logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis E1044

Mede op basis van een archiefstuk uit 1595 en een deel van een archiefstuk uit 1639 is een reconstructie gemaakt van de familie Duyssen:

Asten Rechterlijk Archief 66B folio 111A ;22-03-1595:
Jan Wilbrort Vyschsers soen verkoopt aan Derick Derick Duyssen een huizing, hof, hofstad en erfenis in de Wolfsberch, ene zijde de erfgennamen Aert Henrick Vrientss, andere zijde en ene einde de weduwe Lauwreyns Thijs, andere einde de straat. 

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 10 verso; 10-02-1639:
Willem Gerits getrouwd met Margriet, weduwe Tielen Dircx Duyssen, voor de helft en Philips Goorts getrouwd met Marike, dochter Tielen Dircx Duyssen, Wilbort Daendels getoruwd met Lijsken, dochter Tielen Dircx Duyssen voor de andere helft. Zij verdelen de nagelaten goederen van Tielen en Margriet.
2e lot krijgen Philips Goorts en Wilbort Daendels huis, hof en hofstad in de Wolsberch, waar eertijds Dirck Duyssen heeft gewoond, ene zijde erfgenamen Joosten van Weert, andere zijde erfgenamen Dirck Vreynssen, ene einde de straat, andere einde dezen ontvanger

Derick Derick Duyssen woonde dus in een huis in de Wolfsberg in 1639 gelegen tussen de erven Dirck Laurensen (Vreynsen) en de erven Joosten van Weert. Op basis van burenonderzoek, de familie Laurensen woonde op E1056 en de erven Joosten van Weert op E1050, moet dit huis gelegen hebben in de nabijheid van dit huis E1044.

Derick Derick Duyssen is geboren rond 1560 en rond 1585 te Asten getrouwd met Peerken Dielis Smolders, geboren te Asten rond 1563. Hieronder het gezin van Derick Derick Duyssen en Peerken Dielis Smolders:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Tielen Asten ±1587 Asten ±1610
Margriet Reynder Thyssen
Asten ±1636
2 Jan Asten ±1595 Asten ±1625
Eytien Antonissen
Asten ±1655 zie Keizersdijk 6
3 Aert Asten ±1600 Lierop ±1630
Geertruydt Aert Verheyden
zonen Hendrick
en Jan

Derick Derick Duyssen wordt in het archief van 1600 als setter genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 4 folio 495; 1600:
Derick Duyssen en Jan Willem Henricx hebben hun eed gedaan van commer, bede en andere lasten te setten. Op molestatie staat een peen van 100 daalder.

Derick Derick Duyssen koopt en verkoopt land in het Liender en de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 20; 03-06-1609:
Jasper Tielmans verkoopt aan Joost Jan Willems en Derick Duysen hooibeemd int Lielder naast erfgenamen Laureyns Thijssen. Belast met 21 stuiver te weten dry bosch ponden in bosch te betalen, vijftenhalven gulden aan Anneken Maes Heynen.

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 35 verso; 10-11-1609:
Derick Derick Duyssen en Tielen, zijn zoon, verkopen aan Jan Jan Wouters land bij 't Dorp den Bruysteman naast erfgenamen Laureyns Thijssen.

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 178 verso; 09-05-1612:
Glaudius Ideleth, schout en Frans Verlynden verkopen aan Derick Derick Duyssen land bij de Wolfsberch naast Jan Gelis Smulders.

Derick Derick Duyssen bezit een huis in de Wolfsberg naast Joost Jan Willems:

Asten Rechterlijk Archief 67a folio 124; 08-02-1617:
Joost Jan Willems verkoopt aan Daniel Frans Coolen een cijns van 1½ gulden per jaar. Onderpand huis, hof en land in de Wolfsberch naast Derick Duyssen.

Derick Derick Duyssen wordt benoemd als goede man:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 17-09-1630:
Om de verschillen op te lossen wordt, voor schepenen voorgesteld, om goede mannen te kiezen. Benoemd worden Silvester Coppens te Liesselt voor Mathijs Tijssen van Hooff, Marcelis Peter Jacops voor Phlips Peeter Slaets. En zij kiezen weer Jan Gortssen van Geldrop, Dierick Dierick Duyssen. Was getekend Vester Wilborts, Jan Goyaerts Coppens. Dit is dmerck Dierick Dierick Duyssen.

Derick Derick Duyssen koopt een cijns en verkoopt land:

Asten Rechterlijk Archief 72 folio 16 6-02-1631:
Jan Jan Stouwen verkoopt aan Dierck Dierck Duyssen een cijns van ƒ 200,- à 6%. Onderpand huis, hof, land en groes aan Voordeldonck 7 lopense, ene zijde erfgenamen Jan Henricx, andere zijde en ene einde Jan Lenarts, andere einde de straat. Belast met ƒ 50,- aan Aert Joosten van de Vorst. Naschrift: 21-06-1640 gelost aan de erfgenamen Dirck Duyssen door Aert Jan Stouwen en Heylken, zijn geswije (zuster).

Asten Rechterlijk Archief 72 folio 67; 29-07-1631:
Dierck Dierck Duyssen verkoopt aan Reynder Jan Heuchtiens land ontrent het Dorp 1 lopense 12 rode 3 voet, naast Jan Aert Teussen.

Bij een getuigenverhoor wordt de leeftijd van Derick Derick Duyssen gemeld, zodat we weten dat hij rond 1560 is geboren:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 15-10-1631:
Claude Ideleth, schout, aanlegger contra Bonaventura Mathijssen, gedaagde. Getuigenverhoor ten behoeve van Jan Janssen, schepen.
Of zij 17 octobris 1630, dag van de injuriën, bij en vanwege Mathijs Tijssen, vader van de verweerder zijn geweest, om als schepenen te staan over een publieke akte en instrument van verweerders vader cum suis aangaande?
Of toen die verweerder, zeer fulminerende en razende niet is gekomen in dit gezelschap, twist en kijvagie zoekende tegen zekere arbiters en commissarissen?
Of die verweerder alsdan niet Jan Janssen in sijn aensicht heeft geslaeghen en gecrabt ende denselve gestoort heeft in sijn officie?
Marcelis Peter Jacobs, 61 of 62 jaar oud, verklaart dat zij bezig waren met zaken tussen de vader van gedaagde en Philips Peter Slaets. Dat gedaagde toen is binnengekomen drinckende, seer gestoort wesende, met veele woorden opsoeckende de ghene die alsdoen in de vuytspraecke van sijns vaeders saecke waeren doende geweest. Van het slaan en krabben heeft hij niet gezien.
Dirck Dirck Duyssen, 70 jaar zijn verklaring komt overeen met vorige getuige.
Gielis van de Meulen verklaart het geheel eens te zijn met het tweede artikel.

Derick Derick Duyssen breidt zijn bezit van land in de buurt van de Wolfsberg uit:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 29; 03-04-1632:
Peter Jan Cuppens heeft bij erffwisseling overgedragen aan Dirck Dirck Duyssen en Jan Anthonis Selen, als momboiren van Heylken weduwe Marcelis van de Goor en haar kinderen, zijn deel, in groes het Ven geheel 4½ lopense naast Bruysten Isbouts.

Derick Derick Duyssen woont in de buurt van zijn zwager Jan Dielis Smolders en de familie Martens van Heugten:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 65; 22-03-1633:
Jan Jelis Smolders verkoopt aan Meester Anthonis Daniels en Jacop van den Bomen, pater des Convents te Ommel een cijns van ƒ 150,- à 5½%. Onderpand huis, hof, hofstad en land in de Wolsberch, ene zijde Philips Slaets, andere zijde en ene einde de straat, andere einde Dirck Duyssen.

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 66; 31-01-1636:
Gerart Aerts, Willems Willems en het onmondige kind van Dirck Martens verkopen aan hun zwagers en ooms Anthonis Martens en Peter Martens van Heuchten, gebroeders huis, schuur, hof en land in het Dorp, ene zijde Dirck Duyssen, andere zijde Michiel Franssen, ene einde Frans de Cremer, andere einde de straat. Belast met ƒ 100,- aan 's Hertogenbosch, uit een meerdere rente met Keris Aelbers en Philips Isbouts; 4 gulden 10 stuiver per jaar aan het Convent van Ommel.

In 1636 breekt een grote pestepidemie uit en Derick Derick Duyssen en naar we later zullen zien ook zijn zoon Tielen, worden daar samen met vele andere Astenaren slachtoffer van. Onderstaande akte uit 1638 noemt al de erfgenamen van Derick Derick Duyssen:

Asten Rechterlijk Archief 75 losse akte; 05-02-1638:
De erfgenamen van Philips Slaets en Maria dochter Reynder Mathijssen verkopen aan Goyart Geldens Shaenen land, ene zijde Hendrick Peeters, andere zijde erfgenamen Jan Jelis Mulders, ene einde Philips Goyarts, andere einde erfgenamen Dirck Duyssen.

Peerken Dielis Smolders, als weduwe van Derick Derick Duyssen, verkoopt een huis in het dorp en verdeelt de goederen met de tweede echtgenoot van haar schoondochter Margriet Reynder Thyssen:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 131; 09-07-1638:
Meester Mathijs van den Hove, schout, en Willem Geritssen als momboiren van Peerken, weduwe Dirck Dircxen Duyssen, verkopen aan Jan Anthonis Mennen huis en hof in het Dorp, ene zijde Heylken Spaengjaerts en weduwe Meester Jan Henricx, andere zijde Jan Jan Slaets, ene einde erfgenamen Ideleth, andere einde de straat.

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 9 verso; 09-02-1639:
Peerken, weduwe Dircx Duyssen geassisteerd met Meester Mathijs van den Hove ter eenre en Willem Gerits getrouwd met Margriet, weduwe Tielen Dircx Duyssen, ter andere zijde. Zij akkorderen betreffende het versterf en goederen door Dirck Duyssen achtergelaten. Peercken zal ontvangen het huis in het Dorp dat Jan Peeter Mennen gekocht heeft; een akkerke ontrent de Molen gekomen van Peerkens, eerste man; een drieske in de Wolsberch opte Dunghen, over de Waterlaet naast erfgenamen Joost Willems; de helft van alle pachten en renten tot het overlijden van Dirck Duyssen; mede te genieten alle actieve en passieve handschulden; ƒ 50,- van het geld door Dirck Duyssen nagelaten; ƒ 35,- te ontvangen van Willem Goorts. Willem zal ontvangen de rest van de goederen.

Peerken Dielis Smolders ziet af van een nalatenschap van Engelken Tijs Schepers, weduwe van hun broer Reynder Dielis Smolders:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 29; 24-02-1649:
Peerken, weduwe Dirck Duyssen en haar momboir mede namens Jan Dielis Smolders, alias Caelcop, Peter Hanricx namens Joost Willemssen Verhyndert. Zij zien af van alle pretenties op de goederen, achtergelaten door wijlen Engelken, dochter Reynder Smolders, gelegen op de Hyndert, waar Jan de Laser in woont. Met uitzondering van den achterstel aengaende Jan Smolders Caelcop van ƒ 84,- die Jan de Laser zal moeten betalen vanaf den tijd dat hij de goederen heeft gebruikt tot nu toe. Waarmede Jan Dircx Duyssen en Peter Lenaerts, als Heilige Geestmeesters, te Lyerop, ook moeten worden ontlast en afgelost volgens het testament van Engelken.

Op 90-jarige leeftijd maakt Peerken Dielis Smolders haar testament op:

Asten Rechterlijk Archief 53; 11-08-1653:
Peerken Dielis Smulders, getrouwd geweest met Dirck Duyssen, 90 jaar, testeert. Al haar kleren, bedden en haar gereet aan den Armen. ƒ 100,-, staande ten laste van Frans Philipsen, om uit te spinden aan den Armen. De goederen haar aangekomen van wijlen Jan Dielis, haar broeder, gaan naar Meester Mathijs van den Hoove, onder conditie, dat deze haar gedurende haar verdere leven zal onderhouden. Van haar eigen goederen wordt Meester Mathijs van den Hoove de enige erfgenaam.

Peerken Dielis Smolders is rond 1654 te Asten overleden.

Tielen Derick Duyssen is geboren te Asten rond 1587 als zoon van Derick Derick Duyssen en Peerken Dielis Smolders. Hij is rond 1610 getrouwd met Margriet Reynder Thyssen, geboren te Asten rond 1590 als dochter van Reynder Thijssen van Hove. Hieronder het gezin van Tielen Derick Duyssen en Margriet Reynder Thyssen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Lijsken Asten ±1610 Asten ±1630
Wilbort Daniels
Asten ±1644 zie Diesdonkerweg 15
en Antoniusstraat 47
2 Aleken Asten ±1612 Asten ±1634
Frans Joost Frans Philipsen
Asten ±1636 zie Voormalig huis B409
3 Mariken Asten ±1614 Asten ±1635
Philips Goorts
Asten ±1645
Thomas Philips Fransen
Asten 08-10-1676 zie Voormalig huis E1083
zoon Philips*

*   Later wordt vermeld dat een huis zou zijn gekomen van Philips Thomas

Tielen Derick Duyssen verkoopt land nabij de Wolfsberg aan de Heer van Asten:

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 224; 26-06-1613:
Goris IJsbout Willems getrouwd met Joostgen, Willem Reynder Thijssen, Thielen Derick Duyssen getrouwd met Margriet, Mathijs, Bernart en Mariken onmondige kinderen Reynder Thijssen met Mathijs Thijssen hun momboir. Zij verkopen aan Bernart van Merode, Heer van Asten, land aen de Wrandijne

Tielen Derick Duyssen wordt gedaagd voor een schuld:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 19-12-1629:
Aanspraak voor Mathijs Mathijssen van den Hooff, aanlegger contra Tielen Dierxsen Duyssen, gedaagde.
Mathijs heeft voor Willemke van der Weyen, moeder van de vrouw van Dierck, schapen verkocht, ter waarde van 3 à 64 gulden. Bij successie zijn deze schulden gedevolveerd op de vrouw van Mathijs. Op enige moment was de schuld voor gedaagde nog ƒ 27,-. Op de bruiloft van Margriet, dochter van Mathijs, hebben Mathijs en Tielen mondeling afgerekend en Tielen heeft gegeven onderhalff ton biers en voor 27 stuyvers vlesch. Er resten dus nog 19 gulden 13 stuiver. Ook is het notoir dat Tielen heeft gekocht een sekere hypotecq off grondt van Heer en Meester Thomas Verdiesteldonck, onderpastoor te Gemert, die deze hypotheek bij successie had verkregen van Luyt Verdiesteldonck, zijn moeder. Dit voorschreven stuk grond is belast met een rente van 15 stuiver per jaar uit een meerdere rente van 3 gulden per jaar. Van deze rente heeft Willemke Tewens, moeder van de vrouw van Mathijs, na de dood van Merryken, haar moeder, overleden over de 30 jaar geleden, nooit enige betaling gehad. Ter oorzake dat Luyt voorschreven en Merryken, haar moeder, elck besondere te susteneren hebben gehad in die studie eenen student. Zodat Luyt en Meryken claeghden en baeden dat men soude willen wachten totdat dese studenten waeren ghecomen tot den priesterlijcken staet. Ghelijck als Heer Thomas, den lesten student, aen de voorschreven ghedaegde in sulcken obligatie den grondt heeft verkocht dat hij aen aenlegger soude betaelen allen die achterstellen die ten achter sijn gebleven. Gedaagde heeft betaald vijf pachten en nog zes zijn er betaald door de huurders van de grond. Resteren dus nog 19 pachten. Omdat gedaagde niet in minne wil betalen, zowel van de renteachterstand als van de gekochte schapen is de weg van het recht gekozen.
Conclusie: Gedaagde zal zonder uitstel moeten betalen de 19 achterstaande pachten en de 19 gulden 13 stuiver van de verkochte schapen. Op 07-03-1630 was echter na menichvuldighen dylayen nog niet betaald.

Tielen Derick Duyssen koopt nog een half huis en land in de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 71 folio 127; 26-11-1630:
Anneke, onmondige dochter wijlen Dierck de Werth geassisteerd met Jacop Corstiaens haar wettige momboir. Zij verkoopt aan Tielen Dierck Duyssen de helft van het huis en het gehele erf waarop dit staat in de Wolfssberch, ene zijde Joost Jan Tielen, andere zijde en ene einde Jan Dierx de Wert, andere einde de straat; land den Kersboom naast Anthonis Phlipssen; hooiveld naast Jan de Wert; eussel naast Jan de Wert. Belast met 2 vat en 1 cop rogge per jaar aan de Scholtis van Asten; 2½ vat rogge per jaar aan de Vicaris van Asten; 3 vat rogge per jaar aan den Heilige Geest van Asten; 18 stuiver per jaar aan Duyssen; 2 blancken per jaar aan de Custer van Asten; 3 stuiver per jaar aan de Kerk van Asten; 3 stuiver per jaar cijns van de grond. Het onderhouden van de schouwe, liggende over de Aa, in de hooibeemd voorschreven.

Tielen Derick Duyssen verkoopt land in de omgeving van de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 72 folio 15; 05-02-1631:
Thielen Dierck Duyssen verkoopt aan Bernart Reynders groes over die cleyne Aa achter den Slote naast Laureyns Willem Tijssen. De verkoper is het aangekomen van Anthonis Canters de dato 01-09-1627.

Asten Rechterlijk Archief 72 folio 55; 25-05-1631:
Tielen Dierck Duyssen verkoopt aan Philips Peeter Slaets land met den dries aen de Langstraet naast erfgenamen Philips Franssen. Naschrift: 16-01-1635 de verkoper behoudt het recht van wegen.

Tielen Derick Duyssen heeft een schuld en stelt zich borg voor de borgemeesters:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 8; 25-01-1631:
Tielen Dirck Duyssen is schuldig aan Willem Peter Slaets en Philips Peter Slaets, als momboiren van de onmondige dochter van Jenneke Peter Slaets ƒ 106,-. Borg staat Willem Reynders. Naschrift: Lichtmis 1633 gelost.

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 48; 30-04-1632:
Reynder Jan Heuchtiens en Tielen Dirck Duyssen stellen zich borg voor Peter Isbouts, tot een som van ƒ 37,65, wegens achterstand van dorpslasten op de heffboecken van Michiel Tijssen cum suis als gewezen borgemeesters. De voorschreven som moet gelost worden 't oicxt 1632. Peter Isbouts stelt in handen van de voornoemde borgemeesters alle het coren tegenwoordich op het landt ende erffenisse van Mijnheer van Asten ende bij Peter Isbouts besayt, egeen van deselve schaere vuytgescheyden. De borgen hebben toestemming om te mogen oogsten, tot een bedrag van voornoemde waarde met de lasten.

Tielen Derick Duyssen koopt, huurt en verkoopt land in de omgeving van de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 110; 17-01-1633:
Tielen Dircx alias Duyssen verkoopt aan Jan Aerts, schepen hooibeemd in de Haseldonck naast Anthonis Goortssen.

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 51; 02-06-1632:
Jan, Dirck en Frans, gebroeders en kinderen van wijlen Hanrick Wilbers en Joostken Nelen. Zij verkopen aan Tielen Dirck Duyssen land int Ven 3 copse, naast weduwe Goyaert Anthonis. Belast met 2½ vat rogge per jaar aan den Heilige Geest van Asten.

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 66; 23-03-1633:
Tielen Dircx Duyssen verkoopt aan Jan Jelis Smolders groes op de cleyn Aa 1 lopense naast Anneke Thomas.

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 66; 23-03-1633:
Jan Jelis Smolders verhuurt aan Tielen Dircx Duyssen land in de Heesackers. Huurtermijn 6 jaar. Huursom 6 vat rogge per jaar mate van Asten op Lichtmis te leveren goet leverbaer coren, wel bereyt met wan en vleugel.

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 3; 01-02-1634:
Reynder Jan Heuchtiens verkoopt aan Tielen Dircx alias Duyssen land in de Loverbosch naast Anthonis Canters.

Tielen Derick Duyssen is bij de pestepidemie in 1636 te Asten overleden en Margriet Reynder Thyssen is rond 1637 hertrouwd met Willem Gerits Scherders, geboren te Someren rond 1590 als zoon van Gerart Scherders en weduwnaar van Merike Henrick Thomas Melis. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren; uit het eerdere huwelijk had Willem Gerits Scherders zes kinderen, met name Geraert, Anneken, Maeyken, Peterken, Aert en Jenneken. 

Willem Gerits Scherders heeft nog schulden en is van beroep landmeter:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 144; 17-06-1637:
Walraven Janssen getrouwd met Anneke Reynders en Willem Gerits getrouwd met Grietien Tielens zijn schuldig aan Frans Philipssen ƒ 175,-. Bij niet tijdige aflossing zal Frans hen mogen houden aan zijn voorgaande gelofte door wijlen Reynder Janssen en Tielen Dircx gedaan.

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 95; 23-09-1637:
Willem Gerit Scherders getrouwd met Margriet, weduwe Tielen Dircx is schuldig aan Laurens Volders, secretaris ƒ 50,-. Marge: 25-09-1639 gelost.

Asten Rechterlijk Archief 75 twee losse akten tussen folio 202 verso en 203; 05-02-1638:
1) Willem Gerarts, landmeter, getrouwd met Margriet dochter Reynder Mathijssen, erfgenamen van Goris Isbouts en Joostien Reynder Thijssen.
2) Jan, Teunis, Hens en Hendrick, zonen Hendrick Maes machtigen Willem Gerarts, landmeter, om namens hen hun handel in bien te drijven en daarvan rekening, bewijs en reliqua te doen.

Bij de erfdeling van de nalatenschap van Tielen Derick Duyssen, wordt eerst de weduwnaar van dochter Aleken uitgekocht, daarna wordt de rest verdeeld tussen Willem Gerits Scherders en de echtgenoten van de dochters Mariken en Lijsken, en tenslotte verkopen zij gezamenlijk een huis in het dorp:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 10; 10-02-1639:
Willem Gerits getrouwd met Margriet, weduwe Tielen Dircx Duyssen, Philips Goorts getrouwd met Mariken, dochter Tielen Diercx en Margriet voorschreven, Wilbort Daendels getrouwd met Lijsken Tielens. Zij transporteren aan Frans Joost Frans Philipssen getrouwd geweest met wijlen Aelken, dochter Tielen en Margriet land aent Lielder. Hij zal alsnog, heden over een jaar, ontvangen ƒ 40,- en daarmee scheiden uit alle erfgoederen gekomen van Tielen Duyssen. Marge: 28-07-1641 de ƒ 40,- zijn betaald.

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 10 verso; 10-02-1639:
Willem Gerits getrouwd met Margriet, weduwe Tielen Dircx Duyssen, voor de helft en Philips Goorts getrouwd met Marike, dochter Tielen Dircx Duyssen, Wilbort Daendels getoruwd met Lijsken, dochter Tielen Dircx Duyssen voor de andere helft. Zij verdelen de nagelaten goederen van Tielen en Margriet.
1e lot krijgt Willem Gerits huis, schuur, schop, dries en akker in de Wolsberch, ene zijde en einde huis hofstad en straat, andere zijde weduwe Teunis Boters en anderen, andere einde de gemeente; land naast erfgenamen Anthonis Philipssen; land aen de Vrande; de helft van den Heesacker noordwaarts naast Peter Dryes; land den Appart noordwaarts naast Jan Jelis Smolders, in de marge staat dat Philips Goorts heeft 25-02-1640 zijn helft van den Appart overgedragen aan Willem Gerits deze krijgt nu dus de hele Appart, land en groes 't cleyn Ven naast erfgenamen Jan Peter van Haubraken, land op de Waterstraet naast erfgenamen Joost Jan Willems, in de marge staat dat dit bij erfwisseling over gaat aan Wilbort Daendels, groes de helft van een koeyeeussel aen Haeseldonck naast Wouter Gevers; de halve beemd op de Aa noordwaarts naast erfgenamen Joost Jan Willems, in de marge staat dat de andere helft van deze beemd zal Philips Goorts ontvangen; beemd int Lyelder naast erfgenamen Joost Frans Philipssen. Belast met ƒ 100,- à 5╜% aan de erfgenamen Meester Jan Schenckels te Eyndhoven; ƒ 4,- per jaar aan erfgenamen Jan Tielen; ƒ 3,- per jaar aan erfgenamen Jan Maes; de pacht aan den Bercker, alhier; 4½ vat rogge per jaar aan de schout van Oerle. Deze renten gaan uit het gehele goed en zijn overgenomen door dit lot. Het ontvangt hiervoor de helft van een rente van ƒ 12,- per jaar aan de erfgenamen Jan Stouwen; ƒ 3,- per jaar aan de erfgenamen Marten Aert Martens.
2e lot krijgen Philips Goorts en Wilbort Daendels huis, hof en hofstad in de Wolsberch waar eertijds Dirck Duyssen heeft gewoond, ene zijde erfgenamen Joosten van Weert, andere zijde erfgenamen Dirck Vreynssen, ene einde de straat, andere einde dezen ontvanger; land daeraen gelegen naast erfgenamen Joost Jan Willems; land int Lielder gekomen van wijlen Joostjes Reynders van de Loue; land op de Heesackers 1 lopens enaast Willem Gerits, in de marge staat dat dit stuk komt toe aan Wilbort Daendels en deze geeft het over aan Willem Gerits, in ruil tegen de Waterstraet; land de helft van het Ven noordwaarts naast de weduwe Engel Boters; groes het Eusselvelt tegen Willem Gerits te ruilen; groes int Lielder 1½ lopense, naast Wilbort Janssen. Belast met ƒ 6,- per jaar in een meerdere rente aan Margriet van Oudtheusden zijnde ƒ 9,- per jaar alzo ƒ 3,- per jaar meer die Wilbort overneemt en dus Philips van deze ƒ 3,- per jaar, in kapitaal ƒ 50,-, ontlast; ƒ 4,- per jaar aan het Klooster van Ommel. Zij ontvangen de helft van ƒ 100,- uit een meerdere rente op de erfgenamen Jan Stouwen.
3e lot krijgt Philips Goortssen land aen de voetpat in de Wolsberch naast de erfgenamen Jan Maes; het Derperackerken naast de Custeryeacker; land op de Heesackers 2 lopense naast Wilbordt Daendels; land de helft van het Ven naast Wilbort Daendels; land de helft van den Appart te delen met het 1e lot zuidwaarts; groes int Lielder naast Anthonis Canters; groes de helft van in de Stegen de zijde zuidwaarts naar de Slote, dit perceel moet 4 roede groter zijn omdat het het servituit moet houden. Belast met: de pacht aan de erfgenamen Claude Ideleth; ƒ 3,- per jaar aan Anneke Dircx. Hij zal ontvangen ƒ 3.- per jaar uit een meerdere rente, van de erfgenamen Jan Stouwen.

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 3; 10-02-1639:
Willem Gerits getrouwd met Margriet, Philips Goorts getrouwd met Meriken Tielens, Wilbort Daendels getrouwd met Lijsken. Erfgenamen van wijlen Tielen Duyssen getrouwd geweest met Margriet voorschreven. Zij verkopen aan Aert Jan Slaets getoruwd met Margriet Dirck Teuws een huiske of hofstad met het bijbehorende land in het Derp, ene zijde erfgenamen Marten van Heuchten en de koper, andere zijde de koper, ene einde Dirck Franssen, andere einde de straat.

Willem Gerits Scherders verkoopt een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 72 verso; 27-03-1640:
Willem Gerits, landmeter, met procuratie van Heer Guilielmus Verhyndert, pastoor te Hassum, in het vorstendom Cleve, onder het gerechtsambt Alperden. De procuratie is mede getekend door Jan van Volbroeck en Dirck Dryessen, schepenen de dato 15-03-1640. Hij verkoopt aan Peter Michiel Colen de jonge land de helft hiervan bij de Warande. Zoals aangekocht van Henrick Jan Selen.

Zijn stiefschoonzoon neemt een schuld van hem over:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 90 verso; 21-06-1640:
Philips Goorts neemt over van Willem Gerits getrouwd met Grietien voor de ene helft en van Willem Daendels, zijn zwager, voor de andere helft een rente van ƒ 100,-. Als Willem was geldende aan de erfgenamen wijlen Meester Jan Schenckels, of nu Peter Strijbos getrouwd met de dochter van Jan Schenckels uit een meerdere rente van ƒ 200,- waarvan ƒ 100,- door Philips Goorts is afgelost.

Willem Gerits Scherders heeft nog een schuld uitstaan:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 91 verso; 29-06-1640:
Willem Gerits, landmeter, is schuldig aan Jan Janssen ƒ 53,-. Marge: 13-10-1643 gelost.

Willem Gerits Scherders neemt een roggepacht over en gebruikt daarbij zijn huis in de Wolfsberg als onderpand:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 112 verso; 07-01-1641:
Willem Gerits getrouwd met Margriet, weduwe Thielen Dircxen, neemt over een roggepacht van 10 vat en ½ cop per jaar, in kapitaal ƒ 150,- per jaar. Die betaald wordt aan de schout van Oerle of diens erfgenamen. Onderpand huis, hof, schuur, land in de Wolsberch 6 lopense, ene zijde en einde de straat, andere zijde Peter Teunis Jan de Widt, andere einde erfgenamen Anthonis Phlipssen; land op de Heesacker 4 lopense naast Jan Hanrick Symons.Marge: Marten Marcelissen heeft 150 daalder ontvangen van de erven Henrick Peter Baekermans en zijn de onderpanden van Willem Gerits ontlast op 14-12-1650.

Willem Gerits Scherders is rond 1642 overleden en Margriet Reynder Thyssen maakt zich op voor haar derde huwelijk met Henricus Petri Bacermans, geboren rond 1580 en weduwnaar van Johanna. Hieronder de huwelijkse voorwaarden:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 220; 21-05-1643:
Hendrick Peter Bakermans, schepen, en Margriet, dochter Reynder Mathijssen geassisteerd met Meester Mathijs van den Hove, schout en Jan Michielssen, schepen, haar curatoren. Zij maken huwelijksvoorwaarden:
Hendrick zal met Margriet trouwen, waarbij zij inbrengt al haar goederen, schulden en lasten.
Als Hendrick het eerst komt te overlijden, dan krijgt Margriet, van hem of zijn kinderen, ten behoeve van haar onderhoud ƒ 200,- en verder al haar gereet dat zij in het huwelijk zal inbrengen, om dit gedurende haar verdere leven te gebruiken. Na haar dood komt dit weer aan de kinderen of erven van Hendrick.
Bij eerder overlijden van Margriet, zal Hendrick behouden alle goederen, roerend en onroerend, om daarmee de passieve schulden te voldoen.
De voorwaarden zijn opgemaakt met consent van Wilbord Daniels getrouwd met Lijsken, dochter Thielen Dircx getrouwd geweest met Margriet en Philips Willems als momboir van de onmondige kinderen van Philips Goorts getrouwd geweest met Maria Thomas Franssen en dochter Margriet. 

Margriet Reynder Thyssen is op 11-06-1643 te Asten hertrouwd met Henricus Petri Bacermans, weduwnaar van Johanna. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend, maar Henricus Petri Bacermans had vier kinderen uit zijn eerdere relatie (zie Brand 15), waaronder dochter Peerke.

Henricus Petri Bacermans is schepen van Asten en verkoopt een rentebrief:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 28; 31-08-1644:
Hanrick Peter Bakermans, schepen, getrouwd met Margriet, verkoopt aan Meester Antoni Canters een rentebrief van ƒ 6,- per jaar waarvan de helft is gequeten, dus ƒ 3,- per jaar op 07-02-1566 schepenen Asten. De constitutiebrief is van 29-01-1546.

Zijn stiefschoonzoons, getrouwd met dochters uit het huwelijk van Margriet Reynder Thyssen met Tielen Derick Duyssen, verkopen een akker in de Wolfsberg aan Henricus Petri Bacermans:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 33; 12-10-1644:
Thomas Franssen, getrouwd met Merie weduwe Philips Goortssen voor zichzelf, Wilbort Daendels en Philips Goortssen als momboiren van de onmondige kinderen wijlen Philips Goortssen. Zij verkopen aan Hanrick Peter Bakermans een gehele akker bij de Wolsberch 3 lopense min 5 roede, naast de Vrouwe van Asten en Willem Gielen. De momboiren hebben deze akker mede verkocht omdat Philips Goortssen deze gekocht hebbende, de rente, ten behoeve van de Heilige Geest alhier, daarin staande niet betaald heeft.

Henricus Petri Bacermans is rond 1645 overleden aangezien in onderstaande archiefstukken wordt gesproken over zijn erven: 

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 47; 22-02-1645:
Peter Anthonis Goorts verkoopt aan Jan Janssen, zijn neef twee huiskens in de Wolsberch, deen den Buckincx en dander des vercopers moeder heeft gecompareert met inbegrip van hof en land daarbijhorend, ene zijde en einde erven Hanrick Bakermans, andere zijde de straat, andere einde Frans Philipssen; land int Ven 1½ lopense naast Wilbort Daendels. Belast met ƒ 125,- aan Niclaes van Berckell; ƒ 25,- aan Jenneken Peters. Koopsom ƒ 160,-.

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 48 verso; 22-02-1645:
Dirck, zoon wijlen Hanrick Peter Bakermans, Willem Geritssen van Helmont en Aert Jan Stouwen als momboiren van Peerken, dochter Hanrick Bakermans, Peter Bakermans als momboir van Jan, onmondige zoon Hanrick Bakermans. Zij verkopen aan Dielis Jan Willems land ontrent de Wolsberch naast de erven Joost van Weert. Naschrift: Mede op advies van schepenen is deze verkoop gedaan, dit om de vele schulden te kunnen betalen.

De erfenis wordt tussen de drie kinderen van Henricus Petri Bacermans uit zijn eerste huwelijk verdeeld, waarbij de huizen op Voordeldonk gaan naar zonen Dirck en Jan en mogelijk het huis op de Wolfsberg naar dochter Peerken:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 54; 21-04-1645:
Dirck, zoon wijlen Hanrick Peter Baeckermans, Peerken, zijn zuster, geassisteerd met Willem Gerits van Helmont, Jan Hanrick Peter Baeckermans geassisteerd met Peter Peter Baeckermans, zijn oom. Zij delen de op hun verstorven goederen.
1e lot krijgt Dirck het huis, waar Lambert Hanricx in woont met de schuur van Merie Dircx van de Winckel en bijgelegen land, groes en dries de zijde naast het Dorp gelegen naast het 2e lot; een camp land den Petteler 4 lopense naast Hanrick van de Vorst; land gekomen van Seel Jacops rondom Seel Claessen en Jan Goorts; land en groes de helft aen Voordeldonck zuidwaarts naast Goort Claessen; een halve akker bij Wilbort Janssen dorpszijde; groesveld in den Brandt 7 lopense 12 roed enaast Willem van Baeckel. Belast met de cijns van de grond; de geestelijke pacht zal goed gedaan worden tegen de penning 40. Naschrift: Bij dit deel zal nog 54 roede komen van Peerkens deel.
2e lot krijgt Jantien het oud huis met de schaapskooi, schop, varkenskooi, dries, land en groes gelegen naast het 1e lot 5½ lopense 14 roede; land en groes 't Nieuwvelt aen Voordeldonck 6 lopense naast Aert Hanricx; land en groes bij Goort Claessen 2 lopense 1 roede oostwaarts op de Schauwloop te scheiden; een halve akker bij Wilbort Janssen zijde van Voordeldonck; groesveld in den Brandt 7 lopense 12 roede naast het Broeck en 46 roede over de Loop.
3e lot krijgt Peerken huis, hof, schuur, schop, hofstad, land en groes; hooibeemd aen Voordeldonck 4 lopense 54 roede naast de Heer van Asten, de 54 roede gaan naar het 1e lot; land en groes de Rutssecamp naast Hanrick Bastiaens; land bij de Lochten 1 lopens enaast Peter Colen 'd oude.

Tussen de kinderen van Henricus Petri Bacermans en zijn tweede echtgenote Margriet Reynder Thyssen moet nog wat worden rechtgezet:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 57 verso; 19-05-1645:
Dirck Hanrick Baeckermans, Peerken, zijn zuster en Jan, zijn broer ter eenre en Margriet, weduwe Hanrick Baeckermans, ter andere.
Zij akkorderen betreffende sekere deferentien bij Margriet gemoveert ter sake van de houwelijcxsvoorwaerden en testament van Hanrick Peter Bakermans. Zij mag alle meuble goederen, door haar ingebracht in het huwelijk, behouden. Ook zal zij, zolang ze niet komt te hertrouwen, in de camer mogen blijven wonen. En zal zij de ƒ 200,- in de huwelijksvoorwaarden vermeld mogen behouden. Hiervan heeft zij ƒ 25,- gehad en de overige ƒ 175,- zal zij binnen nu en vier jaar ontvangen van Dirck à 5%.

Peerken Hanrick Peter Baeckermans is geboren te Asten rond 1616 als dochter van Henricus Petri Bacermans en Johanna. Zij is rond 1636 getrouwd met Jan Jan Jan Dryes Schepers, geboren rond 1610. Na zijn overlijden rond 1644 is Peerken Hanrick Peter Baeckermans op 02-02-1646 hertrouwd met Jan Hendrix Blockmaeckers (ook van Helmont genoemd), geboren te Asten rond 1610 als zoon van Hanrick Janssen Blockmaeckers en Catalijn Jan Goort Sanen.

1646, 2 februarij; contraxerunt matrimonium Jois Henrici et Petronilla Henrici; testes Jois Guilelmi ab Ostaden et Gevardus Henrici.

2 februari 1646, in huwelijkse echt gebonden Jois Henrici en Petronilla Henrici; getuigen Jois Guilelmi van Ostaden en Gevardus Henrici.

De gezinnen van Peerken Hanrick Peter Baeckermans met Jan Jan Jan Dryes Schepers en met Jan Hendrix Blockmaeckers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Jansen Asten 31-10-1638 Asten 14-11-1667
Mariken Wilbers

Asten 26-05-1680
Johanna Linders
Asten 24-12-1696
2 Peeter Asten ±1641 Someren 21-05-1678
Maria Mathijssen Joppen
Someren 27-11-1722
3 Anna Asten 12-04-1643
4 Catharina* Asten 03-10-1646
5 Johanna* Asten 06-12-1647 ±1677
Aert Andries Thomas
6 Henricus* Asten 11-03-1650
7 Maria* Asten 29-11-1658 Asten 05-02-1690
Bernard Reynders van Hoof
Asten 05-12-1724 zie Voormalig huis C818

*    kinderen uit het tweede huwelijk

Peerken Hanrick Peter Baeckermans deelt de renten met de kinderen van Antonius Philipsen:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 65 verso; 05-01-1646:
Frans Joost Philipssen als momboir van de onmondige kinderen van wijlen Anthonis Philipssen, zijn broeder ter eenre en Peerken, weduwe Jan Jan Schepers, ter andere zijde. Zij delen de renten die zij samen zijn geldende uit hun goederen.
1e lot krijgen de onmondige kinderen 100 rijksdaalders aan doctor Heetvelt te Eyndhoven; 22 stuiver per jaar aan de Heilige Geest van Asten.
2e lot krijgt Peerken ƒ 100,- aan NN te 's Hertogenbosch uit een meerdere rente met Frans Heynen te betalen; ƒ 3,- per jaar aan Willem Janssen van den Berge; 1 can wijn per jaar aan de Kerk van Asten.Staet te noteren dat de d'onmondige kynderen Anthonis Philipssen ƒ 100,- meer aennemen als danderdeel toirsaecke is dese dat opt goet in de Wolsberch den kinderen Theunis Philipssen aengaende bij de deyling ƒ 100,- te voren sijn aengedeylt.

Jan Hendrix Blockmaeckers koopt land van zijn zwager:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 22; 08-08-1648:
Jan Hanrick Blockmakers getrouwd met Peterken, dochter wijlen Hanrick Peter Baeckermans verkoopt aan Jan Vreynssen land opten Lochten 1 lopense naast Peter Michiel Colen.

Jan Hendrix Blockmaeckers wil een schuld innen:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 15-05-1650:
Op den 15 mey 1650 heb ik ondergetekende, vorster van Asten, aan Jan Franssen van Rut de rente opgezegd. Dit ten verzoeke van Jan Hendrick Blockmakers, waaraan hij deze is geldende. Jan Somers. Jan Franssen is schuldig aan Jan Hanricx ƒ 100,- à 4%. Vervaldag is Sint Jans Baptistdag 1643. Dit is het merck Jan Henricx.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 20-07-1650:
Jan Henricx, aanlegger contra Jan Franssen, gedaagde. Gedaagde is ƒ 100,- à 4% schuldig aan aanlegger. Nog is hij schuldig ƒ 50,- à 50 stuiver per jaar boven de lopende intrest. Aanlegger kan niet aan zijn penninghen geraecken en is daarom gedwongen de weg van het recht te gaan.

Jan Hendrix Blockmaeckers koopt nog meer land op Voordeldonk, waarvan opnieuw land en groes van zijn zwager:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 71 verso; 13-12-1650:
Dirck Peter Baeckermans verkoopt aan Jan Hanrick Blockmakers getrouwd met Peerken, dochter Henrick Peter Baeckermans land aen Voordeldonck 2 lopense naast Marcelis Claessen.

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 88; 04-05-1651:
Dirck Hanrick Peter Baeckermans verkoopt aan Jan Hanrick Blockmakers groes aen de Meyboom 4 lopense naast Jacop Jan Hanricx.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 140 verso; 04-03-1661:
Maeyken Fransen, weduwe Jan Aerts van Hooff, en Emken, dochter Willem Selen geassisteerd met Lambert Willems Verhaseldonck, haar momboir verkopen aan Jan Hendrik Blockmaeckers groes aen Vordeldonck 5 copse naast Jan Hendrik Blockmaeckers.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 191 verso; 26-02-1663:
Dirck Hendrick Bakermans verkoopt aan Jan Hendrick Blockmaeckers euselveld aen Vordeldonck 3 lopense naast Jan Hendrick Bakermans.

Jan Hendrix Blockmaeckers wordt benoemd tot setter:

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 283; 27-06-1678:
Borgemeesters Sint Jan 1678-1679 zijn Joost Peeter Hendricx en Joris Jansen van Hoof. Setters zijn Jacob van de Cruys en Jan Hendrick Blockmaeckers.

Het is zeer waarschijnlijk dat Jan Hendrix Blockmaeckers en Peerken Hanrick Peter Baeckermans op Voordeldonk woonden. Jan Hendrix Blockmaeckers is op 02-11-1684 te Asten overleden en de drossaard spant nog een geding tegen zijn weduwe aan:

Asten Rechterlijk Archief 9 folio 222; 15-10-1687:
Den drossard, aanlegger contra Peerke, weduwe Jan van Helmont, gedaagde.

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 86 verso; 08-01-1688:
Peeter Leonards, Isbout Martens, Hendrick Jan Baeckermans en Andries Jan Joosten verklaren ter instantie van Peerke, weduwe Jan van Helmont dat zij kennen het teulland in de Vorck 60 roede tussen Jan Leenders en Andries Joosten toebehorende aan de voorschreven Peerke. Mede dat zij, deponenten, het voorschreven stuk land in de oogst van 1687 hebben gezien, zijnde bezaaid met boekweit en naerdat deselve boeckweyt was uytgegaen ofte gewassen door het quaet voorgevallen saysoen van tijde is bevroosen geweest en onbequaem geworde. De boekweit is afgesneden en aan de beesten gevoederd. Verklarende wijders dat hier en alomme gebruyckelijck is, dat met alle graenen op eenige teulant wassende en willende tselve niet tot graenestrooe tot purbuleringe ofte aes van beesten gebruycken men vermagh afte snijden en te vervoederen sonder becroon ofte tegenspreecken van eenigh tiendenaer terwijlen soodanigh onreype gewassen niet en worden oft connen worden gecocht voortiendbaere vruchten. In dier voege, dat zij, twee laatste deponenten, verklaren ter instantie van drossard, alhier, een akte van verklaring gegeven te hebben dogh dat haer meeninge niet was dat, mits redenen alhier geallegeert, desen boeckweyt aen de tiende te geven onderworpens terwijle soo voorschreven den boeckweyt aldaer niet tot volcomen gewasch ofte prefectie was gebleven en gewassen. Samenvattend verklaren de vier attestanten dat sij het voorschreven velt oft landt wel kennende den voorsijden boeckweytgewasch met haer eygen oogen hebben gesien staen, onbequaem om tot prefectie naer behooren te connen comen en dat selven boeckweyt bijnaer twee maenden ofte ses weecken voor den boeckweyts ooygts bevonden hebben afgemeyt te sijn. Verklarende de twee laatste attestanten dat zij op 10 oktober 1687 ter instantie van het officie, alhier hebben verklaart dat de voorschreven boekweyt, als groen was opgevoedert.

Peerken Hanrick Peter Baeckermans is op 11-01-1689 te Asten overleden en hieronder haar begraafakte, genoemd als Peerke Jansen van Helmont, gewoond hebbende op Voordeldonk.

De goederen blijven onverdeeld en zoon Peeter, wonende te Someren, verkoopt zijn erfdeel aan de man van zijn zus Jenneke: 

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 95; 04-04-1690:
Peeter Jansen van Helmont, te Zomeren verkoopt aan Aert Andries Thomas getrouwd met Jenneke Jansen van Helmont, zijn zwager, zijn kindsdeel in huis, land en groes te Vordeldonck. Zijnde hetgene, hem verkoper, is competerende uit het sterfhuis van wijlen Jan Hendrick Blockmaeckers en Peerke Hendricx. Uitgezonderd het hout op verkopers deel staande. Koopsom: ƒ 331,-.

Hoe dit huis op de Wolfsberg in handen is gekomen van zoon Johannes Jansen van Helmont is vooralsnog niet geheel duidelijk. Het kan zijn dat het deel heeft uitgemaakt van de erfenis van Peerken Hanrick Peter Baeckermans en dan de hierboven beschreven erflijn via haar stiefmoeder Margriet Reynder Thyssen en haar schoonvader Derick Derick Duyssen.

Op basis van de onderstaande verpondingen uit 1680 heeft Johannes Jansen van Helmont het huis overgenomen van Philips Thomas. Philips Thomas is een zoon van Thomas Philips Fransen en Mariken Tielen Dericks Deyssen, weduwe van Philips Goorts. De grootvader van Mariken Tielen Dericks Deyssen was eveneens Derick Derick Duyssen, zodat beide opties op dezelfde stamvader uitkomen.

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 34 verso:
Jan van Helmont, van Phlips Thomas.

Johannes Jansen is geboren te Asten op 31-10-1638 als zoon van Jan Jan Jan Dryes Schepers en Peerke Hanrick Peter Baeckermans. Johannes Jansen gaat door het leven als een 'van Helmont'. Hij is op 14-11-1667 te Asten getrouwd met Mariken Wilbers, geboren te Asten op 03-11-1642 als dochter van Willibrordus Henrici en Maria. Mariken Wilbers is op 06-10-1676 te Asten overleden en Johannes Jansen van Helmont is op 26-05-1680 te Asten hertrouwd met Johanna Linders, geboren te Asten rond 1644:

1680 maij 11; contraxerunt sponsalia Joannes Jansen van Helmont et Joanna Linders; testes Joannes Aerts et Gijsbertus Jan Vogels.
1680 maij 26; conjuncti sunt matrimonio Joannes Jansen van Helmont et Joanna Linders; testes Joannes Linders et Elisabetha Wilberts.

11 mei 1680; ondertrouwcontract tussen Joannes Jansen van Helmont en Joanna Linders; getuigen Joannes Aerts en Gijsbertus Jan Vogels.

26 mei 1680 ; in huwelijkse echt gebonden Joannes Jansen van Helmont en Joanna Linders; getuigen Joannes Linders en Elisabetha Wilberts.

01

De gezinnen van Johannes Jansen van Helmont met Mariken Wilbers en met Johanna Linders:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 26-11-1668 Asten 31-05-1699
Margaretha Dierx Willems
Asten 05-05-1746
2 Petronella Asten 05-05-1671 Asten 11-11-1696
Jacob Martens
Asten 02-10-1702 zie Kloostereind 4
3 Willibrordus* Asten 20-02-1681 Ongehuwd Asten 09-10-1702

* kind uit het tweede huwelijk

Johannes Jansen van Helmont vervult bestuurlijke taken als setter en borgemeester:

Asten Rechterlijk Archief 9 folio 195; 21-06-1687:
Antonis van Ruth is aangesteld als geleerde borgemeester Sint Jan 1687-1688, Thomas Jacobs als ongeleerde. Antonis Vreynssen is aangesteld tot geleerde setter, Jan van Helmont als ongeleerde.

Asten Rechterlijk Archief 10 folio 32; 21-06-1691:
Tot borgemeesters Sint Jan 1691-1692 zijn aangesteld Jan Antonis en Jan Jansen van Helmont. Tot setters Philip Dirck Philipsen en Jan Willem Hennis.

Aan Johannes Jansen van Helmont wordt gevraagd of hij koetsier Feyt heeft gekend:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 169; 30-07-1691:
Huybert Hendricx, 60 jaar, Joost Jelis van Heughten, 58 jaar en Jan Jansen van Helmont, borgemeester. Allen wonende omtrent het kasteel. Zij verklaren ter instantie van Cornelius de Haes, schout, te Nederweert dat zij seer wel gekent hebben Feyt, coetsier bij Mevrouwe van Asten en dat deze nu omtrent 30 à 40 jaar geleden is gestorven zonder vrouw of kinderen na te laten. Joost Jelis van Heughten weet nog dat hij verscheidene jaren met voornoemde Feyt op de jacht is geweest.

Johannes Jansen van Helmont koopt een stuk land in de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 107 verso; 14-07-1696:
Willem Dielis verkoopt aan Jan Jansen van Helmont groes / land in de Wolfsbergh 1½ lopense. Belast met ƒ 0-15-0 per jaar aan de Kerk van Deurne. Koopsom ƒ 55,-.

Johannes Jansen van Helmont is op 24-12-1696 te Asten overleden.

Zoon Johannes Jansen van Helmont is geboren te Asten op 26-11-1668 en op 31-05-1699 te Asten getrouwd met Margaretha Dierx Willems, geboren te Asten op 06-04-1669 als dochter van Dirck Willem Dirck Gielen en Catharina Dirck Smits (zie Voormalig huis E1101):

1699 Maij 16; contraxerunt sponsalia Joannes Jansen van Helmont et Margareta Dierx; testes Willebrordus Jansen van Helmont et Mathias Dierx.
1699 Maij 31; conjuncti sunt matrimonio Joannes Jois van Helmont et Margareta Dierx; testes Mathias Dierx et Willebrordus van Helmont.

16 mei 1699; ondertrouwcontract tussen Joannes Jansen van Helmont en Margareta Dierx; getuigen Willebrordus Jansen van Helmont en Mathias Dierx.

31 mei 1699; in huwelijkse echt gebonden Joannes Jois van Helmont en Margareta Dierx; getuigen Mathias Dierx en Willebrordus van Helmont.

02

Het gezin van Johannes Jansen van Helmont en Margaretha Dierx Willems:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 21-04-1700 Asten 10-05-1722
Laurentius Willem Roijmans
Asten 21-07-1737 zie Oostappensedijk 36
2 Johannes Asten 28-08-1702 Asten 20-11-1729
Johanna Andriessen
Asten 24-10-1747 zie Voormalig huis C1318
3 Willibrordus Asten 27-08-1705 Asten 24-07-1740
Maria Bendert Vervoordeldonk
Asten 03-08-1792
4 Wilhelmus Asten 05-07-1708 Kind Asten ±1708
5 Theodorus Asten 02-06-1712 Kind Asten ±1712

Johannes Jansen van Helmont daagt Goort Goortsen Verberne voor het gerecht:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 18-05-1707:
Jan Jansen van Helmont, aanlegger contra Goort Goortsen Verberne, gedaagde. Aanlegger heeft, op 13-07-1700, aan gedaagde uitgezet ƒ 70,- à 5% en deze blijft weygerigh ze te voldoen.

Als schepen moet Johannes Jansen van Helmont hier optreden als rijdende rechter:

Asten Rechterlijk Archief 111 folio 49 verso; 12-07-1707:
Peeter Jan Aerts, sinds drie jaar armmeester, gedaagd, verklaart ter instantie van Meester Huybert Abrahams, metselaer, dat hij gisteren, 11 juli 1707, samen met Joost Roefs en Jan van Helmont, schepenen, heeft bezocht seecker struycxke staande in de hof van de requirant als nu besegelt sijnde met het signet van de secretaris alhier en waarover nu proces gevoerd wordt. Attestant verklaart dat dit struycxke naar zijn kennis en wetenschap van geen waarde is en ook, ofschoon het uit de wall van den Armen uitgetrokken was er geen schade door is ontstaan. Dit omdat eenieder zo'n struikje wel voor niets krijgen kan, zoveel zijn er van. Hij verklaart verder dat de requirant in deze, zijn zuster, levende van den Armen, met haar kinderen, en dezelfde zuster, nu overleden zijnde, ontrent april laatstleden, omtrent zeven of acht jaar heeft gewoond in het Armenhuiske, twee van haar kinderen in huis heeft genomen en den Armen alzo heeft ontlast van verder onderhoud.

Bij de verpondingen van 1707, 1709 en 1713 staat het huis op naam van Johannes Jansen van Helmont en eenmaal op naam van zijn stiefmoeder Johanna Linders:

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 18:
Jan van Helmondt.

Verpondingen 1709 XII-4 folio 20:
De weduwe Jan van Helmont.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 76:
Jan van Helmont.
13-01-1736 van de kinderen.
Huijn Aert Hendricx. In de bede ƒ 5-0-12.

Een aantal oude Astenaren verklaren dat zij vader Johannes Jansen van Helmond hebben gekend. Volgens het begraafboek zitten ze qua dag goed (kerstavond), alleen een jaar later:

Asten Rechterlijk Archief 113 folio 54; 02-01-1713:
Thomas Philips, 37 jaar, Catalijn Geerits, 70 jaar en Joost Roefs, schepen, 70 jaar. Zij verklaren ter instantie van Aert Driessen, Lambert Franssen, Aert Jan Wolfs, Aert Dielis nomen uxoris en Antony Canters cum suis. Dat Jan Jansen van Helmont, oud inwoner van Asten, is overleden in zijn huis op 24 december 1697, en dat diens dood bij de ingezetenen en buren notoir bekend is. Tezelfdertijd woonde en waren in den broode en wooningh Jan van Helmondt, Wilbordt van Helmondt en Prijn van Helmondt, zijn wettige kinderen. Zij weten een en ander zo goed omdat zij in die tijd in de nabuyrschap van hem woonden en in de begrafenis hebben geassisteerd.

Johannes Jansen van Helmond krijgt te maken met een onbekende rente en zijn stiefmoeder haalt haar man en schoonvader erbij om te melden dat zij nog nooit van Juffrouw Outheusden heeft gehoord. De stiefgrootvader van Johannes Jansen van Helmond was de eerder genoemde Jan Hendrix van Helmont (ook Blockmaeckers). Diens ouders waren Geraert Henricx van Helmont (ook Vermuelen of Vermoelen) en Aleke Jan Mennen en hij en zijn afstammelingen waren dus wel van het bloed:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 53; 01-10-1714:
Jenneke, weduwe Jan Jansse van Helmont, 70 jaar en Jan Jansse van Helmont, 47 jaar, voorzoon van wijlen Jennekens eerste man, oud borgemeester en gewezen schepen. De laatste comparant vertoond een acte van insinuatie de dato 28-08-1714 ter instantie van Martinus des Tombe, rentmeester der Geestelijke Goederen, om binnen 14 dagen een rente van ƒ 10,- per jaar, verachterd sedert 1648, te komen voldoen. Beiden verklaren onder eede dat hen de voornoemde rente totaal onbekend is. De eerste comparante heeft ook nooit via wijlen haar man, die een leeftijd bereikte van 60 jaar, gehoord van een Juffrouw Outheusden. Veel minder dat de voornoemde oude Jan van Helmont, den tweede comparants vader off wel den ouden Jan van Helmont stiefvader geweest en stiefgrootvader van den tweeden comparant, die gecomen was tot den ouderdom van over de zestig jaar en bij de respective comparanten wel bekend geweest, van off door de gemelde Juffrouw Outheusden, doch ook niet door advocaat Idelet, oyt off immermeer sijn aangemaant geworden tot voldoeninge van de voorschreven rente. De rente is door de tegenwoordige Jan van Helmont, zijn grootvader, of stieffgrootvader, of enige van diens vrienden nooit betaald geworden. Jan van Helmont is sinds 17 jaar overleden, na 30 jaar getrouwd te zijn geweest.

Johanna Linders verkoopt al haar goederen aan haar stiefzoon Johannes Jansen van Helmond:

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 86 verso; 02-12-1716:
Jenneke Linders, weduwe Jan Jansen van Helmont verkoopt aan Jan zoon Jan Jansen van Helmont, haar mans voorzoon al haar roerende en onroerende goederen. Koopsom ƒ 150,-.

Margaretha Dierx Willems is op 11-06-1716 te Asten overleden en bij de hoofdgeldlijst van 1717 staat Johannes Jansen van Helmont samen met zijn stiefmoeder Johanna Linders en kinderen Maria, Johannes en Willibrordus en de meid Helena:

Hoofdgeld XVIII-19; 05-03-1717:
Jan van Helmont, Jenneke de moeder, Marij de dogter en Hijlken de meij, Jan en Wilbert de soonen.

Johanna Linders is op 12-04-1717 te Asten overleden.

Johannes Jansen van Helmont erft een huis in Someren van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 181; 28-04-1723:
Mattijs Dircx, Antonet Dircx, Jan van Helmont getrouwd geweest met Margriet Dircx namens zijn kinderen, Hendrik Jansse Verhees getrouwd met Jenneke Dircx, te Lierop. Zij delen, na renuntiatie, van Jacob Linders van Hugten en Willemyn Dircx, de nagelaten goederen van wijlen hun ouders, Dirck Willems en Catalijn Dirck Smits dit met blinde loten.
1e lot krijgen Mattijs en Antonet huis, hof, aangelag, land en groes in de Wolsberg. Zoals in bewoning en gebruik zijn bij Tijs Dircx.
2e lot krijgen Jan van Helmont en Hendrick Jansse Verhees huis, hof, aangelag, land en groes te Someren. Zoals door Dirck Willems en Catolijn Dirck Smits haar vrouwen ouders is nagelaten en nu in gebruik zijn bij Teunis van Lierop en anderen. Belast met ƒ 1-1-10 per jaar aan den Armen van Someren; ƒ 1-3-08 per jaar dorpscijns te Someren; ƒ 0-3-08 per jaar aan de Domeinen in meerdere pacht.

Johannes Jansen van Helmont maakt als schepen het nodige mee, hieronder een bedreiging:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 68; 19-03-1727:
Pieter de Cort, drossard, heeft drie briefkens vertoond, die volgens getuigenis van Michiel van de Cruys, president, Jan van Helmont en Jan Verberne, schepenen, 's morgens, op 11 maart laatstleden op de deuren van hun huizen gepleckt of vastgemaakt zijn, luidende:
"Dese dient tot een waerschouwinge dat de schepenen van Asten passen op hun hoy bij avont en ontije, verstaet dat wel". Noota beene op het latijn of het geen een hant en is alle drie deese briefkens qusavero het is qulijck gespelt.
Op de deuren van Jan van Helmont en Jan Verberne hingen identieke briefkens. Allen verklaren niet te weten wie dit heeft gedaan. De president verklaart nog dat met eenen steen, savonts tussen negen en tien uren, op den 10e meert laatstleden, door het glase rondeel boven sijn deure, naar dat veel persoonen in huys waren de Heeren Francis van de Cruys en Hendrik van de Cruys alsoock Jan soone Jan Peeter Smits, alsoock van der Sanden knegt van de mulder van Someren, is geworpen.

En hieronder problemen met het gereformeerde bestuur:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 31-07-1727:
Namens Pieter de Cort worden onder eede verhoord Johan Draeck, secretaris, Jan Janssen Aerts, ondervorster, Catharina van der Linden, vrouw van Michiel van de Cruys, Jan van Helmont, schepen.
Of zij niet, op 2 juli laatstleden, onder andere, zijn geweest, in gezelschap van Pieter Hogerlinden, schoolmeester, koster en deurwaarder, te Vlierden, in de herberg van Michiel van de Cruys?
Johan Draeck is daar geweest en heeft daar gezien, advocaat Swinckels en Pieter Hogerlinden die samen een tictaxke speelden om een pintje wijn. Waarna Pieter Hogerlinden uit de kamer is gekomen, zeggende: "Ik wil bij dat carnalie en Janhagel niet meer sijn, roep mijn confrater Swanenberg, dat hij er ook uit komt". Een en ander menigmaal repeterende en hiermee doelende op Swinkels en Mattijs Canters.
Te vragen of Hogerlinden niet gesproken heeft over een uitzetting uit zijn huis van Joost Roefs, die door Antony van Riet was geregt en welke bij hem, als deurwaarder, zou hebben toegekomen?
Johan Draeck zegt dat Hogerlinden heeft verwijten gemaakt dat de uitzetting niet ordentelijk zou zijn gegaan met name dat dit geen ondervorster zou mogen doen, maar hij, als dienaar van de Raad van Brabant. Hij is toen in gesprek gekomen met Piet van Riet en heeft deze na enig discours gezegd dat dese smeelde op de religie en dit steeds maar weer herhaalde en waarop Piet van Riet dan weer terug zei: "Gij liegt het als een schelm". Deponent is daarop naar Hogerlinden gegaan en heeft deze een heuse vermaning en gezegd, dat van Riet niet schold op de religie.
De overige verklaren insgelijks met als toevoeging dat Hogerlinden daarna nog Piet van Riet voor de deur op straat heeft geëist.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 19-08-1727:
Pieter de Cort, drossard, verzoekt om namens hem te verhoren Jan van Helmont, schepen, Johan Draeck, secretaris, Catarina getrouwd met Michiel van de Cruys, Jan Jansse Aerts.
Of zij persisteren op het interrogatorium ter instantie van requirant, op 31-07-1727, hier voor schepenen, gedaan, over het voorgevallene tussen Pieter Hoogelinde, deurwaarder, koster, voorgelezen en schoolmeester, te Vlierden en Pieter van Riet, kerkmeester, te Asten. Dit wegens het schelden op de religie der gereformeerden als anders, op 07-07-1727, ten huize van Michiel van de Cruys, president, alhier.
Allen persisteren bij hun eerdere verklaringen.
Welke scheltwoorden heeft Pieter van Riet toen gesproken en wat is er voorgevallen?
Johan Draeck verklaart dat Pieter van Riet geen scheldwoorden op de religie heeft gesproken. Hij heeft wel gehoord, dat Pieter Hoogelinde zei tegen Pieter van Riet: "Gij smeelt op de religie". Waarop Pieter van Riet zei: "Meester Hoogelinde, gij liget als een schelm; en legget in kennis". Waarop Hoogelinde verscheidene keren herhaalde dat van Riet op de religie smeelde. En van Riet steeds maar terug zei: "Meester, gij lieget als een schelm". Dit alleen heeft hij ervaren. Hij is voortdurend aanwezig geweest.
Jan van Helmont verklaart ad idem.
Catarina van de Cruys verklaart ad idem.
Jan Jansse Aerts weet van dit artikel niets, hij heeft wel gehoord dat Hoogelinde tegen van Riet zei: "Gij schelt de religie", hetgeene noyt en is geschiet. Waarop van Riet steeds weer terug zei: "Meester Hoogelinde, gij lieght het, dat ick op de reformeerde religie hebbe gescholden of gesmeelt".

Johannes Jansen van Helmont koopt nog een stuk grond in de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 147 verso; 27-03-1731:
Laurens Morees, te Lyshout, als curator van het testament de dato 01-12-1723 van wijlen Hendrik Antony Canters, oud president, te Asten en gewoond hebbende te Lyshout, verkoopt aan Jan van Helmont land in de Wolfsberg 2½ lopense. Koopsom ƒ 17,-.

Johannes Jansen van Helmont speelt een rol bij overdracht van geld:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 48; 04-11-1733:
Floris Pieter von Cotzhuysen, secretaris en Michiel van de Cruys, president. Zij verklaren ter instantie van Hendrina, weduwe Willem van Weert en Peter Peters dat zij weten ten huize van Michiel van de Cruys te zijn geweest in gezelschap van Jelis Vreynsen en Jan van Helmont en toen gehoord hebben dat er verschil was over de penningen die op het comptoir van de Gemene Middelen aan Mevrouw Hubert, te 's Hertogenbosch, worden betaald. Jelis Vreynsen heeft gezegd dat als Jan van Helmont hem een zekere som geld wilde geven, hij Jelis, op zich nam wat er van het Comptoir over hen mocht komen en dat hij daarvoor instond. Jan van Helmont heeft daarop een accoord gemaakt met Jelis Vreynsse voor eenen gulden die in hun presentie is uitbetaald.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 18-12-1733:
Hendrina Clemans, weduwe Willem van Weerdt en Peter Peters, aanleggers contra Jelis Freynssen, den decker op Ostaden, gedaagde.
Hendrina Clemans is in 1731, geweest ten huize van de president van Asten en heeft daar aan Jan van Helmondt, schepen, ƒ 100,- overhandigd, om namens haar te betalen op het comptoir der Gemene Middelen, ten huize van Heer Huybert, te 's Hertogenbosch. Op dezelfde dag heeft Hendrina Clemans aan gedaagde ƒ 60,- overhandigd, ook, om te betalen op het voornoemde comptoir. Tot hun misnoegen hebben aanleggers, na terugkomst van de gezondene te horen gekregen dat door de vrouw van Huybers ƒ 17-12-12 minder was ontvangen dan ƒ 160,-. Aanleggers zijn genoodzaakt geworden aan het Comptoir ƒ 17-12-12 te voldoen. Enige tijd later zijn tussen Jan van Helmondt en Jelis Freynssen, in een gezelschap, waarbij Floris Pieter van Cotzhausen en Michiel van de Cruys waren discours en woordenwisselingen en argueringen ontstaan betreffende het overdragen van de voornoemde ƒ 160,-. In deze discussie heeft Jelis Freynssen duidelijk gezegd dat als Jan van Helmondt hem een zekere som zou geven, hij Jelis, op zich nam het Comptoir te betalen. Hij zou dan ook de schade op zich nemen. Hij zou dit doen voor een gulden, hij heeft deze ook ontvangen in het bijzijn van getuigen. Tot nu toe heeft hij echter aan zijn plicht tot vergoeding der schade aan de aanleggers niet voldaan zijnde de ƒ 17-12-12. Reden om hem te dagen.

Johannes Jansen van Helmont verklaart te weten dat zijn grootvader een kapitaal heeft afgelost:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 50; 22-12-1733:
Jan van Helmont, 65 jaar en Bendert Vervoordeldonck, 68 jaar, schepenen, altijd hier woonachtig geweest. Dielis Aarts van den Bergh, 75 jaar, Mattijs Jan Peeters, 27 of 28 jaar. De twee eerste deponenten verklaren dat zij weten en van hun grootvaders gehoord hebben dat de voorouders van Jan van Helmont met de erfgenamen van Huybert Jan Tielen een rente en kapitaal hebben afgelost die hen bij deling der rente, staande ten laste van de gemeente Asten in haar goederen waren toegevallen. De derde deponent verklaart dat hij van Jan Dielis de Laaser, zijn oom, nu circa 10 tot 12 jaar geleden overleden, menigmaal heeft horen zeggen dat hij, Jan Dielis de Laaser, had aangenomen van de gemeente een akker en beemdje op de Hindert mitsgaders hij aan Jan Tonis Smits, te Vlierden, betaalde een rente van ƒ 4,- per jaar te lossen met ƒ 100,-. Hij deponent is zich wel bewust dat zijn oom aan Jan Toenis, geen andere rente was verschuldigd. De vierde deponent verklaart dat Jan Tonis Smits, te Vlierden, hem tot voldoening van een rente van ƒ 3,- per jaar heeft aengemaent en dat hij in october 1732 aan Jan Tonis heeft gegeven ƒ 5,- en dat hij enige jaren daarvoor ook 3 gulden of een rijksdaalder heeft gegeven. Er is daarvan geen quitantie gegeven, die hij, deponent, wel vorderde waarop Jan Tonis antwoordde: "Als ghij gelijck betaelt dan sal ik U quitantie geven". Verklarende verder uit de mond van zijn vader, die bijna honderd jaar oud is geworden, meermalen gehoord te hebben dat deze een rente betaalde van 3 gulden per jaar en Hendrik Peeters, zijn broeder, 1 gulden 10 stuiver per jaar samen 4 gulden 10 stuiver per jaar aan Jan Tonis Smits, te Vlierden zonder te weten waarvan deze gekomen zijn. De twee deponenten verklaren nog dat zij borgemeester van Asten geweest zijn, Jan van Helmont in 1701 en Bendert Vervoordeldonk in 1687 en dat zij in die tijd van de toenmalige regenten hebben horen spreken van een rente die betaald zou zijn als Jan Tonis Smits nu vordert van de gemeente. Jan van Helmont voegt daar nog aan toe, dat omtrent 1690, hij, na zijn ouders dood, het borgemeestersboek heeft waargenomen en dat hij over de voorschreven rente nooit een aanmaning heeft gehad en veel minder deze betaald.

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 54; 30-12-1733:
Geef Paulus, 78 jaar, oud borgemeester, 1713-1714, altijd hier gewoond hebbende en Jan Joris van Hoff, 65 jaar, een der vier gezworen mannen. Zij verklaren ter instantie van de regenten van Asten. De eerste deponent dat hij weet en ook gehoord heeft van zijn voorzaten en oude naburen dat een bedeelinge van de renten staende ten laste van de gemeynte Asten in haere goederen waeren aenbedeelt. De tweede deponent dat hij zeer wel weet dat hij door Huybert Jan Tielen, zijn vrouws vader, heeft horen zeggen dat Huybert Jan Tielen met de oude Jan van Helmont een rente soo hem bij de bedeelinge der renten, staende ten laste van de gemeynte Asten, in haere goederen waeren geset ook door hem bij de crediteuren gelost waren.

Als schepen heeft Johannes Jansen van Helmont ook te maken met de gevolgen van de epidemie van dysenterie en de kosten voor de medicatie:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 56; 05-01-1734:
Pieter de Cort, drost, Michiel van de Cruys, president en Jan van Helmont, schepen. Zij verklaren ter instantie van de regenten van Asten dat zij zeer wel weten dat zij, op 1 october 1727, ten tijde van de besmettelijke ziekte 'den Rooden Loop' te Asten zijn geweest ten huize van Michiel van de Cruys, in de grote kamer, bij J.C. Swinckels, medicijne doctor, te Venlo. Dat zij, deponenten, aan deze dokter verzocht hebben, ter voorkoming der grasseeringe van de ziekte om instructies te willen geven aan de chirurgijns van Asten. Deze accepteerde dat ook.
Door ons zijn toen ontboden Francis Graats en Hendrik Halversmit. Wij hebben toen tegen deze chirurgijns gezegd in substantie de Heer Swinckels sal U instructie geven wat medicamenten in dese sieckte gebruyckt dienen te worden en indien eenige ingesetenen buyten staet sijn Ulieden te konnen betaalen dat sal men wegens den Armen betaelen. Wij hebben dit ook doorgegeven aan de provisoren van den Armen. De chirurgijns hebben ons beloofd haer devoir te doen. Hendrik Halversmit heeft derhalve uit de Armenkasse ƒ 50,-, bij accoord, toegevoegd gekregen.
De tweede deponent voegt er nog aan toe dat circa drie jaar geleden Francis Graats aan zijn huis is gekomen en hem overleverde een specificatie van geleverde medicijnen, tijdens de besmettelijke ziekte gedaan aan enige ingezetenen, met het verzoek, of hij, deponent, die personen voor hem, Graats, tot voldoeninge wilde constringeren.

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1741 staat Johannes Jansen van Helmont als eigenaar en bewoner van het huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 165:
Jan van Helmont.
Huijs, hoff en aangelagh 2 lopense. In de bede ƒ 5-0-12.

Jaar Eigenaar nummer 30 Wolfsberg Bewoners nummer 30 Wolfsberg
1736 Jan van Helmont Jan van Helmont
1741 Jan van Helmond Jan van Helmond

Laurens Willem Roijmans, weduwnaar van Maria Jansen van Helmont verklaart dat zijn schoonvader nog in leven is:

Asten Rechterlijk Archief 18 folio 107; 11-04-1739:
Lauwerens Willem Roymans getrouwd geweest met Maria Jansen van Helmont, waarbij vier kinderen, met name Margrieta, Peter, Hendrik en Helena. Hij wil hertrouwen met Perijn Hendrik Slaats en moet daarvoor een staat en inventaris opmaken. Hij verklaart dat hij met zijn overleden vrouw geen goederen in eigendom heeft bezeten, alzo Jan van Helmont en zijn vrouw nog in leven zijn en hij gedurende zijn vrouws leven en nog bij hen woont. Hij wil een en ander onder eede bevestigen.

Johannes Jansen van Helmont is op 05-05-1746 te Asten overleden.

Zoon Willibrordus Jansen van Helmont is geboren te Asten op 27-08-1705 en is op 24-07-1740 te Asten getrouwd met Maria Bendert Vervoordeldonk, geboren te Asten op 08-05-1713 als dochter van Bernardus Jansen Vervoordeldonck en Judoca Frans Berckers:

03

Het gezin van Willibrordus Jansen van Helmont en Maria Bendert Vervoordeldonk:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Bernardus Asten 02-05-1741 Asten 03-02-1782
Wilhelmina Peeter Hoeben
Asten 06-06-1795
2 Johannes Asten 09-03-1743 Kind Asten 24-10-1747
3 Theodorus Asten 01-09-1745 Asten 03-02-1782
Elisabeth Joannis van Asten
Asten 05-02-1823
4 Johannes Asten 27-10-1748 Kind Asten 25-01-1749
5 Johannes Asten 27-02-1750 Ongehuwd Asten 11-11-1787
6 Margaretha Asten 12-01-1753 Asten 10-05-1778
Wilhelmus Willem Loomans
Asten 16-10-1779 zie Behelp 1
7 Judocus Asten 18-07-1756 Kind Asten 20-07-1756
8 Anna Maria Asten 24-07-1757 Kind Asten 16-02-1758

Willibrordus Jansen van Helmont koopt nog een huis (zie Voormalig huis E1049) naast het ouderlijk huis, dat hij na het overlijden van zijn ouders, bewoont:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 111 verso; 17-10-1748:
Antoni Franse Voermans, als collecteur der coninxbede, 17-09-1744-1745, laat de goederen van de weduwe Jacobus Bosbremer, in de Wolfsberg, executeren om daaraan te verhalen ƒ 4-6-2 per jaar wegens verschulde bede en verponding. Hij verkoopt aan Wilbert van Helmont:
Huis, hof en aangelag 1½ lopense, ene zijde erven Jan van Helmont, andere zijde weduwe Claas van Weert, ene einde de straat. Verponding ƒ 3-07-04 per jaar. Bede ƒ 0-18-14 per jaar. Koopsom ƒ 78,-. Land de Velff 3 copse en land den Dunge 1 lopense, twee kopen ƒ 44,-.
Land de Loverbosch 1½ lopense. Koopsom ƒ 27,-.
Groes aan het Aangelag 2 lopense. Koopsom ƒ 72,-.

Willibrordus Jansen van Helmont verkoopt zijn erfdeel in het huis van zijn schoonouders op Voordeldonk aan zijn zwager Hendrik Hendriks:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 135; 25-03-1749:
Wilbert van Helmont getrouwd met Maria Benders Vervoordeldonk verkoopt aan Hendrik Hendriks 1⁄3e deel van helft in huis, land, groes op Voordeldonk, dit deel 8 lopense. Zoals gekomen van zijn schoonouders. Belast met 1 cop rogge per jaar aan Schenaars. Koopsom ƒ 200,-.

De cijnzenlijst over de periode 1709-1761 geeft een overzicht van de veranderingen in de bewoning van het huis:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 105 folio 35:
Jenneke Driesse, weduwe Jan van Helmont met vier kinderen bij sterff 1748.
Jan en Wilbert van Helmont en drie kinderen van Maria Janse van Helmont verweckt bij Laurens Roijmans 1746 bij versterff.
Nu 1715 Jan Janssen van Helmont soo voor hen samen als meede Jenneken Linders bij koop.
Jenneken weduwe Jan van Helmont uyt huijs ende aengelagh gelegen onder Asten ter plaetse inde Wolfsbergen, ene zijde Frans Cornelis, andere zijde Jan Cornelis, ene einde Jenneken voorschreven, andere einde de gemeene straet. Quarta pars pul.

Willibrordus Jansen van Helmont verklaart dat zijn os met Hollands geld is betaald:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 203; 02-07-1762:
Wilbert van Helmont en anderen verklaren gezamelijk als luyden van eer dat, alhier, zekere Jan Baptist Grousaam, Hendrik Ketelaars en Dirk Adriaans, inwoners van Nederweert, samen en in compagnie, hier en elders, in dit jaar hebben gekocht veele beesten waaronder van Wilbert van Helmont een os voor ƒ 42-10-00. Deze is betaald geworden. De voorschreven penningen en sommen van gelden gereekent tegen Hollants gelt twelk alhier cours heeft en tegens geen andere munten gereekent word off verkocht sijn.

Willibrordus Jansen van Helmont ontvangt een deel van een legaat via zijn schoonmoeder Judoca Frans Berckers:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 63; 06-02-1764:
Wilbert van Helmont getrouwd met Maria Vervoordeldonk, Peter Roymans getrouwd geweest met Elisabet Vervoordeldonk, waarbij een dochter met name Jennemaria, Hendrik Hendriks getrouwd geweest met Anna Vervoordeldonk waarbij een zoon met name Joost. En alzo Bendert Vervoordeldonk is getrouwd geweest met Josyna Berkers waarbij hij heeft nagelaten de voornoemde drie dochters. Alsmede Godefridus Roymans, Antoni Roymans, Lambert Verheyden getrouwd met Antonetta Roymans, Peter Joosten van Hugten getrouwd met Josyna Roymans en Jan Peters getrouwd met Johanna Roymans. Welke laatste vijf kinderen zijn van Elisabet Berkers getrouwd geweest met Laurens Roymans. Aan alle comparanten met Anna Roymans en Guilliam Verwithagen is aangekomen, bij testament, van wijlen Heer Norbertus Verwithagen, overleden te Antwerpen ƒ 300,- wisselgelt gelegateerd door Juffrouw Barbara Berkers.
Zij geven nu procuratie aan Anna Roymans, hun zuster en nicht, wonende te Antwerpen, om bij Heer B. Cleuren, cappellaan en tweede thesaurier der Cathedrale Kerke, te Antwerpen, als executeur van het voornoemde testament te ontvangen het voorschreven legaat voor de comparanten in deze ieder ƒ 30,- dus te samen ƒ 240,- wisselgelt.

Over deze Norbertus Verwithagen lezen we nog op het internet:

Priester Norbertus Verwithagen was proeflezer van 08-02-1751 tot 11-02-1763, van het boek meesters van den gulden passer van Christoffel Plantijn, aartsdrukker van Philips II.

In het huizenquohier over de periode 1746-1766 staat het huis nog onverdeeld op naam van de kinderen van Johannes Jansen van Helmont en is Willibrordus Jansen van Helmont bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 30 Wolfsberg Bewoners nummer 30 Wolfsberg
1746 kinderen Jan van Helmont Wilbert van Helmont
1751 kinderen Jan van Helmont Wilbert van Helmont
1756 kinderen Jan van Helmont Wilbert van Helmont
1761 kinderen Jan van Helmont Wilbert van Helmont
1766 kinderen Jan van Helmont Wilbert van Helmont

Maria Bendert Vervoordeldonk is op 25-12-1764 te Asten overleden. In 1770 worden de goederen van Johannes Jansen van Helmont verdeeld, waarbij het huis wordt toebedeeld aan Willibrordus Jansen van Helmond:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 61; 05-11-1770:
Wilbert van Helmont voor 1⁄3e deel, Hendrik Haasen getrouwd met Jenneke Driessen, weduwe Jan Jansen van Helmond waarbij vier kinderen en waarvan nog in leven zijn, Hendrik en Magriet ook voor 1⁄3e deel, erfgenamen van wijlen Jan van Helmond. Alsmede Peter Roymans, te Venroy, Hendrik Dirk Haasen getrouwd met Elisabet Slaats, weduwe Hendrik Laurens Roymans, waarbij twee kinderen met name Anna Maria en Helena, Hendrik Dielis van Helmond getrouwd met Magrieta Roymans en Hendrik Laurens Roymans alsmede Johannes Maas getrouwd met Maria, dochter Laurens Roymans, te Zeelst. Deze laatste vijf zijn ook voor 1⁄3e deel erfgenaam van wijlen Jan van Helmont, in leven schepen, alhier. Zij verdelen zijn nagelaten goederen.
1e lot krijgt Wilbert van Helmont huis, stal en schop, hof en aangelag 1½ lopense, ene zijde de verkrijger, andere zijde kinderen Peter Kerkers; land in de Camp 2 lopense voor aan het huis, waar Peter Slaats woont, gelegen; de Heesacker 1 lopense 38 roede; land den Appert 1 lopense 12 roede; land de Waterstraat 2 lopense; hooiveld Cantersvelt 5½ lopense; weiveldje Fransevelt 2 lopense. Belast met ƒ 0-06-8 per jaar aan de Heren van Asten; ƒ 0-10-0 per jaar in een meerdere rente van
ƒ 1,- per jaar samen met de weduwe Hendrik van der Paalen aan den Armen van Asten; ƒ 3-05-0 per jaar in een meerdere rente volgens obligatie de dato 29-09-1742 aan den Armen van Asten; ƒ 3-10-0 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar in een meerdere rente met de condividenten. Verponding ƒ 7-11-00 per jaar. Bede ƒ 1-10-10 per jaar.
2e lot krijgt Hendrik Haasen land het Ven 2 lopense; Jan Huybersacker 2 lopense 22 roede; den Dungensedries nu land 1½ lopense; drie ackerkens met een groesveldje aaneengelegen samen 3 lopense; weiveld 4 lopense; groes den Bunder 3 lopense. Belast met ƒ 2-10-0 per jaar in een meerdere rente met de overige condividenten aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar. Verponding ƒ 7-09-00 per jaar. Bede ƒ 0-13-10 per jaar.
3e lot krijgt Hendrik van Helmond zijnde 1⁄5e deel van 1⁄3e deel van land de Loverboschacker 2 lopense en van het achterste 1⁄3e deel van het Vlasvelt geheel 4 lopense. Belast met 1 vat min 1 maatje rogge per jaar aan Mevrouw Hanswijck. Verponding ƒ 1-9-06 per jaar. Bede ƒ 0-6-12 per jaar.
4e lot krijgen Hendrik Haasen en Peter Roymans samen 2⁄5e deel van 1⁄3e deel van het achterste deel in de Campacker 3 lopense en van het voorste 2⁄3e deel van het Vlasvelt geheel 4 lopense. Belast met ƒ 0-9-0 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar in een meerdere rente met Jan Timmermans en anderen. Verponding ƒ 2-18-7 per jaar. Bede ƒ 0-13-8 per jaar.
5e lot krijgt Hendrik Roymans, in de Steegen 1⁄5e deel van 1⁄3e deel van land het Lindert 2 lopense. Belast met ƒ 0-15-0 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar in een meerdere rente met de condividenten. Verponding ƒ 1-01-4 per jaar. Bede ƒ 0-13-8 per jaar.
6e lot krijgt Jan Maas 1⁄5e deel van 1⁄3e deel van het kleyn Hoyveltje 3½ lopense. Belast met ƒ 0-15-0 per jaar aan Gemene Land rentmeester de Kempenaar met de overige delers. Verponding ƒ 1-17-8..

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 107 verso; 05-11-1770:
Jan Maas, te Zeelst, verkoopt aan Wilbert van Helmond het kleyn Hoyveltje 3½ lopense. Belast met ƒ 0-15-0 per jaar aan het Gemene Land zijnde in een meerdere rente met meer andere. Verkoper aangekomen van zijn vrouw, bij deling de dato 05-11-1770. Koopsom ƒ 80,-.

Tijdens de dysenterie epidemie van 1779 is Willibrordus Jansen van Helmond met andere buurtbewoners uit de Wolfsberg getuige van het testament van Nicolaas van Westen:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 227 verso; 11-10-1779:
Wilbert van Helmond, Joost van Hugten, Willem Jan Ceelen, Jan Lintermans, Pieter Slaats, Mattijs Slaats allen aan de Wolfsberg. Zij verklaren op verzoek van Nicolaas van der Westen getrouwd met Maria Jansen van Hugten, aan de Wolfsberg, dat zij, zaterdag jongstleden, circa 10 uur, zijn geweest ten huize van voornoemde Nicolaas, alwaar, hij en zijn vrouw, wegens de hier grasserende besmettelijke ziekte, ziek lagen. Zij hebben getesteert. Alles aan de langstlevende van hen beide.

In het huizenquohier over de periode 1771-1781 staat het huis op naam van Willibrordus Jansen van Helmont en is hij ook bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 30 Wolfsberg Bewoners nummer 30 Wolfsberg
1771 Wilbert van Helmont Wilbert van Helmont
1776 Wilbert van Helmond Wilbert van Helmond
1781 Wilbert van Helmond Wilbert van Helmond

Op zijn 86e jaar is Willibrordus Jansen van Helmond oud en verzwakt en moeten de zaken bij hem aan huis worden geregeld:

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 74 verso; 10-10-1791:
Wilbert van Helmond is schuldig aan Andries Timmermans ƒ 150,- à 4%. Opgesteld ten huize van de comparant welke wegens ouderdom en zwakheid niet in staat was ter secretarie te komen.

Willibrordus Jansen van Helmont is op 03-08-1792 te Asten overleden.

Zoon Theodorus Wilbers (Dirk) van Helmond is geboren te Asten op 01-09-1745 en op 03-02-1782 te Asten getrouwd met Elisabeth Joannis van Asten, geboren te Someren op 19-03-1749 als dochter van Johannes Jansen van Asten en Anna Antonius Loomans (zie Burgemeester Frenckenstraat 47). Elisabeth Joannis van Asten is rond 1792 te Deurne overleden en Theodorus Wilberts van Helmont is op 30-06-1793 te Asten hertrouwd met Anna Huijbert van Bussel, geboren te Asten op 04-04-1756 als dochter van Hubertus Godefridus van Bussel en Maria Willems van Heugten (zie Voormalig huis C643). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend:

04

Het gezin van Theodorus Wilbers (Dirk) van Helmond en Elisabeth Joannis van Asten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Maria Asten 01-03-1783 Asten 14-02-1813
Antonius Willem Roijmans
Asten 20-08-1834
2 Johannes Deurne 30-05-1785 Kind Deurne ±1785
3 Judocus Deurne 11-09-1787 Ongehuwd Asten 28-03-1808
4 Franciscus Deurne 20-06-1790 Asten 04-02-1831
Maria Joannis Verbogen
Asten 17-04-1851 zie ook Voormalig huis G830

Voor zijn tweede huwelijk moet Theodorus Wilbers (Dirk) van Helmond een staat en inventaris opmaken en worden huwelijkse voorwaarden opgesteld:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 153; 15-06-1793:
Staat en inventaris opgemaakt door Dirk Wilbers van Helmond, weduwnaar Elisabeth Jan van Asten Ten behoeve van zijn minderjarige kinderen met name Anna Maria, Joost en Francis. Hij wil hertrouwen met Anna Huybers van Bussel.
Onroerende goederen: voor de helft aangekomen van wijlen zijn vader, Wilbert van Helmond, in 1792 overleden. De andere helft is van Bendert van Helmond, zijn broeder een huis, stal, hof en aangelag in de Wolfsberg 1½ lopense; land de Kamp 2 lopense; land den Heesakker 1 lopense 38 roede; land den Appert 1 lopense 12 roede; land de Waterlaat 2 lopense; hooiveld Cantersvelt 5½ lopense; weiveld Fransevelt 2 lopense; een klein hooiveldje 3½ lopense; een huis en aangelag 1½ lopense; land de Wolf 3 copse; land den Dungen 42 roede; land de Looverbosch 1½ lopense; groes aant Aangelag 1½ lopense
Roerende goederen: een os, twee koeien, een kalf, een hoogkar, een aardkar, beiden zonder beslag, een ploeg, een eg, diverse potten, ketels, pannen, een bed, twee dekens, vier paar slaaplakens, een linnen bed, enig aardewerk, enig bestek, een tafel, vier stoelen, een kast, een kist, een spinnewiel, vuurgerei.

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 156; 15-06-1793:
Dirk van Helmond, weduwnaar Elisabeth van Asten, bruidegom ter eenre en Anna Huybert van Bussel, meerderjarige jonge dochter bruid ter andere zijde. Zij maken huwelijksvoorwaarden.
Zij brengen beiden alle goederen in die zij bezitten en die zij, staande dit huwelijk, zullen verkrijgen. Indien uit dit huwelijk kind(eren) worden geboren zullen deze een zijn met de voorkinderen en tot staat gekomen ieder een uitzet, naar vermogen, ontvangen alsof het kinderen van een bedde waren. Na overlijden van de langstlevende der comparanten zullen de goederen gelijkelijk over de voor- en nakinderen verdeeld worden. Indien de bruidegom voor de bruid, zonder kind(eren) uit dit huwelijk na te laten, komt te overlijden zal zij met de twee voorkinderen voor een kindsdeel even diep erven en delen. Indien de voorkinderen daarmee niet tevreden zijn, zullen zij, namens de voorkinderen aan de bruid, als langstlevende ƒ 300,- moeten uitkeren. Als de bruid voor de bruidegom komt te overlijden, zonder kind(eren) uit dit huwelijk na te laten zal hij voor 1⁄4e deel in de nalatenschap van de bruid delen.

Theodorus Wilbers (Dirk) van Helmond houdt de wacht samen met buurtbewoners van het gehucht Wolfsberg, ook wel het Wolfsbergsche rot genoemd, en nemen een gedeserteerde soldaat gevangen:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 208; 05-06-1795:
Jelis van Lierop en Dirk van Helmond verklaren, als rotgezellen van de Wolfsberg, dat zij deze nacht de wacht hebben gehouden in de straat tussen Wolfsberg en Heusden en daar ontmoet hebben een manspersoon, aan wie zij gevraagd hebben zijn pas te vertonen. Omdat hij dit niet kon hebben ze hem gezegd dat hij opgebracht moest worden. Na eerst weigerachtig geweest te zijn is hij toch meegegaan doch onderweg weer weggesprongen in het koren. Wij zijn hem nagelopen en wederom gevangen genomen en opgebracht. We hebben in het rot de wacht gehouden met vier personen.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 208 verso; 05-06-1795:
Verhoor van Andries Klamet, 28 jaar, geboren te Stensen, dorp in Silesien, bij Neus.
Of hij in militaire dienst is geweest, regiment, compagnie, waar, hoe lang?
Hij antwoordt dat hij dienst deed in het regiment van Orange, Vriesland, in de compagnie van capiteyn Ligtervoort en laatst in Geertruydenberg gelegen heeft en daar gedeserteerd. Hij heeft voor 6 jaar getekend en is na 6 maanden gedeserteerd.
Of hij sindsdien gezworven heeft, met wie en waar?
Hij antwoordt dat hij langs de grenzen van Vrankrijk heeft gezworven, met twee kameraden, niet te weten hoe die heten, een aantal dagen geleden van hen weggegaan te zijn omdat er Franse troepen passeerden.

Bij de erfdeling van de schoonouders van Theodorus Wilbers (Dirk) van Helmond, ontvangt hij geld:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 168; 13-12-1796:
Willem Rooymans getrouwd met Catharina van Bussel, Willem Marcelis Jansen getrouwd met Jenneke van Bussel, Maria van Bussel, Dirk van Helmond getrouwd met Anneke van Bussel. Kinderen en erven van Huybert van Bussel en Maria van Hugten, beiden overleden. Zij delen de nagelaten goederen.
3e lot krijgt Dirk van Helmond ƒ 300,- te ontvangen van Willem Marcelis Jansen.

Theodorus Wilbers (Dirk) van Helmond wordt voogd van de kinderen van zijn broer Bernardus:

Asten Rechterlijk Archief 32a folio 4; 07-07-1802:
Willem Willem Loomans en Dirk van Helmond zijn aangesteld als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Bendert van Helmond en Willemyn Peeter Hoeben.

In het huizenquohier in de periode 1798-1803 staat het huis nog op naam van de kinderen van Willibrordus Jansen van Helmont en is Theodorus Wilbers (Dirk) van Helmond de bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 30 Wolfsberg Bewoners nummer 30 Wolfsberg
1798 kinderen Wilbert van Helmond Dirk van Helmond
1803 kinderen Wilbert van Helmond Dirk van Helmond

In 1808 worden de goederen verdeeld tussen Theodorus Wilbers (Dirk) van Helmond en de kinderen van zijn broer Bernardus Wilbers (Bendert) van Helmond. Theodorus Wilbers (Dirk) van Helmond erft dit huis en het eerder door Willibrordus Jansen van Helmond aangeschafte huis gaat naar de kinderen van Bernardus Wilbers (Bendert) van Helmond (zie Voormalig huis E1049):

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 80 verso; 20-02-1808:
Dirk van Helmond, Willem Willem Loomans als voogd over de minderjarige kinderen van Bendert van Helmond met name Hendrina, Margo en Jenneke alsmede Pieter Willem Goorts man van Maria Bendert van Helmond. Zij verdelen vaste goederen.
1e lot krijgt Dirk een huis en erve de Wolfsberg, nummer 261; land de Kamp 2 lopense 46 roede; land den Appert 1 lopense 7 roede; land in de Loverbosch 46 roede; de helft van 't Hooyvelt geheel 5 lopense 4 roede; de helft van kleyn Hooyveltje geheel 3 lopense 30 roede; de helft van Wijvelt geheel 2 lopense 27 roede; de helft van het Aangelag of Jan Leyenveltje geheel 1 lopense 22 roede; de helft van groes in 't Aangelag met 12 roede van Leyenakker geheel 3 lopense 45 roede. Belast met ƒ 2-11-8 per jaar aan den Armen van Asten in een meerdere pacht; ƒ 2-02-8 per jaar aan het Gemene Land in een meerdere pacht; ƒ 0-03-4 per jaar aan het Huis van Asten.
2e lot krijgen Maria, Hendrina, Margo en Jenneke huis en erve de Wolfsberg nummer 260; land den Dungen 42 roede; land den Dungen 22 roede; land de Waterstraat 1 lopense 10 roede; de helft van het Aangelag geheel 1 lopense 22 roede; land de Waterstraat 30 roede; land Heesakker 1 lopense 35 roede; de helft van Wijvelt geheel 2 lopense 27 roede; de helft van 't Hooyvelt geheel 5 lopense 4 roede; de helft van kleyn Hooyveltje geheel 3 lopense 30 roede; de helft van groes in 't Aangelag en 12 roede van Leyenakker geheel 3 lopense 45 roede. Belast met ƒ 1-1-8 per jaar aan den Armen van Asten in een meerdere pacht; ƒ 2-2-8 per jaar aan het Gemene Land - in een meerdere pacht; ƒ 0-3-4 per jaar aan het Huis van Asten.

Theodorus Wilbers (Dirk) van Helmond en zijn vrouw passen de eerder opgestelde huwelijkse voorwaarden dusdanig aan dat Theodorus Wilbers (Dirk) van Helmond bij het eerder overlijden van Anna Huybert van Bussel de hele nalatenschap krijgt:

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 84; 24-02-1808:
Dirk van Helmond en Anna Huybert van Bussel, zijn vrouw, hebben in hun huwelijksvoorwaarden de dato 15-06-1793 onder ander bepaald dat, indien de tweede comparante, zonder kind(eren) uit dit huwelijk na te laten, komt te overlijden dat hij, eerste comparant, dan voor 1⁄4e deel in haar nalatenschap zou delen. Comparanten willen een verandering aanbrengen. Mocht Anna Huybert van Bussel voor haar man komen te overlijden dat hij dan haar gehele nalatenschap zal aannemen in plaats van het1⁄4e deel.

Anna Huybert van Bussel is op 06-06-1809 te Asten overleden en Theodorus Wilbers (Dirk) van Helmond is op 05-02-1823 te Asten overleden.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van de kinderen van Theodorus Wilbers (Dirk) van Helmond:

Kadaster 1811-1832; E1044:
Huis en erf, groot 04 roede 70 el, Wolfsberg, klassen 9.
Eigenaar: Kinderen van Dirk van Helmond.

05

06

Het huis gaat over op de kinderen van Theodorus Wilbers (Dirk) van Helmond en Elisabeth Joannis van Asten. Dochter Anna Maria van Helmond, geboren te Asten op 01-03-1783 is op 14-02-1813 te Asten getrouwd met Antonius Willem Roijmans, geboren te Asten op 15-01-1774 als zoon van Willem Henrici Roymans met Anna Petri Coolen (zie Achterbos 8).

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Elisabeth Asten 15-12-1813 Asten 04-02-1842
Johannes Driessen
Asten 08-05-1883 zie Voormalig huis F732
2 Wilhelmus Asten 03-12-1815
3 Joannes Antonius Asten 09-04-1816 Kind Asten 09-04-1816

Antonius Willem Roijmans is op 22-04-1829 te Asten overleden en na het overlijden van Anna Maria van Helmond te Asten op 20-08-1834, gaat het over op haar broer Franciscus van Helmond, geboren te Deurne op 20-06-1790. Hij heeft gediend bij het 125e Regiment Infanterie van Linie onder Napoleon.

Franciscus van Helmond is op 04-02-1831 te Asten getrouwd met Maria Verbogen, geboren te Asten op 02-01-1798 als dochter van Johannes Jansen Verbogen en Johanna Jansen Gorissen (zie Voormalig huis G830). Franciscus Dirk van Helmond is op 17-04-1851 te Asten overleden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 komen we zijn weduwe Maria Verbogen tegen in het huis met huizingnummer D45 en vanaf 1869 nummer D65:

07

Maria Verbogen is op 12-06-1871 te Asten overleden en in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 05-09-1871 wordt het huis geveild:

08

De koper van het huis is de familie Brekelmans en komt op naam te staan van Andreas Brekelmans, geboren te Asten op 21-04-1857 als zoon van Hendrikus Brekelmans en Joanna Maria Koppens (zie Hemel 2). Zijn vader Hendrikus Brekelmans, geboren te Haaren op 13-08-1829 als zoon van Andreas Brekelmans en Maria Catharina de Zeede, bewoont het huis. Hendrikus Brekelmans is op 28-01-1853 te Asten getrouwd met Joanna Maria Koppens, geboren te Asten op 17-02-1828 als dochter van Johannes Kuppens en Helena Maria Kuijpers (zie Hemel 2).

Na het overlijden van Joanna Maria Koppens te Asten op 20-10-1859, is Hendrikus Brekelmans als akkerbouwer op 29-01-1861 te Asten hertrouwd met Maria Sleegers, geboren te Asten op 05-04-1830 als dochter van Franciscus Sleegers en Helena van Deursen (zie Voormalig huis E1579). In 1878 is het huis afgebrand en bij nieuwbouw een kwartslag gedraaid en heeft het kadasternummer E1634 gekregen.

Ook over de periodes 1879-1890, 1890-1900, Maria Sleegers is op 07-07-1896 te Asten overleden, 1900-1910 en in de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D66, D68, D81 en D72:

09

Hendrikus Brekelmans is op 29-12-1909 te Asten overleden en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 22-10-1910 en van 12-02-1910 wordt het huis en het vee en graangewassen en inboedel door de erfgenamen verkocht:

10 11

De koper van het huis is Johannes (Hannes) van Bussel, geboren te Asten op 18-11-1872 als zoon van Wilhelmus van Bussel en Catharina van Bussel. Hij is op 28-01-1910 te Asten getrouwd met Johanna Hoeben, geboren te Lierop op 01-02-1880 als dochter van Johannes Hoeben en Petronella van Seccelen.

Vanaf 1915 woont bij hen in Johannes Welten, geboren te Asten op 23-04-1888 als zoon van Theodorus Welten en Johanna Rijnders (zie Kleine Heitrak 15), in het huis wonen. Hij is als tramarbeider op 18-06-1915 te Asten getrouwd met Maria Louisa van de Ven, geboren te Asten op 08-05-1895 als dochter Carel van de Ven en Johanna van Empel (zie Wolfsberg 29). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 wonen zij vanaf hun trouwen in op huizingnummer D72:

Johannes Welten en Maria Louisa van de Ven verhuizen aan het einde van de periode naar A318 (zie Kerkstraat 52).

Over de periode wonen Johannes (Hannes) van Bussel en Johanna Hoeben met hun gezin in het huis met huizingnummer D68, ook bekend staand als Wolfsberg 44:

12

Dochter Henrica Maria (Drika) van Bussel, geboren te Asten op 13-09-1920 is bij een ongeluk nabij het tramstation betrokken geweest, zoals bericht in De Maasbode van 24-11-1926.

Ook over de periode 1930-1938 wonen Johannes van Bussel en Johanna Hoeben met hun gezin in het herbouwde huis op de Wolfsberg 44:

13

In het Peelbelang van 16-12-1944 verhuurt Johannes van Bussel een woning en in het Helmondsch dagblad van 08-08-1945 wil men op dit adres een fiets ruilen tegen een radio:

14 15

Het huis heeft in de Tweede Wereldoorlog nog oorlogsschade opgelopen en is in 1945 tot twee huizen omgebouwd.

Johannes (Hannes) van Bussel is op 03-12-1948 te Asten overleden en Johanna Hoeben is op 08-02-1964 te Asten overleden. Rechts het bidprentje bij het overlijden van Johannes van Bussel en hieronder de overlijdensakte van Johanna Hoeben:

16

Hieronder een foto van de twee huizen ongeveer op de plaats van de huidige Wolfsberg 82 en 84.

Op de plaats van de huizen zijn rond 2005 nieuwe huizen gebouwd met als huidige adres Wolfsberg 82 en 84.

Overzicht bewoners

Hoeve op Wolfsberg
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Johannes van Helmont Asten ±1637 Johannes van Helmont Asten ±1637
1696 Johannes Jansen van Helmont Asten 26-11-1668 Johannes Jansen van Helmont Asten 26-11-1668
Wolfsberg huis 30
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jan van Helmont Asten 26-11-1668 Jan van Helmont Asten 26-11-1668
1741 Jan van Helmond Asten 26-11-1668 Jan van Helmond Asten 26-11-1668
1746 kinderen Jan van Helmont Asten 27-08-1705 Wilbert van Helmont Asten 27-08-1705
1751 kinderen Jan van Helmont Asten 27-08-1705 Wilbert van Helmont Asten 27-08-1705
1756 kinderen Jan van Helmont Asten 27-08-1705 Wilbert van Helmont Asten 27-08-1705
1761 kinderen Jan van Helmont Asten 27-08-1705 Wilbert van Helmont Asten 27-08-1705
1766 kinderen Jan van Helmont Asten 27-08-1705 Wilbert van Helmont Asten 27-08-1705
1771 Wilbert van Helmont Asten 27-08-1705 Wilbert van Helmont Asten 27-08-1705
1776 Wilbert van Helmond Asten 27-08-1705 Wilbert van Helmond Asten 27-08-1705
1781 Wilbert van Helmond Asten 27-08-1705 Wilbert van Helmond Asten 27-08-1705
1798 kinderen Wilbert van Helmond Asten 01-09-1745 Dirk van Helmond Asten 01-09-1745
1803 kinderen Wilbert van Helmond Asten 01-09-1745 Dirk van Helmond Asten 01-09-1745
Kadasternummer E1044
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E1044 1832 Antonius Roymans Asten 15-01-1774
Wolfsberg 44
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1809 Theodorus van Helmond Asten 01-09-1745 Anna Huijbert van Bussel Asten 04-04-1756 06-06-1809
1809-1823 Theodorus van Helmond Asten 01-09-1745 met kinderen 05-02-1823
1823-1834 Antonius Roymans Asten 15-01-1774 Anna Maria van Helmond Asten 01-03-1783 20-08-1834
1834-1851 Franciscus van Helmond Deurne 20-06-1790 Maria Verbogen Asten 01-01-1798 17-04-1851
1851-1859 Maria Verbogen Asten 01-01-1798 weduwe van Helmond
D45 1859-1869 Maria Verbogen Asten 01-01-1798 weduwe van Helmond
D65 1869-1871 Maria Verbogen Asten 01-01-1798 weduwe van Helmond 12-06-1871
D65 1871-1879 Hendrikus Brekelmans Haaren 13-08-1829 Maria Sleegers Asten 02-05-1830
D66 1879-1890 Hendrikus Brekelmans Haaren 13-08-1829 Maria Sleegers Asten 02-05-1830
D68 1890-1896 Hendrikus Brekelmans Haaren 13-08-1829 Maria Sleegers Asten 02-05-1830 07-07-1896
D68 1896-1900 Hendrikus Brekelmans Haaren 13-08-1829 met kinderen
D81 1900-1910 Hendrikus Brekelmans Haaren 13-08-1829 met kinderen 29-12-1909
D72 1910-1920 Johannes van Bussel Asten 18-11-1872 Johanna Hoeben Lierop 01-02-1880
D68 1920-1930 Johannes van Bussel Asten 18-11-1872 Johanna Hoeben Lierop 01-02-1880
44 1930-1938 Johannes van Bussel Asten 18-11-1872 Johanna Hoeben Lierop 01-02-1880

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 19 februari 2024, 10:53:23

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen