logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis C558

Jan Mathijssen van de Cruys en zijn kinderen verdelen hun goederen, waaronder een huis op de Brand:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 14; 10-02-1632:
Willem Janssen van den Berge als momboir over de onbejaarde kinderen van Jan Matijsen van den Cruys en Catharina, dochter Evert Colen en Jan Peter Willems gekozen momboir ter ener zijde en Jan Janssen van de Cruys ter andere zijde. Zij verdelen de goederen:
1e lot krijgen de onmondige kinderen het groot huis, met de grond waarop het staat; een weiveld; een akker en hooibeemd. Belast met een halven capuyn per jaar aan het Huis van Asten; ƒ 500,- aan Steven Aelberts te 's Hertogenbosch waarvoor de onderpanden van Willem van den Berge borg staan, de aflossing rust op de onmondige kinderen; ƒ 250,- aan de Canonicken off Capittel van 's Hertogenbosch; ƒ 50,- aan de Kerk van Asten, het perceel zal zijn gehele houtwas behouden, met uitzondering van 13 eikeboompjes, die toekomen aan het ander kavel en na 10 jaar geruimd moeten worden.
2e lot krijgt Jan Mathijssen van de Cruys de schuur met het klein huiske daarbij staande en de grond, met een hofke gelegen over de graaf; land den ouden Brants; weiveld naast erfgenamen Marcelis Willems; land en groes naast Henrick Baeckermans. Belast met ƒ 600,- aan Rutgier van Broeckhoven.

De goederen van Jan Mathias van de Cruys op de Brand worden nog genoemd in een archiefdocument van 04-02-17201:

Jan Mathias van de Cruys is geboren rond 1580 als zoon van Mathys Janssen van de Cruys en rond 1605 getrouwd met Catharina Evert Colen en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Mathijs Asten ±1606 Asten ±1630
Anna Henricx Coppen
Asten ±1636
Sophia Frans Verlynden
Asten ±1646 zie Julianastraat 2
2 Merike Asten ±1609 Asten ±1636
Jan Jan Evers
Asten 25-07-1664
3 Maeyken Asten ±1613 Ongehuwd Asten 28-12-1661
4 Evert Asten ±1616

Catharina Evert Colen is rond 1617 overleden en Jan Mathias van de Cruys is nog hertrouwd.

Jan Mathias van de Cruys verkoopt land in Voordeldonk:

Asten Rechterlijk Archief 71 folio 35; 18-02-1630:
Jan Mathijssen van de Cruys, voor een helft en Willem Janssen van den Berghe en Peeter Evert Coolen als momboiren van de onmondige kinderen van Jan getrouwd geweest met Catharina Evert Coolen voor de andere helft. Zij verkopen aan Henrick Peeter Baeckermans groes aan Voordeldonck naast Marcelis Peter Jacops 3 lopense 2 roede 16 voet. Zij verkopen aan Marcelis Peter Jacops groes aan Voordeldonck naast Hendrick Peeter Baeckermans. Zij verkopen aan Anthonis Phlipssen groes aan Voordeldonck naast Hendrick Peeter Baeckermans.

Jan Mathias van de Cruys was als soldaat gevangen genomen in Bergen op Zoom:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 21-08-1630:
Willem Diercx, aanlegger contra Jan Geldens, gedaagde. Het gaat over Jan Mathijssen van de Cruys, Peeter Gielens Coolen de jonge en Jan Geldens welke in de gevangenis te Bergen op Zoom hebben gezeten. Waar ook Faes Ceelen van Peer mede-gevangene was. Zij zijn, samen met een tamboer, door deze Faes vrijgekocht met 14 pont groot. Ieder zou aan Faes 14 gulden 15 stuiver betalen en hebben daarvoor een gelofte getekend. De gelofte is bijgevoegd. Jan Geldens moet zijn bijdrage nog betalen.

Jan Mathias van de Cruys verkoopt zijn goederen aan zijn halfbroer Willem Janssen van den Berghe:

Asten Rechterlijk Archief 71 folio 134; 19-12-1630:
Jan Mathijssen van de Cruys verkoopt aan zijn halve broeder Willem Janssen van den Berghe al zijn goederen die hij hier te Asten heeft en die te delen zijn met zijn vier kinderen met name Mathijs, Marie, Marie en Everart uit zijn eerste huwelijk met Catharina dochter Everart Colen. Koopsom de betaling van de rente van ƒ 500,- kapitaal, welke de verkoper geldende is aan Steven Aelbers te 's Hertogenbosch. Marge 14-08-1631 de goederen kunnen gelost worden als de verkoper de rentebetaling van de ƒ 500,- weer overneemt.

Jan Mathias van de Cruys en zijn buren lossen een probleem met wateroverlast op:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 94; 15-10-1633:
Henrick Peter Baeckermans en Jan Mathijssen zijn met Marcelis Peter Jacops, Willem Janssen van den Berge en Geraert Dircx, schepenen, door veel tusschenspreecken overeengekomen dat het water commende vuytten bleeck van den Berchgraeff off vuytte gemeynte aldair sal voortaen sijnen loop end cours hebben door den graeff aldair, wesende tusschen erffve Henrick Baeckermans ende Jan Mathijssen tot opten ouden loop gaende door het velt van Jan Tijssen en Henrick voorschreven. sonder dat nochtans den voorschreven graeft sal weesen schouwbaer maer wel den loop. Ende het water vergaderende achter opt broeck off het velt Henrick Baeckermans sal sijnen cours hebben en houden daer den ouden loop door de erffve des voorschreven Henricx ter wedersijden en sal weesen schouwbaer om het broeck daerachter nyet te worden verdroncken, sijnde hiermede gedoot den loop en watervliet heffende inde Vorck lopende door erffve gecomen van wijlen Peter Dircx en Henrick voorschreven. Des sal het voorschreven water offt loop sijner cours blijven behouden ter wedersijden Jan Tijssen voorschreven ende wesen schouwbaer tot door erffve weduwe Mercelis Verlensdonck ende sal den selven loop hem Jan Mathijssen wegens de gemeynte worden goetgedaen naer advanamant van de incoop.

In een uitgebreid archiefstuk komen Jan Mathias van de Cruys en Willem Janssen van den Berghe nog terug op de verdeling van goederen in 1632:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 14; 21-02-1635:
Compareerden voor schepenen ondergeschreven de eersaeme Willem Janssen van den Berge ende Jan Mathijssen van de Cruys die welcke verclaerden met malcanderen te sijngeliquideert ende veraccordeert nopende de renthe respective inde deylinge tusschen den voorschreven Jan Mathijssen en sijne voorkynderen off Willem Janssen inder name deselver als momboir wesende deselve erffdeylinge in date den februarij 1632 waerbij blijckt dat deselve kynderen is te deel gevallen eene renthe van 500 gulden aen Steven Aelberts het cappitael ende aen Jan Mathijssen het cappitael van 600 gulden aen Rutgier van Broeckhoven inder vuegen dat Willem de voorschreven renthe van 500 gulden sal aennemen ende erffelijck blijven gelden ende betaelen aen Steven Aelberts voorschreven metten achterstell van dyen in sulx vuegen dat de goederen en personen der voorschreven voorkinderen van Jan Tijssen daervan eeuwelijck sullen sijn en blijven ontlast door redenen dat de onderpanden des voorschreven Willems van Berge daervoere staen belast waertegen die voorschreven voorkynderen van Jan Mathijssen erffelijck blijven gelden ende betaelen eene renthevan 600 gulden metten achterstel van dyen aen Rutgier van Broeckhoven soo inder vuegen dat den persoon en goederen des voorschreven. Willem Janssen eeuwelijck daervan sullen sijn en blijven ontlast. Maer alsoo de renthe bijde voorschreven kynderen overgenomen is 100 gulden hoger als dandere daertegen aen voorschreven Willem Janssen overgegeven soo bekent Jan Mathijssen 100 gulden daertegen te hebben ontfangen vuyt handen van Willem Janssen van den Berge tot sijnen eygen behoeve die oversulx geloeft de voorschreven renthe van 600 gulden erffelijck te gelden ende betaelen 100 gulden capitaels ende daervan den iaerlijcken intrest staende gehele rente gehypotheceert op de gelderen soo wel van Jan Tijssen voorschreven als sijne voorkynderen oersaeck dat dese permutatie van renthen alsnogh geschreven is dese omdat de renthe van Willem Janssen stondt verbonden in sijne eygen panden ende de renthe van 600 gulden in de panden der voorschreven kynderen ende Jan Tijssen ende alsoo yder int sijne waerbij oyck nyemanten is beschaedicht noch geprejudiceert.

De vrouw van zoon Mathijs Jansen van de Cruys zegt dat ze door Willem Janssen van den Berghe is gecompenseerd voor de verkoop van het huis op de Brand:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 61; 25-12-1635 (fictief):
Ik, Anna Henricx Coppen, geboren te Someren, en nu getrouwd met Thijs Jan Tijssen, te Asten, beken ten volle voldaan te zijn door Willem Janssen van den Berge wegens de voorschreven koop van de in den Brant aan Voordeldonck gelegen goederen. Ik heb deze quitantie doen schrijven omdat mijn man, soldaat te Breda zijnde, niet naar Asten kan komen.

Zoon Mathijs Jansen van de Cruys koopt zijn broer en zwager uit van een erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 25; 28-04-1639:
Mathijs Janssen heeft zijn zwager Jan uitgekocht en Evert, zijn broeder, deze wegens zijn minderjarigheid geassisteerd met zijn oom Willem Janssen van den Berge,uit dat goet tot Deuren hun deel dat zij daarin mochten hebben van het hele versterff en nog te versterven. 

De goederen zijn verkocht aan Floris de Merode, geboren rond 1598 als zoon van Bernard de Merode en Catharina van Brederode. Hij is rond 1620 getrouwd met Margaretha van Gendt en had met een andere vrouw twee dochters, Maria en Florentia (zie Kasteelruïne). Dochter Maria, geboren rond 1630, treedt later nog in het klooster Maria-Schoot te Ommel (zie Voormalig huis B409). Volgens onderstaande archiefstukken wordt hij als Heer van Asten eigenaar van de hoeve op de Brand:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 144; 21-08-1641:
Jan Mathijssen van de Cruys voor zichzelf, Jan Jan Evers man van Merike, dogter van Jan Mathijsen van de Cruys, Evert Jan Mathijssen geassisteerd met Willem Janssen van den Berge, Willem Janssen van den Berge voor zichzelf als koper van zijn deel der goederen geweest zijnde van Mathijs Janssen van de Cruys. Zij verkopen aan Floris van Merode, Heer van Asten een huis en verdere goederen in de Brandt aan Voordeldonck 53 lopense, ene zijde Hanrick Bakermans, andere zijde Willem van Baeckel, andere einde Willem Joosten en anderen. Belast met een halve cappuyn jaarlijks cijns van de grond. ƒ 600,- aan Rutger van Broechhoven, ƒ 250,- aan het Capittel van 's-Hertogenbosch. ƒ 50,- aan de Kerk van Asten.

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 144 verso; 21-08-1641:
Jan Mathijssen van de Cruys heeft op 21-02-1635 van Willem Janssen van den Berge, zijn halve broeder, affgenomen en gelooft te gelden ƒ 350,- aan Isaack van de Grave, met als onderpand, zijn goederen zoals nu verkocht zijn aan de Heer van Asten. De brief wordt nu overgenomen door de Heer van Asten. De koopgelden zijn voldaan.

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 177 verso; 02-05-1642:
Floris van Merode heeft overgedragen aan Willem Janssen van Baeckell. Willem draagt over aan Floris land en hofstad, waar het huis op staat, in den binnen Brandt Voordeldonck.

Jan Mathias van de Cruys is rond 1643 overleden en ook het erfdeel van Maeyken wordt verkocht aan Floris de Merode:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 44; 15-02-1645:
Mathijs Janssen van de Cruys en Jan Jan Evers als momboiren van Maeyken, dogter van Jan Thijssen van de Cruys, verkopen aan Floris van Merode haar deel in, zowel, den buyten als binnen Brant.

Floris van Merode is rond 1648 overleden en zijn moeder Catharina van Brederode en zus Agnes Wilhelmina van Merode zijn volgens onderstaande borg, de eigenaar geworden van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 31 verso; 04-03-1655:
Mevrouw Catharina van Brederode en Agnes de Merode, Vrouwe van Asten als naeste vrienden van Marie en Florenske, onbejaerde, natuurlijcke dochters van Floris de Merode, in leven Heer van Asten alsmede Meester Anthony Daendels, als momboir van de voorschreven kinderen. Zij zijn schuldig aan Meester Mathijs van den Hove ƒ 400,-. Als borg een huis, hof, hofstad, land en groes genaamd den Brant, groot 50 lopense, ene zijde erven Hendrick Bakermans en de erven Willem van den Berge.

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 48 verso:
De natuurlijke dogter Heer Floris de Merode, gebruiker Aert Jan Stouten.

Agnes Wilhelmina van Merode is geboren rond 1600 als dochter van Bernard van Merode en Catharina van Brederode. Ze is rond 1630 getrouwd met Walraven van Wittenhorst en na diens overlijden bij de Slag bij Rocroi in 1643 hertrouwt ze in 1646 met Willem van Oetelaar, geboren te Sint-Oedenrode op 13-02-1617 als zoon van Nicolaas van Oetelaar en Barbara de Leeuw (zie Kasteelruïne). In het archief van Asten treedt zij hier op als curatrice, namens haar overleden broer Floris van Merode, van haar nichten Maria en Florentia (zie Koningsplein 10):

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 129; 03-07-1670:
Agnes de Merode, Vrouwe van Asten, als curatrice van Marie, natuurlijke dochter van Floris de Merode, in zijn leven Heer van Asten en Dirck van Breugel man van Florenske, ook natuurlijke dochter van Floris de Merode. Zij verkopen aan de Heer Antony Daniels de goederen aan den Brant te weten een adel huyse ende andere bouwhuysen met land en groes. Ene zijde de gemeente en de straat, andere zijde Wilbort Janssen en Willem Joost Verheyen en anderen, ene einde erven Hendrick van de Vorst. Belast met 12 stuiver jaarlijks aan het boek van Asten, ƒ 600,- aan de erven Jonkheer Rogier van Broeckhoven, te 's-Hertogenbosch, 100 rijksdaalders aan de Heer van Doerne, als rentmeester van het capittel van 's-Hertogenbosch, ƒ 600,- in twee sommen, aan Meester Matijs van den Hove, ƒ 100,- aan de Heer Anthony Daniels. Dirck van Breugel stelt als weirpandt zijn huis in het Dorp. Overeengekomen is nog onder andere de ƒ 600,- aan Meester Mathijs van den Hove worden meteen afgelost door de koper. De huurder blijft op de goederen volgens huurcontract. Koopsom ƒ 2218,-, 40e penning ƒ 60,45.

Evard van Doerne is geboren rond 1636 te Liessel als zoon van Cornelis van Doerne en Johanna van Merode. Hij is rond 1660 getrouwd met Antonia van Doerne en na haar overlijden rond 1662 hertrouwd met Anna Catharina Constancia van Boecop, geboren rond 1640 als dochter van Ernest van Boecop en Anna Veronica van der Ehren zu Birgell. Zij woonden in het kasteel van Asten (zie Kasteelruïne).

01

Evard van Doerne erfde in 1656 de heerlijkheid Asten van zijn tante Agnes Wilhelmina van Merode en was sindsdien eigenaar van de hoeve op de Brand, waar Dirck Goorts van Heugten en later Jan Peter Colen de bewoners waren:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 26:
De Heer van Asten, gebruiker Dirck Goorts.

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 88; 26-01-1688:
Everard de Doerne, Heer van Asten, geeft aan Jan Peeter Colen in huur huis, land en groes den Brant Presentelijck bewoont werdende bij Dirck van Heughten. Huurtermijn 10 jaar. Huurprijs ƒ 62,50 jaarlijks.

Asten Rechterlijk Archief 144; 06-03-1690:
Hendrick Canters verkoopt namens Everard de Doerne, Heer van Asten, hooi, stro, beesten en meubelen van de weduwe van Jan Peter Colen, in leven hoevenaar op den Brant, aan Voordeldonck. Bruto opbrengst ƒ 218-15-06.

Asten Rechterlijk Archief 157; 22-07-1690:
Everard de Doerne, Heer van Asten, verkoopt de scare van wijlen Jan Peeter Coolen staande op den Brandt. Bruto opbrengst ƒ 142,-.

De heer en Vrouwe van Asten laten hun bezit op de Brand na aan de armen van Asten:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 172; 19-09-1704:
Baron Everard de Doerne, Heer van Asten en zijn vrouw, Anna Constantia de Boecop, Vrouwe van Asten. Beyden cloeck ende gesont. Zij maken een codicille waarin ondermeer. Zij persisteren bij hun laatst gemaakte testament. Zij vermaken aan de Taeffele van den Armen van Asten, om na hun beider dood aangenomen te worden een huis, schuur, schop, land, groes en heivelden genaamd den Brant op Vordeldonck. Zoals Frans Goorts dit nu in gebruik heeft. Mitsgaders seecker veyfferke of waterke ontrent den ledigh heytvelt. De goederen zijn belast met ƒ 15,- per jaar aan de Heer van Deurne. Dit legaat wordt gedaan uit liefde en affexie die de tetateuren hebben voor de Taeffele van den Armen.

Everard van Doerne is op 22-02-1705 te Sint-Michielsgestel overleden en in de verpondingen van 1707 staan de armen van Asten als eigenaar van de hoeve op de Brand:

Verpondingen 1707 XIV-59; 07-01-1707:
Den armen van Asten wegens den heer van Asten.

Anna Catharina Constancia van Boecop steunde het klooster Mariaschoot in Ommel door het in 1707 te kopen en onderhands door te verkopen aan de nonnen en is in 1716 overleden. De verpondingen van 1717 en 1737 en een archiefstuk uit 1734 melden de armen van Asten als eigenaar en Willem Haasen als gebruiker:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 57 verso; 11-02-1736:
Nu den armen van Asten.
Mevrouwe van Asten, gebruiker Willem Haessen.

Archief Heerlijkheid Asten toegang 274 akte 48; 15-12-1734:
Zie verder op E800 van armen van Asten; item een huijs, schuur en schop met den hoff en aengelag, alle aen den anderen, gestaen en gelegen op de Brant, groot omtrent seven loopen saet, item een stuck teullant, groot omtrent veertien loopen saet, gelegen langs de straet, belendt aen de eene sijde de Heijde, aen de andere seijde een weijveltje, item een stuck teullant, groot omtrent drie loopen saet, belent aen de eene seide een weijveltje, aen de andere sijde het gemeene broek.

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 183 verso:
Den armen van Asten. Huijs, hoff en aangelagh , den Brand 1 lopense.

Wilhelmus Thyssen Haesen is geboren te Asten op 22-02-1660 als zoon van Mathys Willems en Maria Tyssen (zie Kloostereind 2). Hij is op 01-02-1682 te Asten getrouwd met Henrica Hendrikx, geboren te Asten rond 1654 als dochter van Henricus Bastiaans en Catharina Joost Philipsen (zie Wolfsberg 50):

Conjuncti sunt matrimonio Wilhelmus Thijssen et Henrica Hendrix; testes Joannes Jansen et Gerardus Jansen.

In huwelijkse echt verbonden Wilhelmus Thijssen en Henrica Hendrix; getuigen Joannes Jansen en Gerardus Jansen.

02

Het gezin van Wilhelmus Thyssen Haesen en Henrica Hendrikx:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 25-05-1682 Asten 19-02-1713
Maria Janse Verasdonck
Asten 05-02-1740 zie ook Voormalig huis E1056
2 Catharina Asten 09-04-1684 Kind Asten ±1684
3 Henricus Asten 01-12-1685 Asten 11-05-1732
Beth Teyssen
Asten 18-06-1740 zie Voormalig huis E1101
4 Anna Asten 14-12-1687 Asten 27-01-1732
Henricus Henrici Mattyssen
Asten 10-02-1733 zie ook Voormalig huis G440
5 Antonius Asten 01-03-1690 Asten 31-10-1723
Antonia Peeters
Asten 04-02-1742
Johanna Jan Martens
Asten 02-01-1761 zie Voordeldonk 73
6 Mathias Asten 29-09-1692 Asten 15-02-1722
Maria Symons van Bussel
Asten 02-12-1736
Theodora Jan Claessen
Asten 05-10-1747 zie Voormalig huis C1318
7 Maria Asten 28-03-1695 Asten 29-11-1722
Johannes Daniels
Asten 23-01-1764 zie ook Voormalig huis G854
8 Johanna Asten 25-03-1697 Asten 01-02-1728
Godefridus Tys Cuypers
Asten 03-12-1747 zie Voormalig huis C874
9 Catharina Asten 17-01-1701 Kind Asten ±1701
10 Theodorus Asten 22-06-1702 Asten 26-10-1732
Johanna Joosten
Asten 05-02-1736
Willemijn Teyssen
Asten 06-07-1738
Anna Jansen Roymans
Asten 12-01-1777

Zij woonden tot 1724 elders op de Bergweg (zie Voormalig huis C874). Henrica Hendrix is op 02-09-1724 te Asten overleden en Wilhelmus Thyssen Haesen is op 03-02-1737 te Asten overleden.

Zoon Theodorus Willem Haasen is geboren te Asten op 22-06-1702 en op 26-10-1732 te Asten getrouwd met Johanna Joosten, geboren te Asten op 06-11-1701 als dochter van Martinus Joosten en Johanna Jansen. Na het overlijden van Johanna Joosten te Asten op 14-08-1734 is Theodorus Willem Haasen te Asten op 05-02-1736 hertrouwd met Willemyn Teyssen, geboren te Asten op 24-07-1709 als dochter van Judocus Tyssen en Maria Jansen van Lierop. Na haar overlijden te Asten op 25-05-1737 is Theodorus Willem Hasen een derde maal getrouwd op 06-07-1738 te Asten met Anna Jansen Roymans, geboren te Asten op 26-09-1706 als dochter van Johannes Jansen en Catharina Jansen:

03

De gezinnen van Theodorus Willem (Dirk) Haasen met Johanna Joosten, met Willemyn Teyssen en met Anna Jansen Roymans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus Asten 08-08-1734 Asten 01-07-1764
Elisabeth Mattia Slaats
Asten 11-04-1816 zie Oostappensedijk 36
2 Wilhelmus* Asten 21-04-1740 Asten 05-05-1765
Maria Joosten van Heugten
Asten 29-01-1769
Johanna Dielis van de Leensel
Asten 27-09-1778 zie Leensel 22
3 Johannes* Asten 12-03-1742 Asten 04-02-1770
Antonia Petri Berkers
Asten 27-12-1818 zie Voormalig huis F155

* kinderen uit het derde huwelijk

Er worden enkele bomen gekapt voor de armen van Asten:

Asten Rechterlijk Archief 142; 15-07-1746:
Hendrik Paulus Verberne en Jan Janse Coolen, armmeesters, verkopen ten behoeve van den Armen eenige willigeboomen, staande op de hoeve den Brant. 7 kopen 15 bomen Opbrengst ƒ 32,-.

Asten Rechterlijk Archief 143; 08-11-1757:
De armmeesters van Asten verkopen enige bomen, staande op de hoeve den Brant. 7 kopen 12 bomen. Opbrengst ƒ 57,-. Waaronder de groote eykeboom ƒ 17,- de hoogste prijs van allen.

De hoeve wordt voor 8 jaar verhuurd aan Theodorus Willem (Dirk) Haasen:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 149; 15-05-1755:
Mattijs en Peter van Bussel, armmeesters, verhuren, met goedvinden van het College, aan Dirk Willem Haasen, een hoeve den Brant, op Voordeldonk, zijnde van den Armen van Asten. Huurtermijn 8 jaar. Lasten voor de huurder. Huursom ƒ 37-10-0 jaarlijks.

Het huizenquohier over de periode 1736-1771 laat zien dat Wilhelmus Thyssen Haesen en na zijn overlijden te Asten op 03-02-1737 zijn zoon Theodorus Willem (Dirk) Haasen de bewoners zijn geweest:

Jaar Eigenaar nummer 26 Voordeldonk Bewoners nummer 26 Voordeldonk
1736 armen van Asten Willem Haasen
1741 armen van Asten Dirk Willem Haasen
1746 armen van Asten Dirk Willem Haasen
1751 armen van Asten Dirk Willem Haasen
1756 armen van Asten Dirk Willem Haasen
1761 armen alhier Dirk Haasen
1766 armen alhier Dirk Haasen
1771 armen alhier Dirk Haasen

Theodorus Willem (Dirk) Haasen verhuist naar een ander huurhuis op Voordeldonk (zie Voormalig huis C790). Theodorus Willem (Dirk) Haasen is te Asten op 12-01-1777 overleden en Anna Jansen Roymans is te Asten op 25-01-1797 overleden.

Namens de Armen van Asten wordt de hoeve verkocht aan Hendrik Roymans:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 302; 07-01-1775:
Cornelis Peters en Jan Berkers, armmeesters, verkopen namens den Armen van Asten aan Hendrik Roymans, de hoeve den Brand, aan Voordeldonk te weten huis, schuur, stal, hof, aangelag en missep 1 lopense, 29 roede, ene en andere zijde de gemeente; land daarneffens off aan den Hoff 2 lopense 40 roede; land in het aangelag neven het volgend perceel 39 roede; groes 2 lopense 26 roede; den dries daar de schuur op staat 38 roede; het Weyvelt neven Pieter Canters 6 lopense 15 roede; land agter het Weyvelt de Horst 3 lopense 10 roede; het Weyvelt neven het lant 6 lopense; groes tussen het lant en den dries 20 roede; de Camp, zijnde het lant tot de hey off ten eynde uyt 14 lopense 16 roede. Koopsom ƒ 2485,-. De huur ƒ 90,- nog te betalen voor 02-02-1775.
Hendrik Roymans is schuldig aan den Armen van Asten ƒ 800,- à 3½%. Borg Joost Pieter Koppens. Marge: 18-02-1779 gelost.
Hendrik Roymans is schuldig aan Cozijn van Selm, predikant, te Someren en Lierop ƒ 800,- à 3½%. Borgen Aart Driessen de Zeeger en Joost Buckums.
Marge: 16-01-1779 gelost
Hendrik Roymans is schuldig aan Petrus Moolegraaf, predikant, te Oost- West en Middelbeers ƒ 400,- à 3½%. Borgen: Aart Driessen de Zeeger en Joost Buckums.
Marge: 10-02-1779 gelost.

A3031 Asten XXVI-129 folio52; 1759-1785:
Een hoeve den Brant, gestaan en geleegen op Voordeldonk.
Verpondingen folio 132 verso ƒ 15-8-10, bede ƒ 3-17-8. Dirk Haasen heeft volgens huur cedulle van 15-05-1755, voor ƒ 37-10-00 jaarlijks. De hoeve den Brand is den 20-11-1774 publiek verkocht aan Hendrik Roijmans.

Hendrik Vreyns Roymans is geboren te Asten op 01-02-1740 als zoon van Laurens Roijmans en Perijn Hendrik Slaats (zie Oostappensedijk 36). Hij is op 27-01-1765 te Asten getrouwd met Jenneke Peter Koppens, geboren te Asten op 17-12-1736 als dochter van Peter Joost Koppens en Willemijn Marcelis Driessen (zie Dijkstraat 52). Na haar overlijden op 13-02-1778 te Asten is Hendrik Vreyns Roymans hertrouwd op 30-01-1780 te Asten met Maria Peter Cornelisse, geboren te Asten op 01-03-1743 als dochter van Peter Peter Cornelis en Johanna Peters van de Vorst (zie Voormalig huis C194):

04

De gezinnen van Hendrik Vreyns Roymans met Jenneke Peter Koppens en met Maria Peter Cornelisse:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Asten 05-11-1765 Someren 29-06-1803
Antonie Verdysseldonck
Someren 30-06-1847
2 Wilhelmus Asten 04-10-1767 Asten 12-02-1792
Annamaria Timmermans
Asten 13-04-1819 zie Voormalig huis G154
3 Henrica Asten 07-04-1770 Asten 20-02-1791
Arnoldus Peter Aarts
Asten 15-03-1844 zie Voormalig huis G170
4 Maria Asten 03-08-1773 Lierop 13-09-1809
Johannes van Lierop
Asten 05-07-1849
5 Laurentius Asten 03-02-1778 Kind Asten ±1778
6 Johanna* Asten 05-11-1780 Kind Asten 22-11-1780 doopgetuige Petrus Peters
7 Laurentius* Asten 27-10-1782 Kind Asten 17-08-1793
8 Anna Maria* Asten 29-11-1784 Ongehuwd Asten 30-12-1829 doopgetuige Cornelius Peters
9 Petrus* Asten 14-06-1790 Kind Asten 28-02-1793 doopgetuige Jan Joost Kerkers

* kinderen uit het tweede huwelijk

Er zijn nog problemen met de aflossing van de schulden van de aankoop van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 11-03-1778:
Hendrik Roymans, op Voordeldonk, heeft, op 07-01-1775, gekocht de hoeve den Brant, op Voordeldonk, van den Armen voor ƒ 800,- à 3½%; ƒ 800,- à 3½%; ten bate van Cozijn van Zelm; ƒ 400,- à 3½%; ten bate van Peter Moolegraaf. Zie hiervan de obligatie de dato 07-01-1775.
Voor de beide laatste kapitalen waren voor de tijd van vier jaren borgen gesteld. De borgen hebben niet willen of kunnen continueren. Als gevolg hiervan zijn de ƒ 400,- hem al gerechtelijk aangezegd om dit bedrag op 7 januari aanstaande te restitueren. Suppliant kan hieraan niet voldoen mede omdat hij het ongeluk heeft gehad zijn vrouw, Jenneke Peter Koppens, na een langdurige ziekte, te verliezen. En hij achtergebleven is met vier kleine kinderen met name Peternel, Willem, Hendrien en Maria, mede waardoor hij niet in staat is deze en andere schulden vooralsnog te voldoen.
In overleg met zijn broeder, Peter Roymans, te Venroy, en met zijn zwagers, Joost en Marcelis Koppens, is men tot de conclusie gekomen dat er niets beter voor hem is dan zijn goederen uit de hand of publiek te verkopen. En met de opbrengsten daarvan zijn schulden te betalen. Indien de opbrengst, onverhoopt, niet voldoende mocht zijn dan zou hij, zoveel nodig, van de roerende goederen kunnen verkopen. Omdat deze voor de helft op zijn kinderen verstorven zijn, heeft hij daarvoor niet de macht en verzoekt hij aan U autorisatie om te verkopen.
Marge: 09-11-1778: Het verzoek zoals het voor ligt wordt, na advies van onpartijdige rechtsgeleerden, van de hand gewezen. Hij krijgt wel toestemming de goederen publiek te verkopen en van de vaste goederen aan den kooper off koopers te doen het gerequireerde transport off transporten, mitsgaders met de kooppenningen af te lossen de kapitalen en intresse van dien. Suppliant zal verder een opgave doen van zijn verdere schulden zodat een betalingsregeling getroffen kan worden en het eventueel overschot zal worden gedisponeert.

Het huizenquohier van 1776 meldt Hendrik Vreyns Roymans als eigenaar en bewoner; voor die tijd huurde hij een huis in de Stegen (zie Voormalig huis B709).

Jaar Eigenaar nummer 26 Voordeldonk Bewoners nummer 26 Voordeldonk
1776 Hendrik Roijmans Hendrik Roijmans

Na het overlijden van zijn eerste vrouw verkoopt Hendrik Vreyns Roymans zijn roerende goederen en de oogst om de schulden te vereffenen:

Asten Rechterlijk Archief 149; 09-12-1778:
Hendrik Roymans, aan Voordeldonk, op de hoeve den Brant verkoopt mobilaire en andere gereede goederen met onder andere het paard, ƒ 17,- zes koeien, ƒ 127,- twee ossen, ƒ 35,-, twee karren, ƒ 27,- hooi en stro, ƒ 165,-. Totale opbrengst ƒ 449,-.

Asten Rechterlijk Archief 151; 14-07-1779:
Hendrik Roymans verkoopt de oogst te velde staande op de hoeve den Brand, op Voordeldonk Opbrengst ƒ 148,-.

Uiteindelijk verkoopt Hendrik Vreyns Roymans het huis in 1779 aan Peter Aart van Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 125; 16-01-1779:
Hendrik Roymans getrouwd geweest met Jenneke Koppens, op Voordeldonk, verkoopt aan Peter Aart van Bussel, ter betaling van geleende gelden en mede namens zijn vier onmondige kinderen, Peternel, Willem, Hendrien en Maria een huis, hof en aangelag met den hof en missep de hoeve den Brant, aan Voordeldonk 1 lopense, 30 roede. Verponding ƒ 15-08-10 per jaar. Bede ƒ 3-17-08 per jaar. Verkoper aangekomen van den Armen, bij transport de dato 07-01-1775. Koopsom ƒ 1725,-.

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 127 verso 16-01-1779:
Peter Aart van Bussel is schuldig aan Antoni Timmermans ƒ 800,- à 3½%. Marge 16-01-1786 gelost.

Voor zijn tweede huwelijk moet Hendrik Vreyns Roymans huwelijkse voorwaarden opstellen, waaruit blijkt dat hij niets meer bezit:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 225 verso; 15-01-1780:
Hendrik Roymans getrouwd geweest met Jenneke Peter Koppens en Peternel, Willem, Hendrien en Maria, zijn kinderen geassisteerd met Joost Koppens, hun oom. Hendrik wil hertrouwen met Maria Peter Cornelisse, deze geassisteerd met Peter Cornelisse, haar vader. Zij maken huwelijksvoorwaarden. Er zijn bij de bruidegom geen geld of goederen, deze zijn publiek verkocht, om de schulden te betalen. Van het restant zullen de kinderen elk ƒ 4,- ontvangen. Verder de bekende voorwaarden. 

Hendrik Vreyns Roymans verhuist met zijn gezin naar het Laarbroek (zie Laarbroek 10), alwaar hij op 08-02-1793 overlijdt. Maria Peter Cornelisse is als Maria Henri Rooijmans op 30-10-1812 te Asten overleden.

De nieuwe eigenaar Peter Aart van Bussel is geboren te Asten op 09-03-1737 als zoon van Arnoldus Simon van Bussel en Joanna Maria Coolen (zie Dijkstraat 45). Hij is op 02-06-1771 te Asten getrouwd met Jennemie van der Weerden, geboren te Asten op 02-12-1735 als dochter van Thomas van der Weerde en Johanna Joannis Colen (zie Keizersdijk 2). Na haar overlijden te Asten op 04-04-1774 hertrouwt Peter Aart van Bussel op 14-05-1775 te Asten met Gertrudis Andriessen, geboren te Asten op 30-06-1744 als dochter van Peeter Marcelisse Driessen met Maria Peters van Bussel (zie Voormalig huis F766):

05

De gezinnen van Peter Aart van Bussel met Jennemie van der Weerden en met Gertrudis Joost Driessen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Arnoldus* Asten 02-04-1774 Kind Asten ±1774
2 Johanna Maria* Asten 03-04-1774 Kind Asten ±1774
3 Johanna Maria Asten 04-03-1776 Kind Asten ±1776
4 Judoca Asten 25-02-1778 Asten 25-06-1797
Antonius Dirk Martens
Asten 02-02-1841 zie Voormalig huis C773
5 Arnoldus Asten 08-10-1780 Asten 05-02-1804
Agnes Jelis van Lierop
Asten 26-04-1840 zie Voormalig huis C557
6 Johannes Asten 17-11-1783 Kind Asten ±1783
7 Antonius Asten 27-04-1787 Bakel 13-02-1820
Antonetta Neervens
Asten 24-04-1836

* kinderen uit het eerste huwelijk

De knecht van Peter Aart van Bussel is door een paard gewond geraakt en overleden. Deze knecht Joannes Slaets is geboren te Deurne op 13-03-1729 als zoon van Willebrordus Joannis Slaets en Maria Simons. Rechtsonder zijn begraafakte op 02-05-1783:

Asten Rechterlijk Archief 174; 01-05-1783:
Godefridus Sauvé, chirurgijn, heeft ten huize van Peter Aart van Bussel gevisiteerd het dode lichaam van Jan Wilbert Slaats, 50 jaar, geboren te Deurne en als knecht wonende bij voornoemde van Bussel. Deze van Bussel en Willem Andries Verheyen verklaarden dat voornoemde knecht, den  29e laatstleden,

in de namiddag, met hen had geploegd met twee paarden en dat het paard van van Bussel zijn knecht heeft achteruit geslagen, zodanig dat deze neerviel en naar huis moest gaan, klagende over de pijn. De chirurgijn Sauvé is er bijgehaald en heeft de voornoemde knecht adergelaaten zonder enige uiterlijke verwondingen gezien te hebben. Slaats is gisteren in de namiddag overleden. 

Peter Aart van Bussel is op 29-08-1794 te Asten overleden en Gertrudis Joost Driessen is volgens de bewoningslijst over de periode 1781-1803 en de verpondingen van 1810 eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 26 Voordeldonk Bewoners nummer 26 Voordeldonk
1781 Peter Aart van Bussel Peter Aart van Bussel
1798 weduwe en kinderen Peeter van Bussel weduwe en kinderen Peeter van Bussel
1803 weduwe en kinderen Peeter van Bussel weduwe en kinderen Peeter van Bussel

Verpondingen 1810 XIVd-67 Voordeldonk folio 110 verso:
Geertruij Joost Driessen weduwe en 3 kinderen bij versterf 1794. Van Peter Aart van Bussel bij transport 16-01-1779.
Nummer 26 huijs, stallinge, hof en missep.

Ook bij het kadaster over de periode 1811-1832 wordt Gertrudis Joost Driessen nog als eigenaar van de twee huizen genoemd:

Kadaster 1811-1832; C557:
Huis, schuur en erf, groot 06 roede 80 el, de Brand, klassen 8.

Kadaster 1811-1832; C558:
Huis, schuur en erf, groot 07 roede 30 el, de Brand, klassen 8.
Eigenaar: Weduwe van Peter van Bussel.
Opmerking: Hoeve den Brant.

Hieronder de kadasterkaart en de kadastergegevens behorende bij deze twee huizen op de Brand:

06

07

Gertrudis Joost Driessen is op 03-03-1833 te Asten op 90-jarige leeftijd overleden en de twee huizen worden over haar twee zoons verdeeld. Antonius van Bussel blijft in het oudste huis wonen (zie hieronder) en haar andere zoon Arnoldus van Bussel krijgt het nieuwere C557 (zie Voormalig huis C557).

Antonius van Bussel is geboren te Asten op 27-04-1787 als zoon van Peter Aart van Bussel en Gertrudis Joost Driessen. Hij is op 13-02-1820 te Bakel getrouwd met Antonet Neervens, geboren te Bakel op 15-12-1791 als dochter van Jacobus Jansse van Neerven en Mechtilda Antonie Cox. Antonius van Bussel is op 24-04-1836 te Asten overleden en zijn weduwe Antonet Neervens woont volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 in het huis met huizingnummer C115:

08

Antonet Neervens overlijdt te Asten op 07-05-1870 en volgens de kadastrale legger is het huis verkocht aan Antonie Meulendijks, geboren op 09-06-1834 te Asten als zoon van Francis Meulendijks en Wilhelmina van Heugten (zie Voormalig huis B278). Hij is op 27-11-1865 te Asten getrouwd met Wilhelmina van Heugten, geboren te Asten op 06-08-1835 als dochter van Wilhelmus Johannes van Heugten en Johanna Eijsbouts (zie Voormalig huis E274). Zij komen vanuit Lierop in het huis wonen en na het overlijden van Antonie Meulendijks te Asten op 06-04-1874, verhuist het gezin naar Heusden (zie 't Hoekske 2).

Het huis met dan huizingnummer C126 wordt daarna bewoond door Wilhelmus Ceelen, geboren te Asten op 03-01-1834 als zoon van Hendrik Ceelen en Maria Slegers (zie Voorste Heusden 7). Hij is op 10-02-1876 te Heeze getrouwd met Petronella van Seccelen, geboren te Someren op 07-05-1847 als dochter van Francis van Seccelen en Catharina Nijssen.

Rond 1880 vindt er een vereniging plaats en krijgt het huis kadasternummer C2124, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart. Het huis is dan nog steeds in handen van Wilhelmina van Heugten als weduwe van Antonie Meulendijks.

Ook over de periode 1879-1890 en 1890-1900 woont Wilhelmus Ceelen met zijn gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer C128 en C124. In 1890 vertrekt hij naar Heeze en komt Peter van Heugten, geboren te Lierop op 03-03-1856 als zoon van Johannes van Heugten en Dorothea Jacobs, in het huis wonen. Hij is op 21-02-1889 te Mierlo getrouwd met Elisabeth Dielissen, geboren te Asten op 28-02-1856 als dochter van Johannes Dielissen en Paulina Nooijen (zie Voormalig huis E1503):

09

Peter van Heugten vertrekt eind 1894 met zijn gezin naar Lierop en de nieuwe bewoner is Hendricus Verbakel, geboren te Beek en Donk op 01-06-1851 als zoon van Johannes Verbakel en Johanna van de Laar. Hij is te Beek en Donk op 17-06-1881 getrouwd met Ida van Stiphout, geboren te Erp op 26-02-1855 als dochter van Godefridus van Stiphout en Maria van Stiphout.

Zij vertrekken in 1899 naar Aarle Rixtel en bij een scheiding en deling komt het huis in handen van Theodorus Aarts, geboren te Asten op 13-09-1869 als zoon van Gerardus Aarts en Wilhelmina van den Boogaart (zie Antoniusstraat 45). Hij is te Asten op 07-02-1896 getrouwd met Wilhelmina Meulendijks, geboren te Lierop op 21-10-1869 als dochter van de eerder genoemde Antonie Meulendijks en Wilhelmina van Heugten.

Ook in het bevolkingsregister van Asten over de periodes 1900-1910, 1910-1920 en 1920-1930 woont Theodorus Aarts met zijn gezin in dit huis met respectievelijk huizingnummer C133, C121 en C106 en dit laatste staat ook bekend als Brand 11:

10

Rond 1915 vinden er nog verbouwingen aan het huis plaats resulterend in kadasternummer C2445, waarvan rechts de kadasterkaart.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 14-01-1899 de geboorte van dochter Wilhelmina:

Hieronder een foto uit 19262 van het gezin van Theodorus Aarts en Wilhelmina Meulendijks met staand van links naar rechts Hendrikus (Driek), Gerardus (Graard), Antonie (Toon), Godefridus (Fried), Antonia (Tonna) en Antonius Aloijsius (Louis). Zittend van links naar rechts Wilhelmina Maria (Miet), moeder Wilhelmina Meulendijks, vader Theodorus Aarts en Franciscus (Frans). De twee zonen Wilhelmus (gestorven in 1918 aan de Spaanse griep) en Johannes (werd slechts twee weken oud) waren toen al overleden.

11

Ook over de periode 1930-1938 woont Theodorus Aarts met zijn gezin in het huis op Brand 11:

12

De verkoop van vee in de krant de Zuid-Willemsvaart van 31-01-1942 (links) en 27-09-1943 (rechts) door Theodorus Aarts:

13 14

In het Peelbelang van 09-12-1944 is Theodorus Aarts wat dieren kwijt geraakt en zoon Hendrikus Aarts heeft pootaardappelen te koop in het Peelbelang van 03-02-1945:

14a 14b

In het Peelbelang van 03-03-1945 wil Hendrikus Aarts een kalf ruilen en in het Peelbelang van 14-04-1945 biedt Hendrikus Aarts roggestro te koop aan

14c 14d

Wilhelmina Meulendijks is op 25-02-1928 te Asten overleden en Theodorus Aarts is op 24-11-1947 te Asten overleden. Hieronder de overlijdensakte van Wilhelmina Meulendijks en het bidprentje van Theodorus Aarts:

15 16

Vergelijking van de kadasterkaart van 1832 met de googlemapskaart van 2015 laat zien dat het deze twee boerderijen betreft, tegenwoordig in gebruik als schuren:

17

18

Hieronder een streetview van de schuur op de plaats van C558:

19

Overzicht bewoners

Hoeve op Brand
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1632 Jan Mathijs van de Cruys
1635 Willem Janssen van Berge
1641 Floris de Merode ±1598
1648 Catharina de Merode ±1570
1662 Agnes de Merode ±1600
1680 Everaert van Doerne ±1636
1688 Everaert van Doerne ±1636 Jan Peter Colen Asten 04-04-1648
1704 armen van Asten Frans Goorts Asten 09-12-1659
1717 armen van Asten Willem Haasen Asten 27-04-1655
Voordeldonck huis 26
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 armen van Asten Willem Haasen Asten 27-04-1655
1741 armen van Asten Dirk Willem Haasen Asten 22-06-1702
1746 armen van Asten Dirk Willem Haasen Asten 22-06-1702
1751 armen van Asten Dirk Willem Haasen Asten 22-06-1702
1756 armen van Asten Dirk Willem Haasen Asten 22-06-1702
1761 armen alhier Dirk Haasen Asten 22-06-1702
1766 armen alhier Dirk Haasen Asten 22-06-1702
1771 armen alhier Dirk Haasen Asten 22-06-1702
1776 Hendrik Roijmans Asten 09-09-1728 Hendrik Roijmans Asten 09-09-1728
1781 Peter Aart van Bussel Asten 09-03-1737 Peter Aart van Bussel Asten 09-03-1737
1798 weduwe en kinderen Peeter van Bussel Asten 02-12-1735 weduwe en kinderen Peeter van Bussel Asten 02-12-1735
1803 weduwe en kinderen Peeter van Bussel Asten 02-12-1735 weduwe en kinderen Peeter van Bussel Asten 02-12-1735
Kadasternummer C558
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C558 1832-1836 Antonie van Bussel Asten 27-04-1787
C558 1836-1870 Antonet Neervens Bakel 23-12-1791
C558 1870-1874 Antonie Meulendijks Asten 09-06-1834
C558 1874-1880 Wilhelmina van Heugten Asten 06-08-1835
C2124 1880-1899 Wilhelmina van Heugten Asten 06-08-1835 vereniging
C2124 1899-1915 Theodorus Aarts Asten 13-09-1869
C2445 1915-1938 Theodorus Aarts Asten 13-09-1869 verbouw
Brand 11
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1836 Antonie van Bussel Asten 27-04-1787 Antonet Neervens Bakel 23-12-1791 24-04-1836
1836-1859 Antonet Neervens Bakel 23-12-1791 weduwe van Bussel
C115 1859-1869 Antonet Neervens Bakel 23-12-1791 weduwe van Bussel 07-05-1870
C126 1869-1874 Antonie Meulendijks Asten 09-06-1834 Wilhelmina van Heugten Asten 06-08-1835 06-04-1874
C126 1874-1879 Wilhelmus Ceelen Asten 03-01-1834 Petronella van Seccelen Someren 07-05-1847
C128 1879-1890 Wilhelmus Ceelen Asten 03-01-1834 Petronella van Seccelen Someren 07-05-1847 naar Heeze
C124 1890-1894 Peter van Heugten Lierop 03-03-1856 Elisabeth Dielissen Asten 23-02-1856 naar Lierop
C124 1894-1899 Hendrick Verbakel Beek 06-01-1851 Ida van Stiphout Erp 26-02-1855 naar Aarle
C124 1899-1900 Theodorus Aarts Asten 13-09-1869 Wilhelmina Meulendijks Lierop 21-10-1869
C133 1900-1910 Theodorus Aarts Asten 13-09-1869 Wilhelmina Meulendijks Lierop 21-10-1869
C121 1910-1920 Theodorus Aarts Asten 13-09-1869 Wilhelmina Meulendijks Lierop 21-10-1869
C106 1920-1930 Theodorus Aarts Asten 13-09-1869 Wilhelmina Meulendijks Lierop 21-10-1869 25-02-1928
11 1930-1938 Theodorus Aarts Asten 13-09-1869 met kinderen
Referenties
  1. ^Taxandria; tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde, jaargang 41, 1934 (https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?coll=dts&identifier=MMUBTB01:001585001:00309&objectsearch=%22den+brant%22+&query=hoeve+%22den+brant%22+asten)
  2. ^Foto's en verhalen van de familie Aarts in Asten (https://www.familie-aarts.nl/)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 4 december 2023, 17:13:24

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen