logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G826

Dit betreft een uit rond 1680 daterend huis in bezit van Philips Wouters de Groot, geboren te Asten op 10-07-1658 als zoon van Wouter Geven de Groot en Margaretha Anthonis Aerts (zie Voormalig huis C1318). Hij is op 04-07-1683 te Asten getrouwd met Elisabeth Philips Fransen, geboren te Asten rond 1660 als dochter van Philips Fransen en Elisabeth Peters:

Conjuncti sunt matrimonio Philippus Wouters et Elisabetha Philippi; testes Gerardus Vermeulen et Maria van de Cruijs.

In huwelijkse echt gebonden Philippus Wouters en Elisabetha Philippi; getuigen Gerardus Vermeulen en Maria van de Cruijs.

01

Het gezin van Philips Wouters de Groot en Elisabeth Philips Fransen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Francisca Asten 02-12-1683 Asten 05-06-1718
Judocus Jan Joosten
>1733 *
2 Catharina Asten 07-03-1685 Someren 27-02-1724
Jan Marcelis Honigmans
>1733
3 Margaretha Asten 16-03-1687 >1733
4 Elisabeth Asten 20-03-1690 Kind Asten ±1690
5 Petronilla Asten 06-08-1692 >1733
6 Walterus Asten 19-05-1695 >1733
7 Petrus Asten 20-05-1698 >1733
8 Godefridus Asten 04-03-1702 >1733

*  Francisca Philips woonde in Deurne en ontving voor haar huwelijk 100 gulden voor haar werk als dienstmeid bij Nicolaas van Ruth:

Asten Rechterlijk Archief 111 folio 81 verso; 03-02-1708:
Nicolaes van Ruth en Maria Janssen Verrijt, zijn vrouw, in de Steegen, testeren. Nicolaes ziek, Maria cloeck ende gesont. Alle voorgaande maeckselen vervallen. Zij prelateren, na hun beider overlijden aan Francyntien, dochter Philips Wouters de Groot ƒ 100,- wegens gedane diensten.

 Philips Wouters de Groot beleend samen met zijn moeder een stuk groes:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 191; 04-04-1684:
Margareta, weduwe Wouter Geven de Groodt, Philips Wouters de Groot en Peeter Andriessen getrouwd met Eyke Wouter de Groot. Zij dragen bij belening over aan Jan Hendrick Ceelen groes het Verborstvelt in den Bruynenweert 2 1⁄2 lopense naast Antonis Canters. Te lossen binnen 6 jaar met ƒ 100,- à 5%. Marge: 03-04-1690 voldaan. 

Philips Wouters de Groot verkoopt en beleent land:

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 7 verso; 31-12-1696:
Philips Wouters de Groodt verkoopt aan Philips Timmermans land het Liender 1 lopense naast de koper. Verponding ƒ 0-8-8 per jaar. 

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 11; 21-02-1697:
Philips Wouters de Groodt geeft in belening aan Lucas van de Loo, zijn zwager, groes in de Haseldonck 1 1⁄2 lopense naast Peter Fransen. Beleentijd 3 jaar en beleensom ƒ 120,- à 5%. 

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 89; 21-05-1699:
Philips Wouters de Groodt verkoopt aan Antonis Daendel Lomans land de Loverbosch 1 1⁄2 lopense naast Elisabeth Wouters; groes in de Haseldonck 7 copse naast Dielis van Weert. Belast met ƒ 1-10-0 per jaar aan Oldenzeel, te Helmont. Koopsom ƒ 140,-

Bij de verpondingen van 1680, 1707, 1709 en 1713 staat het huis op naam van Philips Wouters de Groot:

Verpondingen 1680 XIV-58; 36 verso:
Philips Wouters.

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 20 verso:
Philips Wouters.

Verpondingen 1709 XII-4 folio 22 verso:
Philips Wouters.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 81:
Philips Wouters. In de bede ƒ 0-9-2.

Philips Wouters de Groot moet getuigen over de wacht die hij gehouden heeft:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 13-11-1713:
Pieter de Cort, drossard, verzoekt aan schepenen om te verhoren Antony Coopmans, 65 jaar, Jan Bruystens, 58 jaar, Teunis Goorts, 66 jaar, Jan Hendrick Martens, 28 jaar, Jan Vrients, 70 jaar en Philips Wouters, 50 jaar.
Ofte sij op saterdagh savonts, wesende den 4 october 1713, niet hebben gehadt de waght op het casteel van Asten, tot assistentie van de dienaren der Justitie tot bewaring van Willem Mattijs Somers, aldaer, gedetineerde?
Allen antwoorden bevestigend.
Ofte zij, deponenten, den voornoemde Willem Mattijs Somers dien avont off naght nogh niet hebben gesien geboeyt aen handen en voeten en met een ketting aen eenen block vastgeslooten?
Allen verklaren ontrent de klocke seven uren op saterdag voorschreven den gedetineerde in sijn gevanckenis alsnog gesien te hebben.
Of zij niet weten op wat en hoedanige wijse den voornoemde Willem Mattijs Somers is los geraeckt en wie daer toe gecontribueert hebben?
Antony Coopmans verklaart onder andere snagts op de brug de wagt gehat te hebben, maer in het minste geen tumult ofte imant gehoort of gesien te hebben. Veel min te weten op wat wijse den gedetineerde is los geraeckt.
Jan Bruystens en Teunis Goorts verklaren als boven, met toevoeging dat hij de clocke snagts ten twaelf uren is afgelost, zonder 't minste eenige kennisse hiervan te hebben.
Jan Hendrick Martens verklaart hier int minste niets van te weten, hij heeft te clocke snagts ten een ure met den ondervorster wesen visiteren en de gevangene nog in sijn gevanckenis gevonden.
Jan Vrients en Philips Wouters weten niets.

Philips Wouters de Groot erft van zijn zus:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 26 verso; 06-07-1726:
Lijneke Wouters, weduwe Luycas van der Loo, in het Dorp, ziek, testeert. Alle voorgaande maakselen vervallen. Haar nalatenschap zal gaan naar:
Flips Wouters 1⁄5e deel; Lijs Tilens 1⁄5e deel; Eyke Wouters, de vrouw van Peeter Dries 1⁄5e deel; haar broeder en zusters, de kinderen van Teunis Wouters en Willemyn Goorts Verheyden en Elske Hendrik Aarts als representante van haar vader samen 1⁄5e deel; de vijf kinderen van haar zuster, Jenneke Wouters en Willem Abrahams 1⁄5e deel.

Asten Rechterlijk Archief 162a; 18-11-1726:
Taxatie van de onroerende goederen van Lijneke, weduwe Luycas van der Loo, overleden 22-09-1726:
Philips Wouters, alhier, is één der erfgenamen. Waarde:
Groes 3 lopense, ene zijde Willem Goort Loomans, andere zijde weduwe Tile Franssen, ene einde kleyne Aa, andere einde kinderen Flips Franse; ƒ 110,-. Groes 1 lopense, ene zijde Peeter Driesse, andere zijde en beide einden de mistweg; ƒ 10,-.
Land 1 lopense, ene zijde Jan Vriens, andere zijde Peeter Driesse en anderen, ene einde de straat, andere einde Peeter Tony Fransse; ƒ 8,-.
Land 1 lopense, ene zijde Willem Loomans, andere zijde de kinderen Mattijs Cuypers, ene einde Paulus van der Loo, andere einde Jan Vriens; ƒ 5,-.
Totaal onroerende goederen ƒ 133,-.
20e penning bedraagt ƒ 6-13-0.

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 86; 12-11-1727:
Flips Wouters, Peeter Driessen getrouwd met Ida Wouters, Lysbet Wouters weduwe Tilen Fransse, Wouter, zoon Antonis Wouters mede voor Goortje Antonis Wouters, zijn zuster, Jan, zoon Willem Loomans en Jenneke Wouters mede voor zijn verdere broers en zusters. Allen erven van wijlen Lijneke Wouters, weduwe Luycas van der Loo. Zij verdelen de nagelaten goederen volgens testament de dato 06-07-1726:
1e lot krijgt Flips land de Wolsberg 1 lopense, ene zijde de weduwe Jan Vriens, andere zijde Peeter Driessen, ene einde de straat, andere einde Peeter Teunis. Belast met 5 stuiver per jaar aan den Armen van Asten. Verponding 6 stuiver per jaar. Bede 5 stuiver per jaar. 

Philips Wouters de Groot is op 27-09-1732 te Asten overleden en de kinderen verkopen het huis aan Philips Jan Lintermans:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 214 verso; 05-03-1733:
Peternel, Wouter, Francyn, Catelijn, Margriet, Peter en Goort allen kinderen van Philips Wouters verkopen aan Philips Jan Lintermans een huis en hof 1 copse, ene zijde Tomas Pollen. Belast met ƒ 0-1-10 jaarlijks aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 38,-.

Waar al deze kinderen van Philips Wouters de Groot naar toe zijn gegaan, is vooralsnog niet bekend.

Philippus Jan Lintermans is geboren te Asten op 20-12-1700 als zoon van Johannes Philips Lintermans en Johanna Dierx van Weert (zie Voormalig huis C1329). Hij is rond 1725 getrouwd met Mechtildis Jacobs van den Berge, geboren rond 1700. Hieronder het gezin van Philippus Jan Lintermans en Mechtildis Jacobs van den Berge:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes ±1726 Ongehuwd ±1756 Bosschieter*
2 Maria Asten 11-05-1727 Blaarthem 05-03-1764
Willem van Baarschot
Zeelst 24-03-1801
3 Antonius Asten 27-04-1733 Asten 01-01-1757
Elisabeth Dielis van de Leensel
Asten 13-12-1781 zie Voormalig huis C647
4 Wilhelmus Asten 17-06-1735 Haarlem 06-04-1766
Catharina Reyniersse
Spaarnwoude 19-04-1814
5 Cornelius Asten 09-07-1737 Asten 09-05-1773
Aldegonda Coopmans
Asten 05-08-1781 zie ook Voormalig huis G583
en ook Wolfsberg 50

*  Johannes Lintermans wordt in 1756 genoemd als ervaren matroos bij de Verenigde Oostindische Compagnie die een kanon kan bedienen. Hieronder uit het Nationaal Archief Verenigde Oostindische Compagnie, archief 1.04.02, inventarisnummer 14226 folio 242:

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier van 1736 is Philippus Jan Lintermans eigenaar en bewoner van het huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 172 verso:
Philippus Lintermans.
Huijs en aangelagh 1 copse. In de bede ƒ 0-9-2.

Jaar Eigenaar nummer 12 Wolfsberg Bewoners nummer 12 Wolfsberg
1736 Philipps Lintermans Philipps Lintermans

In 1739 verkoopt Philippus Jan Lintermans het huis aan Johannes Jansen van Dijk en verhuist naar Voordeldonk (zie Voormalig huis C647):

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 184 verso; 07-03-1739:
Philips Lintermans verkoopt aan Jan Jan van Dijk een huis en hof in de Wolfsberg 3 copse, ene zijde Thomas Pollen, andere zijde en beide einden de straat; land 1 lopense naast Dries Peters. Belast met ⅓e deel van ƒ 0-5-0 jaarlijks aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 57-10-0.

Johannes Janssen Goorts van Dyck is geboren te Asten op 12-10-1691 als zoon van Johannes Jan Goorts en Catharina Driessen. Hij is op 21-11-1728 te Asten getrouwd met Johanna Jansen van Dol, geboren te Asten op 10-05-1705 als dochter van Johannes Jansen Doll en Johanna Jansen (zie Wolfsberg 8):

Juncti sunt matrimonio Jois Jansen van Dijck et Joanna Janssen; testes Arnoldus Willems van Heugten et Anna Janssen.

In huwelijkse echt gebonden Johannes Jansen van Dijck en Joanna Janssen; getuigen Arnoldus Willems van Heugten en Anna Janssen.

02

Het gezin van Johannes Jansen van Dijk en Johanna Jansen van Dol:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Asten 22-03-1731 Asten 31-10-1751
Johannes Jansen Slaats
Asten 22-12-1769 zie Voormalig huis G783
2 Johanna Asten 27-04-1733 Kind Asten ±1733
3 Johanna Maria Asten 13-08-1735 Asten 29-01-1758
Johannes Brunas
Asten 06-08-1773
4 Johannes Asten 09-01-1738 Deurne 25-01-1761
Elizabetha Eymers van Loon
Asten 13-05-1793 zie Voormalig huis C1333
en Jan van Havenstraat 1 
5 Wilhelmus Asten 18-02-1741 Asten 17-01-1768
Maria Wilhelmi Slaats
Asten 18-07-1792 zie Emmastraat 23
6 Bonaventura Asten 14-02-1745 Mierlo 18-10-1767
Anna Maria Goris
Mierlo 18-03-1768

In de bewoningslijst van het huis over de periode 1741-1756 is Johannes Jansen van Dijk eigenaar, hij woont elders in Asten (zie Voormalig huis G783). Nadat Johannes Jansen van Dijk op 29-09-1747 te Asten is overleden en Johanna Jansen van Dol op 28-10-1747 is overleden, zijn de kinderen eigenaar. Het huis wordt aan derden verhuurd:

Jaar Eigenaar nummer 12 Wolfsberg Bewoners nummer 12 Wolfsberg
1741 Jan Janse van Dijk Leendert Janse de Louw
1746 Jan Janse van Dijk Francis van de Mortel
1751 kinderen Jan van Dijk Francis van de Mortel
1756 kinderen Jan van Dijk Francis van de Mortel

Het huis wordt meestentijds bewoond door Franciscus Peters van de Mortel, geboren te Asten op 15-09-1704 als zoon van Petrus Janssen van de Mortel en Cornelia Wilhelmi Jois de Metser (zie Voormalig huis G868). Hij is op 19-11-1730 te Asten getrouwd met Catharina Peter Driessen, geboren te Asten op 22-09-1697 als dochter van Petrus Driessen en Maria Thonis (zie Oostappensedijk 40 en 42):

02a1

Het gezin van Franciscus Peters van de Mortel en Catharina Peter Driessen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 11-08-1733
2 Johanna Maria Asten 19-08-1735
3 Johannes Asten 24-06-1737

Franciscus Peters van de Mortel woonde eerder in het dorp (zie Prins Bernhardstraat 22). Hun kinderen zijn vermoedelijk jong overleden en Franciscus Peters van de Mortel en Catharina Peter Driessen wonen na 1760 nog elders in de Wolfsberg (zie Voormalig huis E1101). Catharina Peter Driessen is op 30-05-1771 te Asten overleden en Franciscus Peters van de Mortel is op 20-09-1776 te Asten overleden.

De situatie van het gezin van Johannes Jansen van Dijk en Johanna Jansen van Dol na het overlijden van beide ouders wordt weergegeven in onderstaand archiefstuk:

Asten Rechterlijk Archief 146; 04-02-1754:
Aan het College, Jan Tijssen van Dijk en Jan Joosten van Bussel als momboiren over de nog onmondige vier kinderen van Jan Jansen van Dijk en Jenneke Janse van Bussel, beiden overleden, geven te kennen dat zij, met Uw approbatie, zijnde van de dato 08-05-1752, een accoord en deling hebben gemaakt met Jan Janse Slaats getrouwd met Catrina, zuster van de onmondigen en dat aan Jan Janse Slaats is gebleven de meubelen, beesten en bouwgereedschap, voor ƒ 279,- te voldoen aan de onmondigen; de oogst, toen nog te velde, zou over de kinderen verdeeld worden; het huis en circa 40 lopense land en groes zou voor een jaar à ƒ 25,- verhuurd worden aan Jan Janse Slaats, gedurende dat jaar zou hij Bonaventura, de jongste der onmondigen onderhouden. Aan de supplianten is bij approbatie opgedragen de ƒ 279, - te ontvangen en daarvan de schulden en lasten der onmondigen te betalen en hiervan behoorlijk rekening te doen.
Jacob Hurkmans heeft nog in huur van de kinderen huis, land en groes in de Wolfsberg ƒ 30-00-00 per jaar, in de verponding ƒ 10-10-00 per jaar, in de bede ƒ 3-05-00 per jaar.
Francis van de Mortel heeft in huur een huis, land en groes in de Wolfsberg ƒ 45-00-00 per jaar.

De verpondingen van 1754 lopen al vooruit op de scheiding en deling van 1758, waarbij het huis toebedeeld wordt aan Johannes Brunas als man van Anna Maria Jansen van Dijk:

Verpondingen 1754 XIV-63 folio 205 verso:
Jan Brunas deijling 02-10-1758.
Nummer 12 huijs, hoff stallinge en aangelag ¾ lopense.

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 66a verso; 02-10-1758:
Peter Joosten van Bussel, momboir over Jan, Willem en Bonaventura, onmondige kinderen van wijlen Jan Jansen van Dijk mede geassisteerd met Jan Tijsse van Dijk, schepen, in plaats van Jan Janse Slaats, momboir, die deze deling ook aangaat. Jan Janse Slaats man van Catarina, dochter Jan Jansen van Dijk, Jan Brunas man van Maria, dochter Jan Jansen van Dijk. Allen kinderen en erven van Jan Jan Jansen van Dijk en Jenneke Jansen. Zij verdelen de nagelaten goederen.
4e lot krijgt Jan Brunas huis, stal, schop, hof en aangelag 3 copse, ene zijde Hendrik van der Paalen, andere zijde de straat; land over het huys 3 copse; land den Heesacker 5 copse; land de Fopperacker 3 lopense; land de Heesacker 2 lopense; land in de Holstraat 2 lopense; land in het Lindert 3 copse; het aangelag 1 lopense gekomen van Jan Dol; land de Loverbosch 1 lopense; land Goort Oomsacker 1 lopense; groes het Hofke 1 copse; groes in de Weert 2½ lopense; groes het Weyvelt 1 lopense; groes in het Lindert 3 lopense; het achterste stuk groes in de Haseldonk 1½ lopense. Dit lot omvat 12 lopense land en 10 lopense groes. Verponding ƒ 8-00-0 per jaar. Bede ƒ 2-12-0 per jaar. Belast met ½ vat + 1 maatje rogge per jaar aan Gistel, te 's Hertogenbosch; ƒ 1-14-8 per jaar aan den Armen van Asten.

Dochter Johanna Maria Jansen van Dijk, geboren te Asten op 13-08-1735 is op 29-01-1758 te Asten getrouwd met Johannes Bernardi Brunas, geboren te Asten op 06-12-1725 als zoon van Bernardus Brunas en Francisca Janse de Groot (zie Prins Bernhardstraat 24):

Juncti sunt Joannes Brunas et Maria Joannis van Dijck; testes Gerardus Brunas et Maria Petri van Bussel.

In echt gebonden Joannes Brunas en Maria Joannis van Dijck; getuigen Gerardus Brunas en Maria Petri van Bussel.

02a2

Het gezin van Johanna Maria Jansen van Dijk en Johannes Bernardi Brunas:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Franciscus Asten 14-01-1760 Asten 04-02-1787
Henrica Goort Kuijpers
Deurne 14-02-1845 Liessel
2 Johanna Maria Asten 28-08-1762 Asten 01-11-1795
Johannes Goort van Brussel
Asten 18-06-1828 * zoon Johannes zie ook Voormalig huis B673
zoon Godefridus zie Voormalig huis G640 en G641
3 Petrus Asten 21-11-1764 Asten 07-05-1797
Petronella Wilbert Aarts
Asten 11-02-1812
Anna Peter Martens
Asten 26-05-1831 zie Stegen 80
4 Johanna Asten 14-03-1768 Kind Asten ±1768
5 Francisca Asten 08-07-1770 Asten 10-09-1797
Johannes Peeter Geeven
Asten 28-10-1811 zie ook Voormalig huis C1173
6 Bonaventura Asten 25-09-1772 Nederweert 07-05-1811
Catharina Steuten
Nederweert 20-08-1830

* Johannis Goort van Brussel is geboren te Bakel rond 1756. Hij was in Asten nachtroeper net als zijn zoon Godefridus en kleinzoon Johannes. Hij is op 15-12-1842 te Asten overleden en zijn Jan en buurman Laurens Scheuninks doen aangifte, waaruit blijkt dat hij in de buurt van de Hemel moet hebben gewoond

Johannes Bernardi Brunas koopt nog een stuk land in de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 87; 24-01-1763:
Dirk Dirks en Dirk Peter Martens als voogden over Jenneke, Peter en Francyn, onmondige kinderen van Jan Francis Plenders en Jenneke Peter Martens zijn voor 1⁄4e deel erfgenaam van hun grootvader, Francis Plenders. Samen met hun moeder, die ook erfgenaam van 1⁄4e deel en met Francis Francis Plenders, erfgenaam van het ander 2⁄4e deel. Zij verkopen aan Jan Brunas groes den Bunder 1½ lopense. Verponding ƒ 0-12-0 per jaar. Koopsom ƒ 87,-.

In het huizenquohier over de periode 1761-1766 is Johannes Bernardi Brunas eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 12 Wolfsberg Bewoners nummer 12 Wolfsberg
1761 Jan Brunas Jan Brunas
1766 Jan Brunas Jan Brunas

Johannes Bernardi Brunas en Johanna Maria Jansen van Dijk verkopen in 1768 het huis aan Francis Kerkers en het eerder gekochte land aan Joost Philips van Heugten:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 44 verso; 06-08-1768:
Jan Brunas verkoopt aan Francis Kerkers een huis, hof en aangelag in de Wolfsberg 3 copse, ene en andere zijde en ene einde de straat, andere einde Hendrik van der Paalen; een akker, over het huis, waar de schuur opstaat 3 copse; het aangelag gekomen van Jan Dol 3 copse. Verkoper aangekomen bij deling de dato 02-10-1758. Koopsom ƒ 255-5-0.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 46 verso; 03-09-1768:
Jan Brunas verkoopt aan Joost Philips van Hugten groes den Bunder 1½ lopense. Koopsom ƒ 100,-.

Zij verhuizen naar Helmond en Johannes Bernardi Brunas komt later in de Stegen te wonen (zie Stegen 80).

Franciscus Gerardi Kerkers is geboren te Asten op 16-07-1702 als zoon van Gerardus (Gerit) Servati (Faas) Kerckels en Joanna Jansen Diricks (zie Voormalig huis E836). Hij is op 17-01-1751 te Leende getrouwd met Elisabeth Marceli Deenen, geboren te Someren op 16-08-1715 als dochter van Marcelis Jansen Deenen en Josijna Willems van Bree:

Contraxerunt matrimonium Franciscus Kerkers et Elisabeth Denen, coram me et testibus Joannes Meulendijck et Catharina Hoeben.

Huwelijkscontract tussen Franciscus Kerkers en Elisabeth Denen, voor mij en getuigen Joannes Meulendijck en Catharina Hoeben.

02b

Het gezin van Franciscus Gerardi Kerkers en Elisabeth Marceli Deenen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Gerardus Asten 18-12-1753 Lierop 15-01-1786
Maria Verhees
Lierop 01-07-1830
2 Judoca Asten 07-12-1755 Asten 23-02-1794
Henricus Peeter Verrijt
Asten 08-07-1816 zie Voormalig huis G479
3 Johannes Asten 01-11-1758 Asten 31-01-1796
Anna Maria Marcelis Jansen
Asten 08-06-1823 zie ook Voormalig huis G837
4 Johanna Maria Asten 10-05-1761 Kind Asten ±1761

Franciscus Gerardi Kerkers heeft een lening uitstaan:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 268; 09-03-1768:
Hendrik Coopmans is schuldig aan Francis Kerkers ƒ 100,- à 4%. Marge: 07-02-1778 gelost aan de weduwe Francis Kerkers.

Franciscus Gerardi Kerkers verkoopt een kamer in het huis van Antoni Jaspers (zie Voormalig huis E1035):

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 50 verso; 03-11-1768:
Francis Kerkers verkoopt aan Jan Daniel Coolen een kamer aan het huis van Antoni Jaspers, met den hof daarbij 1 copse, ene zijde en einde de gemeente, andere zijde de weduwe Antoni Jaspers, andere einde Hendrik Peter Driessen. Koopsom ƒ 125,-

Franciscus Gerardi Kerkers leende vaak geld uit:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 100; 20-09-1770:
Huybert Goort van Bussel, op Voordeldonk, is schuldig aan Francis Kerkers, op de Wolfsberg ƒ 200,- à 3%. Marge: 29-09-1784 gelost aan Jan Kerkers.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 114 verso; 21-12-1770:
Philips Reynders is schuldig aan Francis Kerkers ƒ 200,- à 3%. Marge 21-09-1802 gelost aan Jan Kerkers, als gelaste van zijn moeder.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 193. 02-04-1772:
Hendrik Verreyt, in de Steegen, is schuldig aan Francis Kerkers, in de Wolfsberg ƒ 100,- à 3%. Marge: 10-09-1777, gelost aan Elisabet Marcelis Deenen, weduwe Francis Kerkers.

Franciscus Gerardi Kerkers heeft eerder op de Bergweg onder Voordeldonk in het huis van zijn broer Judocus Gerardi Kerkers gewoond en in de bewoningslijst staat hij vanaf 1768 als eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 12 Wolfsberg Bewoners nummer 12 Wolfsberg
1771 Francis Kerkers Francis Kerkers

Franciscus Gerardi Kerkers is op 10-09-1775 te Asten overleden en zijn weduwe koopt nog een schuur en groes:

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 113 verso; 04-07-1803:
Jan van Helmond, Jelis van Helmond, Hendrik Huybert Mennen getrouwd met Peternella van Helmond, Arnoldus van Gerwen getrouwd met Helena van Helmond weduwe Peter Vriens, Maria van Helmond weduwe Abram van der Velde, te Strathem, Gerard Daniels getrouwd met Jenneke van Helmond, te Venrooy. Zij verkopen aan Elisabeth Deenen, weduwe Francis Kerkers een schuur met den Berg in 2 percelen 1 lopense 3 roede voor de koopsom van ƒ 119,-; groes het Vlasvelt 4 lopense 48 roede voor de koopsom van ƒ 396,-

Het huis staat over de periode 1776-1803 op naam van de weduwe en kinderen van Franciscus Gerardi Kerkers:

Jaar Eigenaar nummer 12 Wolfsberg Bewoners nummer 12 Wolfsberg
1776 weduwe en kinderen Francis Kerkers weduwe en kinderen Francis Kerkers
1781 weduwe en kinderen Francis Kerkers weduwe en kinderen Francis Kerkers
1798 weduwe en kinderen Francis Kerkers weduwe en kinderen Francis Kerkers
1803 weduwe en kinderen Francis Kerkers weduwe en kinderen Francis Kerkers

Elisabeth Marceli Deenen is op 03-04-1808 te Asten overleden en in 1810 verdelen de kinderen de goederen, waarbij het huis in bezit komt van Johannes Francis Kerkers:

Asten Rechterlijk Archief 132a; 27-12-1810:
Jan Francis Kerkers, Gerard Francis Kerkers, te Lierop, Hendrik Verrijt getrouwd met Josyna Francis Kerkers. Zij verdelen hun vaste goederen.
1e lot krijgt Jan Francis Kerkers huis en erf aan de Wolfsberg; land bij 't Huys 2 lopense 31 roede; land in de Loverbosch 2 lopense 47 roede; land in de Loverbosch 3 lopense 18 roede; land Fopperakker 3 lopense 1 roede; land den Dungen 48 roede; land het Hofke 4 roede; land den Appert 1 lopense 12 roede; land Heesakker 1 lopense 40 roede; groes den Berg 34 roede; land Liendersenkamp 40 roede; land het agterste Liender 2 lopense 18 roede; groes het Hooyvelt 43 roede; groes het Binnevelt 28 roede; groes Toemetveltje 1 lopense 36 roede; groes het voorste Wijvelt 3 lopense 11 roede; groes Lankveltje 1 lopense 30 roede. Hij zal aan de beide andere ƒ 250,- uitkeren.

Zoon Jan Francis Kerkers, geboren te Asten op 01-11-1758 is op 31-01-1796 te Asten getrouwd met Anna Maria Marcelis Jansen, geboren te Asten op 24-01-1763 als dochter van Marcellus Jansen Daniels en Anna Joannis Trouwen (zie Voormalig huis G535).

02c

Het gezin van Jan Francis Kerkers en Anna Maria Marcelis Jansen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Franciscus Asten 22-12-1796 Kind Asten ±1796
2 Marcellus Asten 09-05-1798 Kind Asten 17-05-1798
3 Anna Catharina Asten 29-06-1799 Asten 05-02-1830
Egidius Hendrik Stevens
Asten 10-11-1834
4 Francisca Asten 30-08-1801 Kind Asten 08-03-1804
5 Francisca Asten 15-09-1804 Asten 18-04-1834
Joannes van den Eerenbeemt
Asten 14-02-1884 zie Voormalig huis G854
6 Elizabetha Asten 12-09-1807 Kind Asten 15-01-1811

Jan Francis Kerkers erft van zijn schoonvader:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 73; 26-02-1798:
Willem Marcelis Jansen en Jan Kerkers getrouwd met Anna Maria Marcelis Jansen mede namens Jan van de Meulendijk getrouwd met Jennemie Marcelis Jansen, te Deurne en Joost Wijnen getrouwd met Hendrina Marcelis Jansen, te Someren en Jan Marcelis Jansen. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun vader.
1e lot krijgen Willem Marcelis Jansen, Jan Kerkers, Jan van de Meulendijk en Joost Wijnen ieder ƒ 25,- makende samen ƒ 100,-

Jan Francis Kerkers stelt zijn huis als borg voor een schuld aan de kerk van Asten:

Notarieel Archief 46-31 Asten 13-05-1823:
Jan Francis Kerkers is schuldig aan de Roomsch Katholieke kerk ƒ 650,-, als borg huis en hof gelegen op de Wolfsberg, groot 37 roede, ene zijde weduwe Hendrik van Helmond.

Jan Francis Kerkers is op 08-06-1823 te Asten overleden en Anna Maria Marcelis Jansen is te Asten op 09-05-1827 overleden. Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis nog onverdeeld op naam van de kinderen van Francis Kerkers:

Kadaster 1811-1832; G826:
Huis en erf, groot 02 roede 03 el, dorps Wolfsberg, klassen 9.
Eigenaar: Kinderen van Francis Kerkers.

03

04

Het huis is in handen gekomen van dochter Anna Catharina Kerkers, geboren te Asten op 29-06-1799. Zij is op 05-02-1830 te Asten getrouwd met Egidius Stevens, geboren te Asten op 27-01-1783 als zoon van Henricus Jansen Stevens en Anna Jelissen Hendriks. Egidius Stevens is sinds 14-03-1827 weduwnaar van Anna Maria Lintermans, geboren te Asten op 30-05-1786 als dochter van Johannes Adrianus Lintermans en Francisca Joannis Daendels (zie Voormalig huis C1331), met wie hij op 09-02-1814 te Asten getrouwd was.

De gezinnen van Egidius Stevens met Anna Maria Lintermans en met Anna Catharina Kerkers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 13-05-1815 Asten 25-01-1839
Johannes Slaats
Asten 10-07-1887 zie Voormalig huis G837
2 Johannes Asten 18-03-1818 Asten 18-02-1848
Goverdina Koolen
Asten 06-09-1856 zie ook Voormalig huis E309
3 Hendrina Asten 02-08-1820 Asten 24-02-1854
Albertus van Bussel
Asten 21-01-1916 zie Kasteellaan 1 tot en met 5
4 Franciscus Asten 02-11-1823 Kind Asten 02-11-1823
5 Antonius* Asten 20-04-1831 Asten 04-02-1882
Martha Wellens
Asten 08-01-1883 zie Kloostereind 2
6 Anna Maria* Asten 24-07-1833 Kind Asten 11-10-1849

* kinderen uit het tweede huwelijk

Anna Catharina Kerkers is op 10-11-1834 te Asten overleden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 woont Egidius Stevens met zijn gezin in het huis met huizingnummer D18:

05

Egidius Stevens is op 30-08-1860 te Asten overleden en het huis gaat bij een scheiding en deling over op zijn schoonzoon Albertus (ook Lambertus genoemd) van Bussel, geboren te Asten op 08-07-1821 als zoon van Antonie van Bussel en Joanna van der Weerden (zie Kasteellaan 1 tot en met 5). Hij is als landbouwer op 24-02-1854 te Asten getrouwd met Hendrina Stevens, geboren te Asten op 12-07-1820 als dochter van Jelis Stevens en Anna Maria Lintermans. In de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met vanaf 1869 huizingnummer D22 tot hun verhuizing in 1870 naar het neerhuis bij het kasteel te Heusden (zie Kasteellaan 1 tot en met 5). Later verkoopt Albertus van Bussel zijn grond in de Wolfsberg in de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-09-1902.

06

Het huis wordt verhuurd aan Francis Lintermans, geboren te Asten op 29-12-1836 als zoon van Johannes Lintermans en Elisabeth Sauvé (zie Voormalig huis C1329). Hij is als arbeider op 11-02-1865 te Asten getrouwd met Hendrica Bakens, geboren te Asten op 20-01-1835 als dochter van Ambrosius Bakens en Joanna Maria Jelissen (zie Voormalig huis G399). Ook in de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met huizingnummer D24:

07

Francis Lintermans verhuist kort daarna naar de Meijelscheweg te Heusden (zie Bleekerweg 7) en de nieuwe bewoner van het huis is Hendrikus van Laanen, geboren te Asten op 09-05-1831 als zoon van Franciscus van Laanen en Wilhelmina van Gogh (zie ook Voordeldonk 93). Hij is sinds 07-01-1860 weduwnaar van Antonia Verlijsdonk, geboren te Asten op 02-06-1828 als dochter van Martinus Verlijsdonk en Anna Maria Berkers (zie Voormalig huis G242), met wie hij op 19-08-1854 te Asten getrouwd was. Franciscus van Laanen is als arbeider op 23-11-1860 te Asten hertrouwd met Joanna Maria Kortooms, geboren op 15-12-1829 te Asten als dochter van Antonius Kortooms en Wilhelmina van Seccelen (zie ook Zand 1).

Zij verhuizen in 1882 naar D47 (zie Voormalig huis G1127) en in het huis komt wonen Petrus van Heugten, geboren te Lierop op 23-03-1830 als zoon van Antonie van Heugten en Wilhelmina van Dijk. Hij is als landbouwer op 10-02-1860 te Mierlo getrouwd met Johanna Konings, geboren op 13-04-1836 te Mierlo als dochter van Hendrik Konings en Catharina Vermulst. Petrus van Heugten is op 08-05-1887 te Asten overleden en ook in de periode 1890-1900 woont Johanna Konings met haar kinderen in het huis met dan huizingnummer D25:

08

Johanna Konings verhuist met haar kinderen naar A89 (zie Voormalig huis G1633) en de nieuwe bewoner van het huis is Hendrikus van Bussel, geboren te Asten op 10-09-1848 als zoon van Francis van Bussel en Anna Maria Kusters (zie Voormalig huis G847). Hij is als dagloner op 17-04-1885 te Asten getrouwd met Francisca Hoebergen, geboren te Asten op 11-08-1857 als dochter van Petrus Johannes Hoebergen en Johanna van Bussel (zie Stegen 58).

Het huis is rond 1897 door Albertus van Bussel verkocht aan Petrus van Stratum, die elders in de Wolfsberg woont (zie Wolfsberg 24 en 26).

Rond 1898 worden het twee woningen met het noordelijk gelegen kadasternummer G1853 (zie Voormalig huis G1853) en een huis met kadasternummer G1854. De nevenstaande kadasterkaart laat deze splitsing zien.

Mogelijk slaat onderstaande advertentie in de krant de Zuid-Willemsvaart van 18-05-1918 op de latere verkoop van de huizen door de erven van Petrus van Stratum:

09

In dit deel van het huis met kadasternummer G1854, in bezit van Petrus van Stratum (zie Wolfsberg 24 en 26), blijft Hendrikus van Bussel met zijn gezin wonen. Ook in de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer D25:

10

Zij verhuizen in 1904 naar D15 (zie Voormalig huis C1329) en de nieuwe bewoner van het huis is Wilhelmus van de Ven, geboren te Lierop op 29-08-1830 als zoon van Wilhelmus van de Ven en Petronella van Eijk. Hij is sinds 10-02-1867 weduwnaar van Petronella Bouwmans, geboren te Asten op 06-02-1828 als dochter van Johannes Bouwmans en Antonetta van der Linden (zie ook Voormalig huis E1027), met wie hij op 04-07-1861 te Aarle Rixtel getrouwd was. Hij is als gemeentewerker op 13-01-1900 te Asten hertrouwd met Paulina Geboers, geboren te Asten op 20-05-1850 als dochter van Johannes Geboers en Catharina van den Eijnden (zie Valkenierstraat 4). Zij is sinds 31-12-1897 weduwe van Josephus Evers, geboren te Asten op 28-05-1845 als zoon van Martinus Evers en Johanna Maria Crooijmans (zie Jan van Havenstraat 21), met wie zij op 31-01-1876 te Asten getrouwd was.

Wilhelmus van de Ven is op 12-01-1906 te Asten overleden en Paulina Geboers woont ook in de periode 1910-1920 in het huis met huizingnummer D20:

11

Aan het einde van de periode verhuist Paulina Geboers met haar gezin naar een door haar gekocht huis (zie Voormalig huis E1579). De nieuwe bewoner is Peter Johannes van der Linden, geboren op 21-07-1873 te Asten als zoon van Antonie van der Linden en Sophia Smits (zie Voormalig huis F872). Hij is als arbeider op 22-04-1907 te Aarle Rixtel getrouwd met Johanna Wilhelmina Dovens, geboren te Aarle Rixtel op 12-12-1876 als dochter van Petrus Dovens en Elisabeth Franken. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer D11:

12

Zij verhuizen eind 1924 naar Helmond en de nieuwe bewoner is Johannes Vlemmix, geboren te Deurne op 27-03-1887 als zoon van Hendricus Vlemmix en Johanna Maria Adriaans. Hij is op 27-08-1917 te Asten getrouwd met Josephina van de Ven, geboren te Asten op 26-04-1893 als dochter van Carel van de Ven en Johanna van Empel (zie Wolfsberg 29). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komen zij vanuit A294 (zie Sint Jozefplein 1) in het huis met huizingnummer D11, ook bekend staand als Wolfsberg 13, wonen:

13

In 1928 is komt het huis toe aan Johannes van Stratum, die elders woont (zie Wolfsberg 24 en 26) en het huis is verhuurd aan derden. Johannes Vlemmix verhuist aan het einde van de periode naar Wolfsberg 17 ( zie Wolfsberg 27) en de nieuwe huurder is Petrus van Bussel, geboren te Asten op 17-08-1899 als zoon van Godefridus van Bussel en Helena Catharina van Bussel (zie Voormalig huis C818). Hij is als fabrieksarbeider op 05-04-1927 te Bakel getrouwd met Agnes Peters, geboren te Kervenheim (D) op 21-02-1908 als dochter van Nicolaas Peters en Gertruda Hendrika Koenen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer D11, ook bekend staand als Wolfsberg 13:

14

Ook in de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Wolfsberg 13:

15

Rond 1935 wordt G1854 verenigd met G2388 tot G2412 (schuur en tuin), G2413 (tussenhuis, zie Wolfsberg 23) en G2414 (twee woningen, die rond 1937 worden samengevoegd) en verhuist Petrus van Bussel met zijn gezin naar Wolfsberg 18 (zie Voormalig huis G838). De kadasterkaart rechts brengt dit in beeld.

In het huis komt wonen Adrianus (Januske) Loomans, geboren te Asten op 14-04-1886 als zoon van Antonius Loomans en Johanna Catharina Slaats (zie Voormalig huis E1101). Hij is als arbeider op 28-04-1922 te Asten getrouwd met Hendrika Johanna (Drieka) Welten, geboren te Asten op 05-05-1896 als dochter van Johannes Welten en Wilhelmina Cuijpers (zie Voormalig huis G443). 

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komen zij vanuit Stegen 12 in het huis op de Wolfsberg 13 wonen:

16

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 02-06-1933 en van 28-03-1935 de geboortes van dochter Louisa en van zoon Leonardus:

17 18

Zij verhuizen in 1937 naar de Bergweg 2a (zie Bergweg 16) en vanuit Kerkstraat 19 komt in het huis wonen Johannes Hubertus Hoefnagels Adelheid (Bert) Hoefnagels, geboren te Asten op 30-05-1910 als zoon van Antonius Hoefnagels en Helena Maria Huberta van den Berkmortel (zie Voormalig huis G837). Hij is als landbouwer te Asten op 23-04-1937 getrouwd met Anna Maria (Marie) Cauven, geboren te Helden op 25-06-1912 als dochter van Anthonius Cauven en Johanna Gertrudis Bertrams. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij vanaf rond 1939 in het huis op Wolfsberg 13:

19

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 25-03-1942 en het Peelbelang van 11-11-1944 de geboortes van zonen Mathias en Johannes:

20 21

Johannes Hubertus Adelheid Hoefnagels vindt een zak met inhoud en als eerlijke vinder meldt hij dit in het Peelbelang van 26-05-1945:

22

Johannes Hubertus Hoefnagels Adelheid (Bert) Hoefnagels is op 25-02-1996 te Asten overleden en Anna Maria (Marie) Cauven is op 18-09-2001 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

23

24

Het rond 1937 met Wolfsberg 11 (zie Voormalig huis G1853) samengevoegde huis met kadasternummer G2414 wordt rond 1972 afgebroken en heeft gelegen ter hoogte van de splitsing Wolfsberg en Hoogstraat.

Overzicht bewoners

Hoeve op Wolfsberg
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Philip Wouters de Groot Asten 10-07-1658 Philip Wouters de Groot Asten 10-07-1658
1733 Philippus Jan Lintermans Asten 20-12-1700 Philippus Jan Lintermans Asten 20-12-1700
Wolfsberg huis 12
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Philipps Lintermans Asten 20-12-1700 Philipps Lintermans Asten 20-12-1700
1741 Jan Janse van Dijk Asten ±1700 Leendert Janse de Louw Asten 06-04-1708
1746 Jan Janse van Dijk Asten ±1700 Francis van de Mortel Asten 15-09-1704
1751 kinderen Jan van Dijk Asten 13-08-1735 Francis van de Mortel Asten 15-09-1704
1756 kinderen Jan van Dijk Asten 13-08-1735 Francis van de Mortel Asten 15-09-1704
1761 Jan Brunas Asten 06-12-1725 Jan Brunas Asten 06-12-1725
1766 Jan Brunas Asten 06-12-1725 Jan Brunas Asten 06-12-1725
1771 Francis Kerkers Asten 16-07-1702 Francis Kerkers Asten 16-07-1702
1776 weduwe en kinderen Francis Kerkers Someren 16-08-1715 weduwe en kinderen Francis Kerkers Someren 16-08-1715
1781 weduwe en kinderen Francis Kerkers Someren 16-08-1715 weduwe en kinderen Francis Kerkers Someren 16-08-1715
1798 weduwe en kinderen Francis Kerkers Someren 16-08-1715 weduwe en kinderen Francis Kerkers Someren 16-08-1715
1803 weduwe en kinderen Francis Kerkers Someren 16-08-1715 weduwe en kinderen Francis Kerkers Someren 16-08-1715
Kadasternummer G826
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G826 1832-1882 Egidius Stevens Asten 17-08-1784
G826 1882-1897 Albertus van Bussel Asten 08-07-1821
G826 1897-1898 Petrus van Stratum Asten 16-02-1850
G1854 1898-1928 Petrus van Stratum Asten 16-02-1850 splitsing
G1854 1928-1935 Johannes van Stratum Asten 01-09-1894
G2414 1935-1938 Johannes van Stratum Asten 01-09-1894 vereniging
Wolfsberg 13
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1808 Elisabeth Marceli Deenen Someren 16-08-1715 weduwe Kerkers 03-04-1808
1808-1823 Jan Francis Kerkers Asten 01-11-1758 Anna Maria Jansen Asten 27-01-1760 08-06-1823
1823-1827 Anna Maria Jansen Asten 27-01-1760 weduwe Kerkers 09-05-1827
1827-1830 bewoning onbekend
1830-1834 Egidius Stevens Asten 17-08-1784 Anna Catharina Kerkers Asten 29-06-1799 10-11-1834
1834-1859 Egidius Stevens Asten 17-08-1784 met kinderen
D18 1859-1860 Egidius Stevens Asten 17-08-1784 met kinderen 30-08-1860
D18 1860-1869 Albertus van Bussel Asten 08-07-1821 Hendrina Stevens Asten 12-07-1820
D22 1869-1870 Albertus van Bussel Asten 08-07-1821 Hendrina Stevens Asten 12-07-1820 naar Heusden
D22 1870-1879 Francis Lintermans Asten 29-12-1836 Hendrica Bakens Asten 20-01-1835
D24 1879-1880 Francis Lintermans Asten 29-12-1836 Hendrica Bakens Asten 20-01-1835 naar Heusden
D24 1880-1882 Hendrikus van Laanen Asten 09-05-1831 Joanna Maria Kortooms Asten 15-12-1829 naar D47
D24 1882-1890 Peter van Heugten Lierop 23-03-1830 Johanna Konings Mierlo 13-04-1836 08-05-1887
D25 1890-1892 Johanna Konings Mierlo 13-04-1836 weduwe van Heugten naar A89
D25 1892-1897 Hendrikus van Bussel Asten 10-09-1848 Francisca Hoebergen Asten 11-08-1857
1897 huis gesplitst in twee huizen
D25 1897-1900 Hendrikus van Bussel Asten 10-09-1848 Francisca Hoebergen Asten 11-08-1857
D25 1900-1904 Hendrikus van Bussel Asten 10-09-1848 Francisca Hoebergen Asten 11-08-1857 naar D15
D25 1904-1906 Willem van de Ven Lierop 29-08-1830 Paulina Geboers Asten 20-05-1850 12-01-1906
D25 1906-1910 Paulina Geboers Asten 20-05-1850 weduwe van de Ven
D20 1910-1920 Paulina Geboers Asten 20-05-1850 weduwe van de Ven naar D63
D11 1920-1924 Peter Johannes van der Linden Asten 21-07-1873 Johanna Wilhelmina Dovens Aarle 12-12-1876 naar Helmond
D11 1924-1929 Johannes Vlemmix Asten 27-03-1887 Josephina van de Ven Asten 26-04-1893 Wolfsberg 17
D11 1929-1930 Petrus van Bussel Asten 17-08-1899 Agnes Peters Kervenheim 21-02-1908
13 1930-1935 Petrus van Bussel Asten 17-08-1899 Agnes Peters Kervenheim 21-02-1908 Wolfsberg 18
13 1935-1937 Adrianus Loomans Asten 14-04-1886 Hendrika Johanna Welten Asten 05-05-1896
13 1937-1938 Johannes Hubertus Hoefnagels Asten 30-05-1910 Anna Maria Cauven Helden 25-06-1912

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 27 februari 2024, 09:57:12

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen