logo

Index


Voordeldonk 93

In 1739 wordt de naam van Hendrik Aarts genoemd met betrekking tot de huur van een huis:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 149; 26-10-1739:
Peter Janse van de Vorst geeft in huur aan Hendrik Aarts huis, schuur, stal, schop, hof, aangelag, land en groes op Voordeldonk. De goederen zijn reeds in gebruik bij de huurder. Huurtermijn 10 jaar met 5 jaar te scheiden, na behoorlijke opzegtermijn. Reparatiekosten voor rekening verhuurder. De huurder levert 2 vijm dakstro per jaar boven de huurgelden, alsmede zal hij de wanden met luyken en lijmen naar behoren moeten onderhouden. Belastingen zijn voor rekening huurder. Groespagt off voorlijff 6 gulden per jaar, coornpagt 6 vat rogge per jaar.

Hendrik Aarts is geboren te Vlierden rond 1700 en op 08-02-1728 te Vlierden getrouwd met Wilhelma Peeters van de Mortel, geboren te Vlierden rond 1700:

Contraxerunt coram me matrimonium Henricus Aerts et Wilhelma Peters; testes Lambertus Koninckx et Joanna van Huchten.

Huwelijkscontract voor mij Henricus Aerts en Wilhelma Peters; getuigen Lambertus Koninckx en Joanna van Huchten.

01

Het gezin van Hendrik Aarts en Wilhelma Peeters van de Mortel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Arnoldus Asten 31-12-1728 Asten 31-01-1762
Johanna Mathei van Heugten
Asten 27-03-1799 zie ook Dijkstraat 37 en 39
en Voordeldonk 95
2 Johanna Asten 31-12-1728 Asten 21-02-1762
Reynerus Laurens Verleysdonk
Asten 11-03-1797 zie Voordeldonk 80
3 Johanna Maria Asten 28-12-1729 Kind Asten ±1729
4 Reynerus Asten 09-03-1732 Asten 27-04-1755
Maria Antoni van Bussel
Asten 19-01-1793 zie ook Voormalig huis F889
5 Gerardus Asten 10-03-1736 Kind Asten ±1736
6 Johanna Maria Asten 28-10-1738 Kind Asten ±1738
7 Johannes Asten 19-01-1741 Kind Asten ±1741
8 Theodorus Asten 19-05-1742 Ongehuwd Asten ±1755
9 Cornelia Asten 29-08-1745 Kind Asten ±1745

In 1740 wordt Hendrik Aarts eigenaar van het huis nadat de goederen van Peter Janse van de Vorst van de Achterbos zijn opgekocht:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 5; 15-03-1740:
Michael van Nieuwstad, te Helmont, verkoopt aan Hendrik Aarts, als gebruiker huis, hof en aangelag met land en groes op Voordeldonk. Deze goederen zijn verkoper aangekomen bij transport de datum 06-01-1740. Belast met ƒ 2-14-0 per jaar aan de Kerk van Asten, ƒ 1-10-0 per jaar aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 80,-. Hendrik Aarts blijft schuldig ƒ 55,- à 4%.

Hendrik Aerts is op 21-05-1751 te Asten overleden en om in het onderhoud van haar gezin te voorzien verkoopt Wilhelma Peeters van de Mortel goederen en gewas:

Asten Rechterlijk Archief 143; 27-11-1755:
Weduwe Hendrik Aarts, op Voordeldonk, verkoopt gereede meubilaire goederen, onder andere een os ƒ 20,-, twee koeien ƒ 28,-. Totale opbrengst ƒ 99,-. Op 19-07-1756 verkoopt zij de oogst te velde in 10 kopen. Opbrengst ƒ 46,-.

Willemijn Peters van de Mortel verkoopt haar bezit:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 55 verso; 30-01-1764:
Gezien, het request van Willemyn Peters van de Mortel, weduwe Hendrik Aarts, op Voordeldonk, waarin zij laat weten dat wijlen haar man tijdens hun huwelijk heeft gekocht in 1740 een huis, land en groes 14 lopense. Die nu voor de helft aan haar en de andere helft aan haar drie kinderen met name Reynder en Aart, haar meerderjarige en getrouwde zoons en aan Dirk, haar minderjarige zoon, competeren. De goederen zijn belast met ƒ 2-14-0 per jaar aan de Gereformeerde Kerk, alhier. En aan den Armen, alhier, met ƒ 1-10-0 per jaar. Het huis en schuur in zeer bouwvallige staat worden bewoond door haar en haar zoon Aart. In overleg met haar beide zoons en met Francis van de Mortel, oom van de onmondige zoon, als geen nadere of andere vrienden hebbende, is besloten om de goederen publiek te verkopen en met de opbrengst de schulden te betalen en het restant te verdelen. Waarbij het 1⁄6e deel van de onmondige, na aftrek van de kosten, belegd zal worden. Zij vraagt toestemming. Naschrift fiat.

Willemijn Peters van de Mortel verkoopt het huis en land aan haar zoon Reynder Hendrik Aarts:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 136 verso; 21-03-1764:
Willemyn Peters van de Mortel, weduwe Hendrik Aarts voor de helft en Reynder, Aart en Dirk, haar kinderen de andere helft. Zij verkopen aan voornoemde Reynder Hendrik Aarts het grote huis met hof en aangelag aan Voordeldonk 4 lopense, ene zijde Jan Aart Smits, andere zijde Huybert van Bussel. Belast met ƒ 1-7-0 per jaar aan de Kerk van Asten uit een rente van ƒ 2-14-0 per jaar zie laatste perceel; het klein huiske met neere en schuurke en de hof 1 copse; hier mag de weduwe gedurende haar leven vrij blijven wonen; groes het Eeuzel 2 lopense, ene zijde Jan Aarts, andere zijde de hoevenaar van den Agterbosch. Verponding ƒ 3-10-10 per jaar, bede ƒ 0-15-00 per jaar. Belast met: ƒ 1-7-0 per jaar aan de Kerk, alhier, in een meerdere rente van ƒ 2-14-0 per jaar; land den Reuselman 3 lopense, ene zijde Jan Aart Smits, andere zijde de straat, ene einde Goort van Bussel, andere einde Francis Deenen. Verponding ƒ 0-18-0 per jaar, bede ƒ 0-15-0 per jaar; land het Rinkvelt 2½ lopense, ene zijde Eysbout Martens, andere zijde Mattijs Bollen, ene einde Jacob Hendrik Martens, ander einde Joost Kerkers. Belast met ƒ 0-15-0 per jaar aan den Armen van Asten, in een meerdere rente van
ƒ 1-10-0 per jaar samen met de volgende akker. De andere ƒ 0-15-0 per jaar betaald de koper van de Brantsen-acker. Verponding ƒ 0-15-0 per jaar, bede ƒ 0-12-8 per jaar; den Brantsen-acker 2 lopense, ene zijde Andries Verheyen, andere zijde en einde Joost van Hugten, ene einde de straat. Belast met ƒ 0-15-0 per jaar aan den Armen van Asten, in een meerdere rente van ƒ 1-10-0 per jaar samen met de koper van het Rinkvelt. Verponding ƒ 0-15-0 per jaar, bede ƒ 0-10-0 per jaar; groes de Horst 2 lopense, ene zijde Jan Aarts, andere zijde Joost van Hugten. Verponding ƒ 0-15-0 per jaar; groes het Hoyvelt 3 lopense, ene zijde Jan Aarts, andere zijde Joost van Hugten, ene einde Marten Giele Hendriks, ander einde weduwe Francis Berkers. Belast met ƒ 1-7-0 per jaar aan de Kerk van Asten, in een rente van ƒ 2-14-0 per jaar. De overige ƒ 1-7-0 rusten op huis en aangelag. Verponding ƒ 1-10-0 per jaar. Belast met ƒ 2-14-0 per jaar aan de Kerk van Asten, ƒ 1-10-0 per jaar aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 336,- waarvan ƒ 120,- à 3%. Te weten aan zijn moeder ƒ 90,- en aan Dirk ƒ 30,-.

Volgens de bewoningslijst is de weduwe Hendrik Aarts bewoner en Reynder Hendrik Aarts vanaf 1764 eigenaar, maar Reynder heeft in 1771 de goederen verkocht aan Paulus van Gerwen onder voorwaarde dat zijn moeder er mag blijven wonen:

Jaar Eigenaar nummer 5c Voordeldonk Bewoners nummer 5c Voordeldonk
1756 weduwe Hendrik Aarts weduwe Hendrik Aarts
1761 weduwe Hendrik Aarts weduwe Hendrik Aarts
1766 Reynder Hendrik Aarts weduwe Hendrik Aarts
1771 weduwe en kinderen Paulus van Gerven weduwe Hendrik Aarts

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 126; 16-03-1771:
Reynder Hendrik Aarts, op Voordeldonk, verkoopt aan Paulus van Gerwen, in het Dorp een huis, hof en aangelag op Voordeldonk 4 lopense, ene zijde Jan Aarts, andere zijde Hendrik Jacob Martens, ene einde Nol van Hugten, ander einde Philip van Hout; land de Reuselman 3 lopense naast Jan Aarts; land het Rinkvelt 2 1⁄2 lopense naast Mattijs Bollen; groes de Horst 1 1⁄2 lopense naast Nol van Hugten; groes over de straat 1 copse waar de schop en een kleyn huyske op staat, waarin de moeder van de verkoper haar leven lang mag blijven wonen en dat door de koper in goede reparatie moet worden gehouden; hooiveld 3 lopense naast Jan Aarts; het Eeuzel 2 lopense naast Francis van Bussel. Belast met ƒ 2-14-0 per jaar aan de Kerk van Asten; ƒ 1-10-0 per jaar aan den Armen van Asten. Verkoper aangekomen bij transport de dato 21-03-1764. Koopsom ƒ 475,-.

Paulus van Gerwen is kort daarna op 15-07-1771 te Asten overleden en zijn weduwe Josyn Verhindert verzoekt Aart Hendrik Aarts om vernadering, het recht van het weer opkopen van eerder verkochte goederen:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 135 verso; 28-11-1771:
Josyn Verhindert, weduwe Paulus van Gerwen geassisteerd met Jan Dirks, te Someren, geeft te kennen dat Aart Hendriks, aan Vorselen, van voornemen is zijn erven, waar hij woont te verkopen. En soo sulx nagenoege komt te doen alsdan ten eerste van boetswegen soude vernaderen de huysinge en landerijen die haar overleden man, Paulus van Gerwen, heeft gekocht de dato 16-03-1771. De comparante verklaart Aart Hendriks te zullen erkennen als regte naderman tevreeden sijnde dat de voorschrevene goederen door denselven vernadert wordende sullende soo bij de vernadering de uytgeschoote penningen betaalt wordende alsdan te sullen afstaan na behooren. Mits sulx gedaan wordende ten eerste nadat den voorschreven Aart Hendriks sijne goederen, als voor, sijn verkogt sonder eenig tegen seggen in regten off daar buyten.

Willemijn Peters van de Mortel is op 17-05-1776 te Asten overleden. Haar zoon Arnoldus Henrici Aarts, geboren te Asten op 31-12-1728, is op 31-01-1762 te Asten getrouwd met Johanna Mathei van Heugten, geboren te Asten op 06-11-1729 als dochter van Mathias Dircks van Heugten en Johanna Verdijsteldonck (zie Dijkstraat 37 en 39):

02

Het gezin van Arnoldus Henrici Aarts en Johanna Mathei van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus Asten 20-12-1762 Asten 26-02-1797
Johanna Maria Simon van Lieshout
Asten 26-01-1826 zie Voormalig huis C682
2 Johanna Asten 17-12-1764 Asten 06-05-1798
Hendrikus Franciscus van Laanen
Asten 20-01-1806
3 Franciscus Asten 13-01-1767 Kind Asten ±1767
4 Francisca Asten 27-03-1769 Kind Asten ±1769

Arnoldus Henrici Aarts is over de periode 1776-1798 eigenaar en na het overlijden van zijn broer Reijnder te Asten op 19-01-1793 ook bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 5c Voordeldonk Bewoners nummer 5c Voordeldonk
1776 Arnoldus Aarts Reijnder Aarts
1781 Arnoldus Aarts Reijnder Aarts
1798 Arnoldus Aarts Arnoldus Aarts

Bewoner Reynder Hendrik Aarts is geboren te Asten op 09-03-1732 en te Asten op 27-04-1755 getrouwd met Maria Antoni van Bussel, geboren te Asten op 08-09-1730 als dochter van Antonius Franssen van Bussel en Catharina Goorts Wijnants (zie Voormalig huis F889).

Het gezin van Reynder Hendrik Aarts en Maria Antoni van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus Asten 05-08-1756
2 Franciscus Asten 28-11-1757 Kind Asten 27-12-1757
3 Catharina Asten 24-05-1759 Vlierden 19-03-1780
Theodorus Joannes van Lierop
Asten 09-02-1797
4 Petrus Asten 24-05-1759 Kind Asten ±1759
5 Johannes Asten 09-06-1762
6 Antonius Asten 09-12-1765 Ongehuwd Asten 17-10-1849
7 Helena Asten 01-08-1768 Ongehuwd Asten 24-03-1789

Reynder Hendrik Aarts woonde voordat hij in dit huis kwam wonen in een nabijgelegen huis (zie Voordeldonk 95) en op de Leensel (zie Voormalig huis C116). Hij kreeg daar een boete voor een houten schoorsteen en wordt aangeklaagd omdat hij borg stond voor zijn broer: 

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 115 verso; 31-10-1768:
Den drost, aanlegger contra Reynder Aarts betreffende brandschouw. Dat de schoorsteen, die van hout en niet dicht is, veranderd moet worden en in goede staat gebracht. Aan Reynder Aarts is meermalen bevolen om alles in orde te maken. Na de gestelde termijn om de reparaties uit te voeren was dit nog niet gedaan. Hij wordt beboet met ƒ 1-5-0.

Asten Rechterlijk Archief 25 folio 26; 29-06-1778:
Den drost, aanlegger contra Reynder Aarts, op de Leensel en Antoni Lintermans, op Voordeldonk zij zijn borg gebleven voor Arnoldus Aarts op de koopdag van Jan Jacobs Verberne de dato 13-12-1776. Een en ander wegens een gekochte kar ƒ 7-8-8.

Reynder Hendrik Aarts en zijn broer Arnoldus Henrici Aarts geven een verklaring van goed gedrag voor Antony van Hout, die een diefstal zou hebben gepleegd:

Asten Rechterlijk Archief 20 folio 353; 16-01-1792:
Den drossard, aanlegger contra Antony van Hout, gedaagde, gewoond hebbende alhier. Betreffende diefstal, op 3 en 4 december 1791 van twee ganzen uit een ganzenkist, staande in een hut, onder Someren, in een groesbeemd van Hendrik Kersten en toebehorende aan Baron van Torck, Heer van Rosendaal. Gedaagde wordt, bij verstek, voor altijd gebannen uit deze heerlijkheid.
Remonstrantie ten laste van Antony van Hout met vijf annexen: Verhoor van Wilhelmus Sanders en zijn vrouw, Anna Francoise van Yperseel, te Helmond; verklaring van Johannes Vervaert, te Helmond; declaratie van Philippus de Rooy, Martinus van Dremmen, Johan Martini van Heusden van het Corpus van Someren; verklaring van Sophia Wegener, geboren Sprenger, Pieter van Elsen en Jan Steevens, Asten; relaas van de vorster, te Asten.

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 105 verso; 10-05-1792:
Antonie Leenen, Antonie Hendrik van den Boomen, Jan Hendrik van den Eynden, Reynder Aarts, Arnoldus Aarts en Peter Joost Kerkers. Zij verklaren, onder presentie van eede, ter instantie van Antonie van Hout, dat zij de requirant van tijd tot tijd hebben gekend en met hem in omgang, handel en wandel hebben verkeert en op zijn gedrag niet anders weten te zeggen dan alle eer en deugd. Tot meerder sterking verklaart de eerste deponent dat Antoni van Hout nog voor enige jaren bij hem als dienstknecht heeft gewoond en op zijn dienst niet anders heeft bevonden dan trouw en eerlijkheid.

Het betreft hier waarschijnlijk Antony Dirks van Hout, geboren te Someren op 23-08-1728 als zoon van Theodorus Petrus van Hauts en Elisabeth Henricus Geven. Hij is op 05-09-1751 te Asten getrouwd met Margarita Marcelli Loomans, geboren te Asten op 28-05-1722 als dochter van Marcellus Teunis Loomans en Petronella Tyssen.

Maria Antoni van Bussel is op 27-04-1791 te Asten overleden en Reynder Hendrik Aarts is op 19-01-1793 te Asten overleden. Rond die tijd komt Arnoldus Henrici Aarts vanuit een nabijgelegen huis (zie Voordeldonk 93) in het huis wonen.

Johanna Mathei van Heugten is op 03-07-1789 te Asten overleden en Arnoldus Henrici Aarts is op 27-03-1799 te Asten overleden en na hun overlijden wordt land verkocht en de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 127; 31-08-1799:
Hendrik Arnoldus Aarts en Hendrikus van Laanen verkopen aan Marcelis Francis Deenen land het Rinkvelt 2½ lopense, ene zijde weduwe Antonie van den Boom; groes het Eeusel 2 lopense, ene zijde weduwe Jan Aart Smits. Koopsom ƒ 152,-.

Hendrik Arnoldus Aarts en Hendrikus van Laanen, getrouwd met Jenneke Arnoldus Aarts. Zij verdelen een huisje en hof met een stukje groes:
1e lot krijgt Hendrik Arnoldus Aarts ƒ 88-10-0 te ontvangen van het 2e lot.
2e lot krijgt Hendrikus van Laanen huisje en hof en groes aan de straat op Voordeldonk ½ lopense, ene zijde Leendert van Hugten. Dit lot zal betalen aan het 1e lot ƒ 88-10-0.

Dochter Johanna Arnoldus Aarts is geboren te Asten op 17-12-1764 en op 06-05-1798 te Asten getrouwd met Hendrikus Franciscus van Laanen, geboren te Bakel op 20-11-1775 als zoon van Franciscus van Laenen en Anna Maria Joannis Hoeba:

Het gezin van Johanna Arnoldus Aarts en Hendrikus Franciscus van Laanen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Franciscus Asten 11-06-1799 Asten 14-09-1827
Wilhelmina van Gogh
Asten 29-05-1853
2 Johanna Maria Asten 04-06-1803 Kind Asten 26-06-1805

Hendrikus Franciscus van Laanen verkoopt in 1803 het huis door aan Jan Philipsen van Hout (zie Voordeldonk 90), die in de bewoningslijst dan ook als eigenaar en bewoner voorkomt:

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 55; 15-03-1803:
Hendrikus van Laenen man van Jenneke Arnoldus Aarts verkoopt aan Jan Philipsen van Houts een huisje met een stukje land nevens de straat te Voordeldonk 3 lopense. Koopsom ƒ 80,-.

Jaar Eigenaar nummer 5c Voordeldonk Bewoners nummer 5c Voordeldonk
1803 Jan van Hout Jan van Hout

Jan Philipsen van Hout is te Asten op 16-12-1809 overleden (zie Voordeldonk 90) en bij de verpondingen van 1810 wordt Maria Andries Verheijen als weduwe van Jan Philipsen van Hout als eigenaar genoemd:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Voordeldonk folio 95:
Maria Andries Verheijen weduwe 18-12-1809.
Jan Philipse van Hout bij transport maart 1802.
Hendrikus van Laanen nomen uxoris bij deling 1799.
Hendrik en Jenneke kinderen bij versterf 1799.
Arnoldus Aarts van folio 94 verso.
Nummer 5c huijsje en stuckje groes.

Het huis komt dan in handen van Philip Aarts, geboren te Asten op 11-10-1787 als zoon van Helena Philips van Hout en Antoni Willibrordi Aarts Koppens (zie Voordeldonk 86). Helena Philipsen van Hout is een zuster van eerder genoemde Jan Philipsen van Hout en Philip Aarts dus een neef.

Kadaster 1811-1832; C661:
Huis, schuur en erf, groot 03 roede 42 el, noord Voordeldonk, klassen 7.
Eigenaar: Weduwe van Philip Aarts.

Hieronder de kadasterkaart van 1832 met in de cirkel het huis met daaronder de daarbij behorende kadastergegevens:

03

04

Philip Aarts is geboren te Asten op 11-10-1787 en op 16-02-1816 te Asten getrouwd met Petronella Verheijen, geboren op 20-01-1794 te Asten als dochter van Willibrordus Verheijen en Helena Smits (zie Brand 15). Philips Aarts is op 11-12-1825 te Asten overleden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 komen we Petronella Verheijen tegen als woonachtig op huizingnummer C103 en vanaf 1869 huizingnummer C114:

05

Petronella Verheijen overlijdt te Asten op 23-05-1880 en kort daarna verkopen de erven van Philip Aarts het huis in de Helmondsche courant van 17-07-1880:

06

Dochter Helena Aarts, geboren te Asten op 04-03-1819 woont daarna in het huis. Zij is op 16-02-1849 te Asten getrouwd met Johannes Wilhelmus Hoebergen, geboren te Asten op 16-09-1814 als zoon van Theodorus Hoebergen en Helena Cornelissen (zie Voormalig huis F178). Johannes Wilhelmus Hoebergen is de nieuwe eigenaar en in de bevolkingsregisters van Asten over de periode 1879-1890 en 1890-1900 wonen zij in het huis met huizingnummer C116 en C112 respectievelijk:

07

Johannes Wilhelmus Hoebergen is op 24-06-1886 te Asten overleden en Helena Aarts overlijdt te Asten op 07-01-1894. Zoon Theodorus Hoebergen, geboren te Asten op 17-10-1850 is vanaf dat moment hoofdbewoner van huis C121 tot zijn broer Antonius Hoebergen, geboren op 07-04-1860 te Asten, gaat trouwen. Dat gebeurt op 13-02-1903 te Asten met Petronella Eijsbouts, geboren te Asten op 05-02-1877 als dochter van Petrus Eijsbouts en Jacoba Jacobs (zie Voormalig huis F1467). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 heeft het huis huizingnummer C109:

08

In de periode 1905-1915 wordt er verschillende malen herbouwd en bijgebouwd en krijgt het huis kadasternummer C2387, C2397 en C2411, zoals te zien op de nevenstaande kadasterkaarten.

09

Volgens de Limburger Koerier van 08-05-1920 verkopen zij hun boerderij en zij verhuizen daarna naar de Jan van Havenstraat in Ommel (zie Jan van Havenstraat 18) waar Theodorus Hoebergen op 23-06-1933 overlijdt en Antonius Hoebergen op 19-08-1950.

De koper en bewoner van het huis is Hendrikus van Kessel, geboren op 30-07-1896 te Asten als zoon van Johannes van Kessel en Antonetta van de Ven (zie Achterbos 5). Hij is op 27-04-1928 te Asten getrouwd met Gerdina Verbugt, geboren te Asten op 02-08-1895 als dochter van Leonardus Verbugt en Elisabeth van de Heuvel (zie Dennendijk 11). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij op huizingnummer C95, ook bekend als Voordeldonk 23:

10

Ook over de periode 1930-1938 wonen Hendrikus van Kessel en Gerdina Verbugt nog met hun gezin in het huis op Voordeldonk 23:

11

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 26-02-1936 en in die van 28-10-1938 de geboortes van zoon Petrus en dochter Johanna:

11a 11b

Linksonder foto van het gezin Verbugt-van de Heuvel in 1920 met van links naar rechts: Hendrikus, Hendrika, Gerdina, vader Leonard, Theodora, moeder Elisabeth, Johannes, Francina.

Rechtsonder foto van de familie Verbugt in 1955 met van links naar rechts: Hendricus (Driek) Verbugt, Hendricus (Driek) van Kessel, Johannes (Jan) van den Boomen, Hendricus (Driek) Meulendijks, Francina (Sien) Meulendijks-Verbugt, Petronella (Nel) van den Boomen-Vervoordeldonk, Antonia (Tonna) Verbugt-Vervoordeldonk, Gerdina (Dien) van Kessel-Verbugt.

12 13

De stichting wederopbouwboerderijen1 liet architect C. J. Th. Schut een tekening maken voor de herbouw na de schade opgelopen tijdens de Tweede Wereldoorlog en op basis van die tekening van 01-06-1951 is de boerderij herbouwd.

Hendrikus van Kessel is te Deurne op 19-04-1974 overleden en Gerdina Verbugt is op 14-03-1992 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

14

15

Dochter Elisabeth Theodora Maria (Betsie) van Kessel, geboren te Asten op 11-09-1930, is op de Voordeldonk 93 te Asten op 28-07-2011 overleden en hieronder de overlijdensadvertentie van Betsie van Kessel wonend op Voordeldonk 93 in Asten.

16

Hieronder een foto van de boerderij Voordeldonk 23 omstreeks 1930 en onder met streetview de herbouwde boerderij van Voordeldonk 93:

17

18

Overzicht bewoners

Voordeldonck huis 5c
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1756 weduwe Hendrik Aarts Vlierden ±1700 weduwe Hendrik Aarts Vlierden ±1700
1761 weduwe Hendrik Aarts Vlierden ±1700 weduwe Hendrik Aarts Vlierden ±1700
1766 Reynder Hendrik Aarts Vlierden ±1700 weduwe Hendrik Aarts Vlierden ±1700
1771 weduwe en kinderen Paulus van Gerven Asten 12-02-1722 weduwe Hendrik Aarts Vlierden ±1700
1776 Arnoldus Aarts Asten 31-12-1728 Reijnder Aarts Asten 09-03-1732
1781 Arnoldus Aarts Asten 31-12-1728 Reijnder Aarts Asten 09-03-1732
1798 Arnoldus Aarts Asten 31-12-1728 Arnoldus Aarts Asten 31-12-1728
1803 Jan van Hout Asten 03-08-1744 Jan van Hout Asten 03-08-1744
Kadasternummer C661
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C661 1832-1880 Petronella Verheijen Asten 18-01-1794 weduwe Aarts
C661 1880-1886 Johannes Wilhelmus Hoebergen Asten 16-09-1814
C661 1886-1905 Theodorus Hoebergen Asten 17-10-1850
C2387 1905-1910 Theodorus Hoebergen Asten 17-10-1850 herbouw
C2397 1910-1915 Theodorus Hoebergen Asten 17-10-1850 bijbouw
C2411 1915-1920 Theodorus Hoebergen Asten 17-10-1850 vereniging
C2411 1920-1938 Hendrikus van Kessel Asten 20-07-1896
Voordeldonk 23
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1821 Anna Maria Dries Verheijen Asten 19-10-1749 weduwe van Hout 30-03-1821
1821-1825 Philip Aarts Asten 11-10-1787 Petronella Verheijen Asten 18-01-1794 11-12-1825
1825-1859 Petronella Verheijen Asten 18-01-1794 weduwe Aarts
C103 1859-1869 Petronella Verheijen Asten 18-01-1794 weduwe Aarts
C114 1869-1879 Petronella Verheijen Asten 18-01-1794 weduwe Aarts 23-05-1880
C116 1879-1890 Johannes Wilhelmus Hoebergen Asten 16-09-1814 Helena Aarts Asten 04-03-1819 24-06-1886
C112 1890-1900 Helena Aarts Asten 04-03-1819 weduwe Hoebergen 07-01-1894
C121 1900-1910 Theodorus Hoebergen Asten 17-10-1850 met broer
C109 1910-1920 Antonius Hoebergen Asten 07-04-1860 Petronella Eijsbouts Asten 05-02-1877 naar Ommel
C95 1920-1930 Hendrikus van Kessel Asten 20-07-1896 Gerdina Verbugt Asten 02-03-1895
23 1930-1938 Hendrikus van Kessel Asten 20-07-1896 Gerdina Verbugt Asten 02-03-1895
Referenties
  1. ^Wederopbouwboerderijen in Nederland (https://www.meertens.knaw.nl/bwb/page/boerderij/437)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 14 november 2022, 13:39:23

XS
SM
MD
LG
XL
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 19 tot 21 uur
(0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl
Het archeologiehuis is na afspraak open voor bezoekers
Bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com
Printen