logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis E1101

Dit huis is waarschijnlijk in eigendom geweest van Bonaventura Henricx Verweyen, geboren te Asten rond 1510 als zoon van Hanrick Tuerens Verweyen en rond 1533 getrouwd met Maria Gevarts Bruystens van den Zeylberch. Het gezin van Bonaventura Henricx Verweyen en Maria Gevarts Bruystens van den Zeylberch:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus (Hendrick) Asten ±1540 Pastoor 's-Hertogenbosch ±1616 Rector in Ommel (zie Voormalige kerk B408)
Pastoor in Neerloon en 's-Hertogenbosch
2 Wilhelmina (Willemke) Asten ±1543 Asten ±1565
Goert Niclaes Swoestens
Asten ±1575
Philips Deenen
Asten ±1625
3 Ambrosius (Bruysten) Asten ±1545 Priester ±1625
4 Franciscus (Frans) Asten ±1549 Pastoor ±1625 Pastoor in Hilvarenbeek
5

Elisabeth (Lyske)

Asten ±1552 ±1575
Willem Jan Brans
±1615 zoon Bruijsten

* de naam van de echtgenoot van Elisabeth van der Weijden komt uit onderstaande schepenbrief: 

Schepenbrief Someren 1705-1618:
Meester Derick Gevarts van den Zeylberch, priester en pater van de kloosterlingen te Ommel onder Asten, heeft overgegeven aan heer Art Goerts van Aken van AKEN een jaarlijkse rente van 18 gulden die Daniel Marten Deenen zoen aan meester Mathijs Brans uit een huis met toebehoren te Someren aan het Schoot, schepenbrief Someren 27-02-1565, welke rente verkregen is van de erfgenamen Willem Jan Brans en Elizabeth van der Weijen en ook van heer en meester Derick Brants.

Bonaventura Henricx Verweyen wordt voor het eerst in het archief genoemd bij een erfcijns van vermoedelijk een tante. Hij is dan nog niet getrouwd en kan mogelijk nog het klooster in gaan:

Asten Rechterlijk Archief 60 folio 171 verso; 13-08-1527:
Voor ons is verschenen Lisbeth Hanricks zuster Verweyen met haar momboir, ze heeft erfelijk opgedragen en overgegeven aan Bonaventura Hanricks Verweyen wettige zoon met de schepenbrief die ze daarvan had een erf cijns van 6 rijnsgulden jaarlijks. Deze 6 gulden hadden Art Jan Berckers en Merry zijn zuster aan Lisbeth voornoemd verkocht en gevest gehad in zekere onderpanden zoals de principale brief dat allemaal inhoudt. Dat Bonaventura Hanricx Verweyen wittelick soen in een cloester gaet of gheen wyttoftich gheboert en creegh, soe sullen dese sees rijnsgulden voorscheven comen nae doey Bonaventura voorschreven aan den heyligen geest van Asten tot behoef den armen, gelovende. Cornelis Verscaut, Jan Jacops 13 augustus 1527.

Zijn vader Hanrick Tuerens Verweyen wordt geregeld genoemd bij transacties:

Asten Rechterlijk Archief 60 folio 38 verso; 11-02-1529:
Gherit Joesten van Colbraeken verkoopt aan Hanrick Verweyen Bonaventura zoon 2 gulden en 1 1⁄2 stuiver jaarlycx op Lichtmisdag uit zijn huis, hof tot Omel, ene zijde Jan Groeten's erfgenamen, andere zijde Willem van de Goor, ene einde Jan van de Goor, andere einde de gemeynt. Item Hanrick Verweyen consenteert de los te lossen met 38 peters en 9 stuivers.

Bonaventura Henricx Verweyen wordt in 1537 als koper van een cijns genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 60 folio 142; 23-06-1537:
Jan Geliszoon van den Hoeck verkoopt aan Bonaventura Verweyen een jaarlijkse cijns van 8 vaten rog op Lichtmisdag uit zijn huis, hof en eusel gelegen achter Snijerscamp, ene zijde Ventura voorschreven, andere zijde de Snijerscamp. Deze los is met 24 gulden tot Sint Driesmisse op te zeggen.

In het onderstaande archiefstuk wordt de echtgenote van Bonaventura Henricx Verweyen genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 61A folio 15; 15-04-1543:
Mathijs, Gevart ende Marcelis wittige zonen Bruysten Gevarts en Aert Philips Verrijt man en momboir van Aleit zijn vrouw wettige dochter Bruysten voorschreven en Bonaventura Verweyen als man en momboir van Marie ook een dochter van Bruysten, hebben opgedragen aan Peter Bruystens van den Eynde twee mud rog erfpacht jaarlycx geldend door Dirck Claes alias op ten Berck aan Aert Thonis van Otterdijck.

Bonaventura Henricx Verweyen woonde gezien de genoemde toponiemen en zijn huis in de Wolfsberg en hij schenkt zijn zoon een cijns:

Asten Rechterlijk Archief 63 folio 128 verso; 27-08-1556:
Wibrort Jan Theus bekent dat hij van Bonaventura Verweyden heeft gehuurd een weg om te mogen varen en drijven over Bonaventura's erf te Asten gelegen aan Heeseryxs veen en den Appart en dat niet langer als dat Bonaventura believen zal, alsdan is die huring uit. 

Asten Rechterlijk Archief 62 folio 9 verso; 01-02-1558:
Bonaventura Verweyden verkoopt aan Meester Henrick zijn zoon een cijns van 20 gulden zolang Meester Henrick leven zal en dat op Lichtmisdag uit zijn huis, hof, hof stad in de Wolsberch naast Willem die Bruyn en de straat. 

Er vindt een ruil van land plaats tussen Bonaventura Henricx Verweyen en zijn zwager Mathijs Gevarts Bruystens van den Zeylberch:

Asten Rechterlijk Archief 62 folio 115 verso; 26-02-1562:
Bonaventura Verweyen verkoopt aan Mathijs Bruystenszoon van den Zeylberch de helft van een stuk beempt, den Eymerick zoals afgepaald is een stuk beempt, den Afterbos naast Marten Jan Claeus. Vrij behalve de cijns en een malder rog zoals Peter van den Eynde aan hem dat geheel stuk verkocht had, met conditie dat Bonaventura Mathijsen zal laten wegen over Aertshorst en altijd te varen tot den Afterbos.

Asten Rechterlijk Archief 62 folio 116; 26-02-1562
Mathijs Bruystenszoon van den Zeylberch mede voor zijn kinderen verkoopt aan Bonaventura Verweyen een stuk beempt, den Eymerick, dat nederste eind met Aertshorst daaraan gelegen naast Jan Lucas. Vrij zoals Peter van den Eynde dat verkocht heeft, met conditie dat Mathijs mag wegen over dat Hooch eeussel en over den Eymerick tot de erfenis van Bonaventura voorschreven.

Bonaventura Henricx Verweyen was vele jaren schepen in Asten:

Asten Rechterlijk Archief 62 folio 67; 18-03-1564:
Wij Bonaventura Verweyen, Lenart sGroten, Aert Vervoert, Ysboldt Ceelen, Dirck Francken, Dirck Tielmans en Jan Peter Houwen schepenen in Asten, verklaren dat Dries van den Water man van Catharina, verkoopt aan Mathijs Joesten Verrijt alzulk deel met alle lasten daarop, als hem vanwege zijn vrouws moeder zijnde dochter van Willem Wagemekers volgens een deelbrief was aangekomen. Actum 18-03-1564.

Na onderstaand archiefstuk uit 1567 wordt Bonaventura Henricx Verweyen voor het laatst genoemd, hij is dus rond 1566 overleden en daarna wordt gesproken over zijn erfgenamen:

Asten Rechterlijk Archief 62A folio 157; 03-09-1567:
Eodem Marike weduwe van Bonaventura Verweyden met haar drie onmondige kinderen Frans, Bruysten en Elisabeth met hun momboirs en Goert Niclaes Swoestenzoon als man en momboir van Willemke zijn vrouw, hebben machtig gemaakt Meester Henricken Bonaventura Verweyden om in naam van hen te regelen en sustineren alzulke zaken als Bonaventura zaliger hange hevet voor die Eerwaarde Heeren van 's-Hertogenbosch tegen die conventualen van Dommelen en van Boxtel en voort alle zaken.

Asten Rechterlijk Archief 65 folio 47 verso; 23-03-1569:
Wilbrort Cornelissoon van den Bogaert verkoopt aan Joest Verlinden stuk land met de berch daarbij en aangelegen, gelegen in de Wolfsberch, ene zijde de koper, andere zijde Pauwels Ceelen, ene einde erven Bonaventura Verweyen en anderen, andere einde de straat. Dit land had Wilbrort gekocht van Joestke weduwe Dirck Aert Porters en haar kinderen. Vrij behalve 1 1⁄2 stuiver cijns en nog 9 vaten rog. 

De zonen Hendrick en Ambrosius van der Weyden worden nog genoemd bij een verklaring in 1583 van de dan 87-jarige Joost van Berckel over de mirakelen van Ommel1.

 

 

 

 

Echtgenote Maria Gevarts Bruystens van den Zeylberch van Bonaventura Henricx Verweyen wordt in 1594 nog in de archieven genoemd en is vermoedelijk rond 1595 te Asten overleden.

Dochter Willemke Tuerens van der Weyden is geboren te Asten rond 1543 en rond 1565 getrouwd met Goert Niclaes Swoestens, geboren te Heeze en na zijn overlijden rond 1575 hertrouwd met Philips Deenen. Hieronder het gezin van Willemke Tuerens van der Weyden en Goert Niclaes Swoestens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Peterken* Asten ±1567 Asten ±1590
Mathijs Thijssen van Hove
Asten ±1636

*  dochter Peterken wordt naar haar moeder ook wel Peerke Tuerens van der Weyden genoemd, mogelijk is het een onecht kind dat geboren is buiten haar huwelijken

Bij een erfdeling in 1612 wordt Willemke Tuerens van der Weyden nog genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 156 verso; 11-04-1612:
Belast met 9 gulden per jaar aan Willemken Tueris.

Er volgt nog een archiefstuk over een nog niet afgeloste rente waarin de namen van de bovengenoemde personen voorkomen; Philips Deenen en Willemke Tuerens van der Weyden zijn dan al overleden:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 16-02-1628:
Mathijs Thijssen van den Hove, aanlegger contra Gelden Henrix Shaenen, gedaagde.
Op 26-11-1584 heeft gedaagde, voor het gerecht van Asten, opgedragen aan Meester Franssen en Ambrosis van der Weyden, gebroeders, een pacht van ƒ 35,50 per jaar. Onderpand een huis, hof en land in de Wolsberch, zoals door hem bewoond. Gedaagde heeft deze pacht jaren lang betaald aan de voorzaten van aanlegger met uitzondering van een derdenpacht der voorschreven rente die hij ten achteren heeft laten lopen welke Mathijs was aangekomen bij overlijden van Meester Henrick vander Weyden, priester en broeder van Frans en Ambrosis, nu 13 jaar geleden. Conclusie is dat de achterstallige rente moet worden bijbetaald of anders wordt overgegaan tot procederen.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 10-05-1628:
Weerwoord van gedaagde:
Wijlen Philips Deenen getrouwd geweest met wijlen Willemken Bonaventura is als rentmeester opgetreden voor Meesters Frans en Ambrosis van der Weyden en heeft na moderatie alle achterstellen van de tweederdeparten kwijtgescholden. In aanvaarding van land aen de Waterstraet 5½ lopense. Hetwelk Philips heeft gehad tot zijn dood toe. Aanlegger heeft dit stuk land, bij successie verkregen, over de twintig jaar in gebruik gehad en nog heeft. Conclusie om een proces aan te gaan is niet gefundeert.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 11-10-1628:
Weerwoord van aanlegger:
Van de rente van ƒ 35,- komt ƒ 6,- aan de Scholaster te weten 1⁄3e deel van Meester Willem Brants. Insgelijks 1⁄3e deel aan Philips Denen en Willemken, zijn vrouw uit hoofde van haar broeders, Meesters Frans en Ambrosis en na hun dood toegevallen aan aanlegger. Naast het ander selven 1⁄3e deel en is alhier geen kwestie. Het laatste 1⁄3e deel is aanlegger toebehorende uit hoofde van Meester Henrickvan der Weyden, overleden in 1616 en dat is het deel dat ten achteren is. Philips Deenen heeft den akker in de Waterstraet nooit in labeur of gebruik gehad. Aanlegger ontkent dit stuk land bij successie aangenomen te hebben. Wel heeft hij, met gedogen van gedaagde, na overlijden van Philips de voorschreven akker in labeur genomen. Om via die weg, de betaling van twee delen, te weten 1⁄3e deel van Willemke en het 1⁄3e deel den aanlegger toebehorende, te verkrijgen. Aanlegger persisteert.

Dochter Peerke Tuerens van der Weyden is geboren rond 1567 en rond 1590 getrouwd met Mathijs Thijssen van Hove, geboren rond 1565 als zoon van Matheus van Leensel. Hieronder het gezin van Peerke Tuerens van der Weyden en Mathijs Thijssen van Hove:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Margaretha Asten ±1590 Asten ±1610
Simon Joosten van Bussel
Asten ±1638
Willem Dirck Gielen
Asten 15-04-1667
2 Maria Asten ±1595 Asten ±1625
Goyaert Hendricx van Bussel
Asten ±1640 zie ook Busselseweg 7
*
3 Mathijs Asten ±1600 Asten ±1635
Jenneke Joosten
Asten 27-06-1674 zie Busselseweg 7
4 Bonaventura Asten ±1605 Someren ±1637
Anna Peter Andries Smits
Asten ±1652

*  in het archief komen we deze passage tegen:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 1643:
De erfgenamen van Mathijs Thijssen van den Hove questie hebben gehad over het kind van Goyaert Hendricx van Bussel getrouwd geweest met Maria, dochter Mathijs Thijssen van den Hove, doordien het kind een achtergelaten oom heeft, te weten Jan Hendricx van Bussel en twee ooms en een moeye van moederszijde.

Mathijs Thijssen van Hove heeft nog geld tegoed van Tielen Dierxsen Duyssen:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 19-12-1629:
Aanspraak voor Mathijs Mathijssen van den Hooff, aanlegger contra Tielen Dierxsen Duyssen, gedaagde. Mathijs heeft voor Willemke van der Weyen, moeder van de vrouw van Mathijs, schapen verkocht, ter waarde van circa 64 gulden. Bij successie zijn deze schulden gedevolveerd op de vrouw van Mathijs. Op enige moment was de schuld voor gedaagde nog ƒ 27,-. Op de bruiloft van Margriet, dochter van Mathijs hebben Mathijs en Tielen mondeling afgerekend en Tielen heeft gegeven onderhalff ton biers en voor 27 stuyvers vlesch. Er resten dus nog 19 gulden 13 stuiver. Ook is het notoir dat Tielen heeft gekocht een sekere hypotecq off grondt van Heeren Meester Thomas Verdiesteldonck, onderpastoor te Gemert, die deze hypotheek bij successie had verkregen van Luyt Verdiesteldonck, zijn moeder. Dit voorschreven stuk grond is belast met een rente van 15 stuiver per jaar uit een meerdere rente van 3 gulden per jaar. Van deze rente heeft Willemke Tewens, moeder van de vrouw van Mathijs, na de dood van Merryken, haar moeder, overleden over de 30 jaar geleden, nooit enige betaling gehad. Ter oorzake dat Luyt voorschreven en Merryken, haar moeder, elck besondere te susteneren hebben gehad in die studie eenen student. Zodat Luyt en Meryken claeghden en baeden dat men soude willen wachten totdat dese studenten waeren ghecomen tot den priesterlijcken staet. Ghelijck als Heer Thomas, den lesten student, aen de voorschreven ghedaegde in sulcken obligatie den grondt heeft verkocht dat hij aen aenlegger soude betaelen allen die achterstellen die ten achter sijn gebleven. Gedaagde heeft betaald vijf pachten en nog zes zijn er betaald door de huurders van de grond. Resteren dus nog 19 pachten. Omdat gedaagde niet in minne wil betalen, zowel van de renteachterstand als van de gekochte schapen is de weg van het recht gekozen. Conclusie: Gedaagde zal zonder uitstel moeten betalen de 19 achterstaande pachten en de 19 gulden 13 stuiver van de verkochte schapen. Op 07-03-1630 was echter na menichvuldighen dylayen nog niet betaald.

In de periode 1628-1632 heeft Mathijs Thijssen van Hove te maken met een ingewikkeld stuk jurisprudentie, maar waar ook de relatie met Hendrick van der Weyden (zie Voormalig huis B409) blijkt:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 16-02-1628:
Mathijs Thijssen van den Hove, aanlegger contra Gelden Henrix Shaenen, gedaagde. Op 26-11-1584 heeft gedaagde, voor het gerecht van Asten, opgedragen aan Meester Franssen en Ambrosis van der Weyden, gebroeders, een pacht van ƒ 35,50 per jaar. met als onderpand huis, hof en land in de Wolsberch, zoals door hem bewoond. Gedaagde heeft deze pacht jaren lang betaald aan de voorzaten van aanlegger met uitzondering van eenderdenpacht der voorschreven rente die hij ten achteren heeft laten lopen welke Mathijs was aangekomen bij overlijden van Meester Henrick van der Weyden, priester en broeder van Frans en Ambrosis, nu 13 jaar geleden. De achterstallige rente moet worden bijbetaald of anders wordt overgegaan tot procederen.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 10-05-1628:
Weerwoord van gedaagde. Wijlen Philips Deenen getrouwd geweest met wijlen Willemken Bonaventura van der Weyden is als rentmeester opgetreden voor Meesters Frans en Ambrosis van der Weyden en heeft na moderatie alle achterstellen van de tweederdeparten kwijtgescholden. In aanvaarding van land aen de Waterstraet 5½ lopense, hetwelk Philips heeft gehad tot zijn dood toe. Aanlegger heeft dit stuk land, bij successie verkregen, over de twintig jaar in gebruik gehad en nog heeft. Een proces aangaan is niet gefundeert.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 11-10-1628:
Weerwoord: van aanlegger. Van de rente van ƒ 35,- komt ƒ 6,- aan de Scholaster, te weten 1⁄3e deel van Meester Willem Brants. Insgelijks 1⁄3e deel aan Philips Denen en Willemken, zijn vrouw uit hoofde van haar broeders, Meesters Frans en Ambrosis en na hun dood toegeval aan aanlegger. Naast het ander selven 1⁄3e deel en is alhier geen kwestie. Het laatste 1⁄3e deel is aanlegger toebehorende uit hoofde van Meester Henrick van der Weyden, overleden in 1616, en dat is het deel dat ten achteren is. Philips Deenen heeft den akker in de Waterstraet nooit in labeur of gebruik gehad. Aanlegger ontkent dit stuk land bij successie aangenomen te hebben. Wel heeft hij, met gedogen van gedaagde, na overlijden van Philips de voorschreven akker in labeur genomen. Om via die weg, de betaling van twee delen, te weten 1⁄3e deel van Willemke en het 1⁄3e deel den aanlegger toebehorende, te verkrijgen.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 25-10-1628:
Volgt weerwoord van gedaagde waarin deze persisteert.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 13-12-1628:
Volgt weerwoord van aanlegger waarin deze de gedaagde leugenachtich vindt.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 17-04-1630:
Flips Peter Slaets wordt gedaagd tot resumptie door aanlegger tegen de gedaagde.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 19-06-1630:
Verzoek in materie van resumptie voor Flyps Peter Slaets, gedaagde contra Mathijs Thijssen, aanlegger. Flyps heeft kennelijk de akker gekocht van nu wijlen Gelden Hendrix en wordt nu aangesproken om de achterstellen te betalen.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 02-08-1630:
Philips wordt toch weer aangesproken.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 17-09-1630:
Om de verschillen op te lossen wordt, voor schepenen voorgesteld, om goede mannen te kiezen. Benoemd worden Silvester Coppens te Liesselt voor Mathijs Tijssen van Hooff en Marcelis Peter Jacops voor Phlips Peeter Slaets. En zij kiezen weer Jan Gortssen van Geldrop en Dierick Dierick Duyssen. Was getekend Vester Wilborts en Jan Goyaerts Coppens. Dit is 't merck Dierock Dierick Duyssen.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 19-10-1630:
Eén van deze mannen, zal door het lot worden aangewezen, om aan te vangen de geschillen te beslechten. Marcelis Peeter Jacops treft dit lot. Hij stelt voor dat gedaagde drie achterstallige pachten zal betalen en dat daarmee alle achterstellen van de questieuse renthe zijn betaald. De aanlegger zal restitueren het coren hem vuyt crachte van sekeren vonnisse van den Hove van Brabant, ontrent voirleden oighst verkreghen van gedaagde en gewassen op de akker van gedaagde in de Wolsberg.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 11-07-1631:
Aanspraak en conclusie voor Mathijs Mathijssen, aanlegger contra Philips Peeter Slaets, gedaagde. Mathijs weet dat de gedaagde op 8 mei 1618 heeft verkocht aan hem de goederen die gedaagde waren aangekomen van wijlen Peeter Slaets, zijn vader na scheiding en deling met zijn andere broers en zusters. Bij de koop waren de lasten en schulden inbegrepen. De verkoper heeft tot zijn last genomen 2 pointen de aanlegger heeft er tenminste geen kennis van. Het eerste, het maken van een rekening van de scheiding en deling. Het andere punt was, een actie van Maes Lenarts, die enige achterstallige pachten opeiste. Aanlegger verklaart datseer blynt was hij zou kost- en schadeloos gehouden worden. Maes Lenarts heeft zijn actie verkocht aan Gerart van den Wiel, rentmeester van den Heilighe Gheest te 's Hertogenbosch. Deze heeft hem, aanlegger, herhaaldelijk gemaand en ook met processen gedreigd. Aanlegger en gedaagde zijn diverse malen naar Helmond gereisd om te akkorderen met Gerart van de Wiel en zijn uiteindelijk overeengekomen op ƒ 12,- die aanlegger heeft voorgeschoten aan gedaagde. Dit isexclusief verteer en vacatie van ƒ 3,- samen. Omdat hij kost- en schadeloos gehouden zou worden, vraagt hij om de gedaagde te vonnissen om deze ƒ 15,- terug te betalen.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 03-02-1632 copy van 08-05-1618:
Wij Willem van Beke, Anthonis Canters, Jan Hendricx, Jan van Rest, Michiel Colen, Franssoys Verrijt en Geldolph Gielissen, schepenen, verklaren dat Philips Peeter Slaets heeft verkocht aan Thijs Mathijssen zijn deel in huis, hof, hofstad, land gelegen te Asten. Zoals achtergelaten door zijn ouders.

Mathijs Thijssen van Hove wordt soms naar zijn vader aangeduid als Mathijs Thijssen van de Leensel:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 31 verso; 01-07-1634:
Hanrick Jan Tijs Philips, Jacop, zijn broeder, Pauwels Colen getrouwd met Lijsbet, Weyndellen getrouwd geweest met Philips van Heuchten geassisteerd met Bruysten, haar zoon, Michiel Goortssen getrouwd met Ida als schoonvader van de drie onmondige kinderen. Zij krijgen onder andere een rente van ƒ 100,- ten laste van Mathijs Tijssen van de Leenssel op een stuk groes. 

Peerke Tuerens van der Weyden en Mathijs Thijssen van Hove zijn rond 1636 overleden en in het rechterlijk archief erft Willem Dirck Gielen als man van dochter Margaretha een huis op de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 69; 15-03-1640:
Meester Mathijs van den Hove, schout, Bonaventura Mathijssen, zijn broeder en Willem Dirck Gielen man van Margareta Mathijssen van den Hove. Allen erfgenamen van Mathijs en Peerken Tuerens, zijn vrouw. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders:
1e lot krijgt Mathijs het oud huis in de Wolsberch, met de halve schuur en halve schop; land de helft van het Ven naast de Kerk; land de helft van den aghtersten Camp in Heusden; land de helft van het Breecxken naast de Kerk; de halve akker bij Willem den Heckeler op Voordeldonck; land achter Dirck Franssen; de helft van het Hoeffken achter Postenacker; land achter het huis en schuur; de Gruenacker achter de hegge; het Eusselvelt zover als afgegraven en afgepaald; land achter de Snijderscamp en genaamd het Botervelt; hooibeemd den Biender uitschietende op de cleyn Aa; hooivelt het Verbrantvelt aan den Bruynenwert uitschietend op de grote Aa; de helft van een beemd achter Astappen; de helft van de goederen te Bussel, hun verstorven van wijlen Goort Henricx van Bussel, hun zwager met de helft van de renten en lasten. Belast met 6 vat rogge per jaar aan Geeff Willem Martens cum suis die zij gelost hebben; ƒ 5.- per jaar aan de erven Aert Symons van Bon; ƒ 3,- per jaar aan Geeff van Heuchten en de erven Henrick Aert Timmermans; ƒ 100,- aan de erven Jan Jan Tijs Philips; de cijns van de grond.
2e lot krijgt Dirck Gielen het klein huis in de Wolsberch, met de halve schuur en schop; twee akkerkens, waar de pad doorloopt; land de voorste camp met het Lanckackerken bij den Heilige Geestacker; land de helft van het Ven naast het Sloodt; land de helft van den aghtersten Camp naast de Kerk; land de helft van het Brecxken naast de Campen; land de helft van de Camp bij Willem den Heckeler in de Wolsberch; de helft van een beemd tot Astappen; de helft in het Eusselvelt achter de Snijderscamp metten achtersten Start; hooibeemd in den Bruynenwert; de helft van de goederen hun verstorven van wijlen Goort Henricx van Bussel. Belast met ƒ 5,- per jaar aan erven Marie Aerts te Someren uit een meerdere rente; ƒ 2,- per jaar aan Joost van Heuchten; ƒ 3,- per jaar aan de erven Peter Janssen van Haubraken en de erven Willem Reynders; 16 stuiver per jaar aan de erven Thielen Duyssen; ƒ 275,- aan de beursse.
3e lot krijgt Bonaventura de goederen op de achterste en voorste Diesdonck huis, land, groes enzovoortd. Belast met 8 vat rogge per jaar aan de Vicarye en Custerye. Hij zal ontvangen vijffdalven gulden per jaar aan de erven Meester Jan Henricx; 15 stuiver per jaar aan Goort Geldens. Belast met ƒ 200,- aan Hans den schilder te 's Bosch.- 100 daalder aan Jan van de Vorst te 's Bosch.- ƒ 200,- aan suster Olislagers opten Groten Bagijnhoff te 's Bosch.- ƒ 200,- aan Anthonis Canters deze rente te betalen door Mathijs voor 2⁄3e deel en dit lot voor 1⁄3e deel; 36 stuiver per jaar aan de Kerk van Asten.

Dochter Margaretha Mathijssen van den Hove is geboren te Asten rond 1590 en rond 1610 getrouwd met Simon Joosten van Bussel, geboren te Asten rond 1580 als zoon van Joest (de Jonge) Goorts van Bussel en Heylke (zie Busselseweg 7). Na zijn overlijden te Asten rond 1636 is Margaretha Mathijssen van den Hove rond 1638 hertrouwd met Willem Dirck Gielen, geboren te Asten rond 1610 en weduwnaar van Margriet Lambers.

Hieronder de gezinnen van Margaretha Mathijssen van den Hove met Simon Joosten van Bussel en met Willem Dirck Gielen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henrick Asten ±1612 Priester Asten ±1636 zie ook Busselseweg 7
2 Godefridus Asten ±1616 Ongehuwd Asten ±1652 zie Busselseweg 7
3 Dirck** Asten ±1640 Someren 05-02-1667
Catharina Dirck Smits
Asten 01-01-1709

* Willem Dirck Gielen had uit zijn eerdere huwelijk met Margriet Lambers vier kinderen Lambert, Lijske, Dircxken en Jenneke
** kind uit het tweede huwelijk

Zoon Henrick krijgt voorrang bij het toekennen van een beurs voor zijn priesterstudie:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 31; 13-04-1635:
Heer en Meester Henrick Vervoordeldonck, pastoor te Asten en Mathijs Tijssen van den Hove, collecteurs van een beurs van ƒ 75,- volgens erfbrieven achtergelaten door Heer en Meester Henrick van der Weyden, priester volgens testament de dato 29-07-1604. Een aanvraag om gebruik te maken van deze beurs is gedaan door Peter, zoon Bonaventura Brants te Meel de dato 21-02-1635. Omdat het testament bepaald dat de naaste van bloede voor gaan, zo komt het dat Henrick, zoon Symon Joost van Bussell daar moeder aff was Margriet, dochter Mathijs Tijssen van der Hove getrouwd met Peterken, dochter Willemken Tuerens van der Weyden en welke ook een aanvraag heeft gedaan, het eerste recht heeft. Met ingang van 1632 kan hij van de helft van het profijt der beurs gebruikmaken. 

Die studiebeurs van Henrick van der Weyden (zie ook Voormalig huis B409) komt geregeld in de archieven voor:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 13 verso; 21-02-1639:
Jonker Johan van Wijffliet zegt toe zich fort en sterck te maken, dat indiende beurs gesticht door wijlen Heer Henrick van der Weyden wordt geconfereerd aan Jan sone Willem Brandts, als naaste in den bloede, zo zei zeiden, dat deze, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, kan doorstuderen tot hij is gepromoveerd.

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 208; 11-02-1643:
Willem Joost Goris verkoopt aan Heer Joannes Timmermans, pastoor te Asten en Goyaert Peter Bruystens, secretaris te Vlierden, als collecteurs van een beurs, gesticht door wijlen Heer Hendrick van der Weyden, in leven pastoor op de Grote Begijnhoff, te 's Hertogenbosch en ten bate van deze beurs een cijns van ƒ 425,- à 5%.

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 35 verso; 04-11-1644:
Meester Matijs van den Hove, schout, is schuldig aan de fundatie van wijlen Heer Hanrick van der Weyden, te 's Hertogenbosch, ƒ 300,-.

Willem Dirck Gielen verkoopt een deel van zijn erfenis aan zijn zwager Mathijs van de Hove:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 71; 15-03-1640:
Willem Dirck Gielen getrouwd met Margriet Mathijssen van den Hove verkoopt aan Meester Mathijs van den Hove, zijn zwager, zijn versterff in de goederen van wijlen Goort Henricx van Bussel, te Bussel. Koopsom: Mathijs neemt een rente van 100 rijksdaalders aan de erven Goort Verhoffstadt over van Willem Dirck Gielen.

Uit onderstaande archiefstukken blijkt dat Willem Dirck Gielen en zijn stiefzoon Godefridus Simons van Bussel een contract hebben opgesteld over de verdeling en verkoop van de geërfde goederen:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 50; 01-03-1650:
Willem Dirck Gielen getrouwd met Margriet, dochter wijlen Mathijs Tijssen van den Hove geassisteerd met Bonaventura Mathijssen van den Hove samen voor de voorzoon van Margriet getrouwd geweest met Symon Joosten van Bussel. Zij verkopen aan Frans Philips Franssen land het Wijtvelt aen de Langhstraet

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 74; 13-01-1651:
Willem Dirck Gielen getrouwd met Margriet van den Hove verkoopt aan Meester Godefridus Symons van Bussel, zijn stiefzoon huis, schuur, land, groes op Bussel, zoals Symon van Bussel en Margriet deze hebben bezeten en gebruikt. Naschrift: Meester Godefridus van Bussel geassisteerd met Meester Matijs van den Hove, zijn oom, komt overeen en accepteert met bovengenoemde veste dat hij afziet van de goederen gelegen in de Wolsberch, zoals ze nu gebruikt en bezeten worden door Willem Dirck Gielen en dit ten behoeve van Dirck Willem Dirck Gielen, de zoon van Margriet en halve broeder van Godefridus ten erffrechte en Margriet ter tochte. Van deze goederen mag niets verkocht of bezwaard worden, met uitzondering van een beemdje te Astappen, waarmee naar keuze gehandeld mag worden.
Meester Goyaert van Bussel zal alsnog, na overlijden van Willem en Margriet, uit de goederen aan de Wolsberch, ontvangen ƒ 500,-. Willem zegt toe, zo spoedig mogelijk ƒ 300,- te zullen betalen aan Meester Mathijs dit ten behoeve van Goort makende samen ƒ 800,-. Marge: 10-06-1651 ƒ 300,- betaald. Als Meester Goort komt te sterven, zonder wettige geboorten na te laten, dat zullen al zijn goederen versterven op Dirck voorschreven. In omgekeerde zin geschiedt hetzelfde, met conditie, dat dan de voorkinderen van Willem Dirck Gielen uit de goederen aan de Wolsberch voorvuyt zullen ontvangen ƒ 600,- te weten wat hij vanuit Someren hier in heeft gebracht. De goederen van Willem zijn belast met ƒ 550,-. Mocht Willem komen te overlijden voor Margriet dan zal zij zowel uit de goederen van Goort, als die van Dirck mede worden onderhouden.

De familieverhoudingen komen ook aan het licht bij de toekenning van de beurs van de in het begin genoemde geestelijke Hendrick van der Weijden2:

Willem Dirck Gielen koopt een stuk land van zijn schoonzus Anna Peter Andries Smits:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 7; 23-12-1653:
Anneken, weduwe Bonaventura Mathijssen van den Hove, geassisteerd met Mathijs van den Hove en Peter Wilborts van Bussel als momboir van haar en haar kinderen verkoopt aan Willem Dirck Ghielen land in de Heesackers 2 lopense.

Ook zijn zwager verkoopt een stuk groes aan Willem Dirck Gielen:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 174; 28-04-1662:
Meester Mathijs van den Hove verkoopt aan Willem Dirx Michielsen ter tochte en Dirck, zijn zoon, ten erfrechte groes in de Haseldonck

Willem Dirck Gielen is op 11-04-1667 te Asten overleden en Margaretha Mathijssen van den Hove is als Margriet Willem Michiels op 15-04-1667 te Asten overleden. Hieronder hun doodakten:

Hun zoon Dirck Willem Dirck Gielen is geboren te Asten rond 1640 en op 05-02-1667 te Someren getrouwd met Catharina Dirck Smits, geboren te Someren rond 1636 als dochter van Dirck Smits:

01

Het gezin van Dirck Willem Dirck Gielen en Catharina Dirck Smits:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 12-03-1667 Asten 24-05-1693
Henricus Jansen Verhees
Lierop 25-12-1738
2 Margaretha Asten 06-04-1669 Asten 31-05-1699
Johannes Jansen van Helmont
Asten 11-06-1716 zie Voormalig huis E1044
3 Wilhelmus Asten 14-01-1671 Kind Asten ±1671
4 Wilhelmina Asten 18-12-1671 Asten 25-01-1698
Jacobus Linders van Heugten
Asten 03-02-1733 zie Voormalig huis G868
5 Mathijs Asten 14-07-1674 Asten 12-09-1700
Johanna Philips van Heugten
Asten 03-12-1719
Maria Teunis Adriaans
Asten 29-06-1732
Lutgardis Antoni Kleyn
Asten 20-04-1754 zie ook Kasteellaan 6 tot en met 8
6 Antonia Asten 15-06-1678 Ongehuwd Asten 17-07-1731

In het archief wordt een overdracht van een cijns van Dirck Willem Gielen genoemd naar zijn oom Mathijs van den Hove met als onderpand het huis op de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 91 verso; 23-08-1668:
Dirck Willem Dirck Gielen verkoopt aan Meester Mathijs van den Hove een cijns van ƒ 20,- jaarlijks ƒ 400,- à 5%. Onderpand een huis, hof, hofstad en land in de Wolfsberch, land, groes daaromtrent gelegen, ene zijde Joris Willems met vrouw en kinderen. Kantlijn: 06-10-1689 Josina van Hoof weduwe van Joost Hoefnagel stemt toe in cassatie.

Dirck Willem Gielen breidt zijn grondbezit in de Wolfsberg uit:

Asten Rechterlijk Archief 145; 25-07-1679:
Het Corpus van Asten verkoopt de geabbandonneerde ledighliggende landerijen ende groese om daaraan de verschuldigde lasten te verhalen en waarvan het superplus ten goede komt aan de naast gerechtigden, aan Hendrick Cornelissen en Dirck Willems land en hofstad in de Wolfsbergh gekomen van Willem Symons 4 lopense. Verponding 0-6-0 per lopense. Koopsom ƒ 92,-.

Bij de verpondingen van 1680 staat Dirck Willem Gielen als eigenaar van het huis:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 35 verso:
Dirck Willems.

Dirck Willem Gielen koopt nog land en uit onderstaand archiefstuk kunnen we opmaken dat Catharina Dirck Smits eerder getrouwd is geweest met Hendrick Cornelissen. Uit de huwelijksakte is dit echter niet gebleken:

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 32 verso; 28-08-1697:
De regeerders van Asten verkopen geabbandonneerde goederen aan Dirck Willems en Catalijn, weduwe Hendrick Cornelissen de van Willem Sweris afkomstige goederen land met de hofstad in de Wolfsbergh behalve de Dirck Mersisacker naast het Pastorylandt 3 lopense 8 roede. Verponding 6 stuiver per jaar per lopense. Belast met ƒ 80,- à 5% aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 92,-. Marge: 02-02-1707 de armmeesters hebben ƒ 40,- met intrest ontvangen van Dirck Willems. Deze zijn weer uitgezet aan Frans Cornelis, in de Steegen. De goederen van Dirck Willems zijn nu ontlast.

Een verdere uitbreiding van het grondbezit van Dirck Willem Gielen:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 18; 29-10-1707:
Aelbert Jansen van Erp, te Berghem getrouwd met Eyke, dochter Joost Jelis van Heughten en Leendert Jansen van Heughten getrouwd met Frenske, dochter Joost Jelis van Heughten. Zij verkopen aan Dirck Willems groes de Bierne op de Wolfsbergh 3 lopense. Verponding ƒ 2-2-0 per jaar. Koopsom ƒ 270,-.

Dirck Willem Dirck Gielen is op 01-01-1709 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1709 en 1713 staat het huis op naam van zijn zoon Mathijs Dirks:

Verpondingen 1709 XII-4 folio 21:
Matijs Diercx.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 77 verso:
Matthijs Dircx.
12-08-1728 van Dierck Willems van den armen alhier.
Aan de weduwe Dierck Willems.

Catharina Dirck Smits is als Catalijn Dirick Willems te Asten op 10-02-1719 overleden en hieronder de doodakten van Dirck Willem Dirck Gielen en Catharina Dirck Smits:

Enkele jaren daarna verdelen de kinderen de goederen, waarbij het huis in eigendom komt van zoon Mathijs Dircx en zijn zus Antonia:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 180 verso; 26-04-1723
Jacob Linders van Hugten en Willemyn Dircx, zijn vrouw, verklaren dat zij van Dirck Willems en Catolijn Dirck Smits, in leven echtelieden, haar tweede comparantes ouders, voor uytsetsel hebben gehad ƒ 500,-, twee koeien, enig koren en meubilen in hun huisraad. Dit omdat Tijs Dircx, Antonet Dircx, Hendrik Jansse Verhees getrouwd met Jenne Dircx, Jan van Helmont getrouwd geweest met Margriet Dircx verzocht hebben om een scheiding en deling van de goederen van wijlen hun ouders, Dirck Willems en Catalijn Dirck Smits. Zij verklaren verder dat zij niet in staat zijn om de voorschrevene som, koeien, rogge en meubilen in de boedel te brengen als meer waardig zijnde als hun aandeel zou zijn in de voorschreven nalatenschap. Zij zien dus verder af van deze nalatenschap ten behoeve van hun broeder en zuster.

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 181; 28-04-1723:
Mattijs Dircx, Antonet Dircx, Jan van Helmont gehuwd geweest met Margriet Dircx namens zijn kinderen, Hendrik Jansse Verhees man van Jenneke Dircx, wonende te Lierop. Zij delen, na renuntiatie van Jacob Linders van Hugten en Willemyn Dircx, de nagelaten goederen van wijlen hun ouders, Dirck Willems en Catalijn Dirck Smits dit met blinde loten:
1e lot krijgen Mattijs en Antonet een huis, hof, aangelag, land en groes in de Wolsberg. Zoals in bewoning en gebruik zijn bij Tijs Dircx.
2e lot krijgen Jan van Helmont en Hendrick Jansse Verhees huis, hof, aangelag, land en groes te Someren Zoals door Dirck Willems en Catolijn Dirck Smits haar vrouwen ouders is nagelaten en nu in gebruik zijn bij Teunis van Lierop en anderen. Belast met ƒ 1-1-10 per jaar aan den Armen van Someren; ƒ 1-3-08 per jaar dorpscijns te Someren; ƒ 0-3-08 per jaar aan de Domeinen in een meerdere pacht

Zoon Mathijs Dirks is geboren te Asten op 14-07-1674 en op 12-09-1700 getrouwd met Johanna Philipsen Dircx van Heugten, geboren te Asten op 15-03-1677 als dochter van Philippus Dierix van Heugten en Ida Jelis van Heugten (zie Voormalig huis E509). Na haar overlijden te Asten als Jenneken Tijs Dericks op 22-05-1719 is Mathijs Dirks hertrouwd op 03-12-1719 te Asten met Maria Adriaans Verberne, geboren te Lierop op 31-12-1682 als dochter van Adrianus Wilhelmus Verberne en Mechtildis Geven. Na haar overlijden te Asten als Maria Tys Diricks op 09-11-1731 is Mattijs Dirks een derde maal getrouwd op 29-06-1732 te Asten met Lutgardis Antony Clynens, geboren te Deurne rond 1700 en weduwe van Mattijs Coolen:

02

De gezinnen van Mattijs Dirks met Johanna Philipsen van Heugten en met Maria Adriaans Verberne en Lutgardis Antony Clynens*:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Margareta Asten 02-05-1701 Kind Asten ±1701
2 Elisabetha Asten 16-06-1702 Asten 28-01-1731
Petrus Tijs Janse
Asten 11-05-1732
Henricus Willem Haasen
Asten 13-12-1767
3 Johanna** Asten 11-12-1720 Asten 12-11-1742
Dielis Claasen Verhoijsen
Someren 22-04-1796 zie Keizersdijk 6
4 Catharina** Asten 14-02-1723 Asten 24-01-1751
Arnoldus Tijs Slaats
Deurne 14-05-1791 zie Voormalig huis E294
5 Judoca** Asten 30-09-1728 Kind Asten ±1728

* uit het derde huwelijk zijn voor zover bekend geen kinderen geboren
** kinderen uit het tweede huwelijk

Mathijs Dirck Willems wordt aangesteld als setter ofwel inner van belastingen:

Asten Rechterlijk Archief 12 folio 244; 18-06-1712:
Tot borgemeester Sint Jan 1712-1713 zijn aangesteld Jacob Verberne geleerde, Jan Jan Timmermans ongeleerde. Tot setters zijn aangesteld Jan Doensen geleerde, Matijs Dirck Willems ongeleerde.

Mathijs Dirck Willems is veehandelaar en wil een paspoort om zijn vee te verkopen:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 106 verso; 06-05-1715:
Mattijs Dircx wil met 20 magere beesten, waaronder vijf ossen, vertrekken naar 's Hertogenbosch en verder Holland in. Hij verzoekt een paspoort. De beesten zijn alle roey, swart en grumelhairig.

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 172; 01-05-1716:
Mattijs Dircx, heeft hier en in omliggende plaatsen, 25 stuks magere koeien gekocht, soo ons berigt is. Hij wil deze naar Hollant of elders brengen.

Mathijs Dirck Willems ontvangt een erfenis voor zijn dochter Elisabeth van de ouders van zijn eerste echtgenote:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 232; 25-03-1724:
Mattijs Dircx getrouwd geweest met Jenneke Flips Dircx van Heusden namens zijn onmondige kind, Mattijs Rijnders getrouwd geweest met Dirske Flips Dircx van Heusden namens zijn onmondige kind, Jan Aarts getrouwd met Catelijn Flips Dircx van Heusden, Peeternel, dochter Flips Dircx van Heusden, meerderjarig. Kinderen en erven van Flips Dircx van Heusden en Ida Jelis van Hugten. Zij verdelen de nagelaten goederen.
2e lot krijgt Mattijs Dircx het oude huis met het klein schopke en 1⁄3e deel van het aangelag 3 lopense, ene zijde Jan Aarts, andere zijde Tijs Rijnders, ene einde de straat, andere einde de mistweg; 15 lopense land en groes. Belast met 2 vat rogge per jaar aan den Armen van Helmont in een meerdere rente; 37 stuiver 4 penningen per jaar cijns in verschillende teksten aan de Heer van Asten samen met Marcelis Daandels te betalen; ƒ 416-13-6 aan de Heer van Asten in een meerdere rente. Verponding ƒ 8-8-12 per jaar. Bede ƒ 2-5-15 per jaar.

Voor zijn derde huwelijk moet Mathijs Dirck Willems een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 9; 18-09-1732:
Mattijs Dircx weduwnaar van Mary Adrians, wonende te Lierop maakt ten behoeve van zijn twee minderjarige kinderen een staat en inventaris. Hij wil in derde huwelijk treden met Luytien Antony Kleyn, laatst weduwe van Mattijs Coolen, wonende te Deurne.
Onroerende goederen: huis, hof en aangelag op Huysden 2 lopense; land 4 lopense; groes 14 lopense; huis, hof en aangelag in de Wolfsbergh; land 13 lopense, groes 13 lopense.
Roerende goederen: vier bedden soo goet als quaat en toebehoren, zes laken, twee eiken kasten, een couche en een schaep, zes stoelen, diverse ketels, potten, pannen, emmers, tobben, vuurgerei, zes tinnen schotels en houten schotels, vijf biertonnen en twee bierkuipen, landbouwgereedschap, een hoge en een lage kar, vrouwenkleren.

Mathijs Dirck Willems verkoopt het erfdeel van zijn zus aan zijn zwager Jacob Linders van Heugten:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 106; 26-11-1736:
Matijs Dirx verkoopt aan de kinderen Jacob Linders van Heughten, zoals het de verkoper is aangekomen van Anneke Dirx, zijn zuster schuur en aangelag in de Wolfsberg 3 copse, ene zijde de straat, andere kinderen Antony Loomans; 8 lopense land en 13 lopense groes. Koopsom ƒ 60,-.

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1751 is Mathijs Dirck Willems eigenaar van het huis. Hij woont dan zelf in het neerhuis van het kasteel (zie Kasteellaan 6 tot en met 8) en verhuurt het huis aan zijn schoonzoon Hendrik Haasen tot hij in ongeveer 1747 in dit huis gaat wonen:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 168 verso:
Matteijs Dirck Willems.
Huijs, hoff en aangelagh 2 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 21 Wolfsberg Bewoners nummer 21 Wolfsberg
1736 Matheij Dirx Hendrik Haesen en Jan Marcelis
1741 Mattijs Dirks Laurens Roijmans en weduwe Hendrik Haasen
1746 Mattijs Dirks Laurens Roijmans
1751 Mattijs Dirks Mattijs Dirks

Uit de nalatenschap van zuster Antonia Dirck Willems moeten de nabestaanden, waaronder Mathijs Dirck Willems, een bedrag aan de armen van Asten betalen:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 117; 29-09-1742:
Jan van Helmont, schepen, Mattijs Dirx, vierman, Leendert Jacob Dirks, Daandel Peter Coolen, deze laatste twee mede voor de verdere broers en zusters. Kinderen en erven van Jacob Leenders van Hugten. De voornoemden zijn erven van Anthonet Dirk Willems en hebben van die nalatenschap ƒ 210,- aan de Armen van Asten gegeven mits als Antonetta Willems tot armoede vervalt zij van den Armen voor dezelfde som onderhoud zal genieten. De erven zijn dus schuldig aan den Armen ƒ 210,- à 3½% en zullen dus jaarlijks ƒ 7-7-0 rente betalen. Het aandeel van Jan van Helmond in de ƒ 210,- is ƒ 90,- en de rente ƒ 3-3-0 per jaar. Mattijs Dirks aandeel is ƒ 60,- en de rente ƒ 2-2-0 per jaar. Leendert Jacob Dirks en Daandel Peter Coolen en hun verdere broers en zusters, hun aandeel is ƒ 60,- en de rente ƒ 2-2-0 per jaar.

Mathijs Dirck Willems wordt verhoord in verband met tienden:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 30; 26-09-1744:
Verhoor van Mattijs Dirx, 70 jaar, vierman, pachter van de tiende van de Heer van Dongelbergen, Peter van Bussel, 60 jaar, borgemeester, als opzichter van de voornoemde tiende, Peter Verlensdonk, 56 jaar, armmeester, ook als opzichter van de voornoemde tiende, Willem Roefs, 52 jaar, pachter van de grove tiende van de Heer Beresteyn, Antoni Wilbert Coolen, 45 jaar, kerkmeester, als pachter van de smaltiende van de Heer Beresteyn, Hendrik Willem Berkers, 50 jaar en Dirk Hillem Haasen, 40 jaar samen met Antoni Wilbert Coolen, pachters van de Novale tiende.
Of hen bekend is dat door of wegens Hendrik Halbersmit een deel van een akker genaamd in den Berg met vlas is bezaaid. Deze akker hoort onder de door hen gepachte clamptienden. Hendrik Halbersmit heeft dat vlas, rijp zijnde, geoogst en buiten de clamptienden vervoerd, zonder dat zij, pachters, daarvan iets wisten of dat de geregtigheyt van tiende voor dit jaar aan hen, pachters, is voldaan?
Allen verklaren daarvan geen kennis te hebben.
Of hen ook bekend is dat door voorn. Halbersmit een stuk land of groes het Broekvelt, te Ommel 2 lopense is bezaaid met boekweit en gerst. Halbersmit heeft aan Peter van Bussel en Peter Verlensdonk alsmede aan Willem Roefs laten weten om op het voorschreven veld de boekweit te komen tienden. Zij hebben dit geweigerd omdat dit niet onder hun toezicht of pacht behoorde en dat het zolang het bezaaid is geweest door de pachters van de Novale tiende getient is geweest. Halbersmit heeft tegen hun wil de boekweit toch getiend?
Zij verklaren dat het tegen hun wil is gedaan of dat zij er geen weet van gehad hebben.
Of het voornoemde Broekvelt, sedert enige jaren dat daar vruchten ingezaaid zijn, door de pachters van de Novale tiende op verzoek van Halbersmit getiend is geworden. Evenals door dezelfde pachters, altijd is getiend geworden de vruchten die van tijd tot tijd gezaaid zijn geweest in een stuk groes, liggende op dezelfde hoogte naast het gemeene Broek en behorende aan de erfgenamen Jacob van de Cruys. Gebruiker was Antoni Wilbert Coolen, te Ommel?
De pachters van de Novale tiende verklaren dat zij het Broekvelt, sinds circa 6 jaar, getient hebben namens Hendrik Halbersmit. Ook verklaren zij het veld van de erfgenamen Jacob van de Cruys, sinds circa 12 jaar tot nu toe, altijd getient te hebben.

Mathijs Dirck Willems en zijn derde vrouw maken een testament op:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 178; 20-10-1747:
Mattijs Dirks en Luyt Antoni Cleenens, zijn vrouw, wonende op de neerhuizinge van het kasteel. Zij testeren. Alles aan zijn kinderen en kindskinderen die bij zijn overlijden in leven bevonden zullen worden. Zij zullen wel gehouden zijn, aan hun aangetrouwde moeder ƒ 250,- te betalen. De testatrice gaat accoord en na haar overlijden worden de voornoemde kinderen ook haar erfgenamen. Zij zullen wel gehouden zijn, aan haar broeder, Jan Antoni Cleynens ƒ 250,- te legateren. Bij eerder overlijden van deze te legateren aan den Armen van Asten ƒ 150,-.

Enkele jaren later lichten zij in het bijzijn van de kinderen en kindskinderen het testament verder toe:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 116 verso; 01-04-1754:
Mattijs Dirks en Luytje Antoni Cleenens egteluyden hebben, op 20-10-1747, een testament gepasseert en daarbij zijn door de eerste comparant tot zijn erfgenamen aangesteld zijn kinderen zonder onderscheid met oogmerk dat deselve egaal als eender kinderen soude deylen en erven de goederen die haar bij sijn overlijden mogte aankomen sonder onderscheyt van waar deselve gekomen sijn, met verder maakinge aan sijne voornoemde vrouwe. Een en ander in de verwachting dat dit, na zijn overlijden minnelijk zou worden nagekomen.
Om daarvan zekerheid te hebben, hebben zij, comparanten, de kinderen bij hen ontboden en hen het testament voorgelezen en voorgesteld om op die wijze de nalatenschap egaal en minnelijk te deylen, even off het kinderen van eender bedde waaren. Gecompareert zijn Dielis Nicolaas Verhoysen getrouwd met Jenneke, dochter Tijs Dirks uit het tweede huwelijk, wonende te Someren. Arnoldus Slaats getrouwd met Catarina, dochter Mattijs Dirks ook uit het tweede huwelijk, wonende te Deurne.
Elisabet, weduwe Hendrik Haasen, dochter van Mattijs Dirks, uit het eerste huwelijk deze geassisteerd met Antoni Haasen, schepen, alhier. Zij beloven dat ze het testament zullen uitvoeren zoals het geschreven is.

Mathijs Dirck Willems heeft ook nog onverdeelde goederen van de ouders van zijn tweede echtgenote geërfd, die ook nog worden verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 117 verso; 04-04-1754:
Mattijs Dirks, alhier, aan wie bij overlijden van zijn tweede vrouw, Maria Adriaan Verberne, van haar ouders, is aangekomen 1⁄4e deel in huis, land en groes aan Vorselen in bewoning bij de weduwe Aart Wilbers. 1⁄4e deel is gegaan naar Willemyn Adriaan Verberne weduwe Wilbert van Bussel, te Bakel. Nog is hen aangekomen de helft in een huis, land en groes, te Bakel in bewoning bij de voorschreven weduwe Wilbert van Bussel. Nu is mede gecompareert Peter Wilbert van Bussel, zoon van voornoemde weduwe Wilbert van Bussel namens zijn moeder, procuratie, schepenen Bakel de dato 02-04-1754, en hierna geregistreerd. Zij verklaren een scheiding en deling te willen maken van de vaste goederen hier te Asten en te Bakel en gekomen van de tweede vrouwe ouders van de eerste comparant en van de voorschreven ouders van de weduwe Wilbert van Bussel, zijnde geweest, eigen zusters kinderen van Adriaan Verberne en Meggel Geven.
1e lot krijgt Mattijs 1⁄4e deel, hetwelk volgens het versterf aan de weduwe Wilbert van Bussel zou competeren, aan hem komt nu dus toe de helft in huis, hof en aangelag 2 lopense; 28 lopense land en 13 lopense groes, zoals de voorschreven goederen binne sijne paale en reengenooten gelegen sijn.
2e lot krijgt Willem Adriaans Verberne, weduwe Wilbert van Bussel, te Bakel huis, hof en aangelag, schuur en stal ontrent de Schouw, te Bakel geheel 2 lopense; de helft van hetgene eerst aan voorschreven Tijs Dircx competeerde en de ene helft haar bij versterf toegekomen dus nu geheel in plaats van 1⁄4e deel van de goederen te Asten gelegen; 41 lopense land, groes- en weiveld.

Mattijs Dirks is op 20-04-1754 te Asten overleden en rechts zijn doodakte.

 

In 1756 worden de goederen verdeeld, waarbij het huis in de Wolfsberg wordt toebedeeld aan dochter Elisabeth Mathijs Dircks:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 187; 09-03-1756:
Elisabet weduwe van Hendrik Haasen geassisteerd met Antoni Haasen, schepen dochter van Mattijs Dirks uit zijn eerste huwelijk. Dielis Verhoysen man van Jenneke, dochter Mattijs Dirks uit zijn tweede huwelijk, te Someren. Arnoldus Slaats gehuwd met Catarina, dochter Mattijs Dirks uit zijn tweede huwelijk, te Deurne. Kinderen en erven van wijlen Mattijs Dirks, welke heeft nagelaten verscheidene goederen uit zijn eerste, tweede en derde huwelijk. Zijn derde vrouw is nog in leven hieruit zijn geen kinderen geboren. Zij is door Mattijs Dirks, bij testament, met een seekere somme uitgemaakt. De voornoemde drie kinderen worden als een beschouwd volgens het testament de dato 01-04-1754. Zij verdelen de nagelaten goederen. 2e lot krijgt Elisabet weduwe van Hendrik Haasen een huis, hof en aangelag aan de Wolfsberg 2 lopense, ene zijde de straat, andere zijde Nicolaas Flipsen.

Dochter Elisabetha Mathijssen Dircks is geboren te Asten op 16-06-1702 en op 28-01-1731 te Asten getrouwd met Peter Teyssen, geboren te Asten op 20-03-1699 als zoon van Mathias Willems en Johanna Peeters (zie Antoniusstraat 47). Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend en Peter Teyssen is op 15-07-1731 te Asten overleden. Elisabetha Mathijssen Dircks is op 11-05-1732 te Asten hertrouwd met Henricus Willem Haasen, geboren te Asten op 01-12-1685 als zoon van Wilhelmus Thijssen Haasen en Henrica Hendrix (zie Voormalig huis C874):

03

Het gezin van Elisabetha Mathijssen Dircks met Henricus Willem Haasen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Asten 22-01-1733 Kind Asten ±1733
2 Johanna Maria Asten 08-07-1734 Kind Asten ±1734
3 Henrica Asten 03-01-1739 Someren 23-01-1757
Johannes Marcelli van Gog
Asten 15-06-1815

Henricus Willem Haasen is op 17-06-1740 te Asten overleden en in het huizenquohier over de periode 1756-1766 staat Elisabetha Mathijssen Dircks als eigenaresse en wordt het huis eerst bewoond door haar stiefmoeder Lutgardis Antony Clynens en later door haar schoonzoon Johannes Marcelli van Gog.

Jaar Eigenaar nummer 21 Wolfsberg Bewoners nummer 21 Wolfsberg
1756 weduwe Hendrik Haasen Jan Daniels en weduwe Mattijs Dirks
1761 weduwe Hendrik Haasen Jan van Gog en weduwe Mattijs Dirks
1766 weduwe Hendrik Haasen Jan van Gog en Francis van de Mortel

Lutgardis Antony Clynens herziet bij ziekte haar testament en is vermoedelijk kort daarna overleden:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 108 verso 20-02-1765:
Luytje Cleenen, weduwe Mattijs Dirks wonende bij Jan van Gog in de Wolfsberg, ziek, testeert. Alle voorgaande maakselen vervallen. Haar enige erfgenaam wordt Arnoldus Mattijs Slaats, te Deurne.

Elisabetha Mathijssen Dircks is als Elizabeth Hendrik Haasen op 13-12-1767 te Asten overleden. Hieronder de doodakten van Henricus Willem Haasen en Elisabetha Mathijssen Dircks:

De bezittingen gaan over naar haar dochter Henrica Henrici Haasen, geboren te Asten op 03-01-1739 en op 23-01-1757 te Someren getrouwd met Johannes Marcelli van Gog, geboren te Someren op 13-02-1727 als zoon van Marcellis Antony van Gogh en Petronella Godefridus Gyben:

04

Het gezin van Henrica Henrici Haasen en Johannes Marcelli van Gog:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 27-09-1758 Kind Asten ±1758
2 Petronilla Asten 02-02-1761 Kind Asten ±1761
3 Marcellus Asten 07-03-1762 Asten 07-02-1790
Wilhelmina Peter Slaats
Asten 19-09-1827 zie Voormalig huis G869
4 Henricus Asten 20-12-1768 Kind Asten ±1768
5 Petrus Asten 25-07-1771 Asten 29-01-1797
Maria Jan Daandel Coolen
Asten 12-01-1808
6 Elisabetha Asten 14-09-1775 Kind Asten ±1775

In het huizenquohier over de periode 1771-1803 is Johannes Marcelli van Gog eigenaar en bewoner van het huis, waarbij soms een deel van het huis wordt verhuurd:

Jaar Eigenaar nummer 21 Wolfsberg Bewoners nummer 21 Wolfsberg
1771 Jan van Gog Jan van Gog en Francis van de Mortel
1776 Jan van Gog Jan van Gog
1781 Jan van Gog Jan van Gog
1798 Jan van Gog Jan van Gog en Pieter van Gog
1803 Jan van Gog Jan van Gog en Mari van Gog

Johannes Marcelli van Gog is op 13-12-1810 te Asten overleden en Henrica Henrici Haasen is te Asten op 15-06-1815 overleden. Hieronder de overlijdensakte van Johannes Marcelli van Gog en rechts de overlijdensakte van Henrica Henrici Haasen.

 

In het notarieel archief van 1816 worden de goederen verdeeld en komt het huis toe aan de weduwe Maria Jan Daandel Coolen van zoon Petrus Joannis van Gog:

Notarieel Archief 39-86 Asten 30-10-1816:
Marcelis van Gog en Maria Janse Coolen weduwe van Pieter van Gog verdelen de goederen:
1e lot krijgt Marcelis van Gog, een huis en aangelag, ene zijde Gerit van de Mortel.
2e lot krijgt Maria Coolen weduwe van Pieter van Gog, huis, hof en aangelag met de halve hegge naast de zijde van eerste lot. Groot 1 lopen 25 roeden.

Zoon Petrus Joannis van Gog is geboren te Asten op 25-07-1771 en op 29-01-1797 te Asten getrouwd met Maria Jan Daandel Coolen, geboren te Asten op 16-08-1771 als dochter van Johannes Daniel Coolen en Johanna Jansen Verrijt (zie 't Hoekske 8):

05

Het gezin van Petrus Joannis van Gog is en Maria Jan Daandel Coolen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 26-12-1797 Asten 26-01-1821
Johanna Maria Verheijen
Vlierden 07-02-1869 zie Kasteellaan 6 tot en met 8
2 Johanna Maria Asten 02-07-1800 Asten 14-04-1826
Arnoldus van Bree
Asten 09-04-1838
3 Henrica Asten 15-02-1802 Kind Asten 08-02-1806

Petrus Joannis van Gog koopt stukken land en groes in de buurt van zijn huis:

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 121; 22-07-1799:
Hendrik Dirk Wilbers verkoopt aan Pieter van Gog land in de Wolfsberg 2 lopense 12 1⁄2 roede, naast Gerrit van de Mortel. Belast met ƒ 0-5-14 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 120,-.

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 45; 05-02-1802:
Pieter Klomp verkoopt aan Pieter van Gog land den Heesakker 3 1⁄2 lopense naast Antony Timmermans en de weduwe Goort Lomans; groes de Haseldonk 2 1⁄2 lopense, volgens de nieuwe meting 3 lopense naast Jan Janse Timmermans. Koopsom ƒ 600,-

Petrus Joannis van Gog ontvangt een flink bedrag uit de erfenis van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 69; 15-01-1808:
Dirk Jan Daandel Coolen, Jan Jan Daandel Coolen, Willem Jan Martens getrouwd met Anneke Jan Daandel Coolen, Pieter van Gog getrouwd met Maria Jan Daandel Coolen. Kinderen en erven van Jan Daandel Coolen en wijlen Jenneke Jan Verrijt. Zij verdelen de onroerende goederen door hun vader aan hen afgestaan.
4e lot krijgt Pieter van Gog ƒ 1830,-.

Petrus Joannis van Gog is op 12-01-1808 te Asten overleden en Maria Jan Daandel Coolen is te Asten op 08-11-1828 overleden. Hieronder de overlijdensakte van Petrus Joannis van Gog en rechts de overlijdensakte van Maria Jan Daandel Coolen.

 

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van de kinderen van Petrus Joannis van Gog:

Kadaster 1811-1832; E1101:
Huis en erf, groot 06 roede 46 el, de Hees akkers, klassen 7
Eigenaar: Kinderen van Piet van Gogh.

06

07

In het notarieel archief van 1833 delen Johannes Petri van Gog en Johanna Maria Petri van Gog de goederen en komt het huis in handen van Arnoldus van Bree als man van dochter Johanna Maria van Gog:

Notarieel Archief 68-49 Asten 16-10-1833:
Jan van Gogh wonende te Vlierden, Jennemie van Gogh gehuwd met Arnoldus van Bree, zij delen de goederen van wijlen hun ouders Piet van Gogh en Maria Coolen. Een huis in de Wolfsberg.

Dochter Johanna Maria van Gog is geboren te Asten op 02-07-1800 en op 14-04-1826 te Asten getrouwd met Arnoldus van Bree, geboren te Vlierden op 02-02-1798 als zoon van Petrus van Bree en Wilhelmina Meulendijk. Johanna Maria van Gog is op 09-04-1838 te Asten overleden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 komen we Arnoldus van Bree met kinderen tegen bij huizingnummer D34:

08

Arnoldus van Bree is op 02-09-1861 te Asten overleden en zijn zoon Petrus van Bree, geboren te Asten op 24-03-1827, neemt het huis over. Hij is als landbouwer op 08-04-1869 te Asten getrouwd met Dorothea Casimira Lutters, geboren te Helden op 04-03-1837 als dochter van Christiaan Lutters en Joanna Rutten. In de periode 1869-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer D52.

Petrus van Bree is op 17-03-1877 te Asten overleden en Dorothea Casimira Lutters verhuist naar Mierlo en is op 21-01-1878 te Asten hertrouwd met Wilhelmus Steenbakkers en op 26-05-1911 te Mierlo overleden. In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 13-10-1877 wordt het huis te koop aangeboden:

09

De koper van het huis is Antonius Loomans, geboren te Asten op 24-12-1848 als zoon van Godefridus Loomans en Elisabeth van Bussel (zie Wolfsberg 62). Hij is als akkerbouwer op 01-02-1875 te Asten getrouwd met Johanna Catharina Slaats, geboren te Asten op 18-06-1849 als dochter van Johannes Slaats en Johanna Maria Stevens (zie Voormalig huis G837).

In 1880 vindt er een aanbouw bij onder hetzelfde kadasternummer, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

Ook over de periode 1879-1890 en in de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D49 en D50:

10

Johanna Catharina Slaats is op 04-03-1893 te Asten overleden en Antonius Loomans woont met zijn kinderen in de periode 1900-1910 in het huis met huizingnummer D62:

11

Rechts in de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-04-1902 staat dat bij Antonius Loomans een paard dat een kalf zoogt.

Hieronder In de Limburger Koerier van 03-03-1906 verkopen Antonius Loomans en zijn kinderen hun vee in de inboedel.

12

Antonius Loomans verhuist rond 1906 naar zijn zwager Johannes Slaats op D21 (zie Voormalig huis C1318) en is op 25-01-1918 te Asten overleden.

De koper en bewoner van het huis is Wilhelmus Ceelen, geboren te Asten op 08-04-1856 als zoon van Theodorus Ceelen en Elisabeth Verheijen (zie Voormalig huis E1035). Hij is als landbouwer op 07-09-1903 te Helmond getrouwd met Johanna Peeters, geboren op 10-01-1868 te Asten als dochter van Petrus Peeters en Hendrina van de Vijfeijken (zie Voormalig huis C1319). Ook over de periodes 1910-1920 en 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer D54 en D51, ook bekend staand als Kerkstraat 60:

13

In de periode 1930-1938 wonen Wilhelmus Ceelen en Johanna Peeters met dochters Petronella en Theodora Hendrika in het huis aan de Kerkstraat 60:

14

Wilhelmus Ceelen is op 16-12-1935 te Asten door een plotseling sterfgeval overleden, zoals linksonder gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 18-12-1935. Rechtsonder in diezelfde krant van 19-12-1935 zijn overlijden.

15

Johanna Peeters blijft inwonen en is op 04-04-1965 te Asten overleden. In het huis komt wonen dochter Theodora Hendrika (Drieka) Ceelen, geboren te Asten op 21-06-1906 en te Asten op 30-04-1934 getrouwd met metselaar Antonius Marinus (Toon) Cortenbach, geboren te Asten op 29-10-1908 als zoon van Antonius Cortenbach en Maria van Helmond (zie Voormalig huis G1309). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komen zij vanuit Kerkstraat 40 (zie Kerkstraat 52) in het huis op Kerkstraat 60 wonen:

16

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 02-06-1937 en 23-03-1939 de geboortes van zoon Wilhelmus en dochter Johanna:

17 18

Het huis is in de Tweede Wereldoorlog bij een bombardement op 07-08-1942 fors beschadigd en hieronder een foto van de schade aangericht door de bom:

Antonius Marinus (Toon) Cortenbach raakte daarbij zwaar gewond. Later werd de boerderij door brand grotendeels door brand vernield. Het werd tijdelijk een noodboerderij, maar wegens ruilverkaveling en woningenbouw werd aan de huidige Heeakkerweg in 1952 een nieuwe boerderij gebouwd3, de Maria-Hoeve.

Antonius Marinus (Toon) Cortenbach is op 23-12-1977 te Helmond overleden en Theodora Hendrika (Drieka) Ceelen is op 14-05-1998 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

19

20

Overzicht bewoners

Hoeve op Wolfsberg
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1533 Bonaventura Henricx Verweyen Asten ±1510
1600 Mathijs Thijssen van Hove Asten ±1570
1640 Willem Dirck Gielen Asten ±1610 Willem Dirck Gielen Asten ±1610
1667 Dirck Willem Dirck Gielen Asten ±1640 Dirck Willem Dirck Gielen Asten ±1640
1709 Mathijs Dircx Asten 14-07-1674 Mathijs Dircx Asten 14-07-1674
Wolfsberg huis 21
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Matheij Dirx Asten 14-07-1674 Hendrik Haesen en Jan Marcelis Asten 01-12-1685
1741 Mattijs Dirks Asten 14-07-1674 weduwe Hendrik Haasen en Laurens Roijmans Asten 16-06-1702
1746 Mattijs Dirks Asten 14-07-1674 Laurens Roijmans Asten 13-05-1685
1751 Mattijs Dirks Asten 14-07-1674 Mattijs Dirks Asten 14-07-1674
1756 weduwe Hendrik Haasen Asten 16-06-1702 weduwe Mattijs Dirks en Jan Daniels Deurne ±1700
1761 weduwe Hendrik Haasen Asten 16-06-1702 Jan van Gog en weduwe Mattijs Dirks Someren 13-02-1727
1766 weduwe Hendrik Haasen Asten 16-06-1702 Jan van Gog en Francis van de Mortel Someren 13-02-1727
1771 Jan van Gog Someren 13-02-1727 Jan van Gog en Francis van de Mortel Someren 13-02-1727
1776 Jan van Gog Someren 13-02-1727 Jan van Gog Someren 13-02-1727
1781 Jan van Gog Someren 13-02-1727 Jan van Gog Someren 13-02-1727
1798 Jan van Gog Someren 13-02-1727 Jan van Gog en Pieter van Gog Someren 13-02-1727
1803 Jan van Gog Someren 13-02-1727 Jan van Gog en Mari van Gog Someren 13-02-1727
Kadasternummer E1101
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E1101 1832-1833 kinderen van Piet van Gogh
E1101 1833-1871 Arnoldus van Bree Vlierden 02-02-1798
E1101 1871-1877 Petrus van Bree Asten 24-03-1827
E1101 1877-1880 Antonie Loomans Asten 24-12-1848
E1101 1880-1906 Antonie Loomans Asten 24-12-1848 aanbouw
E1101 1906-1935 Wilhelmus Ceelen Asten 08-04-1856
E1101 1935-1938 Johanna Peeters Asten 10-01-1868 weduwe Ceelen
Kerkstraat 60
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1810 Johannes Marcelis van Gog Someren 13-02-1727 Henrica Henrici Haasen Asten 03-01-1739 13-12-1810
1810-1815 Henrica Henrici Haasen Asten 03-01-1739 weduwe van Gog 15-06-1815
1815-1828 Maria Jan Daandel Coolen Asten 16-08-1771 weduwe van Gog 08-11-1828
1828-1838 Arnoldus van Bree Vlierden 02-02-1798 Johanna Maria van Gog Asten 02-07-1800 09-04-1838
1838-1859 Arnoldus van Bree Vlierden 02-02-1798 met kinderen
D34 1859-1869 Arnoldus van Bree Vlierden 02-02-1798 met kinderen
D52 1869-1871 Arnoldus van Bree Vlierden 02-02-1798 met kinderen 02-09-1871
D52 1871-1877 Petrus van Bree Asten 24-03-1827 Dorothea Casimira Lutters Helden 04-03-1837 17-03-1877
D52 1877-1879 Antonie Loomans Asten 24-12-1848 Johanna Catharina Slaats Asten 18-06-1849
D49 1879-1890 Antonie Loomans Asten 24-12-1848 Johanna Catharina Slaats Asten 18-06-1849
D50 1890-1893 Antonie Loomans Asten 24-12-1848 Johanna Catharina Slaats Asten 18-06-1849 04-03-1893
D50 1893-1900 Antonie Loomans Asten 24-12-1848 met kinderen
D62 1900-1906 Antonie Loomans Asten 24-12-1848 met kinderen naar D21
D62 1906-1910 Wilhelmus Ceelen Asten 08-04-1856 Johanna Peeters Asten 10-01-1868
D54 1910-1920 Wilhelmus Ceelen Asten 08-04-1856 Johanna Peeters Asten 10-01-1868
D51 1920-1930 Wilhelmus Ceelen Asten 08-04-1856 Johanna Peeters Asten 10-01-1868
60 1930-1935 Wilhelmus Ceelen Asten 08-04-1856 Johanna Peeters Asten 10-01-1868 16-12-1935
60 1935-1938 Antonius Cortenbach Asten 29-10-1908 Theodora Hendrika Ceelen Asten 21-06-1906

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 10 juni 2024, 11:14:30

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen