logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis E1056

Dit uit rond 1625 daterende huis is later in bezit van Andries Thomas. Hij is een afstammeling van Thomas Joost Rommen (Mennen), geboren te Asten rond 1574 als zoon van Joost Anthonis Rommen (Mennen) en Marie Aert Philips Verrijt (zie Voormalig huis G432). Hij is rond 1597 te Asten getrouwd met Jenneke Andriessen van de Water, geboren rond 1575 als dochter van Andries van de Water en Catharina. Het gezin van Thomas Joost Rommen (Mennen) en Jenneke Andriessen van de Water:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Asten ±1597 Asten ±1620
Willem Corstiaens Eymberts
woont in 's Hertogenbosch
2 Heylken Asten ±1598 Asten ±1620
Jan Geldens
3 Heylke Asten ±1599 Asten ±1620
Jan Jan Peeters
4 Marie Asten ±1601 Asten ±1623
Anthonis Janssen van der Aa
5 Andries Asten ±1603 Asten ±1625
Heylke Jan Seelen
Asten ±1636
Maria Dirck Laurenssen
Asten 28-06-1668
6 Catalyn Asten ±1605 Asten ±1627
Jan Claessen Coppen

Thomas Joost Rommen (Mennen) moet nog geld betalen voor hooi:

Asten Rechterlijk Archief 4 folio 557:
Jan Joost Tielen eist betaling van Thomas Joost Rommen van ƒ 7,- wegens geleverd hooi.

De schoonouders van Thomas Joost Rommen (Mennen) woonden in de Stegen en de kinderen inclusief Jenneke Andriessen van de Water verkopen het huis

Asten RA 67a folio 91 verso; 28-04-1616:
Jan Henrick Stricken getrouwd met Belia, Thomas Joosten Rommen getrouwd met Jenneken, Heylken, dochter Andries van de Water en Marie, dochter Andries voorschreven. Allen kinderen van Andries en Catharina, zijn vrouw ter eenre en Lambert Janssen en Aert Gielis als gerechtelijck gecooren momboiren van Catharina, Mariken en Joostien, onmondige kinderen van Joost Aert Jan Wouters en Catharina, zijn vrouw ter andere zijde. Zij verkopen aan Jan Jacobs van de Cruys en Catharina, zijn vrouw huis, hof en land in de Stegen, ene zijde Jan Henricx Stricken, andere zijde de verkopers, ene einde de straat. Belast met 6 gulden per jaar aan het Sint Andries-altair; 100 gulden aan Jacob Philips Thijssen om te akkorderen over de dorpslasten die ten achteren zijn. Jan Jacobs van de Cruys stelt als onderpand, ter vrijwaring van de lasten aan de kopers een half huis, hof en land aen Voirdeldonck, ene zijde Jan Jan Driessen, andere zijde Willem Janssen van den Berch, ene einde erfgenamen Jan Henrick Spee, andere einde de gemeente; groes naast Jan Jan Driessen. Tot meerder sterckenisse stelt Jan Henrick Mennen land bij de Clootjens naast de erfgenamen Jan Aerts van de Sande. Nog stelt de koper een half huis en hof in het Dorp, ene zijde Henrick Jan Marcelissen, andere zijde en ene einde de straa, andere einde Willemke, dochter Huybert. Naschrift: Op 26-10-1616 zijn David de Cluck als man van Marie en ook Thomas Rommen en Jan Henrick Stricken als momboiren van de kinderen van Marie overeengekomen betreffende de verkoop als hiervoor gedaan. Zij hebben mede vertegen ten behoeve van Jan de koper. Naschrift: 01-06-1623 de erfgenamen Jan Stricken, Lambert Janssen en Aert Gielis, momboiren, Jan Janssen getrouwd met Heylken, dochter Dries van de Water en Lijsken getrouwd met Jan Jan Deynen hebben de weirpanden ontslaegen.

Thomas Joost Rommen (Mennen) is rond 1620 overleden, in 1622 wordt Jenneke Andriessen van de Water al als zijn weduwe genoemd en zij verkoopt met haar kinderen land en groes in de Stegen:

Asten Rechterlijk Archief 71 folio 99; 19-07-1630:
Jenneken, weduwe Thomas Joost Mennen, geassisteerd met Anthonis van Ruth, haar wettige momboir voor de ene helft en mede namens Willem Corstiaens getrouwd met Catharina, dochter van Jenneken wonende te 's Hertogenbosch, Jan Geldens getrouwd met Heylken, Jan Jan Peeters getrouwd met Heylke, Marie, Andries, Catharina, en Anthonis. Allen kinderen van Thomas Joost Mennen getrouwd geweest met Jenneken. De onmondige kinderen worden vertegenwoordigd door Jan Henrick Stricken als hun wettige momboir. Zij verkopen aan Jan Janssen, schepen land aen de Spurckt naast Abel Janssen. Zij verkopen aan Jan Jan Peeters land en groes in de Steghen naast Jan Jan Deynen.
Opmerking: In bijgaande procuratie, voor notaris Ruys te 's Hetogenbosch, tussen is sprake van: Willem, sone wijlen Corstiaen Eymberts, soldaet te peerde onder capiteyn Bax van de garnisoene deser stadt van 's Hertogenbossche, als wittich man van Catharina, sijne huysvrouwe, dochtere wijlen Thomas Joosten, geboren van Asten. Zij machtigen Jenneken, haerlieden moedere, weduwe des voorschreven Thomas Joosten, wonende te Asten. 19-06-1630.

Zoon Andreas Thomas (Driessen), geboren rond 1603 en rond 1625 getrouwd met Heylke Jan Seelen, geboren te Asten rond 1600 als dochter van Jan Seelen. Na haar overlijden rond 1635 is Andreas Thomas (Driessen) rond 1636 hertrouwd met Maria Dirck Laurensen, geboren rond 1610 als dochter van Dirck Laurensen en Anna en hieronder hun gezinnen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten ±1630 Asten 26-04-1665
Catharina Jansen
2 Johanna Asten ±1632 Asten ±1660
Andreas Driessen
3 Thomas* Asten ±1636 Ongehuwd Asten 25-12-1721
4 Heylgonda* Asten 18-07-1638 Ongehuwd Asten 11-11-1711
5 Theodorus* Asten ±1640 Asten 26-11-1690
Maria Anthonis
6 Anna* Asten 10-05-1643 Kind
7 Gerardus* Asten 01-05-1644 Kind
8 Arnoldus* Asten 09-01-1646 Asten ±1677
Johanna Jansen van Helmond
Asten 15-03-1724
9 Catharina* Asten 12-12-1647 Asten 26-01-1687
Johannes Jansen Verasdonck
Asten 16-03-1700

* kinderen uit het tweede huwelijk

Andreas Thomas heeft nog geld voor de huur van het huis tegoed:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 16-01-1630:
Antwoord voor Michiel van Hoorenbeek, gedaagde contra Dries Thomas Dries, aanlegger. Gedaagde is nog schuldig ƒ 13,- van vier jaar huishuur. Daarentegen heeft hij vier jaer lanck costen van reperacy ghedaen overmis daer op het huys ghedeckt en ghelassen int voornomde huys ghemaeckt ter somme van ƒ 9,75. Hij huurde los ende vrij en heeft de conninckbede ende dorpslasten, over de vier jaar ƒ 9,- betaald.

De moeder en broers en zussen van Andreas Thomas verkopen aan hem groes:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 10; 28-02-1634:
Anneken, weduwe Thomas Dryes geassisteerd met mij secretaris Volders en haar kinderen met name Jacop Corstjaens getrouwd met Judith, Peter, haar zoon, Meriken, dochter Thomas Dryes geassisteerd met Jan Janssen, Bernard, haar zoon buiten Asten wonende. Zij verkopen aan Dryes Thomas Dryes, haar zoon en hun broeder groes in de Haseldonck 2 lopense soo taffgegraven leeght. De aflossing bedraagt ƒ 125,-.

Broer Peter van Andreas Thomas verkoopt aan hem zijn erfdeel:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 26; 02-04-1635:
Peter Thomas Dryes verkoopt aan Dryes Thomassen, zijn broeder, zijn kindsdeel in de nagelaten goederen van wijlen zijn ouders.

Zoon Thomas van Andreas Thomas moet een boete van 10 gulden voldoen en die blijkt te maken hebben gehad met stroperijen:

Asten Rechterlijk Archief 18 folio 4; 04-12-1643:
Meester Mathijs van den Hove, schout, aanlegger contra Andryes Thomas, gedaagde. Deze zegt toe, dat Thomas, zijn zoon, binnen drie dagen de breuck van tien gulden zal voldoen.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 22-03-1647:
Meester Mathijs van den Hove, schout, aanlegger contra Andries Thomas Driessen, gedaagde. Betreft inbreuk op het placcaet van de jacht de dato 1571 Brussel en vernieuwd 30-03-1631.
Dat de delinquent over veel jaeren herwaerts hem heeft vervoirdert twildt van den Heere nyet alleen met stricken, garens ende netten te vangen, maer oyck metten roer te schieten ende bij sulcke middelen van gewelt dese heerlijckheyt van haasen, conijnen ende patrijsen tenemael te beroven. Hij heeft zich niet alleen verstout de strikken te zetten in de gehuchten, maar ook vast tegen het Casteel van Asten. De zoon van de delinquent is bij het stellen en visiteren van de strikken betrapt op 2 december 1643. Op 4 december 1643 is de vader, als inventeur en leermeester van zijn zoon, aansprakelijk gesteld. Deze heeft ƒ 10,- geconsigneert, menende dan aan alles voldaan te hebben. Later is hem, na intercessie van goede mannen, een redelijk akkoord aangeboden. Dit op voorwaarden en beloften dat er geen herhaling op zou treden. Niettegenstaande deze beloften is hij toch weer begonnen daegelijcx meer en meer te gaen met sijn roer lancx de velden ende heggen om haesen ende patrijsen ende andere verboden wildt te schieten. En stricken, garens ende netten te gebruiken. Op 17 januari laatstleden hebben de vorster en ondervorster, in opdracht van mij, aanlegger, daarmee belast door de Heer van Asten, het huis van de delinquent doorzocht. Dit in presentie van de zoon, die verklaarde dat er geen netten of garens in huis waren. In tegenstelling hiermee zijn deze toch gevonden en overgedragen aan de justitie.

Broer Bernart van Andreas Thomas verkoopt aan hem land en groes:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 5 verso; 16-08-1653:
Jan Truykens en Gerit Dirck Sengers, beiden wonende te Pelt als momboiren van de onmondige kinderen van wijlen Bernart Thomas Driessen, gewoond hebbende te Pelt en getrouwd geweest met Lijsken Smiths en na haar overlijden met Aelken Smiths. Zij verkopen aan Dries Thomas Driessen, broeder van Bernart land / groes den Dungen in de Wolsberch de helft van 5 copse. Belast met 1 hoen cijns per jaar aan de Heer van Asten; 1 gulden 10 stuiver per jaar aan de erven Aert Maes.

Ook de schoonfamilie van Andreas Thomas verkoopt land aan hem:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 26; 20-11-1654:
Anneken, weduwe Dirck Laurensen, geassisteerd met Frans Jacobs en Aelken weduwe van Wouter Dirck Laurensen geassisteerd met Jan Jansen, haar oom en momboir en mede voor haar kinderen. Zij verkopen aan Meriken Dirck Laurensen getrouwd met Andries Thomas, hun deel, in land in de Nieuwencamp in de Wolsberch hetwelk Anneken en Aelken en Meriken ieder voor de helft competeerde. Deze verkoop is gedaan omdat Wouter Dirckx ƒ 50,- had opgenomen bij Lijs Francoyssen en nog ƒ 8,- van Teunis sHaenen, te Heusden, wegens verteer in de reis naar de Palsch.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 222; 11-11-1664:
Aelken, weduwe Wouter Dirckx verkoopt, met toestemming van schepenen, aan Andries Thomassen, haar zwager land / dries in de Wolsberch 1½ lopense. Koopsom ƒ 81,50.

Andreas Thomas Driessen is op 28-06-1668 te Asten overleden en hieronder zijn begraafakte:

01

De kinderen uit het eerste huwelijk van Andreas Thomas Driessen krijgen al hun erfdeel:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 81 verso; 11-04-1668:
Andries Thomas getrouwd geweest met Heylke Jan Seelen, zijn eerste vrouw. Hierbij heeft hij kinderen. Zij hebben nog goederen gekregen van Dirck Laurenssen en Anneke, zijn vrouw. En goederen gekocht van Aelke, weduwe Wouter Dircx.

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 90 verso; 21-08-1668:
Jan Andries Thomas, Andries Driessen getrouwd met Jenneke, dochter Andries Thomas en Heylke Jan Seelen, zijn eerste vrouw ter eenre en Meri Dirck Laurenssen laatste vrouw van Andries Thomas geassisteerd met Frans Philipssen, Thomas Andries Thomas mede voor Dirck en de andere broeders en zusters mondig en onmondig ter andere zijde. De voor- en nakinderen van Andries Thomas en Marie, de weduwe, verdelen de goederen.
1e lot krijgen Jan Andries Thomas en Andries Driessen alle erfgoederen gekomen van Heylke, dochter Jan Ceelen, moeder van de twee voorkinderen land de helft van de Faberacker in de Looverbosch; land in de Haeseldonck 7 copse gekomen van Daniel Jan Selen; land int Liender 15 roede.
2e lot krijgen Marie Dirck Laurensen en de kinderen van haar en Andries Thomas de goederen gekomen van Dirck Laurensen alsook die vanwege Thomas Driessen die zijn geconquesteert zowel in het eerste huwelijk met Heylke Jan Seelen als die in dit huwelijk. Met deze deling komen te cesseren alle aanspraken die Andries Thomas en Dries Driessen, zijn zwager, pretendeerden uit de goederen, hen aangekomen van Thomas en Lijsken, halve broeder en zuster alsmede van het sterfhuis vanwege hun moeder als van het laatste sterfhuis.

Maria Dirck Laurensen als weduwe van Andries Thomas sluit nog een overeenkomst met Jan Wouters de Groot:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 5; 17-05-1675:
Jan Wouters de Groot verklaart dat Joost Dircx tot zijn last is hebbende een obligatie van ƒ 80,- met de verlopen intrest van ƒ 108.-. De daarbij behorende onderpanden zijn verkocht en nu in bezit van Maria, weduwe Andries Thomas. Om verschillen te voorkomen wordt een contract gemaakt waarin onder andere:
Dat de weduwe en haar kinderen Jan Wouters de Groot ontlasten van de ƒ 108,- en nemen deze over à 5%. Zij krijgen daarvoor in bezit land tussen de Wegen 2 lopense. Dit stuk is echter door Jan Wouters de Groot in belening uitgegeven aan Joost sone Joost Roefs voor een zeker aantal jaren à ƒ 50,-, hiervan is een akte. Indien een van de broeders van Jan Wouters de Groot, of een van zijn erfgenamen, dit stuk land weer terug wil halen dan zal dit mogen vanaf heden over twee jaar. Koopsom ƒ 128,-

Maria Dirck Laurensen is op 12-01-1687 te Asten overleden. De bezittingen worden echter niet verdeeld.

De kinderen Arnoldus (Aert), Heylgonda (Heylke) en Thomas worden nog in de rechterlijke archieven genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 95; 04-04-1690:
Peeter Jansen van Helmont, te Zomeren verkoopt aan Aert Andries Thomas getrouwd met Jenneke Jansen van Helmont, zijn zwager, zijn kindsdeel in huis, land en groes te Vordeldonck. Zijnde hetgene, hem verkoper, is competerende uit het sterfhuis van wijlen Jan Hendrick Blockmaeckers en Peerke Hendricx. Uitgezonderd het hout op verkopers deel staande. Koopsom ƒ 331,-.

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 79; 29-01-1705:
Heylke Andries Thomasse verkoopt aan Thomas Andries Thomasse, haar broer, haar kindsdeel in huis, land en groes aan de Wolfsbergh 15 lopense. In gebruik bij haar broer en zwager. Heylke zal gedurende haar verdere leven onderhouden worden in kost en drank door Thomas. Koopsom ƒ 25,-

Dochter Catharina Andries Thomas, geboren te Asten op 12-12-1647 is op 26-01-1687 te Asten getrouwd met Johannes Jansen Goorts Verasdonck is geboren te Asten op 20-03-1658 als zoon van Johannes Goorts Verasdonck en Meriken Jansen:

1681 Januarij 11; contraxerunt sponsalia Joannes Jan Goorts et Catharina Driessen; testes Theodorus Driessen et Godefridus Jan Joosten.
1681 Januarij 26; conjuncti sunt matrimonio Joannes Jan Goorts et Catharina Driessen; testes Joannes Goort et Helena Driessen.

11 januari 1681; ondertrouwcontract tussen Joannes Jan Goorts en Catharina Driessen; getuigen Theodorus Driessen en Godefridus Jan Joosten.

26 januari 1681; in huwelijkse echt gebonden Joannes Jan Goorts en Catharina Driessen; getuigen Joannes Goort en Helena Driessen.

02

Het gezin van Catharina Andries Thomas met Johannes Jansen Goorts Verasdonck:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Theodorus Asten 25-12-1687 Kind Asten ±1687
2 Johanna Asten 21-02-1689 Asten 24-04-1712
IJsbrand Hendrick Eijsbouts
Asten 15-12-1771 zie ook Voormalig huis E128
3 Andreas Asten 14-12-1690 koopman
4 Maria Asten ±1692 Asten 19-02-1713
Jan Willem Mathijssen Haasen
Asten 29-10-1747 zie ook Voormalig huis C874
5 Franciscus Asten ±1693 Venray ±1717
Elisabeth Hendrix
Deurne 15-01-1726

Catharina Andries Thomas is op 16-03-1700 te Asten overleden en bij de verpondingen staat het huis op naam van haar broers en zussen als kinderen van Andries Thomas en is Johannes Jansen Verasdonck bewoner:

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 9 verso:
De kinderen Andries Thomas, gebruiker Jan Janssen. ƒ 12-17-4.

Johannes Jansen Verasdonck vraagt een paspoort aan om handel met het buitenland te drijven:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 91; 11-03-1715:
Paspoorten voor Jan Janssen Verasdonck, wonende te Asten, Willem Geven van Weert, Tony Janssen en Hendrick Rijniers.

De verpondingen van 1713 lopen al vooruit op een verkoop van het huis aan Isbout Hendriks, schoonzoon van de familie Verasdonck:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 73 verso:
Isbout Hendricx. In de bede ƒ 5-3-12.

Thomas Driessen verkoopt zijn erfdeel aan de familie Verasdonck, waarvan Johannes Jansen Verasdonck al een deel bezit:

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 10 verso; 28-06-1717:
Tomas Driessen verkoopt aan Andries Jansse Vrasdonck, Jan Willems man van Maria Jansse Vrasdonck, IJsbout Hendrix man van Jenneke Jansse Vrasdonck ⅓e deel van en huis en de helft van het aangelag in de Wolsberg, 4 lopense, ene zijde Jan van Helmont, andere zijde kinderen Gerit Jansse. Het ander ⅔e deel en de helft zijn van Jan Vrasdonck. Land de Dunge in de Wolsberg 5 copse; land aant Dorp 1 lopense; land de Loverbos 1½ lopense; land / groes in de Wolsberg 3 lopense; land in de Wolsberg 1½ lopense; land in de Haseldonck 2 lopense; groes den Bruynenweert 1 lopense; groes daar tijnden aan gelegen 2 lopense; groes ter plaatse voorschreven 2½ lopense. Verkoper aangekomen bij erfenis van zijn ouders. Belast met de helft van ƒ 2-10-0 per jaar aan de Kerk van Asten. Koopsom ƒ 1000,-. Lasten ƒ 31,25.

Johannes Jansen Goorts Verasdonck is op 10-03-1732 te Asten overleden en zijn erfenis komt in handen van de echtgenoot van dochter Maria Verasdonck:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 37 verso; 11-08-1733:
Andries Vrasdonck, coopman, te Brussel, Jan Willem Haasen getrouwd met Mary Vrasdonck. Kinderen van Jan Vrasdonck en Catelijn Andriessen, wijlen hun ouders. Zij hebben bevonden dat de boedel van hun ouders met veel schulden is belast en dat voor hen, na betaling van de schulden, niets zal overschieten. De eerste comparant doet afstand van de nalatenschap ten behoeve van de tweede comparant nomen uxoris en deze neemt aan de gehele boedel en de schulden op zich te nemen.

Dochter Johanna (Jenneke) Jans Verasdonck is geboren te Asten op 21-02-1689 en op 24-04-1712 te Asten gehuwd met Isbrandus (IJsbout) Hendriks Eijsbouts, geboren te Asten op 11-06-1681 als zoon van Henricus Isbouts en Margaretha Egidius van Heughten (zie Hoekstraat 2):

24 Aprilis 1712; juncti sunt matrimonio IJsbrandus Hendricks et Joanna Verasdonck; testos Andreas Jans Verasdonck et Joannes Hendricks.

24 april 1712; in echt gebonden zijn Isbout Hendricks en Joanna Verasdonck; getuigen Andreas Jans Verasdonck en Joannes Hendricks.

03

Comparerende voor de schepenen van de grondtheerlijckheijt Asten zijn Isbout Hendricks, jongeman van Asten sijnde oud omtrent de dertig jaer ende Joanna Verasdonck, jonge dochter van Asten oud omtrent 23 jaer, versoecke sij sondaegsche proclamatien onverhindert sijn gegaan in de houwelijksen trouw bevestigt, actum dy vijvden van dy April 1712.
Philips van Heusden, schepen; Symon Isbouts, schepen; Peter van Lith, secretaris.
Getrouwt den 24 April 1712. Philips van Heusden, schepen; Symon Isbouts, schepen.

04

Het gezin van Johanna (Jenneke) Jans Verasdonck en Isbrandus (IJsbout) Hendriks Eijsbouts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Margareta Asten ±1713 Kind Asten ±1713
2 Catharina Asten 24-05-1714 Ongehuwd Asten 16-06-1788
3 Judoca Asten 11-02-1716 Kind Asten ±1716
4 Henrica Asten 11-02-1716 Kind Asten ±1716
5 Petrus Asten 12-03-1718 Kind Asten ±1718
6 Maria Asten 15-03-1720 Asten 02-02-1749
Renerus Francis van der Linden
Asten 10-03-1759
7 Henricus Asten 10-04-1722 Kind Asten ±1722
8 Henrica Asten 21-12-1724 Kind Asten ±1724
9 Henricus Asten 06-06-1727 Asten 19-01-1755
Anna Janse van de Goor
Asten 06-01-1805
10 Margaretha Asten 01-10-1729 Asten 25-11-1753
Joannes Bruijstens van Someren
Asten 07-10-1797

Alvorens in het huwelijk te treden worden de huwelijkse voorwaarden opgemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 113 folio 21 verso; 09-04-1712:
Isbout Hendricx, jonge man, bruidegom geassisteerd met Simon Isbouts, zijn oom ter eenre en
Jenneke Verasdonck, jonge dochter, bruid geassisteerd met Jan Goorts Verasdonck, haar vader ter andere zijde. Zij maken huwelijksvoorwaarden onder andere.
Indien bruid of bruidegom komen te overlijden, zonder uit dit huwelijk kind(eren) na te laten, dan zullen de erfgenamen van de eerst overledene ƒ 250,- ontvangen en hetgeen tot de lijve van de overledene is behorende.

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1746 staat het huis op naam van Isbout Hendrix, die zelf met zijn gezin op de voorste Heusden woont.

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 155 verso:
Isbout Hendrix.
Huijs, hoff en aangelagh van de kinderen Jan Verasdonck in de Wolfsberg 2 copse. In de bede ƒ 5-3-12.

Jaar Eigenaar nummer 29 Wolfsberg Bewoners nummer 29 Wolfsberg
1736 IJsbout Hendrix Jan Haase
1741 IJsbout Hendriks weduwe Jan Haasen

Het huis wordt bewoond door zwager Jan Willem Mathijs Haasen, geboren te Asten op 25-05-1682 als zoon van Wilhelmus Thyssen Haesen en Henrica Hendrix. Hij is op 19-02-1713 te Asten getrouwd met Maria Jansen Verasdonck, geboren te 14-06-1692 als dochter van Johannes Goorts Verasdonck en Meriken Jansen:

Juncti sunt matrimonio Jan Willem Matijssen et Maira Jensen Verasdonck; testes Andreas Jansen Verasdonck et Joannes Vervordeldonck.

In huwelijkse echt gebonden Jan Willem Matijssen en Maira Jensen Verasdonck; getuigen Andreas Jansen Verasdonck en Joannes Vervordeldonck.

05

Het gezin van Maria Jansen Verasdonck en Jan Willem Mathijs Haasen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 11-11-1713
2 Henricus Asten 08-05-1715
3 Catharina Asten 15-02-1717 Asten 09-11-1738
Johannes Frans Doensen
zie Voormalig huis G506
4 Antonius Asten 31-12-1718
5 Andreas Asten 10-04-1721 Kind Asten ±1721
6 Thomas Asten 05-04-1723 Kind Asten ±1723
7 Petrus Asten 23-03-1724 Asten 28-02-1751
Anna Maria Goort van Bussel
Asten 26-02-1799 zie Kloostereind 1
8 Thomas Asten 17-02-1727 Budel 24-04-1757
Maria Gielen Greven
Budel 31-08-1778
9 Henrica Asten 22-02-1729 Ongehuwd Asten 04-01-1763
10 Maria Asten 26-02-1731

Jan Willem Mathijs Haasen is Asten op 05-02-1740 en daarna woont zijn weduwe Maria Jansen Verasdonck in het huis.

Isbout Hendrix is op 17-03-1743 te Asten overleden en als ook Maria Jansen Verasdonck te Asten op 29-10-1747 komt te overlijden, verkopen haar kinderen hun erfdeel aan Johanna Jansen Verasdonck, weduwe van Isbout Hendrix:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 103 verso; 26-07-1748:
Antoni Jan Haasen, Jan Doensen getrouwd met Catalijn Jan Haasen, Antoni Willem Haasen en Dirk Willem Haasen momboiren van Maria, Hendrien, Peter en Tomas, onmondige kinderen van wijlen Jan Haasen en Maria Verasdonk, Jan en Hendrik Haasen beiden uitlandig en waarvan Jan al wel zeven jaar weg is zonder iets van hem gehoord te hebben; Hendrik woont in Braband. Zij verkopen aan Jenneke Verasdonk, weduwe IJsbout Hendriks schuur, schop en aangelag in de Wolfsberg 3 lopense, ene zijde en einde de straat, andere zijde erven Jan van Helmont, andere einde de koper. Belast met ƒ 1-0-0 per jaar in een meerdere rente van ƒ 1-10-0 per jaar met de weduwe IJsbout Hendriks. Verponding ƒ 1-15-0 per jaar Bede ƒ 0-11-0 per jaar. 1 koop ƒ 212,-.
Land het Stripke 3 copse Verponding ƒ 0-4-0 per jaar Bede ƒ 0-3-0 per jaar.
Heylke Kampke-acker 3 copse Verponding ƒ 0-4-0 per jaar Bede ƒ 0-3-0 per jaar 2 kopen ƒ 38,-.
Land den Dungen 1½ lopense Verponding ƒ 0-3-0 per jaar Bede ƒ 0-2-0 per jaar
Land het Kempke 2 copse Verponding ƒ 0-3-0 per jaar Bede ƒ 0-2-0 per jaar 2 kopen ƒ 54,-.
Land het Breukse 5 copse
Heilige Geestackerke 2 copse Verponding ƒ 0-3-0 per jaar Bede ƒ 0-2-0 per jaar 2 kopen ƒ 42,-.
De Nieuwe Camp 2 lopense Verponding ƒ 0-11-0 per jaar Bede ƒ 0-08-0 per jaar
Haseldonkcampke 1 copse Verponding ƒ 0-1-8 per jaar 2 kopen ƒ 82,-.
Groes Lindersvelt 1 lopense Verponding ƒ 0-9-0 per jaar. 1 koop ƒ 67,-.

In het huizenquohier over de periode 1746-1771 staat het huis op naam van Johanna Jansen Verasdonck als weduwe van Isbout Hendrix en is schoonzoon Reijnder van der Linden de bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 29 Wolfsberg Bewoners nummer 29 Wolfsberg
1746 Jenneke Verasdonk weduwe Jan Haasen
1751 Jenneke Verasdonk Reijnder van der Linden
1756 Jenneke Verasdonk Reijnder van der Linden
1761 Jenneke Verasdonk Reijnder van der Linden
1766 weduwe en kinderen Eijsbout Hendriks Reijnder van der Linden
1771 weduwe en kinderen Eijsbout Hendriks Reijnder van der Linden

Dochter Maria IJsbout Hendriks is geboren te Asten op 15-03-1720 en op 02-02-1749 getrouwd met Renerus Francis van der Linden, geboren te Asten op 24-12-1710 als zoon van Franciscus van Ruth en Judoca Reynders van Hoof. Maria IJsbout Hendriks is op 10-03-1759 te Asten overleden en Renerus Francis van der Linden is op 20-01-1760 te Asten hertrouwd met Judoca Aart Smits, geboren te Asten op 09-06-1729 als dochter van Arnoldus Jan Smets en Anna van de Waersenbergh (zie Voormalig huis C1347):

06

De gezinnen van Renerus Francis van der Linden met Maria IJsbout Hendriks en met Judoca Aart Smits:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Franciscus Asten 06-03-1750 Kind Asten 05-02-1755
2 Johannes Asten 14-03-1753 Kind Asten 19-06-1755
3 Elisabetha Asten 22-05-1756 Kind Asten ±1766
4 Franciscus* Asten 31-10-1760 Kind Asten ±1760
5 Franciscus* Asten 24-10-1761 Ongehuwd Asten 08-12-1785
6 Arnoldus* Asten 02-09-1763 Asten 29-04-1787
Helena Petri Hasen
Asten 10-10-1842 zie Voormalig huis E1027
en Voormalig huis C1318
7 Johanna Maria* Asten 23-07-1767
8 Antonius* Asten 27-06-1769 Kind Asten 22-10-1779

* kinderen uit het tweede huwelijk

Renerus Francis van der Linden maakt een inventaris op voor zijn tweede huwelijk:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 124 verso; 05-01-1760:
Staat en inventaris opgemaakt door Reynier van der Linden, weduwnaar Maria Eysbouts ten behoeve van Elisabet, zijn dochter. Hij wil hertrouwen met Josyn Aart Smits.
Onroerende goederen: Reynier van der Linden en zijn vrouw hebben geen vaste goederen bezeten alleen de goederen gekomen van haar vader, die nog onverdeeld zijn en worden bezeten door Jenneke weduwe Eysbout Hendriks, de grootmoeder van zijn kind. De goederen zijn gelegen op Heusden en de Wolfsberg staande ten quohiere folio 156 en 185.
Roerende goederen: twee kisten, vier stoelen, een trog met een brootschaap, een bed met toebehoren, acht slaaplakens, een koets en een bed, enige ketels, een stand, een melk- en gaartop, vier roomteilen, een boterteil, een voeyerkuyp, een spinnewiel, enige korven, twee karren, zijnde ossekarren en een hoge en een slagkar, een ploeg en een eg, klein landbouwgereedschap.

Als dochter Elisabeth overlijdt, komt haar erfdeel aan hem toe:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 154; 21-02-1766:
Reynier van der Linden, in de Wolfsberg getrouwd geweest met Maria, dochter wijlen IJsbout Hendriks, waarbij een kind met name Elisabet. Omdat IJsbout Hendriks al overleden was toen hij, comparant, met Maria trouwde is zijn schoonmoeder, de weduwe IJsbout Hendriks, in de onverdeelde boedel blijven zitten, zonder daar ook een inventaris van gemaakt te hebben. De boedel was verstorven, voor de helft op de vier nagelaten kinderen en voor de andere helft op de weduwe. Dus aan hem, comparant nomen uxoris, voor 1⁄8e deel. Hij heeft dit deel nooit genoten maar heeft staande zijn huwelijk van zijn schoonmoeder ontvangen enige meubilaire gereede haaffelijke en erffhaaffelijke goederen en sedertdien gewoond en nog in huur wonende in een huis en enige goederen aan de weduwe IJsbout Hendriks en haar kinderen toebehorende. Intussen is hij, comparant, getrouwd met Josyna Aart Smits en heeft, op 05-01-1760, een staat en inventaris opgemaakt ten behoeve van zijn kind. Hierop is onder andere gebracht het voorschreven onverdeelde aandeel, hem competerende, uit de boedel van IJsbout Hendriks. Zijn dochter is inmiddels ook overleden. Waardoor haar aandeel in de voorschreven nalatenschap aan hem, comparant, is aangekomen. Omdat de weduwe en haar drie kinderen nog in de onverdeelde boedel zitten, zouden hierover te zijner tijd questien en verschillen kunnen ontstaan. Er is nu een accoord gemaakt tussen de weduwe, hier ook aanwezig en geassisteerd met Hendrik IJsbouts, haar zoon en Jan Bruystens, haar schoonzoon enerzijds en de comparant anderzijds. Hij, comparant, zal behouden al hetgene hij ontvangen heeft bij het aangaan van zijn eerste huwelijk en ook dat wat hij heeft genoten staande het huwelijk. Na het overlijden van de weduwe IJsbout Hendriks zal aan hem, comparant, door de drie kinderen of erfgenamen uit de boedel moeten worden uitgekeerd ƒ 100,-. Hij neemt hiermee genoegen en ziet dan af van de verdere nalatenschap. Marge: 13-03-1772 de ƒ 100,- zijn voldaan door de drie kinderen van de weduwe IJsbout Hendriks met name Jenneke weduwe IJsbout Hendriks, Hendrik IJsbouts en Jan Bruystens.

Johanna Jansen Verasdonck is op 15-12-1771 te Asten overleden en het bezit in de Wolfsberg valt ten deel aan zoon Hendrik Eijsbouts en schoonzoon Johannes Bruijstens van Someren:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 204; 01-02-1773:
Hendrik Eysbouts en Jan Bruystens getrouwd met Magrieta Eysbouts alsmede Catalijn Eysbouts. Kinderen en erven van Eysbout Hendriks en Jenneke Verasdonk, beiden overleden, gewoond hebbende op de voorste Heusden. Zij verdelen de nagelaten goederen.
Nog is aan Hendrik Eysbouts en Jan Bruystens ten deel gevallen huis, schuur, stal in de Wolfsberg met 15 percelen land en groes 21 lopense, in huur en gebruik bij Reynier van der Linden en gekomen van hun ouders. Verponding ƒ 8-1-12 per jaar. Bede ƒ 3-8-02 per jaar. Zij verdelen deze goederen niet maar blijven ze samen bezitten.

Hendrik Eijsbouts woont zelf met zijn gezin in Heusden (zie Voormalig huis E128) en in de bewoningslijst van het huis hebben Hendrik Eijsbouts en Johannes Bruijstens van Someren het huis samen in bezit en verhuren het aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 29 Wolfsberg Bewoners nummer 29 Wolfsberg
1776 Hendrik IJsbouts en Jan Bruijstens Reijnder van der Linden
1781 Hendrik IJsbouts en Jan Bruijstens Andries Smets

Renerus Francis van der Linden is op 13-07-1785 te Asten overleden en Judoca Aart Smits is te Asten op 14-01-1788 overleden.

In 1788 verdelen Hendrik Eijsbouts en Johannes Bruijstens van Someren de goederen, waarbij het huis en land in bezit komt van Hendrik Eijsbouts:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 150 verso; 18-10-1788:
Hendrik Eysbouds en Jan Bruystens man van Margarita Eysbouds verdelen de goederen hen aangekomen van hun ouders deling op 01-02-1773.
1e lot krijgt Hendrik een huis en aangelag, schuur, schop, stal in de Wolfsberg; in het landboek in twee percelen samen 3½ lopense; land de Looverbosch 1 lopense; het Bunstraatje ½ lopense; land de nieuwe Kamp met Heylke Kampakkerke in het landboek in twee percelen samen 3 lopense 3 copse; land het Streepke 3 copse; land den Dungen 1½ lopense; land het Kempke ½ lopense; land het Broekske 1 lopense 1 copse; land het Heilige Geestakkerke ½ lopense; land de Nieuwkamp 2 lopense; groes het Busveltje 3 lopense; groes de Baltus 1½ lopense; land het Haaseldonkskampke 1 copse; groes het Lindersvelt 1 lopense.
2e lot krijgt Jan Bruystens ƒ 900,-.

Zoon Hendrik Eijsbouts is geboren te Asten op 06-06-1727 en op 19-01-1755 te Asten getrouwd met Anna Jansen van de Goor, geboren op 24-08-1734 te Vlierden als dochter van Joannis Willems van de Goor en Maria Peter van den Eynde:

19 Januarii 1755; juncti sunt Henricus IJsbouts et Anna Joannis van de Goor; testes Bonaventura Joannes Slaets et Catharina IJsbouts.

19 januari 1755; in echt verbonden zijn Hendrick IJsbouts en Anna Jans van de Goor; getuigen Bonaventura Jan Slaets en Catharina IJsbouts.

07

08

Het gezin van Henricus (Hendrick) Eijsbouts en Anna Janse van de Goor:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 11-01-1756 Kind Asten ±1756
2 IJsboldus Asten 25-03-1758 Asten 27-01-1799
Anna Wilhelmi Slaets
Asten 04-02-1809
3 Johannes Asten 13-11-1760 Asten 20-02-1791
Joanna Maria Petri van Dijk
Asten 16-05-1814 zie Dijkstraat 45
4 Petrus Asten 14-07-1763 Asten 15-02-1789
Joanna Maria Peter Coolen
Asten 02-05-1833 zie Diesdonk 41
5 Wilhelmus Asten 07-12-1766 Asten 15-02-1789
Maria Antoni van Bussel
Asten 23-01-1814 zie Antoniusstraat 8
6 Maria Asten 02-09-1770 Asten 19-02-1797
Joannes Joost Smets
Asten 12-06-1845 zie Diesdonkerweg 7
7 Johanna Asten 13-01-1774 Kind Asten ±1774
8 Theodorus Asten 09-02-1778 Asten 14-02-1802
Judoca Gerrit Kerkers
Asten 13-05-1833 zie Voormalig huis E128
en Voormalig huis E836

Zij wonen op de voorste Heusden waar Anna Janse van de Goor is op 09-01-1798 te Asten overleden. In het huizenquohier over de periode 1798-1803 staat het huis op naam van Hendrik IJsbouts en wordt het bewoond door zijn oudste zoon IJsbout Hendrik Eijsbouts:

Jaar Eigenaar nummer 29 Wolfsberg Bewoners nummer 29 Wolfsberg
1798 Hendrik IJsbouts IJsbout Hendriks
1803 Hendrik IJsbouds IJsboud Hendriks

Henricus (Hendrick) Eijsbouts is op 06-01-1805 te Asten overleden. Daarna worden de erfgoederen verdeeld en komt het huis in de Wolfsberg in bezit van IJsbout Hendrik Eijsbouts:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 143; 18-04-1805:
Eysbout Hendrik Eysbouts, Jan Hendrik Eysbouts, Pieter Hendrik Eysbouts, Willem Hendrik Eysbouts, Dirk Hendrik Eysbouts, Jan Joost Smits getrouwd met Maria Hendrik Eysbouts. Zij verdelen hun vaste goederen.
1e lot krijgt Eysbout Hendrik Eysbouts huis en aangelag in de Wolfsberg ½ lopense; land de Loverbosch 1 lopense; land het Bunstraatje ½ lopense; land de nieuwe Camp 3 lopense; land het Streepke 3 copse; land Heylke Kampakkerke 3 copse; land den Dungen 1½ lopense; land het Kempke ½ lopense; land het Broeksken 1½ lopense; land het Heilige Geestakkerke ½ lopense; land de nieuwe Kanp 2 lopense; groes het Busveltje 3 lopense; groes de Baltus 1½ lopense; schuur, schop en aangelag 3 lopense; groes Haseldonkskampke ½ lopense; groes het Lindersvelt 1 lopense; land Langen- of Mutsenakker 2 lopense 13 roede; groes de Weerte 2 lopense 30 roede; groes Hooyvelt 2 lopense 37 roede.
2e lot krijgt Jan Hendrik Eysbouts ƒ 500,-.
3e lot krijgt Pieter Hendrik Eysbouts ƒ 850,- ten laste van Marcelis van Bussel.
4e lot krijgt Willem Hendrik Eysbouts ƒ 1000,- ten laste van de gemeente de dato 30-06-1796.
5e lot krijgt Dirk Hendrik Eysbouts huis, hof en drieske te Heusden 3 copse; land de voorsten Akker 3½ lopense; land de Campakker 3 lopense; land Dirk Driessen 1½ lopense; land de Langenakker 1 lopense 3 copse; groes het voorste Velt 2 lopense; groes de Schilmeer 2 lopense; groes het Busveltje 1½ lopense; groes de agterste Wey 2½ lopense; groes de voorste Goortjeswey 1½ lopense; groes aan 't Aangelag ½ lopense; land den Heycamp 2½ lopense; land in de Akkers 1½ lopense; groes het Lankvelt 7 lopense; groes het voorste Meuleschouwveltje 2 lopense; land Nieuwe Erve 3 lopense; lands Nieuwe Erve 2 lopense 30 roede. Belast met ƒ 4-13-6 per jaar in een meerdere rente van ƒ 18,-per jaar.
6e lot krijgt Jan Joost Smits ƒ 500,-.

Zoon IJsbout Hendrik Eijsbouts is geboren te Asten op 25-03-1758 en op 27-01-1799 te Asten getrouwd met Anna Wilhelmi Slaets, geboren te Asten op 07-02-1770 als dochter van Wilhelmus Jansse Slaets en Maria Peter Roijmans (zie Voormalig huis E306):

09

Het gezin van IJsbout Hendrik Eijsbouts en Anna Wilhelmi Slaets:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Maria Asten 23-01-1800 Asten 06-05-1820
Antonij Koolen
Asten 16-01-1839 dochter Wilhelmina zie Emmastraat 6
dochter Hendrika zie Voormalig huis G1413
2 Wilhelmus Asten 31-08-1801 Kind Asten ±1801
3 Johanna Asten 14-01-1803 Asten 08-02-1834
Johannes Voermans
Asten 20-02-1855
4 Hendrina Asten 02-03-1805 Asten 04-02-1831
Franciscus van Heugten
Asten 12-12-1853
5 Wilhelmus Asten 16-04-1808 Kind Asten 01-11-1809

IJsbout Hendrik Eijsbouts is op 04-02-1809 te Asten overleden en de verpondingen van 1810 vermelden de hiervoor beschreven bewoningsgeschiedenis vanaf 1788:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Wolfsberg folio 138 verso:
Anna Slaats bij versterf 1809 weduwe en Anna Maria, Jennemaria, Hendrina en Willem kinderen.
Eijsboud Hendrick Eijsbouds bij deling 1805 en kinderen
Eijsboud, Jan, Pieter, Willem, Dirk en Maria bij versterf 1805.
Hendrik Eijsbouds bij deling 18-10-1788.
Nummer 29 huijs en aangelag. ½ lopense.

Anna Wilhelmi Slaets is op 28-01-1810 te Asten hertrouwd met Wilhelmus Jansen van den Boomen, geboren te Asten op 17-04-1777 als zoon van Johannes van den Boomen en Johanna Huyberts:

10

Het gezin van Anna Wilhelmi Slaets en Wilhelmus Jansen van den Boomen

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 IJsboldus Asten 03-11-1810 Asten 24-01-1839
Wilhelmina Ceelen
Asten 16-02-1895 zie Voormalig huis E1016
en Voormalig huis E1035
2 Joanna Asten 04-03-1813 Asten 01-02-1850
Hendrikus Dielisse
Asten 25-09-1858
Hendrik Bukkems
Asten 15-12-1870

Voor haar tweede huwelijk moet een staat en inventaris worden opgemaakt en worden huwelijkse voorwaarden opgesteld:

Asten Rechterlijk Archief 132a; 08-01-1810:
Pieter Eysbouds en Pieter Willem Slaats bevestigen het voogdijschap over de onmondige kinderen van wijlen Willem Eysbouds en Anna Willem Slaats met name Hendrina, Jennemaria en Annamaria. Anna Willem Slaats gaat een tweede huwelijk aan.

Asten Rechterlijk Archief 132a; 12-01-1810:
Staat en inventaris opgemaakt door Anna Willem Slaats getrouwd geweest Eysbout Hendrik Eysbouds ten behoeve van haar drie kinderen met name Anna Maria, Jennemaria en Hendrina. Anna hertrouwd.
Vaste goederen: huis en erf de Wolfsberg oud nummer 262 nieuw nummer 269; land Lienderakker 26 roede; land in de Loverbosch 1 lopense; land in de Loverbosch 31 roede; land / groes in 't Aangelag 4 lopense 7 roede; land den Dungen 1 lopense 21 roede; land in de Campen en groes 't Busveltje samen 6 lopense 41 roede; land de Camp 48 roede; land Nieuwe Camp 1 lopense 28 roede; land 't Broekske 1 lopense 14 roede; land het Venneke 35 roede; land de Heilige Geest 22 roede; land Langenakker 2 lopense 13 roede; groes de Lindert 1 lopense 5 roede; groes de Weerte 2 lopense 30 roede; groes Hooyvelt 2 lopense 37 roede; groes den Baltus 1 lopense 32 roede.
Roerende goederen: een paard, drie melkkoeien, een hoogkar, een slagkar, vrij veel huisraad en ander gerei, 20.000 turven, 20 manden wortelen, 7 vat boekweit, 4 vat rogge.
Schulden: ƒ 550,-.

Asten Rechterlijk Archief 132a; 12-01-1810:
Willem Jansen van den Boomen gaat trouwen met Anna Willem Slaats, weduwe Eysboud Hendrik Eysbouds. Zij maken huwelijksvoorwaarden. Alle goederen worden bij elkaar gevoegd. De eventuele kinderen uit dit huwelijk zullen gelijk behandeld en opgevoed worden als de voorkinderen. Mocht Willem Jansen van den Boomen eerder overlijden, zonder kinderen, na te laten, dan gaan, met uitsluiting van alle andere, zijn goederen over naar Anna Willem Slaats. Mocht Anna Willem Slaats eerder overlijden, zonder kinderen uit dit huwelijk na te laten, dan zal Willem Jansen van de Boomen als langstlevende in de boedel blijven zitten en het vruchtgebruik der goederen hebben alsmede met de voorkinderen der comparanten voor een kindsdeel erven en delen. Mochten uit dit huwelijk kinderen worden geboren dan zullen, na overlijden van de ouders de voorkinderen en nakinderen volgens de bestaande wetten erven en delen.

Anna Wilhelmi Slaets is op 30-07-1813 te Asten overleden en Wilhelmus Joannes van den Boomen is op 25-07-1842 te Asten overleden. Hij heeft het huis tussentijds verkocht want bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van de minderjarige Wilhelmus Joannes Smits:

Kadaster 1811-1832; E1056:
Huis en erf, groot 06 roede 50 el, Wolfsberg, klassen 6.
Eigenaar: Willem Jan Smits (een minderjarige)

11

12

Wilhelmus Joannes Smits is geboren te Asten op 20-11-1815 als zoon van Johannes Smits en Johanna Coolen. Hij is op 25-01-1839 te Asten getrouwd met Johanna Berkvens, geboren op 25-08-1815 te Asten als dochter van Johannes Peter Berkvens en Ida van Lierop.

Johanna Berkvens is op 21-01-1849 te Asten overleden en Wilhelmus Joannes Smits is op 09-04-1853 te Asten overleden. Hun dochter Johanna Maria Smits, geboren te Asten op 08-12-1839, heeft daarna het huis bewoond. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont zij eerst samen met broers, zussen en een tante in het huis met huizingnummer D43:

13

Johanna Maria Smits is op 20-01-1868 te Asten getrouwd met bierbrouwer Josephus Christianus Michielsen, geboren te Asten op 27-11-1835 als zoon van Hendricus Michielsen en Petronella Canters (zie Voormalig huis G611). Vanaf die datum wonen zij in het huis met huizingnummer D63 tot hun vertrek rond 1871 naar het dorp Asten (zie Koningsplein 10). In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 13-12-1870 verkoopt Josephus Christianus Michielsen zijn onroerende goederen:

In het huis komt wonen broer Antonie Smits, geboren te Asten op 28-06-1846 als zoon van Wilhelmus Joannis Smits en Johanna Berkvens. Hij is als landbouwer op 09-02-1871 te Asten getrouwd met Elisabeth Driessen, geboren te Asten op 06-07-1846 als dochter van Gerardus Driessen en Elisabeth van Geffen.

In 1874 wordt het huis verkocht aan Thielemanus van Heugten, geboren te Asten op 09-04-1838 als zoon van Leonardus van Heugten en Maria van Helmond. Hij is als landbouwer op 05-02-1872 te Asten getrouwd met Anna Maria Slaats, geboren te Asten op 30-08-1840 als dochter van Johannes Slaats en Johanna Maria Stevens. Ook over de periode 1879-1890 en in de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D62 en D64:

14

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 22-10-1881 verkoopt Thielemanus van Heugten zijn vee en landbouwgereedschappen:

15

Het huis heeft vanaf 1891 kadasternummer E1753 en Thielemanus van Heugten is op 17-10-1893 te Asten overleden. Anna Maria Slaats woont ook over de periode 1900-1910 en in de periode 1910-1920 in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D78 en D69:

16

Anna Maria Slaats is op 26-08-1917 te Asten overleden.

Dochter Johanna Maria van Heugten, geboren te Asten op 12-10-1873 is op 11-02-1898 te Asten getrouwd met landbouwer Johannes Antonius van der Laak, geboren te Lierop op 01-05-1871 als zoon van Franciscus van der Laak en Johanna Maria Verheijen. Johannes Antonius van der Laak is voorzitter van de 'Hengstenassociatie' Asten en omgeving, aldus de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-02-1917:

17

Rechts de inschrijving van de hengstenassociatie bij de Kamer van Koophandel in de krant de Zuid-Willemsvaart van 08-05-1926. 18

Johanna Maria van Heugten is te Asten op 07-10-1898 overleden en schoonzoon Johannes Antonius van der Laak woont samen met zijn schoonzuster Maria Catharina van Heugten ook over de periode 1920-1930 in het huis met huizingnummer D65, ook bekend staand als Wolfsberg 42:

19

Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 28-06-1906 het aantreden van Johannes Antonius van der Laak bij de gemeenteraad en in het Eindhovensch dagblad van 24-05-1919 het aftreden:

20 21

Bij de scheiding en deling rond 1922 is Johannes Antonius van der Laak eigenaar van het huis geworden.

Rechts in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 12-04-1927 de festiviteiten bij de benoeming van Johannes Antonius van der Laak als Statenlid. 22

Ook over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis op de Wolfsberg 42:

23

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 16-02-1931 het aftreden van Johannes Antonius van der Laak als lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant:

24

In 1941 wordt Johannes Antonius van der Laak opnieuw gekozen voor de Provinciale Staten van Noord Brabant, aldus de Noordbrabanter van 25-02-1941:

25

Maria Catharina van Heugten is op 06-02-1942 te Asten overleden en Johannes Antonius van der Laak is op 30-04-1950 te Asten overleden. Hieronder de overlijdensakten van Johanna Maria en Maria Catharina van Heugten en het bidprentje van Johannes Antonius van der Laak:

26

27

28

Het huis heeft gelegen aan een paadje dat van de Wolfsberg naar de velden op de Heesakkers liep. Het heeft in de Tweede Wereldoorlog nog schade opgelopen en is later afgebroken. Bij de stichting wederopbouwboerderijen1 wordt nog wel een tekening van 17-02-1950 van architecten Gebroeders de Vries genoemd voor het huis op naam van A. J. van Loon. Ongeveer op de plaats van het huis is rond 1960 een nieuw huis gebouwd met als huidige adres Wolfsberg 76.

Overzicht bewoners

Hoeve op Wolfsberg
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1625 Andreas Thomas Asten ±1600 Andreas Thomas Asten ±1600
1668 weduwe Andreas Thomas Asten ±1610 weduwe Andreas Thomas Asten ±1610
1687 kinderen Andreas Thomas Asten ±1630 Johannes Jansen Goorts Verasdonck Asten 20-03-1658
1717 Johannes Jansen Goorts Verasdonck Asten 20-03-1658 Johannes Jansen Goorts Verasdonck Asten 20-03-1658
1730 IJsbout Hendrix Asten 11-06-1681 Jan Haase
Wolfsberg huis 29
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 IJsbout Hendrix Asten 11-06-1681 Jan Haase
1741 IJsbout Hendriks Asten 11-06-1681 weduwe Jan Haasen
1746 Jenneke Verasdonk Asten 21-02-1689 weduwe Jan Haasen
1751 Jenneke Verasdonk Asten 21-02-1689 Reijnder van der Linden Asten 24-12-1710
1756 Jenneke Verasdonk Asten 21-02-1689 Reijnder van der Linden Asten 24-12-1710
1761 Jenneke Verasdonk Asten 21-02-1689 Reijnder van der Linden Asten 24-12-1710
1766 weduwe en kinderen Eijsbout Hendriks Asten 21-02-1689 Reijnder van der Linden Asten 24-12-1710
1771 weduwe en kinderen Eijsbout Hendriks Asten 21-02-1689 Reijnder van der Linden Asten 24-12-1710
1776 Hendrik IJsbouts en Jan Bruijstens Asten 06-06-1727 Reijnder van der Linden Asten 24-12-1710
1781 Hendrik IJsbouts en Jan Bruijstens Asten 06-06-1727 Andries Smets Asten 13-11-1755
1798 Hendrik IJsbouts Asten 06-06-1727 IJsbout Hendriks Asten 25-03-1758
1803 Hendrik IJsbouds Asten 06-06-1727 IJsboud Hendriks Asten 25-03-1758
Kadasternummer E1056
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E1056 1832 Wilhelmus Jan Smits Asten 20-11-1815
Wolfsberg 42
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1809 IJsboldus Eijsbouts Asten 25-03-1758 Anna Wilhelmi Slaets Asten 07-02-1770 04-02-1809
1810-1813 Wilhelmus van den Boomen Asten 17-04-1777 Anna Wilhelmi Slaets Asten 07-02-1770 30-07-1813
1813-1830 Wilhelmus van den Boomen Asten 17-04-1777 met kinderen
1830-1839 Wilhelmus Jan Smits Asten 20-11-1815 minderjarige eigenaar
1839-1849 Wilhelmus Jan Smits Asten 20-11-1815 Johanna Berkvens Asten 25-08-1815 21-01-1849
1849-1853 Wilhelmus Jan Smits Asten 20-11-1815 met kinderen 09-04-1853
1853-1859 Johanna Maria Smits Asten 08-12-1839 met familie
D43 1859-1868 Johanna Maria Smits Asten 08-12-1839 met familie
D43 1868-1869 Josephus Christianus Michielsen Asten 27-11-1835 Johanna Maria Smits Asten 08-12-1839
D63 1869-1871 Josephus Christianus Michielsen Asten 27-11-1835 Johanna Maria Smits Asten 08-12-1839 naar dorp
D63 1871-1874 Antonie Smits Asten 28-08-1846 Elisabeth Driessen Asten 06-07-1846 naar dorp
D63 1874-1879 Thieleman van Heugten Asten 09-04-1838 Anna Maria Slaats Asten 30-08-1840
D62 1879-1890 Thieleman van Heugten Asten 09-04-1838 Anna Maria Slaats Asten 30-08-1840
D64 1890-1893 Thieleman van Heugten Asten 09-04-1838 Anna Maria Slaats Asten 30-08-1840 17-10-1893
D64 1893-1900 Anna Maria Slaats Asten 30-08-1840 weduwe van Heugten
D78 1900-1910 Anna Maria Slaats Asten 30-08-1840 weduwe van Heugten
D69 1910-1917 Anna Maria Slaats Asten 30-08-1840 weduwe van Heugten 26-08-1917
D69 1917-1920 Johannes van der Laak Lierop 01-05-1871 met schoonzus Maria Catharina van Heugten
D65 1920-1930 Johannes van der Laak Lierop 01-05-1871 met schoonzus Maria Catharina van Heugten
42 1930-1938 Johannes van der Laak Lierop 01-05-1871 met schoonzus Maria Catharina van Heugten
Referenties
  1. ^Wederopbouwboerderijen in Nederland (https://www.meertens.knaw.nl/bwb/page/boerderij/439)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 17 januari 2024, 15:26:41

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen