logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis C803

Jacop Peters van Alphen is eigenaar van een huis op Voordeldonk:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 112 verso; 04-10-1641:
Jacop Peters van Alphen verkoopt aan Aert Hanricx man van Teuniske, dogter van wijlen Willem Rovers weduwe [Frans], zoon Jan Jan Colen en ten behoeve van Frenske, haar onmondige dochter een cijns van ƒ 200,- à 6%. Als borg huis, hof, hofstad, land aan de Busch aan Voordeldonck, 14 lopense, ene zijde Jan Schepers. Belast met enige geestelijke pacht ƒ 75,- te weten 100 min 25 gulden. De cijns is tot behoef van Frenske, onmondige dogter van wijlen Willem Rovers verwekt bij Teunisken, dogter van Jan Colen en nu gehuwd met Aert Hanricx. Kantlijn Hanrick Jan Colen en Aert Hanricx als toesienders zijn van deze rente gequeten en hebben ze wederom uitgezet te Herssell in Lyerop op
03-10-1641.

Jacob Peters van Alphen draagt zijn bezit over aan Hanrick Peter Baeckermans:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 185 verso; 25-02-1642:
Jacop Peters van Alphen geeft over aan Hanrick Peter Baeckermans, schepen al zijn goederen gelegen te Asten aan Voordeldonck te weten huis, hof, land en groes. Naschrift, ende heeft den coper deselve erffve aen de vercoper wederom overgegeven soo en gelijck hij die heeft ontfangen 25-02-1642.

Dirck Hanrick Baeckermans erft het huis van zijn vader:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 54; 21-04-1645:
Dirck, zoon van wijlen Hanrick Peter Baeckermans, Peerken, zijn zuster, geassisteerd met Willem Gerits van Helmont, Jan Hanrick Peter Baeckermans geassisteerd Peter Peter Baeckermans, zijn oom. Zij delen de op hun verstorven goederen. 1e lot krijgt Dirck het huis, waar Lambert Hanricx in woont.

Theodorus Henrick (Dirck) Baeckermans is geboren te Asten rond 1614 als zoon van Henrick Peter Baeckermans en Johanna (zie Brand 15). Hij is rond 1637 getrouwd met Johanna en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus Asten 13-12-1637
2 Catharina Asten 20-03-1639 Kind Asten ±1639
3 Maria Asten 15-12-1644
4 Catharina Asten 12-01-1648

Theodorus Henrick Baeckermans en zijn zus en broer verkopen een stuk land, verdelen de pachten en renten en sluiten een akkoord met hun schoonmoeder in zake de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 48 verso; 22-02-1645:
Dirck, zoon wijlen Hanrick Peter Bakermans, Willem Geritssen van Helmont en Aert Jan Stouwen als momboiren van Peerken, dochter Hanrick Bakermans, Peter Bakermans als momboir van Jan, onmondige zoon Hanrick Bakermans. Zij verkopen aan Dielis Jan Willems land ontrent de Wolsberch naast de erven Joost van Weert. Naschrift: Mede op advies van schepenen is deze verkoop gedaan, dit om de vele schulden te kunnen betalen.
Asten Rechterlijk Archief 76 folio 55 verso; 26-04-1645:

Dirck Hanrick Bakermans voor zichzelf en Peerken, zijn zuster geassisteerd met Willem Vermeulen en Jan, hun broeder geassisteerd met Peter Bakermans. Zij delen hun pachten en renten.
1e lot krijgt Peerken 5 vat rogge per jaar aan de schout van Oerle met anderen te gelden; 2½ vat rogge per jaar aan de Heilige Geest te Asten; 15 stuiver per jaar aan de schout van Asten; 210 gulden 15 stuiver aan Willemken Joosten; ƒ 50,- aan Jan Joosten; ƒ 23,- aan Wilbort Daendels uit een meerdere som.
2e lot krijgt Dirck 7 vat en 1 cop rogge per jaar aan de Heilige Geest van Asten, in kapitaal 36 stuiver 1 ort per jaar; ƒ 4,- per jaar aan Aert Jan Thielen; 1½ pond was per jaar aan de Kerk van Asten; ƒ 190,- aan Grieten weduwe Hanrick Bakermans; ƒ 50,- aan Jan Joosten; 43 gulden 6 stuiver aan Wilbort Daendels.Marge: 19-02-1653 Grietgen, weduwe Hendrick Bakermans heeft de ƒ 190,- ontvangen van Dirck.
3e lot krijgt Jantien 2 vat rogge per jaar aan Sint Catharynengulde te 's Hertogenbosch; ƒ 3,- per jaar aan de erven Jan Maes; ½ vat rogge per jaar aan de Kerk van Asten in kapitaal 2½ stuiver per jaar; 5 vat rogge per jaar aan de Pastorye van Asten; ƒ 250,- aen sijn selven voor sijn legaet ende vuytsetsel; 33 gulden 6 stuiver 2 ort aan Wilbort Daendels.

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 57 verso; 19-05-1645:
Dirck Hanrick Baeckermans, Peerken, zijn zuster en Jan, zijn broer ter eenre en Margriet, weduwe Hanrick Baeckermans, ter andere. Zij akkorderen betreffende sekere deferentien bij Margriet gemoveert ter sake van de houwelijcxsvoorwaerden en testament van Hanrick Peter Bakermans. Zij mag alle meuble goederen, door haar ingebracht in het huwelijk, behouden. Ook zal zij, zolang ze niet komt te hertrouwen, in de camer mogen blijven wonen. En zal zij de ƒ 200,- in de huwelijksvoorwaarden vermeld mogen behouden. Hiervan heeft zij ƒ 25,- gehad en de overige ƒ 175,- zal zij binnen nu en vier jaar ontvangen van Dirck à 5%.

Theodorus Henrick Baeckermans gebruikt zijn huis als onderpand:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 81; 28-02-1651:
Dirck, zoon van wijlen Hanrick Peter Baeckermans verkoopt aan Marten Marcelissen en Goort Joosten als momboiren van Heylken, dogter van Hanrick Huybers Verhoeven ten behoeve van haar een cijns van ƒ 200,- à 5%. Als borg een huis, hof, hofstad en aangelag aen de Meyboom aan Voordeldonck 6 lopense, ene zijde Jan Hanrick Baeckermans, andere zijde Dryes Selen, andere einde Lenart Jacops.

Theodorus Henrick Baeckermans verkoopt land en groes aan zijn broer:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 64 verso; 12-02-1657:
Dirck Hendrick Bakermans verkoopt aan Jan Hendrick Bakermans, zijn broeder land en groes in de Vurck te Vordeldonck 2 lopense naast Andries Selen.

Theodorus Henrick Baeckermans gebruikt een stuk land als onderpand voor een schuld:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 92 verso; 04-02-1659:
Dirck Hendrick Bakermans is schuldig aan Dielis Willems, te Nuenen ƒ 28,- à 5%. Onderpand land de Pettelaer aen Vordeldonck 4 lopense. Marge: 30-11-1660 gelost.

Bij de verpondingen van 1662 woont Theodorus Henrick Baeckermans met zijn gezin in het huis:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 48 verso:
Dirck Hendrick Bakermans, huijs.

Een stuk land wordt verkocht door Theodorus Henrick Baeckermans:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 191 verso; 26-02-1663:
Dirck Hendrick Bakermans verkoopt aan Jan Hendrick Blockmaeckers euselveld aen Vordeldonck 3 lopense. Koopsom ƒ 125,- en 50e penning ƒ 2-10-00

Theodorus Henrick (Dirck) Baeckermans is op 13-12-1682 te Asten overleden en Johanna is rond 1687 overleden. De verpondingen van 1680 lopen al vooruit met Jan Verhindert als bewoner van het huis:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 26 verso:
Jan Verhindert.

Johannes Jansen Verhindert is geboren op 13-12-1643 als zoon van Johannes Anthonis Verhindert en Lucia Tielen Marcelissen (zie Voormalig huis B716). Hij is op 12-01-1670 te Asten getrouwd met Elisabeth Fransen de Groot, geboren te Asten op 25-05-1645 als dochter van Frans Matijssen Willems (de Groot) en Heylke Bruysten van Bussel (zie Voormalig huis B55):

Het gezin van Johannes Jansen Verhindert en Elisabeth Fransen de Groot:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 01-08-1670 Ongehuwd Asten 18-04-1712
2 Lucia Asten 18-11-1672 Kind Asten ±1672
3 Adrianus Asten 02-12-1676 Kind Asten ±1676
4 Mathias Asten 26-12-1677 Ongehuwd Asten 02-07-1725
5 Helena Asten 28-01-1681 Ongehuwd Asten 01-10-1723
6 Johanna Asten 12-01-1684 Kind Asten ±1684
7 Johanna Asten 19-03-1687 Kind Asten ±1687

Op basis van onderstaand archiefstuk noemt de vader van Johannes Jansen Verhindert zich Jan Schepers:

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 107 verso; 06-11-1690:
Johan Peeters van Ruth verkoopt aan Hendrick Ceelen groes op Vordeldonck 2 lopense, ene zijde Jan Jansen Verhindert en de Loop, andere zijde weduwe Jan Hendrikx, ene einde weduwe Elske Jan Wilbordts, andere einde erven Aert Jansen op de Leensel. Verponding 0-15-0 per jaar.
De koper zal mogen varen met paard en karre en met beesten mogen drijven door het veld van de kinderen en erven van Jan Verhindert, in de wandeling genaamd Jan Schepers. Koopsom ƒ 130,-.

Elisabeth Fransen de Groot is op 07-04-1698 te Asten overleden en in 1707 worden de erfgoederen van Theodorus Henrick (Dirck) Bakermans verkocht aan Jan Jansen Leenders, mogelijk ook bekend staand als Johannes Jansen Verhindert:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 11; 05-05-1707:
Jan Michiel Coolen en Francis van de Cruys, borgemeesters, Sint Jan 1705-1706, Willem Lomans en Marten Jansen, borgemeesters, Sint Jan 1706-1707. Zij verkopen de geabbandonneerde goederen van de kinderen Dirck Hendrick Baeckermans aan Jan Jansen Leenders, een huis, hof, aangelag, land en groes te Vordeldonck 8 lopense, ene zijde weduwe Jan Baeckermans, andere zijde kinderen Antonis Laurenssen.

Ook bij de verpondingen van 1707 woont Johannes Jansen Verhindert nog in het huis:

Verpondingen 1707 XIV-59; 07-01-1707 folio 6:
Jan Verhindert.

Johannes Jansen Verhindert is op 03-08-1710 te Asten overleden en enkele jaren daarna worden zijn goederen verkocht om de schulden te voldoen:

Asten Rechterlijk Archief 91 folio 10 verso; 09-02-1711:
Matijs Jansen Verhindert, mede voor Maria en Heylke, zijn twee zusters, verkoopt aan Jelis Aert van den Berge groes in de Steegen 1½ lopense naast Hendrick Jan Canters. Verponding 15 stuiver per jaar. Koopsom ƒ 42,12½.

Asten Rechterlijk Archief 91 folio 91; 10-06-1713:
Frans Cornelis van Weert cum suis, borgemeesters, Sint Jan 1709-1710 en Michiel van de Cruys cum suis, idem 1710-1711 executeren, ten behoeve van de lands en dorpslasten, de geabbandonneerde goederen van wijlen Jan Verhindert aan Vordeldonck. Zij verkopen aan Frans Lamberts een huis, schuur, schop, hof en aangelag met de Camp 5 lopense, ene zijde Willem Marcelis, andere zijde Bernard van Hoof.

Zoon Mathias Jansen Verhindert, geboren te Asten op 26-12-1677, is verlamd geraakt en vraagt om door de armen te worden ondersteund. Hij wordt ondergebracht bij Philips van den Warenberg (zie Voormalig huis G390):

Resolutieboek III nummer 14 deel 1 bladzijde 208; 09-10-1713:
Is ter vergaderinge gecompareert Matijs Jan Verhindert de welcke aan dese vergaderinge versogt, omdat hij niet in staat en is door sijne lammigheijt om sijnen kost te winnen, van den armen alhier als een ingeboren sijnde, mogte onderhouden worden.
Mijn heeren drossard en schepenen als provisooren der arme tafele deser gront heerlijckheijt in aanmerking genomen hebbende des versoeckers lammigheijt hebben bij provisie den selven voor den tijt van een jaar bestelt in kost en dranck, wassen en slapen aan ofte bij Frenske huijsvrouwe van Philips Warenburg alhier present ende dat dar van aan haar betaalt sal worden de somme van ses en dartigh guldens int jaar beginnende met dato deses, werdende de armeesters nu wesende of naarmaals comende gelast alle vierendeel jaars een geregte vierde part te betalen ter sake voorschreven welcke in haare reekeninge sal werden gevalideert.

De koper Frans Lamberts heeft te veel betaald voor het huis en dat wordt hier opgelost:

Asten Rechterlijk Archief 113 folio 101 verso; 05-06-1713:
Michiel van de Cruys cum suis, borgemeesters, Sint Jan 1710-1711 en Cornelis van Weert, borgemeester, 1709-1710 hebben tot verhaal van de achterstaande lands- en dorpslasten publiek verkocht de goederen van Jan Verhindert conditie de dato 29-05-1713. Bij de verkoop in percelen, vrij van alle lasten, met uitzondering van de grondcijns, landsen dorpslasten en gebuerlijcke rechten hebben de goederen niet meer dan ƒ 377,- opgebracht en zijn daarom opgehouden.
Ze zijn toen nogmaals ingebracht met inbegrip van de voorschreven lasten en de last van ƒ 500,- met 3 jaar intrest. Ingezet op ƒ 40,- en afgehangen van ƒ 1200,- en gedaald op ƒ 542,- zijn ze daarop gemijnt door Frans Lamberts. Frans Lamberts heeft daarop verklaard dat hij niet beter wist dan dat met de koopsom van ƒ 542,- ook het kapitaal van ƒ 500,- zou zijn gelost en dat hij dus maar ƒ 42,- zou uitkeren. Het goed is waarschijnlijk te hoog ingezet.
Met de belanghebbende is nu een accoord gemaakt. Zo compareerden Frans Lamberts, als principaal, Lambert Franssen, Joost Teunis, Jacob Martens, Peter Martens en Delis Hendricx van Helmont, borgen en mede als schuldenaar principaal. Zij zullen, ter afdoening van de kosten der verkoping, aan de voorschreven borgemeesters, in plaats van de ƒ 542,- betalen eenhondert ende dartig gulden. Daarenboven beloven zij de ƒ 500,- met 3 jaar intrest te voldoen zodanig dat de voorschreven borgemeesters en de belanghebbende er geen schade van lijden. Ook de verdere lasten zullen betaald worden. De borgemeesters zullen zich, indien hen geen verdere aanmaningen worden gedaan, houden aan het voorstaande.
Om een en ander aan de borgemeesters te verzekeren, beloven Frans Lamberts en zijn borgen ter eenre zijde voor de helft en Gerit Claessen, schepen, te Vlierden mede voor Aert Aert Tielen, Tijs Lamberts, Peter Martens en de weduwe Goort Jan Goorts, mede voor de weduwe Mattijs Janssen Verhindert en Heylke Janssen Verhindert ter andere zijde voor de andere helft, ieder zullen helpen dragen, voldoen en betalen de lasten, actie of pretenties als terzake van de verkochte goederen genoteerd mochten worden.
Aangezien Mattijs en Heylke Verhindert, armoedig zijn en de Armcasse te baat moeten nemen zo beloofd Frans Lamberts ten hunne behoeve aan de provisoren van den Armen, binnen een jaar, te zullen uitkeren vier zilveren ducatons. Gerit Claessen zal 20 ducatons uitkeren, binnen een jaar.

Bij de verpondingen van 1717 staat Frans Lamberts als eigenaar van het huis:

Verpondingen 1717 XIV-60 folio 59:
Frans Lamberts. Frans Lammers van sijn vader. In de bede ƒ 3-10-2.

Franciscus Lamberts is geboren te Asten op 28-07-1679 als zoon van Lambertus Fransen en Henrica Cornelissen (zie Voormalig huis C1319). Hij is op 16-05-1700 te Asten getrouwd met Johanna Martens, geboren te Asten op 12-09-1677 als dochter van Martinus Theunis en Catharina Hendrix (zie Voormalig huis E110):

Compareerende voor de schepenen tot Asten off wij Francis Lamers, jongeman van Asten sijnde ouderdom omtrent de 24 jaren en Johanna Martens, jonge dochter in de ouderdom omtrent 23 jaren versoeckende drie sondaagse proclamatien onverhindert sullen gaan in de houwelijkse staat te worden bevestigt, actum 1 maij 1700.
Zijnde de drie voorschreven proclamatien sonder inspraak gedaan sijnde soo sijn die voorschreven personen getrouwt, actum de 16 maij 1700.

01

Het gezin van Franciscus Lamberts en Johanna Martens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 19-12-1700 Asten 22-10-1724
Gijsbertus Francis Conincx
Asten 08-05-1746
Jan Joost Kuijpers
Asten 10-10-1747 zie Voormalig huis B280
2 Johannes Asten 19-03-1703 Kind Asten ±1703
3 Catharina Asten 06-06-1707 Asten 02-11-1727
Johannes Jan Hendriks van de Meulendijk
Asten 30-01-1772 zie Julianastraat 9
4 Maria Asten 03-02-1709 Asten 18-01-1733
Joost Jacob Kuypers
Asten 10-10-1747  zie Voormalig huis G547
5 Cathalijn Asten 05-12-1710 Ongehuwd Asten 01-03-1767 woont later in bij
Hendrik Coopmans
6 Martinus Asten 01-11-1712

Helmond 02-12-1736
Johanna Hendrick Eenhouts

Asten 07-05-1746
7 Gerardus Asten 15-02-1715 Kind Asten ±1715

Samen met zijn vader handelt Franciscus Lamberts in pruiken:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 134; 15-01-1703:
Paspoort voor Lammert Fransen en Frans Lamberts, vader en zoon, ende contribueren ende betaelen in dese heerlijckheyt contributien, soo aent Gemeene Landt alsmede aen Vranckrijck ende Hispangien. Zij zijn zich generende int coopen ende vercoopen van paruycken ofte calothayeren. Verzoeke om hen te laten passeren en repasseren.

In de hoofdgeldlijst van 1717, de verpondingen van 1737 en de bewoningslijst over de periode 1736-1746 woont Frans Lamberts met zijn gezin in het huis:

Hoofdgeld XVIII-19; 05-03-1717:
Frans Lamers, Jenneke de vrouw, Jan, Tinis, Maike en Lijneke.

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 124 verso:
Frans Lamberts.
Huijs, hoff en aangelagh 2 lopense. In de bede ƒ 3-15-2.

Jaar Eigenaar nummer 35 Voordeldonk Bewoners nummer 35 Voordeldonk
1736 Frans Lamberts Frans Lamberts
1741 Frans Lambers Frans Lambers
1746 Frans Lamberts Frans Lamberts

Johanna Martens is op 28-03-1748 te Asten overleden en Frans Lamberts is op 05-04-1748 te Asten overleden en daarna worden hun goederen verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 142; 22-04-1748:
Jan Hendriks van de Meulendijk getrouwd met Catarina Frans Lambers, Joost Jacob Kuypers getrouwd geweest met Maria Frans Lambers, Catalijn Frans Lambers jonge dochter, zij is ziek, Johanna Enout weduwe Martinus Frans Lambers en haar kinderen. Allen voor zichzelf en mede voor de vijf onmondige kinderen van Gijsbert Coninx getrouwd geweest met Jenneke Frans Lambers, beiden overleden. Allen erven van wijlen Frans Lambers en zijn vrouw gewoond hebbende aan Voordeldonk. Zij verkopen de gereede haaffelijke en erffhaaffelijke goederen van hun ouders onder andere een paard ƒ 7,50, een koe ƒ 12,-, een os ƒ 14,-, een koperen ketel ƒ 7,-. Totale opbrengst ƒ 92,-.

Asten Rechterlijk Archief 148; 09-07-1748:

Jan Hendriks van de Moosdijk getrouwd met Catarina Frans Lambers, Joost Jacob Kuypers getrouwd met Maria Frans Lambers mede voor Catalijn, meerderjarige jonge dochter van wijlen Frans Lambers, Johanna Enouts weduwe Martinus Frans Lambers voor haar kinderen, Peter Martens als momboir over de onmondige kinderen van wijlen Jenneke Frans Lambers getrouwd geweest met Gijsbert Coninx. Zij verkopen de te velde staande rog en boekweyt onder andere op den Eekelhoff, op den Hoeckacker, neven de Heg, op den Ossenkamp, op het Plompvelt, op de Braak, aan de Koeystraat, aan de Waterplas, op de Nieuwenkamp, in de Loverbosch, op den IJserman. Totale opbrengst ƒ 130,-.

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 114; 21-12-1748:
Jan Hendriks van de Meulendijk man van Catarina Frans Lambers, Joost Jacob Kuypers man van Maria Frans Lambers voor zijn kinderen. Johanna Enouts weduwe van Martinus Frans Lambers voor haar kinderen. Peter Martens en Lambert Cornelis als voogden van de onmondige kinderen van wijlen Jenneke Frans Lambers man van Gijsbert Coninx. Lijneke Frans Lambers, meerderjarige jonge dochter. Kinderen en erven van Frans Lambers en Jenneke Martens.
Zij verkopen aan Hendrik Marcelis Berkers een huis, hof en aangelag aan Voordeldonk 2 lopense, ene zijde de straat, andere zijde kinderen Marcelis Berkers; land den Hoogenacker 2 lopense naast de kinderen Marcelis Berkers; land den Eekelhoff 2 lopense naast Joost Kerkers; land de Braakwinkel 2 lopense naast de kinderen Marcelis Berkers; land het Nieuwvelt 2 lopense naast de weduwe Willem van Hugten; land de Loverbosch 1 lopense naast de kinderen Marcelis Berkers; land den Hoek 2 lopense naast de kinderen Marcelis Berkers; groes de Plomp 6 lopense naast de kinderen Marcelis Berkers; groes den Eekelhoff 1 lopense naast Joost Kerkers; groes het Weyvelt 5 lopense aan de Koeystraat; groes den Ossekop 5 copse naast Goort Antonis. Belast met ƒ 333,- à 3 1⁄2% volgens schepenobligatie de dato 10-08-1742. Verponding ƒ 9-17-12 per jaar. Bede ƒ 3-01-04 per jaar. Koopsom ƒ 175,-.
Zij verkopen aan Lambert Cornelis land de IJsereman 1 lopense naast Andries Peters; land den Hekeler 2 1⁄2 lopense naast Goort Kuypers; groes de Meulenschouw 1 1⁄2 lopense naast Adriaan Lintermans. Belast met ƒ 1-10-0 per jaar aan het Gemene Land; 1⁄3e deel van ƒ 0-5-0 per jaar aan de Kerk van Asten; 1⁄3e deel van 1 vat en 3 cop rogge per jaar aan de erven Juffrouw Schenaarts in een meerdere rente van 24 vat rogge per jaar. Verponding ƒ 1-17-10 per jaar. Bede ƒ 0-13-14 per jaar. Koopsom ƒ 21,-.
Marge: Het armgelt deser conditie tot ƒ 3-2-8 betaalt aan de weduwe Martinus Frans Lamberts, voor haar arme kinderen.

Dochter Cathalijn Frans Lammers, die ongehuwd is gebleven, woont daarna bij Hendrik Coopmans (zie Voormalig huis G525).

Catarina Jan Andriessen, is geboren te Asten op 02-08-1682 als dochter van Johannes Andriessen en Maria Marcelis Claes Berckers (zie Voordeldonk 73). Zij bleef ongehuwd en is een tante van de kinderen van Marcelis Nicolaes Berkers. Zij verkoopt goederen en benoemd haar neven en nicht als erfgenamen:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 141verso; 07-08-1749:
Michael van Nieuwstad, als collecteur van de verpondingen, 1738, laat executeren de goederen van Catarina Andriesse, te Voordeldonk, om daaraan te verhalen ƒ 7-12-12 wegens verschuldigde verpondingen. De goederen zijn belast met ƒ 3,- per jaar aan het Gemene Land, ƒ 200,- aan Willem Geven en de erven Wilbert Verberne, te Lierop rentebrief de dato 28-12-1662, Asten. Op 11-05-1740 zijn de goederen geveild en hebben geen geld mogen gelden. Toen zijn de goederen opnieuw geveild exclusief de rentebrief van ƒ 200,- en aangekomen aan Antoni Haasen voor ƒ 30,- en 30 slagen. Deze koop is nooit bekrachtigd geworden. Op 18-06-1749 verzoekt Antoni Haasen wederom aan de Kempenaar, rentmeester van het Gemene Land, of de goederen niet aan hem opgedragen kunnen worden, omdat hij noodzakelijke reparaties aan het huis moet uitvoeren die hij niet wil doen zonder bekrachtiging. Besloten wordt om de aanbieding van Antoni Haasen te accepteren, mits deze de rente van ƒ 3,- per jaar aan het comptoir der Geestelijke Goederen blijft voldoen en tevens de achterstallige lands- en dorpslasten ƒ 63-16-10 en de overige gemaakte kosten, ƒ 200,-, betaald.
's Hertogenbosch notaris van Beusekom 23-06-1749. Antoni Haasen, schepen, verkrijgt dus ten behoeve van de kinderen Marcelis Berkers met name Hendrik, Peter, Francis en Maria huis, hof en aangelag 9 lopense, ene zijde kinderen Jan Stevens, andere zijde erven weduwe Paulus Hoefnagels, ene einde de Langstraat, andere einde de weg.

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 186 verso; 24-09-1750:
Catalijn Jan Driessen verkoopt aan Hendrik, Peter en Francis Marcelis Berkers en Peter Marcelis van Bussel een zeker gedeelte van huis, schuur, stal, land en groes. Haar aangekomen bij erfenissen en in gebruik bij de kinderen Marcelis Berkers. Koopsom ƒ 100,-.

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 27 verso; 24-09-1750:
Catalijn Andriessen, ziek, wonende bij Hendrik en Francis Berkers, aan Voordeldonk, testeert. Alle voorgaande makinge vervallen. Haar universele erfgenamen worden Hendrik, Peter, Francis en Maria Marcelis Berkers.

Catarina Jan Andriessen is op 16-10-1750 te Asten overleden:

02

Hendrik Marcelis Berkers is geboren te Asten op 07-04-1712 als zoon van Marcellus Marcelis Berckers en Antonia Antoni Peeters (zie Voordeldonk 73). Hij bleef ongehuwd en is in 1751 eigenaar van het huis, terwijl zijn broer Francis het huis bewoont:

Jaar Eigenaar nummer 35 Voordeldonk Bewoners nummer 35 Voordeldonk
1751 Hendrik Marcelis Berkers Francis Berkers

De cijnzenlijst over de periode 1709-1761 vat de verhuizingen samen:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 39 folio 30:
Hendrik, Peter, Maria en Francis Berkers bij koop 1749.
Frans Lamberts bij coop.
Jan Verhindert ende drie sijne kinderen uijt huijs, hoff ende erffve daertoe gehoorende onder Asten gelegen ter plaetse aende Voordeldoncq, groot ontrent drie lopenen, ene zijde de Koijstraet, andere zijde Willem Marcelis Claessen, ene einde de straete, andere einde Willem Celen. I st. I pul et 8 pars pul.

Hendrik Marcelis Berkers was schepen van Asten en maakte ook onderstaand voorval mee:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 110 verso; 15-10-1763:
Leendert van Riet en Jan Peters Verberne verklaren:
Gisteren, rond half vijf in de middag, met meer anderen van Someren is gekomen en omtrent de brug over de Aa, tussen Asten en Someren, heeft horen roepen: "Keert op" en vervolgens gezien heeft dat Hendrik Peter Houbraken, 18 jaar oud, kwam aanlopen van de kant van Ostaden, nemende de weg door de velden, naar de Aa, zijnde zonder kousen en blootshoofds. Hij is, circa vier velden boven de brug, in de Aa gelopen. Deponent is samen met Jan Peters Verberne daar naar toe gelopen om hem te redden, doch hebben wegens hoog water en de sterke stroom, niets kunnen doen. Zij hebben hem zien verdrinken. Het roepen: "Keert om" is gedaan door Peter Houbraken, de vader, die zijn zoon was nagelopen van zijn huiske. De vader was bevreesd voor weglopen omdat de jongen enige tijd niet bij zijn verstand was geweest.
Gisteravond, rond acht uur, is het lichaam gevonden en onder den toren in het luihuis gebracht. Hendrik Halbersmit en Jan Sauve, chirurgijns, verklaren alsnog dat zij het lichaam hebben gevisiteerd en geen andere doodsoorzaak hebben kunnen vinden dan verdrinking. Sauve verklaart verder dat hij veertien dagen geleden, in opdracht van Dokter Beels, te Helmond, de voornoemde Hendrik heeft adergelaaten om reden dat hij in zijn hoofd niet wel was en hij enige tijd niet bij zinnen is geweest. Dit was ook bekend aan Hendrik Berkers, schepen, alwaar Hendrik, als schaapsherder heeft gewoond.

Hendrik Marcelis Berkers verkoopt het huis aan zijn zwager Peter van Bussel en verhuist naar een ander huis (zie Voordeldonk 73 en Voordeldonk 75):

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 39; 01-03-1754:
Hendrik Marcelis Berkers verkoopt aan Peter van Bussel huis, schuur en stal, zijnde nieuw en aaneengelegen met hof en aangelag 2 lopense, ene zijde en einde de straat, andere zijde en einde kinderen Marcelis Berkers; land den Hoogenacker 2 lopense; land den Eekelhoff 2 lopense; land de Braakwinkel 2 lopense; land het Nieuwvelt 2 lopense; land de Loverbosch 1 lopense; land den Hoekacker 2 lopense; groes de Plomp 6 lopense; groes de Eekelhoff 1 lopense; groes het Weyvelt 5 lopense; groes den Ossenkop 5 copse. Belast met ƒ 333,- à 3 1⁄2% aan den Armen van Asten volgens schepenobligatie de dato 10-08-1742. Koopsom ƒ 6,-

Hendrik Marcelis Berkers is op 12-01-1772 te Asten overleden.

Peter Marcelis van Bussel is geboren te Asten op 14-02-1715 als zoon van Marcellus Fransen van Bussel en Helena Driessen (zie Busselseweg 9). Hij is op 05-02-1747 te Asten getrouwd met Maria Marcelis Berkers, geboren te Asten op 10-11-1718 als dochter van Marcellus Berkers en Antonia Antoni Peters (zie Voordeldonk 73):

03

Het gezin van Peter Marcelis van Bussel en Maria Marcelis Berkers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Marcellis Asten 14-10-1747 Someren 11-09-1774
Anna Antoni Scheerders
Asten 24-04-1785
Elisabeth Maria Fransen
Asten 12-11-1822 zie Voormalig huis G583
mijn oudgrootvader
2 Antonius Asten 14-10-1749 Eindhoven 16-05-1784
Johanna Verhagen
Eindhoven 22-02-1825 1790-1791 burgemeester
3 Helena Asten 07-02-1752 Asten 10-05-1789
Joannes Peter van Maris
Asten 13-11-1796
Antony van Loon
Asten 12-01-1824 zie Voordeldonk 69
4 Martinus Asten 07-02-1752 Asten 21-10-1798
Helena van Loon
Asten 20-04-1821 zie Voormalig huis G525
5 Petrus Asten 09-01-1754 Deurne 06-07-1788
Anna Maria Arnold Slaats
Asten 02-05-1798 zie Voormalig huis G481
6 Wilhelmus Asten 08-12-1755 Kind Asten ±1755
7 Helena Maria Asten 08-12-1755 Kind Asten ±1755
8 Joanna Maria Asten 27-12-1758 Asten 14-09-1794
Jan Albert Verheijen
Asten 09-09-1819 zie Kasteellaan 6 tot en met 8

Peter Marcelis van Bussel was van beroep klokkenmaker en in het rechterlijk archief van Asten van 1754 staat een opdracht voor het repareren van de torenklok van de Astense kerk:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 115 verso; 25-03-1754:
Alzo, alhier, het orologie van de gemeente, op den toorn enige reparatie nodig had, hebben drost en schepenen dit bestelt om te vernieuwen en te repareren. De opdracht is gegaan naar Johannes van Overbeek, meester orologiemaaker te Boxtel en aan Peter van Bussel orologiemaker, alhier. Zij zullen moeten veranderen, vernieuwen, repareren:
Het slagwerk in de klossen en busse en op ider eynde van de spille verbusse
Het slag off het sluytrat te veranderen met den ronsel dat het op en af kan schuyven om gemakkerlijker te stellen.
Ook het gankwerk in de busse en klosse te vernieuwen en ronsels daar gesleete sijn en vast te stelle met een nieuw schakelrat met diepe tande, een spil en leepel met staal, omdat het diep en egaal in malkander doet werken alsook.
Een nieuw opwindrat met een ronsel en een hantdraayer om beter te wesen voor het opwinnen en verder, daar het nodig is het geheele orologie in een goede staat te brengen
Het werk zal door een orologiemeester het werk verstaande, gecontroleerd worden. De aannemers moeten alles zelf doen en maken, de materialen leveren op eigen kosten en het horloge buiten kosten en lasten van de gemeente onderhouden in goede gangbare staat, dit gedurende de eerstkomende vijftien jaar. Aan de aannemers, ofwel aan Peter van Bussel zal voldaan worden eerst ƒ 75,-, dat na oplevering, visitatie en bevinding dat het loffelijk gemaakt is. Voor jaarlijks onderhoud, buiten kosten van de gemeente, zal ƒ 5,- betaald worden voor 15 jaar.

04

Bij een noodweer in 1760 is het huis beschadigd en de oogst van Peter Marcelis van Bussel vernield; hiervoor krijgt hij 200 gulden vergoeding:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 137; 22-08-1760:
Specificatque leyste ofte memorie geformeert door regenten van Asten. Na voorgaande publicatie op het aangeven der ingezetenen, wegens de schade hen overkomen terzake dat, op zaterdag 5 juli laatsleden door een extra swaar onweer, vergezelt met sware regen, stormwinden en swaare hagelslag waardoor de oogst te velde onder de nagenoemde uithoeken of haartgangen ten dele neergeslagen is. Ook is aan de huizen, schuren, boom- en tuinvruchten veel schade toegebracht. De oogst is op enige plaatsen voor de helft en op andere plaatsen minder geruïneerd. Op onderstaande lijst, die naar onze beste wetenschap is geformeert, is achter ieders naam gesteld het aantal lopense rogge dat door ieder was bezaaid, het aantal lopense der boekweit en zomervruchten en het bedrag der geleden schade, door de regenten is het minste of laagste bedrag getaxeert.
Op Voordeldonk Peter van Bussel: 16 lopense rogge, 4 lopense boekweit, vergoeding ƒ 100,-.
Op Voordeldonk Peter van Bussel: Aan sijn huys, stallinge en schuur om en te neder geslagen ƒ 100,

Peter Marcelis van Bussel pacht samen met zijn zwager Hendrik Marcelis Berkers (zie Voordeldonk 73) de klamptienden van de heer Franciscus Hyacinthus van Dongelbergen (zie Busselseweg 7):

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 172; 16-07-1761:
Francis Hyacint Baron de Dongelbergen, Heer van Blaarthem, eigenaar van verscheidene clamptienden die geheven en gecollecteert worden te Asten. Hij verpacht deze tienden aan Pieter van Bussel en Hendrik Marcelis Berkers. Pachttermijn 10 jaar. Sijnde dese verpagtinge van de rijende tiende met Mevrouw Beresteyn tegens het Gemene Land, sijnde het eene jaar seven en het ander jaar acht halve clampentiendens, soo grove als smalle tiendens. Pachtprijs 350 vat rogge per jaar en 100 vat boekweit per jaar maat van Eyndhoven te Asten te leveren. Borg staat Jan van Riet, president. Lasten zijn voor de verpachter.

Peter Marcelis van Bussel koopt samen met zijn schoonfamilie een schuur, land en groes op Voordeldonk en verkoopt een deel weer verder:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 143 verso; 11-01-1772:
Hendrik Marcelis Berkers verkoopt aan Peter Berkers, Peter van Bussel en Anneke Vervoordeldonk, weduwe Francis Berkers, ten behoeve van de kinderen, Antoni, Hendrik, Maria en Alegonde een schuur op Voordeldonk, tegenover het huis waar Francis Berkers woont hem aangekomen bij scheiding en deling van zijn ouders; land of groes 1⁄2 lopense; groes het Binnevelt 2 lopense. Koopsom ƒ 62,-.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 198 verso; 11-05-1772:
Peter Berkers en Peter van Bussel verkopen aan Anneke Vervoordeldonk, weduwe Francis Berkers, 2⁄3e deel onverdeeld in land en groes 1⁄2 lopense. Verkopers aangekomen bij transport de dato 11-01-1772. Koopsom ƒ 15,-

Peter Marcelis van Bussel moet een opgave doen voor reparaties aan het uurwerk van de kerktoren en het werk wordt hem gegund:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 208 verso; 15-02-1773:
Alsoo van tijt tot tijt klagte zijn voorgekomen dat de gemeentes orologie op den toorn, alhier, niet goet kan gaan doordien hier en daar is versleete. Drost en schepenen hebben opgedragen aan Pieter van Bussel, orologiemaker, alhier, om een visitatie te doen en opgave te doen van wat gedaan moet om het weer in goede gang en staat te brengen. Deze verklaarde dat het nodig is om:
1. Van het onderste rat van het gankwerk de tanden boven af te neemen en die dieper in te veylen alsoo dun en swak of gesleeten is.
2. Het tweede rat met ronsel te veranderen en de spil langer te maken off een nieuw in de plaats.
3. Een nieuw schakelrat te maken van kooper met ronsel en spil.
4. Daar op te maken een anker met staal en eynspil en slinger na den eysch.
5. Aan de spil van het onderste rat en een trekant kruys daar de ligters aan sijn twelk de uur doet slaan daar in een bus met een ster die de wijserspil dreyt en de spil in het midde te brengen.
6. Een nieuw ronsel aan den dreyer om op te winden.
7. Het slagwerk van het heel uur te versetten en de gaaten te verbussen. Daar het nodig is nog twee staave eyser van wedersijts te leggen daar de werken op staan.
8. Het slagwerk van het halff uur daarnevens in te setten in het selve vierkant en de ligters van wedersijts daarop te brengen na den eysch.
9. Den reep te leyen met twee rolle dat de steen evenwel nevens de muur hangten wel gaat.
10. Alle de ronsels die ingesleete sijn te vernieuwen en de gaaten die uytgeloopen zijn te verbussen.
11. Alle de ligters moete ook verhangen worden en de tuymelaars te veranderen en nieuw te maaken van het halff uur die regt boven het werk komt.
12. Een arm te brengen onder de wijserspil en den opdrayer van het slagwerk te verleggen.
Voorts alle hetgeene na den eysch tot een goet gankbaar orologie behoort met een goede lange slinger dat accuraat gaat heel en half uur op sijn tijt slaat en wijser wel kan wijsen. Soo ook als er niet meer wijsers op mogte komen.
Alsnog het vertrek waar het orologie hangt geheel op te knappen en te witten.
Het werk wordt gegund voor ƒ 100,- incluis het onderhoud tot Sint Jan 1776.

Peter Marcelis van Bussel koopt een huis in de Molenstraat (zie Burgemeester Wijnenstraat 13 en 15) en steekt zich daarvoor in de schulden:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 230; 20-04-1773:
Willem Verhaseldonk verkoopt aan Pieter van Bussel een huis met de kamers, hof en aangelag in de Moolestraat 1⁄2 lopense, ene zijde en einde de Kosterij, andere zijde Willem Verberne, andere einde Antoni Lomans. De kamer is verhuurd aan weduwe Zijnen voor ƒ 11,- per jaar. Koopsom ƒ 710,-.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 229; 20-04-1773:
Pieter van Bussel, aan Voordeldonk, is schuldig aan Jan Francis Timmermans ƒ 400,- à 3%. Marge: 19-06-1783 gelost.

Later ruilt hij dit huis met Godefridus Sauvé met een huis in de huidige Emmastraat (zie Voormalig huis G525)

De bewoningslijst over de periode 1756 -1781 laat Peter Marcelis van Bussel als eigenaar en bewoner van het huis zien:

Jaar Eigenaar nummer 35 Voordeldonk Bewoners nummer 35 Voordeldonk
1756 Peter van Bussel Peter van Bussel
1761 Peter van Bussel Peter van Bussel
1766 Peter van Bussel Peter van Bussel
1771 Peter van Bussel Peter van Bussel
1776 Peter van Bussel Peter van Bussel
1781 Peter van Bussel Peter van Bussel

Peter Marcelis van Bussel is op 16-06-1787 te Asten overleden en Maria Marcelis Berkers is te Asten op 24-03-1791 overleden. Ook zijn twee oudste zoons zijn van beroep klokkenmakers en zoon Antony van Bussel koopt koperen raderen in 1776 volgens het notitieboekje van Henricus Petit1

In 1793 verkopen zijn zonen enige goederen, waaronder horlogewerken:

Asten Rechterlijk Archief 155; 10-07-1793:
Marcelis van Bussel, alhier en Anthony van Bussel, te Eyndhoven, zullen verkopen staande horologie met speelwerk, taafelhorologiewerken welke agt dagen loopen, cabinet, tafels, stoelen, raamhout, vellingtafelen, eyke- en lindeboomen, planken, swaare gekapte en nog wassende eykeboomen, brandhout, vaatwerk, kabinet ƒ 42,-, horloge met speelwerk opgehouden ƒ 205,- tafelhorloge ƒ 37, schaven, draaibeitels, vijlen, zagen, effers, orgeltje ƒ 7,-, planken, brandhout. Opbrengst ƒ 285,-.

Ook in de 's Hertogenbossche krant van 8 mei 1798 staan advertenties waarbij door zoon Marcelis en zijn broer Antony roerende goederen te koop aangeboden:

05

Hieronder zien we enkele klokken van de hand van Antony van Bussel2:

De "Pofferklok" is een staande klok met ronde glazen wijzerplaat gevat in een kap, die wel iets wegheeft van een Brabantse muts of "poffer". Dit verklaart de bijnaam van de klok, die wordt toegeschreven aan de Eindhovense maker Antonius van Bussel (werkzaam rond 1785). De kast van de staande klok is uitgevoerd in vruchtboomhout en voorzien van gestoken opzetstukken in de vorm van een bloemenmand met twee guirlandes, die de ronde kap omlijsten.

06 07 08 09

In 1793 wordt de erfenis verdeeld waarbij Martinus, Helena en Johanna Maria elk een derde deel van het huis en land op Voordeldonk krijgen. Antony, Marcelis en Pieter krijgen een geldbedrag:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 2; 14-11-1793:
Anthony van Bussel, te Eyndhoven, Marcelis van Bussel, Martinus van Bussel, Pieter van Bussel, Jan Peters van Maris, getrouwd met Helena van Bussel, Jennemaria van Bussel. Kinderen en erven van Pieter van Bussel en Maria Berkers, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot krijgt Antony ƒ 466-13-6 zijnde 1⁄3e deel van ƒ 1400,-.
2e lot krijgt Marcelis ƒ 466-13-6 zijnde 1⁄3e deel van ƒ 1400,-.
3e lot krijgen Martinus, Jan Peters van Maris en Jennemaria van Bussel, elk voor een derde deel.
Martinus en Jennemaria elk de helft van huis en hof in het Dorp ½ lopense, ene zijde en einde Jan Janse Timmermans, andere zijde weduwe Wilhelmus Bruynen, andere einde de straat.
Martinus, Jan Peters van Maris en Jennemaria van Bussel, elk voor een derde deel in een huis, werkhuis, schop en hof op Voordeldonk, ene zijde weduwe Francis Berkers, andere zijde de Koeystraat.
Elk 1⁄3e deel in een akker over de Straat geheel 1 lopense 3 roede naast weduwe Peter van Maris.
Elk 1⁄3e deel in het Nieuwvelt geheel 2 lopense 44 roede naast kinderen Arnoldus van Geemert.
Elk 1⁄3e deel in het Nieuwvelt met de hei geheel 2 lopense 44 roede naast weduwe Peter Berkers.
Elk 1⁄3e deel in het Boonveld geheel 25 roede naast weduwe Francis Berkers
Elk 1⁄3e deel in den Braakwinkel geheel 10 lopense 8 roede naast Gerrit van Hugten
Elk 1⁄3e deel in land aan de Koeystraat geheel 3 lopense 35 roede naast weduwe Peter Berkers
Elk 1⁄3e deel in den Eekelhof geheel 3 lopense 43 roede naast weduwe Peter Berkers
Elk 1⁄3e deel in de Roetert geheel 4 lopense 8 roede naast weduwe Francis Berkers
Elk 1⁄3e deel in den Hansmansakker en Dries geheel 15 lopense 9 roede naast weduwe Peter Berkers
Elk 1⁄3e deel in land nevens de Straat geheel 27 roede naast weduwe Peter Berkers
Elk 1⁄3e deel in land in de Loverbosch geheel 2 lopense 1 roede naast kinderen Jan Tijs Haasen
Elk 1⁄3e deel in de Warandakker geheel 40 roede naast weduwe Peter Berkers
Elk 1⁄3e deel van de helft van het Wortelveltje op de Logten geheel 4 roede naast weduwe Jan Jansen
Elk 1⁄3e deel in de Koeystraat zijnde hooiveld geheel 2 lopense 38 roede naast weduwe Francis Berkers
Elk 1⁄3e deel in de Ossekop geheel 3 lopense 10 roede naast weduwe Peter Berkers
Elk 1⁄3e deel in de Papendonk geheel 2 lopense 36 roede naast weduwe Francis Berkers
Elk 1⁄3e deel in de Plomp geheel 5 lopense 17 roede naast weduwe Francis Berkers
Elk 1⁄3e deel in het Binenvelt geheel 1 lopense 45 roede naast kinderen Jan Tijs Haasen
Elk 1⁄3e deel in de Schaapsdries geheel 1 lopense 19 roede
En sal elck der condividenten van dit lot gehouden en verpligt wesen tot egalisatie uyt te keeren een somme van ƒ 425,-. En sullen de condividenten in deesen namelijk, Martinus, gehouden weesen voor zijn aandeel te blijven vergelden en betaalen 1⁄3e deel van de lands- en gemeentenslasten, chijnsen en pagten welke jaarlijx sullen vervallen betaalt moeten worden van de goederen in Voordeldonk gelegen en van huysing en wortelvelt, gelegen alhier, in en aan het Dorp voor de helft met de condivident Jennemaria mede voor 1⁄3e deel en de helft. En ook den condivident Jan Peters van Maris sal gehouden sijn om voor sijn aandeel daar in te vergelden en betaalen namelijk van de goederen gelegen en gehoorende bij de huysinge op Voordeldonk, de helft.
4e lot krijgt Pieter ƒ 466-13-6 zijnde 1⁄3e deel van ƒ 1400,-.

Het onverdeelde lot van Helena, Martinus en Johanna Maria van Bussel wordt verder verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 14c; 10-06-1797:
Antony van Loon getrouwd met Helena van Bussel en twee kinderen in een eerder huwelijk van Helena met Jan Peter van Maris, Martinus van Bussel en Jan Verheyen getrouwd met Jennemaria van Bussel. Zij verdelen de volgende goederen:
3e lot krijgt Jan Verheyen het werkhuis met de halve schop op Voordeldonk de grond blijft voor Antony van Loon; een nieuw huis en het land het Nieuwvelt waar het huis op staat naast Nol van Gemert 2 lopense 44 roede.

Jan Albert Verheijen als man van Jennemaria van Bussel, wonend op het neerhuis bij het kasteel (zie Kasteellaan 6 tot en met 8) verhuurt het huis:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 2 verso; 07-05-1803:
Jan Verheyen geeft in huur aan Jelis Peter Jelisse een huis en stal aan Voordeldonk 2 lopense, 44 roede. Samen met land en groes zoals verhuurder aangekomen bij deling op 10-06-1797.

Jaar Eigenaar nummer 35 Voordeldonk Bewoners nummer 35 Voordeldonk
1798 Jan Verheijen Jelis Peter Jelisse
1803 Jan Verheijen Jelis Peter Jelisse

In de verpondingen van 1810 wordt de bewoningsgeschiedenis samengevat:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Voordeldonk folio 119:
Helena weduwe Jan van Maris en 2 kinderen bij versterf 1794 ½ Jan Peter van Maris nomen uxoris ½ Marten van Bussel ¼ en Jennemie van Bussel ¼ bij deling 1793. Marcelis, Antoni, Martinus, Peter en Jennemie van Bussel en Jan Peter van Maris gehuwd met Helena van Bussel kinderen bij versterf 1793 van. Peter van Bussel.
Nummer 35 huijs, hof en aangelag 2 lopense.

In 1808 verkoopt Jan Albert Verheijen het huis aan Jelis Peter Jelisse:

Asten Rechterlijk Archief 107a; 22-08-1808:
Jan Aalbert Verheyen verkoopt aan Jelis Peter Jelisse huis met de halve schop op Voordeldonk; land het Nieuwveld waar het huis op staat 2 lopense, 44 roede; land het Boonveld 25 roede; 4 lopense, 8 roede van de Braakwinkel geheel 10 lopense, 8 roede; de helft van land aan de Koeystraat geheel 3 lopense, 30 roede naast Pero Swinkels; land / groes den Ekelhof 3 lopense, 43 roede; de helft van de Roetert geheel 4 lopense, 8 roede naast weduwe Francis Berkers; 2½ lopense land en 7 lopense groes van Fransmansakker en het Eeusel geheel 15 lopense, 9 roede naast Antony Franse Verhees; land aan de Loverbosch 2 lopense 1 roede; groes het Hooyvelt 2 lopense, 38 roede; de helft van de Plomp geheel 5 lopense, 17 roede; groes de Schaapsdries 1 lopense, 19 roede; groes het Biesvelt 40 roede. Belast met 2⁄3e vat rogge per jaar aan de erven Verster en Dekkers, te 's Hertogenbosch te betalen te Deurne, ƒ 0-2-7 per jaar aan het Boek van Asten in twee teksten, folio 29 en 48, ƒ 475,- à 4% de dato 05-07-1801 schepenen Asten, ƒ 400,- à 3% de dato 10-05-1805 schepenen Asten, ƒ 400,- à 5% de dato 31-12-1806 schepenen Asten. Koopsom ƒ 825,-.

Jelis Peter Jelisse is geboren te Asten op 03-11-1760 als zoon van Peter Jelis Vreynse en Maria Petri van Bussel (zie Voormalig huis E76). Hij is op 03-02-1793 te Asten getrouwd met Jennemaria Dirk Martens, geboren te Asten op 10-11-1760 als dochter van Theodorus Petri Martens en Elizabeth Joannis van Bussel (zie Voormalig huis E132):

10

Het gezin van Jelis Peter Jelisse en Jennemaria Dirk Martens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Theodorus Asten 04-03-1794 Kind Asten ±1794
2 Anna Asten 28-11-1796 Asten 11-05-1818
Wilhelmus van de Mortel
Asten 17-01-1836
3 Theodorus Asten 14-03-1799 Kind Asten ±1799

Jennemaria Dirk Martens is op 27-02-1808 te Asten overleden en Jelis Peter Jelisse is op 23-05-1830 te Asten overleden; maar in het kadaster over de periode 1811-1832 staat hij nog als eigenaar:

Kadaster 1811-1832; C803:
Huis en erf, groot 03 roede 04 el, Voordeldonk, klassen 7.
Eigenaar: Jelis Peter Jelissen.

Hieronder de kadasterkaart en daaronder de bijbehorende kadastergegevens:

11

12

Dochter Anna Jelisse is na het overlijden van haar ouders in het huis komen wonen na haar trouwen op 01-05-1818 te Asten met Wilhelmus van de Mortel, geboren te Asten op 03-05-1794 als zoon van Gerardus van de Mortel en Helena Roijmans (zie Voormalig huis G868). Na haar overlijden te Asten op 17-01-1836 is Wilhelmus van de Mortel hertrouwd op 17-01-1840 te Asten met Johanna van Helmond, geboren te Asten op 04-01-1813 als dochter van Egidius van Helmond en Anna Maria Bouwmans (zie Wolfsberg 16). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 komen we het echtpaar van de Mortel-van Helmond tegen op huizingnummer C129:

13

Wilhelmus van de Mortel is op 30-10-1867 te Asten overleden en zijn tweede echtgenote Johanna van Helmond woont daarna met haar kinderen en stiefkinderen in het huis tot haar vertrek met zoon Hendrik in 1869 naar haar zus Antonetta in Heusden (zie 't Hoekske 2). Zoon Jan van de Mortel, geboren te Asten op 27-05-1819, wordt dan eigenaar en het hoofd van het huis met vanaf 1869 huizingnummer C144.

Ook over de periode 1879-1890 en 1890-1900 woont Jan van de Mortel samen met zijn broer Jelis en zus Maria nog in het huis, tot zijn overlijden op 03-06-1895. Het huizingnummer van het huis is dan C146 en C141 respectievelijk:

14

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 25-01-1896 verkoopt Jan van de Mortel zijn vee en volgens de kadasterale legger verkoopt hij ook zijn huis.

De koper van het huis is Petrus Berkers, geboren te Asten op 21-10-1853 als zoon van Mathijs Berkers en Wilhelmina Ceelen (zie Voormalig huis E146) en woont in het huis. Hij is op 07-02-1896 te Asten getrouwd met Hendrika Verhoijsen, geboren te Someren op 14-04-1860 als dochter van Johannes Verhoijsen en Maria Looijmans. 

Ook in de periode 1900-1910 bewonen zij het huis met dan huizingnummer C150:

15

In 1906 verhuist Petrus Berkers met zijn gezin naar Vosselen (zie Dijkstraat 51) en verhuurt het huis aan Pieter Neervens, geboren te Vlierden op 27-05-1863 als zoon van Jacobus Neervens en Arnoldina Verstappen. Hij is op 01-05-1895 te Vlierden getrouwd met Francisca Verhoijsen, geboren te Vlierden op 10-01-1866 als dochter van Peter Verhoijsen en Hendrina Jacobs. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met huizingnummer C138:

16

In 1920 vertrekt Pieter Neervens met zijn gezin naar Vlierden, behalve dochter Hendrika Neervens, geboren te Asten op 10-09-1897. Zij is op 29-04-1920 te Vlierden getrouwd met Mathijs Berkers, geboren te Asten op 01-09-1897 als zoon van de vorige bewoner en eigenaar Peter Berkers en Hendrika Verhoijsen:

17

Het gezin van Mathijs Berkers en Hendrika Neervens verhuist naar de Wolfsberg (zie Voormalig huis E1050) en de boerderij wordt door Peter en Mathijs Berkers te koop aangeboden in de krant de Zuid-Willemsvaart van 29-04-1922:

De koper is Peter Kerkers die het een jaar later doorverkoopt aan Johannes Loomans, geboren te Asten op 15-11-1876 als zoon van Antonius Loomans en Johanna Catherina Slaats (zie Voormalig huis C763). Hij is op 17-02-1905 te Asten getrouwd met Petronella Kerkers, geboren te Asten op 10-03-1879 als dochter van Johannes Kerkers en Johanna Catharina Verheijen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met dan huizingnummer C122 dat ook bekend staat als Voordeldonk 2:

18

Ook over de periode 1930-1938 woont Johannes Loomans met Petronella Kerkers in het huis op Voordeldonk 2:

19

Johannes Loomans is door een ongeluk op 28-12-1935 te Asten overleden, zoals bericht in de krant De morgen van 30-12-1935.

Petronella Kerkers 06-04-1962 te Asten overleden.

 

Hun zoon Karel Johannes Loomans, geboren te Asten op 05-03-1906, is te Asten op 27-05-1932 getrouwd met Wilhelmina Petronella (Mina) Loomans, geboren te Asten op 29-06-1906 als dochter van Laurens Loomans Johanna Catharina Hoefnagels (zie Voormalig huis G636).

In de periode 1930-1938 woont Karel Johannes Loomans met zijn gezin in bij het huis van moeder Petronella Kerkers op Voordeldonk 2:

19a

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-08-1934 en in die van 19-01-1940 de geboortes van zonen Laurentius en Josephus:

19b 19c

Karel Johannes Loomans is als soldaat op 11-05-1940 te Alblasserdam overleden. Hij sneuvelde op 11 mei 1940 tijdens een bombardement op troepenconcentraties bij Alblasserdam, op korte afstand van de brug. Linksonder in de Eindhovensche en Meierijsche courant van 04-06-1940 het bericht dat hij is omgekomen. Hij is te Dordrecht begraven, waarvan rechtsonder een bidprentje en linksonder op de Grebbeberg bij Rhenen zijn ereteken3:

KarelLoomansEMC04061940.jpg

20

21

Wilhelmina Petronella (Mina) Loomans is op 19-02-1943 te Asten hertrouwd met Adrianus Johannes (Janus) van Heugten, geboren te Asten op 29-05-1910 als zoon van Hendrikus van Heugten en Johanna Maria Berkvens (zie Antoniusstraat 38).

Adrianus Johannes (Janus) van Heugten is op 06-07-1989 te Asten overleden en Wilhelmina Petronella (Mina) Loomans is op 09-06-1996 te Asten overleden en hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

21a

21b

Het huis is voor het laatst te zien op een kaart uit 1978 zoals hieronder in de gele cirkel is te zien. Op deze kaart toont ook nog de Voordeldonkse Broekloop (blauwe cirkel) en vlak daarbij het tracé voor de aanleg van de N279:

22

Overzicht bewoners

Hoeve op Vordeldonck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1641 Jacop Peters van Alphen Jacop Peters van Alphen
1642 Hendrick Peter Baeckermans Hendrick Peter Baeckermans
1645 Dirck Hendrick Baeckermans Asten ±1610 Dirck Hendrick Baeckermans Asten ±1610
1680 Dirck Hendrick Baeckermans Asten ±1610 Jan Verhindert Asten ±1640
1707 Jan Verhindert Asten ±1640 Jan Verhindert Asten ±1640
1713 Frans Lamberts Asten 28-07-1679 Frans Lamberts Asten 28-07-1679
Voordeldonck huis 35
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Frans Lamberts Asten 28-07-1679 Frans Lamberts Asten 28-07-1679
1741 Frans Lambers Asten 28-07-1679 Frans Lambers Asten 28-07-1679
1746 Frans Lamberts Asten 28-07-1679 Frans Lamberts Asten 28-07-1679
1751 Hendrik Marcelis Berkers Asten 07-04-1712 Francis Berkers Asten 19-07-1716
1756 Peter van Bussel Asten 14-02-1715 Peter van Bussel Asten 14-02-1715
1761 Peter van Bussel Asten 14-02-1715 Peter van Bussel Asten 14-02-1715
1766 Peter van Bussel Asten 14-02-1715 Peter van Bussel Asten 14-02-1715
1771 Peter van Bussel Asten 14-02-1715 Peter van Bussel Asten 14-02-1715
1776 Peter van Bussel Asten 14-02-1715 Peter van Bussel Asten 14-02-1715
1781 Peter van Bussel Asten 14-02-1715 Peter van Bussel Asten 14-02-1715
1798 Jan Verheijen Asten 24-01-1759 Jelis Peter Jelisse Asten 03-11-1760
1803 Jan Verheijen Asten 24-01-1759 Jelis Peter Jelisse Asten 03-11-1760
Kadasternummer C803
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C803 1830-1830 Jelis Peter Jelisse Asten 03-11-1760
C803 1830-1869 Wilhelmus van de Mortel Asten 03-05-1794
C803 1869-1896 Joannes van de Mortel Asten 27-05-1819
C803 1896-1922 Petrus Berkers Asten 21-10-1853
C803 1922-1923 Petrus Kerkers Asten 09-01-1856
C803 1923-1938 Johannes Loomans Asten 15-11-1876
Voordeldonk 2
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1808 Jelis Peter Jelisse Asten 03-11-1760 Jennemaria Martens Asten 10-11-1760 27-02-1808
1808-1830 Jelis Peter Jelisse Asten 03-11-1760 23-05-1830
1830-1836 Willem van de Mortel Asten 03-05-1794 Anna Jelisse Asten 28-11-1796 17-01-1836
1836-1840 Willem van de Mortel Asten 03-05-1794
1840-1859 Willem van de Mortel Asten 03-05-1794 Anna Jelisse Asten 28-11-1796
C129 1859-1867 Willem van de Mortel Asten 03-05-1794 Johanna van Helmond Asten 04-01-1813 30-10-1867
C129 1867-1869 Johanna van Helmond Asten 04-01-1813 weduwe Willem van de Mortel naar Heusden
C144 1869-1879 Joannes van de Mortel Asten 27-05-1819 met broer en zus
C146 1879-1890 Joannes van de Mortel Asten 27-05-1819 met broer en zus
C141 1890-1896 Joannes van de Mortel Asten 27-05-1819 met broer en zus
C141 1896-1900 Petrus Berkers Asten 21-10-1853 Hendrica Verhoijsen Someren 14-04-1860
C150 1900-1906 Petrus Berkers Asten 21-10-1853 Hendrica Verhoijsen Someren 14-04-1860 naar Vosselen
C150 1906-1910 Pieter Neervens Vlierden 27-05-1863 Francisca Verhoijsen Vlierden 10-01-1866
C138 1910-1920 Pieter Neervens Vlierden 27-05-1863 Francisca Verhoijsen Vlierden 10-01-1866 naar Vlierden
C138 1920-1922 Mathijs Berkers Asten 01-09-1897 Hendrica Neervens Asten 10-09-1897 Wolfsberg
C122 1922-1930 Johannes Loomans Asten 15-11-1876 Petronella Kerkers Asten 10-03-1879
2 1930-1935 Johannes Loomans Asten 15-11-1876 Petronella Kerkers Asten 10-03-1879
2 1935-1938 Petronella Kerkers Asten 10-03-1879 met zoon 28-12-1935

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 17 mei 2024, 13:12:31

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen