logo

De Vonder Homepagina


Selecteer een deel waar je informatie over wil weten


Voordeldonk

Het deel van het gehucht Voordeldonk dat het dichtst tegen het dorp Asten lag, wordt bij het kadaster van 1832 aangeduid met Voordeldonk. Het wordt door de Voordeldonkse broekloop gescheiden van Noord Voordeldonk.

01

Wie er precies woonden op Voordeldonk in de 18e eeuw is op te maken uit een lijst van misoogsten rond 1738:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 170, 29-12-1739:
Specifique lijste ofte memorie geformeert door schepenen en secretaris van Asten volgens het opgeven van de ingesetenen van Asten van soodanige als de ingesetenen van Asten geleeden hebben vant verhagelen van koorn op de 13e july en afwayen van de boekweyt op den 15e augustus 1737 wanneer het koorn en boekweyt rijp was. Alsmede van de menigvuldige swaare regen die gevallen is in de voorschreve jaare 1737, 1738 en 1739 waardoor de weylanden geheel onder water gestaan hebben en het gras en hoy daardoor veel bedorven en verdronken is geworden door hetwelke veel runtvee en schapen bedorven en gestorven sijn, alsoo deselve op leege en natte weyen haar voedsel hebben moeten haalen, welk verdronken gras en hoy dat bedorven was in de wintertijden hebben moeten eeten. Mitsgaaders vant bevriezen van de boekweyt in desen jaaren 1739, tusschen de 15e en 16e juny allent welke schaade de navolgende ingeseetenen hebben opgegeven en getaxeert onder presentie vant selve ten allen tijde des gerequireert werdende met solemneele eede sullen bevestigen soo gelijk bij of agter ider sijn naam is uytgetrocken en hierna is volgende op Voordeldonck:

Naam bewoner Huis Omschrijving Bedrag
Joseph Vervoordeldonk 30 ƒ 32,-
Bendert van Hooff 31 ƒ 50,-
Jan Peters 32 ƒ 35,-
Antoni Haasen 34 ƒ 75,-
Frans Lambers 35 ƒ 30,-
Hendrik Alberts 36 ƒ 19,-

Aldus dese lijste gemaakt en geformeert in voege als vooren volgens het opgeven der ingesetenen onder presentie van eede dat deselve de ongelucken en schaaden gehadt hebben, soo en gelijk agter ider sijnen naam staat aangeteekent en tot een som is getaxeert na ider sijn beste kennis. Wijders verklaaren wij ondergeteekende schepenen van Asten, op den eed ten aanvank van onser bediening gedaan dat de ingesetenen alhier wegens het verhagelen van koorn, afwayen en bevriesen van de boekweyt, sterven van een menigte beesten en schapen, verdrinken van hoy, gras, koorn en andere vrugten als int hooft deeser lijst, seer veelen groote schaade geleeden hebben en vooral in dese jaare, alsoo den ingesetenen alhier den grooten reegen die er is gevallen als anders op sijn best maar eene halve oogst gehadt hebben waardoor deselve buyten staat geraakt sijn om haar verschulde 's lants- en dorpslasten te konnen opbrengen en betaalen waardoor de ingesetenen dagelijks veele schaade en executiecosten moeten ondergaan. In teeken der waarheyt hebben wij deese ten prothocolle onderteekent binnen Asten, desen 28 december 1739.
In de Astense archieven van 1630 wordt Willem Jansen van Baeckel als eigenaar van een hoeve op Voordeldonk genoemd. Deze hoeve komt in 1654 in handen van Wilbert Jansen Thijssen, die zich later Vervoordeldonk gaan noemen. Tot 1775 is het huis in handen gebleven door de familie Vervoordeldonk en in 1775 door vererving overgegaan in handen van de familie Leenen. In 1845 is het huis verkocht aan de familie van der Laak, die er tot in de 20e eeuw hun boerenbedrijf combineerden met een herberg met de naam de Keulse kar.

Bernaert van Hooff bewoont in 1680 een huis op Voordeldonk, waarvan hij in 1712 eigenaar wordt. In 1757 gaat het huis door vererving over in handen van Laurens Antonis, die later de naam Verleijsdonk droeg. Een volgende vererving in 1794 brengt het huis in handen van de familie Haasen, die het tot 1848 bewoon. Daarna is het huis door verkoop bewoond door verschillende eigenaren.

In het Astense archief wordt vanaf 1707 een huis op Voordeldonk genoemd met Jan Bosmans als eigenaar. De familie Bosmans komen we in bovengenoemde lijst niet tegen, maar wel de naam van Jan Peters. Hoewel we in de archieven hiervoor geen bewijs vinden, is het aannemelijk dat de familie Bosmans zelf niet boerden en hun grond verpachtten. Aan het begin van de 19e eeuw is het huis afgebroken.

In 1640 wordt Laurens Goorts genoemd als eigenaar van een huis op Voordeldonk en zijn zoon Joost verkoopt het huis aan de kinderen van Marcelis Claessen Berckers en Anna Jansen Vervoordeldonk. Tot 1816 heeft de familie het huis in bezit en wordt het ondermeer verpacht aan Antoni Haasen, die stiefvader was van kinderen Berckers. In 1816 wordt het huis verkocht aan de familie Jelisse, die het op hun beurt in 1854 weer doorverkopen aan de familie Verberne. Zij hebben er zeker tot het midden van de 20e eeuw in gewoond.

Hendrick Peter Baeckermans 1641 een huis op Voordeldonk en zijn zoon Theodorus verkoopt het in 1707 aan Jan Verhindert, die in de schulden komt en het huis in 1713 doorverkoopt aan Frans Lamberts. In 1756 wordt het huis doorverkocht aan Peter Marcelis van Bussel, mijn oudgrootvader van de kant van mijn moeder. Via vererving gaat het huis over in handen van de familie Verheijen, die het in 1808 verkoopt. Door volgende verkopen kent het huis nog verschillende eigenaren.

Marcelis Claessen Berckers bezat nog een huis op Voordeldonk, zoals de Astense archieven van 1641 melden. Dit huis is tot 1800 in bezit geweest van de familie Berkers en door vererving overgegaan in handen van de familie Verhees. Het huis werd verpacht en Hendrik Alberts was van 1735 tot 1750 een van de pachters. In 1839 is het huis door verkoop in het bezit en bewoning gekomen van verschillende families.

02

Hieronder is de kadasterkaart van Voordeldonk van 1832 te zien samen met de topografische kaart van 1925 en de googlemaps kaart van 2015:

03

04

05

De straten in Voordeldonk zijn op de drie bovenstaande kaarten allemaal terug te vinden en de bebouwing is behoudens de aanbouw van schuren en nieuwe woonhuizen in de 20e eeuw nog terug te vinden.


De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 3 februari 2018, 18:07:52

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen