logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G830

Jan Antonis Vrients is volgens de verpondingen van 1709 eigenaar van een huis in de Wolfsberg:

Verpondingen 1709 XII-4 folio 23:
Jan Antonis Vrients. 11-13 - ƒ 2-17-14.

Dit huis is gekomen uit een erfenis van Gevert Joosten:

Asten Rechterlijk Archief 162; 07-01-1711:
Taxatie van de onroerende goederen van Gevert Joosten begraven op 02-12-1710 volgens extract uit het doodtboeck van Bergeyk. Jan Jansen Vrients is mede-erfgenaam. Waarde, huis, hof, aangelag en een akker daaraan in de Wolfsbergh, 3 lopense ƒ 25,-, ene zijde Philips Fransen, andere zijde de straat, andere einde Lucas van der Loo en anderen, ene einde Lammert Franssen; land ter plaatse voorschreven 1 lopense 13 roede ƒ 10,-; hei / wei ter plaatse voorschreven 2½ lopense ƒ 15,-; groes de Haseldonck 1½ lopense ƒ 10,-. Totaal ƒ 60,-. 20e penning is ƒ 3,-.

Johannes Antonius Vrients is geboren te Asten rond 1660 als zoon van Johannes Jansen Vrients en Hanriksken Lamberti Jansen. Hij is rond 1690 getrouwd met Maria Everts, geboren rond 1665 als dochter van Gevert Joosten. Na haar overlijden is hij op 10-02-1692 te Asten hertrouwd met Elisabeth Joosten van Heugten, geboren te Asten rond 1662 als dochter van Judocus Egidius van Heugten en Josijn Philipsen:

Conjuncti sunt matrimonio Joannes Jansen et Elisabeth Judoci van Heuchten; testes Nicolaus Verhees et Henricus Willems.

In huwelijkse echt gebonden Joannes Jansen en Elisabeth Judoci van Heuchten; getuigen Nicolaus Verhees en Henricus Willems.

01

Compareerde voor drossaert en schepenen ondergenoemt Jan Jansen Vrients, weduwnaar van wijlen Maria Evers ende Elisabeth Joosten van Heugten, 30 jaaren, sijnde geassisteert bij Gevert Joosten versoeckende hun drie sondaagse proclamatien omme deselve gedaen sijnde in de houwelijckse staet te worden bevestigt. Asten de 26 Januarij 1692.
Ende de drie voorschreven proclamatien sonder inspraeck gedaen sijnde, soo sijn de voorschreven persoonen in de houwelijckse staet bevestigt. Actum 10 Februarij 1692.

02

Het gezin van Johannes Antonius Vrients en Elisabeth Joosten van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 13-08-1692 Asten 22-05-1740
Johannes Peters van Stiphout
Deurne 22-02-1760
2 Catharina Asten 24-03-1697 Kind Asten ±1697
3 Johannes Asten 24-03-1697 Kind Asten ±1697
4 Francisca Asten 02-02-1700 Kind Asten ±1700
5 Catharina Asten 05-07-1702 Asten 29-01-1747
Johannes Hendrik Verbogen
Asten 09-01-1779

De verpondingen van 1713 lopen al vooruit op het overlijden van Jan Vrients:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 82:
13-01-1736 de weduwe Jan Vrients.
Jan Antonis Vrients.
Aan Dries Peeters. In de bede ƒ 2-17-14.

De hoofdgeldlijst van 1717 meldt het gezin van Johannes Vriens en Elisabeth met dochter Catharina:

Hoofdgeld XVIII-19; 05-03-1717:
Jan Vriens, Lijsbet de vrouw, Lijnke.

Johannes Antonius Vrients is op 20-04-1727 te Asten overleden en Elisabeth Joosten van Heugten is op 03-11-1736 te Asten overleden. Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1746 staat het huis op naam van de kinderen van Jan Vriens:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 172 verso:
De kinderen van Jan Vrients.
Huijs, hoff en aangelagh 1 copse. In de bede ƒ 2-17-14.

Jaar Eigenaar nummer 15 Wolfsberg Bewoners nummer 15 Wolfsberg
1736 kinderen Jan Vrients kinderen Jan Vrients
1741 kinderen Jan Vrients kinderen Jan Vrients
1746 Lijneke en Maria Jan Vriens Lijneke en Maria Vriens

Dochter Catharina Jan Vrients, geboren te Asten op 05-07-1702 is op 29-01-1747 te Asten getrouwd met Johannes Hendrik Verbogen, geboren te Someren rond 1700 en sinds 17-03-1744 weduwnaar van Maria Joannes van Horick, geboren te Someren op 25-04-1700 als dochter van Johannes Johannes van Horck en Johanna Antonia Cox, met wie hij op 24-01-1734 te Someren getrouwd was:

03

De gezinnen van Johannes Hendrik Verbogen met Maria Joannes van Horick en met Catharina Jan Vrients:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Someren ±1735 Asten 18-10-1767
Johannes Antoni Boumans
Asten ±1795 zie Voormalig huis G837
2 Wilhelmina Heel 20-11-1736 Kind Heel ±1736
3 Johannes Heel 02-08-1738 Asten 20-01-1765
Maria Hendrik van de Mortel
Asten 22-11-1808
4 Wilhelmina Someren 26-02-1741 Kind Someren ±1741
5 Christianus Someren 13-06-1743 Kind Someren ±1743

* uit het tweede huwelijk zijn geen kinderen bekend

In het huizenquohier over de periode 1751-1761 zijn de gezusters Vriens eigenaar en is Johannes Hendrik Verbogen met zijn gezin bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 15 Wolfsberg Bewoners nummer 15 Wolfsberg
1751 Lijneke en Maria Vriens Jan Verbogen
1756 Lijneke en Maria Vriens Jan Verbogen

Zoon Johannes Verbogen maakt op jonge leeftijd al een uit de hand gelopen nieuwjaarsviering mee:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 92 verso; 16-01-1758:
Verhoor van Hendrik Jan Aart Smits, 20 jaar, Jan Jan Verbogen, 16 jaar, Nol van Geffen, 24 jaar, Jan Tijs van de Laak, 24 jaar, Willem Alons, 24 jaar, Nol Vervoordeldonk, 28 jaar.
Of zij, op zondagavond, den 1e januari jongstleden niet geweest zijn in de herberg van Jan Janse Verberne, in de Wolfsberg en of daar ook niet was een groot gezelschap van jongezellen, uit de Wolfsberg, ter viering van het nieuwe jaar. Wie zijn er nog bijgekomen?
Allen zeggen dat er nog zijn bijgekomen, Willem Slaats met zijn twee oudste zoons, Jan en Piet. Nol van Geffen verklaart verder dat deze verschil kregen met Jan Verberne den ouden, over het kopen van enige noten.
Of Francis Plenders daar ook bij was?
Allen zeggen dat Francis Plenders er niet bij was.
Of, nadat de voornoemde Slaatsen weg waren dezelfden, met hun vieren, laat in den avond niet terug zijn gekomen te weten, Pieter, Francis en Martinus, zonen van Willem Slaats en Francis Francis Plenders, die het gelag buiten het huis wilden uitvechten?
Allen verklaren dat voornoemde personen, 's avonds, rond 11 uur, weer gekomen zijn. Van uitvechten hebben zij echter niets gehoord.
Of de voornoemde vier personen geen ruzie maakten en wilden vechten, of zij Jan Janse Verberne niet uit zijn bed wilde laten komen of hem er uit wilde halen om te vechten. En of zij geen messen uyt hadde en onder andere de zoon van Jan Verboogen door zijn kleding gesneden hebben en wie dit gedaan heeft?
Hendrik Jan Aart Smits weet dat Jan Janse Verberne uit zijn bed is gekomen en met Piet Slaats handgemeen is geworden.
Jan Jan Verbogen heeft gezien dat Jan Slaats een mes in zijn hand had, dat hij achter op zijn rug en in zijn rok gesneden is. Hij weet echter niet door wie.
Nol van Geffen heeft gezien dat Francis Plenders een hout of mes in zijn hand had en Jan Verboogen dreigde. Hij heeft daarop naar de hand van Francis Plenders geslagen om het mes of hout daaruit te slaan.
Jan Tijs van de Laak meende een mes in de hand van Jan Slaats te hebben zien blinken.
Willem Alons en Nol Vervoordeldonk weten niets.
Of zij verder nog iets weten?
Nol van Geffen weet dat voornoemde vier personen weer in huis gekomen zijn en de besten hebben uytgeeyst om te vechten.
Jan Tijs van de Laak weet dat Piet gezegd heeft dat zij het vanavond nog zouden wreken op degeen die hun ongelijk gedaan hadden.
De anderen weten niets meer
Hendrik Jan Aart Smits, Jan Jan Verbogen en Nol Vervoordeldonk willen een en ander onder eede bevestigen. Nol van Geffen, Jan Tijs van de Laak en Willem Alons hebben een en ander onder eede bevestigd.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 96; 28-01-1758:
Verhoor van Hendrik Aart Smits, 21 jaar, Willem Peters, 20 jaar, Willem Janse Daniels, 21 jaar, Willem Adriaan Lintermans, 16 jaar.
Of zij, op zondag, 1 januari jongstleden, rond elf uur, zijn geweest in de herberg van Jan Janse Verberne, in de Wolfsberg, en of daar niet was een groot gezelschap van ingezetenen uit de Wolfsberg, ter viering van het nieuwe jaar?
Allen bevestigen dit.
Of zij weten dat in het voorschreven gezelschap ook gekomen zijn Willem Slaats en zijn zoons, Jan en Piet en dat deze Jan verschil heeft gekregen met Jan Verberne den ouden over het kopen of verkopen van noten?
Hendrik Aart Smits en Willem Adriaan Lintermans beamen dit.
Willem Peters en Willem Janse Daniels hebben voornoemde personen wel gezien.
Of, nadat voornoemde personen, na weggegaan te zijn, later in den avond niet zijn teruggekomen Jan en Piet Slaats met hun broeder, Martinus en Francis Plenders, hun zwager. Of deze personen, in hun huis zijnde en doende bier en jenever te schenken, onder het drinken, niet vroegen naar Jan Janse Verberne, die naar bed was, om met hen te drinken of te vechten. Dat hij, na opgestaan te zijn, met Pieter Slaats handgemeen is geraakt en door de andere gescheiden zijn geworden en alzo uit het huis zijn geraakt?
Hendrik Aart Smits en Willem Janse Daniels weten niets.
Willem Peters weet niets, alleen, dat toen hij uit de kamer kwam, hoorde dat Piet Slaats, zei: "Dat hij het vreken souwde, die sijn broer het hair uyt het hooft getrocken hadde".
Willem Adriaan Lintermans zegt dat een en ander gegaan is zoals beschreven.
Of, nadat de vier voornoemde personen uit het huis zijn geraakt, Jan Willem Slaats en Francis Plenders niet ieder een mes trokken en voor de deur naar Jan Verboogen sneden.
Willem Peters dacht dat Martinus een mes in hand had en heeft gezegd: "Laat U mes steeken, want 't sal anders niet deugen".
De anderen weten niets.
Wat zij nog meer weten?
Hendrik Aart Smits zegt dat Martinus Slaats, aan het vuur zittende, zei: "Dat hij den duyvel lijff en ziel gaff, soo er vier de beste uyt het gelag quamen om haar te volgen als sij naar huys gingen. Dat sij niet souden gaan lopen".
Willem Peters weet niets.
Willem Janse Daniels heeft gezien dat Jan Slaats en Hendrik Bloemers handgemeen waren en elkaar op de grond gesmeten hebben.
Willem Adriaan Lintermans weet dat Jan Slaats op zijn zak klopte en zei: "Hier heb ik het nu een in, dat ik daar strak in gehad hadde, daar soude misschien wel gevallen hebben, of daar sullender nog vallen".
Hendrik Aart Smits, Willem Peters en Willem Janse Daniels verklaren een en ander onder eede. Willem Adriaan Lintermans wil zo nodig de eed afleggen.

Als zus Maria Jan Vriens op 22-06-1760 te Deurne komt te overlijden, wordt Johannes Hendrik Verbogen als man van Catharina Jan Vriens geheel eigenaar van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 130 verso; 05-04-1760:
Jan van Stiphout, weduwnaar Maria Vrients, te Liessel, verklaart dat met het overlijden van zijn vrouw hem aangekomen is het togtregt van de vaste goederen, alhier, gekomen van zijn vrouw en in gebruik bij Jan Verboogen. Hij ziet af van dit togtregt, latende de goederen over aan Jan Verboogen - en zijn vrouw, Lijneke Vrients mits deze alle pretenties op die goederen staande voldoen met inbegrip van het collateraal aan den lande.

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 1; 05-04-1760:
Taxatie van de onroerende goederen van Maria Vrients overleden te Liessel, 22-02-1760. Jan Verboogen is erfgenaam van de overledene.

De helft van een huis, schuur, schop en aangelag in de Wolfsberg, ene zijde de straat, andere zijde Hendrik Mattijs Haasen, geheel 1 lopense ƒ 40-00-00
den Hoogenacker geheel 6 lopense ƒ 25-00-00
den Logtenacker 1 lopense ƒ 5-00-00
de Voorbraake 3 lopense ƒ 10-00-00
de Kamp 3 lopense ƒ 12-10-00
- het Hoyvelt 7 lopense ƒ 65-00-00
Totaal ƒ 157-10-00
De goederen zijn voor het geheel belast met een rente van ƒ 53-10-00 in kapitaal ƒ 132-10-00
ƒ 0-19-0 per jaar aan rentemeester de Kempenaar in kapitaal ƒ 23-15-00
Rest ƒ 156-05-00
Waarvan de helft is ƒ 78-02-08
20e penning is ƒ 3-19-06

Vanaf dat moment is Johannes Hendrik Verbogen eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 15 Wolfsberg Bewoners nummer 15 Wolfsberg
1761 Jan Verbogen Jan Verbogen
1766 Jan Verbogen Jan Verbogen
1771 Jan Verbogen Jan Verbogen

Johannes Hendrik Verbogen verkoopt een os aan een compagnie in Nederweert:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 203; 02-07-1762:
Jan Baptist Grousaam, Hendrik Ketelaars en Dirk Adriaans inwoners van Nederweert samen en in compagnie, hier en elders, in dit jaar hebben gekocht veele beesten te weten:

van de vader van Francis Smits een os ƒ 52-10-00
van Willem Slaats een os ƒ 46-12-00
van Martinus Slaats een os ƒ 43-00-00
van Hendrik IJsbouts een os ƒ 49-16-00
van Wilbert van Helmont een os ƒ 42-10-00
van Jan van der Westen een os ƒ 47-06-00
van Jan Verboogen een os ƒ 47-06-00
van Reynier van der Linden een os ƒ 42-06-00

Deze zijn allen betaald geworden.

Johannes Hendrik Verbogen heeft nog een obligatie op zijn naam staan:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 152; 28-09-1764:
Jan Peter Smits en Maria Janse Piek verkopen aan Maria Willemse van den Eerenbeemt, dochter van Willem van den Eerenbeemt en Maria Janse Piek een obligatie van ƒ 113,- à 2½% ten laste van Jan Verbogen, in de Wolfsberg de dato 1686 of 1687.

In 1765 maken Johannes Hendrik Verbogen en Catharina Jan Vriens hun testament op:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 103; 14-01-1765:
Jan Hendriks Verboogen en Leyneke Vrients, zijn vrouw, aan de Wolfsberg, testeren. Alle voorgaande makinge vervallen. De twee kinderen van de testateur met name Jan en Jenneke of bij diens vooroverlijden hun kinderen worden hun enige erfgenamen dit staaksgewijze. De langstlevende van hen, testateuren, blijft echter in het volle bezit der goederen gedurende zijn of haar leven.

Johannes Hendrik Verbogen moet nog een schuld, voor het kopen van aardappelen, voldoen:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 130 verso; 28-10-1771:
Den drost, aanlegger contra Jan Verbogen, gedaagde. Wegens gekochte aardappelen op de koopdag van Maria van Moorsel, te Lierop ƒ 4-17-08, betaaldag de dato 01-10-1771.

Catharina Jan Vriens is op 09-01-1779 te Asten overleden en Johannes Hendrik Verbogen is te Asten op 17-12-1782 overleden.

Zoon Johannes Jansen Verbogen is geboren te Heel op 02-08-1738 en op 20-01-1765 te Asten getrouwd met Maria Hendriks van de Mortel, geboren te Asten op 08-01-1738 als dochter van Hendrik Peters van de Mortel en Helena Jacobs van Hugten (zie Voormalig huis G868):

04

Het gezin van Johannes Jansen Verbogen en Maria Hendriks van de Mortel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus Asten 23-01-1766 Asten 14-02-1802
Hendrica Thomas Hendriks
Asten 12-02-1847 zie Voormalig huis G868
2 Petrus Asten 06-11-1768 Kind Asten ±1768
3 Johannes Asten 01-10-1771 Asten 29-01-1797
Johanna Jansen Gorissen
Asten 19-05-1845
4 Johanna Asten 30-08-1772 Kind Asten ±1772
5 Leonardus Asten 03-10-1774 Weert 26-04-1811
Elisabeth Venner
Weert 17-04-1839
6 Petrus Asten 08-12-1778 Nederweert 10-04-1809
Hendrina Tielen
Weert 10-10-1853
7 Johannes Henricus Asten 07-04-1785 Kind Asten ±1785

Johannes Jansen Verbogen is tevreden met het erfdeel dat hij van zijn schoonouders heeft gehad:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 3; 24-07-1775:
Jan Verboogen de jonge getrouwd met Maria, dochter Hendrik van de Mortel en Helena Jacobs van Hugten, in de Wolfsberg. Zijn schoonouders hebben bij testament de dato 07-01-1749 bepaald dat de langstlevende de vaste goederen in togte zou blijven bezitten en als kind of kinderen tot huwelijk of meerderjarigheid komen deze een behoorlijke uitzet naar de staat des boedels zullen ontvangen in plaats van de legitieme portie. Jan Verboogen verklaart deze uitzet ten volle ontvangen te hebben en dat het beter is zo nu en dan een sommetje te genieten dan het onzekere van de vaste goederen af te wachten. Mede-comparant, Hendrik van de Mortel nu getrouwd met Catalijn Teunis Jansen waarbij twee kinderen, Gerrit en Pieter, verkoopt nu aan deze kinderen 1⁄8e deel in huis, land en groes zijnde dit deel 6 lopense. Koopsom ƒ 150,-.

In het huizenquohier over de periode 1776-1803 is zijn vader eerst nog eigenaar en na diens overlijden is Johannes Jansen Verbogen, alias den jongen, eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 15 Wolfsberg Bewoners nummer 15 Wolfsberg
1776 Jan Verbogen Jan Verbogen den jongen
1781 Jan Verbogen den jongen Jan Verbogen den jongen
1798 Jan Verbogen den jongen Jan Verbogen den jongen, Antonij Boumans
1803 Jan Verbogen Jan Janse Verbogen

In 1803 verdelen Johannes Jansen Verbogen en zijn zwager Jan Antony Bouwmans de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 6; 21-06-1803:
Jan Verbogen en Jan Antony Bouwmans. Zij verdelen hun vaste goederen in de Wolfsberg.
1e lot krijgt Jan Verboogen huis, hof en aangelag, waar hij woont groot 38 roeden; de helft van de Kamp geheel 2 lopense; land de korte Seylkens 1 lopense 21 roede; land de Wanbraake 1 lopense 20 roede; land Hoogenakker 44 roede; land Logtenakker 1 lopense; groes de Haseldonk 1 lopense 41 roede; groes de Haaseldonk 3 lopense 27 roede. Belast met de helft van ƒ 5-6-0 per jaar aan den Armen van Asten; de helft van ƒ 0-18-0 per jaar aan het Gemene Land.
2e lot krijgt Jan Antony Bouwmans huis, hof en aangelag 2 lopense 47 roede; de helft van de Kamp geheel 2 lopense; land Bergakker 49 roede; land Bruysteman 1 lopense 24 roede; land Hoogenakker 44 roede; groes de Haaseldonk 1 lopense 38 roede. Belast met de helft van ƒ 5-6-0 per jaar aan den Armen van Asten; de helft van ƒ 0-18-0 per jaar aan het Gemene Land.

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 112 verso; 21-06-1803:
Jan Verbogen verkoopt aan Jan Jansen Verberne land den Logtenakker 1 lopense. Koopsom ƒ 38,-.

Maria Hendriks van de Mortel is op 24-07-1804 te Asten overleden en Johannes Jansen Verbogen is op 22-11-1808 te Asten overleden. Daarna verdelen zijn kinderen de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 132a; 20-12-1808:
Jan Verbogen, Hendrik Verbogen, Leendert Verbogen en Pieter Verbogen. Zij verdelen de hen competerende goederen. 1e lot krijgt Jan Verbogen, huis en erf in de Wolfsberg; land de Kamp 1 lopense; groes het Aangelag 38 roede; land korte Seylkens 1 lopense 21 roede; land Wanbrake 1 lopense 20 roede; land Hogenakker 44 roede; groes Haseldonk 1 lopense 41 roede; groes de Hazeldonk 3 lopense 17 roede. De overige comparanten krijgen elk ƒ 20,- uitgekeerd door de ontvanger van het 1e lot.

Zoon Johannes Jansen Verbogen is geboren te Asten op 01-10-1771 en op 29-01-1797 te Asten getrouwd met Johanna Jansen Gorissen, geboren te Asten op 15-03-1760 als dochter van Johannes Henrici Gores en Johanna Joannis van Heugten:

05

Het gezin van Johannes Jansen Verbogen en Johanna Jansen Gorissen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 02-01-1798 Asten 04-02-1831
Francis van Helmond
Asten 12-06-1871 zie Voormalig huis E1044
2 Johanna Asten 16-05-1802 Asten 27-01-1837
Nicolaas van Oosterhout
Asten 17-04-1865 zie Wolfsberg 16

Johannes Jansen Verbogen erft van zijn schoonzuster (zie Voormalig huis B384):

Asten Rechterlijk Archief 132a; 21-09-1809:
Willemina Gooris weduwe Jan Hendriks, testeert.
ƒ 100,- aan den Armen van Asten uit te zetten à 3% aan Jan Janse Verboogen bij wie testatrice thans inwoont het kapitaal moet blijven staan gedurende het leven van Jan Janse Verboogen.
ƒ 50,- en de beste deken aan Jan Janse Verboogen voor zijn goede zorgen.
Erfgenamen worden: Hendrik Gooris, haar broeder, Pieter Marcelis Adriaans de zoon van wijlen haar zuster Josyna Goris.

Asten Rechterlijk Archief 107a; 02-03-1810:
Jan Janse Verboogen is schuldig aan den Grooten of Gemeinen Armen van Asten ƒ 100,- à 3%. De penningen zijn gekomen uit de nalatenschap van wijlen Willemina Goris weduwe Jan Hendriks.

Johanna Jansen Gorissen is op 06-04-1829 te Asten overleden en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Johannes Jansen Verbogen:

Kadaster 1811-1832; G830:
Huis, schuur en erf, groot 02 roede 61 el, dorps Wolfsberg, klassen 10.
Eigenaar: Jan Verbogen.

06

07

Johannes Jansen Verbogen is op 19-05-1845 te Asten overleden. Volgens de kadastrale legger is het huis rond 1848 afgebroken en het erf overgenomen door dochter Johanna Verbogen, die in het nevenstaande huis met kadasternummer G829 (zie Wolfsberg 16) woont.

Overzicht bewoners

Hoeve op Wolfsberg
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1709 Jan Vrients Asten ±1660 Jan Vrients Asten ±1660
1727 weduwe Jan Vrients Asten ±1662 weduwe Jan Vrients Asten ±1662
Wolfsberg huis 15
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 kinderen Jan Vrients Asten 13-08-1692 kinderen Jan Vrients Asten 13-08-1692
1741 kinderen Jan Vrients Asten 13-08-1692 kinderen Jan Vrients Asten 13-08-1692
1746 Lijneke en Maria Jan Vriens Asten 05-07-1702 Lijneke en Maria Vriens Asten 05-07-1702
1751 Lijneke en Maria Vriens Asten 05-07-1702 Jan Verbogen Someren ±1700
1756 Lijneke en Maria Vriens Asten 05-07-1702 Jan Verbogen Someren ±1700
1761 Jan Verbogen Someren ±1700 Jan Verbogen Someren ±1700
1766 Jan Verbogen Someren ±1700 Jan Verbogen Someren ±1700
1771 Jan Verbogen Someren ±1700 Jan Verbogen Someren ±1700
1776 Jan Verbogen Someren ±1700 Jan Verbogen den jongen Heel 02-08-1738
1781 Jan Verbogen den jongen Heel 02-08-1738 Jan Verbogen den jongen Heel 02-08-1738
1798 Jan Verbogen den jongen Heel 02-08-1738 J Verbogen den jongen, A Boumans Heel 02-08-1738
1803 Jan Verbogen Heel 02-08-1738 Jan Janse Verbogen Heel 02-08-1738
Kadasternummer G830
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G830 1829-1845 Johannes J Verbogen Asten 01-10-1771
Wolfsberg
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1804 Johannes J Verbogen Heel 02-08-1738 Maria H van de Mortel Asten 08-01-1738 24-07-1804
1804-1808 Johannes J Verbogen Heel 02-08-1738 met kinderen 22-11-1808
1808-1829 Johannes J Verbogen Asten 01-10-1771 Johanna J Gorissen Asten 15-03-1760 06-04-1829
1829-1845 Johannes J Verbogen Asten 01-10-1771 met kinderen 19-05-1845
1845 huis is afgebroken

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 30 september 2021, 19:29:01

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen