logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis E1049

Op basis van archiefstukken betreft dit een huis stammend uit rond 1640 en bewoond door Gerardus Geerits Flodders, geboren rond 1610. Hij is rond 1640 getrouwd met Petronella, geboren rond 1615 en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Gerardus Asten 17-02-1643
2 Johanna Asten 01-05-1645 Ongehuwd Asten 10-10-1686
3 Leonardus Asten 02-07-1647 Helmond 01-05-1683
Anna Andrea Vinck
5 Franciscus Asten 08-03-1655 Leende 28-11-1677
Helena Wilm Hennekens
6 Mathias Asten 24-01-1658
7 Jacobus Asten 23-10-1660

De naam Gerardus Geerits Flodders, ook wel Nouwe genoemd, komen we sporadisch tegen in het rechterlijk archief van Asten. Alleen zijn oudste zoon Gerardus wordt eens genoemd bij de handel in koper en lijnwaad in de omgeving van Keulen:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 17-12-1666:
Mathijs, zoon wijlen Meester Jan Colen aanlegger contra Gisbert Hendricx nomen uxoris gedaagde. Schepenen gelieven te verhoren namens aanlegger Gerart zoon Gerart Flodders, Gielen Goossens en Jan zoon Jan Martens.
Oft nyet en is waerachtich dat ontrent die vijff jaeren geleden den voorschreven Mathijs Jan Colen heeft geweest in een mutueel contract met Joost soone van Jan Laureyssen boven int lant oft sticht van Paterboirne ende tsaemen allen prouffeydt van tverhandelen van de ketelen ende andere waeren van liewaet souden trecken ende dat sij tsaemen ketelen hadden gehaelt tot Coolen (Keulen), onbetaelt gebleven den selven vercocht gehadt hebbende, daervoor vermangelt liewaet, werdich geweest sijnde ontrent die 35 ricxdaelders metten bijgelegden teergelt die welcken den selven Joost altemael heeft aengeslaegen sonder den requirant yet meer als elff ricxdaelders heeft daervan inde generaele masse te brengen ende soomen bevonden heeft denselven Joost tgelt van tliewaet tenemael heeft verteert. Wat zij hiervan weten?
Michiel Goossens, 24 jaar, bevestigt een en ander en dat zij handel hebben gedreven zoals die ketelbueters van dese lande in die lande sijn doende. Dat Matthijs Jan Colen ketelen gehaelt hebbende binnen de stadt Colen ende de selve gebrocht in sticht van Paterboirne ende dat wijlen Joost Jan Laurensen metten voorschrevene Matthijs hebben gemaeckt accoort omme haere koopmanschap tsamen te handelen ende te drijven volgens ketelbuetersrecht ende gewoonte. Hij getuigt verder dat soo wanneer den eenen ketelbueter metten andere in companie treet ofte samen accoort maecken dat alsdan alle baeten ende proffijten mitsgaders allen schaeden ende interessen halff ende halff moeten gedraegen worden. Dat Joost Jan Laurensen ontrent dien tijt, bij hem, deponent, is gekomen in een seecker dorp, ontrent twee uren van Colen, ende daernaer in de stad Bon ende dat den selven Joost alsdoen bij hem hadde verscheyde stucken lijnwaet die hij verkochte. Hij weet ook nog dat Joost op seecker dorp gelegen ontrent halfwech Colen en Bon heeft gevochten gehadt ende dat hij daervan boete en scaede heeft gegeven aen den Officier, sonder te weten hoeveel. Maar weet wel dat Joost alle het gelt van het lijnwaet dat hij vercocht ende in handen gehadt heeft, heeft geconsumeert ende verteert. Hij heeft van het verdere geen kennis en persisteert bij zijn verklaring.
Gerart Gerits, 23 jaar, zegt dat hij ontrent vijff jaeren geleden voor knecht is aengenomen bij Joost Jan Laurensen om met hem te gaen in 't lant ofte sticht van Paterborne, alwaer den voorschrevene Joost en den voorschrevene requirant tsaemen veel koperen tot Colen gehaelt hebbende saemen hebben vermangelt ende verkocht ende contracht gemaeckt dat se voortaen saemen soude genieten baete ende profijte. Waernaer ende uyt crachte van mutueele contracte Joost heeft medegenomen omme te vercoopen een groote quantiteyt van lijnwaet werdigh wesende ontrent 27 ricxdaelders met eenigh teergelt twelck Joost heeft ontfangen van de voorschrevene requirant ende met hem attestant, als knecht, is gegaen nae sticht van Colen omme het lijnwaet te vercopen. Gelijck eenigh lijnwaet daervan sijnde Joost aen hem, attestant, heeft gegeven elff ricxdaelders omme aen den requirant in desen over te tellen, gelijck geschiet is ende de rest den voorschrevene Jooste bij hem attestant en requirant gecomen sijnde tenemael verconsumeert, ende sonder iet bij hem requirant quam sonder den selven requirant sijn mutueel contracten als niet hebbende aen hem voldaen ende tenminste niet hebbende. Hij persisteert bij deze verklaring.
Jan Martens, 30 jaar, weet dat de requirant en Joost Jan Laurensen, nu ongeveer vijff jaer geleden een mutueel contract van winst en verlies hadden om in sticht van Paderborne cooper ende lijnwaet te verhandelen en te vermangelen. Dat Joost eene groote quantiteyt van lijnwaet betrouwt wesende omme tot Colen te vercoopen, is den selven Joost bij Mathijs Jan Colen gecomen tot Duyts, gelegen bij Colen, sonder eenigh gelt bij hem te hebben ende sonder aen den requirant te geven eenige voldoeninge van den ontfanck van den lijnwaet, maer wel ter contrarie heb horen seggen aldaer int lant, dat den selven Joost tgelt van lijnwaet in lant sou hebben verteert ende versmeert ende vervochten. Hij heeft verder geen kennisse meer en persisteert.

Gerardus Geerits Flodders is op 26-06-1670 te Asten overleden en Petronella is op 28-02-1690 te Asten overleden. In het rechterlijk archief van 28-11-1690 wordt het huis verkocht aan Walterus Jan Hoefnagels:

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 110 verso; 28-11-1690:
Bernaert Jansen en Hendrick van Helmont, borgemeesters Sint Jan 1689-1690 en Philips Dircx en Willem van Heughten, collecteurs der verponding. Zij verkopen aan Wouter Johan Hoefnagel een huis, hof, aangelag en land aan de Wolfsbergh 1½ lopense, ene zijde Jan van Helmont, andere zijde Jan Cornelis. De goederen zijn afkomstig van de weduwe en kinderen van wijlen Peerke weduwe Geerit Geerits. Koopsom ƒ 70,-.

Wouter Jan Hoefnagels is geboren te Asten op 13-08-1658 als zoon van Johannes Goort Hoefnagels en Engel Janssen Thomas. Hij is op 09-06-1686 te Asten getrouwd met Helena Hendrik Doensen, geboren te Asten op 23-10-1657 als dochter van Hendrick Doense en Jenneke Hendrickx (zie Voormalig huis G560 en G561):

01

Het gezin van Wouter Jan Hoefnagels en Helena Hendrik Doensen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 17-04-1687 Asten 07-02-1712
Johannes Jansen Verrijt
Asten 16-02-1719 zie ook Voormalig huis G647 en G648
zoon Jan zie Voormalig huis G467
2 Henrica Asten 26-05-1689 Kind Asten ±1689
3 Aldegonda Asten 06-10-1691 Asten 16-11-1721
Ludovicus Hurkmans
Asten 28-10-1747 woonden in Deurne
4 Angela Asten 04-03-1694 Asten 16-10-1717
Wilhelmus Jan Loomans
Asten 13-11-1734 zie Koningsplein 10
5 Johanna Maria Asten 09-10-1696 Asten 24-02-1726
Huybert Frans Huybers
Asten 30-01-1729
Johannes Aspers
Weert 05-04-1758 zie Voormalig huis G517
6 Judoca Asten 22-07-1700 Asten 29-06-1721
Everardus Hurckmans
Deurne 15-04-1742

Walterus Jan Hoefnagels woont zelf op het huidige Koningsplein (zie Koningsplein 10) en verkoopt het huis in 1698 aan Johannes Cornelissen:

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 51 verso; 18-02-1698:
Wouter Hoefnagel verkoopt aan Jan Cornelissen huiske, hof en aangelag aan de Wolfsbergh 5 copse, ene zijde de koper, andere zijde weduwe Jan Jansen van Helmont. Koopsom ƒ 125,-.

Johannes Cornelissen is geboren te Asten op 30-01-1645 als zoon van Johannes Corneli en Heylgonda. Hij is op 25-07-1673 te Asten getrouwd met Anna Driessen, geboren te Asten rond 1644 als dochter van Petrus Andriessen en Catharina.

Anno 1673, Julij 9; contraxerunt sponsalia Jan Cornelissen et Anna Driessen coram testibus Petro et Arnoldo Driessen.
Anno 1673, Julij 25; eijdis matrimonio Petro Andriessen et Henrico Daendels

9 juli 1673; ondertrouwcontract Jan Cornelissen et Anna Driessen voor getuigen Petro en Arnoldo Driessen.

25 juli 1673; idem bij het huwelijk Petro Andriessen et Henrico Daendels

02

Het gezin van Johannes Cornelissen en Anna Driessen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Andreas Asten 17-02-1674 Asten 22-05-1707
Lucia Goorts
Asten 09-09-1717 zie voor zonen Paulus en Petrus Stegen 58
2 Cornelia Asten 19-12-1675 >1719
3 Petrus Asten 26-02-1677 Kind Asten ±1677
4 Anna Asten 20-07-1678 Veldhoven 29-05-1708
Petrus Emmen
Veldhoven getuigen Maria en Cornelia
5 Johanna Asten 12-10-1679 Waalre 19-11-1713
Jacobus Bosbremers
Asten 28-07-1750
6 Johannes Asten 18-02-1682 Kind Asten ±1682
7 Johannes Asten 15-01-1683
8 Petrus Asten 14-03-1685
9 Maria Asten 10-12-1686 Antwerpen

Anna Driessen is op 20-09-1702 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1707, 1709 en 1713 staat Johannes Cornelissen als eigenaar van het huis:

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 18:
Jan Cornelis.

Verpondingen 1709 XII-4 folio 20:
Jan Cornelis.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 76:
Jan Cornelis. In de bede ƒ 0-18-14.

Bij de hoofdgeldlijst is schoonzoon Jacobus Bosbremer hoofdbewoner en woont Johannes Cornelissen bij het gezin in:

Hoofdgeld XVIII-19 05-03-1717:
Jacob Bosbremer, Jenneke de vrouw, Jan de schoonvader, Anna.

Johannes Cornelissen komt ook voor als Johannes Cornelis van Bussel en is op 31-03-1722 te Asten overleden.

Dochter Johanna Jansen Cornelissen is geboren te Asten op 12-10-1679 en op 19-11-1713 te Waalre getrouwd met Jacobus Bosbremers, geboren te Wassenberg (D) rond 1687 als zoon van Arnoldus Bosbremers en Theodora Hicxspoors:

03

Het gezin van Johanna Jansen Cornelissen en Jacobus Bosbremers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Maria Asten 03-01-1715 Asten 22-06-1755
Wilhelmus Jansen van Deursen
Helmond 08-12-1784
2 Arnoldus Asten 15-10-1717 Roermond 04-02-1753
Maria Cornelia Wolters
>1790 glazenmaker
3 Theodora Asten 03-06-1721 Kind Asten ±1721

Jacobus Bosbremers is op 29-06-1734 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1746 staat het huis op naam van zijn weduwe:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 165:
Weduwe Jacobus Bosbremer.
Huijs, hoff en aangelagh 6 copse. In de bede ƒ 0-18-14.

Jaar Eigenaar nummer 31 Wolfsberg Bewoners nummer 31 Wolfsberg
1736 weduwe Jacobus Bosbremer weduwe Jacobus Bosbremer
1741 weduwe Jacobus Bosbremer weduwe Jacobus Bosbremer
1746 weduwe Jacobus Bosbremer weduwe Jacobus Bosbremer

Zoon Arnoldus Bosbremer is van beroep glazenmaker en vertrekt rond 1748 naar Roermond, waar hij volgens het burgerboek van de stad Roermond op 26-11-1751 staat ingeschreven.

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 196 verso; 26-02-1748:
Paspoort voor Arnoldus Bosbremer, glasemaker.

Johanna Jansen Cornelissen wordt gedwongen om haar huis te verkopen:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 111 verso; 17-10-1748:
Antoni Franse Voermans, als collecteur der coninxbede, 17-09-1744-1745, laat de goederen van de weduwe van Jacobus Bosbremer, in de Wolfsberg, executeren om daaraan te verhalen ƒ 4-6-2 jaarlijks wegens verschulde bede en verponding. Hij verkoopt aan Wilbert van Helmont een huis, hof en aangelag 1½ lopense.

Bijna 30 jaar later wordt door een kleinzoon van Johannes Cornelissen en Anna Driessen de familiehistorie opgevraagd. Oude inwoners van Asten en de pastoor verklaren het volgende:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 65 verso; 08-05-1775:
Hendrik Verberne, 83 jaar, Joost Gerrit Kerkers, 75 jaar, Francis Gerrit Kerkers, 73 jaar, Aart Janse Smits, 70 jaar. Zij verklaren ten behoeve van Peter Andries van Bussel, te Asten en Willem van Deursen getrouwd met Annemarie Bosbremer, te Helmond dat zij zeer wel gekend hebben de vader van de eerste requirant te weten Andries Janse van Bussel getrouwd geweest met Lucie, beiden overleden alhier. Mitsgaders de vader en de moeder van de tweede requirants vrouw te weten Jacobus Bosbremers getrouwd met Jenneke van Bussel, beiden alhier overleden. Dat zij zeer wel gekend hebben Maria van Bussel, overleden te Antwerpen en Anneke van Bussel, overleden te Veldhoven. Verder dat Andries, Jenneke, Maria en Anneke van Bussel, broeders en zusters en kinderen waren van Jan Cornelis van Bussel, welke zij ook gekend hebben.

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 66; 27-05-1775
Petrus Aarts, Rooms pastoor, te Asten, verklaart ter instantie van Peter Andries Janse van Bussel en Willem van Deursen getrouwd met Anna Maria Bosbremers, dochter van wijlen Jenneke van Bussel en Jacobus Bosbremers, te Helmond. Dat hij de doopregisters heeft onderzocht en bevonden dat aan de dopelingen in vroeger tijden merendeels geen toe- of bijnamen tijdens de doop werden toegevoegd. Maar dat in plaats daarvan aan de dopelingen alleen de voornaam van hun vader of vader en grootvader zijn en werden gegeven. En dat van de toe- of bijnamen van de laatstgemelde opzichtelijk tot den doop van hun kinderen of kleinkinderen doorgaans geen mentie in de voorschreven doopregisters is gemaakt. De bijnaam van Bussel is volgens de vroegere gewoonte achter- of daargelaten.

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 76 verso; 28-11-1775:
Jenneke Dirks van Hugten getrouwd geweest met Jan Janse Slaats, 80 jaar en Anneke Jacobs van Hugten getrouwd geweest met Daandel Coolen, 75 jaar. Zij verklaren ter instantie van Peter Driessen van Bussel dat zij gekend hebben Jan Cornelisse van Bussel en zijn vrouw, Anneke, gewoond hebbende in de Wolfsberg. Zij weten ook dat Jan maar eenmaal getrouwd is geweest en nooit geen andere vrouw heeft gehad.

Het huis is verkocht aan Willibrordus Jansen van Helmont, geboren te Asten op 27-08-1705 als zoon van Johannes Jansen van Helmond en Margaretha Dierx Willems (zie Voormalig huis E1044). Hij is op 24-07-1740 te Asten getrouwd met Maria Bendert Vervoordeldonk, geboren te Asten op 08-05-1713 als dochter van Bernardus Jansen Vervoordeldonck en Judoca Frans Berckers:

04

Het gezin van Willibrordus Jansen van Helmont en Maria Bendert Vervoordeldonk:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Bernardus Asten 02-05-1741 Asten 03-02-1782
Wilhelmina Peeter Hoeben
Asten 06-06-1795
2 Johannes Asten 09-03-1743 Kind Asten 24-10-1747
3 Theodorus Asten 01-09-1745 Asten 03-02-1782
Elisabeth Joannis van Asten
Asten 05-02-1823 zie Voormalig huis E1044
4 Johannes Asten 27-10-1748 Kind Asten 25-01-1749
5 Johannes Asten 27-02-1750 Ongehuwd Asten 11-11-1787
6 Margaretha Asten 12-01-1753 Asten 10-05-1778
Wilhelmus Loomans
Asten 16-10-1779
7 Judocus Asten 18-07-1756 Kind Asten 20-07-1756
8 Anna Maria Asten 24-07-1757 Kind Asten 16-02-1758

Willibrordus Jansen van Helmont woont in het naastgelegen huis (zie Voormalig huis E1044) en verhuurt dit huis volgens het huizenquohier over de periode 1756-1781 aan derden of laat het huis onbewoond:

Jaar Eigenaar nummer 31 Wolfsberg Bewoners nummer 31 Wolfsberg
1751 Wilbert van Helmont Marten van Bussel
1756 Wilbert van Helmont weduwe Peter Baassen
1761 Wilbert van Helmont weduwe Peter Baassen
1766 Wilbert van Helmont Peter van Reijt
1771 Wilbert van Helmont onbewoont
1776 Wilbert van Helmont onbewoont
1781 Wilbert van Helmond onbewoont

In het huis woont ook Maria Joosten, geboren te Asten op 08-02-1698 als dochter van Judocus Judoci Isbouts en Catharina Peeters de Wit (zie Voormalig huis B278). Zij is sinds 15-04-1756 weduwe van Peter Jacob Baassen, geboren te Asten op 03-08-1701 als zoon van Jacobus Hendrix Baessen en Catharina Joannis van Rest (zie Voormalig huis B430), met wie zij op 02-12-1725 te Asten getrouwd was:

05

Het gezin van Peeter Jacob Baasen en Maria Joosten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Jacobus Asten 29-07-1727 Asten 19-05-1748
Francisca Thomas Verleijsdonk
Asten 07-12-1770 zie Voormalig huis E1083
2 Judoca Asten 14-08-1732 Lierop 08-11-1767
Henricus van Gerwen
Lierop 25-02-1802
3 Catharina Asten 02-10-1737 Mierlo 24-09-1780
Johannes Kox
Mierlo 08-07-1803
4 Judocus Asten ±1742 Lierop 07-10-1787
Elisabeth Jansse
Nuenen 18-02-1798
Joanna Maria Janse
Nuenen ±1805

Het gezin huurde voor 1748 een huis in de Hemel (zie Voormalig huis G384 en G385).

Dochter Catharina Peter Baassen is op het dievenpad geweest:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 85; 24-02-1756:
Jan, 27 jaar, Antoni, 17 jaar en Helena Timmermans, 23 jaar, in het Dorp. Jan verklaart dat hij, op dinsdag, 17 februari, zijn broek in de kamer aan de bedstede heeft gehangen, waarin circa 36 gulden. Dit geld was de dag daarna weg, zonder dat hij weet hoe. Wel heeft hij, dinsdag, rond de middag, aan de overzijde van de straat zien voorbijgaan, Catarina, dochter van Peter Baassen, wonende in de Wolfsberg en verder zaterdag, den 21 februari, met zijn broeder, Antoni, over het weggehaalde sprekende en dat dit mogelijk door Catarina Baassen gedaan zou kunnen zijn, omdat daar wel quaade gerugte gehoort had. Antoni resolveerde daarop Catarina daarover aan te spreken, hetgeen hij meteen deed. Terugkomend, had hij van haar teruggekregen circa 27 gulden, bestaande uit een ducaat, een zilveren ducaton, zeventien vijfblamuyserstukken en de rest in schellingen en dubbeltjes. Hetwelk de zelfde specie was die hij in zijn broek had gehad, voor zover hij wist. Hij mist nu nog het overig tekort komende geld, waaronder een Zeeuwse rijxdaalder.

06

Antoni is, op zaterdag laatstleden Catarina Baassen gaan zoeken en deze gevonden ten huize van Peter van Bree, te Ostaden, waar ze een mand, om te maken, bracht. Hij is daar blijven wachten totdat ze wegging en haar daarna gevolgd en in de straat tussen de huysinge van Lambert Dirks en Jan Vrijnse haar aangesproken, zeggende: "Wat doede gij hier te treede, daar wort geseyt dat gij bij ons het gelt hebt weggehaalt". Zij ontkende dit eerst, doch het haar voor de tweede maal ten laste leggende, bekende zij dit en gaf direct aan hem het voorschreven geld terug. Zij zijn toen uit elkaar gegaan, hij terug naar huis en zij, zoals ze zei, naar den Dijk.
Helena is zondag laatstleden, naar het huis van Peter Baassen, in de Wolfsberg, gegaan en Catarina daar vindende, aan haar gevraagd: "Waarom zij het resterende gelt van haar broeder niet wederom gaf". Catarina gaf daarop te kennen dat zij geen geld meer had en na zoveel woordenwisseling, zei ze: "Ik was na Someren gegaan en daar heeft het mijn La Grang afgenomen. Hierop is Helena naar Someren gegaan en er de voornoemde La Grang op aangesproken die een en ander ontkende, Catarina niet te kennen en haar niet gezien te hebben. Een en ander is onder eede bevestigd.

Asten Rechterlijk Archief 20 folio 242; 01-03-1756:
Den drossard contra Catharina, dochter Peter Baassen, gedaagde. Gedaagdesse is na het verschijnen van de dagvaarding gevlucht. Op 24-02-1756 is er een verhoor geweest van Jan, Antoni en Helena Timmermans, broeders en zuster, in deze zaak. Catharina wordt, bij verstek, voor altijd uit deze heerlijkheid gebannen.

Maria Joosten is als Anna Maria Petri Baassen op 31-07-1762 te Asten overleden en bijna 20 jaar later verkoopt Catharina met haar broer Joost het huisje van hun ouders aan de Armen van Asten:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 208 verso; 04-02-1782:
Johannes Cox, te Mierlo, getrouwd met Catarina Jacobus Baassen en Joost Baasen verkopen aan den Armen van Asten huis, stal, hof en aangelag in de Wolfsberg aan de Bergen 1 lopense bij de de hei. Gekomen van hun ouders. Koopsom ƒ 30,-.

Eigenaar Willibrordus Jansen van Helmond is op zijn 86e jaar oud en verzwakt en moeten de zaken bij hem aan huis worden geregeld:

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 74 verso; 10-10-1791:
Wilbert van Helmond is schuldig aan Andries Timmermans ƒ 150,- à 4%. Opgesteld ten huize van de comparant welke wegens ouderdom en zwakheid niet in staat was ter secretarie te komen.

Willibrordus Jansen van Helmont is op 03-08-1792 te Asten overleden.

Zoon Bernardus (Bendert) van Helmond is geboren te Asten op 02-05-1741 en op 03-02-1782 te Asten getrouwd met Wilhelmina Peeter Hoeben, geboren te Asten op 30-12-1752 als dochter van Petrus Hendricus Huijberts en Johanna Antoni Verhindert (zie Behelp 1):

07

Het gezin van Bernardus (Bendert) van Helmond en Wilhelmina Peeter Hoeben:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 03-11-1782 Kind Asten 17-12-1782
2 Maria Asten 09-11-1783 Asten 01-02-1807
Petrus Willem Goorts
Asten 01-05-1852 zie Voormalig huis B706
3 Henrica Asten 20-01-1785 Asten 27-01-1815
Johannes Gorissen
Asten 09-12-1864
4 Margaretha Asten 11-11-1786 Ongehuwd Asten 16-08-1838
5 Johanna Asten 05-01-1789 Ongehuwd Asten 30-04-1871
6 Petronella Asten 18-03-1791 Kind Asten ±1791

Bernardus Wilbert (Bendert) van Helmond is op 06-06-1795 te Asten overleden en in het huizenquohier over de periode 1798-1803 staat het huis nog onverdeeld op de kinderen van Willibrordus Jansen van Bussel en is Wilhelmina Peeter Hoeben nog bewoner. Na haar overlijden op 30-06-1802 te Asten overleden, wordt het huis verhuurd aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 31 Wolfsberg Bewoners nummer 31 Wolfsberg
1798 kinderen Wilbert van Helmond weduwe Bendert van Helmond
1803 kinderen Wilbert van Helmond weduwe Willem Slegers

In 1808 worden de goederen verdeeld tussen de kinderen van Bernardus Wilbers (Bendert) van Helmond en zijn broer Theodorus Wilbers (Dirk) van Helmond. Het door Willibrordus Jansen van Helmond aangeschafte huis gaat naar de kinderen van Bernardus Wilbers van Helmond en het door meerdere generaties van Helmont bewoonde huis gaat naar Theodorus Wilbers (Dirk) van Helmond (zie Voormalig huis E1044):

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 80 verso; 20-02-1808:
Dirk van Helmond, Willem Willem Loomans als voogd over de minderjarige kinderen van Bendert van Helmond met name Hendrina, Margo en Jenneke alsmede Pieter Willem Goorts man van Maria Bendert van Helmond. Zij verdelen vaste goederen.
1e lot krijgt Dirk een huis en erve de Wolfsberg, nummer 261; land de Kamp 2 lopense 46 roede; land den Appert 1 lopense 7 roede; land in de Loverbosch 46 roede; de helft van 't Hooyvelt geheel 5 lopense 4 roede; de helft van kleyn Hooyveltje geheel 3 lopense 30 roede; de helft van Wijvelt geheel 2 lopense 27 roede; de helft van het Aangelag of Jan Leyenveltje geheel 1 lopense 22 roede; de helft van groes in 't Aangelag met 12 roede van Leyenakker geheel 3 lopense 45 roede. Belast met ƒ 2-11-8 per jaar aan den Armen van Asten in een meerdere pacht; ƒ 2-02-8 per jaar aan het Gemene Land in een meerdere pacht; ƒ 0-03-4 per jaar aan het Huis van Asten.
2e lot krijgen Maria, Hendrina, Margo en Jenneke huis en erve de Wolfsberg nummer 260; land den Dungen 42 roede; land den Dungen 22 roede; land de Waterstraat 1 lopense 10 roede; de helft van het Aangelag geheel 1 lopense 22 roede; land de Waterstraat 30 roede; land Heesakker 1 lopense 35 roede; de helft van Wijvelt geheel 2 lopense 27 roede; de helft van 't Hooyvelt geheel 5 lopense 4 roede; de helft van kleyn Hooyveltje geheel 3 lopense 30 roede; de helft van groes in 't Aangelag en 12 roede van Leyenakker geheel 3 lopense 45 roede. Belast met ƒ 1-1-8 per jaar aan den Armen van Asten in een meerdere pacht; ƒ 2-2-8 per jaar aan het Gemene Land - in een meerdere pacht; ƒ 0-3-4 per jaar aan het Huis van Asten.

De verpondingen van 1810 vatten de bewoningsgeschiedenis over de laatste 20 jaar samen:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Wolfsberg folio 139:
De 4 kinderen van Bendert van Helmond Hendrina, Margo, Jenneke en Maria, zie deling 20-02-1808.
Willemijn Peter Hoeben weduwe Bendert van Helmond en 4 kinderen bij versterf 1795 ½.
Dirk en Bendert kinderen bij versterf 1792.
Wilbert van Helmond.
Huijs, stallinge, hof en aangelag.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis nog steeds op naam van de kinderen van Bernardus Wilbers (Bendert) van Helmond:

Kadaster 1811-1832; E1049:
Huis en erf, groot 02 roede 66 el, Wolfsberg, klassen 9.
Eigenaar: Kinderen van Bendert van Helmond.

08

09

Hendrina van Helmond, geboren te Asten op 20-01-1785 als dochter van Bernardus Wilbert (Bendert) van Helmont en Wilhelmina Peeter Hoeben. Zij is sinds 30-09-1831 weduwe van Johannes Gorissen, geboren te Asten op 22-11-1789 als zoon van Theodorus Joannes Gorisse en Maria Petri Slaats, met wie zij op 27-01-1815 te Asten getrouwd was. Zij woont samen met haar dochter Maria Gorissen, geboren te Asten op 16-07-1820 en haar zuster Joanna van Helmond, geboren te Asten op 05-01-1789 in het huis met huizingnummer D46:

10

Hendrina van Helmond is op 09-12-1864 te Asten overleden en haar zuster Joanna van Helmond wordt hoofd van het huis met inmiddels kadasternummer E1466. Als Joanna van Helmond te Asten op 30-04-1871 komt te overlijden, wordt het huis te koop aangeboden in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 06-06-1871:

11

Dochter Johanna Maria Gorissen, geboren te Asten op 25-03-1817, verhuist naar A94 en is op 07-01-1880 te Asten overleden. Het huis wordt gekocht door Thielemanus van Heugten, geboren te Asten op 09-04-1838 als zoon van Leonardus van Heugten en Maria van Helmond. Hij is als akkerbouwer op 05-02-1872 te Asten getrouwd met Anna Maria Slaats, geboren te Asten op 30-08-1840 als dochter van Johannes Slaats en Johanna Maria Stevens (zie Voormalig huis G837) en sinds 29-02-1868 weduwe van Jelis van Bussel (zie Rinkveld 5).

Zij verhuizen in 1874 naar D63 (zie Voormalig huis E1056) en in het huis komt wonen Johannis Kanters, geboren te Deurne op 08-04-1843 als zoon van Johannis Kanters en Francijna van Neerven. Hij is als landbouwer op 12-02-1874 te Asten getrouwd met Hendrica Daemen, geboren op 30-12-1843 te Asten als dochter van Wilhelmus Daemen en Ida Kanters.

Zij verhuizen in 1878 naar Vlierden en het huis is niet meer bewoond en rond 1881 gesloopt.

Overzicht bewoners

Hoeve op Wolfsberg
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1640 Gerardus Geerits Flodders Asten ±1610 Gerardus Geerits Flodders Asten ±1610
1670 weduwe Gerardus Flodders Asten ±1615 weduwe Gerardus Flodders Asten ±1615
1690 Wouter Jan Hoefnagels Asten 13-08-1658
1698 Johannes Cornelissen Asten 30-01-1645 Johannes Cornelissen Asten 30-01-1645
1722 Jacobus Bosbremers Wassenberg ±1687 Jacobus Bosbremers Wassenberg ±1687
Wolfsberg huis 31
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 weduwe Jacobus Bosbremer Asten 12-10-1679 weduwe Jacobus Bosbremer Asten 12-10-1679
1741 weduwe Jacobus Bosbremer Asten 12-10-1679 weduwe Jacobus Bosbremer Asten 12-10-1679
1746 weduwe Jacobus Bosbremer Asten 12-10-1679 weduwe Jacobus Bosbremer Asten 12-10-1679
1751 Wilbert van Helmont Asten 27-08-1705 Marten van Bussel Asten 08-06-1690
1756 Wilbert van Helmont Asten 27-08-1705 weduwe Peter Baassen Asten 08-02-1698
1761 Wilbert van Helmont Asten 27-08-1705 weduwe Peter Baassen Asten 08-02-1698
1766 Wilbert van Helmont Asten 27-08-1705 Peter van Reijt
1771 Wilbert van Helmont Asten 27-08-1705 onbewoont
1776 Wilbert van Helmond Asten 27-08-1705 onbewoont
1781 Wilbert van Helmond Asten 27-08-1705 onbewoont
1798 kinderen Wilbert van Helmond Asten 01-09-1745 weduwe Bendert van Helmond Asten 30-12-1752
1803 kinderen Wilbert van Helmond Asten 01-09-1745 weduwe Willem Slegers Asten 15-12-1753
Kadasternummer E1049
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E1049 1832 Hendrina van Helmond Asten 20-01-1785
Wolfsberg
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1808 Joanna Maria Slaats Asten 15-12-1753 weduwe Slegers
1808-1815 Henrica van Helmond Asten 20-01-1785 met zusters
1815-1831 Johannes Gorissen Asten 22-11-1789 Henrica van Helmond Asten 20-01-1785 30-09-1831
1831-1859 Hendrina van Helmond Asten 20-01-1785 met zusters
D46 1859-1864 Hendrina van Helmond Asten 20-01-1785 met zusters 09-12-1864
D46 1864-1869 Joanna van Helmond Asten 06-01-1790
D66 1869-1871 Joanna van Helmond Asten 06-01-1790 30-04-1871
D66 1871-1874 Tieleman van Heugten Asten 09-04-1838 Anna Maria Slaats Asten 30-08-1840 naar D63
D66 1874-1878 Johannes Kanters Asten 08-04-1843 Hendrica Daemen Asten 30-12-1843 naar Vlierden
1880 huis gesloopt

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 2 december 2023, 18:42:20

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen