logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G827

Bij de verpondingen van 1680 staat Johannes Hendrick Dol als eigenaar:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 36 verso:
Jan Henderick Dol, gebruiker Flips Wouters.

Jan Hendrick Dol is vermoedelijk rond 1695 overleden en hoewel de naam Dol of Doll niet voorkomt in de Astense dood-, trouw- en begraafboeken is de volgende reconstructie gemaakt op basis van gegevens uit de Astense archieven:

Johannes Jansen Doll is geboren rond 1675 als zoon van Johannes Hendrick Dol. Hij is te Asten op 20-07-1704 getrouwd met Johanna Janssens, geboren te Asten op 22-03-1674 als dochter van Johannes Leonardus van Heugten en Anna Philipsen:

01

Het gezin van Johannes Jansen Doll en Johanna Jansen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 10-05-1705 Asten 21-11-1728
Johannes Janse van Dijk
Asten 28-10-1747 zie ook Voormalig huis G826
2 Leonardus Asten 09-09-1708 Kind Asten 06-09-1711
3 Anna Asten 29-01-1713 Asten 06-11-1735
Peter Joosten van Bussel
Asten 23-09-1773

Johannes Jansen Doll ruilt land in het Liender en de Steegen met land in de buurt van het huis in de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 43; 14-12-1697:
Jan Hendrick Ceelen verkoopt bij erfmangeling aan Jan Jansen Doll land aan het huiske van Jan Doll in de Wolfsbergh 25 roede, ene zijde erven Marten Vreynsen, andere zijde de straat, ene einde de weg, andere einde Jan Hendrick Ceelen; land den Willigstenacker 47 roede; groes in de Haseldonck 3 lopense 1 copse. Conditie: Dirck Willems zal langs de zijde van de erven Peter Jansen mogen varen, doch niet meer over het veld gekomen van Jan Hendrick Ceelen. Mangelsom ƒ 80,-.
Jan Jansen Doll geeft over aan Jan Hendrick Ceelen groes int Lielder 5 copse; groes in de Steegen 7 copse; land de Camp int Liender 5 copse; land leegliggend aan Vordeldonck 16 roede 10 voet; 1/3e deel van het huiske staande op den dries of aangelag van Jan Hendrick Ceelen, met zijn deel in de masperge en nog ƒ 15,- in geld. Mangelsom ƒ 80,-.

Bij de verpondingen van 1707 en 1709 staat het huis op naam van Johannes Jansen Doll:

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 20 verso:
Jan Doll.

Verpondingen 1709 XII-4 folio 22:
Jan Doll.

Het zoontje van Johannes Jansen Doll is door verdrinking omgekomen:

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 123; 07-09-1711:
Gerard Graets, Meester chirurgijn, heeft het dode lichaam van het zoontje van Jan Jansen Doll gevisiteerd en bevonden dat het hooft als het lichaem van het voorschreven soontie egene opene accidentien, contagien ofte eenige inpressie gesien, gevonden ofte gevoelt te hebben dan alleenlijck den buyck van het kint vol waeter was. Naar alle waarschijnlijkheid is het verdronken. Matijs Jansen Somers heeft, op 6 september 1711, het kind in eenen kuyl water gevonden en ten opzichte van Hendrick Tho poel en Frans van de Cruys, schepenen, uit deze kuil gehaald en in arrest genomen.

Bij de verpondingen van 1713 staat Johannes Jansen Doll als eigenaar van het huis:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 80 verso:
Jan Doll. In de bede ƒ 1-5-0.

Johannes Jansen Doll moet zijn belasting met rogge betalen:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 201; 14-11-1729:
Michiel van Nieuwstad getrouwd met Joanna Elisabeth van Flodorp voor 1⁄4e deel nomen uxoris mede voor Maximiliaan de Ghistelles getrouwd met Maria Anna Pelgrum (Lilligrunne) voor de helft ook nomen uxoris; Maria Catharina van Oldenzee, te Helmont en Joanna Helena van Oldenzee, te Helmont samen 1⁄4e deel procuratie 12-11-1729 notaris de Cort, te Helmont. En alzo eigenaren van een korenrente van 4 mud rogge per jaar ten laste van medegelder, onder andere:
Jan Jansen alias Dol 2 cop 1 maatje per jaar.

Johannes Jansen Doll, alias Jan van Bussel, is op 10-01-1733 te Asten overleden en de naam 'van Bussel' komen we tegen in onderstaande archiefstukken, waarbij zijn kinderen erfgoederen verkopen:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 190 verso; 20-04-1739:
Jan Jansen van Dijk getrouwd met Jenneke, dochter Jan van Bussel, anders Jan Doll en Peter Joosten van Bussel getrouwd met Anneke, dochter Jan Doll. Zij verkopen aan Gabriel van Swanenberg en Dirk Jansen van Someren, kerkmeesters, alhier een obligatie van ƒ 150,- à 3% ten laste van het Corpus van Asten in 1695 ten bate van Jan Doll. Geregistreerd nummer 73. Verkopers aangekomen bij versterf van hun ouders.

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 191; 20-04-1739:
Peter Joosten van Bussel getrouwd met Anneke, dochter Jan van Bussel, alias Jan Dol, verkoopt aan Jan Jansen van Dijk de helft van huis, hof en aangelag 1 lopense; de helft van een akker den Berg 3 copse; de helft van een akker int Lindert 3 copse; de helft van een akker aan de Hool 2 lopense; de helft van een akker aan de Wolfsberg 6 copse; de helft van een groesveld in de Haseldonk 3 lopense.
Marge: de acte is niet gepasseert.

Dochter Johanna Jansen van Dol, geboren te Asten op 10-05-1705 is op 21-11-1728 te Asten getrouwd met Johannes Jansen van Dyck, geboren te Asten op 12-10-1691 als zoon van Johannes Goorts en Catharina:

02

Het gezin van Johanna Jansen van Doll en Johannes Jansen van Dyck:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Asten 22-03-1731 Asten 31-10-1751
Johannes Jansen Slaats
Asten 22-12-1769 zie Voormalig huis G783
2 Johanna Asten 27-04-1733 Kind Asten ±1733
3 Johanna Maria Asten 13-08-1735 Asten 29-01-1758
Johannes Brunas
Asten 06-08-1773 zie Voormalig huis G826
en Stegen 80
4 Johannes Asten 09-01-1738 Ongehuwd Asten 13-05-1793
5 Wilhelmus Asten 18-02-1741 Asten 17-01-1768
Maria Wilhelmi Slaats
Asten 18-07-1792 zie Emmastraat 23
6 Bonaventura Asten 14-02-1745 Mierlo 18-10-1767
Anna Maria Goris
Mierlo 18-03-1768

In het huizenquohier over de periode 1736-1746 staat het huis op naam van Johannes Jansen van Dijk en wordt het soms verhuurd. In 1746 is het afgebroken:

Jaar Eigenaar nummer 13 Wolfsberg Bewoners nummer 13 Wolfsberg
1736 Jan van Dijck ledigh
1741 Jan Janse van Dijk weduwe Gijsbert Coninx
1746 is afgebrooke

De bewoonster rond 1741 was Johanna Fransen Lammers als weduwe van Gijsbertus Francis Conincks (zie Voormalig huis B280).

Eigenaar Johannes Janssen van Dyck is op 29-09-1747 te Asten overleden en Johanna Jansen van Dol is te Asten op 28-10-1747 overleden. Daarna worden voogden over de kinderen aangesteld, waaronder Peter Joosten van Bussel als man van Anna Jansen van Dol:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 181; 20-11-1747:
Jan Tijssen van Dijk en Peter Joosten van Bussel worden aangesteld als voogden over Catarina, Maria, Jan, Willem en Bonaventura, onmondige kinderen van wijlen Jan Jansen van Dijk en Jenneke Jan Dolle. Zij zullen het intrest van de kinderen naar behoren waarnemen.
Marge: 02-06-1768 Copie aan Annemie Gores, weduwe Bonaventura van Dijk, te Mierlo.

Peter Joosten van Bussel schenkt de erfgoederen op de Wolfsberg aan zijn neven en nichten:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 225; 14-11-1748:
Peter Jooste van Bussel welke verklaarde dat hij met wijlen Jan Jansen van Dijk in huwelijk gehad hebbende de zuster van comparants vrouw en dus te samen erfgenamen geweest zijnde van wijlen Jan Dol. Maar heeft hij, comparant, met wijlen Jan Jansen van Dijk geregeld dat de voorschreven erfgoederen van Jan Doll zouden zijn en blijven aan Jan Jansen van Dijk, zoals deze die sedertdien ook bezeten. Hij verklaart nu alsnog van deze goederen af te zien en te laten aan Catarina, Maria, Jan, Willem en Bonaventura, kinderen van Jan Jansen van Dijk mits deze de rente, pachten en schulden daarop staande zullen voldoen.

Bij de erfdeling van de goederen onder de kinderen van Johannes Jansen van Dijk en Johanna Jansen Doll, vallen de goederen op de Wolfsberg ten deel aan zoon Johannes:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 66a verso; 02-10-1758:
Peter Joosten van Bussel, momboir over Jan, Willem en Bonaventura, onmondige kinderen van wijlen Jan Jansen van Dijk mede geassisteerd met Jan Tijsse van Dijk, schepen, in plaats van Jan Janse Slaats, momboir, die deze deling ook aangaat. Jan Janse Slaats getrouwd met Catarina, dochter Jan Jansen van Dijk, Jan Brunas getrouwd met Maria, dochter Jan Jansen van Dijk. Allen kinderen en erven van Jan Jan Jansen van Dijk en Jenneke Jansen van Dol. Zij verdelen de nagelaten goederen. Alle goederen zijn allodiaal met uitzondering van een huis hierna genoemd, hetwelk leenroerig is aan het Huis van Asten.
3e lot krijgt Jan onmondige zoon Jan Jansen van Dijk huis, schuur, stalling, hof en aangelag in de Wolfsberg 2 lopense, ene en andere zijde Adriaan Lintermans, ene einde de straat. Dit lot omvat 13 lopense land en 10½ lopense groes. Verponding ƒ 10-10-0 per jaar. Bede ƒ 3-02-4 per jaar. Belast met ƒ 200,- à 3% aan Peter van Bussel; ƒ 1-15-0 per jaar aan de kerk van Asten; ƒ 0-12-6 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 50,- à 3% aan Marten van Bussel. Marge: 18-04-1786 Jan Verreyt en Mattijs Smits mede namens de verdere erfgenamen van Marten van Bussel hebben de voorschreven ƒ 50,- ontvangen. Peter van Bussel heeft ook de ƒ 100,- ontvangen van Jan van Dijk.

Johannes Jansen van Dijk is ongehuwd op 13-05-1793 te Asten overleden en bij het kadaster over de periode 1811-1832 rest een bouwland op naam van Johannes Jelis van Helmond en Jelis Hendrik van Helmond:

Kadaster 1811-1832; G827:
Bouwland, groot 20 roede 60 el.
Eigenaar: Jan Jelis van Helmond en Jelis Hendrik van Helmond

03

04

In 1848 wordt het bouwland verkocht aan Hendrikus Mennen die er rond 1851 een huis op bouwt met kadasternummer G1046, gelegen tussen het huidige Wolfsberg 8 en Wolfsberg 12. In 1856 wordt het gesplitst in een huis met kadasternummer G1123 (zie Wolfsberg 8) en een klein huis met kadasternummer G1124 (zie Voormalig huis G1124). De restant van het bouwland krijgt kadasternummer G1045 en ook daar worden later twee huizen gebouwd G1374 (zie Voormalig huis G1374) en G1375 (zie Voormalig huis G1375).

Overzicht bewoners

Hoeve op Wolfsberg
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Jan Hendrick Dol Asten ±1640 Flips Wouters Asten ±1640
1695 Jan Jansen Doll Asten ±1640 Jan Jansen Doll Asten ±1640
1733 Johannes Jansen van Dyck Asten 12-10-1691 Johannes Jansen van Dyck Asten 12-10-1691
Wolfsberg huis 13
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jan van Dijck Asten 12-10-1691 ledigh
1741 Jan Janse van Dijk Asten 12-10-1691 weduwe Gijsbert Coninx Asten 12-07-1683
1746 is afgebrooke

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 15 juni 2023, 15:38:30

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen