logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G868

Dit huis wordt vanaf 1720 bewoond door Jacobus Leonardi van Heugten, die eerder op de Achterste Heusden een huis in bezit had (zie Voormalig huis E508). De collecteurs van de verpondingen verkopen het laatstgenoemde huis van Jacob Linders van Heugten aan diens zoon Leendert Jacobs van Heugten:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 242 verso; 29-04-1724:
Jacob Linders van Hugten, doet hantligtinge van al zijn onroerende goederen te Asten. Hij is niet in staat de resterende verponding over 1722 zijnde ƒ 8-4-14, te betalen. Ook de andere crediteuren kan hij niet voldoen.

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 26; 26-07-1724:
Frans Cornelis van Weert en Hendrik Aart Tielen, collecteurs der verponding en coninxbede, 1722, laten nog verkopen van Jacob Linders van Hugten, te Heusden, om daaraan te verhalen ƒ 8-4-14 wegens achterstaande verponding. Koper van onderstaande goederen wordt Lindert Jacobs van Hugten voor ƒ 396,-. Een huis, hof, schop, schuur en aangelag te Heusden 1½ lopense, ene zijde Marte Jansse, andere zijde kinderen Flips van Heusden.

Asten Rechterlijk Archief 183; 03-08-1724:
Gerit van Riet, vorster, heeft, namens Frans Cornelis van Weert en Hendrik Aart Tielen, collecteurs der verponding, 1722, op 22-6-1724 de vaste goederen van Jacob Linders van Hugten, te Heusden, alsmede die van Hendrik Linders van Hugten, te Heusden bij executie verkocht. Op 11-08-1724 zal hij hiervan behoorlijk rekening, bewijs en reliqua doen.

Jacobus Leonardi van Heugten is geboren te Asten op 02-02-1662 als zoon van Leonardus Judoci van Heugten en Heylgondis Henricks (zie Voormalig huis E508). Hij is op 25-01-1698 te Asten getrouwd met Wilhelmina Dircx, geboren te Asten op 18-12-1671 als dochter van Theodorus Willems en Catharina Dirck Smits (zie Voormalig huis E1101).

1698, Januarij 12; contraxerunt sponsalia Jacobus Lindert van Heuchten et Wilhelma Dircx; testes Wilhelmus van Heuchten et Mathias Dircx.
1698, Januarij 25; conjuncti sunt matrimonio Jacobus Lindert van Heuchten et Wilhelma Dircx; testes Wilhelmus van Heuchten et Elisabeth Sporenberg.

12 januari 1698; ondertrouwcontract tussen Jacobus Lindert van Heuchten en Wilhelma Dircx; getuigen Wilhelmus van Heuchten en Mathias Dircx.

25 januari 1698; in huwelijkse echt gebonden Jacobus Lindert van Heuchten en Wilhelma Dircx; getuigen Wilhelmus van Heuchten en Elisabeth Sporenberg.

01

Het gezin van Jacobus Leonardi van Heugten en Wilhelmina Dircx:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Helena Asten 28-11-1698 Asten 01-02-1728
Antonius Driessen
Asten 14-08-1735
Hendrik Peters van de Mortel
Asten 29-03-1755
2 Anna Asten 10-07-1700 Asten 28-02-1734
Daniel Petri Coolen
Asten 04-04-1778 zie Voormalig huis E263
3 Leonardus Asten 26-02-1702 Asten 30-04-1752
Anna Joannis Claus
Asten 10-03-1765 zie Antoniusstraat 28 en 30
4 Theodorus Asten 20-12-1704 Kind Asten ±1704
5 Wilhelma Asten 04-11-1707 Kind Asten 21-11-1707
6 Theodorus Asten 06-06-1710 Nederweert 
7 Johannes Asten 29-08-1711 Kind Asten ±1711
8 Godefridus Asten 16-06-1713 Heeze 24-01-1745
Jenneken Hendrik Ceelen
Heeze 27-05-1766
9 Catharina Asten 17-05-1719 Kind Asten ±1719

Jacobus Leonardi van Heugten en Wilhelmina Dircx verklaren dat zij al voldoende vooruit hebben gekregen uit de erfenis van de ouders van Wilhelmina Dircx:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 180 verso; 26-04-1723:
Jacob Linders van Hugten en Willemyn Dircx, zijn vrouw, verklaren dat zij van Dirck Willems en Catolijn Dirck Smits, in leven echtelieden, haar tweede comparantes ouders, voor uytsetsel hebben gehad, ƒ 500,-, twee koeien, enig koren en meubilen in hun huisraad. Dit omdat Tijs Dircx, Antonet Dircx, Hendrik Jansse Verhees man van Jenne Dircx, Jan van Helmont gehuwd geweest met Margriet Dircx, verzocht hebben om een scheiding en deling van de goederen van wijlen hun ouders, Dirck Willems en Catalijn Dirck Smits. Zij verklaren verder dat zij niet in staat zijn om de voorschreven som, koeien, rogge en meubilen in de boedel te brengen als meer waardig zijnde als hun aandeel zou zijn in de voorschreven nalatenschap. Zij zien dus verder af van deze nalatenschap ten behoeve van hun broeder en zuster.

Bij de hoofdgeldlijst van 1731 staat het gezin van Jacobus Leonardi van Heugten:

Hoofdgeldlijst 1731 XVIII-33; 28-08-1731:
Jacob Lenders, Willemijn de vrouw, Dirk, Anna kind, Goort de soon.

Wilhelmina Dircx is als Willemke Jacobs op 03-02-1733 te Asten overleden en Jacobus Leonardi van Heugten is te Asten op 09-04-1739 overleden. Hieronder hun doodakten:

Oom Matijs Dirx verkoopt nog schuur en land aan zijn neven en nichten:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 106; 26-11-1736:
Matijs Dirx verkoopt aan de kinderen Jacob Linders van Heughten, zoals het de verkoper is aangekomen van Anneke Dirx, zijn zuster, schuur en aangelag in de Wolfsberg 3 copse, ene zijde de straat, andere zijde kinderen Antony Loomans en anderen; land de voorste Kamp 2 lopense; land de Waeterstraet 2 lopense 30 roede; land den aghtersten Kamp; land het Eeusel 1 lopense 10 roede; land den Eymert 1 lopense; groes het Eeuwsel 6 lopense; groes / land de Weerth 4 lopense; groes de Haeseldonck 1 lopense 30 roede; groes 1 lopense; groes het Ven 30 roede. Koopsom ƒ 60,-.

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1746 staat het huis nog onverdeeld op naam van de kinderen van Jacobus Leonardi van Heugten:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 169a:
De kinderen van Jacob Leenders van Hugten.
Huijs, hoff en aangelagh ½ lopense.

Jaar Eigenaar nummer 22 Wolfsberg Bewoners nummer 22 Wolfsberg
1736 kinderen Jacob Linders Hendrik Peeters
1741 kinderen Jacob Leenders Hendrik Peeters van de Mortel
1746 kinderen Jacob Leenders Hendrik Peter van de Mortel

Om te weten wie bewoner Hendrik Peeters van de Mortel is, maken we een gezinsreconstructie van zijn ouders. Peter Jansen is geboren te Asten rond 1675. Hij is te Asten op 19-11-1701 voor de schepenen en op 21-11-1701 voor de kerk getrouwd met Cornelia Willems Jansen de Metser is geboren te Asten op 11-09-1677 als dochter van Wilhelmus Jansen Michiels en Aldegondis.

Het gezin van Peter Jansen en Cornelia Willems Jansen de Metser:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmina Asten 27-04-1702 Vlierden 08-02-1728
Hendrick
Aarts
Asten 17-05-1776 zie Voordeldonk 93
2 Franciscus Asten 15-09-1704 Asten 19-11-1730
Catharina Peter Driessen
Asten 20-09-1776 zie Voormalig huis G826
3 Judoca Asten 02-08-1706
4 Henricus Asten 27-06-1708 Asten 14-08-1735
Helena Jacobs van Heugten
Asten
07-03-1756
Catharina Francisci Teunissen
Asten 09-01-1789
5 Lambertus Asten 07-01-1711 Kind Asten ±1711
6 Lambertus Asten 25-03-1712
7 Aldegonda Asten 18-05-1715 Asten 05-05-1748
Peter Hendriks Verhindert
Asten 28-09-1785

zie Voormalig huis G170
en Voormalig huis G845

8 Johannes Asten 19-11-1716
9 Wilhelmus Asten 04-03-1719

Zij worden slechts enkele maal genoemd in de Astense archieven en moeten rond 1739 op Voordeldonk, mogelijk bij hun dochter Wilhelmina (zie Voordeldonk 93) hebben gewoond op basis van onderstaande vergoeding, die gezien het geringe bedrag wat uitgekeerd wordt, getuigt van een schamel bezit:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 170; 29-12-1739:
Specifique lijste ofte memorie geformeert door schepenen en secretaris van Asten volgens het opgeven van de ingesetenen van Asten van soodanige als de ingesetenen van Asten geleeden hebben vant verhagelen van koorn op de 13e july en afwayen van de boekweyt op den 15e augustus 1737 wanneer het koorn en boekweyt rijp was. Alsmede van de menigvuldige swaare regen die gevallen is in de voorschreven jaare 1737, 1738 en 1739 waardoor de weylanden geheel onder water gestaan hebben en het gras en hoy daardoor veel bedorven en verdronken is geworden door hetwelke veel runtvee en schapen bedorven en gestorven sijn, alsoo deselve op leege en natte weyen haar voedsel hebben moeten haalen, welk verdronken gras en hoy dat bedorven was in de wintertijden hebben moeten eeten. Mitsgaaders vant bevriezen van de boekweyt in desen jaaren 1739, tusschen de 15e en 16e juny allent welke schaade de navolgende ingeseetenen hebben opgegeven en getaxeert onder presentie vant selve ten allen tijde des gerequireert werdende met solemneele eede sullen bevestigen soo en gelijk bij of agter ider sijn naam is uytgetrocken en hierna is volgende:
Voordeldonk, Peter van de Mortel ƒ 11,-.

Peter Jansen wordt ook wel Vrients genoemd en zijn kinderen noemden zich van de Mortel, zoals blijkt uit onderstaand archiefstuk:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 207 verso; 02-05-1748:
Peter Hendriks geassisteert met Jan Teunis Jelis, als naaste vriend van zijn overleden vrouw wil hertrouwen met Alegonda Peters van de Mortel alias Vrients geassisteert met Peter van de Mortel, haar vader. Zij maken huwelijksvoorwaarden:
Zij brengen de goederen in die zij beiden bezitten en nog verkrijgen. Nog te verwekken kinderen worden gelijk beschouwd aan de voorkinderen. Bij vooroverlijden van een der ouders blijft de langstlevende in het bezit der togte.

Cornelia Willems Jansen de Metser is als Cornelia Peter van de Mortel op 09-01-1743 te Asten overleden en Peter Jansen is op 16-02-1752 te Asten overleden. Hieronder hun doodakten:

Het huis gaat over van eigenaar Jacobus Leonardi van Heugten naar diens dochter Helena Jacobs van Heugten, is geboren te Asten op 28-11-1698. Zij is op 01-02-1728 te Asten getrouwd met Antonius Peter Driessen, geboren te Asten op 08-02-1700 als zoon van Petrus Driessen en Maria Thonis (zie Oostappensedijk 40 en 42). Na zijn overlijden te Asten op 07-10-1731 is Helena Jacobs van Heugten te Asten op 14-08-1735 hertrouwd met bovengenoemde Hendrik Peters van de Mortel, geboren te Asten op 27-06-1708 als zoon van Petrus Jois van de Mortel en Cornelia Wilhelmi Jois de Metser:

02

De gezinnen van Helena Jacobs van Heugten met Antonius Peter Driessen en met Hendrik Peters van de Mortel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 03-03-1729 Kind Asten ±1729
2 Johannes Asten 03-08-1731 Valkenswaard 13-02-1757
Henrica Leemans
Asten 07-07-1796
3 Antonia* Asten 26-04-1736 Deurne 11-10-1772
Johannes Goris van de Mortel
Asten 06-01-1790
4 Maria* Asten 08-10-1738 Asten 20-01-1765
Johannes Jansen Verbogen
Asten 24-07-1804 zie Voormalig huis G830
5 Wilhelmina Jacoba* Asten 29-06-1746 Asten 14-05-1775
Walteris Sanders
Asten 26-03-1785 zie Voormalig huis G525

* kinderen uit het tweede huwelijk

Als zijn zwager Theodorus Jacobs van Heugten overlijdt, laat Hendrik Peters van de Mortel diens goederen taxeren:

Asten Rechterlijk Archief 163 folio 1; 15-03-1745:
Taxatie van de onroerende goederen van Dirk Jacob van Hugten overleden te Nederweert 06-02-1745. Hendrik Peters van de Mortel is erfgenaam van de overledene. 1⁄5e deel in waarde van huis, schuur en aangelag 3 copse, ene zijde de straat, andere zijde de weduwe Paulus Hoefnagels, ene einde Mattijs Dirks ƒ 20,- ; land en groes 25 lopense ƒ 43,-. Totaal ƒ 63,-.  20e penning is ƒ 3-3-0.

In 1749 maken Hendrik Peters van de Mortel en Helena Jacobs van Heugten hun testament op, waarbij voorzoon Johannes extra wordt toebedeeld:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 230 verso; 07-01-1749:
Hendrik Peters van de Mortel en Helena Jacobs van Hugten, zijn vrouw, aan de Wolfsberg, testeren. Alles aan de langstlevende van hen beiden met uitzondering van de vaste goederen die de langstlevende in togte zal blijven bezitten, met de last gehouden te zijn de kinderen bij den andere verwekt alsook het voorkind, met name Jan, van de testatrice naar hun staat te onderhouden en bij de ouderdom van 25 jaar, huwelijk of andere geapprobeerde staat voor een behoorlijke uitzet te zorgen. Na overlijden van de langstlevende zal alles gedeeld worden door de na te laten kinderen uit dit huwelijk en het voorkind, hetwelk wel ƒ 25,- vooruit zal ontvangen. Als de erfgenamen geen genoegen nemen met deze te maken verdeling zal genoegen genomen moeten worden met de legitieme portie.

Kort daarna koopt Hendrik Peters van de Mortel een stuk groes:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 118 verso; 08-01-1749:
Gabriel van Swanenberg verkoopt, namens zijn zoon, Arnoldus, te Amsterdam, aan Hendrik Peters van de Mortel groes- of hooibeemd in de Haseldonk 5 lopense naast de erven Jan Aart Smits. Verkoper aangekomen bij transport de dato 06-01-1741.

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 119; 08-01-1749:
Hendrik Peters van de Mortel is schuldig aan Goort Franse van Bussel en  Willem Slaats als momboiren van de twee onmondige kinderen van Mattijs Slaats, met name Elisabet en Josyna ƒ 200,- à 3%.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 10-01-1749:
Goort Franse van Bussel en Willem Slaats als momboiren van Elisabet en Francyn, onmondige kinderen van Mattijs Slaats en Anneke Franse van Bussel hebben het aanpart van de goederen de onmondige competerende afgedeelt tegens de andere kinderen en van drie andere afgekogt 3⁄5e delen in land den Langenacker naast de erven Peter Voermans 4 lopense transport de dato 10-01-1749. Koopsom ƒ 72,-. Deze akker is door de supplianten, met Uw approbatie, provisoneel verkocht aan Hendrik van de Mortel voor ƒ 150,-, alzo ƒ 30,- meer. Zij verzoeken U de veste te verstrekken.

Hendrik Peters van de Mortel koopt het andere driekwart deel van het huis van zijn zwagers:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 133; 24-02-1749:
Daandel Coolen man van Anneke Jacobs van Hugten en Leendert Jacobs van Hugten, wonende te Hees. Zij verkopen aan Hendrik Peters van de Mortel een ¾e deel in huis, hof en aangelag ½ lopense, ene zijde Nicolaas Flipse, andere zijde Jan Jansen Verberne; land de voorste Camp 2 lopense naast Francis Coolen; land de Waterstraat 2 lopense 20 roede naast de Beemtstraat; land den agtersten Kamp 4 lopense naast de straat; land het Eeusel 1 lopense 10 roede naast de weduwe Francis Timmermans; land den Eymert 1 lopense; groes het Eeusel 6 lopense; groes de Weert 4 lopense; groes de Haseldonk 1 lopense 30 roede; groes 1 lopense; groes het Ven 30 roede. Verkopers aangekomen bij versterf van hun ouders. Belast met ƒ 2-10-0 per jaar aan den Armen van Asten obligatie de dato 29-09-1743. Koopsom de lasten.

Helena Jacobs van Heugten is als Helena van de Mortel op 29-03-1755 te Asten overleden en een jaar later maakt Hendrik Peters van de Mortel een staat en inventaris voor zijn tweede huwelijk:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 185; 06-03-1756:
Staat en inventaris, opgemaakt door Hendrik Peters van de Mortel, weduwnaar Helena Jacob Leenders van Hugten ten behoeve van Antonetta, Maria en Willemyn, zijn kinderen. Hij wil hertrouwen met Catalijn Teunissen, jonge dochter, geboren en wonende te Meyl.
Onroerende goederen: zijn vrouw heeft ten huwelijk ingebracht 1⁄4e deel in huis, schuur, stal en verscheidene percelen land en groes in de Wolfsberg. Hendrik Peters van de Mortel is staande zijn huwelijk, van de broeders van zijn overledene vrouw aangekomen het overig 3⁄4e deel in het voorschreven huis en landerijen, alwaar hij in is wonende transport de dato 24-02-1749; groes en hooibeemd in de Haseldonk 5 lopense, hem aangekomen van Gabriel van Swanenberg transport de dato 08-01-1749. Op 07-01-1749 hebben de comparant en zijn vrouw een testament laten passeren alles aan de langstlevende echter de vaste goederen in togte en dat het voorkind van haar en de kinderen van hen samen egaal zouden zijn. En sijnde de voornoemde Hendrik van de Mortel met sijne bruyt mede afgesprooke en belooft met genoege van haare vader en naaste vriende der onmondige te maken een huwelijkscontract tot gelijke kinderen als andersints, edog dewijle sulx niet geschiede kan sonder dat de vader van de bruyt en de voorsoon Jan hier present konne sijn sal sulx nader ten eerste worden gedaan en gepasseert de acte daartoe nodig sijnde.
Roerende goederen: een linnen bed met toebehoren, een paar slaaplakens, twee koperen ketels, een ijzeren moespot, vuurgerei, een trog, twee kisten, vijf stoelen, een tafel, drie roomtijle een stand, een tob, klein landbouwgereedschap, twee karren.

Ook het erfdeel van zijn stiefzoon Johannes Antoni Driessen wordt geregeld:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 113 verso; 12-04-1757:
Hendrikus van de Mortel man van Heylke Jacob van Hugten weduwe van Antoni Driessen en Jan Antoni Driessen, zoon van Heylke Jacobs van Hugten, wonende te Leenderstrijp, onlangs gehuwd. Zij zijn het eens geworden over het erfdeel dat de tweede comparant toekomt van zijn overleden vader en moeder. De roerende goederen heeft hij inmiddels ontvangen. De onroerende goederen, tot een waarde van ƒ 100,- kunnen echter door de eerste comparant niet vrijgemaakt worden. Het wordt nu voorgeschoten door zijn tegenwoordige vrouw vader, Teunisse, wonende te Meyl op voorwaarde dat de tweede comparant geen verdere rechten meer kan doen gelden en dit aandeel overgaat op het kind, nu reeds, in dit huwelijk geboren en nog eventuele verdere kinderen zijnde in het huis, groes en land 1⁄10e deel en dan nog 1⁄8e deel, zijnde circa 7 lopense.

Hendrik Peters van de Mortel is op 07-03-1756 te Asten hertrouwd met Catharina Francisci Teunissen, geboren te Meijel op 30-06-1717 als dochter van Franciscus Teunissen en Wilhelma Gorts.

03

Het gezin van Hendrik Peters van de Mortel en Catharina Francisci Teunissen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Gerardus Asten 02-12-1756 Asten 15-02-1784
Helena Hendrik Roijmans
Asten 20-03-1840
2 Petrus Asten 01-07-1759 Weert 04-04-1796
Elisabeth van Hoof
Weert 16-10-1852

In het huizenquohier over de periode 1751-1781 is Hendrik Peters van de Mortel altijd eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 22 Wolfsberg Bewoners nummer 22 Wolfsberg
1751 Hendrik Peter van de Mortel Hendrik Peter van de Mortel
1756 Hendrik van de Mortel Hendrik van de Mortel
1761 Hendrik van de Mortel Hendrik van de Mortel
1766 Hendrik van de Mortel Hendrik van de Mortel
1771 Hendrik van de Mortel Hendrik van de Mortel
1776 Hendrik van de Mortel Hendrik van de Mortel
1781 Hendrik Peeters van de Mortel Hendrik van de Mortel

Catharina Francisci Teunissen is als Catharina Henrici van de Mortel op 24-06-1767 te Asten overleden en de man van dochter Antonia uit zijn eerste huwelijk ziet af van de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 161; 08-04-1780:
Jan Goris van de Mortel man van Antonetta, dochter Hendrik van de Mortel ziet af ten behoeve van zijn twee kinderen, Gerrit en Pieter, uit zijn laatste huwelijk met Catalijn Teunis Jansen, van het erfdeel testament 07-01-1749 uit ⅛e deel in huis, land en groes 6 lopense, waarde ƒ 150,-. Hij is ten volle voldaan.

Hendrik Peters van de Mortel en zijn zoon Petrus hebben een schuld:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 177 verso; 06-04-1781:
Hendrik van de Mortel, in de Wolfsberg en Pieter, zijn zoon, zijn schuldig aan Antoni Timmermans ƒ 200,- à 4%. Marge: 12-07-1793 gelost door Gerrit van de Mortel.

Hendrik Peters van de Mortel maakt zijn testament op:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 140 verso; 31-05-1783:
Hendrik van de Mortel, in de Wolfsberg, ziek, testeert. Alle voorgaande makingen vervallen. Zijn erfgenamen worden zijn twee zoons m.n. Gerrit en Peter, die bij hem wonen.

Hendrik Peters van de Mortel is op 09-01-1789 te Asten overleden en hieornder de doodakten van Helena Jacobs van Heugten, Catharina Francisci Teunissen en Hendrik Peters van de Mortel:

De schoonzoons van zijn eerste huwelijk verkopen hun erfdeel:

Asten Rechterlijk Archief 147; 15-01-1790:
Condities, waarop Jan Goris van de Mortel, Jan Verboogen voor zichzelf en mede namens de onmondige kinderen van wijlen Wouter Sanders eenige gereede goederen verkopen. Bruto opbrengst ƒ 126,-.

In het huizenquohier rond 1800 staat het huis op naam van de kinderen van Hendrik van de Mortel en is zoon Gerardus van de Mortel de bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 22 Wolfsberg Bewoners nummer 22 Wolfsberg
1798 kinderen Hendrik van de Mortel Gerrit van de Mortel
1803 kinderen Hendrik van de Mortel Gerrit van de Mortel

De kinderen uit het tweede huwelijk verdelen de goederen, waarbij het huis naar zoon Gerardus gaat, hoewel dat er niet expliciet bij staat:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 127; 07-01-1805:
Gerrit van de Mortel, alhier en Pieter van de Mortel, te Nederweert. Zij verdelen hun goederen.
1e lot krijgt Gerrit land in de Loverbosch 1 lopense 1 roede; land de korte Zeile 2 lopense 20 roede; land de agterste Kamp 2 lopense 20 roede; land de Waterstraat 2 lopense 33 roede; land de Wouterman 2 lopense 10 roede; groes de Venne 47 roede; land de Heesakker 1 lopense 42 roede; groes de Werte 1 lopense 28 roede; groes de Werte 1 lopense 19 roede; groes het kleyn Hooyvelt 1 lopense 3 roede; groes de Hazeldonk 1 lopense 33 roede; groes de Hazeldonk 4 lopense 15 roede; groes het Eeusel 2 lopense 49 roede. De ontvanger van dit lot zal uitkeren aan het 2e lot ƒ 500,-.
2e lot krijgt Pieter ƒ 500,- te voldoen door het 1e lot.

Zoon Gerardus van de Mortel is geboren te Asten op 02-12-1756 en op 15-02-1784 te Asten getrouwd met Helena Hendrik Roijmans geboren te Asten op 13-12-1758 als dochter van Hendrik Laurens Roijmans en Elisabeth Matthiae Slaats (zie Oostappensedijk 36):

04

Het gezin van Gerardus Hendriks van de Mortel en Helena Hendrik Roijmans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Asten 10-01-1785 Kind Asten 27-03-1792
2 Henricus Asten 01-04-1786 Kind Asten 26-11-1787
3 Petrus Asten 10-12-1787 Weert 29-09-1810
Hendrina Vrinsen
Weert 31-07-1858
4 Henrica Asten 13-10-1789 Asten 07-05-1815
Johannes Franciscus van Bussel
Asten 01-10-1830 zie Voormalig huis G847
5 Wilhelmus Asten 03-05-1794 Asten 01-05-1818
Anna Jelisse
Asten 17-01-1840
Johanna van Helmond
Asten 03-10-1867 zie Voormalig huis C803
6 Catharina Asten 20-05-1797 Asten 03-02-1826
Joannes van Helmond
Weert 08-01-1883
7 Elisabetha Asten 14-03-1800 Asten 19-05-1825
Theodorus Francis Martens
Asten 29-04-1836 zie Voormalig huis G853

Als zijn schoonmoeder opnieuw trouwt ziet Gerardus van de Mortel af van de nalatenschap en verkoopt zijn erfdeel:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 97; 28-03-1792:
Hendrik Haasen getrouwd met Elisabeth Slaats, weduwe Hendrik Roymans ter eenre en Gerrit van de Mortel getrouwd met Helena Hendrik Roymans ter andere zijde. Zij accorderen dat de comparant, ter andere zijde zal afzien van zijn deel dat straks aan hem Nomen Uxoris uit de nalatenschap van wijlen Hendrik Roymans alsmede die Elisabeth Slaats zou aankomen. En die, welke staande het huwelijk van de comparant ter eenre of zijn vrouw, Elisabeth Slaats reeds aangekocht zijn of nog aangekocht zullen worden zowel van de vaste als de roerende goederen.
Latende alles aan de comparant ter eenre en zijn vrouw, Elisabeth Slaats en hun kinderen en erfgenamen. Met conditie dat de comparant ter eenre gehouden is, boven hetgeen de comparant ter andere zijde voor een huwelijksgift, ten tijde wanneer hij getrouwd is ontvangen heeft, om te betalen alle schulden op de boedel staande en wel voornamelijk die welke de dato 30-06-1764 alhier, bij het formeren en passeren van de inventaris door Elisabeth Slaats, weduwe Hendrik Roymans daarop zijn gesteld. Zonder dat hij, comparant ter andere zijde, zijn vrouw of hun erfgenamen ooyt of ooyt daarover aangesproken kunnen worden.

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 105 verso; 28-03-1792:
Gerrit van de Mortel getrouwd met Helena Hendrik Roymans verkoopt aan Elisabet Slaats, weduwe Hendrik Roymans nu getrouwd met Hendrik Haasen zodanig aandeel als door het overlijden van Hendrik Laurens Roymans voornoemd zijn comparants vrouwe vader op hem Nomen Uxoris reeds verstorven zijn of ook nog te versterven staan, niet uitgezonderd of afgescheiden van de volgende goederen: huis, hof en aangelag te Ostappen 4 lopense, ene zijde de gemeente, andere zijde goederen in deze; land aan 't Aangelag 15 lopense; land den Rayakker 2 lopense; land den agtersten Dries 3 lopense; groes het Weyvelt 8 lopense; groes het Hoyvelt 7 lopense; groes het Groesvelt 6 lopense; land nevens het Aangelag 7 lopense; land het Kempke 1½ lopense; groes den agtersten Dries 3½ lopense; groes het Hooyvelt 1 lopense; Heytvelt 4 lopense; Heytvelt 20 lopense; land de Langenakker in de Wolfsberg 2½ lopense. Koopsom ƒ 424-8-0.

De verpondingen van 1810 vatten de bewoningsgeschiedenis rond 1800 samen:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Wolfsberg folio 133:
Gerrit van de Mortel bij deling 1805.
Peter en Gerrit van de Mortel als testamentaire erven.
Bij versterf 1789 van.
Hendrik Peters van de Mortel en zijn 2 laatste zoons Pieter en Gerrit.
Nummer 22 huijs, hof en aangelag ¾ lopense.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis nog steeds op naam van Gerardus van de Mortel:

Kadaster 1811-1832; G868:
Huis en erf, groot 05 roede 30 el, dorps Wolfsberg, klassen 8.
Eigenaar: Gerard van de Mortel.
Opmerking: zie G869 is mogelijk ook het oude huis.

05

06

Helena Hendrik Roijmans is op 24-10-1823 te Asten overleden en Gerardus van de Mortel is te Asten op 20-03-1840 overleden.

Het huis, bestaande uit twee woningen, is volgens de kadastrale legger verkocht aan Thomas van der Weerden, geboren te Asten op 12-07-1791 als zoon van Albertus Thomas van der Weerde en Wilhelma Joannis Hendrix (zie Voormalig huis F367). Hij is sinds 05-02-1855 weduwnaar van Maria Driessen, geboren te Asten op 19-09-1789 als dochter van Joost Peter Driessen en Johanna Jan Slaats (zie Voormalig huis F766), met wie hij op 11-10-1839 te Asten getrouwd was.

Het huis is in 1870 verkocht aan Johannes Maas, geboren te Heeze op 06-06-1833 als zoon van Joannes Maas en Maria Vromans. Thomas van der Weerden woont als huurder bij hem in. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont Johannes Maas als venter in het huis met huizingnummer D31a en vanaf 1869 nummer D44:

07

Johannes Maas is op 19-07-1871 te Asten overleden en Thomas van der Weerden verhuist naar A211 (zie ) en is op 24-05-1877 te Asten overleden. Het huis wordt verkocht door broer Peter Johannes Maas, geboren te Heeze op 05-07-1845 en schoonbroer Joannes van Bussel, geboren te Asten op 05-03-1835 als zoon van Petrus van Bussel en Johanna Berkvens (zie Voormalig huis G586). Hij is op 27-05-1872 te Asten getrouwd met Wilhelmina Maas, geboren te Heeze op 23-08-1849 als dochter van Johannes Maas en Anna Maria Vromans. In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 06-07-1872 wordt de bakkerij te koop aangeboden:

08

Beide woningen van het huis worden gekocht en samengevoegd door Antonie Dirks.

Det andere woning wordt bewoond door Petronella Verbogen, geboren op 12-12-1806 te Asten als dochter van Henricus Joannis Verbogen en Henrica Thomas Hendriks (zie ). Zij is sinds 09-04-1847 weduwe van Peter (Piet) Ceelen, geboren te Asten op 23-10-1796 als zoon van Wilhelmus Jan Ceelen en Wilhelmina van Tilburg (zie Voormalig huis E1035), waarmee zij op 04-02-1842 te Asten getrouwd was. Vermoedelijk woonden haar ouders Henricus Joannis Verbogen en Henrica Thomas Hendriks daarvoor al in het huis.

Henricus Joannis Verbogen is geboren te Asten op 23-01-1766 als zoon van Johannes Jansen Verbogen en Maria Hendriks van de Mortel (zie Voormalig huis G830). Hij is op 14-02-1802 te Asten getrouwd met Henrica Thomas Hendriks, geboren te Asten op 12-03-1768 als dochter van Thomas Hendriks en Henrica Hasen (zie Leensel 13). Henrica Thomas Hendriks is op 13-02-1841 te Asten overleden, aangegeven door gebuur Peter (Piet) Ceelen en Henricus Joannis Verbogen is op 12-02-1847 te Asten overleden, aangegeven door gebuur Antonie Ceelen (zie Voormalig huis C1318).

In het bevolkingsregister van Asten in de periode 1859-1879 woont Petronella Verbogen in het huis met huizingnummer D31b:

09

Petronella Verbogen verhuist in 1861 naar C17 (zie ) en in het huis komt wonen Hendrikus van den Berkmortel, geboren te Asten op 31-10-1819 als zoon van Theodorus van den Berkmortel en Hendrika Lintermans (zie ). Hij is als dagloner op 01-02-1861 te Asten getrouwd met Joanna Maria van Bussel, geboren te Asten op 25-09-1825 als dochter van Petrus van Bussel en Hendrina Hazen (zie ).

In 1867 verhuizen zij naar D34 (zie Voormalig huis G838) en de nieuwe bewoner is Jan Mathijs Koolen, geboren te Asten op 19-04-1839 als zoon van Petrus Kolen en Joanna Maria Segers (zie ). Hij is op 16-04-1866 te Asten getrouwd met Antonia Kanters, geboren te Asten op 03-05-1838 als dochter van Joost Kanters en Anna Maria Driessen (zie ). Het huizingnummer over de periode 1869-1879 wordt dan D45.

Zij verhuizen in 1876 naar Oostappen (zie ) en de woning is gekocht door Antonie Dircks, geboren te Asten op 25-12-1836 als zoon van Martinus Dircks en Maria Hoeben (zie Wolfsberg 66). Hij is als wever op 20-01-1868 te Asten getrouwd met Hendrina Slaats, geboren te Asten op 07-02-1824 als dochter van Bonaventura Slaats en Hendrina van de Goor (zie Wolfsberg 50). Ook over de periode 1879-1890 en in de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D50 en D49:

10

In de krant Zuid-Willemsvaart van 12-06-1897 biedt Antonie Dircks zijn huis te koop aan:

11

Antonie Dircks biedt rechts in de krant de Zuid-Willemsvaart van 02-03-1898 zijn goederen te koop aan:

12

Hendrina Slaats is op 20-03-1898 te Asten overleden en Antonius Dircks verhuist naar A43a (zie Voormalig huis G1860). De koper van het huis is Jacobus van Heugten, geboren te Asten op 02-05-1844 als zoon van Johannes van Heugten en Hendrina Jacobs, die het rond 1900 sloopt. Het huis bestaat dus niet meer en moet hebben gelegen ter hoogte van de huidige Kerkstraat 87.

Overzicht bewoners

Hoeve op Wolfsberg
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1720 Jacobus Leonardi van Heugten Asten 02-02-1662 Jacobus Leonardi van Heugten Asten 02-02-1662
Wolfsberg huis 22
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 kinderen Jacob Linders Asten 28-11-1698 Hendrik Peeters Asten 27-06-1708
1741 kinderen Jacob Leenders Asten 28-11-1698 Hendrik Peeters van de Mortel Asten 27-06-1708
1746 kinderen Jacob Leenders Asten 28-11-1698 Hendrik Peter van de Mortel Asten 27-06-1708
1751 Hendrik Peter van de Mortel Asten 27-06-1708 Hendrik Peter van de Mortel Asten 27-06-1708
1756 Hendrik van de Mortel Asten 27-06-1708 Hendrik van de Mortel Asten 27-06-1708
1761 Hendrik van de Mortel Asten 27-06-1708 Hendrik van de Mortel Asten 27-06-1708
1766 Hendrik van de Mortel Asten 27-06-1708 Hendrik van de Mortel Asten 27-06-1708
1771 Hendrik van de Mortel Asten 27-06-1708 Hendrik van de Mortel Asten 27-06-1708
1776 Hendrik van de Mortel Asten 27-06-1708 Hendrik van de Mortel Asten 27-06-1708
1781 Hendrik Peeters van de Mortel Asten 27-06-1708 Hendrik van de Mortel Asten 27-06-1708
1798 kinderen Hendrik van de Mortel Asten 02-12-1756 Gerrit van de Mortel Asten 02-12-1756
1803 kinderen Hendrik van de Mortel Asten 02-12-1756 Gerrit van de Mortel Asten 02-12-1756
Kadasternummer G868
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G868 1832 Gerardus van de Mortel Asten 02-12-1756
Kerkstraat
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1824 Gerardus van de Mortel Asten 02-12-1756 Helena Hendrik Roijmans Asten 13-12-1758 24-10-1823
1824-1839 Gerardus van de Mortel Asten 02-12-1756 met kinderen 20-03-1840
1840 huis gesplitst
1840-1859 Thomas van der Weerden Asten 12-07-1791
D31a 1859-1869 Thomas van der Weerden Asten 12-07-1791
D44 1869-1877 Thomas van der Weerden Asten 12-07-1791 24-05-1877
1877 huis samengevoegd
Kerkstraat
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1847-1859 Petronella Verbogen Asten 12-12-1806 weduwe Ceelen
D31b 1859-1861 Petronella Verbogen Asten 12-12-1806 weduwe Ceelen naar C17
D31b 1861-1867 Hendrik van den Berkmortel Asten 31-10-1819 Maria van Bussel Asten 25-09-1825
D31b 1867-1869 Jan Mathijs Koolen Asten 19-04-1839 Antonia Kanters Asten 03-05-1838
D45 1869-1877 Jan Mathijs Koolen Asten 19-04-1839 Antonia Kanters Asten 03-05-1838 naar Ommel
D45 1877-1879 Antonie Dircks Asten 25-12-1838 Hendrina Slaats Asten 07-02-1824
D50 1879-1890 Antonie Dircks Asten 25-12-1838 Hendrina Slaats Asten 07-02-1824
D49 1890-1897 Antonius Dircks Asten 25-12-1836 Hendrina Slaats Asten 07-02-1824 naar A43
1900 huis wordt gesloopt

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 28 februari 2024, 10:59:35

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen