logo

De Vonder Homepagina


Selecteer een deel waar je informatie over wil weten


Noord Voordeldonk

Het gehucht Voordeldonk is bij het kadaster opgesplitst in twee delen, Voordeldonk en Noord Voordeldonk. De splitsing loopt ongeveer bij de Voordeldonkse Broekloop en valt tegenwoordig samen met het tracé van de N279.

Wie er precies woonden op Noord Voordeldonk in de 18e eeuw is op te maken uit een lijst van misoogsten rond 1738:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 170; 29-12-1739:
Specifique lijste ofte memorie geformeert door schepenen en secretaris van Asten volgens het opgeven van de ingesetenen van Asten van soodanige als de ingesetenen van Asten geleeden hebben vant verhagelen van koorn op de 13e july en afwayen van de boekweyt op den 15e augustus 1737 wanneer het koorn en boekweyt rijp was. Alsmede van de menigvuldige swaare regen die gevallen is in de voorschreve jaare 1737, 1738 en 1739 waardoor de weylanden geheel onder water gestaan hebben en het gras en hoy daardoor veel bedorven en verdronken is geworden door hetwelke veel runtvee en schapen bedorven en gestorven sijn, alsoo deselve op leege en natte weyen haar voedsel hebben moeten haalen, welk verdronken gras en hoy dat bedorven was in de wintertijden hebben moeten eeten. Mitsgaaders vant bevriezen van de boekweyt in desen jaaren 1739, tusschen de 15e en 16e juny allent welke schaade de navolgende ingeseetenen hebben opgegeven en getaxeert onder presentie vant selve ten allen tijde des gerequireert werdende met solemneele eede sullen bevestigen soo gelijk bij of agter ider sijn naam is uytgetrocken en hierna is volgende op Voordeldonck:

Naam bewoner Huis Omschrijving Bedrag
Hendrik Aarts 5 ƒ 20,-
Peeter van de Mortel 6 ƒ 11,-
Joost Leendert van Hugten 7 ƒ 22,-
Mattijs Bollen 8 ƒ 70,-
weduwe Willem van Hugten 9 ƒ 28,-
Jan van de Leensel 10 ƒ 58,-
kinderen Bendert Vervoordeldonk 11 ƒ 22,-

Aldus dese lijste gemaakt en geformeert in voege als vooren volgens het opgeven der ingesetenen onder presentie van eede dat deselve de ongelucken en schaaden gehadt hebben, soo en gelijk agter ider sijnen naam staat aangeteekent en tot een som is getaxeert na ider sijn beste kennis. Wijders verklaaren wij ondergeteekende schepenen van Asten, op den eed ten aanvank van onser bediening gedaan dat de ingesetenen alhier wegens het verhagelen van koorn, afwayen en bevriesen van de boekweyt, sterven van een menigte beesten en schapen, verdrinken van hoy, gras, koorn en andere vrugten als int hooft deeser lijst, seer veelen groote schaade geleeden hebben en vooral in dese jaare, alsoo den ingesetenen alhier den grooten reegen die er is gevallen als anders op sijn best maar eene halve oogst gehadt hebben waardoor deselve buyten staat geraakt sijn om haar verschulde 's lants- en dorpslasten te konnen opbrengen en betaalen waardoor de ingesetenen dagelijks veele schaade en executiecosten moeten ondergaan. In teeken der waarheyt hebben wij deese ten prothocolle onderteekent binnen Asten, desen 28 december 1739.

Jan Andries Hicspoors verwierf door zijn huwelijk met Frenske goederen van de familie van den Agterbosch, waaronder een huis op Noord Voordeldonk. Rond 1738 wordt het verkocht aan Hendrik Aarts, die het op zijn beurt in 1785 verkoopt aan Jan Philips van Hout. Tot 1863 wonen diens nazaten nog in het huis en daarna is het in handen van verschillende bewoners.

Wouter Lenaert Maas wordt in de archieven van 1642 als eigenaar van een huis op Noord Voordeldonk beschreven. Zijn zoon Willem verkoopt het huis aan de familie Paulus, die het verpacht aan Peter van de Mortel. Zoon Jan van Martinus Jansen Paulus verkoopt het huis in 1761 aan Jan Aert Smits en de familie Smits heeft er tot de afbraak in 1825 in gewoond.

Vanaf 1630 wordt de naam van Joost Joosten van Heugten genoemd als eigenaar van een huis op Noord Voordeldonk. Via zijn zoon Leendert, kleinzoon Jan, achterkleinzoon Leendert is het rond 1735 in handen gekomen van Joost Leenders van Heugten. Daarna hebben diens zoon Peter, kleinzoon Leendert en achterkleinzoon Joost tot in 1848 het huis bewoond. Na die acht generaties van Heugten is het huis afgebroken.

In 1680 wordt een huis te Voordeldonk op naam van Mathijs de Groot genoemd, die het in 1702 verkoopt aan de Hendrick Peter Bollen. Vanaf die tijd tot 1817 is het in eigendom geweest van de familie Bollen tot het in 1817 door vererving overgaat naar de familie Berkers. Behalve een korte periode begin 20e eeuw is de familie Berkers in het bezit van het huis gebleven.

Willem van Heugten bezat in 1713 een huis op Noord Voordeldonk dat na zijn dood door zijn weduwe werd beheerd. Door vererving kwam het in 1760 in bewoning door Huijbert van Bussel en door verdere vererving in 1795 van de familie Jansen. In 1841 werd het huis verkocht aan de familie van Oosterhout die het in 1872 doorverkocht aan de familie Bots. Zij woonden tot in de 20e eeuw in het huis.

Jan van de Leensel pachtte het huis van Aert Stercken, die het huis in 1704 door vererving heeft overgenomen van de familie Vervoordeldonk. In 1662 wordt dit huis als eerste genoemd als bezit van Jacob Tielen Vogels. Aert Stercken verkocht het huis rond 1745 aan Philips Jansen van Houts en door vererving is het rond 1795 in bezit gekomen van Antonius Wilbert Aarts en vervolgens van de familie van Heugten, die er tot in de 20e eeuw heeft gewoond.

Vanaf 1647 wordt een huis op Noord Voordeldonk in eigendom van Wilbert Jansen beschreven en nadat eind 17e eeuw de achternaam in Noord Brabant algemeen werd, droegen zijn nazaten de naam Vervoordeldonk. Tot 1750 wonen zij in het huis dat daarna door vererving is overgegaan in handen van Hendrik Hendriks Coolen. In 1815 wordt het door diens erfgenamen verkocht en is het daarna vele malen van eigenaar verwisseld.

Hieronder de kadasterkaart van Noord Voordeldonk van 1832 en daaronder de topografische kaart uit 1920 en daaronder de googlemapskaart van 2015:

01

02

03

We zien dat het stratenpatroon en de ligging van de huizen langs de weg grotendeels in takt is gebleven. Pas na 1950 is er sprake van uitbreiding met grote schuren.


De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 3 februari 2018, 18:07:52

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen