logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis E836

Op basis van de verpondingen van 1709 kunnen we opmaken dat Godefridus Verdonck en Johannes Peeters pachters waren van de boerderij van de Vrouwe van Asten Anna Catharina Constantia van Boecop:

Verpondingen 1709 XII-4 folio 19:
Mevrouwe van Asten, gebruiker Goort Verdonck (doorgehaald) nu Jan Peeters.

Godefridus Aerts Verdonck is geboren te Stratum rond 1657 en op 21-10-1691 te Asten getrouwd met Johanna Aert Goorts Willems, geboren rond 1660 als dochter van Aert Verschuren en Maria Thonis van de Voort en weduwe van Peeter Jansen.

1691 Octobris 6; contraxerunt sponsalia Godefridus Aerts Verschuren et Joanna Goorts; testes Antonius Wouters et Joannes Joosten
1691 Octobris 21; conjuncti sunt matrimonio Godefridus Aerts Verdonck et Joanna Goorts; testes Willebrordus Petri Colen et Maria van de Cruijs.

6 oktober 1691; ondertrouwcontract Godefridus Aerts Verschuren en Joanna Goorts; getuigen Antonius Wouters en Joannes Joosten
21 oktober 1691; in huwelijkse echt gebonden Aerts Verdonck en Joanna Goorts; getuigen Willebrordus Petri Colen en Maria van de Cruijs.

01

Het gezin van Godefridus Aerts Verdonck en Johanna Aert Goorts Willems*:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Godefridus Asten ±1697 Hilvarenbeek 25-02-1726
Joanna Arnoldus van der Heijde
Hilvarenbeek 04-07-1736
2 Arnoldus Hoogeloon 01-03-1713 Hilvarenbeek 03-1734
Henrina Adrianus van Jaersvelt
Diessen 21-02-1745
Maria Adam van Spreeuwel
Hilvarenbeek 28-09-1779

* Johanna Aert Goorts Willems heeft met Peeter Jansen een zoon, genaamd Johannes Peeters.

Godefridus Aerts Verdonck was setter in Asten:

Asten Rechterlijk Archief 11 folio 149; 16-06-1702:
Borgemeesters: Antony Antony Cuypers en Marten Antonis Martens. Setters: Jan Jan van Hoof en Goort Verdonck.

In 1707 maken Godefridus Aerts Verdonck en Johanna Goorts Willems hun testament op:

Asten Rechterlijk Archief 111 folio 63; 14-12-1707:
Goort Verdonck en Jenneke, weduwe Peeter Jansen, zijn vrouw, testeren. Alle voorgaande maakselen vervallen. De haeffelijcke goederen ploeg, eg, beesten, meubelen, tin en koper aan de langstlevende met aan deze het recht om een legaat daaruit te doen aan de Armen van Asten of aan andere. Mocht de langstlevende hertrouwen dan moet er een inventaris gemaakt worden. Zij willen verder dat alle henne achter te laetene goederen die haer niet volcomen recht in eygendom sijn toebehoorende, niets vandien uytgesondert half / half aenvaerdt zal worden door de naeste erfgenaemen van de testateuren.

In 1710 verkoopt Godefridus Aerts Verdonck zijn goederen voor de helft aan zijn vermoedelijke stiefzoon Johannes Peeters Polders:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 100 verso; 17-02-1710:
Goort Verdonck getrouwd met Jenneke Goort Willems verkoopt aan Jan Peeter Polders de helft van huis, land en groes te Heusden 16 lopense. Zoals in gebruik bij de koper. Belast met de helft van ƒ 350,-. Koopsom ƒ 340 + ƒ 175,- = ƒ 515,-.

Johannes Peeters is geboren te Asten rond 1681 als zoon van Peeter Jansen en Johanna Aert Goort Willems. Hij is op 24-01-1706 te Asten getrouwd met Jacomijna (Wilhelmina) Mathijssen Peeters, geboren te Asten op 01-03-1684 als dochter van Mathias Peeters en Wilhelma Jacobs (zie Voormalig huis E278):

02

Het gezin van Johannes Peeters en Jacomijna (Wilhelmina) Mathijssen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Helena Asten 22-11-1706
2 Wilhelmina Asten 11-06-1709
3 Petrus Asten 18-05-1711
4 Mathias Asten 08-11-1713
5 Johanna Asten 20-02-1716 Kind Asten ±1716
6 Ida Asten 05-08-1717
7 Johanna Asten 22-01-1721
8 Maria Asten 08-09-1723

Samen met zijn schoonfamilie verkoopt Johannes Peeters (hier ook Polders genoemd, mogelijk vanwege zijn pacht van de hoeve de Polder) goederen:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 71; 21-12-1708:
Jacob Verberne, Goort Antonissen van Bussel getrouwd met Elisabeth Mathijssen, Jan Peter Polders getrouwd met Willemke Mathijssen, allen te Heusden. Zij verkopen de onlangs bij Antonis Joosten de Smit in gebruik geweest zijnde goederen.

Rond 1713 heeft Johannes Peeters de hoeve de Polder verruild voor de hoeve op de Voorste Heusden met later kadasternummer E65. In 1721 laat de baron van Horion de hoeve de Polder taxeren:

Asten Rechterlijk Archief 162; 17-05-1721:
Taxatie ten behoeve van Gerardus Assumerus Ludovicus Baron van Horion Heer van Clouster, Asten, Rouwenberg, Goor, Belgre enzovoorts, Kamer en Raadsheer van de Ceurvorst van Ceulen en Prins van Luyck als possesseur van de goederen van zijn vrouw en zoon welke zijn overleden op
23-01-1721. Een huis, schuur, hof en land de Polder 14 lopense.

Vanaf 1716 is hoeve de Polder gepacht door Gerardus (Gerit) Servati (Faas) Kerckels, geboren te Asten op 19-08-1673 als zoon van Servatius Lambert Kerckels en Frenske Gerit Nuyssen. Hij is op 19-01-1698 te Asten getrouwd met Joanna Jansen Diricks, geboren te Asten rond 1675:

Conjuncti sunt matrimonio Gerardus Servati Kerckels et Joanna Jansen; testes Gerardus Aerts et Joannes Servati Kerckels.

In huwelijkse echt gebonden Gerardus Servati Kerckels en Joanna Jansen; getuigen Gerardus Aerts en Joannes Servati Kerckels.

03

Het gezin van Gerardus (Gerit) Servati (Faas) Kerckels en Joanna Jansen Diricks:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 31-10-1698 Asten 25-04-1723
Anna Huybers
Asten 22-07-1734 E65
2 Judocus Asten 04-07-1700 Asten 19-10-1738
Maria Peters van de Vorst
Asten 08-06-1776
3 Franciscus Asten 16-07-1702 Leende 17-01-1751
Elisabeth Deenen
Asten 10-09-1775 zie Voormalig huis G826
4 Petrus Asten 15-06-1704 Asten 20-04-1755
Johanna Maria Timmermans
Asten 16-08-1769 * en zie ook
Wolfsberg 52
en Voormalig huis E1083
5 Andreas Asten 03-02-1706 Religieus 's Gravenwesel
6 Catharina Asten 24-05-1708 Asten 15-02-1733
Antony Vreijns Evers
Asten 01-03-1761 zie Dijkstraat 43
7 Helena Asten 09-06-1710 Ongehuwd Asten 23-01-1777
8 Servatius Asten 05-07-1712 Kind Asten ±1712
9 Maria Asten 01-01-1714 Kind Asten ±1714
10 Servatius Asten 26-04-1718 Kind Asten ±1718

* hun zoon Johannes Petri Kerkers, geboren te Asten op 19-08-1758 is op 03-02-1782 te Asten getrouwd met Petronella Johannes Keijzers en hadden ondermeer een zoon Adriaan Kerkers, die verderop nog voorkomt en een dochter Johanna Maria Kerkers (zie Voormalig huis E856)

Gerardus Servati Kerckels is op 14-08-1725 te Asten overleden en bij het archief van de heerlijkheid Asten wordt de hoeve de Polder genoemd en wordt een inspectie gedaan naar de staat:

Archief Heerlijkheid Asten toegang 274 akte 48; 15-12-1734:
Item een huijs en schuur met den hoff en teullant, aen malkanderen gelegen, genaemt den Polder, groot omtrent de veertien loopen saet, gelegen langs de gemeente.

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 90 verso; 09-02-1735:
Wij, Pieter de Cort, drossard, Michiel van de Cruys en Peeter van de Vorst,schepenen, mitsgaders Florens Pieter von Cotzhausen, secretaris, hebben op verzoek van Antony La Forme, substituut secretaris van Deurne, als rentmeester van Pieter Valckenier, raad- en schepen der stad Amsterdam, Heer van Asten, samen met Hendrick Denen, Meester molemaeker en timmerman gevisiteerd den Windtmoolen en Casteel van Asten als anders, zo als volgt en hebben bij oculaire inspectie bevonden. De hoeve de Polder bewoner de weduwe van Gerit Faasen. Eerst twee stijlstocken te vernieuwen ende gebonden. Een stijlstock in de schuyr te vernieuwen. Een nieuwe voorstal te maken.

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 90 verso; 18-04-1735:
De Hoeve de Polder.
Eerste Capittel vant Timmerwerck: Een nieuw plaij tussen schuur en schop, lang dertigh voeten, met een nieuw stijl na de eijsch vant werk en met een dwars balck over de worm. Twintigh meter plaijen te vernieuwen aan de koeijstal. Een trap van de opkamer van vier trappen. Nogh een trap van opkamer op de solder van agt voeten. De schouw van buijten met leem te besetten. En de schuur wederom in de rigt te brengen. Het dack te repareeren met ses vijmen stroij, waervan de Besteeder twee vijmen sal leveren. De latten, naegels en banden bij den aennemer te leveren.
Tweede Capittel van het Metselwerk: De Schouw van buijten met Leem te besetten. Item de Steenen hiertoe nodig sullen moeten sijn van de beste Klinkert, Mopsteenen die er te bekomen sijn. Den Kalk tot het metselwerk nodig sal moeten wesen van de beste Luijkse Kalk die er te bekomen is, een deel Kalk en twee deelen sant, wel doorbout en herbout. Den Kalk tot het witten en bezetten nodig nan de Eijsch vant werk. Item zal den aanneemer moeten leveren goede Hollandse Plavuijsen en die leggen in goede Kalk. Item alle de Materialen en Bostels ect. hier toe nodig sullen door de aanneemer voor sijn bedongen. Penningen moeten gelevert werden en sullen die, alvoorens die verwerkt mogen worden, door de Besteeder moeten werden gevisiteert of hetselve is Conform dit Bestecq, en andersints sal den Besteeder vrijstaan, indien den aanneemer binnen agt dagen geen andere en beetere bestellen, hetwelke aan den aanneemer van sijne bedonge Loon Penningen sonder tegenseggen sal mogen korten.
Den aanneemer sal gehouden wesen het oude werk uijtte breeken daer het vernieuwt moet worden. Item, indien de aanneemer door het afbreeken iets komt te beschadigen, sal hij in voorige staat wederom moeten brengen tot sijne Costen. Indien in het voorschreven werk ietwes vergeeten was het geene vereijscht wierd sal den aanneemer moeten vernieuwen en maken voor sijn bedonge aanneem Penningen te genoegen van de Besteeder qualitate quo daar en ter plaatse het de Besteeder hem sal aanwijsen. Het voorschreven werk sal voltrocken en gemaakt moeten wesen voor den vijftiende Junij eerstkomende, op peene dat den aanneemer verbeuren sal voor idere dag de somme van drie gulden, die hem sijn aanneemersgelt sullen worden gekort.
Den aannemer sal het voorschreven werk moeten maken op sijn eijge Kost en drank, alsmede met sijn eijge gereetschap en Hout en Touwen etcetera om te steijgeren, met eijge Opperman. Den aanneemer sal moeten betalen voor Costen vant opstellen van dit Bestecq, aanwijsen en voor het opneemen vant werk aan den Besteeder qualitate quo de somme van ses gulden. De Betalinge sal geschieden binnen ses weeken na het werk opgenomen en gepresen sal wesen, welke opneeminge te eersten geschieden zal door den Besteeder en twee Luijden hen des verstaande, dien de Besteeder sal gelieven te emploijeeren.
Den aanneemer sal gehouden wesen te stellen twee suffisante binnenborgen tot voldoenige der Cedulle, dewelke benevens den aanneemer ider een voor al en elk als Schuldenaar Principaal onder Renuntiatie van de Beneficien ordinis, divisionis et Excussionis sullen moeten belooven dese Conditien en Voorwaarden te sullen voldoen en nakomen onder verbant als aan Regten.

In het huizenquohier over de periode 1736-1751 is het huis in bezit van Peter Valckenier en na diens overlijden van Bregje van Ghesel, de bewoner is al die tijd de weduwe Gerrit Kerckels:

Jaar Eigenaar nummer 42 Heusden Bewoners nummer 42 Heusden
1736 Heer van Asten weduwe Gerit Kerkels
1741 Hare Edele vrouwe van Asten weduwe Gerrit Kerkels
1746 Hare Edele vrouwe van Asten weduwe Gerrit Kerkels

Joanna Jansen Diricks als weduwe van Gerardus Servati Kerckels is te Asten op 09-03-1748 overleden.

In 1754 komt de hoeve in bezit van Johannes van Nievaart en Cornelis van Hombroek en wordt Joost Gerit Kerkers als zoon van Gerardus Servati Kerckels als pachter genoemd:

Verpondingen 1754 XIV-63 folio 149:
Nu de Weledelgestrenge Heeren Jan van Niedervaart en Cornelis van Hombroek wonende te Dordregt voor 1⁄6e parte en Jacobus Losecaat 1⁄6e part bij transport 23-09-1754.
Nummer 42 huijs, schuur met den hoff en teulant aanmalkander gelegen genaamd de Polder.

Asten Rechterlijk Archief 107b folio 175; 05-05-1754:
Condities en voorwaarden waarop de heerlijkheid Asten wordt verkocht. Onder andere hieruit de Hoeve de Polder 14 lopense. Pachter Joost Kerkers jaarlijks. ƒ 40-00-00. Betaald geen lasten.

Opnieuw wordt er gekeken naar de staat van de boerderij en wordt er onderhoud gepleegd:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 23 verso; 24-06-1757:
Peter van Bussel, timmerman en Francis Jan Plenders, decker, hebben ter instantie van Jacobus Losecaat, als rentmeester van de Heren van Asten, en van Joost Gerrit Kerkers, hoevenaar, op de Polder, een visitatie gedaan om de staat van huis, schuur en stallen, vorig jaar door Joost Polders betrokken, te beoordelen. De stenen muren in het rond van het huis en neere zijn nieuw en in goede rechte staat met uitzondering van een wandje aan de varkenskooi. Alle deuren en gebonten aan het huis en neere ontrent door een halff sleet. De ramen, glazen en vensters zijn goed. De zolder is nieuw en goed, als zes ribben en de rest zijn oude ribben. Het zoldertje over het kamertje is halff sleet. De balken, stijlen en verder timmerwerk, op en over de neere en huis, zijn goed. Het dak van het huis en neere is slecht en de latten vergaan, binnenkort te vernieuwen. De schuur, tot het middelste gebont, dak en timmerwerk, zijn goed. Ook compareerde Jacobus Losecaat en Joost Kerkers die verklaren zich naar deze acte van visitatie te reguleren en de ergernisse off verbeteringe daaraankomende elkander te sullen goet doen ingevolge de huurcedulle op 12-08-1756.

De erfenis van Gerardus Servati Kerckels en Joanna Jansen Diricks wordt nog verdeeld en verkocht aan broer Franciscus Kerkers:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 42; 07-12-1761:
Jan Laurens Evers, te Deurne en Andries van Hugten, sinds 13 april laatstleden momboiren over Antoni, Maria en Gerrit, onmondige kinderen van Antoni Vreyns Evers en Catarina Kerkers, beiden overleden. Zij hebben het College laten weten dat enige tijd tevoren is overleden, de grootmoeder der kinderen, de weduwe Gerrit Kerkers, gewoond hebbende in de Polder. Zij heeft nagelaten enige vaste goederen die voor 1⁄7e deel op de kinderen verstorven zijn. De roerende goederen zijn voor het geheel, dus ook met de overige erfgenamen, verkocht aan Joost Kerkers, een der erfgenamen. Te verdelen zijn nu nog:
Een kamer met enige percelen land en groes in de Wolfsberg 18 lopense. Om versnippering te voorkomen is het beter om de goederen in zijn geheel te aan Francis Kerkers, mede-erfgenaam voor ƒ 300,-. Zij hebben verzocht om het deel van de onmondigen ook in te mogen brengen. Marge: Fiat.

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 57; 31-12-1761:
Joost Kerkers, Peter Kerkers, Helena Kerkers, Andries Kerkers, te 's Gravenwesel, Jan Aart Tielen getrouwd met Maria, dochter Jan Kerkers, de onmondige kinderen, Antoni, Maria en Gerrit van wijlen Antoni Vreyns Evers en Catarina Kerkers. Kinderen en erven van wijlen weduwe Gerrit Kerkers. Zij verkopen, ieder voor 1⁄7e deel, aan Francis Kerkers, bezitter van het resterende 1⁄7e deel:
Een kamer aan het huis van Antoni Jaspers met de hof in de Wolfsberg 1 copse; land den Nappert 5 copse; land de Loverbosch 7 copse; land het Hofke 7 roede; groes het Toemetveltje 5 copse; het Linderhoyveltje 1 lopense; een schuur met aangelag 1 lopense; land de Loverbosch 2 lopense 37½ roede; land den Heesacker 7 copse; land het Linder 3 copse; groes het Lindersweyvelt 2½ lopense; groes het Voordeldonksvelt ½ lopense; land het velt agter het Hegske 1½ lopense; groes het Lankvelt 2 lopense. Belast met: 6⁄7e deel van ƒ 0-16-0 per jaar aan Lambert Vervoordeldonk; 6/7e deel van ƒ 0-07-0 per jaar aan de Kerk van Asten; 6⁄7e deel van ƒ 0-03-8 per jaar aan den Armen van Asten; 6⁄7e deel van ƒ 0-07-0 per jaar aan het Gemene Land. Koopsom ƒ 300,-.

Zoon Judocus Gerardi Kerkers is geboren te Asten op 04-07-1700 en op 19-10-1738 te Asten getrouwd met Maria Peters van de Vorst (van den Achterbosch), geboren te Asten op 20-06-1709 als dochter van Petrus Jansen van de Achterbos en Johanna Philips van Heughten:

Juncti sunt matrimonio Judocus Gerit Kerckers et Maria Peter van de Vorst; testes Willem Jan Slaats et Anna Goort Canters.

In huwelijkse echt gebonden Judocus Gerit Kerckers en Maria Peter van de Vorst; getuigen Willem Jan Slaats en Anna Goort Canters.

04

Het gezin van Judocus Gerardi Kerkers en Maria Peters van de Vorst (van den Achterbosch):

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Gerardus Asten 02-09-1739 Asten 22-02-1767
Catharina Hendrik Stevens
Asten 18-05-1815
2 Petrus Asten 03-09-1741 Asten 11-02-1781
Agnes Andrea Verheyen
Asten 26-07-1820
3 Johannes Asten 30-10-1742 Kind Asten ±1742
4 Judocus Asten 17-03-1744 Kind Asten ±1744
5 Johannes Asten 23-05-1751 Ongehuwd Asten 20-12-1827 zie Voormalig huis C194

De pacht van hoeve de Polder wordt gedurende vele jaren doorgezet:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 83 verso; 07-05-1764:
Jacobus Losecaat, rentmeester der Heren van Asten, geeft in huur aan Joost Kerkers de hoeve de Polder.

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 74; 27-12-1770:
Jacobus Losecaat, als rentmeester dezer heerlijkheid, geeft in pacht aan Joost Kerkers de hoeve de Polder. Zoals de pachter deze reeds in gebruik heeft op 17-05-1764. In de pacht zijn begrepen huis, schuur en aangelag de Polder 6 lopense; den akker neven de weg en beemden tot aan de heg of Eekelhoff aan de akkers van de neerhuizing 14 lopense; een groes of drenkveld bij de laan van het kasteel 3 lopense; een hooiveld gekomen van de voorste Heusden gelegen over de Aa tot aan de nieuwe laan 10½ lopense; nog van de voorste Heusden gekomen een wei of hooiveld, ook over de Aa gelegen neven het voorschreven hooiveld 10 lopense; een weiveld bij de akker van de Polder zoals afgegraven is gekomen van de Wolfsberg een wei- of hooiveld over de Loop, neven de gemeente en nieuwe laan 4 lopense; de groes- en hooiland aan de Polder zijnde voorheen geweest hei- en eekelhoff en nu land en groes neven de laan tot aan de dwarslaan en dan over de laan zaailand, ook voorheen eekelhoff en hei geweest mede tot aan de dwarslaan. Zoals bij de hoeve de Polder in gebruik is. de maat is onbekend. Huurtermijn 8 jaar. Huursom ƒ 100,- jaarlijks.

In de bewoningslijst van het huis is Judocus Gerardi Kerkers van 1751-1771 pachter van hoeve de Polder van de Vrouwe en Heere van Asten:

Jaar Eigenaar nummer 42 Heusden Bewoners nummer 42 Heusden
1751 Hare Edele Vrouwe van Asten Joost Kerkers
1756 Heere van Asten Joost Kerkers
1761 Heere van Asten Joost Kerkers
1766 Heere van Asten Joost Kerkers
1771 Heere van Asten Joost Kerkers

Judocus Gerardi Kerkers is op 08-06-1776 te Asten overleden en zijn weduwe en kinderen bewonen daarna de hoeve:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 247 verso; 08-05-1780:
Jacobus Losecaat, rentmeester van de Heren van Asten, geeft in huur aan Gerrit Joost Kerkers en zijn moeder, de weduwe Joost Kerkers de hoeve de Polder. Zie cedulle 27-12-1770.

Jaar Eigenaar nummer 42 Heusden Bewoners nummer 42 Heusden
1776 Heere van Asten weduwe en kinderen Joost Kerkers

Maria Peters van de Vorst (van den Achterbosch) is op 30-08-1783 te Asten overleden en daarna wordt de erfenis verdeeld, waarbij oudste zoon Gerardus de roerende goederen erft:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 168; 11-12-1783:
Gerrit Kerkers, Peter Kerkers en Jan Kerkers, kinderen en erven van Joost Kerkers en Maria van de Vorst, beiden overleden, gewoond hebbende op de hoeve de Polder. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Gerrit al de roerende goederen; land de Loverbosch 1 lopense; land daarnaast gelegen 1 lopense.
2e lot krijgt Peter de goederen op Voordeldonk zijnde huis nummer 38, hof, aangelag, stal en schuur 1 lopense, ene zijde Gerrit Zeegers, andere zijde weduwe Marten Vermeulen, ene einde de gemeente en de straat; land de Warandacker 7 lopense; land den Bunger 1 lopense; land den Berg 3 lopense; land de Groese 3 lopense; groes het Hoyvelt 3 lopense; groes het Biesvelt 4 lopense; groes het hoog Euzel 3 lopense; groesbeemt 4 lopense. Belast met ƒ 0-2-8 per jaar aan rentmeester de Kempenaar. Marge: 10-12-1789 gelost.
3e lot krijgt Jan huis nummer 14, schuur, stal, hof en aangelag aan het Rinkvelt, op Voordeldonk, 8 lopense, ene zijde Mattijs Bollen, andere zijde Jan van Hugten, ene en andere einde de straat; de Rinkveltsacker 3 lopense; land den eersten Acker 6 lopense; groes het Hoyvelt 2½ lopense; den Schapendries 1½ lopense; groes de Weere 1½ lopense; groes de eerste Weere 2½ lopense.

Zoon Gerardus Judoci Kerkers is geboren te Asten op 02-09-1739 en op 22-02-1767 te Asten getrouwd met Catharina Hendrik Stevens, geboren te Asten op 08-02-1740 als dochter van Henricus Jan Stevens en Johanna Jan Slaets:

05

Het gezin van Gerardus Judoci Kerkers en Catharina Hendrik Stevens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 08-04-1768 Ongehuwd Asten 07-08-1805
2 Johanna Maria Asten 06-03-1770 Kind Asten ±1770
3 Henrica Asten 17-03-1772 Kind Asten ±1772
4 Henricus Asten 07-02-1774 Ongehuwd Asten 03-01-1831
5 Maria Asten 25-03-1776 Asten 27-01-1815
Adriaan Kerkers
Asten 12-12-1853
6 Judoca Asten 09-03-1778 Asten 14-02-1802
Theodorus Eijsbouts
Asten 18-07-1835 zie Voormalig huis E1056
7 Franciscus Asten 07-05-1780 Kind Asten 15-02-1787
8 Judocus Asten 06-10-1783 Kind Asten 18-05-1784

Het contract voor de pacht van hoeve de Polder aan Gerardus Judoci Kerkers wordt verschillende jaren verlengd:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 112; 26-01-1788:
Jacobus Losecaat, rentmeester van de Heren van Asten, geeft in huur aan Gerrit Joost Kerkers de hoeve de Polder. Huurtermijn 8 jaar. Huurprijs ƒ 120,- jaarlijks.

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 117; 01-02-1796:
Leendert van Riet, als rentmeester van de Heer en Vrouw van Asten, geeft in huur aan Gerrit Joost Kerkers de hoeve de Polder. Huurtermijn 8 jaar aan te nemen volgens de huurcedulle op 08-05-1780. Huursom ƒ 130,- jaarlijks. De verhuurde goederen bestaan uit een huis, schuur, hof en aangelag de Polder 6 lopense; den akker nevens de weg en beemden tot aan de heg of Eekelhof 14 lopense; het Drenkveltje aan de laan van het kasteel 3 lopense; een hooiveld gekomen van de hoeve de voorste Heusden gelegen over de Aa tot aan de nieuwe Laan 10½ lopense; nog van de hoeve de voorste Heusden een wei- of hooiveld gelegen over de Aa nevens voorschreven hooiveld 10 lopense; een weiveld bij den akker aan de Polder gekomen van de hoeve de Wolfsberg; een weiveld over de laan nevens de gemeente en nieuwe laan 4 lopense; de groes- en hooilanden aan de Polder, zijnde voorheen geweest hei- en eekelhof en nu land en groes nevens de laan tot aan de Dwarslaan en dan vervolgens over de laan; het zaailand, zijnde voorheen ook hei- en eekelhof geweest tot aan de Dwarslaan zoals bij de hoeve de Polder in gebruik is grootte onbekend. De hoeve moet in dezelfde staat onderhouden worden zoals hij, huurder, bij een vorige huring de dato 12-08-1756 heeft aangenomen.

Ook het huizenquohier over de periode 1781-1803 en de verpondingen van 1810 bevestigen het eigendom van de Heeren en Vrouwen van Asten en de bewoning door Gerardus Judocus Kerkers:

Jaar Eigenaar nummer 42 Heusden Bewoners nummer 42 Heusden
1781 Heere van Asten Gerrit Kerkers
1798 Heer en vrouwe van Asten Gerrit Kerkers
1803 Heer en vrouwe van Asten Gerrit Kerkers

Verpondingen 1810 XIVd-67 Heusden folio 141:
Antonia Papegaaij weduwe van Weledelgestrenge Heer Cornelis van Hombroek te Dort.
Bij versterf 1787 en C. M. van Nidervaart te Dort.
Nummer 42 onder Heusden huijs, schuur met den hof teuland en weijlanden genaempt de Polder.

Catharina Hendrik Stevens is op 30-07-1811 te Asten overleden en Gerardus Judoci Kerkers is te Asten op 18-05-1815 overleden. Daarna neemt zoon Henricus Gerardi Kerkers de pacht van hoeve de Wolfsberg over tot zijn overlijden te Asten op 03-01-1831.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 is de hoeve in eigendom van Cornelis Leendert Dupper, heer van Asten:

Kadaster 1811-1832; E836:
Huis, schuur en erf, groot 09 roede 70 el, de Polder, klassen 7.
Eigenaar: Cornelis Leendert Dupper.
Opmerking: Genaamd de Polder.

06

07

Dochter Maria Gerardi Kerkers, geboren te Asten op 25-03-1776, is de volgende bewoner en woonde voor die tijd op de voorste Heusden. Zij is op 27-10-1815 te Asten getrouwd met haar achterneef Adriaan Jan Kerkers, geboren te Asten op 20-05-1793 als zoon van Johannes Petri Kerkers en Petronella Joannis Keijzers en broer van Johanna Maria Kerkers (zie Wolfsberg 66):

08

Het gezin van Maria Gerardi Kerkers en Adriaan Jan Kerkers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Asten 11-05-1816 Kind Asten 09-05-1818
2 Gerardus Asten 21-05-1819 Asten 27-04-1843
Wilhelmina Berkvens
Asten 01-01-1873

In 1836 wordt hoeve de Wolfsberg verkocht aan Willem Francis Gulje en Clemens Ernest Alexander van Hövell tot Westerflier.

Maria Gerardi Kerkers is op 12-12-1853 te Asten overleden en Adriaan Jan Kerkers is op 12-03-1856 te Asten overleden. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 komen we zoon Gerardus Kerkers, geboren te Asten op 21-05-1819, tegen. Hij is als akkerbouwer op 27-04-1843 te Asten getrouwd met Wilhelmina Berkvens, geboren te Asten op 20-12-1817 als dochter van Johannes Berkvens en Ida van Lierop. Wilhelmina Berkvens is op 06-12-1853 te Asten overleden en Gerardus Kerkers woont samen met zijn kinderen in het huis met huizingnummer D49 en vanaf 1869 nummer D69:

09

Gerardus Kerkers is op 01-10-1873 overleden en zijn dochter Petronella Kerkers, geboren te Asten op 26-11-1847, neemt het huis over. Zij is op 08-01-1874 te Asten getrouwd met landbouwer Bonaventura Slaats, geboren te Asten op 03-07-1843 als zoon van Johannes Bonaventura Slaats en Johanna Maria Stevens. Ook over de periodes 1879-1890, 1890-1900 en in de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D70, D73 en D86:

10

In 1882 vindt een splitsing met kadasternummer G1708 (bakhuis, weiland en bouwland) en kadasternummer G1709 (huis en erf).

Bonaventura Slaats was meerdere malen lid van het armbestuur van Asten:

Notarieel Archief Deurne inventaris nummer 99 akte nummer 196; 18-12-1883:
Notaris Karel Theodorus van Riet Deurne geeft roijement en brevet voor Johannes Hoefnagels, Lambertus Peeters en Bonaventura Slaats, alle drie wonende te Asten en te samen uitmakende en vertegenwoordigende het Algemeen Armbestuur van Asten.

Bonaventura Slaats werd in 1885 gekozen in de gemeenteraad en werd in 1891 en 1909 herkozen, getuige onderstaande mededelingen in het Nieuws van de Dag van 27-07-1885 en 02-07-1909:

11 12

Bij de voorwaarden van de verkoop van de heerlijkheid Asten en Ommel in 1886 door Antonia Papegaaij als weduwe van Cornelis van Hombroek en door de nabestaanden van Jan van de Nievervaart, wordt de huurprijs en hij bijbehorende land van hoeve 'de Polder' genoemd:

13

Bonaventura Slaats wordt begin 20e eeuw lid van de bijenhoudersvereniging1:

Met 1 Januari 1901 zijn als nieuwe leden tot de Nederlandsche Bijenhouders Vereeniging toegetreden bij de onderafdeling Asten: Gerrit Bakens, J. van Rees, Johannes van Lierop, Antonius Joosten, Jan Bosch, Jan Dielissen, J. van Heugten, A. Peeters, B. Slaats, A. Lintermans, A. Driessen, Adrianus van Heugten, Hendrik van Heugten, P. Verrijt, Johannes Koolen, Antonius Peeters. Allen te Asten wonende.

Zoon Johannes (Jan) Slaats, geboren te Asten op 03-01-1878 vertrekt in 1898 naar Grave voor zijn priesteropleiding. Een jaar later wordt hij uitgezonden naar Engeland, waar hij op 27 mei 1900 als broeder Willibrord geprofest wordt. Hij werkte tien jaar in de missie en keerde na een ongeval terug naar Aarschot (B) waar hem in de Eerste Wereldoorlog hem nog het onderstaande overkwam, gepubliceerd in De Maasbode van 24-12-1914.

Hij woont tijdens die oorlog nog in Loon op Zand, maar woont en werkt daarna in het klooster in Leuven (B), waar hij zijn zilveren professiefeest viert, zoals rechtsboven gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-01-1925. Broeder Willibrord, ofwel Johannes (Jan) Slaats overlijdt te Leuven (B) op 27-03-1960 en hieronder het bidprentje bij zijn overlijden.

Bonaventura Slaats en Petronella Kerkers verhuizen in 1902 met hun gezin naar de Voorste Heusden (zie Voorste Heusden 11). De boerderij in eigendom van de Vrouwe van Asten wordt gekocht en bewoond door Johannes Frenken, geboren te Roggel op 23-11-1861 als zoon van Johannes Cornelis Vrenken en Anna Maria Hupkens. Hij is op 10-04-1893 te Meijel getrouwd met Johanna Thijssen, geboren te Meijel op 21-02-1865 als dochter van Hendrik Thijssen en Johanna Maria Joosten.

Zij vertrekken eind 1903 naar D17 (zie Voormalig huis E1035) en het huis wordt daarna bewoond door Joost van de Ven, geboren te Lierop op 14-01-1839 als zoon van Wilhelmus van de Ven en Petronella van Eijk. Hij is als landbouwer te Lierop op 02-01-1874 getrouwd met Maria Elisabeth van Vaalen, geboren te Someren op 21-10-1847 als dochter van Franciscus van Vaalen en Josina Bartels.

Eigenaar Johannes Vrenken is op 19-08-1913 te Asten overleden en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 20-09-1913 wordt de boerderij door zijn weduwe en kinderen te koop aangeboden:

14

De koper is Joost van de Ven en ook over de periode 1910-1920 en in de periode 1920-1930 woont hij met zijn gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D77 en D74, het laatste ook bekend staand als Polderweg 14:

15

Joost van de Ven is op 03-12-1921 te Asten overleden en Maria Elisabeth van Vaalen woont ook over de periode 1930-1938 met haar zoon Willem en dochter Francisca in 'hoeve de Polder' aan de Polderweg 14:

16

In de Nieuwe Tilburgsche courant van 15-10-1936 de brand in een landbouwschuur van 'hoeve de Polder':

17

Maria Elisabeth van Vaalen is op 02-12-1940 te Asten overleden, dochter Francisca van de Ven is te Asten op 19-12-1942 te Asten overleden en Willem van de Ven is op 26-03-1946 te Asten overleden.

Hoeve 'de Polder' is tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1944 nog beschadigd en daarna heeft de familie Verberne nog in het huis gewoond. Van Alda Verberne zijn er nog wat foto's van het gezin Verberne te zien, waarop ook het huis zichtbaar is:

18 19

20

Het huis is rond 1970 afgebroken.

Overzicht bewoners

Hoeve de Polder
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1695 Everard van Doerne Deurne ±1636 Godefridus Aerts Verdonck Stratum ±1637
1710 Anna Catharina Constantia van Boecop ±1650 Johannes Peeter Polders Asten ±1681
1716 Anna Wilhelmina van Doerne Asten 08-03-1682 Gerardus Faas Kerckels Asten 19-08-1673
1720 Johannes de Bertholt Ruyff de Belven ±1685 Gerardus Faas Kerckels Asten 19-08-1673
1722 Caspar van Meerwijck Kessel ±1655 Gerardus Faas Kerckels Asten 19-08-1673
1724 Albert Ferdinand baron de Bierens Gerardus Faas Kerckels Asten 19-08-1673
1725 Johannes de Bertholt Ruyff de Belven ±1685 weduwe Gerardus Kerckels Asten ±1675
Heusden huis 42
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Pieter Valckenier Amsterdam 14-03-1691 weduwe Gerit Kerkels Asten ±1675
1741 Bregje van Ghesel Amsterdam 27-05-1698 weduwe Gerrit Kerkels Asten ±1675
1746 Bregje van Ghesel Amsterdam 27-05-1698 weduwe Gerrit Kerkels Asten ±1675
1751 Bregje van Ghesel Amsterdam 27-05-1698 Joost Kerkers Asten 04-07-1700
1756 Johannes van Nievaart en Cornelis van Hombroek Dordrecht 29-05-1705 Joost Kerkers Asten 04-07-1700
1761 Johannes van Nievaart en Cornelis van Hombroek Dordrecht 29-05-1705 Joost Kerkers Asten 04-07-1700
1766 Johannes van Nievaart en Cornelis van Hombroek Dordrecht 29-05-1705 Joost Kerkers Asten 04-07-1700
1771 Johannes van Nievaart en Cornelis van Hombroek Dordrecht 29-05-1705 Joost Kerkers Asten 04-07-1700
1776 Johannes van Nievaart en Cornelis van Hombroek Dordrecht 29-05-1705 weduwe en kinderen Joost Kerkers Asten 20-06-1709
1781 Johannes van Nievaart en Cornelis van Hombroek Dordrecht 29-05-1705 Gerrit Kerkers Asten 02-09-1739
1798 Antonia Papegaaij en gebroeders Nievervaart Dordrecht 24-07-1719 Gerrit Kerkers Asten 02-09-1739
1803 Antonia Papegaaij en gebroeders Nievervaart Dordrecht 24-07-1719 Gerrit Kerkers Asten 02-09-1739
Kadasternummer E836
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E836 1832 heer van Asten
Polderweg 14
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1811 Gerardus Judocus Kerkers Asten 02-09-1739 Catharina Hendrik Stevens Asten 08-02-1740 30-07-1811
1811-1815 Gerardus Judocus Kerkers Asten 02-09-1739 met kinderen 18-05-1815
1815-1831 Henricus Gerardus Kerkers Asten 07-02-1774 03-01-1831
1831-1853 Adriaan Jan Kerkers Asten 20-05-1793 Maria Gerardi Kerkers Asten 25-03-1776 12-12-1853
1853-1856 Adriaan Jan Kerkers Asten 20-05-1793 met kinderen 12-03-1856
1856-1859 Gerardus Kerkers Asten 21-05-1819 met kinderen
D49 1859-1869 Gerardus Kerkers Asten 21-05-1819 met kinderen
D69 1869-1873 Gerardus Kerkers Asten 21-05-1819 met kinderen 01-10-1873
D69 1873-1879 Bonaventura Slaats Asten 03-07-1843 Petronella Kerkers Asten 26-11-1847
D70 1879-1890 Bonaventura Slaats Asten 03-07-1843 Petronella Kerkers Asten 26-11-1847
D73 1890-1900 Bonaventura Slaats Asten 03-07-1843 Petronella Kerkers Asten 26-11-1847
D86 1900-1902 Bonaventura Slaats Asten 03-70-1843 Petronella Kerkers Asten 26-11-1847 naar D105
D86 1902-1903 Johannes Frenken Roggel 23-11-1861 Johanna Thijssen Meijel 21-02-1865 naar D17
D86 1903-1910 Joost van de Ven Lierop 14-01-1839 Maria Elisabeth van Valen Someren 21-10-1847
D77 1910-1920 Joost van de Ven Lierop 14-01-1839 Maria Elisabeth van Valen Someren 21-10-1847
D74 1920-1921 Joost van de Ven Lierop 14-01-1839 Maria Elisabeth van Valen Someren 21-10-1847 03-12-1921
D74 1920-1930 Maria Elisabeth van Valen Someren 21-10-1847 met kinderen
14 1930-1938 Maria Elisabeth van Valen Someren 21-10-1847 met kinderen

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 16 juni 2023, 10:16:17

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen