de opvoeding der R. K. jeugd in Nederland en koloniën, jaargangg 15, 1926 (https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?coll=dts&page=4&identifier=MMKDC07:005860001:00526&objectsearch=hieronyma&query=hieronyma+rovers+asten)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2023, 20:12:24

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen