logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis C647

Mathijs van den Hove verkoopt een huis aan Leendert Joosten van Heugten en zijn gezin is elders besproken (zie Voormalig huis C660):

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 13 verso; 13-03-1654:
Meester Mathijs van den Hove verkoopt aan Hendrick Jacobs en Leendert Joosten van Huchten huis, hof en hofstad te Voorderdonck 9 lopense, nu in gebruik bij Marten Peeters, ene zijde Joost van Huchten, andere zijde en ene einde de straat, andere einde Laurens Goorts; groes ter plaatse voorschreven 4 lopense. Belast met 22 stuivers per jaar cijns aan de Heer van Asten; 1 vat rogge per jaar aan de Pastorye.

Leendert Joosten van Heugten is eigenaar van het huis:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 49:
Lenard Joosten van Heughten en Hendrick Jacobs, gebruiker Thonis Joosten, huijs.

Zijn zoon Theodorus Leenders (Dirck) van Heugten is volgens de verpondingen van 1680 eigenaar:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 25:
Dirck Lenders.

Theodorus Leenders van Heugten is geboren te Asten op 22-05-1650 als zoon van Leendert Joost van Heugten en Heylgondis Henricks (zie Voormalig huis C660). Hij is op 29-09-1675 te Asten getrouwd met Anna Marcelis Claessen Berckers, geboren te Asten op 30-03-1650 als dochter van Marcellus Nicolai Berckers en Maria Jansen Vervoordeldonk (zie Voordeldonk 73):

Anno 1675, 7bris 29; juncti sunt matrimonio Theodorus Lindert van Heugten et Anna Marcelis; testes Wilhelmus et Judocus van Heugten.

In het jaar 1675, 29 september; in echt gebonden Theodorus Lindert van Heugten en Anna Marcelis; getuigen Wilhelmus en Judocus van Heugten.

01

Het gezin van Theodorus Leenders van Heugten en Anna Marcelis Claessen Berckers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Marcellus Asten 22-01-1676 Kind Asten ±1676
2 Maria Asten 27-10-1677 Kind Asten ±1677
3 Wilhelma Asten 14-09-1679 Asten 25-05-1699
Wilhelmus Dierx
Asten 26-02-1713
Henricus Eeverts
Asten 10-02-1772 zie Voormalig huis B410
4 Judoca Asten 31-12-1681
5 Marcellus Asten 23-02-1684 Asten 09-09-1708
Mechel Philipsen
Asten 13-02-1718
Heylke Gerits
Asten 28-02-1740
Maria Jansen de Roy
Asten 07-02-1757
6 Leonardus Asten 29-04-1686 Ongehuwd Asten 07-05-1715
7 Maria Asten 11-07-1688 Asten 28-09-1710
Lambert Tijssen
Asten 17-09-1721 zie Berken 7
8 Catharina Asten 26-08-1690 Asten 25-04-1723
Arnoldus Hendrick Tielen
Asten 08-02-1761 zie Ostaderstraat 32 en 34
9 Helena Asten 14-10-1693
10 Maria Asten 12-09-1695 Asten 16-07-1719
Jacob Jan Bosmans
Asten 17-11-1753 zie Voormalig huis C807

Tijdens het kegelen vindt een ongeluk plaats met dochter Maria van Dirck van Heugten:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 02-07-1695:
Heren schepenen, wilt U onderstaande personen verhoren Goortie Jan Bakermans, 31 jaar; Jan Jan Leenders, 33 jaar; Joost Laurenssen, 30 jaar en Jan Mathijssen de Groot, 33 jaar.
Of zij op, zondag, 12 juni 1695, na de middag, niet te Vordeldonck zijn geweest en dat daar ook Joost Joosten de Scheper, ter plaatse wonende, en meer anderen, waren bij het huis van Dirck van Heughten met de keygels ende keygelbol ofte cloot hebben zien spelen en werpen?
Goortie Jan Bakermans verklaart daar geweest te zijn en dat zij naderhand heeft horen zeggen dat de moeder van Maria Dirx seer schreeuwde met de vrouw van Jan Driessen, de zuster, welke het kind in huis heeft gebracht. Zij verklaart ook dat Joost Joosten seer was loopende en dat zij hem heeft gevraagd wat er te doen was, dat men zo schreeuwde. Waarop Joost Joosten zei: "Daer wort Dirck van Heughten kint, gescooten". Zij heeft niet kunnen verstaan, of hij 't zelf gedaan had of een ander.
Jan Jan Leenders verklaart gezien te hebben dat Joost Joosten de Scheper op de kechelbaen was en ook Bernart Vervordeldonck, Jan Tijssen de Groot en Jan Andriessen.
Joost Laurenssen is op 12 juni ter plaatse geweest en heeft Joost Joosten en andere personen gezien. Hij weet echter niet wie die andere personen waren.
Jan Mathijssen de Groot verklaart dat de inhoud van het 2e artikel wis en waarachtig is.
Of zij niet gezien hebben dat Joost Joosten metten keegelbol ofte cloot schietende, heeft geworpen ende geraeckt gehadt het dochtertje van Dirck van Heughten en wel zodanig dat het direct ter aerde neerviel, een gat in haer hoofd hebbende en zeer was bloeyende?
Goortie Jan Bakermans en Jan Jan Leenders verklaren hiervan niets te weten.
Joost Laurenssen heeft gezien dat de kegelbol aan kwam vliegen en het kind uit het huis van Jan Baeckermans kwam lopende, aan het hoofd werd geraakt, het viel ter aarde, erg bloeyende. Deponent heeft ook gezien dat Joost Joosten op de vlucht ging tussen het huis van Jan Baeckermans en de turfschop van van Heughten sijnde een enge pagie, daer men met eenen ketel water door dragen kan.
Jan Mathijssen de Groot zegt dat de inhoud van dit artikel is zoals Joost Laurenssen verklaart heeft.
Of zij nog meer weten?
Goortie Jan Bakermans en Jan Jan Leenders weten niets toe te voegen.
Joost Laurenssen zegt, dat Joost Joosten tegen hem heeft gezegd, dat het hem erg leed deed en dat het onnoselijck was geschiedt.
Jan Mathijssen de Groot weet niets toe te voegen.

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 94 verso; 24-08-1695:
Andries Jan Joosten, 36 jaar, verklaart ter instantie van Joost den Scheper, dat hij op 12 juni 1695 present is geweest, te Vordeldonck toen Joost Joosten den Scheper met de kegelen speelden, met hem attestant, en dat hij gezien heeft dat Joost Joosten den Scheper den kegelbol ofte cegelcloot all uyt sijn handt geworpen ofte gesmeeten hadde voor en aleer het kint van Dirck van Heughten op sheeren straeten gesien was ende tselve is comen geloopen van de huysinge ofte wooninge van Jan Baeckermans, den voorgemelten kegelcloot het kint op sijn hooft is gevallen dat hetselve ter aerde is nedergevallen, welcke kint seer was bloeyende ende hetselve kint door imande, aldaer doe ter tijt present sijnde, opgenomen ende in sijn ouders huys gedragen.

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 95; 25-08-1695:
Jan Antonis, 21 jaar, verklaart ter instantie van Joost den Scheper dat hij op 12 juni 1695 present is geweest, te Vordeldonck waar hij, attestant, met Joost den Scheper en andere personen met de kegelen heeft gespeelt. Verklaring is identiek aan vorige.

Anna Marcelis Claessen is op 17-11-1696 te Asten overleden en Theodorus Leenders van Heugten is op 29-10-1697 te Asten overleden en daarna wordt een taxatie van de goederen opgemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 22-11-1697:
Joost Leenders van Heuchten en Hendrick Marcelis Claessen Berckers als momboiren van de acht (on)mondige kinderen van Dirck van Heuchten, getrouwd geweest met Anneke Marcelis Berckers willen te te Vooreldonck, publiek verkopen:
Roerende goederen: onder andere een paard, zeven koeien, een varken. Opbrengst ƒ 245-06-08
Hendrick Marcelis Berckers heeft voor zijn deel ontvangen ƒ 255-09-00, Joost Leenders van Heughten heeft ontvangen ƒ 66-00-00. Totaal ƒ 563-15-08
Uitgaven: onder andere aan zuster Anna van Aelst ƒ 15,- per jaar rente over 1692-1694 ƒ 45-00-00, aan Frans Matijssen van gekocht laken ƒ 7-10-00, aan Jan Peters van gekocht laken ƒ 3-13-00, aan Verbeeck een jaar rente ƒ 11-00-00, aan Peeter van Deursen van gekocht laken ƒ 20-00-00, aan Goort Stevens van gekocht laken ƒ 6-06-00, aan Jasper Hendricx wegens levering van 3 paar blocken
ƒ 0-13-00, rest borgemeesterslasten, collecteurslasten, verpondingen ƒ 655-09-04

Er vinden verkopen plaats die te maken hebben met het huis:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 8 verso; 19-04-1700:
Willem Dircx, getrouwd met Willemyn Dircx van Heughten verkoopt aan Hendrick Marcelis Berckers, zijn oom zijn 1⁄8e kindsdeel in huis, land, hooi- en weilanden aan Vordeldonck 30 lopense. Gebruiker de kinderen Aert Jan Baeckermans. Alles zoals achtergelaten is door wijlen Dirck van Heughten. De waarde van het gehele goed is circa ƒ 800,- en de dorpslasten zo hoog dat vrij zou komen voor zijn 1⁄8e deel ƒ 40,- zonder in het minste gehouden te zijn in enige schuld van het sterfhuis van zijn vrouws ouders te betalen. Koopsom ƒ 140,-.

Bij de verpondingen van 1707 zijn de kinderen eigenaar van het huis:

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 4 verso:
De kinderen Dierck van Heughten, gebruiker Aert Baeckermans.

Bij de verpondingen van 1713 wordt Marcelis van Heugten als eigenaar genoemd:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 56:
18-09-1736 Jan Willem Lomans.
Nu Marcelis van Heughten.
18-09-1736 aan Tonij Haasen. In de bede ƒ 1-15-10.

Lambert Tijssen verkoopt aan zijn zwager Marcelis van Heugten het kindsdeel van zijn vrouw:

Asten Rechterlijk Archief 107b folio 1; 14-03-1714:
Lambert Tijssen verkoopt aan Marcelis Dircx 1⁄7e deel in huis, hof, aangelag en land aan Vordeldonck, ene zijde Willem van Hugten, andere zijde kinderen Teunis Laurijnssen, ene en andere einde de straat. Gekomen van Dirck van Hugten en Anneke, zijn vrouw. Belast met ƒ 100,- aan 's Gravesande, te 's-Hertogenbosch, in een meerdere rente van ƒ 200,-, ƒ 0-2-4 per jaar in het boek van Asten. Schepenen Helmond. Koopsom ƒ 14,75; 1⁄7e deel van de lasten is ƒ 14,75. Geregistreerd Asten 15-03-1717.

Zoon Marcelis Dircks van Heugten is geboren te Asten op 23-02-1684 en op 09-09-1708 te Asten getrouwd met Mechel Joansen Philipsen, geboren te Asten op 14-04-1684 als onechte dochter van Philippus Thyssen en Godefrida Jansen (zie Voormalig huis G396). Na haar overlijden te Asten op 20-02-1717 als Mechel Marcelis van Heugten, is Marcelis van Heugten op 13-02-1718 te Asten hertrouwd met Heylke Gerits, geboren te Asten op 30-03-1688 als dochter van Gerardus Aarts en Catharina Jansen (zie Voormalig huis E1035). Na haar overlijden te Asten op 13-12-1738 is Marcelis van Heugten voor de derde keer getrouwd op 28-02-1740 te Asten met Maria Jansen de Roy, geboren te Asten op 09-11-1696 als dochter van Johannes Jansen de Rooij en Johanna Michiels (zie Antoniusstraat 6). Zij is sinds 1738 weduwe van Willem Jansen met wie zij op 20-01-1718 te Asten getrouwd was. Uit dit laatste huwelijk zijn geen kinderen bekend:

Juncti sunt matrimonio Marcellus Diricks et Megtildis Philipsen; testes Godefridus Tonis Vreijnsen et Henricus Janssen.

In huwelijkse echt gebonden Marcellus Diricks en Megtildis Philipsen; getuigen Godefridus Tonis Vreijnsen en Henricus Janssen.

02

De gezinnen van Marcelis Dircks van Heugten met Mechel Jansen Philipsen en met Heylke Gerits:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Asten 24-02-1709 Ongehuwd Asten 31-03-1779
2 Theodorus Asten 22-12-1711 Ongehuwd Asten 09-07-1750
3 Johannes Asten 26-03-1715 Kind Asten ±1715
4 Johannes Asten 25-01-1717 Asten 08-05-1746
Maria Hendrick Loomans
Asten 19-07-1759 zie Antoniusstraat 6
5 Petrus* Asten 14-02-1719 Maarheeze 24-01-1745
Francisca Tonis van Hooven
Maarheeze 16-08-1784
6 Gerardus* Asten 22-10-1720 Ongehuwd Asten 10-03-1785
7 Henricus* Asten 29-09-1723 Kind Asten ±1723

* kinderen uit het tweede huwelijk

In de hoofdgeldlijst van 1717 worden Marcelis Dircks van Heugten en zijn 3 kinderen genoemd:

Hoofdgeld XVIII-19; 05-03-1717:
Marcelis Dircx, Dirck, Jan en Anneke.

Voor zijn tweede huwelijk wordt een inventaris opgemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 256; 26-01-1718:
Marcelis Dircx van Hugten, weduwnaar van Mechel Flipse maakt een inventaris ten behoeve van hun minderjarige kinderen. Hij wil hertrouwen:
Onroerende goederen:
2⁄7e deel in huis, hof en aangelag aan Vordeldonck geheel 6 lopense, door hem, comparant, in zijn geheel in bewoning en gebruik; groes 2⁄7e deel van het Jan van Astenvelt geheel 4 lopense; land groes 2⁄7e deel de Vorck geheel 1½ lopense; groes idem 2⁄7e deel 't Eeuwsel geheel 1½ lopense; groes 2⁄7e deel de Roetaart geheel 3 lopense; groes 2⁄7e deel den Dris geheel 1 lopense; land 2⁄7e deel den Nootenboom geheel 3 lopense; land 2⁄7e deel den Braakwinkel geheel 1½ lopense; land 2⁄7e deel den Haak geheel 3 copse; land 2⁄7e deel den Berkenbosch geheel 1 lopense; land 2⁄7e deel de Loverbosch geheel 1½ lopense; land 2⁄7e deel den Berg geheel 2 lopense.
Roerende goederen:
Onder andere diverse ketels, enig landbouwgereedschap, vuurgereedschap, enig tin, schotels, lepels, kommen, een tafel, twee kisten, een koets, twee karren, een ploeg en eg, vier koeien, een paard.

In 1733 is de schuld van Marcelis Dircks van Heugten zo hoog opgelopen dat zijn huis wordt verkocht aan Willem Jan Loomans:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 8 verso; 31-10-1733:
Autorisatie. De, door deurwaarder Michiel de Gasee, te 's-Hertogenbosch, bij executie verkochte goederen van Jan Wouters en Marcelis van Heugten, tot verhaal van ƒ 11-10-0 per jaar ten behoeve van de beurs gefundeert door Jan Jansen van Aerle.
De voorschreven deurwaarder heeft, op 28-08-1733, verkocht aan Antony Willem Hasen:
Land op Vordeldonck 13 lopense; groes op de Roeter 3 lopense; weiland het Eeusel op Vordeldonck 3 lopense. Koopsom ƒ 36,-.
Hij heeft verkocht aan Willem Jan Loomans huis, en aangelag ten name van Marcelis Dircx, op Vordeldonck 5 lopense, ene zijde Francis Fransen, andere zijde de straat; groes op Vordeldonck ½ lopense. Koopsom ƒ 66,-.

Enkele jaren later moet het bestuur van Asten verantwoording afleggen over het feit dat alle goederen van Marcelis Dircks van Heugten daadwerkelijk zijn verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 18 verso; 07-08-1737:
De regeerders van Asten verklaren dat alle vaste goederen van Jan Wouters en Marcelis Dirks van Hugten, in augustus 1733, door deurwaarder Cranenburg, publiek zijn verkocht, tot verhaal van een rente van ƒ 11-10-0 per jaar, met achterstand, aan het Comptoir der Beursen, te 's Hertogenbosch, verschuldigd, transport 16-09-1733 te Asten. Wij hebben, na informatie, het nazien van de verpondingsquohieren en het horen van oude ingezetenen, geen andere goederen kunnen ontdekken dan die verkocht zijn.

In de verpondingen van 1737 staat Willem Jan Loomans, geboren te Asten op 12-07-1691 als zoon van Johannes Petri Loomans en Helena Joannis Slaets (zie Voormalig huis G479), als eigenaar en ook het bericht dat Philip Lintermans het huis van hem heeft gekocht. Deze verkoop vinden we terug in het archief van 1739 evenals een vordering aan het adres van Marcelis Dircks van Heugten:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 118 verso:
Nu Flip Lintermans transport 07-03-1739.
Willem Jan Loomans. Huijs, hoff en aangelagh 7 lopense. In de bede ƒ 1-15-10.

Asten Rechterlijk Archief 14 folio 491; 02-03-1739:
Gezien het request aan het Corpus, van Willem Jan Loomans weduwnaar van Engel Wouter Hoefnagels, welke ter voorkoming van schade aangeraden wordt te verkopen een huis, schuur en aanhorende landerijen op Voordeldonk. Hem aangekomen bij transport op 28-08-1733. Hij heeft dit provisioneel verkocht aan Philips Lintermans. Vanwege zijn onmondig kind kan dit transport niet wettelijk gebeuren. Hij vraagt toestemming. Kantlijn: Na overleg met Evert en Louis Hurkmans, zwagers van Engel Wouter Hoefnagels, wordt toestemming verleend.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 02-03-1739:
Willem Jan Loomans getrouwd geweest met Engel Wouter Hoefnagels is eigenaar van huis, schuur en landerijen op Voordeldonk. Hem aangekomen bij transport 28-08-1733. Hij heeft deze goederen bij provisie verkocht aan Philips Lintermans, doch kan deze niet wettelijk verkopen vanwege zijn onmondige kind. De provisionele verkoopsom was ƒ 100,-. Hij verzoekt aan het College om de verkoop te approberen.

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 183 verso; 07-03-1739:
Willem Jan Loomans verkoopt aan Philips Lintermans een huis en aangelag op Voordeldonk 5 lopense, ene zijde Goort Teunis Freynsen. Verkoper aangekomen bij transport 28-08-1733, verleden 16-11-1733. Koopsom ƒ 100,-.

Asten Rechterlijk Archief 33 52; 22-06-1739:
Willem Jan Loomans heeft in huur gegeven aan Marcelis Dirx huis, teulhooi en weilanden aan Vordeldonck 13 lopense. Huursom ƒ 6,- jaarlijks. Sinds de uitgifte, op 1732, heeft hij, ondanks vele aanmaningen, niet zijn huur kunnen bekomen, zijnde ƒ 42,-. Ook vanwege de vele reële lasten verzoekt hij om beslag te mogen leggen op de schaar te velde.

De bewoningslijst van 1736 maakt duidelijk dat Willem Jan Loomans eigenaar is en samen met Marcelis Dircks van Heugten de bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 29 Voordeldonk Bewoners nummer 29 Voordeldonk
1736 Willem Jan Loomans Willem Loomans en Marcelis Dirx

Marcelis Dircks van Heugten woont daarna in het huis van zijn derde vrouw (zie Antoniusstraat 6) en is op 07-02-1757 te Asten overleden. Het huis is dus in 1739 verkocht aan Philippus Jan Lintermans, die vanuit de Wolfsberg (zie Voormalig huis G826) in het huis komt wonen (zie Voormalig huis G826).

De nieuwe eigenaar Philippus Jan Lintermans is geboren op 20-12-1700 te Asten als zoon van Johannes Philippus Lintermans en Johanna Dierx van Weert (zie Voormalig huis C1329). De familie Lintermans is oorspronkelijk afkomstig uit het Belgische Sint Truiden en woont sinds het begin van de 17e eeuw in Asten. Philippus Jan Lintermans is rond 1725 getrouwd met Mechtildis Jacobs van den Berge, geboren rond 1700. Hieronder het gezin van Philippus Jan Lintermans en Mechtildis Jacobs van den Berge:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes ±1726 Ongehuwd ±1756 Bosschieter*
2 Maria Asten 11-05-1727 Blaarthem 05-03-1764
Willem van Baarschot
Zeelst 24-03-1801
3 Antonius Asten 27-04-1733 Asten 01-05-1757
Elisabeth Dielis Hendrix
Asten 15-12-1781
4 Wilhelmus Asten 17-06-1735 Haarlem 06-04-1766
Catharina Reyniersse
5 Cornelius Asten 07-09-1737 Asten 09-05-1773
Aldegonda Coopmans
Asten 08-08-1781 zie ook Voormalig huis G583
en ook Wolfsberg 50

*  Johannes Lintermans wordt in 1756 genoemd als ervaren matroos bij de Verenigde Oostindische Compagnie die een kanon kan bedienen 

Philippus Jan Lintermans is rond 1740 overleden en volgens de bewoningslijst vanaf 1741 woont zijn weduwe Mechtildis Jacobs van den Berge tot haar overlijden op 23-09-1779 te Asten, in het huis:

Jaar Eigenaar nummer 29 Voordeldonk Bewoners nummer 29 Voordeldonk
1741 weduwe Philip Lintermans weduwe Philip Lintermans
1746 weduwe Philip Lintermans weduwe Philip Lintermans
1751 weduwe en kinderen Filip Lintermans weduwe en kinderen Filip Lintermans
1756 weduwe en kinderen Filip Lintermans weduwe en kinderen Filip Lintermans
1761 weduwe en kinderen Filip Lintermans weduwe en kinderen Filip Lintermans

Zoon Antoni Lintermans is geboren te Asten op 27-04-1733 en op 01-05-1757 te Asten getrouwd met Elisabeth Dielis Hendrix, geboren te Asten op 21-10-1730 als dochter van Aegidius Hendricks en Johanna Aert Tiele (zie Leensel 22):

03

Het gezin van Antoni Lintermans en Elisabeth Dielis Hendrix:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Philippus Asten 21-02-1758 Asten 26-01-1794
Maria Willem van Heugten
Asten 02-01-1830
2 Johanna Asten 04-01-1760 Overveen 02-05-1790
Servatius Kuypers
Haarlem 27-03-1832
3 Maria Asten 13-03-1762 Veldhoven 13-08-1797
Josephus van der Vleuten
Veldhoven 03-05-1816
4 Anna Asten 15-05-1764 Asten 07-05-1797
Martinus Hendrik Martens
Asten 19-07-1833 zie Zand 2 en 4
5 Henrica Asten 27-09-1766 Woensel 09-09-1798
Petrus van Weegberg
Woensel 04-11-1845
6 Johanna Maria Asten 17-10-1768 Kind Asten 21-10-1779
7 Gertrudis Asten 22-03-1771 Woensel 21-07-1805
Henricus van de Water
Woensel 17-08-1826
8 Jacobus Asten 27-12-1773 Ongehuwd Asten 28-04-1821

Volgens de bewoningslijst over de periode 1766-1781 is Antoni Lintermans eigenaar en woont in het huis, de laatste jaren woont ook zijn zwager Willem Verbaarschot in het huis:

Jaar Eigenaar nummer 29 Voordeldonk Bewoners nummer 29 Voordeldonk
1766 Antoni, Maria en Geertruij Lintermans Antoni Lintermans
1771 Antoni Lintermans Antoni Lintermans
1776 Antoni Lintermans Antoni Lintermans
1781 Antoni Lintermans Antoni Lintermans en Willem Verbaarschot

Antoni Lintermans is op 15-12-1781 te Asten overleden en Elisabeth Dielis Hendrix is op 30-03-1793 te Asten overleden en kort daarna wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 27; 15-01-1794:
Willem Lintermans namens Servaas Kuypers man van Johanna Lintermans, wonende te Haarlem, Willem Lintermans en Hendrik Dielisse als voogden over de twee minderjarige kinderen van Antony Lintermans en Elisabeth Dielisse met name. Geertruy en Jacobus, Maria Lintermans, wonende te Veldhoven, Anneke Lintermans, Philip Lintermans. Allen kinderen en erven van Antony Lintermans en Elisabeth Dielisse, beiden overleden. Zij verkopen aan Philip Lintermans 9⁄10e deel in de aan hen toebehorende goederen. Een huis en schop aan Voordeldonk.

Zoon Philip Lintermans is geboren te Asten op 21-02-1758 en op 26-01-1794 te Asten getrouwd met Maria Willem van Heugten, geboren te Asten op 11-01-1771 als onechte dochter van Wilhelmus Willems van Heugten en Henrica Janssen Marcelis (zie Voormalig huis G854):

04

Het gezin van Philip Lintermans en Maria Willem van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Elisabeth Asten 01-12-1794 Asten 1830
Henricus Fransen
Woensel 13-12-1865
2 Henrica Asten 03-08-1796 Asten 30-01-1820
Theodorus van de Berkmortel
Deurne 15-09-1848 zoon Hendrik zie Voormalig huis G838
Liessel
3 Antonia Asten 17-01-1798 Kind Asten 19-01-1798
4 Antonia Asten 16-02-1799 Someren 20-05-1830
Joannes Verspeek
Weert 15-11-1831
5 Antonius Asten 16-02-1801 Asten 15-02-1827
Helena Canters
Asten 28-05-1887 zie Voormalig huis D273
6 Johanna Maria Asten 29-04-1803 Helmond 29-05-1835
Petrus Adriaans
Bakel 14-09-1866
7 Jacoba Asten 17-06-1805 Helmond 15-09-1836
Johannes Crooijmans
Helmond 27-04-1873
8 Henricus Asten 14-04-1808 Kind Asten 23-01-1809
9 Johanna Asten 29-12-1809 Asten 08-05-1830
Wilhelmus van Gerven
Oirschot 06-11-1834
Leendert Schippers
Oirschot 24-01-1891

Volgens de bewoningslijst rond de eeuwwisseling en de verpondingen van 1810 woont Philip Lintermans in het huis:

Jaar Eigenaar nummer 29 Voordeldonk Bewoners nummer 29 Voordeldonk
1798 Philip Lintermans Philip Lintermans
1803 Philip Lintermans Philip Lintermans

Verpondingen 1810 XIVd-67 Voordeldonk folio 112:
Philip Lintermans bij transport 15-01-1794.
Jacobus, Philip, Jenneke, Maria, Hendrien, Anneke en Geertruij bij versterf 1793 kinderen van.
Weduwe Antoni Philip Lintermans 4⁄5e deel en Dirk van de Sande te Mierlo gehuwd met Geertruij Lintermans 1⁄5e deel.
Nummer 29 huijs, hof en aangelag.

Maria van Heugten is op 08-01-1822 te Asten overleden en Philip Lintermans is op 02-01-1830 te Asten overleden, maar zijn naam wordt nog genoemd bij het kadaster over de periode 1811-1832:

Kadaster 1811-1832 C647:
Huis, schuur en erf, groot 03 roede 10 el, noord Voordeldonk, klassen 9.
Eigenaar: Philip Lintermans.

Hieronder de kadasterkaart van het huis en de bijbehorende kadastrale gegevens:

05

06

Mogelijk is het huis nog bewoond geweest door zoon Antonie Lintermans, geboren te Asten op 16-02-1801. Hij is op 15-02-1827 te Asten getrouwd met Helena Kanters, geboren te Someren op 28-02-1803 als dochter van Wilhelmus Peter Canters en Lutgarda van de Loverbos. Zij verhuizen rond 1845 naar een ander huis op de Brand (zie Voormalig huis D273).

Volgens de kadastrale legger is het huis aangekocht door Peter Leenen, die het gelijk doorverkoopt aan Theodorus van der Laak en daarna is het huis rond 1850 afgebroken en rest een weiland met kadasternummer C1713.

Overzicht bewoners

Hoeve op Vordeldonck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1662 Leonard Joosten van Heugten Asten ±1615
1680 Theodorus Linders van Heugten Asten 22-05-1650 Theodorus Linders van Heugten Asten 22-05-1650
1713 Marcelis Dirkx van Heugten Asten 23-02-1684 Marcelis Dirkx van Heugten Asten 23-02-1684
1733 Willem Jan Loomans Asten 12-07-1691 Willem Loomans Marcelis van Heugten Asten 12-07-1691
Voordeldonck huis 29
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Willem Jan Loomans Asten 12-07-1691 Willem Loomans en Marcelis Dirx Asten 12-07-1691
1741 weduwe Philip Lintermans Asten ±1700 weduwe Philip Lintermans Asten ±1700
1746 weduwe Philip Lintermans Asten ±1700 weduwe Philip Lintermans Asten ±1700
1751 weduwe en kinderen Filip Lintermans Asten ±1700 weduwe en kinderen Filip Lintermans Asten ±1700
1756 weduwe en kinderen Filip Lintermans Asten ±1700 weduwe en kinderen Filip Lintermans Asten ±1700
1761 weduwe en kinderen Filip Lintermans Asten ±1700 weduwe en kinderen Filip Lintermans Asten ±1700
1766 Antoni, Maria en Geertruij Lintermans Asten 27-04-1733 Antoni Lintermans Asten 27-04-1733
1771 Antoni Lintermans Asten 27-04-1733 Antoni Lintermans Asten 27-04-1733
1776 Antoni Lintermans Asten 27-04-1733 Antoni Lintermans Asten 27-04-1733
1781 Antoni Lintermans Asten 27-04-1733 Antoni Lintermans en Willem Verbaarschot Asten 27-04-1733
1798 Philip Lintermans Asten 21-02-1758 Philip Lintermans Asten 21-02-1758
1803 Philip Lintermans Asten 21-02-1758 Philip Lintermans Asten 21-02-1758
Kadasternummer C647
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C647 1830-1830 Philip Lintermans Asten 21-02-1758
C647 1830-1845 Antonius Lintermans Asten 16-02-1801
C647 1850 afgebroken
Voordeldonk
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1822 Philip Lintermans Asten 21-02-1758 Maria van Heugten Asten 11-01-1771 08-01-1811
1822-1830 Philip Lintermans Asten 21-02-1758 02-01-1830
1830-1845 Antonius Lintermans Asten 16-02-1801 Helena Kanters Someren 28-02-1803
1851 afgebroken

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 14 november 2023, 11:40:33

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen