logo

De Vonder Homepagina


Voordeldonk 89

Wilbort Jansen Vervoordeldonck wordt voor een deel eigenaar van een huis op Voordeldonk:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 101 verso; 18-04-1647:
Jan Lenart Huyben, Anthonis Martens man van Peerken, dogter van Jan Lenarts. Zij verkopen, ieder voor de helft, aan Wilbort Janssen een huis, hof, hofstad en land aan Voordeldonck 4 lopense, ene zijde erven Teunis Philipssen. Belast met 7 stuiver jaarlijks grondcijns derdalffhondert gulden aan de secretaris van Aerle wezende 15 gulden jaarlijks, ƒ 200,- aan de Heeren van Asten, ƒ 100,- aan erven Arien van Sugelen.

Wilbert Jansen Vervoordeldonck is geboren rond 1610 als zoon van Jan Dierickx en Mechteld Wilbert Jacobs (zie Busselseweg 7) en broer van Maria Jansen Vervoordeldonck (zie Voordeldonk 73). Hij is rond 1633 getrouwd met Maria Willem 'sNeven en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten ±1634 Asten 18-02-1660
Elske Bernaerts
Asten 25-11-1679 zie Voordeldonk 86
2 Hendrick Asten ±1636 Vlierden ±1665
Maria Lamberts Verhaseldonk
Vlierden 30-01-1678
Aldegonda Josephi Rutten Verdeuseldonck
Vlierden ±1697
3 Godefridus Asten 06-04-1638 Kind Asten ±1638

De stamboom van de familie Vervoordeldonck is uitgeplozen in het archief van Vlierden: 

Rechterlijk Archief Vlierden 30 folio 70; 17-01-1765:
Wij scheepenen van Vlierden doen conde, certificerende mits desen voor de opregte waerheijt dat uit ten ernstige versoeke van Lambert Janssen Vervoordeldonk, oudt praesident-schepen inwoonder alhier, naukeurig hebben gevisiteert seekere boom van consanguiniteyt off bloetverwantschap in authenticque forma, voor heen gedaan maken van de vrienden en bloetverwanten van den Eerw. Heere Johan Jacobs, in sijn leven Cannonnick der Cathedrale Kerke van Sint Donaes binnen Brugge in Vlaanderen, fundateur van seekere beursen in de Valck schoole tot Loven, zijnde den selven boom gepasseert voor wijlen den notaris meester Peter Bunnen en seekere getuygen binnen de stadt Hellemondt doenmaels resideerende de dato respective van 18-10-1668, waar in wij scheepenen naar naukeurige examinatie onder andere hebben bevonden dat drie deponentersen onder andere hebben verclaert als volgt:
Dat N. getrouwt met N., hare kinderen Wilbert, Jan en Heer Gerard, geweesene pastor tot Someren, Jan getrouwt met Elisabeth van Bussel, hare kinderen de Heer Jan, geweesene Cannonnick der Cathedrale Kerke van Sint Donaes binnen Brugge in Vlaanderen, en Hendrik. Verder hebben wij scheepenen ondervonden dat Wilbert, broeder van den voorschreven Jan, getrouwt met Yken, sijn descendenten te wesen Mechtelt, Jootsken, Maria, de Heer Anthonis, Connonnick te Antwerpen en Anneken, de voorschrevene Mechtelt getrouwt met Jan, agterlaetende een kindt genaemt Wilbert, denselven Wilbort getrouwt met Maria Willem Sneven, kinderen Hendrik en Jan. Hendrik getrouwt met Maria Lambert Verhaseldonk, hare kinderen Jan, Maria en Willem, Jan getrouwt met Jenneke Joseph Rutten, hare kinderen onder meer anderen den requirant in desen. Verders verclaren wij scheepenen dat wij den voorschreven Jan, getrouwt geweest sijnde met Jenneke Joseph Rutten, wel hebben gekend en desselfs soon, den requirant in deesen alnog seer wel kennen en bij denselven en sijn vader en familie hebben verkeert en omgegaan, en dat ook vervolgens ons wel bekend is dat den requirant Lambert Janssen Vervoordeldonk in houwelijk heeft gehad Elisabeth Janssen Smits en daer bij heeft verwekt de naargenoemde kinderen: Joseph, Jan, Engelina, Johanna, Henderik, Maria, Lambert, Jenneke en Antoni. Wijders verklaren wij scheepenen dat wij naar examinatie in deselve attestatie offte boom verders hebben bevonden dat bij de twee eerste in ordine deponentersen alnog was verklaart dat meester Aart Willems, geweesene Cannonnick in de Cathedrale Kerke van Ons Lieve Vrouwe binnen Antwerpen, ook fundateur van seekere beursen is geweest den geregte neeff van Mechtelt, dogter van Wilbert Heynen en Yken sijne huysvrouw, dat voorschreven kinderen van de requirante als descendenten van denselven Wilbert Heyne vervolgens sijn van de bloetverwanten van denselven Aart Willems en alsoo geregtigt tot de voorschrevene sijne gefundeerde beursen. In oirconde der waerheyt hebben wij deze ten prothocolle beneffens onsen gesworen substituut secretaris ondertekent, op heden binnen Vlierden.Was getekend: Jan van Heugten, Willem Aerts, Anth. Heycoop Substituut Secretaris.

Wilbert Jansen Vervoordeldonck was ook kerkmeester:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 8 verso; 08-02-1648:
Jan Willem Leuen, te Someren, is schuldig aan Jan Janssen en Wilbert Janssen, kerkmeesters, ten behoeve van de Kerk ƒ 200,- wegens affgecochte kercken-schaepen. Borg staat Hanrick Jacop Jan Hanricx. Marge: 20-07-1650; schepenen verwijsen dese geloofte opten borge als principael gelover exucutabel in forma voor soveel deselve is onbetaelt. 

Bij de verpondingen van 1662 is Wilbert Jansen Vervoordeldonck eigenaar van het huis:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 49:
Wilbort Jansen, gebruiker Joost Joost Isbouts, huijs.

De gemeente Asten heeft een schuld aan Wilbert Jansen Vervoordeldonck en zijn nazaten stemmen toe in cassatie: 

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 98 verso; 22-01-1669:
Het Corpus van Asten is schuldig aan Wilbert Janssen ƒ 200,- à 5%, te lossen binnen 6 jaar. Marge: Gerard de Deurne, Heer van Asten, neemt de intrest voor zijn rekening. Naschrift: Aleke weduwe Hendrick Vervorreldonck, Bendert Vervorreldonck en Joannes Vervorreldonck stemmen toe in cassatie. 

Maria Willem 'sNeven is als Meriken Wilberts te Asten op 13-07-1668 overleden en Wilbert Jansen Vervoordeldonck is te Asten op 20-03-1679 overleden. Hieronder hun doodakten:

Na het overlijden van Wilbert Jansen Vervoordeldonck wordt de erfenis verdeeld tussen Elske Bernaerts, als weduwe van Johannes Vervoordeldonk en Hendrick Vervoordeldonk:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 74; 20-06-1681:
Reynder Bernarts en Nicolaes Marcelis als momboiren over Elsken weduwe van Jan Wilborts en haar kinderen met name Maria, Bernardt, Mechel, Willem, Catalijn en Anneke voor een helft en Hendrick Wilbordts Vervordeldonck voor de andere helft. Zij delen de nagelaten goederen van Wilbordt Jansen en Marie Willems, wijlen hun ouders:
1e lot krijgen Elske en de kinderen, een huis, hof, hofstad en aangelag aan Vordeldonck waar Aert Andriessen bewoner is geweest.
2e lot krijgt Hendrick Wilbords Vervordeldonck, het oude huis en aangelag met de helft van de schuur naast Vordeldonck met recht van wegen tussen de beider hofstadt.

Hendrick Wilbers Vervordeldonck is rond 1636 geboren te Asten als zoon van Wilbert Vervordeldonck en Maria Willem 's Neven. Hij is rond 1665 te Vlierden getrouwd met Maria Lamberts Verhaseldonck, geboren te Vlierden rond 1640 als dochter van Lambert Willem Dirx Verschout en Jenneken Jan Aerts Verhagen. Het gezin van Hendrick Wilbers Vervordeldonck en Maria Lamberts Verhaseldonck:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Vlierden ±1666 Deurne 08-02-1688
Joanna Josephi Verdeuseldonck
Vlierden ±1728
2 Maria Vlierden ±1668 Deurne 13-09-1691
Symon Pauli Coninx
Vlierden ±1755
3 Wilhelmus Vlierden ±1670 Kind Vlierden ±1670
4 Aldegonda Vlierden ±1672 Ongehuwd Asten ±1741

Maria Lamberts Verhaseldonck is op 06-07-1673 te Vlierden overleden en Hendrick Wilbers Vervordeldonck is te Vlierden op 30-01-1678 hertrouwd met Aldegonda Josephi Rutten Verdeuseldonck, geboren te Deurne als dochter van Joseph Rutten Verdeuseldonck en Mechtelt Jan Willems (zie Voormalig huis C763). In de verpondingen staat hij nog als eigenaar van het huis op Voordeldonk:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 24 verso:
Henderick Wilboorts.

Het bezit van Hendrick Wilbers Vervordeldonck en zijn schoonzus Elske Bernaerts breidt gestaag uit:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 170; 25-05-1683:
Peeter Martens gehuwd geweest met Lijske Fransen mede uit een schepenakte op 21-12-1682 verkoopt aan Hendrick Wilbordts van Vordeldonck een huis, hof, land en groes aan Vordeldonck, het e (voorste) deel van het huis. Achtergelaten door Anna weduwe van Jacob Hendricx.

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 9 verso; 19-05-1692:
Matijs Fransen de Groodt man van Anneken Dircx, Hendrick Wilborts Vervordeldonck en Elske weduwe van Jan Wilborts Vervordeldonck. Zij delen de onbedeelde goederen van wijlen Willem Joosten Dircx schoonvader van de eerste comparant en Wilbort Jansen vader van de tweeden comparanten te weten huis, land, groes aan Vordeldonck. En presentelijck in bewoning geweest bij Jan Antonis Vrients. 2e lot krijgen Hendrick en Elske, huis, hof en aangelag aan Vordeldonck 8 lopense. In bewoning geweest van Jan Antonis Vrients.

Hendrick Wilbers Vervordeldonck is rond 1697 te Vlierden overleden en Elske Bernaerts is te Asten op 23-08-1702 overleden tijdens een epidemie van dysenterie. Enkele jaren later wordt de erfenis tussen de kinderen van Johannes Wilbers Vervordeldonck en Elske Bernaerts (zie Voordeldonk 86) verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 162; 18-06-1704:
Bernardt Jansen Vervordeldonck, Aert Peter Stercken gehuwd geweest met Maria Jan Vervordeldonck, waarbij twee kinderen met name Jenneke en Peterke, geassisteerd met Jan Andriessen, als momboir, Peeter Jansen van den Achterbosch man van Mechel Jansen Vervordeldonck, waarbij een zoon met name Jan, geassisteerd met Jan Hicspoors, als momboir. Allen kinderen van wijlen Jan Wilbordts Vervordeldonck en Elske Bernarts. Zij verdelen de nagelaten goederen. 1e lot krijgt Bernardt huis, hof en aangelag waar Catalijn Jan Goorts woont, op Vordeldonck 11 lopense.

Bernaert Vervoordeldonk is geboren te Asten op 14-01-1663 als zoon van Johannes Wilbers Vervordeldonck en Elske Bernaerts (zie Voordeldonk 86). Hij is op 03-08-1704 te Asten getrouwd met Josijna Fransen Berkers, geboren te Asten op 03-12-1672 als dochter van Franciscus Maes Verberckt en Antonia Jansen (zie Busselseweg 7):

Contraxerunt matrimonium Bernardus Vervoordeldonck et Judoca Frans Berckers; testes Philippus Michiels et Joannes Jansen.

Huwelijkscontract Bernardus Vervoordeldonck en Judoca Frans Berckers; getuigen Philippus Michiels en Joannes Jansen.

01

Het gezin van Bernaert Vervoordeldonk en Josijna Fransen Berkers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 03-09-1705 Ongehuwd Asten 16-11-1739
2 Elisabetha Asten 05-04-1709 Asten 12-07-1744
Petrus Petri Roymans
Asten 25-01-1763 zie Ommelse Bos 15
3 Maria Asten 08-05-1713 Asten 24-07-1740
Willibrordus Joannes van Helmont
Asten 25-12-1764 zie Voormalig huis E1044
4 Anna Asten 03-06-1721 Asten 08-11-1744
Henricus Hendricks
Asten 08-10-1747

Bij de verpondingen van 1713 staat Bernaert Vervoordeldonck als eigenaar van het huis:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 57:
Bernaert Vervordeldonck, gebruiker Aert Jan Bakermans. In de bede ƒ 1-10-0.

De hoofdgeldlijst van 1721 geeft het gezin van Bernaert Vervoordeldonck als bewoners:

Hoofdgeld XVIII-23; 30-08-1721:
Bendert Vervoordeldonck, Josijn de vrouw, Jan, Elske, Marij en Anneke.

Josijna Fransen Berkers is op 27-06-1738 te Asten overleden en Bernaert Vervoordeldonck is te Asten op 18-11-1738 overleden en de verpondingen melden dat zijn drie dochters eigenaar zijn van het huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 116 verso:
nu Elske, Maria en Anneke kinderen van de ondergeschrevene transport 14-11-1739.
Bendert Vervoordeldonck.
Huijs, hoff en aangelagh 7 copse In de bede ƒ 3-2-10.

Zoon Johannes van Bernaert Vervoordeldonck verkoopt zijn kindsdeel aan zijn drie zussen:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 204 verso; 14-11-1739:
Jan Bendert Vervoordeldonk verkoopt aan Elske, Maria en Anneke, kinderen van wijlen Bendert Vervoordeldonk, zijn zusters ¼e deel onbedeeld in huis, schuur, schop, hof en aangelag, land en groes Belast met ½ vat en ¼e cop rogge jaarlijks aan Juffrouw Schenaarts. Koopsom ƒ 80,-.

De bewoningslijst van het huis over de periode 1736-1746 laat Bendert Vervoordeldonk en na zijn overlijden zijn kinderen als eigenaren en bewoners zien:

Jaar Eigenaar nummer 11 Voordeldonk Bewoners nummer 11 Voordeldonk
1736 Bendert Vervoordeldonk Bendert Vervoordeldonk
1741 kinderen Bendert Vervoordeldonk kinderen Bendert Vervoordeldonk
1746 kinderen Bendert Vervoordeldonk kinderen Bendert Vervoordeldonk

In 1749 worden de goederen verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 237; 25-03-1749:
Wilbert van Helmont, getrouwd met Maria Benders Vervoordeldonk verkoopt aan Hendrik Hendriks: ⅓ e deel van helft in huis, land, groes op Voordeldonk dit deel 8 lopense. Zoals gekomen van zijn schoonouders. Belast met 1 cop rogge per jaar aan Schenaars. Koopsom ƒ 200,-.

Peter Roymans man van Elske Benders Vervoordeldonk, Wilbert van Helmont man van Maria Benders Vervoordeldonk, Hendrik Hendriks gehuwd geweest met Anneke Benders Vervoordeldonk. Allen erven van wijlen Bendert Vervoordeldonk en Joseyn Berkers. Zij verdelen de nagelaten goederen: 1e lot krijgt Wilbert van Helmont de helft van de volgende percelen, die hij op heden verkocht heeft aan Hendrik Hendriks en de wederhelft van de volgende percelen, zijnde ⅓e deel van de gehele nalatenschap ten deel gevallen aan voornoemd Hendrik Hendriks en vermits het overlijden van zijn vrouw voor hem de helft in voorschreven goederen en hun kind, Joost de wederhelft zijnde het ¼e deel in de volgende goederen. Dus aan voornoemde Hendrik Hendriks voor hem en zijn kind en zijn kind ten deel gevallen de helft en de wederhelft bij koop en transport van Wilbert van Helmont de volgende goederen een huis, hof en aangelag 5 lopense, ene zijde Mattijs Bollen, andere zijde en einde Peter Roymans, ene einde weduwe Willem van Hugten.

Dochter Anna Benders Vervoordeldonk is geboren te Asten op 03-06-1721 en op 08-11-1744 te Asten getrouwd met Hendrik Hendricks Coolen, geboren te Asten op 26-11-1716 als zoon van Henricus Marten Gielens en Godefrida Aerts (zie ook Wolfsberg 16). Anna Benders Vervoordeldonck is op 08-10-1747 te Asten overleden en Hendrik Hendricks Coolen is te Asten op 23-11-1749 hertrouwd met Johanna Jan Peeters van Maarhese, geboren te Asten rond 1725:

De gezinnen van Hendrik Hendricks Coolen met Anna Benders Vervoordeldonk en met Johanna Jan Peeters van Maarhese:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Judocus* Asten 28-03-1745 Ongehuwd Asten ±1800
2 Anna Asten 06-12-1750 Kind Asten 17-12-1750
3 Johannes Asten 06-12-1750 Kind Asten 11-12-1750
4 Godefridus Asten 11-03-1752 Ongehuwd Asten 12-05-1815
5 Johannes Asten 03-03-1754 Ongehuwd Asten 20-03-1837
6 Anna Asten 22-10-1756 Ongehuwd Asten 30-06-1838
7 Hendrina Asten 19-06-1759 Asten 09-05-1802
Dirk Antony Verleisdonk
Asten 26-11-1830 zie Hindert 2
8 Petrus Asten 13-10-1762 Kind Asten ±1762
9 Johanna Maria Asten 04-03-1765 Kind Asten ±1765

* kind uit het eerste huwelijk

Zij huurden eerder een huis in de Wolfsberg (zie Wolfsberg 16) en in de bewoningslijst staat Hendrik Hendriks als eigenaar en bewoner van dit huis:

Jaar Eigenaar nummer 11 Voordeldonk Bewoners nummer 11 Voordeldonk
1751 Hendrik Hendriks Hendrik Hendriks
1756 Hendrik Hendriks Hendrik Hendriks
1761 Hendrik Hendriks Hendrik Hendriks
1766 Hendrik Hendriks Hendrik Hendriks en sijn soon Joost
1771 Hendrik Hendriks Hendrik Hendriks
1776 Hendrik Hendriks Hendrik Hendriks

Hendrik Hendricks Coolen is op 26-02-1778 te Asten overleden en Johanna Jan Peeters van Maarhese is op 02-07-1795 te Asten overleden. Zoon Joost verkoopt zijn kindsdeel aan zijn broers en zussen:

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 86; 08-10-1798:
Joost Hendrik Koolen verkoopt aan zijn broeders en zusters, Goort, Jan, Anna en Hendrina Hendrik Koolen 1⁄5e deel in een huis, hof en aangelag te Voordeldonk 5 lopense.

De bewoningslijst over de periode 1781-1803 en de verpondingen van 1810 geven een samenvatting van het eigendom van de kinderen van Hendrik Hendricks Coolen:

Jaar Eigenaar nummer 11 Voordeldonk Bewoners nummer 11 Voordeldonk
1781 kinderen Hendrik Coolen kinderen Hendrik Coolen
1798 kinderen Hendrik Koolen kinderen Hendrik Koolen
1803 kinderen Hendrik Coolen kinderen Hendrik Coolen

Verpondingen 1810 XIVd-67 Voordeldonk folio 99:
Goort, Jan, Anna en Hendrien kinderen Hendrik Coolen ¼ en Joost de voorzoon ¼ bij transport
08-10-1798.
Nummer 11 huijs, hof en aangelag 5 lopense.

In het notarieel archief wordt een onderlinge verkoop tussen de kinderen van Hendrik Coolen en daarna een verkoop aan Antonie Koppens beschreven:

Notarieel Archief 38-52 Asten 10-05-1815:
Goort Hendrik Koolen verkoopt aan Jan en Anneke zijn broer en zuster, huis, hof en aangelag groot 8 lopen 18 roeden, ene zijde Leendert van Hugten.

Notarieel Archief 65-18, Asten 06-04-1830:
Jan Coolen, Anna Coolen, Hendrina Coolen gehuwd met Dirk Verleijsdonk, verkopen aan Antonie Koppens, voor 1000 gulden een huis hof en aangelag en 8 percelen land groot 4 bunder 15 roede.

Deze laatste verkoop is waarschijnlijk niet doorgegaan want bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 worden nog de kinderen van Hendrik Coolen genoemd:

Kadaster 1811-1832; C653:
Huis, schuur en erf, groot 07 roede 00 el, noord Voordeldonk, klassen 10.
Eigenaar: Kinderen van Hendrik Coolen.

Hieronder de kadasterkaart van 1832 met in de cirkel het huis met daaronder de daarbij behorende kadastergegevens:

03

04

Volgens de kadastrale legger hebben de kinderen van Hendrik Coolen rond 1836 het huis verkocht aan Piet Wilbert Verheijen, die het daarna ruilt met zijn zus Petronella Verheijen. Rond 1859 vindt er iets ten noorden een herbouw plaats resulterend in kadasternummer C1716, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

Petronella Verheijen is geboren op 20-01-1794 te Asten als dochter van Willibrordus Verheijen en Helena Smits (zie Brand 15). Zij is op 16-02-1816 te Asten getrouwd met Philip Aarts, geboren te Asten op 11-10-1787 als zoon van Antoni Willibrordi Aarts Koppens en Helena Philips van Hout (zie Voordeldonk 86). Zij wonen elders op Voordeldonk (zie Voordeldonk 93). Hun zoon Piet Aarts, geboren te Asten op 21-12-1816 is op 02-05-1845 te Lierop getrouwd met Anna Maria van Asten, geboren te Lierop op 08-05-1816 als dochter van Jan van Asten en Petronella Verhoijsen. Zij worden de bewoners van het huis.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij op huizingnummer C107 en vanaf 1869 nummer C118:

05

Hun zoon Johannes Aarts, geboren te Asten op 15-10-1851, studeerde voor priester aan de universiteit van Leuven. In 1883 wordt hij priester gewijd en ontvangt de naam Pater Philippus. In de Tilburgsche courant van 14-10-1888 staat zijn benoeming als gardiaan in het Capucijnenklooster in Zevenaar.

De krant de Zuid-Willemsvaart van 04-05-1904 meldt dat pater Philippus is benoemd tot vicarius in Handel.

Pater Philippus, ofwel Johannes Aarts is op 24-05-1915 te Handel overleden, zoals rechts gemeld in het Rooms-Katholiek dagblad het huisgezin van 25-05-1915.

In 1876 verhuizen Piet Aarts en Anna Maria van Asten naar Lierop en vanuit een naastgelegen huis (zie Voormalig huis C643) komt in het huis wonen Johannes van de Mortel, geboren op 14-09-1842 te Asten als zoon van Francis van de Mortel en Catherina van de Kruijs (zie Voormalig huis F429), het huis. Hij is op 19-04-1871 te Asten getrouwd met Ida van Heugten, geboren te Asten op 04-08-1842 als dochter van Piet van Heugten en Helena van Heugten (zie Voordeldonk 86). Na haar overlijden te Asten op 28-06-1877 te Asten, is Johannes van de Mortel op 15-01-1879 te Vlierden hertrouwd met Petronella Nooijen, geboren op 24-08-1843 te Helmond als dochter van Hermanus Nooijen en Maria van Grotel.

Zij vertrekken met een korte tussenstop in een naastgelegen huis (zie Voormalig huis C643) in 1880 naar Liessel. Het huis komt dan bij een erfdeling in eigendom van Johannes Wilhelmus Hoebergen getrouwd met Helena Aarts (zie Voordeldonk 93) en later van hun zonen Theodorus en Antonius Hoebergen (zie Jan van Havenstraat 18). Zij verhuren het huis aan derden.

Het huis wordt daarna vanaf 1880 bewoond door Arnoldus Geboers, geboren te Asten op 21-03-1847 als zoon van Johannes Geboers en Catharina van den Eijnden (zie Valkenierstraat 4). Hij is op 31-01-1876 te Asten getrouwd met Anna Maria Michiels, geboren te Asten op 10-11-1844 als dochter van Francis Michiels en Wilhelmina Wijnen (zie Voormalig huis D185). Over de periode 1879-1890 is het nummer van het huis C120:

06

In 1889 verhuist Arnoldus Geboers naar de Achterbosch (zie Achterbos 9) en komt Jacobus Mutsers, geboren te Asten op 10-05-1851 als zoon van Petrus Mutsers en Ida van de Mortel, in het huis wonen (zie Voordeldonk 99). Hij is te Asten op 22-02-1889 getrouwd met Catharina Vinken, geboren te Asten op 29-05-1842 als dochter van Johannes Vinken en Martina Rooijakkers (zie Voormalig huis B54). Over de periode 1890-1900 heeft het huis nummer C116:

07

08

In 1894 vertrekt Petrus Mutsers met zijn gezin naar de Steegen (zie Stegen 72) en bewoont Johannes Jonkers, geboren te Bakel op 25-12-1852 als zoon van Wilhelmus Jonkers en Maria van den Berg, het huis. Hij is op 28-02-1889 te Bakel getrouwd met Wilhelmina van Neerven, geboren te Lierop op 26-02-1859 als dochter van Jacobus van Neerven en Johanna Maria van den Eijnden.

Zij vertrekken eind 1894 naar Bakel en broer Johannes Henricus Arnoldus Jonkers, geboren te Deurne op 01-01-1863 als zoon van Wilhelmus Jonkers en Maria van den Berg, komt in het huis wonen. Hij is op 07-02-1892 te Asten getrouwd met Antonia Dielissen, geboren te Asten op 17-08-1866 als dochter van Egidius Dielissen en Johanna Maria Aarts (zie Leensel 14).

In 1898 verhuizen ze naar een nabijgelegen huis (zie Voordeldonk 99) en wordt Laurens Adriaans, geboren op 07-11-1857 te Asten als zoon van Petrus Adriaans en Hendrina Lammers (zie Oostappensedijk 60), huisbewoner. Hij is op 19-02-1892 te Asten getrouwd met Johanna Maria Berkers, geboren te Asten op 23-06-1858 als dochter van Mathijs Berkers en Maria Vlemminx (zie Oostappensedijk 36). Eind 1899 verhuizen zij naar Oostappen (zie Oostappensedijk 56).

Francis van Bussel, geboren te Heeze op 21-10-1855 als zoon van Tieleman van Bussel en Helena Maria Verbeek, komt daarna in het huis wonen. Hij is op 08-02-1882 te Asten getrouwd met Johanna Maas, geboren te Lierop op 16-08-1852 als dochter van Johannes Maas en Antoneth Koolen. Over de periode 1900-1910 heeft het huis huizingnummer C124:

09

Ook over de periode 1910-1920 woont Francis van Bussel met zijn gezin in het huis met dan huizingnummer C112:

10

In 1893 verkoopt Francis van Bussel zijn huis in Heeze om in Asten te komen wonen, zoals gemeld in de Peel- en Kempenbode van 19-08-1893.

Rechts verkoopt Francis van Bussel in de krant de Zuid-Willemsvaart van 30-06-1917 granen.

11

Zij verhuizen in 1920 naar het Dorp (zie Voormalig huis G540) en in het huis komt wonen Johannes van Heugten, geboren te Asten op 29-12-1879 als zoon van Francis van Heugten en Johanna Maria Scheepers (zie Jan van Havenstraat 1). Hij is op 08-04-1910 te Asten getrouwd met Arnoldina van Lierop, geboren te Asten op 31-10-1883 als dochter van Hubertus van Lierop en Wilhelmina van den Eijnden (zie Voormalig huis F1156). In het bevolkingsregister van Asten in de periode 1920-1930 wonen zij op huizingnummer C98:

11a

Zij verhuizen in 1924 naar een nieuw huis in de Peel (zie Gezandebaan 46) en het huis wordt daarna door de eigenaren Theodorus en Antonius Hoebergen te koop aangeboden in de krant de Zuid-Willemsvaart van 31-03-1923:

De koper en bewoner van het huis is door Antonius Josephus Driessen, geboren te Asten op 25-12-1895 als zoon van Theodorus Driessen en Johanna Berkvens (zie Dijkstraat 58). Hij is op 25-01-1924 te Asten getrouwd met Wilhelmina Berkers, geboren te Asten op 01-04-1896 als dochter van Theodorus Berkers en Johanna Maria Loomans (zie Voordeldonk 91). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij op huizingnummer C98, ook wel bekend als Voordeldonk 19:

12

De boerderij wordt in 1929 gesloopt en daarna wordt een nieuwe boerderij gebouwd. Deze krijgt kadasternummer C2108, zoals te zien is op de nevenstaande kadasterkaart.

Ook over de periode 1930-1938 wonen Antonius Josephus Driessen en Wilhelmina Berkers met hun gezin in het huis op Voordeldonk 19:

13

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 21-04-1934 en in die van 15-01-1936 de geboortes van dochter Catharina en zoon Franciscus:

13a 13b

In opdracht van de stichting wederopbouwboerderijen heeft architect B. Clement op 01-01-19481 gemaakt voor de herstelwerkzaamheden na de Tweede Wereldoorlog en die zijn daarna uitgevoerd.

Wilhelmina (Mina) Berkers is op 09-07-1980 te Asten overleden en Antonius Josephus (Antoon) Driessen is op 17-07-1990 te Helmond overleden. Hieronder de bidprentjes bij het overlijden van Wilhelmina (Mina) Berkers en Antonius Josephus (Antoon) Driessen:

14

15 16

Van de website Himmels komt deze foto met het onderstaande bijschrift, waarbij Petrus Josephus (Piet) Driessen de voerman is:

Op de foto is voerman Piet Driessen van Voordeldonk en 'de Miss' was Jans Verhoeven die normaal bij 'De Oude Molen' op kantoor zat als secretaresse en nu voor haar baas reclame mocht maken op de wagen van de Zuivelfabriek. De zuivelfabriek van Asten 'De Oude Molen' bestond 50 jaar want de oprichting was in 1898 en deze foto is van 1948, de coöperatieve zuivelfabriek kwam om zich aan Asten te tonen want ze hadden dus hun jubileum in dat jaar.

17

Een streetview van de huidige boerderij uit 1929 op Voordeldonk 89 met als bewoner P. J. Driessen een nazaat van Antoon Driessen en Mina Berkers.

18

Overzicht bewoners

Hoeve op Vordeldonck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1647 Wilbert Jansen Vervoordeldonck Asten ±1610 Wilbert Jansen Vervoordeldonck Asten ±1610
1681 Hendrick Wilbers Vervoordeldonck Asten ±16360 Hendrick Wilbers Vervoordeldonck Asten ±16360
1703 Bendert Jansen Vervoordeldonk Asten 14-01-1663 Bendert Jansen Vervoordeldonk Asten 14-01-1663
Voordeldonck huis 11
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Bendert Vervoordeldonk Asten 14-01-1663 Bendert Vervoordeldonk Asten 14-01-1663
1741 kinderen Bendert Vervoordeldonk Asten 03-09-1705 kinderen Bendert Vervoordeldonk Asten 03-09-1705
1746 kinderen Bendert Vervoordeldonk Asten 03-09-1705 kinderen Bendert Vervoordeldonk Asten 03-09-1705
1751 Hendrik Hendriks Asten 11-07-1721 Hendrik Hendriks Asten 11-07-1721
1756 Hendrik Hendriks Asten 11-07-1721 Hendrik Hendriks Asten 11-07-1721
1761 Hendrik Hendriks Asten 11-07-1721 Hendrik Hendriks Asten 11-07-1721
1766 Hendrik Hendriks Asten 11-07-1721 Hendrik Hendriks en sijn soon Joost Asten 11-07-1721
1771 Hendrik Hendriks Asten 11-07-1721 Hendrik Hendriks Asten 11-07-1721
1776 Hendrik Hendriks Asten 11-07-1721 Hendrik Hendriks Asten 11-07-1721
1781 kinderen Hendrik Coolen Asten 11-03-1752 kinderen Hendrik Coolen Asten 11-03-1752
1798 kinderen Hendrik Koolen Asten 11-03-1752 kinderen Hendrik Koolen Asten 11-03-1752
1803 kinderen Hendrik Coolen Asten 11-03-1752 kinderen Hendrik Coolen Asten 11-03-1752
Kadasternummer C653
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C653 1832-1836 kinderen Hendrik Coolen
C653 1836-1859 Petronella Verheijen Asten 20-01-1794
C1717 1858-1880 Petronella Verheijen Asten 20-01-1794 herbouw
C1717 1880-1886 Jan Willem Hoebergen Asten 16-09-1814
C1717 1886-1923 Theodorus Hoebergen Asten 17-10-1850
C1717 1923-1929 Antonius Josephus Driessen Asten 25-12-1895
C2108 1929-1938 Antonius Josephus Driessen Asten 25-12-1895 nieuwbouw
Voordeldonk 19
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1830 kinderen Hendrik Koolen Asten 19-06-1759 26-11-1830
1830-1844 Antonius Koppens Asten 28-09-1781 Catharina Dirks Vlierden 24-02-1775 11-11-1844
1844-1855 Antonius Koppens Asten 28-09-1781 18-12-1855
1855-1859 Piet Aarts Asten 21-12-1816 Anna Maria van Asten Lierop 08-05-1816
C107 1859-1869 Piet Aarts Asten 21-12-1816 Anna Maria van Asten Lierop 08-05-1816
C118 1869-1876 Piet Aarts Asten 21-12-1816 Anna Maria van Asten Lierop 08-05-1816 naar Lierop
C118 1876-1877 Johannes van de Mortel Asten 14-09-1842 Ida van Heugten Asten 04-08-1842 28-06-1877
C118 1877-1879 Johannes van de Mortel Asten 14-09-1842 Petronella Nooijen Helmond 24-08-1843 naar Liessel
C120 1880-1889 Arnoldus Geboers Asten 21-03-1847 Anna Maria Michiels Asten 10-11-1844 naar Diesdonk
C120 1889-1890 Jacobus Mutsers Asten 10-05-1851 Catharina Vinken Asten 29-05-1842
C116 1890-1894 Jacobus Mutsers Asten 10-05-1851 Catharina Vinken Asten 29-05-1842 naar Steegen
C116 1894-1895 Johannes Jonkers Bakel 25-12-1852 Wilhelmina van Neerven Lierop 26-02-1859 naar Bakel
C116 1895-1898 Johannes Henricus Jonkers Deurne 01-01-1863 Antonia Dielissen Asten 17-08-1866 naar de Bus
C116 1898-1900 Laurens Adriaans Asten 07-11-1857 Johanna Maria Berkers Asten 23-06-1858 naar Bakel
C124 1900-1910 Francis van Bussel Heeze 21-10-1855 Johanna Maas Lierop 16-08-1852
C112 1910-1920 Francis van Bussel Heeze 21-10-1855 Johanna Maas Lierop 16-08-1852 naar Dorp
C98 1920-1923 Johannes van Heugten Asten 29-12-1879 Arnoldina van Lierop Asten 31-10-1883 naar Peel
C98 1923-1930 Antonius Josephus Driessen Asten 25-12-1895 Wilhelmina Berkers Asten 01-04-1896
19 1930-1938 Antonius Josephus Driessen Asten 25-12-1895 Wilhelmina Berkers Asten 01-04-1896
Referenties
  1. ^Wederopbouwboerderijen in Nederland (https://www.meertens.knaw.nl/bwb/page/boerderij/436)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 29 juni 2023, 10:39:01

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen