logo

De Vonder Homepagina


Rinkveld 5

Philip Jelis van Heugten koopt de helft van een boerderij op het Rinkveld:

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 87; 10-01-1690:
Jan Hendrick Hagemans en Frans Reynders wettige momboiren over Willemke weduwe van Frans Willem Aelbers en haar zeven onmondige kinderen uit haar huwelijk met Frans Willem Aelbers. Zij bezittende onroerende goederen, met schulden belast, en vragen toestemming om hieruit te mogen verkopen. Hendrick Wilbers Vervoordeldonck, schepen en loco secretaris. Voor schepenen van Vlierden compareerden Jan Peters van Asten en Gerit Jan Hagemans, naaste familie van de onmondige kinderen. Zij verkopen aan Philips Jelis van Heughten de helft van huis, schuur, schop, aangelag, land en groes aan het Rinckvelt geheel 60 lopense. Gebruikers Hendrick Peeters en Frans Wolfs. Belast met 8 penningen jaarlijks aan de Heer van Asten. Koopsom ƒ 277,-.

Enkele jaren later koopt hij ook de andere helft op:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 91; 02-07-1705:
Jan Peters van Asten en Francis Jansen van Asten deze mede voor Peter Jansen van Asten, gebroeders en wonende te Deurne. Zij verkopen aan Philips Dielis van Heugten de helft van huis, aangelag, landerijen, groes, hei aan het Rinckvelt 30 lopense. De wederhelft is van de koper. Koopsom ƒ 500,-.

Philip Dielis van Heugten is geboren te Asten op 10-06-1647 als zoon van Egidius Judocus van Heugten en Johanna (zie Voormalig huis E128). Hij is op 25-02-1680 te Asten getrouwd met Maria Hubert Jan Thielen, geboren te Asten op 13-01-1656 als dochter van Huybert Jan Thielen en Maria Frans Hendricx (zie Markt 12):

Conjuncti sunt matrimonio Philippus Jelis van Heugten et Maria Huberti Jan Tielen; testes Petrus Jelis van Heugten et Thomas Huberti Tielen.

In huwelijkse echt gebonden Philip Jelis van Heugten en Maria Hubert Jan Tielen; getuigen Peter Jelis van Heugten en Thomas Hubert Tielen.

01

Het gezin van Philip Dielis van Heugten en Maria Hubert Jan Thielen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Egidius Asten 15-11-1680 Asten 23-11-1710
Maria Willem Slaets
Asten 12-05-1746 zie Voormalig huis F1156
2 Johannes Asten 14-01-1682 Kind Asten ±1682
3 Joanna Asten 09-06-1684 Asten 19-09-1706
Peeter Jansen van de Agterbosch
Asten 26-12-1764 zie Achterbos 9
4 Franciscus Asten 21-06-1686 Kind Asten ±1686
5 Judocus Asten 06-03-1686 Deurne 05-10-1721
Petronella Gerardi Berckers
Asten 12-04-1741
6 Petrus Asten 23-12-1690 Kind Asten ±1690
7 Catharina Asten 13-04-1693 Asten 25-05-1721
Joost Jan Wilbers
Asten 15-05-1729 zie Lagendijk 2
8 Hubertus Asten 20-06-1696 Kind Asten ±1696

Philip Dielis van Heugten is op 01-07-1718 te Asten overleden en hieronder zijn doodakte:

02

In 1730 is Maria Hubert Jan Thielen nog in leven en woont volgens de hoofdgeldlijst zoon Joost Philipse van Heugten met zijn gezin in het huis:

Hoofdgeld XVIII-32; 27-08-1730:
Joost Philipse, Nel de vrouw, Marij de moeder, Bett, Huijbert, Philips, Peter en Jan.

Maria Hubert Jan Thielen is te Asten op 22-05-1732 als Maria Philips van Heugten begraven, zoals blijkt uit onderstaande begraafakte:

Daarna wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 86 verso; 03-01-1735:
Joost Jan Wilberts gehuwd geweest met Catalijn Philipse van Heughten, namens zijn kinderen Jenneke en Peternella, Peeter Jansen gehuwd geweest met Jenneke Philipse van Heughten namens zijn kinderen Joost, Mary, Jenneke, Mechel en Francyn. Gielen Philips van Heughten, Joost Philips van Heughten. Allen kinderen en erven van Philips Dielis van Heughten en Mary Huybert Tielen. Zij delen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders. 3e lot krijgen de kinderen van Peeter Jansen de helft, Joost Philips van Heughten de andere helft. Een huis, schuur, schop, aangelag, groes en land. Zoals dat bij Joost Philips van Heughten in bewoning en gebruik is.

Bij de verpondingen enkele jaren later worden Peter Janse van de Vorst (ook wel van de Achterbosch genoemd) en Joost Philipsen van Heugten als eigenaren genoemd:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 107:
Peter Janse van de Vorst.
Joost Philippsen van Heughten.
Huijs, hoff en aangelagh.

Zoon Joost Philips van Heugten is geboren te Asten op 06-03-1686 en op 05-10-1721 te Deurne getrouwd met Petronella Gerardi Berckers, geboren te Deurne op 23-09-1698 als dochter van Gerardus Berckers en Joanna Peeters:

03

Het gezin van Joost Philips van Heugten en Petronella Gerardi Berckers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Philippus Asten 19-09-1722 Asten 27-06-1745
Johanna Maria Peters France
Asten 01-11-1747 zie Voormalig huis G852
2 Petrus Asten 10-06-1724 Asten 03-09-1747
Joanna Theodori van Heugten
Helden ±1790 zie Voormalig huis C116
3 Maria Asten 25-08-1725 Kind Asten ±1725
4 Mattias Asten 09-11-1727 Kind Asten ±1725
5 Johannes Asten 26-02-1730 Deurne 26-01-1755
Maria Martens Laurensen
Asten 21-09-1798
6 Gerardus Asten 11-05-1734 Deurne 10-02-1771
Margarita Jansse Verheyen
Asten 14-03-1806 zie Dennendijk 11
7 Franciscus Asten 13-04-1736 Deurne 11-02-1759
Maria Goorts van de Moosdyk
Liessel 21-07-1807

Volgens het huizenquohier over de periode 1736-1751 is Joost Philipsen van Hugten tot zijn overlijden op 12-04-1741 te Asten eigenaar en bewoner. Daarna is zijn weduwe Peternel Berckers eigenaar en bewoner tot haar vertrek naar Liessel rond 1750 als haar zoon Peter in het huis komt wonen:

Jaar Eigenaar nummer 14a Voordeldonck Bewoners nummer 14a Voordeldonck
1736 Joost Philipsen van Hugten Joost Philipsen van Hugten
1741 weduwe Joost Philipsen van Hugten weduwe Joost Philipsen van Hugten
1746 weduwe en kinderen Joost Philips van Hugten weduwe en kinderen Joost Philips van Hugten
1751 weduwe Joost Philipsen van Hugten Peter Joosten van Hugten

Na het overlijden van Petronella Gerardi Berckers rond 1754 te Liessel, wordt de erfenis eerst verkocht en Jan Joosten van Heugten koopt daarna het huis aan het Rinkveld:

Asten Rechterlijk Archief 146; 21-10-1754:
Aan het College, Francis Plenders en Jan Jelis van Hugten als momboiren over Joost, onmondige zoon van Philip Joosten van Hugten man van Jenneke Peters, beiden overleden. Aan het kind is aangestorven 1⁄5e deel uit de nalatenschap van zijn grootmoeder, Peternel Berkers, wonende en overleden te Liessel en gehuwd geweest met wijlen Joost Flipse van Hugten, alhier overleden. De nalatenschap omvat een huis, land en groes te Liessel en een huis, land en groes op het Rinkvelt. Het komt niet gelegen om de nalatenschap te verdelen of te behouden, omdat onder de erfgenamen drie onmondigen zijn, ieder 1⁄5e deel, dan Peter Joost van Hugten, alhier en Jan Joosten van Hugten, te Liesel, 1⁄5e deel. De momboiren van de andere onmondigen zijn door het gerecht van Deurne aangesteld. Men wil nu, na Uw toestemming, alle goederen publiek verkopen, om daarvan de schulden te betalen en het restant uit te keren en dat van de onmondigen te employeren.

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 56 verso; 20-12-1754:
Peter Joosten van Hugten, Jan Joosten van Hugten, wonende te Liessel, Francis Plenders en Jan Jelis van Hugten als momboiren over Joost, onmondige zoon van Philips Joosten van Hugten, Jan Goossens wonende te Deurne en Jan Joosten van Hugten, wonende te Liessel, als momboiren over Francis en Gerrit, onmondige kinderen van Joost van Hugten. Allen kinderen en de voorschreven Joost, onmondige zoon, kleinkind van wijlen Peternel Berkers, te Liessel, die gehuwd is geweest met wijlen Joost Philipsen van Hugten. Zij verkopen aan Jan Joosten van Hugten, wonende te Liessel een huis, hof en aangelag aan het Rinkvelt 4 lopense, ene zijde Joost Kerkers, andere zijde Antoni Verleysdonk.

Rond 1750 was Peter Joosten van Heugten bewoner van het huis en wordt hij aangeklaagd voor een vergrijp in Liessel:

Asten Rechterlijk Archief 20 folio 222; 04-03-1748:
Den drost, aanlegger contra Peter Joosten van Hugten, op het Rinkvelt, Antoni Vreyns, Antoni Jacob Bosman, aan Voordeldonk, Dirk Jacob Bosman, aan Voordeldonk.
Gedaagden zijn, in de nacht van 18 op 19 september 1746, ten huize van Peter en Leo Hanegreeff, vader en zoon, te Liessel, gekomen, verzoekende om een pijp toeback aan te steken. Als de deur door Peter Hanegreeff, een oud man, geopend werd hebben zij hem mishandeld en in zijn huis insolentien gepleegd. Alsmede hebben zij Lindert Hanegreeff, die toegeschoten was om zijn vader te assisteren, twee wonden toegebracht, een in zijn aangezicht en een in zijn slinckere eerm. De gedaagden worden veroordeeld tot een boete van ieder ƒ 75,-.
Jacobus Losecaat, drost, aanlegger. contra Peter Joosten van Hugten, Antonis Vreyns Antonis, Dirk Jacob Bosmans, gedaagden. Gedaagden verklaren dat zij alle drie, in de nacht van 18 op 19 september 1746, te Liessel, zijn geweest ten huize van Peter Hanegreefs, een oud man en zijn zoon met het verzoek een pijp toeback aan te steeken. Als de deur door voornoemde Peter werd geopend hebben ze hem mishandeld en in zijn huis insolentien gepleegd, alsmede Leendert, de zoon, die zijn vader te hulp geschoten was, twee wonden toegebracht d'een in sijn aangesigt en d'ander in sijn slinker erm.
Aanlegger vraagt om ieder der gedaagde een betaling van ƒ 75,- op te leggen.

Zoon Johannes Joosten van Heugten is geboren te Asten op 26-02-1730 en op 26-01-1755 te Deurne getrouwd met Maria Martens Laurensen, geboren te Deurne op 16-10-1727 als dochter van Martinus Vreijnssen en Catharina Lamberti van Gassel. Maria Martens Laurensen is op 18-03-1771 te Asten overleden en Johannes Joosten van Heugten is op 26-02-1775 te Asten hertrouwd met Maria Antoni Evers, geboren te Asten op 23-06-1737 als dochter van Antony Vryns Evers en Catharina Gerardus Kerckels (zie Dijkstraat 43):

04

Het gezin van Johannes Joosten van Heugten met Maria Martens Laurensen en met Maria Antoni Evers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Asten 10-11-1755 Asten 13-07-1788
Peter Johannes van Ryt
Asten 30-12-1833 zie Voormalig huis E145
2 Petronella Asten 05-07-1757 Asten 08-08-1779
Lambert Mutsaerts
Stratum 18-07-1830 zie ook Kasteellaan 1 tot en met 5
3 Judoca Asten 09-07-1759 Kind Asten ±1759
4 Judocus Asten 30-07-1763 Ongehuwd Asten 02-09-1795
5 Johanna Maria Asten 17-10-1765 Asten 28-01-1798
Johannes Manders
Asten 09-05-1848
6 Martina Asten 13-11-1767 Ongehuwd Asten 16-11-1847
7 Antonius* Asten 20-02-1776

* kind uit het tweede huwelijk

Voor zijn tweede huwelijk stelt Johannes Joosten van Heugten huwelijkse voorwaarden op en maakt een inventaris:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 56 verso; 03-02-1775:
Jan Joosten van Hugten getrouwd geweest met Maria Marten Laurense namens zijn onmondige kinderen geassisteerd met Francis van Hugten, te Liessel en Peter Joosten van Hugten, wil hertrouwen met Maria Antoni Evers welke geassisteerd is met Antoni en Gerrit Evers, haar broeders. Zij maken huwelijksvoorwaarden. Zij brengen beiden het geld en goederen in die zij bezitten. Als uit dit huwelijk kind(eren) geboren worden dan zal alles wat van de bruid komt voor deze kinderen bestemd zijn. Hetgeen de bruidegom inbrengt zal voor zijn kinderen blijven. Als de bruidegom voor de bruid komt te overlijden, zonder kind(eren) uit dit huwelijk na te laten dan zal de vrouw alleen ƒ 425,- ontvangen uit de boedel. De rest van de boedel zal dan blijven voor de kinderen van de bruidegom. Indien de bruid komt te overlijden voor de bruidegom, zonder kind(eren) na te laten, dan zal de nalatenschap komen aan de bruidegom welke dan zal uitkeren aan haar broers of zusters of kinderen ƒ 200,- te weten ieder ƒ 100,-.

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 52; 10-02-1775:
Staat en inventaris opgemaakt door Jan van Hugten, weduwnaar Maria Marten Laurensen ten behoeve van Catriena, Peternel, Joost, Jennemaria en Martyn, zijn kinderen. Hij wil hertrouwen met Maria Antoni Evers.
Onroerende goederen huis, hof en aangelag 4 lopense, ene zijde Joost Kerkers, andere zijde Willem Wouter Lomans; den Groenacker 8 lopense naast Joost Kerkers; het Hoyvelt 4 lopense naast Joost Kerkers; den Schaapsdries 2 lopense naast Joost Kerkers; groes de eerste Weere 1 lopense naast Joost Kerkers; groes de achterste Weere 1 lopense naast Marten Vermeulen; groes den Bogert 1 lopense naast Joost Kerkers.
Roerende goederen onder andere een os, twee melkkoeien, drie jonge beesten, twee karren, een hoge en een slag- of lage kar, ploeg en eg, enig landbouwgereedschap, ketels, meubilair.
Schulden: de lands- en dorpslasten van 2 à 3 jaar; ƒ 150,- aan Joost Kerkers en Joost van den Eynden. Te vorderen ƒ 25,-.

Maria Antoni Evers is op 14-10-1790 te Asten overleden en Jan Joosten van Heugten is te Asten op 21-09-1798 overleden:

05

Volgens het huizenquohier over de periode 1756-1803 is Jan Joosten van Heugten eigenaar en bewoner tot zijn overlijden van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 14a Voordeldonck Bewoners nummer 14a Voordeldonck
1756 Jan Jooste van Hugten Jan Jooste van Hugten
1761 Jan Jooste van Hugten Jan Jooste van Hugten
1766 Jan Jooste van Hugten Jan Jooste van Hugten
1771 Jan Jooste van Hugten Jan Jooste van Hugten
1776 Jan Joosten van Hugten Jan Joosten van Hugten
1781 Jan Jooste van Hugten Jan Jooste van Hugten
1798 Jan Jooste van Huegten Jan Jooste van Huegten
1803 kinderen Jan van Heugten Johannes Manders

In het archief wordt bij de erfdeling gemeld dat Jan Manders als man van Johanna Maria van Heugten het huis op het Rinkveld erft:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 66 verso; 03-12-1803:
Lambert Mutsaards man van Peternel van Heugten, Peter Verrijt man van Catharina van Heugten, Martyn van Heugten, Johannes Manders man van Jennemaria van Heugten. Kinderen en erven van Jan van Heugten en Maria van Heugten, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders. 4e lot krijgt Johannis Manders een huis, hof en aangelag aan het Rinkveld 4 lopense, 29 roede.

Ook bij de verpondingen in 1810 en bij het kadaster over de periode 1811-1832 staat Johannes Manders als eigenaar van het huis:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Voordeldonk folio 100:
Johannes Manders Nomen Uxoris bij deling 03-12-1803.
Catharina, Peternel, Jennemaria en Martijn bij versterf 1798 kinderen van Jan van Hugten ½ en Catharina, Peternel, Joost, Jennemaria en Martijn de kinderen ½.
Nummer 14 huijs, hof en aangelag 4 lopense.

Kadaster 1811-1832; C197:
Huis en erf, groot 05 roede 80 el, Rinkveld, klassen 8.
Eigenaar: Johannis Manders.

Hieronder de kadasterkaart met de ligging van het huis en daaronder de kadastergegevens behorende bij dat huis:

06

07

Johannes Arnoldi Manders is geboren te Deurne op 04-02-1763 als zoon van Arnoldus Manders en Joanna Maria van de Kerkhof en op 28-01-1798 te Asten getrouwd met Johanna Maria van Heugten, geboren te Asten op 17-10-1765 als dochter van Johannes Joosten van Heugten en Maria Martens Laurensen:

08

Het gezin van Johannes Arnoldi Manders en Johanna Maria Joannis van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 19-10-1798 Ongehuwd Asten 30-07-1861
2 Arnoldus Asten 10-12-1799 Kind Asten ±1799
3 Johanna Maria Asten 10-12-1799 Kind Asten ±1799
4 Johanna Maria Asten 27-02-1801 Asten 26-04-1833
Huibert van den Eijnden
Asten 05-02-1846 zie Voormalig huis C613
5 Arnoldus Asten 17-11-1802 Asten 08-01-1836
Joanna Maria van Bussel
Asten 29-04-1881 zie Voormalig huis C557
6 Judocus Asten 18-05-1805 Ongehuwd Asten 06-06-1858
7 Francisca Asten 03-06-1808 Asten 25-01-1839
Joannes van Bussel
Asten 28-03-1888

Johannes Manders is op 28-03-1840 te Asten overleden en Johanna Maria van Heugten is te Asten op 09-05-1848 te Asten overleden.

Zoon Jan Manders, geboren te Asten op 19-10-1798, wordt na hun overlijden mede-eigenaar van het huis en nadat met het overlijden van Joannes van Bussel te Asten op 07-09-1859 zijn zus en mede-eigenaar Francisca Manders weduwe is geworden, woont ze met haar gezin bij hem in. Francisca Manders, geboren te Asten op 03-06-1808, trouwde op 25-01-1839 te Asten met Joannes van Bussel, geboren te Asten op 15-08-1809 als zoon van Arnoldus Peter van Bussel en Agnes Jelis van Lierop (zie Kasteellaan 1 tot en met 5). Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 betreft dat huizingnummer C58:

09

Jan Manders is op 30-07-1861 te Asten overleden en zijn neef Jelis van Bussel, geboren te Asten op 21-10-1839, woont daarna in het huis. Bij een verbouwing rond 1867 krijgt het huis kadasternummer C1802, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

 

Jelis van Bussel is getrouwd te Asten op 23-02-1867 met Anna Maria Slaats, geboren op 30-08-1840 te Asten als dochter van Johannes Slaats en Johanna Maria Stevens (zie Voormalig huis G837). Jelis van Bussel is op 29-02-1868 te Asten overleden en Anna Maria Slaats hertrouwt op 05-02-1872 te Asten met Thielemanus van Heugten en verhuist naar de Wolfsberg (zie Voormalig huis E1049). 

Vanaf 1879 wordt het huis met dan het huizingnummer C62 bewoond door Jan Mathijs Janssen, geboren te Asten op 06-12-1841 als zoon van Joannes Janssen en Elizabeth Haazen (zie Voormalig huis C99). Hij is sinds 15-07-1873 weduwnaar van Johanna van Bussel, geboren te Asten op 05-03-1841 als dochter van Joannes van Bussel en Francisca Manders, waarmee hij op 12-02-1866 te Asten getrouwd was. Jan Mathijs Janssen is te Asten op 25-02-1878 hertrouwd met Petronella Berkvens, geboren te Vlierden op 11-07-1847 als dochter van Jan Berkvens en Antonetta van Bussel..

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 woont het gezin van Jan Mathijs Janssen en Petronella Berkvens nog steeds in het huis op huizingnummer C58:

10

Inwonend is Ambrosius van Heugten, geboren te Asten op 10-01-1858 als zoon van Judocus van Heugten en Lucia Bakens (zie Voormalig huis C773). Hij is op 27-07-1888 te Asten getrouwd met dochter Elisabeth Jansen, geboren te Asten op 21-11-1867 als dochter van Jan Mathijs Jansen en Johanna van Bussel. Ambrosius van Heugten is op 11-05-1889 door een noodlottig ongeval te Asten overleden, zoals hieronder bericht in het Algemeen Handelsblad van 17-05-1889 en rechts de overlijdensakte:

Elisabeth Jansen is op 14-09-1894 te Asten hertrouwd met Francis van Stratum, geboren te Asten op 13-04-1863 als zoon van Francis van Stratum en Anna Maria Scheepers (zie Voormalig huis G94). Zij wonen daarna in de Wolfsberg (zie Voormalig huis G1313).

Petronella Berkvens is op 11-01-1880 te Asten overleden en rond 1888 wordt Jan Mathijs Jansen eigenaar van het huis met dan kadasternummer C2096 bij de erfdeling van zijn inwonende schoonmoeder Francisca Manders, die op 28-03-1888 te Asten is overleden. In de bevolkingsregisters van Asten over de perioden 1890-1900 en 1900-1910 woont Jan Mathijs Janssen met zijn gezin nog steeds in het huis met huizingnummer dat van C55 verandert in C54. In 1903 verhuist Jan Mathijs Janssen naar een nabijgelegen huis (zie Rinkveld 2) en woont dochter Johanna Janssen, geboren te Asten op 30-05-1869, in het huis. Zij is te Asten op 19-01-1900 getrouwd met de nieuwe eigenaar Wilbert Verberne geboren te Asten op 26-05-1874 als zoon van Joannes Verberne en Wilhelmina Segers (zie Voormalig huis G92).

11

Ook over de periode 1910-1920 en 1920-1930 woont het gezin van Wilbert Verberne en Johanna Janssen nog in het huis met dan het huizingnummer C48 en C35 respectievelijk. Het laatste staat ook wel bekend als Rinkveld 7:

12

Ook over de periode 1930-1938 wonen Wilbert Verberne en Johanna Jansen met hun gezin nog in het huis met het adres Rinkveld 7:

13

Wilbert Verberne is op 08-02-1939 te Asten overleden en Johanna Janssen is op 06-08-1952 te Asten overleden en hieronder het bidprentje van Wilbert en de overlijdensakte van Johanna, waarbij gebuur Antonius Vervoordeldonk (zie Rinkveld 9) aangifte doet:

14 15

Dochter Wilhelmina Verberne, geboren te Asten op 16-02-1909 is op 28-08-1936 te Asten getrouwd met Johannes Adriaans, geboren te Deurne op 06-04-1907 als zoon van Peter Adriaans en Theodora Maria Kuijpers. Zij wonen in de periode 1930-1938 in het huis op Rinkveld 7:

15a

Volgens de kadastrale legger wordt Johannes Adriaans rond 1940 de nieuwe eigenaar van het huis. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 27-09-1941 de geboorte van dochter Maria en in het Peelbelang van 11-11-1944 de geboorte van zoon Antonius:

15b 15c

In het Peelbelang van 19-05-1945 wil Johannes Adriaans een stierkalf verkopen of ruilen:

15d

Hieronder een foto uit 1949 bij het huwelijk van Anna Adriaans en Wout Lutters met geheel achter Wilhelmina Verberne die een hand op de schouder van Johannes Adriaans legt:

15e

Johannes Adriaans is op 30-03-1959 te Asten overleden en Wilhelmina Verberne is op 13-12-2004 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

15f 15g

Ongeveer twintig meter westwaarts van het oorspronkelijke huis staat nu een uit 1958 daterend huis met het adres Rinkveld 5, waarvan hieronder een streetview:

16

Overzicht bewoners

Hoeve op Rinckveld
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1690 Philips Jelis van Heugten Asten 10-06-1647 Philips Jelis van Heugten Asten 10-06-1647
1718 Maria Hubert Jan Thielen Asten 13-01-1656 Maria Hubert Jan Thielen Asten 13-01-1656
Voordeldonck huis 14a
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Joost Philipsen van Hugten Asten 06-03-1686 Joost Philipsen van Hugten Asten 06-03-1686
1741 weduwe Joost Philipsen van Hugten Deurne 23-09-1698 weduwe en kinderen Joost Philips van Hugten Deurne 23-09-1698
1746 weduwe Joost Philips van Hugten Deurne 23-09-1698 weduwe en kinderen Joost Philips van Hugten Deurne 23-09-1698
1751 weduwe Joost Philipsen van Hugten Deurne 23-09-1698 Peter Joosten van Hugten Asten 10-06-1724
1756 Jan Jooste van Hugten Asten 26-02-1730 Jan Jooste van Hugten Asten 26-02-1730
1761 Jan Jooste van Hugten Asten 26-02-1730 Jan Jooste van Hugten Asten 26-02-1730
1766 Jan Jooste van Hugten Asten 26-02-1730 Jan Jooste van Hugten Asten 26-02-1730
1771 Jan Jooste van Hugten Asten 26-02-1730 Jan Jooste van Hugten Asten 26-02-1730
1776 Jan Joosten van Hugten Asten 26-02-1730 Jan Joosten van Hugten Asten 26-02-1730
1781 Jan Jooste van Hugten Asten 26-02-1730 Jan Jooste van Hugten Asten 26-02-1730
1798 Jan Jooste van Huegten Asten 26-02-1730 Jan Jooste van Huegten Asten 26-02-1730
1803 kinderen Jan van Heugten Johannes Manders Deurne 04-02-1763
Kadasternummer C197
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C197 1832-1848 Johannis Manders Deurne 04-02-1763
C197 1848-1867 Francina Manders Asten 03-06-1808 weduwe van Bussel
C1802 1867-1888 Francina Manders Asten 03-06-1808 weduwe van Bussel verbouw
C1802 1888-1903 Jan Mathijs Jansen Asten 06-12-1841
C1802 1903-1936 Wilbert Verberne Asten 26-05-1874
Rinkveld 7
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1848 Johannis Manders Deurne 04-02-1763 Jennemie van Heugten Asten 17-10-1765 09-05-1848
1848-1859 Jan Manders Asten 19-10-1798 zus Francina, weduwe Joannes van Bussel
C58 1859-1861 Jan Manders Asten 19-10-1798 zus Francina, weduwe Joannes van Bussel 30-07-1861
C58 1861-1869 Jelis van Bussel Asten 21-10-1839 Anna Maria Slaats Asten 30-08-1840 naar Deurne
C62 1869-1879 Jan Mathijs Jansen Asten 06-12-1841 Petronella Berkvens Asten 11-07-1847
C58 1879-1890 Jan Mathijs Jansen Asten 06-12-1841 Petronella Berkvens Asten 11-07-1847 11-01-1880
C55 1890-1900 Jan Mathijs Jansen Asten 06-12-1841
C54 1900-1903 Jan Mathijs Jansen Asten 06-12-1841 naar C53
C54 1903-1910 Wilbert Verberne Asten 26-05-1874 Johanna Jansen Asten 30-05-1869
C48 1910-1920 Wilbert Verberne Asten 26-05-1874 Johanna Jansen Asten 30-05-1869
C35 1920-1930 Wilbert Verberne Asten 26-05-1874 Johanna Jansen Asten 30-05-1869
7 1930-1938 Wilbert Verberne Asten 26-05-1874 Johanna Jansen Asten 30-05-1869

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 26 juni 2023, 17:09:48

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen