logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis E1083

Thomas Philips Franssen is geboren rond 1616 als zoon van Philips Frans Philipsen en Peerken Teunis Loomans (zie Voormalig huis G854). Hij is rond 1640 getrouwd met Maria Aert Laurenssen, geboren te Asten rond 1620. Na haar overlijden te Asten rond 1643 is Thomas Francisci rond 1645 hertrouwd met Maria Thielen Dirck Duyssen, geboren te Asten rond 1614 als dochter van Tielen Dirck Duyssen en Margriet en weduwe van Philips Goorts (zie Voormalig huis E1044). Hieronder de gezinnen van Thomas Philips Franssen met Maria Aert Laurenssen en met Maria Thielen Dirck Duyssen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Arnoldus Asten 24-02-1642
2 Philippus* Asten 17-06-1646 Asten 12-02-1679
Anna Jansen
Asten 24-01-1698
3 Heylgondis* Asten 09-07-1651 Asten ±1670
Nicolaas Marcelis Berckers
Asten 11-04-1679

* kinderen uit het tweede huwelijk

Thomas Philips Franssen koopt een huis in de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 203; 05-02-1643:
Jan Aerts verkoopt aan Thomas Franssen, zijn zwager, zijn deel in huis, hof, hofstad, schuur en dries in de Wolsberch, ene zijde erven Dirck Vreynssen, andere zijde Peter Lenssen en Jan Frans Dielis, ene einde de straat, andere einde erven Aert Vreynssen. Belast met het deel van verkoper in ƒ 130,- te 's Hertogenbosch.

Thomas Philips Franssen heeft nog een schuld uitstaan bij Jan Joosten:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 209; 01-04-1643:
Thomas Franssen getrouwd geweest met Merie, dochter Aert Laurenssen weet dat Aert Laurenssen, voor zijn deel, op 18-04-1634, ƒ 50,- heeft opgenomen van Jan Joosten en hetwelk de erfgenamen alsnog moeten betalen aan de onmondige kinderen van Jan Joosten. Hij zal zijn deel, met intrest, betalen. Marge: 08-09-1656 Dirck Janssen Joosten is voldaan van de ƒ 50,-.

Thomas Philips Franssen verkoopt het huis aan Dielis Jan Willemssen:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 2 verso; 26-11-1643:
Thomas Franssen getrouwd geweest met Marie, dochter Aerts Laurenssen voor zichzelf, Vreyns Aertssen en Lenart Franssen als momboiren van de onmondige kinderen van Thomas Franssen. Zij verkopen aan Dielis Jan Willemssen huis, schuur, schop, hof, hofstad en boomgaard in de Wolsberch, ene zijde erven Dirck Vreynssen, andere zijde Jan Frans Dielis en Peter Lenssen, ene einde de straat, andere einde Jan Aerts en Peter Lenssen. Belast met een halve braspenning per jaar cijns van de grond. Naschrift: Dirck Franssen en Jan Michielssen, schepenen, verklaren ter zake van deze verkoop dat het nutter gedaen is dan gelaeten om redenen.

Thomas Philips Franssen heeft nog geld tegoed van Jan Jan Slaets:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 11; 20-01-1644:
Jan Jan Slaets is schuldig aan Thomas Franssen 55 rijksdaalders en twee ducatons. Te lossen op Corsmisse eertskomend à ƒ 5,- intrest. Marge: 11-02-1647 gelost.

Een akker wordt verkocht voor de stiefkinderen van Thomas Philips Franssen:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 33; 12-10-1644:
Thomas Franssen getrouwd geweest met Merie, weduwe Philips Goortssen, voor zichzelf, Wilbort Daendels en Philips Goortssen als momboiren van de onmondige kinderen wijlen Philips Goortssen. Zij verkopen aan Hanrick Peter Bakermans een gehele akker bij de Wolsberch 3 lopense min 5 roede.
De momboiren hebben deze akker mede verkocht omdat Philips Goortssen deze gekocht hebbende, de rente, ten behoeve van de Heilige Geest alhier, daarin staande niet betaald heeft.

De voogden van de kinderen van Thomas Philips Franssen verkopen hun deel in het huis:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 73 verso; 30-04-1646:
Vreyns Aertssen en Lenart Franssen als momboiren van de onmondige kinderen van wijlen Marie Aert Vreynssen en Thomas Franssen, haar man, verkopen aan Frans Lemmens getrouwd met Anneken, dochter wijlen Aert Laurenssen alsulcken recht van naerderschap als denselven onmondighen enichsints is competerende in huis, schuur, schop en hofstad als zij eertijds verkocht hebben aan wijlen Dielis Jan Willemssen.

Thomas Philips Franssen legt een verklaring af:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 28; 03-02-1649:
Thomas Franssen getrouwd met Meriken, dochter Thielen Dirck Duyssen verklaart dat Thielen voorschreven momboir is geweest van Anneken Dircx de With en daaraan ƒ 50,- schuldig is geweest. Marge: 16-03-1653 Anneke Dirck de With heeft de ƒ 50,- terug ontvangen.

Maria Thielen Dirck Duyssen is op 08-10-1676 te Asten overleden en Thomas Philips Franssen is te Asten op 15-11-1676 overleden.

Dochter Heylke Philipsen is geboren te Asten op 09-07-1651 en rond 1670 te Asten getrouwd met Nicolaas Marcelis Berckers, geboren te Asten op 16-01-1645 als zoon van Marcelis Claes Berckers en Maria Jansen Vervoordeldonck (zie Voordeldonk 73). Hieronder het gezin van Heylke Philipsen en Nicolaas Marcelis Berckers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 11-04-1671 Ongehuwd Asten 20-06-1723
2 Alegonda Asten 28-07-1675
3 Marcelis Asten 14-04-1678 Asten 08-03-1705
Willemyn Weynkels
Asten 03-05-1711
Antonia Peeters
Asten 19-09-1722 zie Voordeldonk 73

Heylke Philipsen is op 11-04-1679 te Asten overleden en haar echtgenoot verhuurt het huis:

Asten Rechterlijk Archief 145; 21-10-1679:
Nicolaes Marcelis en Goyaert van Gorcum als momboiren over Marcelis Claessen verwekt bij Heylke Philipsen verhuren aan Bartolomeus Peters, huis, hof, hofstad, land en groes in de Wolfsbergh 12 lopense. Zoals de verhuurder nu bewoond en in gebruik heeft. Huurtermijn 4 jaar. Groesgeld ƒ 24,- jaarlijks Korenpacht 2 vat jaarlijks koren, 1 vat jaarlijks boekweit. Twee vimmen stro jaarlijks te dekken. Borg Joost Jacobs.

Bij de verpondingen van 1680 staat schoonzoon Nicolaas Marcelis als eigenaar van het huis en staat Lambert Jansen als gebruiker:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 35:
Nicolaes Marcelus, gebruiker Lambert Jansen.

Bewoner Lambertus Jansen is geboren te Asten op 11-11-1647 als zoon van Johannes Aerts en Elisabeth. Hij is op 17-10-1683 te Deurne getrouwd met Elisabeth Lamberts, geboren rond 1656.

17 octobris 1683; contraxerunt matrimonio Lambertus Janssen et Elisabetha Lamberts coram D. Jacobs parocho et coram Mattia Janssen Verhaegen et Everardo Janssen testibus.

17 oktober 1683; in huwelijkse echt gebonden Lambertus Janssen en Elisabetha Lamberts voor pastoor Jacobs van deze parochie en voor Mattia Janssen Verhaegen et Everardo Janssen getuigen.

Het gezin van Lambertus Jansen en Elisabeth Lamberts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joannes Deurne ±1684 Ongehuwd Sterksel 31-03-1752 *
**
2 Maria Asten 23-07-1688
3 Elisabetha Asten 14-04-1691 Asten 19-05-1748
Adrianus Jan Hoefnagels
Asten 12-06-1775 zie Voormalig huis G663
4 Henrica Asten 02-05-1694 Asten 11-11-1714
Egidius Laurensen
Asten 12-1717 zie Bergdijk 36
5 Petrus Asten 24-03-1697 Kind Asten ±1697
6 Petronilla Asten 21-08-1698 Asten 18-10-1739
Hendrik Jan Walravens
Asten 12-03-1777 zie Voormalig huis B700
7 Andreas Asten 30-12-1703

*  Joannes Lammers wordt genoemd bij een opstand tegen de gereformeerden:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 18-06-1723:
Pieter de Cort, drossard, aanlegger contra Jan Janssen Hoefnagels alias de mulder, Jan Jan Peters Smits en Jan Lamberts, gedaagden. Het was de drossard ter kennisse gekomen dat de voornoemde personen haar niet en hadden ontsien tot misaghtingh van de gereformeerden te streecken, als andere onbehoorlijckheden te plegen. Schepenen hebben, na advies van onpartijdige rechtsgeleerden, op 26 april laatstleden, toegestaan om bovenstaande personen te dagvaarden tegens de criminele rolle die voor Heeren Schepenen van Asten gehouden staet te worden, op maandag, den 28 juny 1723, om elff uur.

Asten Rechterlijk Archief; 28-06-1723:
Gedaagden, Jan Jan Peters en Jan Lamberts
Of het waar is dat gedaagden, Jan Jan Peters en Jan Lamberts, op 18 januari 1722, waren ten huize van Jan Doensen en dat eerstgenoemde heeft gezegd: "Mondu, mon man, ik moet desen avont pluckharen, daar is niemant in Asten die tegens mijn op can". En den schoolmeester en zijn vrouw aansprekend zei: "Sa, van het vuer, wij moeten speelen".
De tweede gedaagde heeft toen gezegd: "Speeld hier met de caert. Allons van den haert, de baen moet sijn claer gemaekt". Als Jan Hoeffnagels zei: "De geusen hebben lang genog geregeert, nu sullen wij regeeren". Dan, Jan Lamberts: "Ik wil dan de keers uytblasen"?
Zij ontkennen, zijn dronken geweest.
Of dat zij, gedaagden, hebben gezegd: "Laat ons den secretaris Draeck aan den armen bestellen" voegende daar aan toe: "Wij sullen de capel die voor gereformeerde godsdiensten werd gebruikt, affbreecken en dat de schoolmeester een canefas was, die sij van den armen wilden bestellen".
Zij ontkennen.
Al deze zaken kunnen of mogen in een land van goede justitie niet worden toegestaan.

Asten Rechterlijk Archief; 25-10-1723:
Geertruy Andriessen de Seger, verklaart ter instantie van Jan Janssen Hoeffnagels, Jan Jan Peeters en Jan Lambers, dat zij ten tijde als wanneer de glaasen van Meester Gabriel van Swanenbergh werden ingeslagen, zijnde de dato 11-05-1722, 's morgens circa 2 uur, heeft gewoond, als dienstmaagd bij Swanenbergh. Dat even voor het inslaan der glaasen zij is gegaan in haar slaapkamer, latende Meester Swanenbergh met het licht in de keuken. Dat zij, deponente, staande voor haar bed, heeft gezien dat het licht in de keuken werd uitgedaan en zij heeft gehoord dat Swanenbergh, in plaats van bij zijn vrouw in bed te gaan, is geklommen naar de zolder, waar een groot zoldervenster is, staande boven de glazen die ingeslagen zijn geworden. Dat, zodra Meester Swanenbergh op de zolder was, zij deponente, nog staande voor haar bed, gehoord heeft dat de glazen werden ingeslagen, zonder dat zij het minste gerucht, geloop of geraas op straat of aan het huis gehoord heeft. En zonder dat Meester Swanenbergh, hoewel op de zolder zijnde, niet het minste gerucht heeft gemaakt. Hij heeft ook niet geklaagd dat zijn glasen werden ingeslagen. Alleen 's morgens, wanneer zijn vrouw was opgestaan en in de keuken was. Zij, deponente, is toen naar de president gestuurd om deze te verwittigen. Eindigende hiermee haar verklaring

** Joannes Lammers, die net als zijn zusters Elisabetha en Petronilla ook Claus genoemd wordt, overlijdt in 1752 op de heide bij Sterksel. Dit is beschreven in de archieven van Sterksel1:

Zijn overlijden wordt genoemd zowel in het doodregister als het begraafregister van Asten:

1752, martii 31; Joannes Lammers Eijndhovia redux invertus est mortuus in erica, territoria de Sterkzeel.

 31 maart 1752; Joannes Lammers komend van Eindhoven overleed op zijn buik in het heidegebied van Sterksel.

Bij zijn begraafakte rechtsboven wordt genoemd dat er drie zussen in leven zijn en dat zijn Elisabeth, Petronilla en waarschijnlijk Maria.

Onderstaand archiefstuk betreft Lambertus Jansen:

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 490; 28-01-1681:
Lambert Jansen Aert Lambers, aanlegger contra Daniel Tonis Lomans als momboir over Tonis, zoon wijlen Mathijs Lomans, gedaagde.

Lambertus Jansen en Elisabeth Lamberts leggen een verklaring af over Heylken Willem Schepers, toen zij nog in Deurne woonden:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 110 verso; 16-11-1688:
Lambert Jansen van Asten, 41 jaar en Elisabeth Lamberts van Asten, 32 jaar echtelieden verklaren ter instantie van Handerske weduwe Reynder Jan Aerts den Smit, te Deursen dat Heylken Willem Schepers alias Heylke Bluckers bij hen, attestanten, wonende is geweest gedurende de tijd van derdalf jaar, toen zij, attestanten, te Deurne woonden en de voorschreven Heylken in de in de keucken ende huysinge van de attestanten, haer ontkleede van de klederen, hemt ende all uytgenomen haer causen ende mits welcke attestanten wijders verclaerde, dat sij haer voor geen menschen en schaemde en dat sij Heylke, alsoo sonder haer naecktheyt te bedecken, dezelve alsoo differente maelen in hun huysinge gesien hebben.

Elisabeth Lamberts is overleden en Lambertus Jansen is op 08-01-1729 te Asten overleden.

Keren we terug naar de eigenaar van het huis en bij de verpondingen van 1707 staat het huis op naam van zoon Philip Thomas:

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 18 verso:
Philip Thomas.

Zoon Philips Thomas is geboren te Asten op 17-06-1646 en op 12-02-1679 te Asten getrouwd met Anna Jansen, geboren te Asten rond 1655:

Conjuncti sunt matrimonio Philippus Thomas et Anna Jansens; testes Andreas Elias et Maria Hurckmans.

In huwelijkse echt gebonden Philippus Thomas en Anna Jansens; getuigen Andreas Elias en Maria Hurckmans.

01

Het gezin van Philips Thomas en Anna Jansen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Thomas Asten 05-05-1679 Asten 09-02-1710
Maria Meusse
Asten 16-12-1744
2 Judocus Asten 17-02-1683 Ongehuwd Someren 03-07-1747
3 Wilhelmus Asten 27-03-1686
4 Maria Asten 24-09-1689

Philips Thomas is op 24-01-1698 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1709 staat het huis op naam van zijn weduwe:

Verpondingen 1709 XII-4 folio 20 verso:
De weduwe Philips Thomas.

Enkele jaren later staat het huis weer op naam van de eerder genoemde Nicolaas Marcelis Berckers

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 77:
Niclaas Marcelis. In de bede ƒ 2-11-4.

Nicolaas Marcelis Berckers is te Asten op 09-09-1703 hertrouwd met Elisabeth Jansen, geboren te Asten rond 1660 en weduwe van Matijs Peeter Coolen, waarmee zij op 30-08-1692 te Vlierden getrouwd was:

02

Voor zover bekend hadden zij samen geen kinderen. Nicolaas Marcelis Berckers is op 25-03-1720 te Asten overleden en het huis komt weer in bezit van de nazaten van Philips Thomas en Anna Jansen.

Zoon Thomas Philipsen, die zich Verleysdonk is gaan noemen, is geboren te Asten op 05-05-1679 en is op 09-02-1710 te Asten getrouwd met Maria Meusse, geboren te Asten op 10-07-1692 als dochter van Bartholomeus Vreijnsen en Antonia Goorts (zie Voormalig huis A92):

Juncti sunt matrimonio Thomas Philipsen et Maria Meusse; testes Joost Philipsen et Christina van de Cruijs.

In huwelijkse echt gebonden Thomas Philipsen en Maria Meusse; getuigen Joost Philipsen en Christina van de Cruijs.

03

Het gezin van Thomas Philipsen Verleysdonk en Maria Meusse:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Asten 18-12-1710 Leende 14-09-1738
Hendrikus van der Paalen
Asten 04-10-1779 zie Wolfsberg 52
2 Philippus Asten 30-06-1715 Vlierden 11-11-1742
Jacomijna Frans Bogaers
Vlierden 28-02-1799
3 Johanna Asten 06-03-1719 Asten 20-01-1760
Petrus Hoebergen
Asten 02-04-1793
4 Francisca Asten 28-03-1723 Asten 19-05-1748
Jacobus Peter Baassen
Asten 09-05-1778

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1741 is Thomas Philipsen Verleysdonk eigenaar en bewoner van het huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 166:
Thomas Philippsen.
Huijs, hoff en aangelagh 3 lopense. In de bede ƒ 2-11-4.

Jaar Eigenaar nummer 28 Wolfsberg Bewoners nummer 28 Wolfsberg
1736 Thomas Philipsen Thomas Philipsen
1741 Thomas Philippsen Thomas Philippsen

Thomas Philipsen Verleysdonk is op 16-12-1744 te Asten overleden en over de periode 1746-1751 is Maria Meusse als weduwe van Thomas Philipsen Verleysdonk eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 28 Wolfsberg Bewoners nummer 28 Wolfsberg
1746 weduwe Tomas Philipsen weduwe Tomas Philipsen
1751 weduwe Tomas Flipsen weduwe Tomas Flipsen

Maria Meusse is te Asten op 09-05-1755 overleden. Hun kinderen verdelen de erfenis en het huis komt in handen van Hendrik van der Paalen, man van dochter Anna Thomas Verleysdonk:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 164 verso; 24-11-1755:
Philips Tomas Verleysdonk, wonende te Vlierden, Jacobus Baassen man van Francyn Verleysdonk, Jenneke Tomas Verleysdonk. Als kinderen van Tomas Verleysdonk en Maria Meusse, beiden overleden, repudieren en abandonneren de nalatenschap van hun ouders, welke bestaat uit gereede vaste en andere goederen ten bate van Hendrik van der Paalen man van Anna Tomas Verleysdonk of aan degenen die menen daarop recht te hebben. Hendrik van der Paalen neemt de nalatenschap aan met alle schulden en lasten vandien. Hij zal de overige comparanten hiervan kost en schadeloos houden.

In het huizenquohier over de periode 1756-1766 wordt Hendrik van der Paalen als eigenaar van het huis genoemd en is zijn zwager Jacobus Baassen in eerste instantie de bewoner. Rond 1765 is het huis afgebroken.

Jaar Eigenaar nummer 28 Wolfsberg Bewoners nummer 28 Wolfsberg
1756 Hendrik van der Paalen Jacobus Baassen
1761 Hendrik van der Paalen Jacobus Baassen
1766 is afgebrooke

De verpondingen van 1777 bevestigen de afbraak van het huis en vermelden tevens dat het bij het huis met nummer 27 (zie Wolfsberg 66) is opgebouwd:

Verpondingen 1777 XIVd-65 folio 153:
Anneke Verleijsdonk weduwe Hendrik van der Paale
Bij versterff en haar dogter 1770.
Hendrik van der Paalen.
Nummer 28 huijs, hoff en aangelag 3 lopense.
Dit huijs is afgebrooke en bijt voorige getimmert.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 rest op de plaats van het huis een schuur:

Kadaster 1811-1832; E1041:
Schuur en erf, groot 01 roede 60 el, Wolfsberg.
Eigenaar: kinderen Francis Kerkers.

04

05

Overzicht bewoners

Hoeve op Wolfsberg
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1640 Thomas Philips Franssen Asten ±1616 Thomas Philips Franssen Asten ±1616
1676 Nicolaas Marcelis Berckers Asten 16-01-1645 Nicolaas Marcelis Berckers Asten 16-01-1645
1707 Philip Thomas Asten 17-06-1646 Philip Thomas Asten 17-06-1646
1709 weduwe Philip Thomas Asten ±1655 weduwe Philip Thomas Asten ±1655
1713 Nicolaas Marcelis Berckers Asten 16-01-1645 Nicolaas Marcelis Berckers Asten 16-01-1645
1720 Thomas Philipsen Verleysdonk Asten 05-05-1679 Thomas Philipsen Verleysdonk Asten 05-05-1679
Wolfsberg huis 28
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Thomas Philipsen Asten 05-05-1679 Thomas Philipsen Asten 05-05-1679
1741 Thomas Philippsen Asten 05-05-1679 Thomas Philippsen Asten 05-05-1679
1746 weduwe Tomas Philipsen Asten ±1685 weduwe Tomas Philipsen Asten ±1685
1751 weduwe Tomas Flipsen Asten ±1685 weduwe Tomas Flipsen Asten ±1685
1756 Hendrik van der Paalen Leende ±1710 Jacobus Baassen Asten 29-07-1727
1761 Hendrik van der Paalen Leende ±1710 Jacobus Baassen Asten 29-07-1727
1766 is afgebrooke
Referenties
  1. ^Taxandria; tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde, jaargang 4, 1897 (https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMUBTB01:001551001:00043&coll=dts&page=41&sortfield=date&query=moord+asten&rowid=3)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 10 augustus 2023, 08:04:28

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen