logo

De Vonder Homepagina


Rinkveld 1

Dit huis wordt bewoond door Thomas Linders, geboren rond 1630 is rond 1660 getrouwd met Handerske Andriessen Winckel, geboren rond 1635. Hieronder het gezin van Thomas Linders is op 03-09-1662 te Asten overleden en Handerske Andriessen Winckel is op 27-10-1665 te Asten hertrouwd met Wilbordt Jan Driessen, geboren te Asten rond 1630 als zoon van Jan Dryes van de Achterbosch en Grietie:

Wilbert Jansen, Henrixken Driessen; Michiel Jacobs, Mr Jan

Hieronder de gezinnen van Thomas Linders met Handerske Andriessen Winckel en van Wilbordt Jan Driessen met Handerske Andriessen Winckel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Jacob Asten 09-10-1661 Vlierden 02-11-1687
Mayke Willems
Asten 10-07-1696
2 Margaretha Asten ±1663 Asten 12-11-1691
Judocus Judoci Isbouts
Asten 26-06-1695
Johannes Goorts Nicolaessen
Asten 04-06-1701 zie Voormalig huis B278
3 Thomas* Asten 19-04-1667 Kind Asten ±1667
4 Andreas* Asten 26-06-1671 Kind Asten ±1671

De moeder van Wilbordt Jan Driessen woont in en maakt in 1674 haar testament op:

Asten Rechterlijk Archief 53; 16-11-1674:
Grietie, weduwe Jan Driessen wonende bij Wilbort Janssen, opt Rinckvelt. Zij testeert. Aan Jan Aerts, Dries, zijn zwager en Leendert Franssen een oude grooten. Aan Aert en Dircxken, haar vrienden, te Helden een ouden grooten. Aan de vrouw van Wilbort Janssen, wegens verstrekte diensten haar bed met toebehoren. Aan Catelijn, haar mans nicht, wonende te Deurne, haar kist en ƒ 25,-. Aan Grietie Thomas wegens getrouwe diensten het klein kistje.

De naam Jan Driessen kwam in die tijd veel voor en uit onderstaand archiefstuk valt op te maken dat Grietie getrouwd was met Jan Driessen Achterbosch:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 93 verso; 10-09-1637:
Barbara, weduwe Frans Verlynden, is schuldig aan Grietien, de vrouw van Jan Dries Achterbos ƒ 28,-. Marge: Gelost 26-06-1644 door Mathijs Janssen van de Cruys aan Jan Dries Affterbosch.

Als Wilbordt Jan Driessen ziek wordt, maakt hij met zijn vrouw een testament op:

Asten Rechterlijk Archief 53; 30-09-1676:
Wilbordt Jan Driessen getrouwd met Handerske Andriessen Winckel, wonende op het Rinckvelt. Zij testeren. Indien hij eerst komt te overlijden gaan al zijn goederen naar zijn vrouw en haar kinderen. Bij eerder overlijden van haar zal hij de goederen in tochte blijven bezitten en na zijn dood gaan deze naar de kinderen uit haar eerste huwelijk.

Uit bovenstaande akte mag worden opgemaakt dat de kinderen uit het tweede huwelijk reeds jong zijn overleden. Er heerste een epidemie van dysenterie en als gevolg daarvan is Wilbordt Jan Driessen is op 02-10-1676 te Asten overleden en zijn moeder Grietie is op 03-10-1676 te Asten overleden. Hieronder hun begraafakten:

 

Zoon Jacob Thomas Linders, geboren te Asten op 09-10-1661 uit het eerste huwelijk, is op 02-11-1687 te Vlierden getrouwd met Maria Willems. Het gezin van Jacob Thomas en Maria Willems:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Thomas Asten 31-01-1689
2 Wilhelmus Asten 09-01-1690
3 Leonardus Asten 28-08-1692
4 Catharina Asten 17-05-1694 Religieuse Asten 14-06-1754
5 Jacoba Asten 17-08-1696

Zoon Jacob Thomas Linders koopt het huis op het Rinkveld:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 106; 09-06-1696 los blad:
Antonis, Frans en Aert Verrijt, gebroeders, verkopen aan Jacob Thomas huis, land, groes op het Rinckvelt 10 lopense, zoals in bewoning bij de koper. Koopsom ƒ 307,-. Jacob Thomas is schuldig aan Jenneke, weduwe Jan Andriessen van Ruth ƒ 200,- à 5%.

Kort daarna wordt Jacob Thomas Linders te Asten op 10-07-1696 vermoord:

1696, Julij 10; obijt Jacob Thomas occusus Rijnckv:

10 juli 1696, gerstorven is Jacob Thomas, vermoord, Rinkveld 

01

Zijn vrouw bekent nog schuld te hebben aan Hendrik de Cuijper:

Notarieel Archief Helmond 2042 inventaris 19 akte 17; 07-10-1696:
Maeijken weduwe van Jacob Tomas wonende op Rinckvelt aan de Vordeldonck, bekend schuldig te zijn aan Hendrik de Cuijper, wonende te Lierop, 90 carolus gulden.

Enkele jaren na het overlijden van Handerske Andriessen Winckel als Handerske Thomas te Asten op 11-11-1696 verdelen de nabestaanden de goederen:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 53 verso; 18-06-1699:
Jan Goort Nicolaessen man van Margaretha Thomas Leenders en Mayke Willems weduwe van Jacob Thomas. Zij delen de nagelaten goederen van wijlen Handerske Thomas.
1e lot krijgt Jan huis, hof en aangelag aan het Rinckvelt ½ lopense, ene zijde Philips van Heughten, andere zijde Kinderen Hendrick Jan Joosten.
2e lot krijgt Mayke land aan Vordeldonck 1½ lopense, ene zijde kinderen Hendrick Jan Joosten, andere zijde het Bottersvelt, ene einde Jan Hendricx, andere einde Philips van Heughten; land ter plaatse voorschreven ½ lopense, ene zijde Philips van Heughten, andere zijde kinderen Hendrick Jan Joosten, ene einde Jan Peters, andere einde Jan Goorts; groes ter plaatse voorschreven 2 lopense, ene zijde de gemeente, andere zijde kinderen Hendrick Jan Joosten, ene einde Jan Peters, andere einde Mayke Willems de verkrijgster. Belast met 6 stuiver per jaar aan Armen van Asten.

Kort daarna maken Margareta Thomas Linders en Jan Nicolaessen hun testament op:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 58 verso; 29-06-1699:
Jan Goort Nicolaessen man van Margareta Thomas Leenders, aan het Rinckvelt. Jan ziek, Margareta gezond. Zij testeren. Alle voorgaande maakselen vervallen. Na hun beider dood ƒ 100,- aan den Armen van Asten. Al hun goederen roerend en onroerend aan de langstlevende van hen beide. Na overlijden van de langstlevende gaan de goederen, ieder de helft, naar de naaste vrienden van de testateur en testatrice. Zij worden ook hun universele erfgenamen ingeval beide testateuren zonder wettige geboorten na te laten komen te overlijden.

Er worden voogden aangesteld voor de kinderen van Jacob Thomas Linders:

Asten Rechterlijk Archief 11 folio 281; 28-09-1707:
Jan Jan Leenders en Jan Hendricx van de Leensel zijn beëdigd als momboiren overde onmondige kinderen van Jacob Thomas en Mayke, zijn vrouw.

Margaretha Thomas Linders overlijdt te Asten als Margriet Jansen op 04-06-1701 en Jan Goort Nicolaessen hertrouwt op 25-11-1703 nog met Mechelt Laurent Teunissen en in 1707 wordt een inventaris opgemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 111 folio 59; 30-11-1707:
Inventaris van alle roerende en onroerende goederen welke Jan Goort Nicolaessen en wijlen Margrieta Thomas Leenders, zijn vrouw, samen hebben bezeten. En waarvan bij testament op 29-06-1699 schepenen Asten aan de langstlevende het gebruik is vermaakt. Na hun beider, testateuren, dood gaan de goederen voor de ene helft naar de naaste vrienden van de testateur en voor de andere helft naar de naaste vrienden van de testatrice. Behoudens de gerechtigdheid van den Armen van Asten.
Onroerende goederen: een huis, hof en aangelag aan het Rinckvelt bewoner, Jan Goort Nicolaessen. Vier percelen land ter plaatse voorschreven van 5 lopense, twee turfveldjes, een hooibeemd van 3 lopense, een groeskantje van 1½ lopense.
Obligaties: ƒ 150,- à 5% Hendrick Peeter Bollen, ƒ 150,- à 5% van Willem Leenders van Heugten, ƒ 40,- van Jan Schepers, ƒ 50,- à 4% ten laste van de gemeente Asten, ƒ 50,- à 4% ten laste van Frans van Bussel, ƒ 50,- à 5% ten laste van Marcelis Andriessen.
Roerende goederen: 2 ruinen, 2 koeien, 1 os, 1 kalf, ploeg, ketels, tobbe, meubelen, schotels.

Een borgstelling over de goederen van Jan Goort Nicolaesen wordt gesteld:

Asten Rechterlijk Archief 12 folio 76; 13-02-1709:
Gerrit Philipsen verklaart zich borg te stellen over en ten behoeve van Jan Goort Nicolaesen ten aanzien van de goederen die deze bij scheiding en deling van wijlen zijn eerste vrouw, Margriet Thomas Leenders, heeft verkregen. Een en ander ingevolge testament de dato 29-06-1699. Hij zal er zorg voor dragen dat de goederen eerlijk gebruikt worden zonder deze te vervreemden.

Tussen de weduwe van Jacob Thomas Linders en de weduwnaar van Margarita Thomas Linders moet nog het een en ander vereffend worden:

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 3 verso; 30-05-1709:
Tussen Jan Goort Nicolaessen en Margriet Thomas Leonarts, wijlen zijn vrouw is op 29-07-1699 een testament gemaakt. Hierbij is overeengekomen dat na hun beider overlijden de ene helft der goederen zou gaan naar de naaste vrienden van hem, testateur.
Soo ist, dat die testatrice overleden sijnde, Mayke, weduwe van Jacob Thomas, beset met drie onmondige kinderen bij den selven Jacob Thomas in wettige houwelijck geprocureert in dier qualiteyt, naaste vrienden en erfgenamen van die voorschrevene overledene Margriet Thomas Leonarts ende beneffens haar Jan Hendricx en Jan Janssen Leonarts als wettige momboiren over de drie kinderen haer hebben opgegeven en aan de voornoemde Jan Goort Nicolaessen, nu hertrouwd, gevraagd om staat en inventaris te maken van de goederen en effecten, door Margriet voorschreven na haar dood achtergelaten. Dit om na zijn dood hiervan verzekerd te zijn.
Doch terwijl hierover questie en verschillen stonden te gerijsen en de weduwe Jacob Thomas en de momboiren niet te oordelen met profijt te kunnen afwachten de dood van Jan Goort Nicolaessen, dit wegens de dure tijd en het gebrek aan levensmiddelen dat de weduwe en kinderen hebben. Door tusschenspreecken van goede mannen over de nalatenschap van Margriet komen nu overeen:
Mayke, weduwe van Jacob Thomas en de momboiren ter eenre en Jan Goort Nicolaessen ter andere zijde dat Jan Goort Nicolaessen zal geven aan en ten behoeve van de drie kinderen ƒ 200,- in vier halfjaarlijkse termijnen, elk ƒ 50,- aanvangende 24-06-1709. De kosten die de weduwe gemaakt heeft, advocaat, schepenen en secretaris om de voornoemde som te verkrijgen moeten betaald worden door Jan Goort Nicolaessen. De overige kosten worden half / half betaald. Den Armen blijft in haar geheel recht behouden op de ƒ 100,-. Met deze gaat de weduwe en momboiren, namens de drie kinderen, uit de goederen van Margriet Thomas Leonarts.
Aan officier en schepenen:
Jan Jansen Leonarts en Jan Hendricx als wettige momboiren over de drie onmondige kinderen van Mayken, weduwe van Jacob Thomas, in hun kwaliteit als voorschreven zijn akkoord gegaan met Jan Goort Nicolaessen, betreffende de nalatenschap van Margriet Thomas Leonarts, zijn eerste vrouw. De akte desaangaande is heden gemaakt. Zij verzoeken om Uw prealabel decreet of authorisatie daarvan. In de marge: gelet op het verzoek en kennende de armoede der genoemde onmondige kinderen akkorderen wij het geproiecteerde akkoord te moeten aangaan. Ende die daarbij gestipuleerde penningen aen Marie arme weduwe Jacob Thomas tot onderhout van haere drie onmondige kinderen te mogen uytreycken. Was getekend officier en schepenen.

Maria Willems, de weduwe van Jacob Thomas Linders, verlaat het huis en is als Mayke Jacobs op 06-01-1733 te Asten overleden en hieronder haar doodakte:

Peter Linders, een broer van de eerder genoemde Thomas Linders, is op 11-05-1658 te Asten getrouwd met Heylken Willems en hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 12-11-1661 Kind Asten ±1661
2 Maria Asten 13-12-1664 Asten 17-02-1697
Isbout Martens Vermeulen
3 Lyske Asten 01-09-1668
4 Heylke Asten 09-04-1672 Ongehuwd Asten 11-02-1709
5 Catharina Asten 29-06-1679

Van Peter Linders is niet veel terug te vinden in de archieven. Echter in onderstaand archiefstuk betreffende een misoogst komen zowel Peter Linders als zijn aanstaande schoonzoon Isbout Martens voor:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 86 verso; 08-01-1688:
Peeter Leonards, Isbout Martens, Hendrick Jan Baeckermans en Andries Jan Joosten verklaren ter instantie van Peerke, weduwe Jan van Helmont dat zij kennen het teulland in de Vorck 60 roede, ene zijde Jan Leenders, andere zijde Andries Joosten toebehorende aan de voorschreven Peerke. Mede dat zij, deponenten, het voorschreven stuk land in de oogst van 1687 hebben gezien, zijnde bezaaid met boekweit en naerdat deselve boeckweyt was uytgegaen ofte gewassen door het quaet voorgevallen saysoen van tijde is bevroosen geweest en onbequaem geworde. De boekweit is afgesneden en aan de beesten gevoederd. Verklarende wijders dat hier en alomme gebruyckelijck is, dat met alle graenen op eenige teulant wassende en willende tselve niet tot graenestrooe tot purbuleringe ofte aes van beesten gebruycken men vermagh afte snijden en te vervoederen sonder becroon ofte tegenspreecken van eenigh tiendenaer terwijlen soodanigh onreype gewassen niet en worden oft connen worden gecocht voor tiendbaere vruchten. In dier voege, dat zij, twee laatste deponenten, verklaren ter instantie van drossard, alhier, een akte van verklaring gegeven te hebben dogh dat haer meeninge niet was dat, mits redenen alhier geallegeert, desen boeckweyt aen de tiende te geven onderworpens terwijle soo voorschreven den boeckweyt aldaer niet tot volcomen gewasch ofte prefectie was gebleven en gewassen. Samenvattend verklaren de vier attestanten dat sij het voorschreven velt oft landt wel kennende den voorsijden boeckweytgewasch met haer eygen oogen hebben gesien staen, onbequaem om tot prefectie naer behooren te connen comen en dat selven boeckweyt bijnaer twee maenden ofte ses weecken voor den boeckweytsooygts bevonden hebben afgemeyt te sijn. Verklarende de twee laatste attestanten dat zij op 10-10-1687 ter instantie van het officie, alhier hebben verklaart dat de voorschreven boekweyt, als groen was opgevoedert.

Blijkbaar hebben de kinderen van Peter Linders een deel van de erfenis gekregen:

Asten Rechterlijk Archief 162 folio 130 verso; 11-03-1709:
Taxatie van de onroerende goederen van Heylken Peeter Leenderts, jongedochter, overleden op 11-02-1709. Isbout Martens is zwager van de overledene. Halve deel in een akker te Vordeldonck, 1 lopense, 25 roede en groes te Vordeldonck van 3 copsaet; totale waarde ƒ 3,-.

Op basis van onderstaande archiefstukken valt op te maken dat Isbout Martens Vermeulen op het Rinkveld, gelegen in het gehucht Voordeldonk, woonde:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 75 verso; 31-12-1727:
Jan Peeter op de Leensel verkoopt aan Mechel, weduwe Jan Goorts land aan 't Rinckvelt 5 copse, ene zijde en einde weduwe Flips van Hugten, andere zijde IJsbout Martens, andere einde Jan Bosmans. Koopsom ƒ 20,-.

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 92 verso; 15-12-1728:
Jan en Marie Jansen verkopen aan Peter Jansen hun 2⁄3e deel van de helft van een hoeve de Agterbosch aan Vordeldonck, bestaande uit: huis, schuur, schop, stal en turfschop, hooi- wei- teullanden en heivelden geheel 50 lopense; huis, schuur, schop, aangelag, teul- wei- en hooilanden ter plaatse voorschreven 7½ lopense. In gebruik bij IJsbout Martens. Zoals zij het van hun ouders geërfd hebben. Koopsom ƒ 30,-.

Asten Rechterlijk Archief 162; 08-03-1731:
Taxatie van de onroerende goederen van Elisabet, vrouw van Ambrosius Slaats 26-1-1731 begraven te Deurne. Marten IJsbouts is erfgenaam van de overledene. Land aan Vordeldonck 1½ lopense, ƒ 5,-, ene zijde en einde Peter Jacobs, andere zijde IJsbout Martens, andere einde Joost Joosten; groes aan Vordeldonck ½ lopense ƒ 2,50, ene zijde Jacob Martens, andere zijde IJsbout Martens, ene einde Aart Tielen, andere einde Peter Jacobs; groes aan Vordeldonck 1 lopense ƒ 2,-, ene zijde Jan Stevens, andere zijde IJsbout Martens, ene einde Tony Willem Haasen, andere einde. Peter Jacobs; groes aan Vordeldonck ƒ 3,-, ene zijde Tijs Bollen, andere zijde en einde IJsbout Martens, ene einde Peter Jacobs. 20e penning is ƒ 0-15-8.

Dochter Maria Peter Linders, geboren te Asten op 13-12-1664, is op 17-02-1697 te Asten getrouwd met Isbout Martens Vermeulen, geboren te Asten op 12-11-1663 als zoon van Marten Driessen en Catharina Willems Vermeulen (zie Kloostereind 2).

Conjucti IJsbrandus Martens et Maria Peeters; testes immediatie conjuncti.

In echt gebonden IJsbrandus Martens en Maria Peeters; onmiddellijk gekoppeld.

02

Het gezin van Isbout Martens Vermeulen en Maria Peter Linders:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Martinus Asten 14-05-1697 Asten 02-02-1738
Geertruy Tyssen Leysten
Asten 23-05-1776 zie Kloostereind 2
2 Petrus Asten 01-07-1701 Helmond 29-07-1742
Joanna Dirck Vervoort
Helmond 12-12-1772
3 Leonardus Asten 16-10-1707 Kind Asten ±1707

De verpondingslijst van 1713 geeft de bewoningsgeschiedenis weer:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 54:
Nu Marten IJsbouts.
14-01-1736 Isbouts Martens sijn eijgen.
Van Ambrosius Slaats van Deurne.
Van de kinderen Peeter Linders.
16-11-1736 van de weduwe Jacob Thomas. In de bede ƒ 4-11-1.

Volgens de hoofdgeldlijsten woont het gezin van Isbout Martens Vermeulen in 1717 in het huis:

Hoofdgeld XVIII-19; 05-03-1717:
IJsbout Martens, Marij de vrouw, Marten, Peeter en Lindert.

Maria Peter Linders is op 27-06-1734 als Mari IJsbouts woonachtig te Voordeldonk, overleden. Isbout Martens Vermeulen verhuist daarna naar Voordeldonk (zie Kloostereind 2) en is op 28-04-1742 te Asten overleden.

Het in de bovenstaande verpondingslijst genoemde archiefstuk van 16-11-1736 vermeldt de verkoop door Catharina (Lyneke of Lenneke) Jacobs, dochter van bovengenoemde Thomas Jacobs, van het huis aan Marten Isbouts:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 103 verso; 16-11-1736:
Lenneke Jacobs verkoopt aan Marten IJsbouts huis, hof en aangelag 3 lopense, ene zijde Peter Jansen, andere zijde Goort Marcelis, ene einde Joost Philipse, andere einde de straat; land in de Leysingh 3 lopense naast Goort Marcelis; land en groes in de Leysingh 7 copse naast Joost Philipse; groes in de Leysingh 3 lopense naast Joost Joosten. Belast met ƒ 0-6-0 per jaar aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 100,-

Het huis is dan in bezit van zoon Marten Isbouts Vermeulen, die het aan derden verhuurt tot het huis rond 1740 wordt afgebroken:

Jaar Eigenaar nummer 13 Voordeldonck Bewoners nummer 13 Voordeldonck
1736 Marten IJsbouts Hendrik Aarts
1741 afgebrooken
1746 is weg
1751 is weg

Rond 1755 wordt een nieuw huis gebouwd, waarvan Antoni Goort Verleijsdonk eigenaar en bewoner is. Antoni Goort Verleijsdonk is geboren te Asten op 20-08-1718 als zoon van Godefridus Marcelis Verleijsdonk en Hendrina Hendricks (zie Valkenierstraat 2). Hij is op 20-09-1744 te Asten getrouwd met Jenneke Willems van den Eerenbeemt, geboren te Asten op 27-02-1717 als dochter van Willem Willems en Maria Janse Pieck (zie Prins Bernhardstraat 2). Jenneke Willems van den Eerenbeemt overlijdt te Asten op 05-01-1747 en Antoni Goort Verleijsdonk hertrouwt op 05-05-1748 te Asten met Johanna Janse Verhindert, geboren te Someren op 10-12-1719 als dochter van Johannes Johannes Verhindert en Johanna Antony Wynen:

03

De gezinnen van Antoni Goort Verleijsdonk met Jenneke Willems van den Eerenbeemt en met Johanna Janse Verhindert:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus* Asten 01-08-1745 Kind Asten 28-12-1746
2 Johanna Asten 25-02-1749 Kind Asten ±1749
3 Maria Asten 26-10-1751 Kind Asten 24-04-1758
4 Wilhelma Asten 22-09-1754 Asten 19-11-1780
Johannes Joost van Heugten
Asten 07-03-1832 ** zie Zand 35
5 Theodorus Asten 13-06-1756 Asten 09-05-1802
Henrika Hendrik Coolen
Asten 14-01-1841 zie Hindert 2
6 Johanna Asten 10-05-1758

* kind uit het eerste huwelijk
** er bestaat ook een Wilhelma Verleijsdonk geboren te Asten op 10-10-1755 als dochter van Antoni Laurens Verleijsdonk en Anna van Heugten en getrouwd met Matthias Heerinkx. Hun beide overlijdensakten verwijzen naar laatstgenoemd echtpaar, waarvan een ten onrechte

Het huizenquohier over de periode 1756-1761 van huis 13 op het Rinkveld meldt Antoni Goort Verleijsdonk als eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 13 Voordeldonck Bewoners nummer 13 Voordeldonck
1756 Antoni Goort Verleijsdonk Antoni Goort Verleijsdonk
1761 Antoni Goort Verleijsdonk Antoni Goort Verleijsdonk

In 1765 worden de goederen van Antoni Verleysdonk wegens betalingsachterstand getaxeerd en getransporteerd aan Wouter Loomans:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 182, 26-09-1765:
Hendrik de Kempenaar, rentmeester der Geestelijke goederen, te 's-Hertogenbosch, laat executeren de goederen van Antoni Verleysdonk, om daaraan te verhalen het kapitaal en achterstel, sinds 1759, van een rente van ƒ 2-12-0 per jaar. Aan Peter Canters wordt verkocht een huis en een klein huiske met de hof en aangelag 2 lopense, ene zijde Marten Eysbouts, andere zijde en einde Jan Joosten van Hugten, ene einde de gemeente; land het Nieuwvelt 3 lopense; de Leysdonk 1 lopense; land het Huyske 4 lopense; groes den Betser grenzend aan de Haseldonk 5 lopense; het Broekveltje 2 lopense; een drieske 1½ lopense; land 1 lopense; land de agterste akker op de Leysdonk 4 lopense. Koopsom ƒ 230,-. Op 31-09-1765 worden deze goederen getransporteert aan Wouter Lomans voor ƒ 378,-.

Antoni Goort Verleijsdonk verhuist met zijn gezin naar het Laarbroek (zie Hindert 2).

Wouter Jan Lomans is geboren te Asten op 21-04-1725 als zoon van Jan Willem Loomans en Wilhelma Aerts Verheyen (zie Voormalig huis E311). Hij is op 15-01-1747 te Asten getrouwd met Maria Jansen van Hoirck, geboren te Neer op 20-11-1714 als dochter van Joannes van Horck en Johanna Corsten:

04

Het gezin van Wouter Jan Lomans en Maria Jansen van Hoirck:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 02-12-1749
2 Helena Asten 05-12-1751 Kind Asten 17-12-1751
3 Wilhelmus Asten 11-04-1753 Someren 19-02-1774
Cornelia Janse van Vlierden
Asten 03-12-1798
4 Kind Asten 12-02-1755 Kind Asten 12-02-1755
5 Anna Maria Asten 13-05-1759

Bij de verpondingen staat de overdracht van het huis van Antoni Goort Verleijsdonk naar Wouter Lomans beschreven:

Verpondingen 1762 folio 143:
Wouter Lomans bij transport 31-12-1765.
Peter Canters bij koop en transport 26-09-1765 bij executie.
Antoni Goort Verleijsdonk.
Nummer 13 huijs, hoff en aangelag 2 lopense. In de bede ƒ 4-11-1.

Wouter Jan Lomans en Maria Jansen van Hoirck zijn allebei op 08-10-1771 aan de rode loop overleden. Hun zoon Wilhelmus heeft de ziekte overleefd en krijgt de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 38, 30-11-1771:
Pieter Koopmans, alhier en Jan Gerrit van Horick, te Someren voogden over Willem, onmondige zoon van Wouter Lomans en Maria Janse van den Horik, beiden overleden en gewoond hebbende op het Rinkvelt. Zij verkopen de roerende goederen een os ƒ 24,-; drie koeien ƒ 36,-; een kar ƒ 5,-; een koperen koeketel ƒ 5,-; rogge, hooi en stro ƒ 130,-; totale opbrengst: ƒ 279,-. Staat en inventaris opgemaakt door Pieter Koopmans, op Heusden en Jan Gerrit van Horick, te Someren als wettige voogden over Willem, onmondige zoon van Wouter Lomans en Maria van Horick, beiden overleden.
Onroerende goederen: goederen die Wouter Lomans heeft gekocht de dato 31-09-1765 te weten een huis en een klein huiske met hof en aangelag aaneengelegen 2 lopense, ene zijde Marten IJsbouts, andere zijde en einde Jan Joosten van Hugten, ene einde de gemeente; land het Nieuwvelt 3 lopense; land de Leysdonk 1 lopense; land het Huyske 4 lopense; groes de Betser 5 lopense; het Broekveltje grenzend aan hoeve de Haseldonck 2 lopense; een drieske 5 copse; land 1 lopense; land den agtersten acker op de Leysdonk 4 lopense; een perceel Nieuwe Erve naast de Kamp 2 lopense 10 roede in 1768 van de gemeente gekocht. Van de grootvader, Jan Lomans, op Heusden, die nog in leven is, zijn nog enige goederen te verwachten; deze vallen echter misschien weg tegen hetgene de ouders van de onmondige gehad hebben te weten ƒ 250,- de dato 01-04-1763.
Roerende goederen: nadat de onmondige van zijn ziekte was hersteld (waaraan zijn ouders overleden zijn) hebben de voogden de boedel nagezien en bevonden dat het voordeliger was deze te verkopen ƒ 237-15-10. Volgen nog een aantal kleine posten onder andere hieruit een staat van koopmanschap in te vorderen voor de onmondige, met Jan Verouden en Jan Nijssen van Pieter Haasen ƒ 9-00-00; van Mattijs Bras ƒ 2-16-00; van de weduwe Marcelis Neerven ƒ 3-01-00; van Francis Maas, te Vlierden ƒ 4-15-00; van de weduwe Francis Slaats ƒ 12-00-00; totaal ƒ 34-12-00. Van de verkochte turf, staande op de Peel is ƒ 9,- ontvangen. Daarvan zijn de begrafeniskosten betaald.
Schulden: aan Gerardus Koopmans, te Littooyen wegens een gekocht paard ƒ 57-15-00; diverse kosten in het opmaken van acten, dorps- en landslasten ƒ 81-16-14; de opdracht om het huis op te maken aan Peter van Bussel, Gerrit Zeegers en Jan Verberne ƒ 14-00-00; aankoop van het hout ƒ 14-18-04; aan de dekker, Jan Nijssen ƒ 5-15-00; aan doctor Daals ƒ 7-00-00; aan Halbersmit, chirurgijn ƒ 19-00-00; de vader van de onmondige heeft, in 1771, met Jan Verouden en Jan Nijssen enig koopmanschap in beesten gedaan hiervan moet nog betaald worden ƒ 70-18-00 aan de kinderen Verhoysen wegens bier ƒ 1-06-00; de ƒ 250,- die zijn ouders ontvangen hebben van zijn grootvader de dato 01-04-1763 ƒ 250-00-00; aan Jacobus Smits als kuyper ƒ 0-19-00; aan Joseph Sauve als kuyper ƒ 0-11-00; aan Wilhelmus Bruyne wegens gehaalde winkelwaar ƒ 32-05-00; aan Pieter Koopmans en Jan van Horik wegens kostgelden van de onmondige, arbeidsloon ƒ 24-06-00; totaal ƒ 335-10-00.

Zoon Willem Wouter Loomans is geboren te Asten op 11-04-1753 en op 06-03-1774 te Someren getrouwd met Cornelia Johannes van Vlierden, geboren te Someren op 07-09-1742 als dochter van Johannes Johannes van Vlierden en Mechtilda Cornelis van Doren:

Contraxerunt matrimonium Wilhelmus Gualteri Loomans et Cornelia Jois van Vlierden, item Petrus Jois Wijnen et Henrica Antony Roijmans, coram me et contractantes fuerunt reciproce testes.

Huwelijkscontract van Wilhelmus Wouter Loomans en Cornelia Jansen van Vlierden, eveneens van Petrus Jansen Wijnen en Henrica Antonius Roijmans, voor mij en zij zijn wederzijds getuigen.

05

Het gezin van Willem Wouter Loomans en Cornelia Johannes van Vlierden:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Walterus Asten 09-05-1774 Asten 01-02-1801
Petronella Slegers
Asten 21-07-1836
2 Johanna Maria Asten 04-03-1776 Asten 28-01-1798
Willem van den Eerenbeemt
Asten 27-05-1814 zie Voormalig huis G506
3 Petronilla Asten 18-09-1777 Kind Asten 23-04-1781
4 Henrica Asten 10-08-1779 Kind Asten 24-03-1782
5 Johannes Asten 26-12-1780 Kind Asten 29-12-1780
6 Johannes Asten 04-08-1782 Asten 05-05-1805
Hendrina Andries Walraven
Asten 18-01-1809 woonde in de Stegen
zie ook Voormalig huis G601

In 1775 is het huis afgebrand en wordt het weer opgetimmerd:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 131; 24-04-1775:
Taxatie van huis en stallen, op Voordeldonk, welke op dinsdag 11-04 laatstleden, rond de middag, seer schielijk zijn afgebrand. Eigenaar Willem Wouter Lomans. Bewoner Pieter Wilbert Berkers, waarde ƒ 200,-.

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 100, 12-12-1776:
Willem Lomans, op het Rinkvelt, wiens huis, op 11-04-1775, is afgebrand geschat op ƒ 200,-. Het huis is wederom opgetimmert. Hij verzoekt betaling van halve deel ingevolge Hare Hoge Mogendheden publicatie van 15-01-1765 omdat hij geen ƒ 4000,- is gegoed of in eigendom heeft.

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 138 verso, 27-03-1777:
Taxatie van huis en stallen, gestaan hebbende aan Voordeldonk en, op maandagmiddag, 12-03 1777, afgebrand. Eigenaar / bewoner Willem Wouter Lomans. Het huis is gelegen aan het Rinkvelt het is vorig jaar herbouwd nadat het, op 11-04-1775, ook afgebrand is geweest. Waarde ƒ 150,-.

Willem Wouter Loomans is op 03-12-1798 te Asten overleden en Cornelia Johannes van Vlierden is rond 1803 te Asten overleden. Na hun overlijden wordt het huis deels verkocht en koopt zoon Wouter het grote huis op:

Asten Rechterlijk Archief 32a folio 19, 13-10-1803:
Francis Coolen en Willem Pieter Koopmans, te Someren, zijn aangesteld als voogden over Jan, minderjarige zoon van wijlen Willem Wouter Lomans en Cornelia Janse van Vlierden.

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 151, 11-01-1804:
Francis Koolen en Willem Koopmans als voogden over Jan, zoon Willem Wouter Loomans en Cornelis Janse van Vlierden. Willem van den Eerenbeemt getrouwd met Jennemaria Willem Wouter Loomans, Wouter Willem Loomans.
Zij verkopen aan Wouter Willem Loomans het groot huis met de helft van het aangelag 3 lopense 46 roede, waarvan de andere helft met het klein huisje is verkocht, koopsom ƒ 152,-. Groes de Nieuwe Erve 3 lopense, koopsom ƒ 77,-. Groes het Drieske 1 lopense 14 roede, koopsom ƒ 47,-.
Zij verkopen aan Geertruy Vermeulen, weduwe Antony van den Boom het klein huisje met de helft van het aangelag 3 lopense, 46 roede, waarvan de andere helft met het grote huis is verkocht, koopsom ƒ 130,-.
Zij verkopen aan Jan Joost Kerkers land de Leysdonk 5 lopense, 46 roede, koopsom ƒ 153,-. Groes den Betser lopense, 3 roede, koopsom ƒ 267,-.
Zij verkopen aan Jennemaria Jan Thijsse van Dijk, weduwe Wilbert Coolen land het Huyske 4 lopense, 35 roede, koopsom ƒ 142,-.
Zij verkopen aan Geertruy Joost Andriessen, weduwe Peter Aart van Bussel, groes het Broekvelt 2 lopense, 8 roede, koopsom ƒ 67,-.
Zij verkopen aan Goort, Jan, Anna en Hendrien, kinderen Hendrik Coolen land het Rinkvelt 2 lopense, 24 roede, koopsom: ƒ 150,-.
Wouter Willem Loomans is schuldig aan zijn minderjarige broeder, Jan Wouter Lomans ƒ 125,- à 4%.

Het kleine huisje is dan in handen van Geertruij Vermeulen (zie Valkenierstraat 2).
Het huizenquohier over de periode 1766-1803 laat het eigendom en de bewoning door de familie Loomans van het huis met nummer 13 op het Rinkveld zien. Zij verhuurden soms het huis en woonden dan in een nabij gelegen huis (zie Valkenierstraat 2):

Jaar Eigenaar nummer 13 Voordeldonck Bewoners nummer 13 Voordeldonck
1766 Wouter Loomans Gerrit Bogerts
1771 Wouter Loomans Wouter Loomans
1776 afgebrant
1781 Willem Wouter Loomans opgetimmerd Hendrik Jansen
1798 Willem Wouter Loomans Willem Wouter Loomans
1803 weduwe Willem Lomans weduwe Willem Lomans

Zoon Wouter Willem Loomans is geboren te Asten op 09-05-1774 en op 01-02-1801 te Asten getrouwd met Petronella Slegers, geboren te Asten op 19-01-1758 als dochter van Peter Joannis Slegers en Helena Petri Martens. In het kadaster over de periode 1811-1832 komt Wouter Willem Loomans als eigenaar voor:

Kadaster 1811-1832; C200: huis en erf, groot 01 roede 60el, Rinkveld, klassen 10.
Eigenaar: Wouter Willem Loomans.

Peternel Slegers overlijdt te Asten op 18-12-1833 en Wouter Willem Loomans is te Asten op 21-07-1836 overleden.

06

07

Zij hadden samen geen kinderen maar zus Johanna Petri Slegers, geboren te Asten op 14-12-1767 is op 20-05-1781 te Asten getrouwd met Mathijs Joannis Verrijt. Hun kinderen Jan Mathijs en Helena Verrijt zijn na het overlijden van hun ouders in hun gezin opgenomen. In het notarieel archief van Asten lezen we daar nog iets over terug:

Notarieel Archief 69-2 Asten 09-01-1834:
Wouter Loomans, Johannes Slegers, Peter Slegers, wonende te Lierop, Jan Mathijs Verrijt, Helena Verrijt, gehuwd met Jan Berkers. De kinderen van wijlen Petronella Slegers, overleden te Asten december 1833. Huisje en erf op het Rinkveld C200.

Het huis is volgens de kadastrale legger aangekocht door de buren Arnoldus van den Eijnden en een paar jaar later door diens dochter Hendrina van den Eijnden. Hendrina van den Eijnden is geboren te Asten op 19-10-1809, als dochter van Arnoldus van den Eynden en Geertruy Lyssen (zie Valkenierstraat 2). Zij is op 24-04-1846 te Asten getrouwd met Arnoldus van Loon, geboren te Asten op 12-02-1808 als zoon van Piet van Loon en Antonia van Gennip (zie Voorste Heusden 7). Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer C56, later veranderd in C60:

08

Hendrina van den Eijnden is op 16-07-1872 te Asten overleden. Het huis heeft rond 1880 bij een vereniging kadasternummer C2093 gekregen, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

Arnoldus van Loon verkoopt hieronder zijn boerderij in de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-07-1884 en rechts zijn inboedel in diezelfde krant van 15-11-1884.

09

Arnoldus van Loon verhuist naar het Patersklooster in Asten en is aldaar op 09-12-1890 overleden.

Dochter Antonetta van Loon, geboren te Asten op 03-04-1847 is op 03-05-1878 te Asten getrouwd met Martinus van de Weijer, geboren te Erp op 13-04-1843 als zoon van Wilhelmus van de Weijer en Agnes Opheij. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 wonen zij nog tijdelijk in het huis met huizingnummer C56:

10

Zij vertrekken in 1885 naar Deurne en Petrus van Eijk, geboren te Someren op 24-04-1847 als zoon van Franciscus van Eijk en Aldegonda van de Ven, koopt het huis. Hij is op 06-02-1885 te Asten getrouwd met Johanna Mutsers, geboren te Asten op 10-05-1851 als dochter van Piet Mutsers en Ida van de Mortel (zie Voordeldonk 99). Ook in het bevolkingsregister over de periodes 1890-1900 en 1900-1910 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer C53 en C52:

11

Rond 1902 verhuizen zij naar Heusden (zie Voormalig huis E1503) en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 04-01-1902 verkopen zij hun huis.

 

 

 

 

Het huis is gekocht door Joannes Boerekamps (zie Venbergweg 18) en wordt bewoond door zijn broer Jacobus Boerekamps, geboren te Asten op 01-09-1869 als zoon van Joannes Boerekamps en Antonetta Lintermans (zie Voormalig huis D921). Hij is te Asten op 11-02-1898 getrouwd met Francisca Zegers, geboren op 16-05-1867 te Asten als dochter van Hendricus Zegers en Antonia Bukkems (zie Voormalig huis G1462).

12

Rond 1909 verhuizen zij naar de Brand (zie Venbergweg 18) en de boerderij wordt verkocht aan Johannes (Hanneske) Verberne, geboren te Asten op 11-09-1876 als zoon van Joannes Verberne en Wilhelmina Segers (zie Voormalig huis G92). Hij is op 12-02-1909 te Asten getrouwd met Helena (Leen) Verberne, geboren op 30-09-1877 te Asten als dochter van Johannes Verberne en Hendrika van Heugten (zie Voordeldonk 86). Ook over de periode 1910-1920 en 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer C46 en daarna C33, ook wel bekend staand als Rinkveld 5:

13

Ook over de periode 1930-1938 wonen Johannes (Hanneske) Verberne en Helena (Leen) Verberne in het huis op Rinkveld 5:

14

15

Links een foto van de familie Verberne met op de middelste rij van links naar rechts de zussen Hendrina, Francisca en Helena Verberne.

 

Onder een foto van Johannes (Hanneske) Verberne en Helena (Leen) Verberne:

16

Johannes Verberne is op 26-09-1951 te Asten overleden en Helena Verberne is op 02-05-1967 te Asten overleden en hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

17 18

Bij heemkundekring de Vonder staat dit huis bekend als monument:

Object: Rinkveld 1, tot 11-03-1963 Rinkveld 5.
Bouwhistorie: Particuliere bouw van boerderij, bouwjaar circa 1769, verbouwing 1972 verandering boerderij tot woning.
Gebruikshistorie: Boerenbedrijf van circa 1769 tot 1972.
Eigenaren/bewoners: Hanneske Verberne, Piet van den Boer.
Soort woning: Langgevelboerderij.
Interview: Oorspronkelijke boerderij, welke waarschijnlijk wel meerdere voorgangers heeft gehad. Mooi gerestaureerd boerderijtje op oud gehucht, beeldbepalend liggend aan oude klinkerweg.

Hieronder eerst een oude foto en daarna een streetview opname van het huis op Rinkveld 1 met daar weer onder een foto van het huis van de zijkant:

19

20

21

Overzicht bewoners

Hoeve op Rinckveld
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1660 Thomas Linders Asten ±1630 Thomas Linders Asten ±1630
1696 Jacob Thomas Linders Asten 09-10-1661 Jacob Thomas Linders Asten 09-10-1661
1709 Isbout Martens ±1665 Isbout Martens ±1665
Voordeldonck huis 13
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Marten IJsbouts Asten 14-05-1697 Hendrik Aarts Asten 25-04-1693
1741 afgebrooken
1746 is weg
1751 is weg
1756 Antoni Goort Verleijsdonk Asten 20-08-1718 Antoni Goort Verleijsdonk Asten 20-08-1718
1761 Antoni Goort Verleijsdonk Asten 20-08-1718 Antoni Goort Verleijsdonk Asten 20-08-1718
1766 Wouter Loomans Asten 03-03-1729 Gerrit Bogerts Helmond 01-10-1735
1771 Wouter Loomans Asten 03-03-1729 Wouter Loomans Asten 03-03-1729
1776 afgebrant
1781 Willem Wouter Loomans Asten 11-04-1753 Hendrik Jansen Asten 11-04-1753
1798 Willem Wouter Loomans Asten 11-04-1753 Willem Wouter Loomans Asten 11-04-1753
1803 weduwe Willem Lomans Someren 07-09-1742 weduwe Willem Lomans Someren 07-09-1742
Kadasternummer C200
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C200 1832-1833 Wouter Willem Loomans Asten 09-05-1774
C200 1833-1836 Arnoldus van den Eijnden Vlierden 28-08-1771
C200 1836-1878 Hendrina van den Eijnden Asten 19-10-1809
C200 1878-1880 Antonetta van Loon Asten 03-04-1847
C2093 1880-1885 Antonetta van Loon Asten 03-04-1847 verbouw
C2093 1885-1902 Petrus van Eijk Someren 24-04-1847
C2093 1902-1909 Joannes Boerekamps Asten 14-12-1862
C2093 1909-1938 Johannes Verberne Asten 11-09-1876
Rinkveld 5
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1836 Wouter Willem Loomans Asten 09-05-1774 Petronella Slegers Asten 19-01-1758 21-07-1836
1836-1859 Arnoldus van Loon Asten 11-02-1808 Hendrina van den Eijnden Asten 19-10-1809
C56 1859-1869 Arnoldus van Loon Asten 11-02-1808 Hendrina van den Eijnden Asten 19-10-1809
C60 1869-1879 Arnoldus van Loon Asten 11-02-1808 Hendrina van den Eijnden Asten 19-10-1809 16-07-1872
C56 1879-1885 Martinus van de Weijer Erp 13-04-1843 Antonetta van Loon Asten 03-04-1847 naar Deurne
C56 1885-1890 Petrus van Eijk Someren 24-04-1847 Johanna Mutsers Asten 10-05-1851
C53 1890-1900 Petrus van Eijk Someren 24-04-1847 Johanna Mutsers Asten 10-05-1851
C52 1900-1902 Petrus van Eijk Someren 24-04-1847 Johanna Mutsers Asten 10-05-1851 naar D119
C52 1902-1909 Jacobus Boerekamps Asten 01-09-1869 Francisca Zegers Asten 16-05-1867 naar C137
C46 1910-1920 Johannes Verberne Asten 11-09-1876 Helena Verberne Asten 30-09-1877
C33 1920-1930 Johannes Verberne Asten 11-09-1876 Helena Verberne Asten 30-09-1877
5 1930-1938 Johannes Verberne Asten 11-09-1876 Helena Verberne Asten 30-09-1877

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 14 november 2022, 21:10:46

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen