logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G854

Op basis van onderstaande archiefstukken is een reconstructie gemaakt van de voorouders van de familie Voermans die veelal op de Wolfsberg hebben gewoond en geboerd en waarvan een tak ook de naam 'van de Loverbosch' heeft aangenomen.

Philips Philipssen van de Berch is geboren rond 1510 als zoon van Philips van den Berch en Margaretha. Hij is rond 1535 getrouwd met Elisabeth en hieronder het gezin van Philips Philipssen van de Berch en Margaretha:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Barbara Asten ±1536 Asten ±1558
Franciscus Willems Verrijt
Asten ±1563
Joost Joost Verlynden
Asten ±1614 zoon Willem
dochter Mechteld
zie Julianastraat 2
2 Maria Asten ±1540
3 Franciscus Asten ±1545 Asten ±1575
Meriken
Asten ±1600
4 Margaretha Asten ±1550 Ongehuwd Asten ±1600

Onderstaand archiefstuk beschrijft de ouders en broer Frans van Philips Philipssen van de Berch:

Asten Rechterlijk Archief 60 139; 16-09-1536:
Frans Philipszoon van den Berch heeft vertegen op alzulk goed, roerend en onroerend, dat dezelfde Frans was aangestorven vanwege Philip sijn vader en Margareta zijn moeder en dat tot behoef van Philip zijn broeder.

Philips Philipssen van de Berch koopt eeen stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 60 folio 152 verso; 02-09-1538:
Willem Daniel Willemszoon verkoopt aan Philip Philipszoon van den Berch een ewsel int Lielder naast Jacop Bollen. Vrij behalve 13 stuiver min een half oort, stuivers in die Bosponden die men ten Bosch schuldig is te gelden.

Philips Philipssen van de Berch belooft te betalen:

Asten Rechterlijk Archief 63 folio 14; 03-1554:
Philip Philipszoon van den Berghe belooft aan Gelis Daniels Willemszoon de som van 56 gulden te betalen.

Philips Philipssen van de Berch was vorster in Asten:

Asten Rechterlijk Archief 63 folio 96 verso; 05-12-1554:
Voor ons schepenen is verschenen Philips van den Bergh vorster van deze bank te Asten. Philip heeft op zijn eed, die hij aan sheren hand gedaan heeft, verklaart inzake zekere ondervragingen van wege Gerard van Brey, pachter van de impost onzer Heer den Keyser, gedaan voor de schepenen aangaande zekere executie die hij als vorster op Joest van de Ghoer gedaan zou hebben en waarop hij de vorster voornoemd op zijn eed getuigd heeft dat hij Joest van de Ghoer niet verder meer zal richten inzake den leesten gebrauw ende want dan goettelyck en behoerlyck is, der waerheyt getuigenis te geven byzonder als men daertoe wettelyck word verzocht. Zo hebben wij schepenen van Asten Jan Jacops,Jan Thielen,Aert van Otterdijck, Bonaventura Verweyden, Peter Vereynseldonck, Aert Philips Verrijt en Lenart Bottelmans hier beneden van letteren van certificatie gehangen onzen gemeynen zegel ons schependoms. Gegeven 5 dagen in december 1555.

Philips Philipssen van de Berch koopt een huis dat eerder aan Henrick Jacobs heeft toebehoort in ruil voor een cijns:

Asten Rechterlijk Archief 63 folio 97 verso; 20-12-1554:
Heer Gasper Aert Dirck Heynen verkoopt aan Philip van den Bergh een huis met erfenis daarbij, zoals dat Heer Jaspar van de erfgenamen van Heer Henrick Jacops zaliger gekocht had.

Asten Rechterlijk Archief 63 folio 93 20-12-1554:
Philip van den Bergh verkoopt aan Heer Gasper Aert Dirck Heynen een jaarcijns van 32 1⁄2 stuivers tot Lichtmis uit zijn huis met toebehoren, ene zijde Jan Tielen, andere einde de straat, ene einde de koper, andere einde de straat.

Philips Philipssen van de Berch verkoopt een ander huis:

Asten Rechterlijk Archief 63 folio 104 verso; 16-01-1555:
Philips van den Berghe verkoopt aan Henrick van de Cruys een huis, hof en hofstad int dorp, ene zijde de verkoper, andere zijde de straat, ene einde Ceel die Keymster, ander einde de verkoper. Vrij behalve jaarlijks 3 vaten rog.

Elisabeth, de vrouw van Philips Philipssen van de Berch, is waarschijnlijk rond 1652 overleden en het lijkt er op dat Philips Philipssen van de Berch nog is hertrouwd met Gheeraerde, getuige onderstaand archiefstuk:

Asten Rechterlijk Archief 61 folio 32 verso; 31-03-1556:
In alder manieren hiernae volgende soe heeft Heer Jan Aerts Bruynen goet van verstande al was hij cranck van lichaem gemaect ende gheordineert sijnen utersten wille ende testament ende alle voergaende testamenten of voerwaerden teniet gedaen of hij die gemaect hadde. Hij maect Gheeraerde Philips van den Berghe wittige huysvrouwe het bedde daer hij op slaept met allen sijnen toebehoerten ende metten koetsen daer hij op alaept ende dat om sekeren dienst die Gheeraerde hem gedaen heeft ende nog dagelics doende is. En maect die selve testateur Gheraerde die huysvrouwe Philipsen van den Berghe den besten cooperen pot ende den grooten ketel die noch tot Meyl staen en voer ut voer den goetwilligen dienst die sij hem doende is ende gedaen heeft ende noch den wijnstoop van twee kannen oock voer ut.

Philips Philipssen van de Berch verkoopt het huis dat eerder aan Henrick Jacobs heeft toebehoort in ruil voor een cijns:

Asten Rechterlijk Archief 61 folio 40 verso; 04-05-1557:
Philips van den Berghe verkoopt aan Henrick Henricks Batenzoon een huis, hof en hofstad en erfenis daarbij int dorp, ene zijde Jan Theeuwens, andere zijde Henrick Thomaes van de Cruys, ene einde Matheus Jan Geraerts, andere einde de straat. Met alle schepenbrieven die Philips daaraf heeft waarmede die erfgenamen van Heer Henrick Jacops dit huis aan Philips verkocht hadden.

Asten Rechterlijk Archief 61 folio 41; 04-05-1557:
Henrick Henrick Batenzoon verkoopt aan Philips van den Berghe een cijns van 3 gulden met de brieven. Deze cijns had Frans Henrick Peterszoon eertijds verkocht gehad aan Jen de huisvrouw van Henrick Baten en was Henrick ten deel gevallen in een erfdeling tegen de andere erfgenamen van Henrick Baten en Jen zijn vrouw.

Philips Philipssen van den Berch verkoopt een stuk land en een cijns:

Asten Rechterlijk Archief 63 folio 62 verso; 05-07-1558:
Philip Philipszoon van den Berghe verkoopt aan Gielis Danielszoon van den Eynde een stuk land aan Voerselen naast Anna Jans dochter van Rut; een erfelijke cijns van 34 gulden op Lichtmisdag uit zijn huis, hof, hofstad en erfenis, aan gheen Langstraet, ene zijde Gielis Danielszoon van den Eynde, andere zijde Bonaventure Verweyden, ene einde de straat.

Philips Philipssen van den Berch is voor 1585 overleden, getuige onderstaand archiefstuk waar voor het eerst zijn erfgenamen worden genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 66b folio 23; 25-11-1584:
Gelden Goerts Hanenssoen verkoopt aan Meester Heer Frans van der Weyden en Meester Heer Ambrosius zijn broer een rente van 35 gulden en 10 stuiver uit een huis, hof en aangelag in de Wolfsberch; groese en heytvelt met stuk land daarbij naast de erfgenamen Philips van de Berghe cum suis.

Zoon Franciscus Philipsen is geboren te Asten rond 1545 en rond 1575 getrouwd met Meriken en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Philippus Asten ±1576 Asten ±1605
Peerken Teunis Loomans
Asten ±1630 zie ook Voormalig huis E1033
2 Judocus Asten ±1578 Asten ±1605
Jenneken
Asten ±1636 zoon Franciscus*
(zie Bergweg)

* zijn kleinkinderen hebben de achternaam van de Loverbosch aangenomen

In onderstaand archiefstuk staan de kleinkinderen van Philips Philipssen van den Berch als erfgenamen:

Asten Rechterlijk Archief 67a folio 5 verso; 27-02-1614:
Willem Frans Willems, Daniel Frans Coolen getrouwd met Mechtelt ter eenre en Philip en Joost, zonen Frans Philipsen. Zij verdelen de nagelaten goederen van Philips van den Berch en Elisabeth, zijn vrouw hun grootouders. En voorts van hun ouders en Margariet, hun moeyen.
1e lot krijgen Willem en Daniel huis, en hofstad in de Langstraet, ene zijde Joost Frans Philips, andere zijde en ene einde Tielen Tielens, andere einde de straat; land op den Dungen; land en groes int Lielder; een campken int Lielder; groes int Lielder. Belast met derdehalf hoen grondcijns; 4 vat rogge per jaar aan Gijsbert Bax te 's Hertogenbosch; 15 stuiver per jaar aan Anneke, dochter Jan Gelis; 12 stuiver 2 ort 5 penningen per jaar.
2e lot krijgt Joost land en het huis daarbij aen de Langstraet, ene zijde de delers, andere zijde en ene einde Joost, andere einde straat; land aent Lielder; land aldaar; dries aldaar; land aen de Langstraet; campken int Lielder; euselken. Belast met 2½ gulden per jaar aan Anneke, dochter Jan Gelis; 7 vat rogge per jaar aan Gijsbert Bax.
3e lot krijgt Philips land aen de Langstraet; hooibeemd int Lielder. Belast met 20 stuiver per jaar aan den Heilige Geest van Asten; noch 12½ stuiver en 5 penningen.

De twee zonen van Franciscus Philipsen hebben het aan de stok met de gouverneur van Grave en later met de gemeente Asten:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 27-06-1635:
Joost Frans Philipssen en Philips, zonen wijlen Frans Philipssen, aanleggers contra het Corpus van Asten, gedaagden.
In 1625 zijn ruiters uit Grave hier gekomen om beslag te leggen op de paarden van Joost en Philips Franssen ter zake dat zij op weg waren naar Grave met onvrij goederen. Joost cum suis hebben op eigen gezag de vrij schutten opgeroepen, zonder hierin de autoriteiten te kennen, en de ruiters achtervolgd en daarop schietende. De gouverneur van Grave heeft dit zeer hoog opgenomen en Joost en Philips opgeroepen zich bij hem te verantwoorden. De gemeente heeft een en ander overgenomen, met dien verstande, dat alle te maken kosten voor rekening van Joost en Philips zouden komen. Een en ander is ook zo gegaan zie brief 08-03-1625 en de quitantie. Welcke geloofte Joost en Philips gheensints hebben gedaen noch willen gedoghen en hadden sij nyet onclaer geweest ende haer selven schuldigh gekent.
Verwonderende haer gedaeghde seer grootlijcx d'obstinate ende botte stouticheyt der aenleggers dat sij soo stout ende onbeschaempt derven weesen wederom te eysschen de penninghen dewelcke sij ter saecke van desen hebben gegeven. De gedaagden worden persoonlijk aangesproken, alsof zij het geld zelf ontvangen hebben en tot eigen profijt gebruikt. Zij hebben het geld ten bate van de gemeente gebruikt zoals blijkt uit het bijgevoegde biljet. De aanleggers hebben geen redenen tot klagen, nog om over te gaan tot deze ongefundeerde actie want sij hebben noch nyet halff genoch gegeven, maer insiende die Heeren Schepenen, hun ongeluck hebben hen ten lesten tevreden gehouden met ƒ 187,-.
Aangetoond kan echter worden dat de gemeente er ettelijcke honderden aan te kort komt. Specificatie van ontvangsten en uitgaven van de penningen van Joost en Philips Philipssen:

Ontvangen ƒ 187,-
Uitgave te Breda ƒ 112,-
Aan de Scholaster te Sint Oeden Rode ter redemptie van een rente ƒ 75,-
Totaal ƒ 187,-

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 27-06-1635:
Extract uit schepenprotocol van Asten de dato 08-12-1625. Philips en Joost Frans Philipssen, gebroeders, beloven alle kosten en verteringen te betalen die gedaan zijn en nog te doen ten huize van schout en secretaris door schepenen en trompetter die brieven gebracht heeft van Stakenbroeck, gouverneur van Grave terzake van het nalopen van de schutten alhier. De seven ruyteren executie gedaen hebbende op de geloveren mits hij op de baene hadde gevaeren. Zij zullen ook de schout en secretaris kosteloos houden van de beloften die zij zullen doen te Grave, ter aflossing van hun geexecuteerde paarden. Naschrift 16-03-1633 Joost Philipssen heeft zijn kosten voldaan, 29-03-1633 weduwe Philips Franssen heeft ook haar kosten voldaan.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 27-06-1635:
Extract 04-01-1626. Is voorgesteld aan de Heer van Asten, om te voorkomen dat de dreigende executie door die van de Grave terzake van enige schutten die alhier met de wapenen zijn gevolgd wordt uitgevoerd. De ruiters hebben de paarden van Joost Philipssen in beslag genomen en weggevoerd.

Zoon Philips Frans Philipsen, geboren te Asten rond 1576, is rond 1605 getrouwd met Peerken Teunis Loomans en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonius Asten ±1606 Asten ±1630
Meriken
Asten ±1650 kinderen Aert
en Elske (zie Voormalig huis G390)
2 Catharina Asten ±1608 Asten ±1632
Johannes Aert Daendels
Asten ±1642
Dirck Peeters
Asten 21-08-1693 zie ook 't Hoekske 8
3 Franciscus Asten ±1610 Asten ±1635
Elisabeth Joosten van Weert
Asten ±1647
Catharina Geldens
Asten 24-11-1681 zie ook Voormalig huis E1033
4 Anna Asten ±1612 Asten ±1634
Godefridus Goortsen
Asten ±1665 zoon Antonis
5 Petrus Asten ±1614
6 Thomas Asten ±1616 Asten ±1640
Maria Aert Laurenssen
Asten ±1645
Maria Thielen Dirck Duyssen
Asten 15-11-1676 zie Voormalig huis E1083

Philippus Frans Philips koopt een huis in de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 67a folio 60; 30-06-1615:
Jan Herman Daniels voor de helft dit mede voor Lambert, zijn broeder voor ¼e deel en Severijn Anthonis getrouwd geweest met Yda dochter Hermans voor hun zoon Thonis Severijns. Zij verkopen aan Philips Frans Philips huis, hof, land in de Wolfsberch, ene zijde en einde de straat, andere zijde erfgenamen Dries Berten; andere einde de Heer van Asten; land naast Gelis Jan Willems. Belast met 15 vat rogge per jaar.
Naschrift: 02-09-1616 Philips geloofft te betaelen Anthonis Severeyns als tot sijnen mundige dagen sal sijn gecomen om te vertijden de somme van 20 gulden.

Philippus Frans Philips is rond 1630 overleden en Peerken Teunis Loomans is rond 1635 overleden. De kinderen verdelen de goederen:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 32a; 16-04-1635:
Peter Philips Frans Philipssen, Jan Aert Daendels getrouwd met Catharina, Goort Goortssen getrouwd met Anneke verkopen aan Anthonis en Frans Philipssen, hun broeders en zwagers, hun deel in groes off Nyeuwe Erffs aent Broeck

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 32; 16-04-1635:
Frans Philips Frans Philipssen, Anthonis Philips Frans Philipssen, Peter Philips Frans Philipssen, Jan Aert Daendels getrouwd met Catharina, Goort Goortssen getrouwd met Anneke. Zij verdelen de hun toebedeelde goederen.
1e lot krijgen Anthonis en Frans de schuur en de helft van den dries en hof in de Wolfsberch, ene zijde de moeder van de delers, andere zijde de straat, ene einde Mathijs Tijssen van den Hove; land den Buckensman; den Gruenenecker; land den Gruenecker.
2e lot krijgen Peter en Jan Aert Daendels den Hermanuscamp
3e lot krijgt Goort hooiveld in de Haseldonck
Belast met ƒ 136,- aan de weduwe Gijsbert Bacx te 's Hertogenbosch; ƒ 5,- per jaar aan Heer Dirck Verhoeven als rector van het Onze Lieve Vrouwen-altaar.

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 70; 14-02-1636:
Anthonis Philipssen verkoopt aan Frans Philipssen, zijn broeder, zijn deel in schuur en aangelag in de Wolsberch, ene zijde en einde de straat, andere zijde Gelden Gielis getrouwd met Peerken Philipssen, andere zijde Mathijs Tijssen van den Hove.

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 70; 14-02-1636:
Anthonis Philipssen en Frans Philipssen, gebroeders, verdelen de door hun moeder nagelaten goederen.
1e lot krijgt Anthonis land den Buckinxhoff.
Zij verdelen verder den Gruenacker aan den Wolsberch; land den achtersten Gruenacker aan den Wolsberch; groes het Nieuwvelt midden door te delen.

Zoon Franciscus Philipsen is geboren te Asten rond 1610 en rond 1635 te Asten getrouwd met Elisabeth Joosten van Weert, geboren te Asten rond 1608 als dochter van Joost Jan Willems en Catharina (zie Voormalig huis C1323). Hieronder het gezin van Franciscus Philipsen en Elisabeth Joosten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Peerken Asten ±1635 Asten 16-11-1657
Marten Gerits Doensen
Asten 27-09-1676 zie Voormalig huis G663
2 Philippus Asten ±1636 Asten 04-03-1659
Elisabeth Claessen
Asten 19-12-1722 zie Voormalig huis C1323
3 Judocus Asten 04-09-1637 Asten ±1660
Petronella Huybers
Asten 15-11-1715
4 Judoca Asten ±1639 Asten ±1665
Judocus Dielis van Heugten
Asten 11-02-1703

zie Voormalig huis E128

5 Petrus Asten ±1640 Asten 15-10-1673
Maria Jansen
Asten 11-11-1723

zie ook Slotweg 4
dochter Helena (zie Voormalig huis G640 en G641)
dochter Elisabeth (zie Voormalig huis B409)

6 Henrica Asten ±1641
7 Engelberta Asten 24-10-1643 Asten 02-02-1664
Frans Marcelis Berckers
Asten 19-10-1715 zie Voormalig huis G852
en Voormalig huis G854
8 Antonius Asten 24-10-1643 Asten 26-11-1678
Anna Peters Jannes
Asten 15-01-1708 zie ook Voormalig huis G857

Elisabeth Joosten van Weert is rond 1645 te Asten overleden en Franciscus Philipsen (Voermans) is nog rond 1647 te Asten hertrouwd met Catharina Geldens; voor zover bekend zijn er geen kinderen uit dit huwelijk geboren.

Franciscus Philipsen erft een huisje van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 9 verso; lesten februarij 1654:
Dirck Joosten, Cornelis Joosten, Dielis Joosten, Frans Philipsen, getrouwd geweest met Lijsken Joosten, namens hun kinderen, Hendrick Bernarts momboir van de onmondige zoon van wijlen Joost Joosten, Goort Wouters, mulder te Zomeren als momboir van de vier onmondige kinderen van wijlen Willem Joosten. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun vader en grootvader Joost Jan Willems.
4e lot krijgt Frans Philipsen het klein huiske en aangelag in de Wolsberch, ene zijde de delers, andere zijde en ene einde de straat, andere einde Meester Mathijs van den Hove; land de helft van den Dungen 3 copse; land ter plaatse voorschreven 32 roede; land 't Hoochvelt op de Heesackers 1 lopense 8 roede; groes de helft van aen den Bruynenweert geheel 2 lopense; driesveld de helft daarvan geheel 3 copse.

De nog onverdeelde goederen uit de erfenis van vader Philips Frans Philipsen worden verdeeld en het huis komt in handen van Franciscus Philipsen:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 17; 04-07-1654:
Frans Philipsen, Dirck Peeters getrouwd met Catalijn, dochter Flip Fransen en Peerken Teunis, Goort Goorts getrouwd met Anneken Philipsen, dochter Flip Fransen en Peerken Teunis, Aert Teunis en Elsken Teunis, zuster en broeder. Allen erven van Philips Fransen, hun vader en grootvader. Zij delen, ieder voor ¼e deel, zijn nagelaten goederen.
1e lot krijgt Frans land in de Wolsberch 3 lopense. Deze ontvanger zal ƒ 50,- betalen aan de wederdelers ten behoeve van de beterschap.
2e lot krijgt Dirck de helft in het huis, hof, hofstad en land aen de Wolsberch, ene zijde en einde Frans Philipsen, andere zijde en einde Wouter Geven cum suis; de helft in een hooiveld in de Haseldonck geheel 5 lopense; de helft in een eeuwselveld de Papendonck 6 lopense. Belast met de helft van de cijns die in het gehele goed staat, met uitzondering van de cijns die in de Appert staat; de helft van 100 daalder aan rentmeester Daendels; de helft van ƒ 300,- aan Jan Beckx, te Helmont; de helft van ƒ 150,- aan Jacobus van den Boomen, pater te Ommel; de helft van 8 vat rogge per jaar aan de Tafel van den Armen te Asten; de helft van een half vat rogge per jaar aan de Kerk van Asten; de helft van een half vat rogge per jaar aan de Kusterye van Asten; de helft van een half vat rogge per jaar aan de Pastorye van Asten.
3e lot krijgt Goort land den Appert in de Wolsberch 3 lopense.
4e lot krijgen Aert en Elsken de helft in het huis, hof, hofstad en land aan de Wolsberch, ene zijde en einde Frans Philipsen, andere zijde en einde Wouter Geven; de helft in een hooiveld in de Haseldonck geheel 5 lopense; de helft in een Euselveld de Papendonck 6 lopense. Belast met: de helft van de cijns uit het gehele goed gaande met uitzondering van de cijns die in de Appert staat; de helft van 100 daalder aan rentmeester Daendels; ƒ 300,- aan Jan Bex, te Helmont; ƒ 150,- aan Jacob van den Boomen, pater te Ommel; 8 vat rogge per jaar aan de Tafel van den Armen te Asten; ½ vat rogge per jaar aan de Kerk van Asten; ½ vat rogge per jaar aan de Kusterye van Asten; ½ vat rogge per jaar aan de Pastorye van Asten.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 30; 17-02-1655:
Dirck Peeters getrouwd met Cathalijn, dochter Philips Fransen en Peerken Teunis, Aert Teunis, Peeter Willems getrouwd met Elske Teunis. Zij verkopen aan Frans Philipsen huis, hof, hofstad en land in de Wolsberch, ene zijde en einde de koper, andere zijde en einde Wouter Geven cum suis; hooiveld de helft in de Haseldonck deze helft is 5 lopense; eeuwselveld in de Papendonck 6 lopense; hun deel in de erfrentebrieven die zij samen met de koper, te Someren bezitten en hen zijn aangekomen van Teunis Teunisse Loomans, grootvader van de verkopers. Koopsom ƒ 300,- te weten ƒ 150,- aan Dirck Peeters en ƒ 150,- aan Aert Teunis en Peeter Willemse, ieder de helft.

Hier wordt voor het eerst in de archieven de naam Voermans gebruikt voor Franciscus Philipsen:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 35; 01-09-1655:
Frans Philips Voermans verkoopt aan Meester Anthony Daendels een rentebrief van ƒ 6,- per jaar de dato 12-01-1635 ten laste van Willem Reynders en ten bate van Jelis Jan Willems, gewezen oom van Lijsken Joosten, vrouw van de verkoper. Hen aangekomen bij versterf van Willem Reynders.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 93; 19-02-1659:
Laurens Volders verkoopt aan Frans Philips Voermans land in de Wolsberch 3 copse. Belast met 2 denier per jaar aan de Heer van Asten.

Aan de kinderen van Frans Philipsen worden grote stukken grond in de Wolfsberg verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 212 verso; 07-04-1664:
Meester Matijs van den Hove verkoopt aan de kinderen van Frans Philipsen hooiveld den Bynder in de Wolsberch 8 lopense, de koper zal gehouden zijn door de beemd te laten wegen; een beemd van Anneken, weduwe Bonaventura Matijssen, gelegen in den Bruynenweert; een beemd van Willem Dirck Chielen ter plaetse voorschreven; een beemd van Frans Joost Fransen ter plaetse voorschreven. Koopsom ƒ 650,-.

Zoon Antonis is borgemeester van Sint Jan geweest:

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 347; 21-06-1679:
Borgemeesters Sint Jan 1679-1680 Joost Joost Roefs en Antonis Frans Philips. Setters Hendrick Canters en Hendrick Jan Canters.

Catharina Geldens is op 21-11-1677 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1680 staat het huis op naam van schoonzoon Frans Marcelus:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 36:
Frans Marcelus.

In 1680 maakt Franciscus Philipsen zijn testament op:

Asten Rechterlijk Archief 81; 16-03-1680:
Frans Philipsen, aan de Wolfsbergh, testeert. Hij wil persisteren bij zijn voorgaande testament gemaakt bij Catalijn, zijn vrouw de dato 11-12-1674 waarbij blijkt dat hij, testateur, heer en meester is gemaakt. Hij maakt bij prelegaat ƒ 70,- à 5% aan zijn zoon Peeter Frans Philipsen, een terugbetaling van een lening; ƒ 200,-, vooruit te betalen, aan zijn zoon Anthonis. Dit omdat deze bij hem gewoond heeft en het werk heeft gedaan. En ook omdat hij borgemeester is geweest, waardoor de andere kinderen van het borgemeesterschap zijn ontlast. Ende hij, Antonis, is aannemende tot sijnen lasten ende sijne andere broederen en susteren is onlastende, cost- en scadeloos te indemneren. Nog aan Antonis, zijn zoon, vooruit te geven ƒ 125,- omdat hij geen uytsetsel heeft gehad als de andere; ƒ 35,- wegens een geleverde koe en geleend geld. Zijn kinderen worden als enige erfgenamen benoemd. Dit merck heeft gestelt Frans Flipsen.

Franciscus Philipsen is op 24-11-1681 te Asten overleden en hieronder zijn begraafakte:

01

Zoon Antonius Fransen Voermans, geboren te Asten op 24-10-1643 is op 26-11-1678 te Asten getrouwd met Anna Peters Jannes, geboren te Asten op 20-06-1650 als dochter van Petrus Jannes Teus Aerts en Elisabetha Mathijssen:

Conjuncti sunt matrimonio Antonius Fransen et Anna Peeters; testes Ambrosius de Groot et Mathias Jansen.

In huwelijkse echt gebonden Antonius Fransen en Anna Peeters; getuigen Ambrosius de Groot en Mathias Jansen.

02

Het gezin van Antonius Fransen Voermans en Anna Peters Jannes:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 24-06-1679 Kind Asten ±1679
2 Antonius Asten 31-07-1680 Someren 13-02-1707
Christina Peter Verhoijsen
Asten 26-01-1755 zie zie Burgemeester Frenckenstraat 47
en Wolfsberg 16
3 Gertruda Asten 16-03-1682 Asten 30-01-1708
Paulus Thomas Hoefnagels
Asten 15-08-1715 zie Voormalig huis G857
en ook Voormalig huis G852
4 Petrus Asten 03-12-1684 ±1716
Maria Joosten Verberne
Asten 31-08-1727
Maria Jansse
Asten 17-05-1744
Johanna Peter Bollen
Asten 23-09-1747
5 Franciscus Asten 17-01-1688 Kind Asten ±1688
6 Franciscus Asten 11-12-1688 Ongehuwd Asten 10-05-1731

In 1680 erft Antonius Frans Philipsen ook nog een schuur van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 28 verso; 21-02-1680:
Jan Peters getrouwd met Merie Peters en daarbij een zoontje met name Mathijs Jansen geassisteerd met Rut Mathijssen, Margreta Peters, Philips Dircx getrouwd met Lijneke Peters, Anthonis Frans Philipsen getrouwd met Anna Peters, Mathijs Peters, Anthonis Peters. Allen kinderen van wijlen Peeter Jan Aerts en Elisabeth Mathijssen. Zij verdelen de nagelaten goederen.
4e lot krijgt Antonis Peters de helft van de schuur en schop met het aangelag; land Lijn Verheyenacker 1½ lopense; de helft van Turiscampke naast het Smitsevelt; het Hoecxken op de Lochte de halve Grootenecker geheel 4½ lopense; Baasseackerken 5 copse; den Hoeck en het Clevervelt neffens Jan den Hemel geheel 5½ lopense.

Antonius Frans Philipsen dreef handel buiten Asten:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 132; 15-01-1703:
Paspoort voor Antonis Frans Philipsen, geboren en wonende te Asten, tot verrichting van sijn affaires buyten Asten. 

Bij de verpondingen van 1707 en 1709 staat het huis op naam van Antonius Frans Voermans, die op 15-01-1708 te Asten komt te overlijden. De verpondingen van 1713 lopen al vooruit op de overgang naar zoon Peeter Antonis Franssen:

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 20 verso:
Antonij Frans Voermans. ƒ 0-12-0.

Verpondingen 1709 XII-4 folio 23:
Antonis Frans Voermans. 1-12 ½ - ƒ 0-6-4.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 79:
Peeter Antonis Franssen.
Van de weduwe Toni Fransen Verbeek.
Aan Antoni Voermans.
Van de weduwe Joost Doense.
Van Francis Voermans. In de bede ƒ 4-14-4.

Een voorval, waarbij zoon Frans Antonis Philipsen, die lid is van het Wolfsbergs rot (buurtschap), weigert om het leer van de galg te halen om een dief te straffen:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 107; 17-05-1715:
Schepenen van Asten verklaren, dat op de dato ingevolge seeckere sententie van schepenen alhier, de dato 15 mei 1715, eenen lantloper en dieff, genaemt Jacob de Lauwe, in de wandelingh genaemt Hans Jacobs met de coorden gestraft sullende werden. Tot assistentie van onsen drossard, die sonder roem gesproocken niet alleen in dese, maer in alle ondeugentheden te straffen alle devoiren en vigilantie is gebruyckende, waren geciteert uyt ider huys een man en den rinck tot het volbrengen van voorschreven executie gesloten wesende door de ingesetenen en de executie volbragt sijnde. Soo versogte den drossard als slaende eerst de hant aan de leer van de galg, dat de ingesetenen aldaer present, vermits die leer, hem drossard, te swaer was, hem gelieffde te assisteren, maer in tegendeel niettegenstaende dat menighvuldige ingesetenen aldaer present en den drost, de hant aen de leer geslagen hebbende, hem niemant der ingesetenen heeft willen helpen. Waerop den drost, met goetvinden van ons, schepenen, aen de rotmeesters aenseyde, dat sij, rotmeesters, uyt ider rodt tot sijns, drossards, assistentie twee man souden hebben te commanderen. En dat aen de rotmeesters, door den ondervorster, Jacob Baessen, aengesegt sijnde, verclaren wij, dat des onaengesien niemant ter assistentie van drossardt is gecomen en hij, drossardt, aen Peeter Doenssen, inwoonder alhier, en rotmeester van 't Wolffberghsrodt gevraegt hebbende wie hij, rotmeester, gecommandeert hadde tot tgeene voorschreven dito rotmeester geseyt hadde dat hij onder andere daertoe gecommandeert hadde
Francis Tonis, ingesetenen van Asten en gehoorende onder 't rodt van de Wolffsbergh, gelijck hij rotmeester ten passere deser alnogh bekent tot tgeen voorschreven Francis Tonis ondermeer gecommandeert te hebben, hij drossard denselve Francis Tonis niet alleen iterative reysen om assistentie te doenen en de handt te leenen minnelijck heeft vermaent, maer dat niet willende helpen heeft de voorschreven drossard, vermits hij daertoe onwilligh was en bleef, geprotesteert, door welcke weygeringe alle en een ider voet en fondament gegeven is geworden gelijck oock is geschiet, dat de voorschreven drossard de leer niet conde van de galg becomen. En den drossard verlegen gelaten, sulcx dat wij, schepenen, siende de goede vrijantie van den drossard die den eersten is geweest die de handt aen de leer hadde gevlooden en van de ingesetenen geen hulp bewesen weerdende hebben wij, schepenen, tot het affnemen en opde kar leggen van de leer aen denselven drossardt onse assistentie bewesen. En want de selven drossardt vantgeen voorschreven versogte onse attestatie hebben wij deselve aen sijn Edelen niet connen off willem weygeren maer om desselfs vigilantie en goede directie ten dienste vant gemeen geerne medegedeelt om hem daervan in andere voorvallen te bedienen, soo te rede opdat de justitie niet magh comen te verslappen en den drossard, alhier, die sonder hulp van de ingesetenen geen regt of justitie can doen floreren. Was getekend Hendrick Tho Poell, president schepen, Jan Hickspoors, schepen, Symon Isbouts, schepen, Frans van Weert, schepen.

Anna Peters Jannes is te Asten op 11-02-1723 overleden en in hetzelfde jaar wordt de erfenis verdeeld, waarbij het oude huis voor het grootste deel naar zoon Peeter gaat:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 218; 07-12-1723:
Tony Tony Voermans, Peeter Tony Voermans, Francis Tony Voermans, Paulus Tomas Hoefnagels man van Geertruy Tony Voermans namens zijn dochter Antonet. Allen erven van Antony Franssen Voermans en Anneke Peeter Jannes. Zij maken, door middel van blinde loten, een scheiding en deling van de ouderlijke goederen.
1e lot krijgt Peeter de keuken, de eren often beestenstal van het oude huis, de helft van het oude huis, naast den hof, met de halve hofstad achter het huis ½ lopense; hooibeemd de agterste Haseldonck 3 lopense naast de kinderen Dirck Willems; groes Jan Bosmansvelt 6 lopense naast Tomas Hoefnagels; land den agtertsen Langenacker 2 lopense 3 copse naast Frans Goorts; land 't Brucxken 2 lopense 1 copse naast de kinderen Daandel Janssen; land den Vorstersacker 7 copse naast Peeter Kanters; land den Groenacker 1⁄2 lopense naast de kinderen Flips Franssen. Belast met ƒ 3-7-8 per jaar aan Heer Bossers; ƒ 2-0-0 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 0-2-8 per jaar aan de kerk van Asten.
2e lot krijgt Francis de schop en de schaapskooi, de halve oude schuur en de halve hofstad van het oude huis 1⁄2 lopense; land het Heufken 9 roede naast Tomas Hoefnagels; een wortelvelt over de weg 5 roede naast de kinderen Flips Fransse; groes de voorste Haseldonck 3 lopense naast Jan Vrasdonck; hooiland den Hekeler 7 copse naast Marcelis Antonis van Bussel; groes den Hogendries 5 copse naast de weduwe Lamert Franssen; een else heg met straatje neffen 't goet van de kinderen FlipTimmermans; land de voorste Langenacker 2 lopense 3 copse naast de kinderen Dirck Willems en Frans Cornelis; land den Grootenacker 2 1⁄2 lopense naast Flips Warsenberg; land Griet Meujeacker 1 lopense naast Teunis Peeters; land 't klijn boonveltje tussen de schuur en het huys3 roede. Belast met ƒ 1,- per jaar geestelijke pacht, te 's Hertogenbosch.
3e lot krijgt Antonet dochter Paulus Tomas Hoefnagels de keuken, kelder, opkamer, stal en schop van het nieuwe huis met de helft van het aangelag achter het huis ½ lopense, ene zijde Peeter Driesse cum suis, andere zijde Tony Voermans, ene einde Francis Voermans; de helft, naast Jan Bosmansvelt van het Goort Oomsvelt deze helft 3 lopense; groes het Eusel 3 lopense naast de kinderen Flips Fransse; land den Dunge 2 lopense; land het Koolackerke ½ lopense; land Joost Oomsacker 2 lopense; de helft, aan het Dorp, van de Wanbraken 1 lopense; land de Hogenacker 5 copse. Belast met ƒ 0-5-12 per jaar cijns aan het Huis van Asten; ƒ 1,- per jaar geestelijke pacht, te 's Hertogenbosch.
4e lot krijgt Antony de kamer van het nieuwe huis met de schuur en de helft van het aangelag ½ lopense, ene zijde de schuur en aangelag van Jan Plenders, andere zijde Antonet Paulus Tomas Hoefnagels, ene einde Francis Voermans, andere einde de straat; koolveld de helft van het Goort Oomsvelt 3 lopense; hooibeemd de Weert 3 lopense; groes Griet Meujevelt 1½ lopense bij dit veld horen de poterijen en de heg naast de zijde van Jan Aarts; land 't Mutken 2½ lopense; land 't Kempken en Baassenackerken 2½ lopense; de helft, naast de Bemptstraat, van de Wanbraken. Belast met ƒ 1,- per jaar geestelijke pacht, te 's Hertogenbosch.

Zoon Petrus Antoni (Peter) Franssen Voermans is geboren te Asten op 03-12-1684 en rond 1716 getrouwd met Maria Joosten Verberne, geboren te Someren op 06-10-1696 als dochter van Judocus Verberne en Elisabeth van den Boomen. Na haar overlijden te Asten op 05-02-1727, is Petrus Antoni Franssen Voermans op 31-08-1727 te Asten hertrouwd met Maria Jansse Aarts, geboren op 25-01-1688 te Asten als dochter van Johannes Aerts en Anna Petri Loomans (zie Voormalig huis F1055). Na haar overlijden op 01-04-1739 te Asten is Petrus Antoni Franssen Voermans een derde maal getrouwd op 17-05-1744 met Johanna Peter Bollen, geboren te Vlierden op 15-08-1704 als dochter van Petrus Janssen Bollen en Johanna Janssen. Zij is sinds 09-04-1743 weduwe van Petrus Albert Langendonk, geboren te Delft op 12-10-1692, met wie zij op 13-02-1734 te Asten getrouwd was. Uit beide laatste huwelijken zijn geen kinderen bekend.

03

Het gezin van Petrus Antoni Franssen (Peter) Voermans met Maria Joosten Verberne:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonius Asten 05-08-1718 Ongehuwd Asten  26-03-1763
2 Anna Gertrudis Asten 18-09-1721 Asten 19-01-1744
Willem van den Eerenbeemt
Asten 31-12-1747
3 Judocus Asten 16-01-1724 Kind Asten ±1724
4 Judocus Asten 25-08-1726 Tongelre 23-05-1756
Johanna Joannis van Brussel
Asten 07-09-1771 zie Emmastraat 31

Voor zijn tweede huwelijk moet Petrus Antoni Franssen (Peter) Voermans nog een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 76; 29-08-1727:
Peeter Antony Voermans weduwnaar van Mary Verberne, maakt ten behoeve van zijn onmondige kinderen een staat en inventaris. Hij wil hertrouwen met Mary Janssen.
Onroerende goederen: alles gelegen aan de Wolfsberg en gekomen van zijn ouders. Eenen heert met de neren en de helft van de schuur en aangelag.
Roerende goederen: 1 paard, 4 melkkoeien, 4 lege beesten, tussen de 50 en 60 schapen, 1 hoge en 1 lage kar, landbouwgereedschap, vuurgerei, enige ketels, potten en pannen, een stand en twee tobben, 2 eiken kisten, 1 schaap, 4 stoelen, 3 veren bedden met toebehoren, 6 tinnen schotels.

Als zijn broer Francis Antonius Voermans komt te overlijden, laat Peter Voermans een taxatie van de onroerende goederen doen:

Asten Rechterlijk Archief 162a; 06-06-1731:
Taxatie van de onroerende goederen van Francis Tony Voermans overleden op 10-05-1731. Peter Tony Voermans legt verklaring af omtrent de aard van de goederen:

de helft van huis, hof en aangelag in de Wolfsbergh ½ lopense, ene zijde weduwe Jan Plenders, andere zijde de erfgenamen, ander einde weduwe Paulus Hoefnagels ƒ 70,-
groes den Hoogendries 1½ lopense ƒ 20,-
groes den Hickelaer 1½ lopense ƒ 20,-
groes de Haseldonck 2½ lopense ƒ 50,-
land de Langenacker 2½ lopense ƒ 25,-
land de Loverbosch 2 lopense ƒ 10,-
land Gerrit Muyenacker 3 copse ƒ 2,50
land het Hofken 7 à 8 roede ƒ 2,-
Totaal ƒ 199,50
Het huis is belast met ƒ 1,- per jaar aan rentmeester de kempenaar in kapitaal ƒ 25,-
Rest ƒ 174,50
20e penning is ƒ 8-14-8

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1741 woont Peter Voermans in het huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 171:
Peeter Voermans.
Huijs, hoff en aangelagh 2 copse. In de bede ƒ 4-14-4.

Jaar Eigenaar nummer 19 Wolfsberg Bewoners nummer 19 Wolfsberg
1736 Peter Voermans Peter Voermans
1741 Peter Voermans Peter Voermans

Voor zijn derde huwelijk met Johanna Peter Bollen moeten zij beiden een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 71 verso; 13-05-1744:
Staat en inventaris van Peter Antoni Voermans laatst getrouwd geweest met Maria Jan Aarts ten behoeve van Antoni, Geertruy en Joost, zijn kinderen uit het huwelijk met Maria Joosten Verberne. Hij wil hertrouwen met Jenneke Peter Bollen getrouwd geweest met Pieter Langendonk.
Vaste goederen: huis, hof en aangelag in de Wolfsberg, ene zijde weduwe Paulus Hoefnagels; land de Langenacker 5½ lopense; land het Brugske 2 lopense 1 copse; land het Symke 7 copse; land in de Loverbosch 5 lopense; land in de Loverbosch 2½ lopense; land in de Loverbosch 1½ lopense; land in de Loverbosch 1 lopense; groes 6 lopense; groes 3½ lopense; weiveld 6 lopense; groes 2 lopense; dries 1½ lopense.
Roerende goederen: zeven stoelen, een kist, drie bedden, acht tinnen schotels.

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 73; 13-05-1744:
Staat en inventaris van Jenneke Peter Bollen getrouwd geweest met Pieter Langendonk ten behoeve van Peternel en Jan, haar kinderen. Zij wil hertrouwen met Peter Antoni Voermans.
Onroerende goederen: huis, hof en aangelag in het Dorp ½ lopense.
Roerende goederen: drie bedden, zeven tinnen schotels, een kist, een trog, twee kastjes, een tafel, acht stoelen, een weefgetouw, een scheerraam, twee spinnewielen.

Zoon Antonius Peter Voermans, geboren te Asten op 05-08-1718, voer samen met Jan Verreyt (zie Marktstraat 1) en zijn neef Antonius Antoni Voermans (zie Burgemeester Frenckenstraat 47) met goederen op Keulen:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 225 verso; 20-11-1748:
Jan Verreyt, 35 jaar, Antoni Peter Voermans, 30 jaar. Zij verklaren ter requisitie van Antoni La Forme, drossard, in Deurne en Liessel dat zij, op dinsdag, 12-11-1748, met een geladen kar van Asten naar Keulen zijn gereden. Hebbende den eerste comparant voor zijn kar vier paarden en de tweede comparant, als knecht van Antoni Antoni Voermans, voor zijn kar vijf paarden. Dat achter Liessel, tussen den Heydrik, ontrent den Hantwijser bij hen zijn gekomen, twee personen, gekleet en sittende op een peert als husaaren, die  wat voorgereden zijnde, een van die twee huzaren, die nu te Helden gevangen  zit, terug is gekomen, vragende een voedere haver. Dat daarop, Antoni Antoni Voermans, die mede bij de voorschreven karren was, zei: "Mijheer, daar voor in  het Dorp is haver te krijgen". Dat daarop de voornoemde huzaar weg is gereden en de comparanten hun weg vervolgd hebben tot op de Moosdijk, alwaar zij gekomen zijn ten huize van Goort van de Moosdijk. Dat daar de voornoemde twee huzaren in huis waren en dat zij, comparanten, Antoni Antoni Voermans en de twee huzaren tesamen zes glaasjes jenever gedronken hebben welke door Antoni Antoni Voermans betaald zijn.
Hebbende daarop, zij comparanten, de weg naar Meyl vervolgd en dat ontrent ten halven de Moosdijk en de Meylse huysen, in de Meylstraat, onder Deurne, ontrent een quartier van het ondergaan van de son de huzaren weer bij hen gekomen zijn, vragende: "Waar is de lange", verstaande daaronder de voornoemde  Antoni Antoni Voermans, waarop zij, comparanten, antwoordden: "Die is den voetpat gegaan met die ander man en vrouw". Vragende zij huzaren verder: "Off sij in de herberg bleven", waarop zij weer antwoordden: "Ja". Na even de kar voorbijgereden te zijn zijn ze weer teruggekomen, vragende naar het schelme- en speelmansgoet, zijnde een pak dat de eerste comparant op zijn kar had geladen en toebehoorde aan de voornoemde man en vrouw. Dat zij, huzaren, tegen hen, comparanten zeiden: "Dat pack, dat op de kar leyt, hoort die spitsboeff Speelman en Canali toe, dat moete wij hebbe". Waarop de eerste comparant zei: "Mijnheer, laat het mijn houde, ik moet er voor staan en betalen". Dat de voornoemde huzaar, die nu te Helden gevangen zit, zei: "Het goet raakt U niet, het is dien spitsboeve goet. Gij hebt er geen schade bij". Dat de andere huzaar het voorschreven pak met den zabel van de kar heeft losgemaakt en daarmee terug de straat is gereden en de gedetineerde, de wal opreyde zei: Waar is die spitsboeff, ik sal hem overhoop schiete. Hebbende de comparanten de laatst beschreven huzaar in het gevang te Helden zien zitten en dat zij gezien hebben dat beide paarden van de huzaren verkocht zijn.

Na dit huwelijk verhuist Peter Antoni Voermans naar het dorp (zie Voormalig huis G560 en G561) en verhuurt het huis aan zijn schoonzoon Willem van den Eerenbeemt:

Jaar Eigenaar nummer 19 Wolfsberg Bewoners nummer 19 Wolfsberg
1746 Peeter Voermans Willem van den Eerenbeemt
1751 Peeter Voermans Willem van den Eerenbeemt

Petrus Antoni Franssen (Peter) Voermans is op 23-09-1747 te Asten overleden en Johanna Peter Bollen is op 22-08-1751 te Asten overleden. Het huis blijft daarna onverdeeld in handen van de kinderen en wordt door hen verhuurd aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 19 Wolfsberg Bewoners nummer 19 Wolfsberg
1756 kinderen Peter Voermans Dirk van Helmont
1761 kinderen Peter Voermans weduwe Jan Daniels

Ruim 10 jaar later worden de goederen verdeeld en komt het huis in handen van zoon Antoni en schoonzoon Willem van de Eerenbeemt:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 186; 19-10-1761:
Joost Peter Voermans, Antoni Peter Voermans, Willem van den Eerenbeemt gehuwd geweest met Anna Geertruy, dochter Peter Voermans, Kinderen en erven van Peter Voermans en Maria Verberne, zijn eerste vrouw, beiden overleden gewoond hebbende in de Wolfsberg. Mede compareerde Tomas Bakers man van Peternella Langendonk wiens moeder, Jenneke Bollen weduwe van voorschreven Pieter Langendonk is gehuwd geweest met Peter Voermans en dus deselve Tomas Bakers en de drie eerste comparanten uyt hoofde als voren erffgenamen van haare voorschreven ouders en aangetrouwde ouders. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Joost Peter Voermans, in het Dorp land den Loverbosch 2½ lopense; land in de Loverbosch 1 lopense; groes het Lindert 2 lopense; groes den Hoogendries 2 lopense. Verponding ƒ 2-07-8 per jaar. Bede ƒ 0-17-8 per jaar. En zal de ontvanger van dit lot, ter egalisatie, krijgen van het volgende lot ƒ 200,-.
2e lot krijgen Antoni Peter Voermans en Willem van den Eerenbeemt huis, hof en aangelag, schuur en stallen in de Wolfsberg ½ lopense, ene zijde de straat, andere zijde Joost van Hugten; land den Langenacker 5½ lopense; land de Loverbosch 5 lopense; land het Lijmpke off Vorsteracker 2 lopense; land het Broeksken 2 lopense 1 copse; land het Buske 9 roede; land den Berg; land de Loverbosch 1½ lopense; land de Voekele 2 lopense; groes de Haseldonk 6 lopense; groes Jan Bosmansvelt 6 lopense; groes de Haseldonk 2 lopense; groes de Haseldonk 7 copse. Belast met ƒ 2-0-0 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 1-0-0 per jaar aan het Gemene Land, rentmeester de Kempenaar; ƒ 0-2-8 per jaar aan de Gereformeerde Kerk van Asten. De ontvangers van dit lot zullen ieder ƒ 100,- betalen aan Joost Voermans, ontvanger van het 1e lot. Verponding ƒ 12-00-00 per jaar. Bede ƒ 4-12-04 per jaar.
3e lot krijgt Tomas Bakers getrouwd met Peternella Langendonk het ¼e deel, ofwel het aandeel, dat door het voorschreven huwelijk van zijn vrouwe moeder met Peter Voermans aan de vorige condividenten aangestorven mocht zijn. Alzo de goederen van Peter Voermans, die anders mede voor ¼e deel door het voorschreven huwelijk op Pieternella Langendonk waren aangekomen nu aan die zijde vanwaar ze gekomen zijn verblijven als voren en dus alhier in deze aan voornoemde Tomas Bakers voorschreven ¼e deel in huis, hof en aangelag in het Dorp geheel 2 lopense, ene zijde de straat, andere zijde Luycas van der Loo en de weduwe Lauren Bruystens.

Vlak voor zijn overlijden verkoopt Antoni Peter Voermans zijn deel in het huis aan zijn broer Joost en zijn nicht Maria van den Eerenbeemt:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 102 verso; 26-03-1763:
Antoni Peter Voermans, ziek en zwak, verkoopt aan Joost Peter Voermans, zijn broer en aan Maria, dogter Willem van den Eerenbeemt, zijn nicht de onverdeelde helft in huis, schuur, stal, hof en aangelag op de Wolfsberg ½ lopense, ene en andere zijde de straat, ene einde Joost van Hugte; de Langenacker 5½ lopense; land de Loverbosch 5 lopense; land het Lympke of Vorstersacker 2 lopense; land het Broekske 2 lopense 1 copse; land het Ruske 9 roeden; land den Berg 1 lopense; land de Loverbosch 1½ lopense; land de Voekele 2 lopense; groes de Haseldonk 6 lopense; groes het Bosmansvelt 6 lopense; groes de Haseldonk 2 lopense; groes de Haseldonk 7 copse. Verkoper aangekomen bij deling de dato 19-12-1761. Belast met de helft van ƒ 2-0-0 per jaar aan den Armen van Asten; de helft van ƒ 1-0-0 per jaar aan het Gemene Land; de helft van ƒ 0-2-8 per jaar aan de Kerk van Asten. Koopsom ƒ 150,-.

Dochter Anna Gertrudis (Geertruij) Pieter Voermans, geboren te Asten op 18-09-1721, is op 19-01-1744 te Asten getrouwd met Willem Willems van den Eerenbeemt is geboren te Asten op 27-06-1714 als zoon van Willem Willems van den Eerenbeemt en Maria Jansse Pieck (zie Prins Bernhardstraat 2). Na haar overlijden te Asten op 31-12-1747 is Willem Willems van den Eerenbeemt op 27-04-1749 te Asten hertrouwd met Mattije Joannis van Roy, geboren op 23-05-1722 te Nederweert als dochter van Joannes van Roy en Joanna Clephas:

04

De gezinnen van Willem Willems van den Eerenbeemt met Anna Geertruij Voermans en met Mattije Joannis van Roy:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Elisabeth Asten 13-06-1744 Ongehuwd Asten 30-05-1767
2 Wilhelmus Asten 13-06-1746 Kind Asten ±1746
3 Wilhelmus* Asten 31-01-1750 Ongehuwd Asten 28-04-1801
4 Cleophas* Asten 24-02-1752 Kind Asten 01-06-1752
5 Franciscus* Asten 14-03-1753 Asten 03-05-1789
Maria Wilbert van Bussel
Asten 12-05-1799
Elisabeth Mathijs Slaats
Asten 17-10-1831
6 Anna Gertrudis* Asten 22-04-1755 Asten 06-03-1791
Johannes Broens
Asten 11-11-1831 zie Voormalig huis G427
7 Petrus* Asten 03-02-1758 Kind Asten ±1758
8 Johanna Maria* Asten 23-10-1760 Asten 30-01-1785
Johannes Dirk Wilbers
Helmond 10-10-1833 zie Voormalig huis G424

* kinderen uit het tweede huwelijk

Voor het tweede huwelijk van Willem Willems van den Eerenbeemt moet nog een staat en inventaris worden opgemaakt voor dochter Maria Elisabeth uit het eerste huwelijk:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 21-04-1749:
Aan het College,
Willem van den Eerenbeemt, weduwnaar van Geertruy Voermans, uit dit huwelijk is nog een kind met name Maria Elisabet, oud vijf jaar, in leven. Suppliant heeft staande dit huwelijk van haar ouders enige goederen verkregen, nog onbedeeld zijnde, alsook enige roerende goederen. Ook heeft hij in zijn weduwlijken staat enige vaste goederen aangekocht. Suppliant wil zich in tweede huwelijk begeven met Mattye van Roy, geboren en wonende te Nederweert. In overleg met de naaste vrinden is overeengekomen dat geen inventaris opgemaakt wordt ten behoeve van het kind, maar dat dit zodra het meerderjarig wordt of tot huwelijk of andere staat zal komen ƒ 200,- vooruit zal ontvangen in plaats van haar moeders deel. En daarenboven, naar de staat des boedels, een behoorlijke uitzet, als de andere te verwachten kinderen. Aanstaande bruid en bruidegom zullen verder in dit huwelijk aanbrengen wat ieder bezit en te verwachten heeft. Als de bruidegom komt te overlijden voor de bruid, zonder oir na te laten, dan zal zij, boven hetgeen zij ingebracht heeft ƒ 250,- uit de boedel ontvangen. Blijvende de rest voor het voorkind. Als de bruidegom overlijdt voor de bruid, zonder kind(eren) na te laten, dan zal hij ƒ 250,- ontvangen en erfgenaam worden van haar goederen. Het voorkind zal naar behoren worden onderhouden en opgevoed en zal verder met de te verwachten kinderen uit dit huwelijk als een kind worden behandeld. Getuigen: Antoni Franse Voermans, Antoni Peter Voermans, Francis Verberne, te Lierop, oom, van moederszijde, van het kind, Jan Peter Smits getrouwd met de moeder van de bruidegom. Zij verzoeken aan het College om een en ander goed te keuren.
Marge: Wordt toegestaan, mits passeerende de acte antenuptiaal.

Zij woonden na 1756 in het dorp (zie Voormalig huis G427). Willem Willems van den Eerenbeemt is op 12-05-1764 te Asten overleden en zijn dochter uit het eerste huwelijk, Maria Elisabeth van den Eerenbeemt is ongehuwd op 30-05-1767 te Asten overleden. In het huizenquohier over de periode 1766-1771 blijft het huis in handen van Joost Voermans en de familie van den Eerenbeemt en wordt het verhuurd aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 19 Wolfsberg Bewoners nummer 19 Wolfsberg
1766 Joost Voermans en Maria van den Eerenbeemt kinderen Jan Daniels
1771 Joost Voermans en weduwe Willem van den Eerenbeemt kinderen Jan Daniels

De huurders zijn de kinderen van Jan Marcelis Daniels, die geboren is te Asten op 07-09-1693 als zoon van Marcelis Daniels en Catharina Jan Dircx (zie Voormalig huis E263 en ook Voormalig huis C1333). Hij is op 29-11-1722 te Asten getrouwd met Maria Willems Hasen, geboren te Asten op 28-03-1695 als dochter van Willem Thijssen Hasen en Harsken Hendrix (zie Voormalig huis C558).

Het gezin van Jan Marcelis Daniels en  Maria Willems Hasen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelma Asten 24-10-1723 Kind Asten ±1723
2 Henrica Asten 18-12-1725 Ongehuwd Asten 16-03-1791 *
3 Wilhelma Asten 02-12-1727 Kind Asten ±1727
4 Johanna Asten 26-09-1729 Lierop 13-02-1752
Jacobus Hurkmans
Asten 26-12-1809 ** zie Voormalig huis C790
5 Margaretha Asten 18-10-1731 Kind Asten ±1731
6 Marcelis Asten 09-10-1733 Asten 06-02-1757
Anna Maria Trouwen
Asten 19-10-1797 zie Voormalig huis G535
7 Wilhelmus Asten 20-09-1736 Asten 18-01-1878
Elisabeth Lamberti Cornelis
Asten 10-08-1794
Wilhelmina Hendrik van Tilburg
Asten 03-01-1810 ** zie Voormalig huis E1035
8 Daniel Asten 09-07-1739 Ongehuwd Asten 30-05-1806 ***

*  zij had een onecht kind met Wilhelmus Willems van Heugten, waarbij broer Wilhelmus en zus Johanna doopgetuigen zijn. Later trouwt deze Johanna Maria met Philip Lintermans (zie Voormalig huis C647)

1771 Januarij 11; Joanna Maria; Baptizata est filia illegitima, Wilhelmi Willems van Heugten et Henrica Jansse Marcellus; susceptores Wilhelmus Jansse Marcellus et Joanna Marcellus

11 januari 1771; Joanna Maria; Gedoopt is de onechte dochter van Wilhelmi Willems van Heugten en Henrica Jansse Marcellus; doopgetuigen Wilhelmus Jansse Marcellus en Joanna Marcellus

** zowel dochter Johanna als zoon Wilhelmus worden ook wel 'van der Poelen' genoemd

*** zijn overlijdensakte vermeldt dat hij ongehuwd in de Wolfsberg heeft gewoond

Jan Daniels is op 25-11-1755 te Asten overleden en Maria Willems Hasen is op 23-01-1764 te Asten overleden.

Als dochter van de eigenaar, Maria Elisabeth van den Eerenbeemt, komt te overlijden, worden haar goederen getaxeerd op verzoek van haar stiefmoeder:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 68; 03-07-1767:
Taxatie van de onroerende goederen van Maria van den Eerenbeemt overleden 01-06-1767. Mattea van Roy, weduwe Willem van den Eerembeemt, moeder en voogdes van haar kinderen die de erfgenamen zijn van de overledene.

1⁄3e deel in waarde huis, schuur, stal, hof en angelag in de Wolfsberg 1½ lopense, ene zijde en einde de straat, andere zijde Joost van Hugten. ƒ 70,-
Land de Langenacker 5½ lopense. ƒ 40,-
Land de Loverbosch 5 lopense. ƒ 20,-
Land het Sympke of Vorstersacker 2 lopense. ƒ 8,-
Land het Broekse 2 lopense 1 copse. ƒ 12,-
Land het Ruske 9 roede. ƒ 1,-
Land den Berg 1 lopense. ƒ 4,-
Land de Loverboschacker 1½ lopense. ƒ 6,-
Groes de Haseldonk 6 lopense. ƒ 40,-
Groes. ƒ 1,-
Groes de Haseldonk 2½ lopense. ƒ 5,-
Land 7 lopense 30 roede. ƒ 2,50
Land Fobberacker 3 lopense. ƒ 3,-
Groes de Haseldonk 6 lopense. ƒ 10,-
Groes Peer Oomsvelt 3 lopense ƒ 7,-
De voorste Logtenacker 2 lopense 1 copse. ƒ 4,-
Groes het Hoyvelt 4 lopense. ƒ 5,-
Land den Heesacker 2½ lopense. ƒ 3,-
Groes in de Steege 3½ lopense. ƒ 1,-
Totaal: ƒ 359,-
20e penning is: ƒ 17-19-0.

Rond 1770 vindt er een scheiding en deling plaats tussen de goederen deels in handen van Judocus Peter Voermans en de familie van den Eerenbeemt:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 32 verso; 15-05-1770:
Joost Voermans en Antoni Leenen worden, voor drie jaar, aangesteld tot armmeesters.
Joost Voermans regelt een scheiding van goederen met Mathea van Roy, weduwe van Willem van den Eerenbeemt die eerder getrouwd was met zijn zus Geertrui Voermans. Echter vanwege zijn ziekte wordt het niet officieel.

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 114; 23-08-1771:
Joost Voermans, voor 1⁄4e deel en Mattea van Roy weduwe Willem van den Eerenbeemt en haar kinderen, voor 3⁄4e deel eigenaren van huis, land en groes in de Wolfsberg. Zij hebben van deze goederen enige jaren geleden een verdeling gemaakt en sindsdien ook gebruikt. Er is toen ook geen wettige acte van gepasseert. Dit wordt nu gedaan:
1e lot krijgen Mattea van Roy en haar kinderen huis, schuur, stal, hof en aangelag in de Wolfsberg ½ lopense, ene zijde en einde de straat, andere zijde Huybert Metten en Joost van Hugten, andere einde Joost Voermans; 20 lopense land en groes. Belast met ƒ 1-0-0 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar; ƒ 2-0-0 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 0-2-8 per jaar aan de Kerk van Asten. Verponding ƒ 8-10-0 per jaar. Bede ƒ 1-03-2 per jaar.
2e lot krijgt Joost Voermans een schop en een hoekje van het aangelag 1 copse, ene zijde het 1e lot, andere zijde Jan Verberne; 7 lopense land en groes. Verponding ƒ 3-10-12 per jaar. Bede ƒ 1-03-02 per jaar. Opmerking: De acte is niet ondertekend. Zij is gepasseert ten huize van Joost Voermans, dit wegens zijn ziekte.

Het huis staat in de periode 1776-1781 op naam van de weduwe en kinderen van Willem van den Eerenbeemt en wordt verhuurd aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 19 Wolfsberg Bewoners nummer 19 Wolfsberg
1776 weduwe en kinderen Willem van den Eerenbeemt kinderen Jan Daniels
1781 weduwe en kinderen Willem van den Eerenbeemt Willem Jan Daniels

Mathea van Roy is op 06-03-1797 te Asten overleden en het huis komt op naam van de kinderen van Willem van den Eerenbeemt, die in 1801 de goederen verdelen:

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 33; 12-02-1801:
Francis van den Eerenbeemt, Willem van den Eerenbeemt, Geertruy van den Eerenbeemt, Jan Dirk Wilbers man van Jennemaria van den Eerenbeemt. Kinderen en erven van Willem van den Eerenbeemt en Mathea van Rooy, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Francis, een huis, hof en aangelag, met het tipke aan de Wolfsberg 1 lopense; land de Langenakker 4½ lopense; land de Loverboschakker 3 lopense 3 copse; land het Lumpke 2 lopense; land het Broekske 2½ lopense; land het Hufke 9 roeden; groes de Haaseldonk 3 lopense; groes Jan Bosmansvelt 6 lopense; groes de Haaseldonk 2 lopense; groes de Voekele 2 lopense. Belast met
ƒ 0-15-00 per jaar in een meerdere rente met Joost van Hugten aan het Gemene Land rentmeester La Heu, te ' s Hertogenbosch; ƒ 0-15-14 per jaar aan de Kerk van Asten. Dit lot zal uitkeren aan het 2e lot ƒ 500,-.
2e lot krijgt Willem ƒ 500,- te ontvangen van het 1e lot.
3e lot krijgt Geertruy het voorste deel van het huis, waarin zij woont, met de helft van de schuur in het Dorp, ene zijde de straat, andere zijde Theodorus Sengers, ene einde het 4e lot; de helft van het Aangelag 2 lopense; de helft van een akker den Berg 2 lopense; de helft van een akker den Boetscholt 2 lopense; groes in de Steegen 3 lopense; de helft van een groesveld de Bleek geheel 3 lopense; de helft van een groesveld Liendersendries geheel 3 lopense; de helft van een akker in de Loverbosch geheel 4 lopense; land Heesakker 2 lopense; de helft van een groesveld Henskesvelt geheel 6 lopense. Belast met ƒ 2,- per jaar aan den Armen van Asten.
4e lot krijgt Jan Dirk Wilbers het achterste deel van het huis, waarin hij woont, met de koestal en de helft van de schuur in het Dorp, ene zijde het straatje, andere zijde het vorig lot, ene einde Theodorus Sengers; de helft van het Aangelag 2 lopense; de helft van een akker den Berg 2 lopense; de helft van een akker de Boetscholt geheel 2 lopense; de helft van een groesveld Liendersendries geheel 3 lopense; de helft van een groesveld de Bleek geheel 3 lopense; de helft van een akker in de Loverbosch geheel 4 lopense; land in de Loverbosch 1½ lopense; land in de Snijerskamp ½ lopense; groes de Haaseldonk 2 lopense; de helft van een groesveld Henskesvelt geheel 3½ lopense.

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 55 verso; 30-03-1801:
Willem van den Eerenbeemt geeft te kennen dat hem bij deling de dato 13-02-1801 was toegevallen ƒ 500,- uit te keren door Francis van den Eerenbeemt, zijn broeder zonder verdere enige vaste goederen te ontvangen. Alsmede dat aan hem, comparant, nog competeerde een bed met toebehoren, een kast, een moespot, een koperen ketel, drie tinnen schotels, twee tinnen borden, een koperen lamp en een tinnen trekpot. Hij is nu ziek en wil dat deze voornoemde ƒ 500,- en de roerende goederen na zijn overlijden gaan naar Francis van den Eerenbeemt, bij wie hij inwonende is, zonder dat deze daarvan enige uitkering hoeft te doen.

Het huizenquohier rond 1800 en de verpondingen van 1810 bevestigen deze bewoningsgeschiedenis:

Jaar Eigenaar nummer 19 Wolfsberg Bewoners nummer 19 Wolfsberg
1798 kinderen Willem van den Eerenbeemt kinderen Willem van den Eerenbeemt
1803 Francis van den Eerenbeemt Francis van den Eerenbeemt

Verpondingen 1810 XIVd-67 Wolfsberg folio 131i:
Francis Willem van den Eerenbeemt bij deling 02-02-1801.
Francis, Willem, Peter, Jennemie en Geertruij kinderen bij versterf 1797.
weduwe Willem van den Eerenbeemt en haar 5 kinderen.
Nummer 19 huijs, hof en aangelag 1 lopense.

Franciscus Willem van den Eerenbeemt is geboren te Asten op 14-03-1753 en op 03-05-1789 te Asten getrouwd met Johanna Maria Wilbert van Bussel, geboren te Asten op 03-01-1761 als dochter van Willibrordus Petri van Bussel en Johanna Joosten (zie Busselseweg 5). Na haar overlijden op 08-03-1798 te Asten is Franciscus van den Eerenbeemt op 12-05-1799 te Asten hertrouwd met Elisabeth Mathijs Slaats, geboren te Asten op 13-04-1760 als dochter van Matthias Joannes Slaats en Johanna Andreae Verheijen (zie 't Hoekske 5):

05

De gezinnen van Franciscus van den Eerenbeemt met Johanna Maria Wilbert van Bussel en met Elisabeth Mathijs Slaats:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 26-03-1790 Kind Asten 27-05-1790
2 Wilhelmus Asten 14-07-1791 *
3 Johannes Asten 15-01-1794 Asten 05-02-1820
Margaretha van Heugten
Asten 18-04-1834
Francisca Kerkers
Asten 19-07-1857
4 Johanna Maria Asten 29-07-1796 Kind Asten 08-03-1798
5 Johanna Maria** Asten 04-01-1802 Asten 17-02-1821
Judocus Kuijpers
>1861 ***

*   Wilhelmus van den Eerenbeemt heeft gediend bij het 33e Regiment Lichte Infanterie onder Napoleon; in de archieven is verder niets terug te vinden en hij is vermoedelijk gesneuveld
**  kind uit het tweede huwelijk
*** zij woonden in Nederweert en na het overlijden van Judocus Kuijpers op \ te Asten op 14-05-1854 nog in bij haar oom Francis Berkers (zie Voormalig huis G643)

Voor zijn tweede huwelijk moet Francis Willem van den Eerenbeemt een staat en inventaris opmaken, waarin hij al meldt dat de goederen van zijn ouders voor 1⁄5e deel op zijn naam komen:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 115 verso; 12-05-1799:
Staat en inventaris opgemaakt door Francis Willem van den Eerenbeemt weduwnaar Jennemie van Bussel ten behoeve van Willem en Jan, zijn twee kinderen. Hij wil hertrouwen met Elisabeth Mattijs Slaats.
Vaste goederen: staat te weten dat door het overlijden van zijn, comparants, ouders al de vaste goederen bestaande uit huis, schuur, aangelag en 13 percelen land en groes in het Dorp 37 lopense, een huis en hof met land en groes in de Wolfsberg 28 lopense op hem, comparant, voor 1⁄5e deel zijn verstorven en nog onverdeeld zijn.
Roerende goederen: twee bedden met toebehoren, vier tinnen schotels, zes tinnen lepels, diverse ketels en potten, vier stoelen, een tafel, een kist, een spinnewiel, vuurgerei, een hoogkar, een aardkar, een ploeg, een eg.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Franciscus van den Eerenbeemt:

Kadaster 1811-1832; G854:
Huis en erf, groot 03 roede 64 el, dorps Wolfsberg, klassen 8.
Eigenaar: Francis van Eerenbeemd.

06

07

Franciscus van den Eerenbeemt is op 17-10-1831 te Asten overleden en Elisabeth Mathijs Slaats is op 15-12-1834 te Asten overleden.

In 1843 wordt het huis verkocht aan zoon Johannes van den Eerenbeemt, geboren op 15-01-1794 te Asten. Hij is op 05-02-1820 te Asten getrouwd met Margaretha van Heugten, geboren op 24-07-1787 te Asten als dochter van Judocus Philippi van Heugten en Anna Maria Joannis Verberne (zie Voormalig huis G857). Na haar overlijden te Asten op 08-04-1828, is Johannes van den Eerenbeemt op 18-04-1834 te Asten hertrouwd met Francisca Kerkers, geboren te Asten op 15-09-1804 als dochter van Johannes Francisci Kerkers en Anna Maria Marceli Janssen (zie Voormalig huis G826).

Johannes van den Eerenbeemt is op 19-07-1857 te Asten overleden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wordt het huis bewoond door Francisca Kerkers met haar kinderen en heeft als huizingnummer D28 en vanaf 1869 nummer D41:

08

Ook in de periode 1879-1890 woont Francisca Kerkers met de kinderen van den Eerenbeemt in het huis met dan huizingnummer D54:

09

Francisca Kerkers is op 14-02-1884 te Asten overleden en haar zoon Petrus van den Eerenbeemt, geboren te Asten op 28-01-1848 wordt hoofd van het huis. Hij is op 27-04-1883 te Asten getrouwd met Johanna Maria Mennen, geboren te Asten op 04-10-1855 als dochter van Franciscus Mennen en Anna Maria Bogers (zie Berken 7).

In 1890 komt het huis bij scheiding toe aan Peter van den Eerenbeemt en ook over de periodes 1890-1900, 1900-1910, 1910-1920 en in de periode 1920-1930 woont hij met zijn gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D55, D49, D41 en D40, ook bekend staand als Kerkstraat 35:

10

Peter van den Eerenbeemt heeft nog een bijzonderheid met een koe die drie grote kalveren heeft afgelegd, aldus de krant de Zuid-Willemsvaart van 07-05-1925:

11

Rechts een prentbriefkaart uit het begin van de 20e eeuw met dochter Francisca (Cijntje) van den Eerenbeemt, geboren op 02-12-1886 te Asten aan het spinnenwiel in de Wolfsberg. Zij trouwde te Asten op 05-02-1915 met Peter van Bussel, geboren te Asten op 04-11-1882 als zoon van Josephus van Bussel en Hendrika van den Einden zie 't Hoekske 5. Zij woonden later in Heusden (zie Vorstermansplein 24) en Francisca (Cijntje) van den Eerenbeemt is op 30-03-1963 te Asten overleden.

12

Johanna Maria Mennen is op 30-06-1920 te Asten overleden en Peter van den Eerenbeemt is te Asten op 06-06-1930 overleden. Rond 1927 komt het huis bij een scheiding toe aan zoon Francis van den Eerenbeemt, geboren te Asten op 14-02-1891. Hij is te Vlierden op 25-01-1921 getrouwd met Johanna Maria Berkers, geboren te Lierop op 23-05-1893 als dochter van Wilhelmus Berkers en Arnoldina van Eijk. Ook over de periode 1930-1938 wonen Francis van den Eerenbeemt en Johanna Maria Berkers met hun gezin in het huis aan de Kerkstraat 35:

13

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 30-06-1934 en 31-10-1935 de geboorte van dochter Maria en van zoon Aloysius:

14 15

Volgens de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 18-02-1933 overkomt landbouwer van den Eerenbeemt een ongeluk:

16

In het Peelbelang van 16-12-1944 biedt Francis van den Eerenbeemt biggen en een veulen te koop aan:

17

Johanna Maria Berkers is op 14-04-1966 te Asten overleden en Francis van den Eerenbeemt is te Asten op 13-08-1966 overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

18 19 20

Het huis met toenmalig adres Kerkstraat 35 bestaat sinds 1980 niet meer en heeft gelegen op de hoek van de huidige Wolfsberg met de Albert van Cuijckstraat.

Overzicht bewoners

Hoeve op Wolfsberg
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1615 Philips Frans Philipsen Asten ±1576 Philips Frans Philipsen Asten ±1576
1630 weduwe Philips Frans Philipsen Asten ±1580 weduwe Philips Frans Philipsen Asten ±1580
1635 Frans Philips Fransen Asten ±1610 Frans Philips Fransen Asten ±1610
1680 Antonij Fransen Voermans Asten 24-10-1643 Antonij Fransen Voermans Asten 24-10-1643
1708 weduwe Antonij Fransen Voermans Asten 20-06-1650 weduwe Antonij Fransen Voermans Asten 20-06-1650
1723 Peter Antoni Fransen Voermans Asten 03-12-1684 Peter Antoni Fransen Voermans Asten 03-12-1684
Wolfsberg huis 19
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Peter Voermans Asten 03-12-1684 Peter Voermans Asten 03-12-1684
1741 Peter Voermans Asten 03-12-1684 Peter Voermans Asten 03-12-1684
1746 Peeter Voermans Asten 03-12-1684 Willem van den Eerenbeemt Asten 22-06-1714
1751 Peeter Voermans Asten 03-12-1684 Willem van den Eerenbeemt Asten 22-06-1714
1756 kinderen Peter Voermans Asten 18-09-1721 Dirk van Helmont Asten 02-06-1712
1761 kinderen Peter Voermans Asten 18-09-1721 weduwe Jan Daniels Asten 28-03-1695
1766 Judocus Voermans en Maria van den Eerenbeemt Asten 25-08-1726 kinderen Jan Daniels Asten 24-10-1723
1771 Judocus Voermans en weduwe Willem van den Eerenbeemt Asten 25-08-1726 kinderen Jan Daniels Asten 24-10-1723
1776 weduwe en kinderen Willem van den Eerenbeemt Asten 18-09-1721 kinderen Jan Daniels Asten 24-10-1723
1781 weduwe en kinderen Willem van den Eerenbeemt Asten 18-09-1721 Willem Jan Daniels Asten 24-10-1723
1798 kinderen Willem van den Eerenbeemt Asten 14-03-1753 kinderen Willem van den Eerenbeemt Asten 14-03-1753
1803 Francis van den Eerenbeemt Asten 14-03-1753 Francis van den Eerenbeemt Asten 14-03-1753
Kadasternummer G854
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G854 1832 Frans van den Eerenbeemt Asten 14-03-1753
Kerkstraat 35
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1831 Frans van den Eerenbeemt Asten 14-03-1753 Elisabeth Mathijs Slaats Asten 13-04-1760 17-10-1831
1831-1834 Elisabeth Mathijs Slaats Asten 13-04-1760 weduwe van den Eerenbeemt 15-12-1834
1834-1857 Jan van den Eerenbeemt Asten 15-01-1794 Francijn Kerkers Asten 11-10-1805 19-07-1857
1857-1859 Francijn Kerkers Asten 11-10-1805 weduwe van den Eerenbeemt
D28 1859-1869 Francijn Kerkers Asten 11-10-1805 weduwe van den Eerenbeemt
D41 1869-1879 Francijn Kerkers Asten 11-10-1805 weduwe van den Eerenbeemt
D54 1879-1884 Francijn Kerkers Asten 11-10-1805 weduwe van den Eerenbeemt 14-02-1884
D54 1884-1889 Peter van den Eerenbeemt Asten 28-01-1848 Johanna Maria Mennen Asten 02-10-1855
D55 1890-1900 Peter van den Eerenbeemt Asten 28-01-1848 Johanna Maria Mennen Asten 02-10-1855
D49 1900-1910 Peter van den Eerenbeemt Asten 28-01-1848 Johanna Maria Mennen Asten 02-10-1855
D41 1910-1910 Peter van den Eerenbeemt Asten 28-01-1848 Johanna Maria Mennen Asten 02-10-1855 30-06-1920
D40 1920-1927 Peter van den Eerenbeemt Asten 28-01-1848 met kinderen 06-06-1930
D40 1927-1930 Frans van den Eerenbeemt Asten 14-02-1891 Johanna Maria Berkers Lierop 23-05-1893
35 1930-1938 Frans van den Eerenbeemt Asten 14-02-1891 Johanna Maria Berkers Lierop 23-05-1893

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 11 november 2023, 12:15:17

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen