logo

De Vonder Homepagina


Wolfsberg 16

Dit huis is in bezit van Jan Aelberts van den Wildenbergh, echter het is vooralsnog niet duidelijk of hij op de Wolfsberg of in Ommel heeft gewoond. In het laatste geval verhuurde hij het huis aan derden.

Jan Aelberts van den Wildenbergh is geboren te Asten op 26-12-1648 als zoon van Aelbertus Joannis Petri en Mechtilda Joannis Judoci. Hij is op 08-06-1670 te Asten getrouwd met Goortien Goorts van Bussel, geboren te Asten op 14-03-1642 als dochter van Godefridus Godefridi en Anna:

Jan Aelbert Jansen, Goortien Goorts, Bruijsten Joost Hoefnagels, Peter Aelbers

01

Hieronder het gezin van Jan Aelberts van den Wildenbergh en Goortien Goorts van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Lysbeth Asten 31-03-1671
2 Catelyn Asten 14-05-1673 Someren ±1705
Antony Peter Maas
Someren 17-01-1748
3 Albertus Asten 13-01-1676 Budel 26-11-1698
Gertrudis Francen
>1715 vlucht naar Duitsland
4 Johannes Asten 29-02-1680 Loon op Zand 29-11-1699
Hendrina Clemans
Asten 09-1710 zie Voormalig huis G427
5 Petronilla Asten 22-06-1682
6 Maria Asten 01-10-1685

In het strafrechterlijk archief wordt gesproken over een diefstal bij Jan Aelberts van den Wildenbergh:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 28-05-1698:
Alsoo Jan Alberts van den Wildenberch wert geiniurieert over eenige dieffstal bij hem gedaen door eenen Jan Janssen van Ruth. Jan Alberts is in geen staet van een proces te sustineren tot veranderinge van de injurie. Verzocht wordt om een pro deo proces volgens het 46e artikel van de ordonnantie op het zegel geëmaneert. Suppliant is een eerlijk man, staande ter goeder naam en faam en zijn arme familie mag geen schade lijden.

Zoon Johannes gaat naar Loon op Zand om te trouwen met Hendrina Clemans:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 66; 03-11-1699:
Attestatie voor Jan Jansen van den Wildenbergh wettige zoon van Jan van den Wildenbergh, meester hoofsmit en Godefrida van Bussel, geboren en wonende te Asten. Hij wil gaan trouwen buiten Asten en kan gehouden worden voor een eerlijck en neerstigh jonghman uyt vrome en eerlijcke ouders verweckt.

Jan Aelberts van den Wildenbergh is van beroep hoefsmid en heeft nog enkele achterstallige betalingen:

Asten Rechterlijk Archief 11 folio 90; 03-02-1700:
Peeter van der Lith, aanlegger contra Jan Aelberts van den Wildenbergh, gedaagde. Betaling van 2 gulden 1 stuiver salaris.

Asten Rechterlijk Archief 1 folio 97; 05-05-1700:
Nicolaes Weynen, aanlegger contra Jan Aelberts van den Wildenbergh, gedaagde. Aanlegger vraagt betaling van ƒ 5,- wegens geleverde smeekolen nu circa 3 jaar geleden.

De spanning over de eerder genoemde diefstal van Jan Aelberts van den Wildenbergh loopt hoog op en er dreigt een proces:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 04-09-1702:
Alzo Jan Aelberts zich op 1 september laatstleden zich niet heeft ontzien opentlijck, in volle vergaderinge, ten huize van de weduwe Jacob van de Cruys, met gramme moede te seggen en te declareren dat Jan van Ruth sijnen torff gestolen hadde, dat eenen torffdieff. Jae, den meesten en de grootsten dieff tot Asten was. Deze beledigingen kan een eerlijk man, als de requirant, niet tolereren en hij wil de injurant voor het gerecht dagen. Aanlegger vraagt de gedaagde voor schuldig te houden en hem te laten compareren in gebannen vierschare, blootshooff met gevouwen handen ende gebooghde knyen ende aldaer te bidden Godt Almaghtigh de heylige iustitie als den geiniurieerden ten desen om vergiffenisse te vragen en hem te laten verklaren dat hij verdacht en gelogen heeft. Hem te veroordelen tot ƒ 100,- als honorabile en profytabele amende aan de Kerk en den Armen te voldoen.

Asten Rechterlijk Archief 11 folio 150; 27-09-1702:
Jan Jansen van Ruth, aanlegger contra Jan Aelbert den Smit, gedaagde. Schepenen zullen een en ander laten bestuderen door onpartijdige rechtsgeleerden mits door aanlegger geld wordt verschaft.

Bij de verpondingen van 1707 en 1709 staat een huis op naam van Jan Aelberts:

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 9:
Jan Aelberts. ƒ 3-4-0.

Verpondingen 1709 XII-4 folio 22:
Jan Aelberts 25 - ƒ 0-2-8.

In 1712 verkoopt Jan Aelberts van den Wildenbergh het huis aan Antoni Fransen Voermans:

Asten Rechterlijk Archief 91 folio 76 verso; 21-11-1712:
Jan Aelberts van den Wildenbergh verkoopt aan Antoni Antoni Fransen een huiske, hof en aangelag aan de Wolfsbergh 1 lopense, ene zijde Gerit Aerts, andere zijde Jan Jansen Doll, andere einde Peter Andriessen. Koopsom ƒ 150,-, contant ƒ 50,- en over 2 jaar ƒ 100,-.

Op hun oude dag maken Jan Aelberts van den Wildenbergh en zijn vrouw Goortie nog een tafereel mee met de tweede man van hun schoondochter:

Asten Rechterlijk Archief 113 folio 98; 04-05-1713:
Interrogatorium voor Jan Aelberts van den Wildenbergh, 66 jaar en Goortie de vrouw van Jan Aelberts van den Wildenbergh, 73 jaar. Om deze onder eede te verhoren.
Of op woensdag, 3 mei laatstleden, ten huize van Jan Aelberts van den Wildenbergh, 's avonds, rond 9 uur of half 10, niet is gekomen Willem Geven, staande buiten de deur van Jan Aelberts, zeggende: "Gij, oude schelm" en wat verder is voorgevallen.
Jan Aelberts van den Wildenbergh beaamt dat een en ander zo is geweest. En dat toen hij de deur opendeed zag dat Willem Geven een bloodt mes in de hant hadde en het huis inkwam, zeggende: "Gij, oude schelm, ick sal U vermoorden". Waarop, hij deponent, genoodzaakt is geweest om uit zijn eigen huis te gaan vermits Willem Geven naar hem was snijdende en stootende. Nadat de buren gekomen waren is Willem Geven nog verscheidene malen op hem toegesprongen om te snijen of te steecken. En als Willem Geven niet was vastgehouden door zijn vader, Geef Dircx van Leent, dan zou hij, deponent, zeker vermoord zijn. Willem Geven heeft zich ook niet ontzien, de kousen en kleren die op een stoel lagen, met stoel en al in het vuur te gooien, waardoor de kleren in brand zijn geraakt. Willem Geven is daarop door zijn vader en moeder uit zijn, deponents, huis weggehaald.
Goortie verklaart zich te confirmeren aan de verklaring door haar man afgelegd.

Hun zoon Aelbert heeft zich met een moord aardig in de nesten gewerkt (zie ook Voormalig huis B431):

Asten Rechterlijk Archief 113 folio 70 verso; 03-03-1713:
Jacob Baessen, ondervorster, heeft namens de drossard in arrest genomen land op de hooghe Loo 5 copse en groes aan den Ommelsen Bosch 1 lopense. Zoals deze toebehoren aan Aelbert van den Wildenbergh, fugitief. Voor zover ons, schepenen, bekend bezit de fugitive geen verdere goederen.

Asten Rechterlijk Archief 113 folio 94; 18-04-1713:
Hendrick Tho poel en Jan van de Cruys, 40 jaar en Elisabet van Neerven, 28 jaar, zijn vrouw. Zij verklaren ter instantie van Peter de Cort, drost, dat zij samen, op dinsdag, 4 april laatstleden, door eenen Aelbert van den Wildenbergh, ingezetene van Asten, doch nu enige tijd fugitieff geweest, zijn ontmoet. Hij, eerste deponent. heeft tegen hem gezegd: "Hoe derffde gij, Aelbert, nogh onder ons gesight comen, daer gij Peter Anthonis soo moordadigh hebt vermoort off doot gestoocken". Waarop Aelbert antwoordde: "Ick beken qualijck te hebben gedaen. Ick beken dat ik den dader ben, tis mij leet, Ick hadde het soo quaet niet gedagt. Ick bidde dat tmij magh werden vergeven, Ick sal noyt te Asten comen of gij sult mij in leven daer niet sien. Ick ga nu nae Duytslant mijn kost winnen".

Asten Rechterlijk Archief 19 folio 1; 22-05-1713:
Pieter de Cort, drost, aanlegger contra Aelbert Jansen van den Wildenbergh, gedaagde. Gedaagde is fugitief.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 1713:
Te verhoren Frans Jansen Vrients, 40 jaar, Jacob Baessen, 34 jaar, Jan van de Cruys, 39 jaar, Elisabet getrouwd met Jan van de Cruys, 27 jaar. Of zij op dinsdag, 28 februari 1713, na de middag, rond twee uur zijn geweest in de herberg van Jan van de Cruys?
Allen antwoorden bevestigend.
Of daar niet met de kaarten werd gespeeld. En welke personen dat waren?
Frans Jansen Vrients dat hij heeft gespeeld met Jan van de Cruys, Peeter Antonissen, nu overleden en Aelbert Jansen van de Wildenbergh. Verder waren aanwezig, de vrouw van Jan van de Cruys, de vrouw van Peeter Antonis, de vrouw van Aelbert en Jacob Baessen, zijn vrouw.
De anderen verklaren idem.
Of tijdens het spel geen questie was ontstaan?
Frans Jansen Vrients verklaart dat questie was ontstaan tussen hem en Jan van de Cruys. Dat zij handgemeen zijn geworden, zonder messen getrokken te hebben.
Jacob Baessen verklaart dat er over het wissen van een crap tussen Frans Jan Vrients en Jan van de Cruys questie ontstond en dat Jan van de Cruys met een vuyst Frans Jan Vrients in sijn aengesicht heeft geslagen. Waarop Frans Jansen Vrients een bierpint in de handt hebbende naer Jan van de Cruys heeft geworpen. Hierop zijn zij handgemeen geworden en hebben elkaar met de haar getrokken.
Jan van de Cruys en zijn vrouw Elisabet verklaren ongeveer gelijkluidend.
Of Peeter Antonis enige questie heeft gemaakt en of deze toen door Aelbert Jansen van de Wildenbergh met een mes niet en is doorstoocken, soodanigh dat den selven naer eenigh weynige uren is comen te overlijden?
Frans Jansen Vrients verklaart niet te weten van een questie tussen voornoemde twee personen. Veel minder dat Antonis is doorsteecken.
Jacob Baessen verklaart dat Peeter Antonis, niet de minste questie heeft gemaakt, noch tegen Aelbert, noch tegen iemand anders. Wel heeft hij gezien dat Peeter Antonis op een banck voor het bedde staende, was sittende en dat hij, deponent, eenigh bloet sagh en daarop vroeg: "Hoe bloeyde ghij soo?" waarop Peeter antwoordde, waar Aelbert Janssen bij was: "Daer steeckt mij Aelbert Janssen van den Wildenbergh in mijnen buyck, dat de darmen daeruyt lopen". Hierop is Aelbert, zijn vrouw roepende, het huis uitgegaan en gaan lopen.
Jan van de Cruys en zijn vrouw Elisabet verklaren ongeveer gelijkluidend en Peeter Antonis heeft voor zijn overlijden nogmaals bevestigd dat Aelbert voorschreven hem de steeck had toegebracht.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 01-08-1713:
Declaratie van de kosten die Pieter de Cort, drossard, aanlegger, gemaakt heeft contra Aelbert Jansen van den Wildenbergh, gedaagde.
Op 28 februari 1713, heeft gedaagde op een moorddadige wijze, met voorbedachte zin en boosaardigheid, zonder enig krakeel of kijfachtige woorden gehad te hebben Peter Anthonis gestoken, zodanig dat de darmen uit de wanden kwamen en hij binnen enige uren kwam te overlijden.
Bij visitatie is gebleken dat er verscheidene dodelijke wonden waren toegebracht.
De dader was fugitieff.
De dader is buiten de heerlijkheid gebannen op pene van doodstraf bij terugkeer.
Op 6 maart 1713 is de acte van verhoor aan de Raad van Brabant, via procureur van der Horst, gezonden.

Versturen van verslagen, zegelkosten etcetera.

Hieronder de begraafakte van Peter Anthonis:

Anno 1713, Martij 1; Obijt de vulnera Peter Teunis, om.

1 maart 1713; Overleden aan steekwonden Peter Teunis, uit Ommel.

02

Asten Rechterlijk Archief 27 folio 35; 05-02-1714:
Toestemming om twee percelen land, behorende aan Aelbert van den Wildenbergh, te verkopen tot verhaal van de proceskosten de dato 01-08-1713.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 05-02-1714:
Pieter de Cort, drossard, daagt Aelbert van den Wildenbergh, wegens een begane dootslagh voor het gerecht. Aelbert van den Wildenbergh is kennelijk spoorloos. Hij bezit niet anders dan twee pertsveltiens. Bij niet verschijnen worden deze verkocht.
Asten Rechterlijk Archief 92 folio17; 28-04-1714:
De gemeente Asten verkoopt aan Hendrick Tho poel de geabbandonneerde goederen van Aelbert van den Wildenbergh, te Ommel, van den Wildenbergh is fugitive en de verkoop wordt gedaan om de proceskosten op hem te verhalen. Land 5 copse naast Frans van Rut; weidrieske 1½ lopense naast Aelbert Peeters. Koopsom ƒ 48,-.

Aelbert Jansen van den Wildenberg is geboren te Asten op 13-01-1676 en op 26-11-1698 te Budel getrouwd met Gertrudis Francen. Voor dat huwelijk had hij een paspoort aangevraagd:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 37; 15-11-1698:
Paspoort voor: Aelbert Jansen van den Wildenbergh, geboren en wonende, alhier.

Zij hadden twee in Asten geboren kinderen, Maria en Johannes, en te Budel op 06-07-1715 is hun dochter Catharina geboren. Dat betekent dat hij zich na het vergrijp nog in Budel heeft gevestigd en dat hij daarna naar Duitsland is gevlucht.

Wilhelmina Jansen, sinds 28-02-1713 weduwe van bovengenoemde Peter Teunis met wie zij te Asten op 27-01-1709 getrouwd was, overkomt nog een ongeluk als haar dochter Petronella, geboren te Asten op 21-02-1712, komt te overlijden:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 122; 19-09-1715:
Jan Aelbers van den Wildenberg en Peeter Janssen verklaren ter instantie van de drossard, dat zij op 18-09-1715, 's middags tussen vijf en zes uur, een groot alarm hebben gehoord door Willemyn, weduwe Peeter Teunis en haar familie, wonende te Ommel, ter oorzake dat Peternelleke, het kind van de weduwe, oud 4 jaar, onder een berg aarde was gevallen. Deponenten, als naburen, hebben de helpende hand geboden om 't selve kint soo veel mogelijck daer uyt te helpen. Zij hebben ondervonden dat het kind doot ende versmoort was, ja, soodanig dat den mont vol aarde was. Bij visitatie is Daniel Souveez, chirurgijn, ook tot de bevinding gekomen dat het kind versmoort moest wesen.

Goortien Goorts van Bussel is in februari 1715 te Asten overleden en Jan Aelberts van den Wildenbergh is op 02-12-1718 te Asten overleden.

De koper van het huis Antoni Teunis Franse Voermans is geboren te Asten op 31-07-1680 als zoon van Antonius Fransens en Anna Peters (zie Voormalig huis G854). Hij is op 13-02-1707 te Someren getrouwd met Christina Peter Verhoijsen, geboren te Someren op 15-02-1687 als dochter van Petrus Nicolaas Verhoysen en Wilhelmina Dircks Verdijsseldonck:

Contraxerunt matrimonio Anthonius Theunis et Christina Petri Verhoijsen; testes Petrus Gerit Wijnen et Maria Hendrici Verdeijseldonck.

Huwelijkscontract van Anthonius Theunis en Christina Petri Verhoijsen; getuigen Petrus Gerit Wijnen en Maria Hendrici Verdeijseldonck.

03

Het gezin van Antoni Teunis Franse Voermans en Christina Peter Verhoijsen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Asten 19-01-1709 Kind Asten ±1709
2 Antonius Asten 09-03-1711 Kind Asten ±1711
3 Wilhelmina Asten 30-05-1713 Lierop 21-12-1731
Francis van den Boomen
Lierop 25-01-1792 zie Burgemeester Frenckenstraat 47
4 Antonius Asten 22-02-1716 Asten 24-07-1740
Anna Cornelis Tielemans
Asten 29-02-1780 zie Markt 14 en 16
5 Franciscus Asten 28-04-1719 Kind Asten ±1719
6 Franciscus Asten 14-10-1720 Kind Asten 09-05-1731
7 Anna Maria Asten 25-05-1723 Kind Asten ±1723
8 Johannes Asten 21-08-1726 Kind Asten ±1726
9 Maria Asten 21-08-1726 Kind Asten ±1726
10 Petrus Asten 17-03-1730 Kind Asten 23-09-1747

In 1714 krijgt Antoni Teunis Franse Voermans een paspoort voor de handel in beesten:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 12; 21-02-1714:
Paspoort voor Antony Voermans, geboren en wonende te Asten, om zijn affairens in andere lantschappen te kunnen doen. Er wordt genoteerd dat er te Asten en elders geen besmettelijke ziekten heersen.

Antoni Teunis Franse Voermans erft een deel van het ouderlijk huis in de Wolfsberg dat hij in huur geeft aan zijn zwager Johannes Verhoijsen (zie Voormalig huis G489 en G490):

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 218; 07-12-1723:
Tony Tony Voermans, Peeter Tony Voermans, Francis Tony Voermans, Paulus Tomas Hoefnagels getrouwd geweest met Geertruy Tony Voermans namens zijn dochter Antonet. Allen erven van Antony Franssen Voermans en Anneke PeeterJannes. Zij maken, door middel van blinde loten, een scheiding en deling van de ouderlijke goederen:
4e lot krijgt Antony de kamer van het nieuwe huis met de schuur en de helft van het aangelag ½ lopense, ene zijde de schuur en aangelag van Jan Plenders, andere zijde Antonet Paulus Tomas Hoefnagels, ene einde Francis Voermans, andere einde de straat; koolveld de helft van het Goort Oomsvelt 3 lopense; hooibeemd de Weert 3 lopense; groes Griet Meujevelt 1½ lopense bij dit veld horen de poterijen en de heg naast de zijde van Jan Aarts; land 't Mutken 2½ lopense; land 't Kempken en Baassenackerken 2½ lopense; de helft, naast de Bemptstraat, van de Wanbraken. Belast met ƒ 1,- per jaar geestelijke pacht, te 's Hertogenbosch.

Asten Rechterlijk Archief 115 fol. 248 26-06-1724:
Antony Voermans geeft in huur aan Jan Verhose huis, hof, teul- en weilanden aan de Wolsberg. Zoals verhuurder die bij scheiding en deling de dato 07-12-1723 zijn toegevallen. Hooibeemd in de Haseldonck 3 1⁄2 lopense; land den Groenacker 1 1⁄2 lopense; land den Appert; schuur en aangelag naast Jan Dol en de kinderen Gerit Aarts cum suis; een huis in het Dorp, ene zijde Antony Kanters, andere zijde Aart de Smit; groesbeemd in de Voort 3 lopense; land en groes int Linder 4 lopense; land int Dorp 1 1⁄2 lopense. Huurtermijn 10 jaar. Huursom ƒ 6,- per jaar. De lasten zijn voor de verhuurder. De verhuurder zal de huizen in goede staat opleveren.

Antoni Teunis Franse Voermans koopt en verkoopt huizen in het dorp:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 43 verso; 22-05-1725:
Mattijs Tony Kanters, met toestemming van zijn oom, Hendrik Canters, verkoopt aan Antony Voermans hofstad met opstaand huiske in 't Dorp 1 lopense en beginnende met het een einde van huis en hof van de koper tot aan de weg, ene zijde Aart Willems Smits, andere zijde de verkoper. Volgen allerlei condities. Koopsom ƒ 100,-.

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 48; 10-11-1725:
Jan Casperstijns verkoopt aan Antony Voermans huis en hof in het Dorp 1 copse, ene zijde de koper, andere zijde de kinderen Aart de Smit, ene einde de straat.

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 79 verso; 06-02-1728:
Antony Voermans verkoopt aan Hendrik Vriens huis en hof in 't Dorp 1 copse, ene zijde de verkoper, andere zijde het kind van Aart de Smit, ene einde de straat. Bij koop verkregen van Jan Kasperstijns. Koopsom ƒ 70,-.

Antoni Teunis Franse Voermans huurt land en een deel van de Braasselse tiende:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 37; 17-08-1726:
Mattijs Antony Canters geeft in huur aan Antony Voermans de helft van een akker op de Logte geheel 4 1⁄2 lopense naast Jeuris Alons; land op de Logte 3 copse naast Jan Goorts. Huurtermijn 8 jaar. Huursom ƒ 3,- per jaar plus de lasten. Verponding 8 stuiver per jaar dorpsverponding en 8 stuiver per jaar landsverponding uit het gehele land.

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 77 verso; 04-09-1727:
Martinus Jansse Paulus geeft in huur aan Antony Voermans 1⁄10e deel van de Braassel tiende rijdende tegen de Wijtveltse tiende. Zoals hij verhuurder aangekocht heeft van de weduwe de Louw. Huurtermijn 4 jaar. Huursom ƒ 20,- per jaar.

In 1727 koopt en deels huurt Antoni Teunis Franse Voermans een huis in het dorp, waar hij volgens het huizenquohier van 1736 ook woont. We zien hieronder bij de verpondingen van 1737 en in datzelfde huizenquohier van 1736 dat hij wel eigenaar van dit huis blijft, maar het aan derden verhuurt. Het heeft er dus alle schijn van dat Antoni Teunis Franse Voermans rond 1727 van de Wolfsberg is verhuisd naar het dorp (zie Burgemeester Frenckenstraat 47).

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 206:
Antoni Fransen.
Huijs, hoff en aangelagh ½ lopense Wolfsberg. In de bede ƒ 7-14-5.

Verpondingen 1742 XIVd-62 folio 311 verso:
Antonie Franse Voermans.
Huijs, hoff en aangelag ½ lopense.

Jaar Eigenaar nummer 14 Wolfsberg Bewoners nummer 14 Wolfsberg
1736 Antoni Voermans Corneli Lamberts
1741 Antoni Voermans Hendrik Marten Gielens
1746 Antoni Voermans Hendrik Marten Gielens
1751 Antoni Voermans Hendrik Marten Gielens
1756 Antoni Voermans Antoni Voermans
1761 weduwe Antoni Voermans Antoni Jaspers

Van 1738 tot 1751 woont Hendrik Hendrik Martens Gielens, geboren te Asten op 26-11-1716 als zoon van Henricus Marten Gielens en Godefrida Aerts, in het huis. Hij is op 08-11-1744 te Asten getrouwd met Anna (Allegonda) Bendert Vervoordeldonck, geboren te Asten op 03-06-1721 als dochter van Bernardus Jansen Vervoordeldonk en Josijna Frans Berkers:

04

Het gezin van Hendrik Hendrik Martens Gielens en Anna (Allegonda) Bendert Vervoordeldonck:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Judocus Asten 28-03-1745 Ongehuwd Asten ±1800

Anna (Allegonda) Bendert Vervoordeldonck is op 08-10-1747 te Asten overleden en Hendrik Hendrik Martens Gielens hertrouwt te Asten op 23-11-1749 met Johanna Jan Peeters van Maarhese, geboren te Asten rond 1725. Hij neemt later de achternaam Coolen en verhuist naar Voordeldonk (zie Voordeldonk 89) waar hij het ouderlijk huis van zijn overleden vrouw heeft geërfd en gekocht.

Antoni Teunis Franse Voermans wordt daarna bewoner van het huis en is op 26-01-1755 te Asten overleden. Bij de verpondingen van 1754 wordt al gemeld dat zijn weduwe eigenaar is van het huis:

Verpondingen 1754 XIV-63 folio197:
Nu Christina Verhoijsen weduwe Antoni Franse Voermans bij versterff 1755.
Antonie Franse Voermans.
Nummer 14 huijs, hoff en aangelag ½ lopense.

Christina Petri Verhoysen weigert een jaarlijkse rente aan Schenaarts niet betalen:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 66 verso; 11-09-1758:
Paulus Peters van Bussel en Jan Tijs Haasen mede voor Jan Vervoordeldonk, Joost Kerkers, Philips Jansen van Hout, Lambert Cornelis, Hendrik van der Paale, Joost Leenders van Hugten, Hendrik Haasen, Antoni Jaspers, Pieter van Maris, Hendrik Roymans, Hendrik Marten Gielens, Dirk Bosmans en Francis Plenders. Zij verklaren dat zij, in 1755, zouden inzamelen twee mud rogge die zij met alle voornoemde personen jaarlijks schuldig zijn aan Schenaarts, secretaris, te Weert met de weduwe Antoni Voermans. Dat toen ieder zijn aandeel in de rente klaar had, de weduwe Antoni Voermans haar aandeel van zes vat rogge weigerde te geven. De comparanten hebben hierop tegen haar gezegd: "Gij hebt het altijt wel gegeven, waarom wilde het nu ook niet geven?" Waarop zij antwoordde: "Doen ik U die rent heb gegeven had ik de goederen in huur en heb dat lang genoeg gegeven, dat is jaar op jaar te doen. Het moet mij aangetoont worden dat ik het verschult ben en anders sal ik niet ingeven, sijnde het dan mijn tijts genoeg". Een en ander is gepasseerd ten huize van de weduwe Antoni Voermans, waar zij nu nog woont.

Die secretaris was Petrus Marcellus Schenaarts, geboren rond 1680 als zoon van Petrus Schenaerts en Anna Maria Bunnens. Hij is op 07-12-1708 te Eindhoven getrouwd met Johanna Catharina Raessens, geboren op 17-05-1683 in Eindhoven als dochter van Martinus Gerits Raessens en Aldegonda Coolen. We lezen het volgende over hem1:

Petrus Marcellus Schenaarts werd rond 1711 secretaris in Weert en behoorde tot de vooraanstaande burgers van de stad. Hij woonde in de Beekstraat in een van de duurste huizen. 

Petrus Marcellus Schenaarts is op 23-02-1768 te Weert begraven en rechts zijn begraafakte:

1768 februarij 23; Dominus Petrus Marcellus Schenaerts communitatis huijus secretarias, viduus Joanna Catharina Raessens. Sepultus in Eclesia.

23 februari 1768; De heer Petrus Marcellus Schenaerts secretaris van deze communiteit, weduwnaar Joanna Catharina Raessens. Hij werd begraven in de kerk.

Christina Petri Verhoysen 01-10-1763 te Asten overleden en haar kinderen verkopen het huis aan Hendrik Jelis van Helmond:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 156; 29-10-1764:
Antoni Fransen en Willemyn Franse weduwe van Francis van den Boomen, wonende te Lierop. Zij verkopen aan Hendrik Jelis van Helmond een huis en schop tot de voorste mik, hof en aangelag in de Wolfsberg ½ lopense, ene zijde de verkopers, andere zijde Joost van Hugten; de Groenacker 1 lopense; land den Dapper 1 lopense; land de Loverbosch 3 lopense; den Mutsenacker 2 lopense; land het Kempke 1½ lopense; het Lankackerke 1 lopense; land de Hofstad 1 lopense; groes de Lepper off Haseldonk 2½ lopense; groes de Weert 3 lopense; groes Goordevelt 1½ lopense; groes het Lindersvelt 5 copse. Belast met ƒ 1-0-0 per jaar aan het Gemene Land. Koopsom ƒ 600,-.

Uit de erfdeling van Antoni Teunis Franse Voermans en Christina Peter Verhoijsen blijkt dat de kinderen Antonius en Wilhelmina behalve een kamer geen goederen meer op de Wolfsberg bezitten:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 130 verso; 29-06-1765:
Antonis Fransen en Willemyna Franse weduwe Francis van den Boomen, te Lierop geassisteerd met Jan van den Boomen, haar zoon, ook te Lierop. Kinderen en erven van Antoni Fransen Voermans en Christina Verhoysen, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Antoni land den Berg 3 lopense en land de Hoffstad 1 lopense, zoals deze twee percelen staan op het quohier, ze zijn bijeen gelegen in het Dorp nu land en hof; land den Logten in de Middeltiende 2½ lopense; land Wilbertsacker 1½ lopense; Seyeackerke 1 lopense. Deze laatste twee percelen zij belast met ƒ 0-8-12 per jaar aan den Armen van Asten. ƒ 1500,- ter egalisatie uit te betalen door het tweede lot. Sijnde onder dese loote niet begrepen een weiveld aan den Ommelse Bosch 5 lopense; een kamer in de Wolfsberg. Deze twee percelen blijven nog onverdeeld.
Verponding: ƒ 3-00-8 per jaar. Bede ƒ 1-18-8 per jaar.
2e lot krijgt Willemyn Fransen huis, hof, schuur, stal, hof en aangelag int Dorp 1 lopense, ene zijde een straatje, andere zijde het volgende huis, ene einde de straat, andere einde de weg aan de ackers; huis en hof ½ lopense; ene zijde het voorschreven huis, andere zijde Wilhelmus Bruynen; land Dirke acker 2 lopense; land de Patacker 2 lopense; Paulusackers int Linder 3 copse; den Hoppekampacker 3 copse; den Langenacker 2 lopense; den Hoogenacker of Vosacker 2½ lopense; de Langeacker op de Logte 2½ lopense; nog een akker op de Logte 2½ lopense; den Hoekacker 2 lopense; den Beemtacker 2 lopense; een akkerke ½ lopense; groes den Hoppecamp 1½ lopense; een groesveltje van Dirke int Linder 1 lopense; een stukje groes van Paulusse 4 lopense; groes in de Pas het velt van Nagels 1 lopense; groes aan Kruyskesweg 1½ lopense; groes in de Steege 3 lopense; groes Lindersvelt 6 lopense. Verponding ƒ 15-8-8 per jaar. Bede ƒ 8-5-2 per jaar. Dit lot zal ƒ 1500,- uitkeren, ter egalisatie, aan het 1e lot.

Hendrik Jelis van Helmond is geboren te Asten op 20-10-1715 als zoon van Dielis Hendriks van Helmont en Heylken Martens Teunisse. Hij is op 25-02-1748 te Asten getrouwd met Margaretha Laurens Roymans, geboren te Asten op 20-09-1722 als dochter van Laurentius Roymans en Maria Jansen van Helmont (zie Oostappensedijk 36):

05

Het gezin van Hendrik Jelis van Helmond en Margaretha Laurens Roymans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 16-12-1748 Stratum 11-02-1787
Abraham van der Velden
Stratum 10-04-1814
2 Johanna Asten 07-03-1751 Venraij 10-01-1785
Gerard Daniels
Venraij 20-04-1822
3 Johannes Asten 10-01-1753 Asten 19-02-1786
Henrica Zeegers
Asten ±1810 zie Voormalig huis B524
4 Helena Asten 19-11-1754 Kind Asten ±1754
5 Helena Asten 07-03-1756 Heeze 15-10-1786
Petrus Vriens
Asten 29-04-1798
Arnoldus van Gerwen
Weert 02-03-1820
6 Petronilla Asten 13-11-1757 Asten 01-02-1789
Hendrik Huybert Mennen
Asten 17-08-1806
7 Aegidius Asten 02-05-1761 Asten 25-11-1792
Maria Joannes Bouwmans
Asten 09-09-1838
8 Laurentius Asten 16-03-1764
9 Henrica Asten 29-06-1766

Hendrik Jelis van Helmond komt met zijn gezin vanuit de Behelp (zie Voormalig huis E491) in het huis wonen en in de bewoningslijst van het huis is Hendrik Jelis van Helmond eigenaar en bewoner van het huis op de Wolfsberg:

Jaar Eigenaar nummer 14 Wolfsberg Bewoners nummer 14 Wolfsberg
1766 Hendrik van Helmont Hendrik van Helmont
1771 Hendrik van Helmont Hendrik van Helmont
1776 Hendrik van Helmond Hendrik van Helmond
1781 Hendrik van Helmond Hendrik van Helmond

Hendrik Jelis van Helmond heeft illegaal turf gestoken en moet daarvoor een boete betalen:

Asten Rechterlijk Archief 25 folio 58; 30-06-1783:
Den drost, aanlegger contra Hendrik van Helmond en Adriaan Hurkmans, beiden in de Wolfsberg, Pieter Tijs Verhoeven en Willem Lomans, beiden op Heusden. Op 31 mei laatstleden zijn voornoemde personen door Hendrik Halthausen, ondervorster en schutter, bevonden torff te steeken int Harkeplagven. Hetgeen bij Resolutie de dato 14-05-1768 is toegelegd en verboden daar turf te steken op een peene van ƒ 3,-.

Hendrik Jelis van Helmond is op 11-11-1793 te Asten overleden en zijn weduwe Margaretha Laurens Roymans en kinderen zijn dan eigenaar en zijn zoon Aegidius bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 14 Wolfsberg Bewoners nummer 14 Wolfsberg
1798 weduwe en kinderen Hendrik van Helmond Jelis van Helmond

Zoon Aegidius Hendrik (Jelis) van Helmond is geboren te Asten op 02-05-1761 en op 25-11-1792 te Asten getrouwd met Johanna Maria Joannes Bouwmans, geboren te Asten op 17-06-1771 als dochter van Johannes Antoni Bouwmans en Johanna Jansen Verbogen (zie Voormalig huis G837).

06

Het gezin van Aegidius Hendrik (Jelis) van Helmond en Maria Joannes Bouwmans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henrica Asten 20-09-1793 Someren 04-05-1822
Wilhelmus Meeuwis
Someren 20-03-1870
2 Johanna Maria Asten 22-07-1795 Ongehuwd Asten 07-08-1847
3 Antonia Asten 03-03-1797 Asten 05-02-1830
Joannes van den Eijnden
Asten 25-05-1885 zie 't Hoekske 2
4 Johannes Asten 02-06-1799 Asten 03-02-1826
Catharina van de Mortel
Weert 20-02-1873 zie ook Voormalig huis G868
5 Martinus Asten 12-05-1803 Asten 16-02-1849
Elisabeth Bouwmans
Asten 13-03-1878 zie Voormalig huis C1691
6 Johanna Asten 04-01-1813 Asten 17-01-1840
Wilhelmus van de Mortel
Asten 23-07-1873 zie Voormalig huis C803

Moeder Margaretha Laurens Roymans is rond 1800 overleden en enkele jaren later verkopen de kinderen het huis waar Jelis van Helmond in woont, aan hun zwager Hendrik Huybert Mennen, echtgenoot van Petronella Hendrik van Helmond, en verkopen ook grote stukken land aan derden (zie Voormalig huis G853):

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 113 verso; 04-07-1803:
Jan van Helmond, Jelis van Helmond, Hendrik Huybert Mennen man van Peternella van Helmond, Arnoldus van Gerwen man van Helena van Helmond weduwe van Peter Vriens, Maria van Helmond weduwe van Abram van der Velde, wonende te Strathem, Gerard Daniels gehuwd met Jenneke van Helmond, te Venrooy. Zij verkopen aan Hendrik Huybert Mennen een huis, schop en aangelag in de Wolfsberg groot 25 roeden, ene zijde de straat, andere zijde den Armen van Asten. Koopsom ƒ 174,-.
Zij verkopen aan Elisabeth Deenen weduwe Francis Kerkers een schuur met den Berg 2 percelen 1 lopense 3 roede. Koopsom ƒ 119,-; groes het Vlasvelt 4 lopense 48 roede. Koopsom ƒ 396,-.
Zij verkopen aan Cornelis Lambers land in de Loverbosch 4 lopense 13 roede. Koopsom ƒ 168,-; land de Peelpat 2 lopense 22 roede. Koopsom ƒ 96,-. Belast met 3 cop en 3 maatjes rogge per jaar aan de erven Losecaat.
Zij verkopen aan Anthony van de Goor land het Kempke 1 lopense 29 roede. Koopsom ƒ 108,-.
Zij verkopen aan Jan Willem Coolen land in de Loverbosch 1 lopense 22 roede. Koopsom ƒ 39,-.
Zij verkopen aan Willem Ceelen land de Witteman 2 lopense 13 roede. Koopsom ƒ 172,-; groes de Haaseldonk 3 lopense 11 roede. Koopsom ƒ 164,-.
Zij verkopen aan Hendrik Eysbouds land Mutsenakker 2 lopense 13 roede. Koopsom ƒ 145,-; groes de Weerte 2 lopense 30 roede. Koopsom ƒ 125,-; groes het Hooyvelt 2 lopense 37 roede. Koopsom ƒ 215,-.
Zij verkopen aan Arnoldus van de Goor land den Appert 1 lopense 26 roede. Koopsom: ƒ 100,-.
Zij verkopen aan Pieter van Gog land Groenakker 1 lopense 14 roede. Koopsom ƒ 80,-.
Zij verkopen aan Dirk Anthony Leenen groes het Smalveltje of Lindersveltje 1 lopense 16 roede. Koopsom ƒ 94,-.

Dochter Petronella Hendrik van Helmont is geboren te Asten op 13-11-1757 en op 01-02-1789 te Asten getrouwd met Hendrik Huybert Mennen, geboren te Asten op 05-07-1763 als zoon van Hubertus Antoni Mennen en Anna Maria Henrici Coolen (zie Voormalig huis G778):

07

Het gezin van Petronella Hendrik van Helmont en Hendrik Huybert Mennen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Hubertus Asten 27-11-1789 Ongehuwd Asten 11-04-1820 ketellapper
2 Johanna Maria Asten 09-11-1791 Ongehuwd Asten 06-09-1859
3 Henricus Asten 16-07-1794 Asten 11-05-1835
Margaretha van der Linden
Asten 19-11-1840
Anna van Oosterhout
Asten 18-02-1848
Hendrika Meeuws
Asten 03-03-1859 zie Wolfsberg 8
4 Johannes Asten 28-05-1797 Kind Asten 27-04-1798

In het huizenquohier van 1803 is Hendrik Mennen eigenaar en is Leonardus Boumans de bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 14 Wolfsberg Bewoners nummer 14 Wolfsberg
1803 Hendrik Mennen Leendert Boumans

Hendrik Huybert Mennen woonde elders op de Wolfsberg (zie Voormalig huis G853) en wordt in 1803 ontmaskerd als een boef, waarvoor hij een nog onbekende gevangenisstraf heeft gekregen. Petronella Hendrik van Helmont is als weduwe op 17-08-1806 te Asten overleden en de voogden van de kinderen verkopen het huis aan Anna Thiele Coolen:

Asten Rechterlijk Archief 106 116 verso; 01-12-1806:
Jan Hendrik van Bussel en Goort Hendrik Coolen, als voogden van de kinderen van wijlen Hendrik Huybert Mennen en Petronella van Helmond verkopen aan Anna Thiele Coolen, weduwe van Hendrik van Helmond huis en hof in de Wolfsberg 2 lopen, ene zijde den Armen van Asten en Peter Hendriks, andere zijde Wilbert Wilbers van Bussel en Joost van Heugten. Koopsom ƒ 169,-.

Anna Thiele Coolen is geboren te Asten op 01-01-1739 als dochter van Tiele Peter Coolen en Maria Antonis. Zij is sinds 29-09-1806 weduwe van Henricus Jansen van Helmont, geboren op 14-01-1738 te Asten als zoon van Johannes Jansen van Helmond en Johanna Andreas Peeters, met wie zij te Asten op 22-11-1761 getrouwd was (zie Voormalig huis E1039 en Voormalig huis C1318).

Anna Thiele Coolen is op 24-01-1824 te Asten overleden en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van eerdergenoemde Jelis Hendrik van Helmond en diens zoon Jan Jelis van Helmond:

Kadaster 1811-1832; G829:
Huis en erf, groot 01 roede 29 el, dorps Wolfsberg, klassen 10.
Eigenaar: Jelis Hendrik van Helmond en Jan Jelis van Helmond.

08

09

Jelis Hendrik van Helmond is op 09-09-1838 te Asten overleden en Maria Joannes Bouwmans verhuist naar Nederweert, waar zij op 03-08-1850 is overleden. Rond 1848 wordt het huis door hun zoon Jan Jelis van Helmond verkocht aan Nicolaas van Oosterhout, geboren te Asten op 23-08-1800 als zoon van Franciscus Godefridi van Oosterhout en Maria Nicolai Voermans. Hij is op 27-01-1837 te Asten getrouwd met Johanna Verbogen, geboren op 16-05-1802 te Asten als dochter van Johannes Jansen Verbogen en Johanna Jansen Gorissen (zie Voormalig huis G830). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer D22 en na 1869 huizingnummer D31:

10

Johanna Verbogen is op 17-04-1865 te Asten overleden en Nicolaas van Oosterhout is op 05-06-1870 te Asten overleden. In het huis komt wonen hun zoon Martinus van Oosterhout, geboren te Asten op 03-03-1838, die als landbouwer op 15-02-1867 te Someren getrouwd is met Maria Hurkmans, geboren op 17-11-1836 te Someren als dochter van Hendrikus Hurkmans en Wilhelmina van Deursen.

Zij verhuizen in 1877 naar D13b (zie Voormalig huis C1329) en in het huis komt wonen zijn broer Franciscus van Oosterhout, geboren te Asten op 06-06-1844. Hij is op 16-04-1877 te Asten getrouwd met Geertruida van der Loo, geboren te Asten op 11-11-1851 als dochter van Hendrikus van der Loo en Maria Anna van Bussel. Ook over de periodes 1879-1890, het kadasternummer is dan G1475, 1890-1900, 1900-1910 en in de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D33, D35, D37 en D31:

11

Hun zoon Nicolaas van Oosterhout, geboren te Asten op 23-02-1878, heeft bij een ruzie nog een slagaderlijke bloeding opgelopen, volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 29-01-1904:

12

Nicolaas van Oosterhout trouwt in 1905 en woont elders in de Wolfsberg (zie Voormalig huis C1315).

Hun zoon Johannes van Oosterhout, geboren te Asten op 25-09-1885, heeft in 1905 nog het herbergreglement overtreden en moet daarvoor een dag in de cel:

13

Johannes van Oosterhout trouwt in 1913 en woont elders op de Wolfsberg (zie Voormalig huis G1814).

Franciscus van Oosterhout is op 12-12-1916 te Asten overleden en Geertruda van der Loo woont ook in de periode 1920-1930 in het huis met huizingnummer D4, ook bekend staand als Wolfsberg 8:

14

Geertruda van der Loo is op 16-06-1930 te Asten overleden en een andere zoon met de naam Johannes van Oosterhout, geboren te Asten op 26-04-1887 verhuist naar Wolfsberg 2A (zie Houtstraat 17). Het huis wordt door de kinderen van Oosterhout verkocht, zolas gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-07-1930:

15

De koper van het huis is Antonius Franciscus Berkers, geboren te Asten op 28-11-1869 als zoon van Peter Antonie Berkers en Maria Elisabeth Lammers. In 1932 wordt het kadasternummer G2386 en ongeveer op die plaats worden vier nieuwe huizen gebouwd: Wolfsberg 8 (zie hieronder), Wolfsberg 8A (zie Wolfsberg 18), Wolfsberg 8B (zie Wolfsberg 20) en Wolfsberg 8C (zie Wolfsberg 22).

Dit rond 1932 gebouwde huis wordt bewoond door Otto Georg Odermatt, geboren op 28-11-1904 te Hechtingen (D) als zoon van Reinhard Odermatt en Emilia Ziegler. Hij is op 27-08-1932 te Helmond getrouwd met Christine Katherine Lennartz, geboren te Crefeld (D) op 21-10-1908 als dochter van Jacob Lennartz en Katherina Oellers. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis op Wolfsberg 8:

16

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 14-11-1936 en van 03-08-1938 en van de geboortes van zoon Otto en zoon Reinholt:

17 18

Zij verhuizen aan het eind van de periode naar Emmastraat 52C en vanuit de Prins Bernhardstraat 26 komt in het huis wonen Peter Johannes (Piet) van de Cruijs, geboren te Coevorden op 04-08-1907 als zoon van Johannes van de Cruijs en Aaltje Bols. Hij is op 21-05-1935 te Asten getrouwd met Maria Mechelina (Miet) Cortenbach, geboren op 09-05-1911 te Asten als dochter van Antonius Cortenbach en Maria van Helmond.

19

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 17-08-1940 de geboorte van dochter Antonia en in het Peelbelang van 06-01-1945 wil Peter Johannes van de Cruijs schoenen ruilen:

20 21

Hieronder een foto van de kruisboogschieters 'de Zwartmikkers', waarop geheel linksachter Piet van de Cruijs en Mien Cortenbach:

22

Peter Johannes (Piet) van de Cruijs is op 31-01-1976 te Asten overleden en Maria Mechelina (Miet) Cortenbach is te Asten op 15-09-1989 overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

23 24

Het huis bestaat nog en betreft het rechter huis van de uit 1932 stammende twee-onder-een-kap-woning met adres Wolfsberg 16, waarvan hieronder een streetview:

25

Overzicht bewoners

Hoeve op Wolfsberg
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1670 Jan Aelberts van den Wildenbergh Asten 26-12-1648
1718 Antonis Teunis Franse Voermans Asten 31-07-1680
Wolfsberg huis 14
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Antoni Voermans Asten 31-07-1680 Cornelis Lamberts Asten 28-08-1682
1741 Antoni Voermans Asten 31-07-1680 Hendrik Marten Gielens Asten 22-11-1683
1746 Antoni Voermans Asten 31-07-1680 Hendrik Marten Gielens Asten 22-11-1683
1751 Antoni Voermans Asten 31-07-1680 Hendrik Marten Gielens Asten 22-11-1683
1756 Antoni Voermans Asten 31-07-1680 Antoni Voermans Asten 31-07-1680
1761 weduwe Antoni Voermans Someren 15-02-1687 Antoni Jaspers Asten 16-11-1734
1766 Hendrik van Helmont Asten 20-10-1715 Hendrik van Helmont Asten 20-10-1715
1771 Hendrik van Helmont Asten 20-10-1715 Hendrik van Helmont Asten 20-10-1715
1776 Hendrik van Helmond Asten 20-10-1715 Hendrik van Helmond Asten 20-10-1715
1781 Hendrik van Helmond Asten 20-10-1715 Hendrik van Helmond Asten 20-10-1715
1798 weduwe en kinderen Hendrik van Helmond Asten 20-09-1722 Jelis van Helmond Asten 02-05-1761
1803 Hendrik Mennen Asten 05-07-1763 Leendert Boumans Asten 19-04-1767
Kadasternummer G829
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G829 1832 Jelis Hendrik van Helmond Asten 02-05-1761
Wolfsberg 8
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1806 Petronella van Helmond Asten 13-11-1757 weduwe Mennen 17-08-1806
1806-1824 Anna Tiele Coolen Asten 01-01-1739 weduwe van Helmond 24-01-1824
1824-1838 Jelis Hendrik van Helmond Asten 02-05-1761 Johanna Maria Bouwmans Asten 17-06-1771 09-09-1838
1838-1848 Johanna Maria Bouwmans Asten 17-06-1771 weduwe van Helmond Nederweert
1848-1859 Nicolaas van Oosterhout Asten 28-08-1800 Johanna Verbogen Asten 17-05-1802
D22 1859-1865 Nicolaas van Oosterhout Asten 28-08-1800 Johanna Verbogen Asten 17-05-1802 17-04-1865
D22 1865-1869 Nicolaas van Oosterhout Asten 28-08-1800 met kinderen 05-06-1870
D31 1869-1870 Martinus van Oosterhout Asten 07-03-1838 Maria Hurkmans Someren 17-11-1836 naar D13b
D31 1870-1879 Francis van Oosterhout Asten 06-06-1844 Geertruda van der Loo Asten 11-02-1851
D33 1879-1890 Francis van Oosterhout Asten 06-06-1844 Geertruda van der Loo Asten 11-02-1851
D35 1890-1900 Francis van Oosterhout Asten 06-06-1844 Geertruda van der Loo Asten 11-02-1851
D37 1900-1910 Francis van Oosterhout Asten 06-06-1844 Geertruda van der Loo Asten 11-02-1851
D31 1910-1916 Francis van Oosterhout Asten 06-06-1844 Geertruda van der Loo Asten 11-02-1851 12-12-1916
D4 1916-1920 Geertruda van der Loo Asten 11-02-1851 weduwe van Oosterhout
D4 1920-1930 Geertruda van der Loo Asten 11-02-1851 weduwe van Oosterhout 16-06-1930
D4 1930-1931 Johannes van Oosterhout Asten 26-04-1887 Wolfsberg 2A
1931 vier nieuwe huizen gebouwd
8 1932-1938 Otto Georg Odermatt Hechtingen 28-11-1904 Christine Lennartz Crefeld 21-10-1908 Emmastraat 52C
8 1938 Peter Johannes van de Cruijs Coevorden 04-08-1907 Maria Cortenbach Asten 09-05-1911

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 28 juli 2023, 08:08:45

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen