logo

De Vonder Homepagina


Selecteer een deel waar je informatie over wil weten


Wolfsbergsche Hoek

Het buurtschap met de naam Wolfsbergsche Hoek wordt volgens de kadasterkaart van 1832 aan de noordzijde begrensd door de Wolfsbergsche Molenstraat, aan de westzijde door de Wolfsbergsche Straat, aan de oostzijde door Voordeldonk en aan de zuidzijde door de Langhstraet. Hieronder is het deel Wolfsberg links op de kadasterkaart van 1832 te zien en rechts op de topografische kaart van 1935:

01 02

Het wegenpatroon van de hoofdwegen is hetzelfde gebleven. In 1832 staan er 13 huizen in de Wolfsbergsche Hoek en dat aantal neemt af tot 12 huizen in 1935.

Gaan we terug in de tijd dan kunnen we uit de lijst van vergoedingen voor misoogsten voor de bewoners van 1739 de bewoning van die huizen in die tijd reconstrueren:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 170; 29-12-1739:
Specifique lijste ofte memorie geformeert door schepenen en secretaris van Asten volgens het opgeven van de ingesetenen van Asten van soodanige als de ingesetenen van Asten geleeden hebben vant verhagelen van koorn op de 13e july en afwayen van de boekweyt op den 15e augustus 1737 wanneer het koorn en boekweyt rijp was. Alsmede van de menigvuldige swaare regen die gevallen is in de voorschrevene jaare 1737, 1738 en 1739 waardoor de weylanden geheel onder water gestaan hebben en het gras en hoy daardoor veel bedorven en verdronken is geworden door hetwelke veel runtvee en schapen bedorven en gestorven sijn, alsoo deselve op leege en natte weyen haar voedsel hebben moeten haalen, welk verdronken gras en hoy dat bedorven was in de wintertijden hebben moeten eeten. Mitsgaaders vant bevriezen van de boekweyt in desen jaaren 1739, tusschen de 15e en 16e juny allent welke schaade de navolgende ingeseetenen hebben opgegeven en getaxeert onder presentie vant selve ten allen tijde, des gerequireert werdende, met solemneele eede sullen bevestigen soo en gelijk bij of agter ider sijn naam is uytgetrocken en hierna is volgende te Wolfsbergsche Hoek:

Naam Huis Omschrijving Vergoeding
Jan Marcelis Daandels 4 ƒ 20,-
weduwe Jan Lintermans 5 ƒ 10,-
Claas Philipsen 6 ƒ 32,-
Dries Peters 11 ƒ 21,-

Aldus dese lijste gemaakt en geformeert in voege als vooren volgens het opgeven der ingesetenen onder presentie van eede dat deselve de ongelucken en schaaden gehadt hebben, soo en gelijk agter ider sijnen naam staat aangeteekent en tot een som is getaxeert na ider sijn beste kennis. Wijders verklaaren wij ondergeteekende schepenen van Asten, op den eed ten aanvank van onser bediening gedaan dat de ingesetenen alhier wegens het verhagelen van koorn, afwayen en bevriesen van de boekweyt, sterven van een menigte beesten en schapen, verdrinken van hoy, gras, koorn en andere vrugten als int hooft deeser lijst, seer veelen groote schaade geleeden hebben en vooral in dese jaare, alsoo den ingesetenen alhier den grooten reegen die er is gevallen als anders op sijn best maar eene halve oogst gehadt hebben waardoor deselve buyten staat geraakt sijn om haar verschulde 's lants- en dorpslasten te konnen opbrengen en betaalen waardoor de ingesetenen dagelijks veele schaade en executiecosten moeten ondergaan. In teeken der waarheyt hebben wij deese ten prothocolle onderteekent binnen Asten, desen 28 december 1739.

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 137; 22-08-1760:
Specificatque leyste ofte memorie geformeert door regenten van Asten. Na voorgaande publicatie op het aangeven der ingezetenen, wegens de schade hen overkomen terzake dat, op zaterdag 5 juli laatstleden door een extra swaar onweer, vergezelt met sware regen, stormwinden en swaare hagelslag waardoor de oogst te velde onder de nagenoemde uithoek of haartgang Wolfsberg ten dele neergeslagen is. Ook is aan de huizen, schuren, boom- en tuinvruchten veel schade toegebracht. De oogst is op enige plaatsen voor de helft en op andere plaatsen minder geruïneerd. Op onderstaande lijst, die naar onze beste wetenschap is geformeert, is achter ieders naam gesteld:

  • het huis waarin hij woont
  • het aantal lopense rogge dat door ieder was bezaaid.
  • het aantal lopense der boekweit en zomervruchten.
  • het bedrag der geleden schade, door de regenten is het minste of laagste bedrag getaxeert.
Naam Huis Lopense rogge Lopense boekweit Vergoeding
Jacobus Hurkmans 4 12 3 ƒ 60,-
Adriaan Lintermans 5 3 ƒ 30,-
Nicolaas Philipsen 6 15 4 ƒ 40,-
Paulus van Bussel 10 8 2 ƒ 30,-
Hendrik Tijs Haasen 11 21 6 ƒ 80,-

Het betreft dus vijf huizen en daarnaast nog een huis dat die niet in de bovenstaande lijst is genoemd. Van deze huizen wordt een korte bewoningsgeschiedenis beschreven gaande vanaf de Wolfsbergsche Straat tegen de wijzers van de klok in naar het huis aan de Langhtstraet.

Dit huis is vanaf 1640 in bezit van Walteris Geven de Groot en gaat bij zijn overlijden in 1674 over naar zijn schoonzoon Petrus Andriessen. Na zijn dood in 1733 komt het huis in handen van Andreas Peter Driessen en in 1752 van zijn schoonzoon Henricus Thijs Haasen. Hij woont tot zijn overlijden in 1789 in het huis en het wordt door zijn stiefdochter Margaretha van Helmond, getrouwd met neef Mathias Peter Haasen, geërfd. Na het overlijden van Margaretha wordt het huis in 1807 verkocht aan Wilhelmus Jan Daandel Ceelen en diens weduwe en kinderen wonen tot 1851 in het huis. Zoon Antonius Ceelen woont daarna in het huis en het wordt in 1876 verkocht aan Lambert Beniers, dien het in 1887 verkoopt aan Johannes Slaats. Hij sticht de firma Johannes Slaats en zonen en na zijn dood in 1921 neemt zijn zoon Godefridus het huis over.

Het volgende huis op de hoek van de Wolfsbergsche Straat en de Langhstraet wordt in bovenstaande tabel niet genoemd, mogelijk omdat de huurder geen land en vee heeft bezeten. Frans Lambert Selen is van 1630 tot 1670 eigenaar en bewoner van het huis en draagt het bij zijn dood over aan zoon Lambert Fransen. Diens zoon Cornelis Lammers neemt het huis in 1714 over, woont zelf elders op de Wolfsberg en verhuurt het aan derden, waaronder Huybert Abrahams. Cornelis Lammers overlijdt in 1741 en zijn weduwe is tot 1762 eigenaar van het huis dat dan meestentijds door schoonzoon Paulus van Bussel wordt bewoond. Daarna is Paulus van Bussel tot zijn dood in 1792 eigenaar en het wordt geërfd door schoonzoon Arnoldus Hendriks van de Goor, wiens weduwe er tot 1831 woont. Het huis wordt verkocht aan Johannes Mathijs Slaats, die het in 1861 doorverkoopt aan Bonaventura van de Boomen. Tot 1873 wordt het huis verhuurd en in 1873 verkocht aan Philippus van Bussel, die ook in het huis komt te wonen. In 1897 wordt het verkocht aan Andries van Veghel en in 1913 aan de firma Johannes Slaats en zonen. Het huis is al die tijd verhuurd geweest en wordt in 1922 gebruikt als pakhuis van de genoemde firma.

Het naastgelegen huis, gelegen aan de Langhstraet is sinds 1605 in bezit van Joost Jan Willems, de stamvader van de familie van Weert. Na zijn dood in 1654 komt het in handen van schoonzoon Franciscus Philipsen, die er tot 1681 woont. Zijn zoon Philips Fransen Voermans woont er tot 1722, zijn kleinzoon Nicolaas Philipsen Voermans tot 1754 en zijn achterkleinzoon Nicolaas Claes Voermans tot zijn overlijden in 1779. Diens weduwe en kinderen wonen er tot 1814 en dat wordt het huis overgedragen aan zoon Paulus Nicolaas Voermans. Als hij in 1837 komt te overlijden, gaat het huis over naar zoon Johannes Voermans en tot 1864 is hij eigenaar en bewoner van het huis. Daarna komt het huis tot 1918 in handen van schoonzoon Hubertus Slegers en dan gaat het over naar schoonzoon Hendrik Jacobs. Na zijn dood in 1934 woont eerst schoonzoon Wilhelmus Leonardus van Soest in het huis en vanaf 1938 schoonzoon Hendrikus Hurkmans.

Dirck Joosten van Weert, zoon van bovengenoemde Joost Jan Willems, woont vanaf 1645 in dit naastgelegen huis aan de Langhstraet. Na zijn overlijden in 1665 woont zijn weduwe er tot 1684 en daarna zijn zoon Gevardus Dircks van Weert en schoonzoon Johannes Lintermans. Na hun beider dood in 1729 is de weduwe van Johanna Lintermans eigenaar en bewoner en bij haar overlijden in 1772 komt het huis in handen van schoonzoon Adrianus Lintermans. Het huis blijft daarna onverdeeld in handen van de kinderen en komt het bij de erfdeling in 1810 toe aan Petrus Verleijsdonk, getrouwd met kleindochter Anna Willems van Weert. Hij verhuurt het huis en verkoopt het in 1817 aan Johannes Goort Loomans, die het in 1832 ruilt met Johannes Marcelis Janssen. In 1842 koopt Johannes Lintermans, kleinzoon van Adrianus Lintermans, het huis en woont er tot zijn overlijden in 1874. Daarna wordt het via Johannes Peters van Bussel verkocht aan Martinus van Oosterhout, die er tot 1902 woont. Bovengenoemde Hubertus Slegers koopt het huis en draagt het in 1918 over aan zijn schoonzoon Hendrik Jacobs. Het huis wordt daarna als schuur bij het hiervoor genoemde huis gebruikt.

Het huis verderop in de Langhstraet in de Wolfsbergsche Hoek is eigendom geweest van de familie van Houbraken. Goort Peter Houbraken erft het in 1641 en is tot 1680 eigenaar geweest, maar verhuurt het aan derden. Een huurder is zijn halfbroer Daniel Jansen, die het huis in 1680 heeft overgenomen en er tot 1702 in heeft gewoond. Zijn zoon Marcelis Daniels, die op Heusden woont, verhuurt het huis en diens neef Johannes de Zeger en later aan zijn zoon Jan Marcelis Daniels. In 1740 wordt het huis via Pieter Willem Loomans verkocht aan Johannes Jansen van Dijck en wordt het nog steeds bewoond door Jan Marcelis Daniels. Na de dood van Johannes Jansen van Dijck en zijn weduwe in 1758 erft zoon Johannes Jansen van Dijk het huis en gaat er ook in wonen. In 1775 verkoopt hij het huis aan Hendrikus van de Goor, die echter korte tijd later samen met zijn vrouw en oudste zoon tijdens de dysenterie-epidemie van 1779 is komen te overlijden. In 1789 verdelen de kinderen het bezit en komt dit huis in handen van schoonzoon Cornelis van Bussel en in 1817 van zijn zoon Gerard van Bussel. Het huis is na zijn dood en die van zijn vrouw in 1856 verkocht aan Wilhelmus Gorissen, die er tot zijn overlijden in 1892 heeft gewoond. Daarna hebben in het huis gewoond zijn zoon Johannes tot 1929, zijn kleinzoon Godefridus tot 1935 en daarna zijn kleinzoon Peter.

Het verste huis in de Langhstraet richting Voordeldonk is een armenhuis dat bewoond wordt door Aert Hendrick Wolfs en na zijn dood in 1707 door zijn zoon Henricus Aert Wolfs. In 1736 is het huis al onbewoond en wordt in 1741 nog verkocht aan Adriaan Lintermans en rond 1750 afgebroken.

Van deze huizen is heden ten dage niets meer terug te vinden en in de Wolfsbergsche Hoek staan nu alleen nog twee vooroorlogse huizen die rond 1935 zijn gebouwd.


De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 24 november 2018, 20:27:40

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen