logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis E856

Deze hoeve maakt als een van de langste deel uit van het bezit van de heren van Asten. Bij de aankoop in 1608 wordt gesproken van 'een huijssinge, hof, hofstad en erffennisse daerbij ende aengelegen geheyten de Schildemeer'. Later heet de hoeve gelegen op de zijde van de Aa na der kercke per plaetse genaamd Wolfsberch en betreft het een huys, schuyr en koeiestal. Uitgebreid met een schaapskooi wordt de hoeve in het begin van de 19e eeuw nu eens Hulterman dan weer Groenewoud genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 21; 05-06-1609:
Jasper Thielmans verkoopt aan Claudius Ideleth land in de Schiltmeer den Helterman.

Archief Hövell tot Westerflier P3267 /1 bladzijde 316; 12-09-1609:
Heeren Bernardt van Merode, Heere tot Asten, heeft geloeft ende geloift mits deze op speciael ende reael verbant van eenen Wintmolen met de gerechticheijt van de gemale ende anderen appendentie ende toebehoorten der selven Wintmolen, mitsgaders van twee prachthoven, 'd eene genoemt de Hoeve over 'de Aa ende 'd andere op de sijde van der Aa na der kercke ter plaetssen genoemt den Wolfberch, te weten huijsingen, scueren ende andere timmerragien, ackerlanden, weijlenden ende toebehoorte der zelver twee hoeven, alertesamen gestaen ende gelegen inde voorszijde Heerlicheijt van Asten.

In de literatuur1 wordt als pachter in 1637 genoemd Philip Fransen Voormanns, echter uit de archieven blijkt dat hij rond 1630 is overleden en wel mogelijk voor die tijd pachter van de hoeve in de Wolfsberg kan zijn geweest.

Philips Frans Philipsen (Voermans) is geboren te Asten rond 1576 als zoon van Frans Philipsen (zie Voormalig huis G854) en is rond 1605 getrouwd met Peerken Teunis Loomans en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonius Asten ±1606 Asten ±1630
Meriken
Asten ±1650 kinderen Aert en Elske
2 Catharina Asten ±1608 Asten ±1632
Johannes Aert Daendels
Asten ±1642
Dirck Peeters
Asten 21-08-1693
3 Franciscus Asten ±1610 Asten ±1635
Elisabeth Joosten van Weert
Asten ±1647
Catharina Geldens
Asten 24-11-1681 zie Voormalig huis G854
4 Anna Asten ±1612 Asten ±1634
Godefridus Goortsen
5 Petrus Asten ±1614
6 Thomas Asten ±1616 Asten ±1640
Maria Aert Laurenssen
Asten ±1645
Maria Thielen Dirck Duyssen
Asten 15-11-1676 zie Voormalig huis E1083

In de archieven worden Philips en zijn broer Joost wel genoemd met betrekking tot een onenigheid met de heer van Starkenborg:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 22-04-1626:
Phlips en Joost Frans Phlipsen beloven de kosten en verteringen te betalen die ten huize van de schout en secretaris zijn gemaakt en alsnog gemaakt zullen worden door de schout, den trompetter, brieven brengende van de Heer Staeckenbroecke, gouverneur van Grave. Aanhangsel bevat rekening.

Op basis van dit archiefstuk kunnen we opmaken dat Philips Frans Philipsen (Voermans) rond 1630 is overleden:

Asten Rechterlijk Archief 72 folio 22; 12-03-1631:
Jan Anthonis de jonge verkoopt aan Meester Ariaen Lintermans land op de Heesackers 1 lopense, ene zijde de Custerij, andere zijde Jan Janssen, ene einde de weduwe en erfgenamen Philip Frans Phlipssen, andere einde de koper

Tussen 1630 en 1650 is het vooralsnog onduidelijk wie de hoeve de Wolfsberg heeft gepacht. De eigenaresse Agnes van Merode gebruikt in die tijd wel de hoeve als onderpand voor een cijns:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 29; 16-09-1644:
Agnes van Merode, Vrouwe van Asten, verkoopt aan Anthonis Hanrick Canters, oud president een cijns van ƒ 900,- à 5%. Als onderpand een cijnshoeve in de Wolsberch genaempt de hoeve in de Schiltmeer, in teulland groot 36 lopense. Te weten den Holterman, de Reyen met voorts huysinghen, bemden en alle andere landerijen, weyden en alle andere appendentien en dependentien vandien. Mitsgaders vuyt haer chijnsboeck als wesende insgelijcx chijnsgoet daervuyt de chijnsen binnen Asten worden geheven, genoch bekent wesende. Kantlijn: in de ƒ 900,- is gesmolten een obligatie van ƒ 300,- ten laste van wijlen Bernard van Merode, Heer van Asten ten behoeve van Anthonis Canters en van op 01-10-1618. Kantlijn: Michiel Jacops en Meester Antony Canters, mede voor de andere erfgenamen van Anthonis Canters zijn door Everard van Doerne, Heer van Asten, voldaan van de voorschreven rente 08-10-1659.

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 31 verso; 16-09-1644:
Agnes van Merode, Vrouwe van Asten, is schuldig aan Meester Anthoni Canters 100 patacons à 5%, als onderpand haar hoeve in de Wolsberch de Schiltmeer. Kantlijn: 08-10-1659 Meester Antoni Canters is voldaan door Everaert van Doerne, Heer van Asten.

In de literatuur1 wordt verder als pachter genoemd Cornelis Egidius Tielen. Hij is geboren rond 1610 en rond 1635 getrouwd met Catharina Slaets en hieronder een deel van hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Hendrikus Asten ±1637 Asten 24-09-1662
Cathalyn Jansen
2 Johannes Asten ±1640 Asten 25-07-1673
Anna Driessen
3 Margaretha Asten 09-07-1646
4 Henrica Asten 05-02-1649

Cornelis Egidius Tielen woont eerst op Bussel, zoals valt op te maken uit onderstaande archiefstukken:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 01-08-1646:
Meester Mathijs van den Hove, aanlegger contra Jan Jacob Slaets, gedaagde en delinquent.
Gedaagde is samen met goede vrienden en naburen op 23 juli laatstleden geweest op een kinderfeest van Cornelis Jelis Tielen, wonende op Bussel. Aanwezig was daar ook, als, nabuer Peter Hendricx op de Beecke, schepen, alhier, met zijn vader, Hendrick Janssen. Tot den avond hebben allen zich gecreert ende vermaeckt sonder datter oyt een twistich woort is gevallen. Peter en zijn vader, zijn toen vanuit de schuur, waar de vergaederinge was gehouden, op weg naar huis gegaan. Buiten komende, stond daar de delinquent met in zijn hand een bierpot. Direct en zonder te spreken heeft de delinquent, de vader, een oud man, met den bierpot ter aerde geworpen. Peter, vragende, waarom hij dit deed, is meteen met een blanck messe aangevallen. De delinquent, willende zijn moirdadich voornemen ten uitvoer brengen, heeft geprobeerd op Peter met eenen steen ter aerde te werpen om alsdan hem den halls aff te snijden. Niettegenstaande den swaeren worp op sijn hoff gehadt hebbende en sijn hoff tot op de pane gequets sijnde, door merckelijcke bescherminge Godts, sijn selve heeft noch staende gehouden en de deliquent met zijn hoet, die doorstoken is, zolang afgeweerd tot er hulp kwam. Zonder hulp zou hij zijn vermoord. Zulk eenen quaet voornemen ende moirdadich attentaet moet gestraft worden.
De vrouw van Jan Jacob Slaets vraagt om verlenging van de termijn. Jan Jacob Slaets zegt dat hij de bierpot alleen maar heeft gebruikt om de vrienden van zijn zwager, Cornelis Dielis Tielen te willen beschencken. Peeter Hanssen, aan de andere zijde, hem, gedaagde, met een eyndt houdts vermeynende ter aerde te slaen. Waarop hij, gedaagde, met vluchten zich zelf heeft moeten salveren. Peter op de Beeck en Peter Hanssen hebben zich daarna niet ontzien om weer in het kinderfeest in te dringen en de vrouw van gedaagde te willen slaan en stoten.

Asten Rechterlijk Archief folio 75 verso; 17-01-1651:
Meester Godefridus van Bussel, verkoopt aan Meester Hanrick van Bussel, te Lyerop, zijn neef, al zijn goederen, te weten huis, schuur, land en groes te Bussel en zoals Symon van Bussel, zijn vader, deze gekocht heeft van Huybert Jan Diepenbeecx en in gebruik zijn bij Cornelis Dielis Thielen en anderen. Belast met 9 stuivers per jaar cijns aan de Heer van Asten; 3 mud rogge per jaar Astense maat uit een meerdere rente van 9 mud per jaar aan de fundatie van die van Berckell; ƒ 9,- per jaar uit een meerdere rente van ƒ 27,- per jaar aan de Predicheren; ƒ 3,- per jaar uit een meerdere rente, van ƒ 9,- per jaar aan de Arme Bagijntiens, op den Bagijnhoff, te 's Hertgoenbosch; 2 gulden 15 stuiver per jaar uit een meerdere rente; 1⁄3e van 2 vat rogge per jaar aan de Pastorye, alhier; ƒ 200,- aan Meester Anthoni Canters; ƒ 500,- à 4%, waarvan de eerste pacht zal verschijnen, Lichtmis 1652; ƒ 50,- aan de erven Hanrick Bernaerts. Koopsom ƒ 1320,-. Marge 17-10-1651 gelost.

Het laatste archiefstuk duidt er waarschijnlijk op dat hij de hoeve te Bussel heeft moeten verlaten en verhuist is naar deze hoeve op de Wolfsberg. In het rechterlijk archief is hierover niets terug te vinden.

Cornelis Egidius Tielen is op 15-10-1670 te Asten overleden en de nieuwe pachter is naar alle waarschijnlijkheid Anthonis Martens, geboren rond 1610 en rond 1638 getrouwd met Maria en na haar overlijden rond 1642 hertrouwt met Petronella (Peerke) Jan Lenarts en hieronder hun gezinnen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Martinus* Asten 02-06-1639 Asten 20-02-1669
Catharina Hendricx
Asten 26-11-1705 zie Voormalig huis E110
2 Johannes Asten 17-08-1644 Asten 02-02-1670
Maria Martens
3 Theodorus Asten 29-10-1645
4 Maria Asten 20-09-1647
5 Leonardus Asten 01-07-1655

* kind uit het eerste huwelijk

In dit archiefstuk wordt Anthonis Martens als hoevenaar op de Wolfsberch genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 62 verso; 12-07-1686:
Everard de Doirne en Anna Constantia de Boecop, Heer en Vrouwe van Asten, verklaren geapprobeert ende gelaudeert te hebben het contract dat Henrick Canters, op 29-05-1686, te Aldenbroeck, heeft aangegaan met Dibbolt Fiets en zijn vrouw Eva van Ommeren, over de verkoop van een goet te Oldenbroeck. De voorschreven comparanten stellen als borg een hoeve aan de Wolfsberch 100 lopense in huur en gebruik bij Antonis Martens.

Anthonis Martens is op 26-03-1689 te Asten overleden en Petronella (Peerke) Jan Lenarts is op 03-05-1693 te Asten overleden. Over de periode 1689-1733 wordt Frans Goorts van Bussel genoemd als pachter van de hoeve de Wolfsberg. Franciscus Goorts van Bussel is geboren te Asten op 06-02-1659 als zoon van Godefridus van Bussel en Anna Philippi. Hij is te Asten op 02-12-1685 getrouwd met Anna Janse Peters, geboren te Asten rond 1657:

01

Het gezin van Franciscus Goorts van Bussel en Anna Janse Peters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 05-09-1686 Asten 16-02-1716
Helena Jansse
Asten 19-10-1721
Maria Petrus Coolen
Asten 13-12-1740
2 Petrus Asten 25-12-1687
3 Francisca Asten 31-08-1691 Asten 02-05-1717
Theodorus Joosten van Heugten
Asten 06-09-1752 zie Voormalig huis C116
4 Godefrida Asten 13-08-1693 Kind Asten ±1693
5 Godefridus Asten 05-07-1695 Lierop 15-10-1719
Maria Huybers Verberne
Asten 11-02-1731
Anna Frencken
Asten 10-01-1770 zie Achterbos 9
en Kloostereind 1
6 Anna Asten 07-12-1697 Asten 31-10-1723
Mathijs Jansen Slaats
Asten 10-12-1737

Franciscus Goorts van Bussel moet een kar met paarden leveren voor het Franse leger:

Asten Rechterlijk Archief 145; 06-03-1692:
Condities en voorwaarden waarop het Corpus van Asten verpacht karren, ingespannen met twee paarden, met een voerman ten behoeve van het leger.

  1. Philips Goorts aanneemsom ƒ 2-6-0 per dag.
  2. Frans Goorts aanneemsom ƒ 2-6-0 per dag.
  3. Gevert Joosten van Heughten aanneemsom ƒ 2-5-0 per dag.
  4. Jan van Rut aanneemsom ƒ 2-5-0 per dag.
  5. Hendrick van den Bleeck aanneemsom ƒ 2-4-0 per dag.

Op basis van onderstaande archiefstukken heeft Franciscus Goort van Bussel eerst de hoeve 'De Brant' op Voordeldonk in gebruik gehad, totdat de hoeve 'De Brant' aan de armen van Asten wordt geschonken:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 118; 03-04-1702:
Hendrick Jan Baeckermans en Hendrick Jansen als naaste buren van de woning van Frans Goorts, aan Vordeldonck, getuigen ter instantie van Anneke Jan Peters getrouwd met Frans Goorts dat zij noyt nochte nimmermeer gesien hebben tsedert het verbot bij placcate dat Frans Goorts oyt eenige de minste haver, hooy, strooy, veel minder eenige de minste voeragie op karre en peert soude hebben vervoert buyten het territoir der Vereenighde Nederlanden. Verder verklaren zij dat Frans Goorts altijd goed van naam en faam is geweest en dat door zijn tegenwoordige absentie zijn vrouw niet in staat is de kost te winnen voor zes kinderen.

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 119; 10-04-1702:
Wij, Philips Timmermans en Jan Hicspoors, schepenen, certificeren mits deze, dat voor ons verschenen zijn Joost Vreynsen, Peeter Driessen, Frans Jansen Vrients, Willem Wouters, Joost Joosten Schepers, Peeter Peeters en Bernaert Reynders. Allen nagebuyren van Nicolaes en Marcelis Berckers en Frans Goorts, wonende aan Vordeldonck. Zij verklaren dat dit eerlijke personen en buren zijn.

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 172; 19-09-1704:
Baron Everard de Doerne, Heer van Asten en zijn vrouw, Anna Constantia de Boecop, Vrouwe van Asten. Beyden cloeck ende gesont. Zij maken een codicille waarin zij persisteren bij hun laatst gemaakte testament. Zij vermaken aan de Taeffele van den Armen van Asten, om na hun beider dood aangenomen te worden huis, schuur, schop, land, groes en heivelden genaamd den Brant op Vordeldonck, zoals Frans Goorts dit nu in gebruik heeft. Een leegliggend heiveld aan de Leensel gekomen van wijlen Floris van Merode. Mitsgaders seecker veyfferke of waterke ontrent den voorschreven ledigh heytvelt. Een en ander voorzover het de testateuren competeert. De goederen zijn belast met ƒ 15,- per jaar aan de Heer van Deurne. Dit legaat wordt gedaan uit liefde en affexie die de testateuren hebben ten opzichte van de Taeffele van den Armen.

Bij de verpondingen van 1707 is de hoeve in eigendom van de vrouwe van Asten:

Verpondingen 1707 XIV-59 folio 17 verso:
Mevrouwe van Asten.

Anna Janse Peters is op 12-01-1727 te Asten overleden en als Franciscus Goorts van Bussel ziek wordt, maakt hij tot tweemaal toe zijn testament op:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 24 verso; 03-01-1733:
Frans Goorts, ziek, testeert.
Aan zijn dochter, Anna getrouwd met Mattijs Jan Slaats het perdt en getuygh met de beste hooge karre, de twee beste koeien, twee kalveren, die nu een jaar oud zijn, de coetse en bedde waarin zij slapen alsook het half varken zoals het aan de zolder hangt. Indien hij komt te overlijden wil hij dat Mattijs Slaats en Maria, zijn, testateurs, dochter, met de kinderen zullen blijven wonen tot aanstaande Pasen, alsof hij, testateur, in leven was.
Aan zijn zoon Jan ƒ 100,-. Aan zijn zoon Goort ƒ 50,-. Aan zijn dochter Francyn getrouwd met Dierck van Heughten ook ƒ 50,-. Om alzo te komen tot egalisatie van ƒ 100,- die zijn zoon, Peter, al genoten heeft. De erfgenamen zullen drie malder rogge geven aan den Armen van Asten. Al het overige zal volgens rechten gedeeld worden.
Marge: 21-01-1758, copie gemaakt voor Peter en Goort van Bussel.

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 26; 07-01-1733:
Frans Gorts revoceert zijn testament de dato 03-01-1733. Hij maakt Mathijs Jan Slaats getrouwd met Anna, zijn dochter, tot universeel erfgenaam van al zijn goederen. Hij zal echter hebben uit te keren aan Goort, mijn zoon ƒ 50,-, aan Francyn, mijn dochter getrouwd met Dierck Joosten van Heughten ƒ 50,-, aan Jan, mijn zoon ƒ 100,-. Zij zullen dan egaal zijn aan hetgeen mijn zoon, Peter, onlangs heeft ontvangen. Tijs Jan Slaats zal na mijn dood drie malder rogge uitreiken aan den Armen van Asten.

Franciscus Goorts van Bussel is op 09-01-1733 te Asten overleden en zijn schoonzoon Mathijs Jansen Slaats wordt hoevenaar op de hoeve de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 90 verso; 09-02-1735:
Wij, Pieter de Cort, drossard, Michiel van de Cruys en Peeter van de Vorst,schepenen, mitsgaders Florens Pieter von Cotzhausen, secretaris, hebben op verzoek van Antony La Forme, substituut secretaris van Deurne, als rentmeester van Pieter Valckenier, raad en schepen der stad Amsterdam, Heer van Asten, samen met Hendrick Denen, Meester molemaeker en timmerman gevisiteerd den Windtmoolen en het Casteel van Asten als anders, zo als volgt en hebben bij oculaire inspectie bevonden voor de hoeve in de Wolfsberg bewoner Mattijs Jansen Slaats: De playen die gesoncken sijn te ondermetselen of stijlstocken onder te setten. De playen aan de koystal te repareren. Drie nieuwe deuren. Het dak te repareren en aan de schuur twee nieuwe kleine deurtjes.

Mathias Jansen Slaats is geboren te Asten op 06-06-1696 als zoon van Jan Peeters Slaets en Elisabeth Peters Dircx. Hij is op 31-10-1723 te Asten getrouwd met Anna Fransen van Bussel, geboren te Asten op 07-10-1697 als dochter van Franciscus Goorts van Bussel en Anna Jansen:

02

Het gezin van Mathias Jansen Slaats en Anna Fransen van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 07-10-1724 Asten 02-02-1749
Johanna Joannes van Dyck
Asten 30-04-1808 zie ook Lagendijk 7
2 Arnoldus Asten 06-04-1726 Asten 24-01-1751
Catharina Mathias van Hove
Deurne 28-07-1785
3 Anna Maria Asten 27-02-1728 Asten 19-05-1748
Lambert Cornelissen
Asten 04-03-1760 zie Voormalig huis E1038
4 Elisabetha Asten 12-09-1730 Kind Asten ±1730
5 Elisabeth Asten 24-11-1732 Asten 23-11-1755
Henricus Vreyns Roymans
Asten 01-07-1764
Hendricus Dirk Haazen
Asten 02-09-1813 zie Oostappensedijk 36
6 Francisca Asten 07-03-1735 Asten 05-12-1756
Theodorus Jan Wilbers
Asten 21-05-1798 zie Voormalig huis A214

In 1735 wordt de hoeve geïnspecteerd en er worden reparatiewerkzaamheden voorgesteld:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 90 verso; 18-04-1735:
De Hoeve in de Wolfsberg.
Eerste Capittel vant Timmerwerck: eerstelijk de plaijen aan de geheele huijsinge, koeijstal en schuur te vernieuwen en repareeren ter legte van twee hondert voeten, die gesonkensijn op te winnen en met goede lip of andere blocken te ondersetten, niet verder van de anderen dan ses voeten. Aan de huijsinge en schuur te vernieuwen vijf deuren met duijmse greijne planken en met goede planken te voorsien en wel te nagelen.

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1746 is de hoeve in de Wolfsberg in bezit van de heer en vrouwe van Asten en in bewoning door Mathijs Jansen Slaats:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 161:
Nu de hoogedele vrouwe Bregje van Ghesel, douariere van wijlen den hoogedele geboore en gestrenge heer Pieter Valckenier, heere deser heerlijkheijt Asten en Ommel. De hoeve in de Wolfsberg wordende bewoont bij Mattijs Slaats.
Huijs, hoff en aangelagh 2 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 33 Wolfsberg Bewoners nummer 33 Wolfsberg
1736 heer van Asten Theijs Slaats
1741 vrouwe van Asten Mattijs Slaats
1746 vrouwe van Asten Mattijs Slaats

Anna Fransen van Bussel is op 10-12-1737 te Asten overleden en Mathias Jansen Slaats is te Asten op 26-09-1747 overleden. Hun zoon Pieter Mathijs Slaats is de volgende pachter van de hoeve.

Zoon Petrus Mathijs Slaats is geboren te Asten op 07-10-1724 en op 02-02-1749 te Asten getrouwd met Johanna Joannes van Dyck, geboren te Asten op 30-01-1727 als dochter van Johannes Mathias van Dyck en Petronilla Martens van Dyck:

03

Het gezin van Petrus Mathijs Slaats en Johanna Joannes van Dyck:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Mathias Asten 09-12-1749 Asten 06-02-1774
Henrica Janse Verberne
Asten 08-08-1803
2 Antonius Asten 04-10-1751 Asten 30-04-1792
Johanna Peter Martens
Asten 08-02-1812 zie Lagendijk 7
3 Anna Maria Asten 17-08-1753 Asten 16-04-1780
Egidius Antoni van Lierop
Asten 06-01-1820 zie Kasteellaan 1 tot en met 5
4 Catharina Asten 12-03-1755 Asten 16-04-1780
Marcelis Petri Berkers
Asten 16-01-1783 zie Voormalig huis B54
5 Johanna Asten 05-04-1757 Kind Asten ±1757
6 Joanna Asten 10-05-1758
7 Johannes Asten 16-05-1760 Ongehuwd Asten 29-09-1798
8 Johanna Maria Asten 21-07-1762 Asten 05-09-1784
Johannes Albert Verheyen
Asten 22-02-1794 zie Kasteellaan 6 tot en met 8
9 Petronella Asten 19-12-1764

De schaapsherder van Pieter Slaats heeft een moord op zijn geweten:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 53 verso; 05-11-1751:
Theodorus Johannes Grootenacker, medecijnen doctor, te Helmont en Jan Souve, chirurgijn. Zij hebben ten huize van Jan Aart Tielen gevisiteerd het lichaam van Antoni Jan Verreyt, heden morgen aldaar overleden en bevonden dat de overledene een contusie van de integumenten en ter rechterzijde van het hoofd, waaronder diverse fracturen van het bekkeneel zijnde het osbregmatis en het osfrontis geheel in fragmenten, tot veertien toe, zowel grote als kleine. Gedivideerd de dura en pia mater op verscheidene plaatsen gescheurd en zelfs de hersenen op twee plaatsen in het voorhoofd en nog op een andere plaats ter rechterzijde van het hoofd zwaar gekwetst tot in de medulare substantie van de hersenen. Van deze kwetsuren heeft de dood absoluut moeten volgen. Opmerking: Overleden aan zeer zwaar hersenletsel.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 54; 05-11-1751:
Verhoor van Jan Bernardus Brunas, 26 jaar, Antoni Voermans den oude, 73 jaar, Adriaan van Creyl, 75 jaar, Jan Aart Tielen, 28 jaar, Marten Wilbert Berkers, 26 jaar en Pieter Slaats, 27 jaar.
Of zij niet weten dat Antoni Jan Verreyt, als schaapherder gewoond hebbende bij Aart Jan Tielen, gisteren is geweest met de schapen achter Heusden op de gemene hei en wie bij hem waren?
Jan Bernardus Brunas verklaart, gisteren tussen 12 en 1 uur, met zijn kar uit de Peel gekomen te zijn en toen in de hei achter Heusden te hebben zien liggen Antoni Jan Verreyt en hem aangesproken. Ziende dat hij aan zijn hoofd erg bloedde, maar zonder spraak. Hij heeft hiervan kennis gegeven aan Aart Jan Tielen en zijn knecht.
Antoni Voermans den oude en Adriaan van Creyl verklaren dat zij Antoni Jan Verreyt, bloedend aan zijn hoofd, hebben zien liggen. Een zoontje van Jan Verboogen was daar ook aanwezig.
Jan Aart Tielen verklaart dat Antoni Jan Verreyt, bij hem gewoond hebbende, gisteren met zijn schapen in de hei is geweest en dat hij op een boodschap van Jan Brunas, zijn herder met de kar uit de hei heeft opgehaald. Er was verder niemand ter plaatse dan twee kleine kinderen van Nol den schaapherder van Pieter Slaats.
Marten Wilbert Berkers heeft gisteren met Aart Jan Tielen, zijn baas, de voornoemde Antoni Jan Verreyt uit de hei opgehaald en daar gezien twee kinderen en Nol den schaapherder van Pieter Slaats.
Pieter Slaats weet niets.
Of zij niet weten door wie Antoni Jan Verreyt gekwetst is geworden, waar en in wiens presentie?
Jan Bernardus Brunas verklaart, dat, als hij Antoni Jan Verreyt had gevonden, hij niemand in de buurt gezien had dan Nol Peter Sluyters, schaapherder bij Pieter Slaats. Hij heeft hem gevraagd of zij ruzie hadden gehad, waarop Nol Sluyters zei: "Hij heeft mij met de vork geslagen dat ik er bijna neerviel en doen sloeg ik hem wederom".
Antoni Voermans den oude verklaart dat wanneer hij gisteren Antoni Jan Verreyt had gevonden de schaapherder van Pieter Slaats bij hem is gekomen, zeggende: "Tony heeft de buykpijn", waarop hij, deponent, onderzoekende en bij Toni komende zag dat hij bloedde en niet kon spreken, zeggende: "Hij is geslagen". Waarop de voornoemde herder zei: "Wij hebben verschil gehad over een spurrieacker en heb hem doen geslage en vreest dat ik hem te hart geslagen sal hebben, dog Toni Verreyt heeft mijn eerst geslagen gehat".
Adriaan van Creyl verklaart hetzelfde.
Jan Aart Tielen weet niet wie de kwetsuur aan Antoni heeft toegebracht, hem niet meer horen spreken en dat hij deze morgen, rond 5 uur, in zijn huis is overleden.
Marten Wilbert Berkers heeft Antoni niet meer horen spreken en verder, gisteren, Nol de schaapherder hebben horen zeggen tegen Pieter Slaats: "Ik wist niet dat het soo hart was, anders soude ik gesweege hebben".
Pieter Slaats heeft Nol Peter Sluyters, zijn schaapherder, gisteren na de middag, rond twee of drie uur thuis komende gevraagd: "Jonge, ik denk niet dat gij den schaapherder van Jan Aart Tielen soo geslage hebt". Waarop hij eerst zei: "Neen", maar kort daarop zei: "Ik was met de schaape van de hey voor na een acker gedreven, wanneer Antoni Jan Verreyt seyde, doe, blixem, wat komt gij hier in den acker doen en daarop hem sloeg dat hij haast viel en daarop niet wedersloeg, omdat den pastoor daaromtrent was, maar kort daarna doen Antoni sijne hont ophitste en den hont sloeg van hem, waarop hij Antoni met de vorkesteel geslagen heeft, dat hij allenskens viel en heeft verders de schapen gehuut". Deponent zegt verder sedertdien Nol niet meer gezien te hebben of te weten waar hij is.

In 1754 komt de hoeve in bezit van Johannes van Nievaart en Cornelis van Hombroek:

Asten Rechterlijk Archief 107b folio 175; 05-05-1754:
Condities en voorwaarden waarop de heerlijkheid Asten wordt verkocht. De koper zal moeten blijven betalen ƒ 2-7-8 per jaar uit de hoeve de Wolfsberg aan de Kempenaar in kapitaal ƒ 58-07-00. Recognitiegelden hoeve de Wolfsberg 41 lopense, pachter: Piet Slaats, de Warande moet nog tot akker bewerkt worden jaars ƒ 70-00-00 - exclusief een rente van ƒ 2-7-8 per jaar aan rentmeester de Kempenaar ƒ 67-11-08. Bede ƒ 5-06-12. Verponding ƒ 20-00-00.

Er moeten reparaties aan de hoeve in de Wolfsberg worden verricht:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 125; 26-10-1754:
Hendrik Deenen, moolenmeester, te Mierlo en Hendrik Peter Driessen, timmerman, alhier, verklaren ter instantie van Jacobus Losecaat, als gelaste van Jan van Nievervaart en Cornelis van Hombroek, Heren van Asten, wonende te Dorderegt, te hebben gevisiteerd het Casteel, de hoeven, de wintmoolen en watermoolen van Vlierden. Zij verklaren dat de volgende vernieuwingen en reparaties nodig zijn aan hoeve de Wolfsberg:
Aan de noorzijde, boven de bovenstal, het dak te vernieuwen ter lengte van 27 voet.
Aan de zuidzijde de helft van het dak, boven 35 voet, te vernieuwen.
Het dak van de schop, aan de zuidzijde te vernieuwen en den timmer is verrot.
Het dak boven de dorsvloer en aan de noordzijde te repareren.

In 1756 wordt een nieuw pachtcontract opgesteld:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 216; 12-08-1756:
Jacobus Losecaat, als rentmeester van de Heren van Asten, verpacht aan Pieter Mattijs Slaats, de hoeve de Wolfsberg. Huurtermijn 6 jaar. Lasten voor de huurder. Diensten 3 dagen jaarlijks met paard en kar indien gevraagd. De landerijen bestaan uit hof en aangelag en de bijhorende landerijen 21 lopense; de Warandacker in de Loverbosch 2 lopense; het land agter de schuur tot aan de laan 5 lopense; hooi en weiland agter de laan tot aan de Eekelhoff van een dwarslaan 20 lopense; land van den Ekelhoff op de rigt van het Weyvelt tot lant af te graven 4 lopense. Het is bestemd tot land aan te maken. een hooyvelt langs de Aa met een Weyvelt daaragter gelegen 25 lopense. De hoevenaar van de Polder zal een weg hierover behouden naar een hooiveld over de Aa. Huursom ƒ 60,- jaarlijks.

In 1757 wordt een inspectie gedaan naar de staat van de hoeve de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 24 verso; 24-06-1757:
Peter van Bussel, timmermans en Francis Jan Plenders, decker, hebben ter instantie van Jacobus Losecaat, als rentmeester van de Heren van Asten, en van Pieter Slaats, hoevenaar van de hoeve de Wolfsberg, een visitatie gedaan om de staat van huis, en stallen door Pieter Slaats, vorig jaar aangenomen, te beoordelen. De kamer en opkamer, zolder, twee bedsteden, ramen, dak, timmerwerk, glasramen, deuren en gebonten, alsook de kelder, schoorstenen van keuken en kamer en de vloeren zijn alle goed en nieuw. De swengel van de koeyketel is nieuw met een nieuwe eyseren lat in de schouw. De stenen muren van het huis, neere en schaapskooi zijn nieuw en goed. De voordeur en deurgebont met de raam, glazen en vensters, zijn goed. De achterste deur is oud en slecht. De zolder boven de keuken is halff sleets. De putkist is nieuw de putmik, zwengel en goot zijn oud en versleten. De voorstal is goed maar de playen wat versleten. Den timmer is overal goed, alleen het leugegebontje naast de schaapskooi is in slechte staat. Ook compareerde Jacobus Losecaat en Pieter Slaats die verklaren zich naar deze acte van visitatie te reguleren en de ergernisse off verbeteringe daaraankomende elkander te sullen goet doen ingevolge de huurcedulle op 12-08-1756.

In 1762 en 1770 worden de pachtcontracten vernieuwd en alles wordt steeds duurder:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 213; 21-12-1762:
Jacobus Losecaat, als rentmeester van Jan Nievervaart en Cornelis van Hombroek, Heren van Asten, geeft in huur aan Pieter Mattijs Slaats de hoeve de Wolfsberg. Huurtermijn 6 jaar de huurder heeft deze hoeve echter al in gebruik sinds 12 augustus 1756. Huursom ƒ 120,- jaarlijks. Lasten de lands en dorpslasten zijn voor rekening. Onder de hoeve of goederen zijn begrepen huis, stal, schuur, hof en aangelag met de landerijen 20 lopense; de Warandacker in de Loverbosch 3 lopense; het land agter de schuur tot aan de laan 5 lopense; land nevens voorschrevene van den Eekelhof 4 lopense; land en groes gekomen van de voorste Heusden 5 lopense; een hooiveld langs de kleyne Aa 25 lopense. De hoevenaar van de Polder zal hierdoor een weg behouden naar een stuk hooiveld over de Aa.

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 70; 20-12-1770:
Jacobus Losecaat,als rentmeester van Cornelis van Hombroek en Cornelis van Nievervaart, Heren van Asten, verpacht aan Pieter Mattijs Slaats de hoeve de Wolfsberg. Zoals de huurder die al in pacht heeft sinds 21-12-1762. In de pacht zijn begrepen huis, schuur, hof en aangelag met de landerijen daaraan gelegen. Neven de gemeente 21 lopense; de Warandacker in de Loverbosch 3 lopense; het land agter de schuur tot aan de laan 5 lopense; land naast het voorschrevene van den Eekelhoff 4 lopense; land en groes gekomen van de voorste Heusden 5 lopense; een hooiveld langs de kleyne Aa met het wei veld daarachter gelegen 25 lopense. De hoevenaar van de Polder zal de weg hierdoor behouden naar een hooiveld over de Aa gelegen. Huurtermijn 6 jaar. Huursom ƒ 130,- jaarlijks. Lasten voor de verhuurder.

In het huizenquohier over de periode 1751-1781 zijn de Vrouw en Heeren van Asten altijd eigenaar en is Pieter Mathijs Slaats altijd bewoner van de hoeve de Wolfsberg:

Jaar Eigenaar nummer 33 Wolfsberg Bewoners nummer 33 Wolfsberg
1751 Vrouw van Asten Pieter Slaats
1756 Heere van Asten Pieter Slaats
1761 Heere van Asten Pieter Slaats
1766 Heere van Asten Pieter Slaats
1771 Heere van Asten Pieter Slaats
1776 Heere van Asten Pieter Slaats
1781 Heere van Asten Pieter Slaats

Johanna Joannes van Dyck is op 26-04-1766 te Asten overleden en Petrus Mathijs Slaats gaat nieuwe huurtermijnen van hoeve de Wolfsberg aan:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 144 verso; 07-07-1777:
Jacobus Losecaat, als rentmeester van Cornelis van Hombroek en Cornelis van Nievervaart, Heren van Asten, geeft in huur aan Pieter Mattijs Slaats de hoeve de Wolfsberg. Condities onder andere huurtermijn: 6 jaar en wordt voortgezet volgens contract de dato 27-12-1770.
De hoeve of goederen bestaan uit huis, schuur, hof, aangelag en landerijen nevens de gemente 21 lopense; de Warandacker in de Loverbosch 3 lopense; het land agter de schuur tot aan de laan 5 lopense; land, nevens het vorige, van den Eekelhoff 4 lopense; hoy- en weylant aan de laan en dwarslaan 20 lopense; land en groes gekomen van de voorsten Heusden 5 lopense; een hoyvelt langs de kleyne Aa met het Weyvelt daaragter 25 lopense.
Gereserveerd dat de hoevenaar van de Polder een weg daardoor zal behouden naar een hoyvelt gelegen over de Aa. Huursom ƒ 130,- per jaar + lands- en dorpslasten. Onderhoud volgens contract de dato 12-08-1756 en taxaat de dato 24-06-1757.

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 110 verso; 15-02-1783:
Jacobus Losecaat, als rentmeester van Cornelis van Hombroek en Cornelis Melchior van Nievervaart, Heren van Asten, geeft in huur aan Pieter Mattijs Slaats hoeve de Wolfsberg zoals hij deze thans al in gebruik en bewoning heeft volgens huurcedulle van 07-07-1777. Huurtermijn 6 jaar. Huursom ƒ 130,- per jaar met de lasten zijn voor de verhuurder.
In de huur zijn begrepen:
Huis, schuur, stal en aangelag met den akker achter het huis 21 lopense naast de gemeente; de Warandacker in de Loverbosch 3 lopense; een stuk van den Eekelhoff 2 lopense; hooi- en weiland aan de laan en dwarslaan 15 lopense; land en groes gekomen van de voorste Heusden 5 lopense; een hooiveld langs de kleyne Aa met het weiveld daarachter 20 lopense.
De hoevenaar van de Polder zal hierdoor een weg behouden naar een hooiveld over de Aa.
De huurder zal de hoeve onderhouden zoals vermeld in huurcedulle de dato 12-08-1756.
De huurder zal jaarlijks, gedurende de huurtermijn, opvaare de zesde clamp van de Loverbosch tiende die over de straat achter Reynier van der Linden gelegen is en sulx wat aan de kant ten eynde uyt geleege tot de laan agter de schuur van de hoeve, dog is hieronder niet begreepe het lant van de hoeve de Polder. Zoals deze tiende jaarlijks wordt verpacht voor 46 vat rogge + de lasten.

Petrus Mathijs Slaats wordt gesommeerd om gekochte goederen te betalen:

Asten Rechterlijk Archief 16 folio 160; 11-10-1784:
Jacobus Losecaat, secretaris, aanlegger contra Pieter Tijs Slaats, in de Wolfsberg en Jan Teunis, op Heusden, gedaagden. Betaling van koopgelden van roerende goederen op publieke verkopingen gekocht.

Er is sprake van nog nieuwe huurtermijnen, nu voor 8 jaar en 6 jaar:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 226; 02-12-1789:
Jacobus Losecaat, rentmeester van de Heren van Asten, geeft in huur aan Pieter Mathijs Slaats de hoeve de Wolfsberg die hij thans is bewonende. Huurtermijn 8 jaar. Pachtsom ƒ 140,- per jaar. Zie huurcedulle 15-02-1783 en taxatie 28-06-1757. Volgt nog een stuk over reparatie en de zesde clamp van de Loverbosch tiende.

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 43; 08-11-1797:
Leendert van Riet, als rentmeester van Cornelis Melchior van Nievervaart en Vrouwe Anthonia Papegaay, weduwe Cornelis van Hombroek, Heer en Vrouwe van Asten, geeft in huur aan Mattijs Pieter Slaats hoeve de Wolfsberg zoals deze thans in huur en gebruik heeft. Huurtermijn 6 jaar. Huursom ƒ 140,- per jaar; de landsverponding, bede en reële dorpsverponding worden door de verhuurder betaald. Zie eerdere huurcontracten vanaf 28-06-1757.

Petrus Mathijs Slaats is te Asten op 30-04-1808 overleden. Hun zoon Mathijs Peter Slaats heeft in 1797 de hoeve de Wolfsberg overgenomen.

Zoon Mathijs Peter Slaats is geboren te Asten op 09-12-1749 en op 06-02-1774 te Asten getrouwd met Henrica Janse Verberne, geboren te Asten op 05-01-1750 als dochter van Johannes Jansen Verberne en Margaretha Bonaventura Loomans:

04

Het gezin van Mathijs Peter Slaats en Henrica Janse Verberne:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 21-09-1775 Asten 09-02-1816
Petrus Verhees
Asten 01-09-1834
2 Johannes Asten 20-06-1778 Asten 27-01-1825
Joanna Maria Kerkers
Asten 17-01-1861
3 Bonaventura Asten 27-03-1781 Asten 20-11-1818
Hendrina van de Goor
Asten 17-04-1847 zie Voormalig huis E1038
4 Arnoldus Asten 23-07-1783 Kind Asten 12-01-1784
5 Anna Margarita Asten 13-04-1785 Asten 29-01-1815
Franciscus Verhees
Asten 13-03-1820 zie Voormalig huis C790
6 Arnoldus Asten 26-11-1787 Asten 07-05-1830
Ida van Bussel
Asten 05-07-1842
7 Franciscus Asten 01-06-1790 Ongehuwd Maagdenburg 08-10-1813 Militair*
8 Catharina Asten 19-09-1792 Asten 26-01-1821
Antonius Joosten
Asten 23-04-1865 zie Zand 1 en ook Hutten 9

* 2e Regiment Karabiniers, 4e Compagnie, registratienummer 2169 in de Napoleontische oorlogen

In het huizenquohier rond 1800 is hoeve de Wolfsberg nog steeds in eigendom van de heer en vrouwe van Asten en is Mathijs Peter Slaats de bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 33 Wolfsberg Bewoners nummer 33 Wolfsberg
1798 heere van Asten Mattijs Pieter Slaats
1803 heer en vrouwe van Asten Mattijs Pieter Slaats

Mathijs Peter Slaats is op 08-08-1803 te Asten overleden en Henrica Janse Verberne woont tot haar overlijden te Asten op 16-03-1821 als bewoner van hoeve de Wolfsberg. Daarna pacht haar zoon Johannes Mathijs Slaats de boerderij.

Johannes Mathijs Slaats is geboren te Asten op 20-06-1778 en op 27-01-1825 te Asten getrouwd met Joanna Maria Kerkers, geboren te Asten op 28-12-1785 als dochter van Johannes Kerkers en Petronella Keijsers en zus van Adriaan Kerkers (zie Wolfsberg 66).

05

Voor zijn huwelijk had Johannes Mathijs Slaats een akkefietje na een bezoek aan de markt in Someren:

Asten Rechterlijk Archief 31 folio; 08-07-1806:
Verhoor van Jan Mattijs Slaats, 27 jaar, boer, ter instantie van Theodorus Jiohannes Sengers.
Of hij, deponent, op 28-04-1806, niet is geweest te Someren en aldaar tot in de laten avond is gebleven?
Deponent segt op Someren markt geweest te weesen en wel totdat de lamp aan was, dog niet seker te weeten hoe laat het was toen daar vandaan is gegaan.
Of hij, deponent, toen niet in gezelschap met verscheidene personen vandaar is gegaan en wie daar al waren?
Deponent zegt met Pieter van den Eynden, Luycas van Hugten en Bonaventura van Hugten vandaar gegaan te zijn.
Of Pieter van den Eynden, Luycas van Hugten en Dirk van Hugten, 30 jaar,  daar niet bij waren?
Deponent zegt de eerste twee wel, doch Dirk van Hugten niet gezien te hebben.
Of hij, deponent, niet vernomen heeft dat Pieter van den Eynden en Luycas van Hugten den schutter, Michiel van Tongerloo, vroegen om een eind weegs mee te gaan?
Deponent zegt dit niet gehoord te hebben want dat hij er toen niet bij was.
Of deze Michiel van Tongerlo dan ook niet mee is gegaan?
Deponent zegt dit niet te kunnen zeggen.
Of hij, deponent, gekomen zijnde met de voornoemde personen bij het huis van Hendrik Aarts niet gehoord heeft dat Pieter van den Eynden en Luycas van  Hugten zeiden: "Wij willen door geen schutter uyt het dorp geleyd worden"?
Deponent zegt dit niet gehoord te hebben.
Of hij, deponent, niet gezien heeft dat direct daarop Pieter van den Eynden en Luycas van Hugten op Michiel van Tongerlo aanvielen en hem te neer sloegen?
Deponent zegt dit niet gezien te hebben.
Of Michiel van Tongerlo tegen de grond liggende niet twee steken met een  mes zijn toegebracht?
Deponent zegt daarvan niets te weten?
Wie het was die aan Michiel van Tongerlo die wonde toebracht?
Deponent zegt dit niet te weten.
Of hij niet gezien heeft dat Pieter van den Eynden en / of Luycas van hugten een bloot mes in de hand had(den)?
Deponent zegt dit niet gezien te hebben.
Of hij niet gezien heeft dat Pieter van den Eynden een wond aan de hand had en sterk bloedde?
Deponent zegt dit niet te weten, maar later wel gezien te hebben dat hij een kwade hand had.
Hoe, of op welke wijze, Pieter van den Eynden die wonde bekomen had?
Deponent zegt dit niet te weten.
Of hij, deponent, vervolgens na dit voorval zich met Luycas van Hugten, Pieter van den Eynden, Dirk van Hugten en anderen in de herberg van Jan Verberne bevonden heeft?
Deponent zegt: "Neen", hij is niet bij Jan Verberne geweest".
Hoe laat het toen was in de nacht en welke personen zich in die herberg toen nog bevonden?
Deponent zegt daarvan niets te kunnen zeggen, vermits hij niet daar geweest is.
Of Pieter van den Eynden de wonde daar niet verbonden heeft?
Deponent zegt daarvan niets te kunnen zeggen, vermits hij niet daar geweest is.

Johannes Mathijs Slaats verhuist rond 1831 naar elders in de Wolfsberg (zie Voormalig huis C1319) en zijn broer Arnoldus Mathijs Slaats, geboren te Asten op 26-11-1787, neemt de pacht van de boerderij over. Hij is te Asten op 07-05-1830 getrouwd met Ida van Bussel, geboren te Asten op 06-12-1797 als dochter van Antonius Antoni van Bussel en Wilhelmina Antoni van Dijck (zie Jan van Havenstraat 21).

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 is Cornelis Leendert Dupper als heer van Asten eigenaar van hoeve de Wolfsberg en wordt ook de naam Hulterman genoemd:

Kadaster 1811-1832; E856:
Huis, schuur en erf, groot 09 roede 20 el, de Polder, klassen 7.
Eigenaar: Cornelis Leendert Dupper.
Opmerking: genaamd hoeve in de Wolfsberg, Hulterman.

06

07

In 1836 wordt de boerderij verkocht aan Willem Francis Gulje en Clemens Ernest Alexander van Hövell tot Westerflier. Arnoldus Mathijs Slaats is op 05-07-1842 te Asten overleden, maar in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 komen we zijn vrouw akkerbouwster Ida van Bussel en kinderen tegen op huizingnummer D48:

08

Ida van Bussel is op 08-01-1864 te Asten overleden en haar dochter Wilhelmina Slaats, geboren te Asten op 15-06-1833 neemt samen met haar zussen Hendrica en Francisca de boerderij over. In de periode 1869-1879 heeft de boerderij huizingnummer D68 en in 1874 verhuizen de gezusters Slaats naar het dorp.

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 04-07-1874 verpachten de kinderen Slaats hun ingezaaide rogge:

09

In het huis komt wonen Henricus Zelten, geboren de Ledeacker op 03-06-1838 als zoon van Henricus Zelten en Anna Maria Dekkers. Hij is als akkerbouwer op 07-02-1874 te Oploo getrouwd met Lamberdina Arts, geboren te Sint Anthonis op 14-02-1853 als dochter van Gerardus Arts en Maria Derks. Ook in de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met huizingnummer D69:

10

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-11-1883 biedt Hendrik Zelten vee te koop aan op de boerderij in den Hulterman:

11

Links in de krant de Zuid-Willemsvaart van 29-12-1883 biedt Hendrik Zelten mest, granen en kippen te koop aan en rechts in diezelfde krant van 28-06-1884 rogge:

12 13

Bij de voorwaarden van de verkoop van de heerlijkheid Asten en Ommel in 1886 door Antonia Papegaaij als weduwe van Cornelis van Hombroek en door de nabestaanden van Jan van de Nievervaart, wordt de huurprijs en hij bijbehorende land van hoeve 'de Wolfsberg' genoemd:

14

In 1894 verhuist Hendrik Zelten met zijn gezin naar Oploo en daarna wordt de boerderij bewoond door landbouwer Arnoldus Strijbosch, geboren te Asten op 19-09-1829 als zoon van Antonie Strijbosch en Geertruida Haazen. Hij is sinds 23-03-1883 weduwnaar van Agnes van Loon, geboren op 20-11-1835 te Asten als dochter van Johannes van Loon en Petronella van Bussel, met wie hij op 06-02-1863 te Asten getrouwd was.

Ook over de periode 1890-1900 en in de periode 1900-1910 woont Arnoldus Strijbosch in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D72 en D85:

15

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 19-12-1900 biedt de baron hout te koop aan bij een bijeenkomst in den Hulterman:

16

Arnoldus Strijbosch is op 05-01-1903 te Asten overleden en zijn zoon Peter Strijbosch, geboren te Vlierden op 19-06-1865, neemt samen met zijn zussen Geertruda en Johanna Maria, het huis over. Ook over de periode 1910-1920 en in de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D76 en D73:

17

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 13-02-1915 verkoopt de baron van Hövell tot Westerflier dennenhout afkomstig van het bos op de Hulterman:

18

In 1925 verhuizen de kinderen Strijbosch naar A138 op de Logtenstraat 3 en in het huis komt wonen Theodorus Martinus (Dorus) van Laarhoven, geboren te Mierlo op 18-04-1896 als zoon van Goedefridus van Laarhoven en Catharina Sloots. Hij is als landbouwer op 13-02-1925 te Asten getrouwd met Johanna Maria (Mieke) Mennen, geboren op 18-01-1897 te Asten als dochter van Johannes Mennen en Hendrica Berkers. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer D73, ook bekend staand als Wolfsberg 51:

19

Ook over de periode 1930-1938 wonen zij in boerderij 'de Hulterman' aan de Wolfsberg 51:

20

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 07-11-1935 en van 29-04-1937 de geboortes van Joannes van Laarhoven en Jacobus Johannes van Laarhoven:

21 22

In 1932 vindt er nog een verbouw plaats en in de Tweede Wereldoorlog is er schade met daarna herbouw op basis van een tekening van architect Joh. W. Kuiper voor de stichting wederopbouwboerderijen2. Hun zoon Godefridus Henricus van Laarhoven, geboren te Asten op 22-11-1926, is bij een vreselijk ongeluk als gevolg van een Duits bombardement op 24-12-1944 te Asten om het leven gekomen (zie het nabijgelegen Voormalig huis E1597).

Johanna Maria (Mieke) Mennen is op 14-05-1980 te Asten overleden en Theodorus Martinus (Dorus) van Laarhoven is op 11-02-1984 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

23

24

Hieronder een foto van hoeve de Hulterman vanuit een schildering van Ton Wouda, Helmond, foto ter beschikking gesteld aan heemkundekring de Vonder door de familie J. van Laarhoven te Asten:

25

Hoeve de Hulterman is in de Tweede Wereldoorlog afgebrand.

Overzicht bewoners

Hoeve de Hulterman
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1609 Bernard van Merode ±1549 Philip Fransen Voormanns Asten ±1576
1630 Bernard van Merode ±1549 bewoning onbekend
1640 Johannes Salm van Malgré ±1600 bewoning onbekend
1646 Willem van Oetelaar en Agnes van Merode Oedenrode 13-02-1617 bewoning onbekend
1650 Willem van Oetelaar en Agnes van Merode Oedenrode 13-02-1617 Cornelis Egidius Tielen Asten ±1610
1656 Everard van Doerne Liessel ±1636 Cornelis Egidius Tielen Asten ±1610
1670 Everard van Doerne Liessel ±1636 Anthonis Martens
1689 Everard van Doerne Liessel ±1636 Frans Goorts van Bussel Asten 06-02-1659
1695 Everard van Doerne Liessel ±1636 Frans Goorts van Bussel Asten 06-02-1659
1710 Anna Catharina Constantia van Boecop ±1650 Frans Goorts van Bussel Asten 06-02-1659
1716 Anna Wilhelmina van Doerne Asten 08-03-1682 Frans Goorts van Bussel Asten 06-02-1659
1720 Johannes de Bertholt Ruyff de Belven ±1685 Frans Goorts van Bussel Asten 06-02-1659
1722 Caspar van Meerwijck Kessel ±1655 Frans Goorts van Bussel Asten 06-02-1659
1724 Albert Ferdinand baron de Bierens Frans Goorts van Bussel Asten 06-02-1659
1725 Johannes de Bertholt Ruyff de Belven ±1685 Frans Goorts van Bussel Asten 06-02-1659
1733 Johannes de Bertholt Ruyff de Belven ±1685 Mathias Jansen Slaats Asten 06-06-1696
Wolfsberg huis 33
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Pieter Valckenier Amsterdam 14-03-1691 Theijs Slaats Asten 06-06-1696
1741 Bregje van Ghesel Amsterdam 27-05-1698 Mattijs Slaats Asten 06-06-1696
1746 Bregje van Ghesel Amsterdam 27-05-1698 Mattijs Slaats Asten 06-06-1696
1751 Bregje van Ghesel Amsterdam 27-05-1698 Pieter Slaats Asten 07-10-1724
1756 Jan van Nievervaart en Cornelis van Hombroek Dordrecht 29-05-1705 Pieter Slaats Asten 07-10-1724
1761 Jan van Nievervaart en Cornelis van Hombroek Dordrecht 29-05-1705 Pieter Slaats Asten 07-10-1724
1766 Jan van Nievervaart en Cornelis van Hombroek Dordrecht 29-05-1705 Pieter Slaats Asten 07-10-1724
1771 Jan van Nievervaart en Cornelis van Hombroek Dordrecht 29-05-1705 Pieter Slaats Asten 07-10-1724
1776 Jan van Nievervaart en Cornelis van Hombroek Dordrecht 29-05-1705 Pieter Slaats Asten 07-10-1724
1781 Jan van Nievervaart en Cornelis van Hombroek Dordrecht 29-05-1705 Pieter Slaats Asten 07-10-1724
1798 Antonia Papegaaij en gebroeders van Nievervaart Dordrecht 24-07-1719 Mattijs Pieter Slaats Asten 09-12-1749
1803 Antonia Papegaaij en gebroeders van Nievervaart Dordrecht 24-07-1719 Mattijs Pieter Slaats Asten 09-12-1749
Kadasternummer E856
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E856 1832 heer van Asten
Wolfsberg 51
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1821 Henrica Janse Verberne Asten 05-01-1750 weduwe Slaats 16-03-1821
1821-1831 Johannes Mathijs Slaats Asten 20-06-1778 Joanna Maria Kerkers Asten 28-12-1785 naar C1319
1831-1842 Arnoldus Mathijs Slaats Asten 26-11-1787 Ida van Bussel Asten 19-12-1797 05-07-1842
1842-1859 Ida van Bussel Asten 19-12-1797 weduwe Slaats
D48 1859-1864 Ida van Bussel Asten 19-12-1797 weduwe Slaats 08-01-1864
D48 1864-1869 Wilhelmina Slaats Asten 15-06-1833 met familie
D68 1869-1874 Wilhelmina Slaats Asten 15-06-1833 met familie naar dorp
D68 1874-1879 Henricus Zelten Ledeacker 03-06-1838 Lamberdina Arts Sint Anthonis 14-02-1853
D69 1879-1884 Henricus Zelten Ledeacker 03-06-1838 Lamberdina Arts Sint Anthonis 14-02-1853 naar Oploo
D69 1884-1890 Arnoldus Strijbosch Asten 19-09-1829 met kinderen
D72 1890-1900 Arnoldus Strijbosch Asten 19-09-1829 met kinderen
D85 1900-1903 Arnoldus Strijbosch Asten 19-09-1829 met kinderen 05-01-1903
D85 1903-1910 Peter Strijbosch Vlierden 19-06-1865 met familie
D76 1910-1920 Peter Strijbosch Vlierden 19-06-1865 met familie
D73 1920-1925 Peter Strijbosch Vlierden 19-06-1865 met familie naar A138
D73 1925-1930 Theodorus van Laarhoven Mierlo 18-04-1896 Joanna Maria Mennen Asten 18-01-1897
51 1930-1938 Theodorus van Laarhoven Mierlo 18-04-1896 Joanna Maria Mennen Asten 18-01-1897
Referenties
  1. ^abGeschiedenis van de heerlijkheid Asten, ISBN 90-75169-01-9
  2. ^Wederopbouwboerderijen in Nederland (https://www.meertens.knaw.nl/bwb/page/boerderij/441)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 1 november 2023, 11:27:15

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen