logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis C1318

Gevart Driessen, ook wel Gevart Dryes genoemd, koopt een huis van Jan Jansen Verhaeghen:

Asten Rechterlijk Archief 70 folio 23 15-12-1628:
Jan Jansen Verhaeghen verkoopt aan Geuart Driessen, in vorm van belening, voor ƒ 50,-, binnen vier jaar te lossen huis, hof etcetera in de Wolffsberch, ene zijde de straat, andere zijde den Heilige Geest van Asten. Naschrift: De termijn van 4 jaar is verlengd met 1 jaar. Volgt huurcontract. Hierin geeft Geuart Driessen het voorschreven huis voor 4 jaar in huur aan Jan Janssen Verhaeghen. De huur vervalt meteen nadat de ƒ 50,- gelost zijn. Huurprijs ƒ 3,- per jaar.

Zijn zoon Walteris Geven de Groot wordt voor het eerst in 1637 genoemd bij de erfdeling:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 131 verso; 08-04-1637:
Wouter zoon Gevart Dryes en zijn zwager Jelis Joost van Heuchten getrouwd geweest met Iken Gevers deze geassisteerd met Joost van Heuchten als momboir van zijn vier onmondige kinderen. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen Gevert Dryes en zijn vrouw.
1e lot krijgt Wouter de schuur, hof en plakke in de Wolsberch, ene zijde Heer Dirck Wouters de Groot, andere zijde het 2e lot, ene einde de erfgenamen Teunis Goorts, andere einde de erfgenamen Philips Voermans; land de Lochtenacker int Lielder naast Heer Dirck Wouters; land de Langhacker naast de Heilige Geestacker; het Eeusselvelt in de Haseldonck gekomen van Gelden Gielis naast de erfgenamen Mattijs Tijssen van den Hove; hooibeemd in den Bruynenwert, over de cleyn Aa naast de erfgenamen Aert en Dirck Vreynssen.
2e lot krijgen de onmondige kinderen van Jelis Joosten huis, hof en aangelag ene zijde en einde het 1e lot, andere zijde de erfgenamen Teunis Goorts, andere einde de straat; land den Wabbenbrake naast Peter Jans van Haubraken; land den Nyeuwencamp naast de erfgenamen Philips Frans Philipssen; hooiveld in de Haseldonck naast de erfgenamen Jan Maes.

Walteris Geven de Groot koopt een stuk land in de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 89 verso; 07-06-1640:
Bonaventura Mathijssen verkoopt aan Wouter Gevers groes aen den Bruynenwert 2 lopense 23 roede.

Walteris Geven de Groot is geboren rond 1610 als zoon van Gevart Dryes en is rond 1640 getrouwd met Margaretha Antonis Aerts, geboren rond 1615 en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Margaretha Asten 11-01-1642 Asten ±1662
Johannes Peters van Ruth
Asten 12-03-1698
2 Ida Asten 10-10-1643 Asten ±1672
Petrus Andriessen
Asten 31-01-1695
3 Elisabeth Asten 08-10-1646 Asten 17-08-1670
Thileman Fransen
Asten 18-03-1692 zie ook Voormalig huis B409
4 Antonius Asten 12-01-1649 Asten 02-06-1680
Wilhelmina Gorts
Asten 27-04-1692
Elisabeth Hendriks
Asten 27-08-1721
5 Johannes Asten ±1651 Asten 25-01-1675
Catharina Remon
Asten 28-09-1692
Maria Goort Martens van Duppe
Asten 22-08-1693 Catharina Remon is
geboren te Maastricht
6 Gevardus Asten 12-06-1652 Kind Asten 25-01-1669
7 Johanna Asten 15-05-1655 Asten 24-05-1676
Wilhelmus Abrahams Lomans
Asten 14-03-1717
8 Sophia Asten ±1657 Ongehuwd Asten 14-08-1683
9 Philippus Asten 10-07-1658 Asten 04-07-1683
Elisabeth Philipsen
Asten 27-09-1732 zie Voormalig huis G826
10 Catharina Asten 25-07-1661 Asten 02-12-1696
Lucas Huberti van der Loo
Asten 21-09-1726

Bij de verpondingen van 1662 staat Walteris Geven de Groot als eigenaar van het huis:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 52 verso:
Wouter Geven, huijs.

Walteris Geven de Groot moet bij het gerecht komen voor zijn zoon Philippus:

Asten Rechterlijk Archief 6 folio 141; 04-02-1671:
Den drossard, aanlegger contra Frans Joosten, als vader van Tielen, zijn zoon en Wouter Geven, als vader van Phlips, gedaagden.

Walteris Geven de Groot is op 07-02-1674 te Asten overleden en Margaretha Antonis Aerts koopt nog een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 7; 06-07-1675:
Goort Hendrick Ceelen verkoopt aan Margrieta, weduwe Wouter Geven de Groot land de Looverbosch naast Dries Driessen ½ lopense. Koopsom ƒ 86,-.

Wilhelmus Abraham Loomans, getrouwd met Johanna Wouters Geven, heeft een schuld bij zijn schoonmoeder Margaretha Antonis Aerts:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 83; 22-08-1681:
Willem Abrahams en Margareta, weduwe Wouter Geven, zijn schoonmoeder en haar zoons en dochters, als borgen, zijn schuldig aan Joachim Kets, notaris en practicijn, te Helmont ƒ 115.- à 6%. Zijnde ƒ 23,- die Willem voorschreven schuldig was aan Sr. Mathijs Coolen. En de resterende 45 gulden 4 penningen alsmede de kosten van het recht daarom gedaan ten laste van Willem voorschreven. Marge: 15-05-1686 gelost.

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 84; 22-08-1681:
Willem Abraham Lomans is schuldig aan Margareta, weduwe Wouter Geven, zijn schoonmoeder ƒ 200,- à 5%.

Petrus Driessen, als man van Ida Wouter Geven, gebruikt de erfenis van zijn ouders en schoonouders als borg:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 137 verso; 04-10-1682:
Peeter Andries Andriessen is schuldig aan Jan Hendrick Ceelen ƒ 100,- à 5%. Dit bedrag wordt gebruikt om de borgemeesterslasten te betalen. Als onderpand wordt ondermeer gesteld de goederen, nog verkrijgende, bij overlijden van Wouter Geven de Groodt, zijn schoonvader. Alsmede zijn deel, na overlijden, in de goederen van Margrieta Wouter Geven. Mitsgaders zijn deel in de goederen, na overlijden, van Andries Andriessen en Jenneke, zijn vrouw. Als borgen stellen zich Andries Andriessen en Margareta, weduwe Wouter Geven. Marge: 20-05-1682 Peeter Smits, als een der erfgenamen van Jan Hendrick Ceelen, is mede namens de andere erfgenamen voldaan.

Wilhelmus Abraham Loomans heeft geld nodig en verkoopt zijn erfgoederen van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 190; 25-02-1684:
Willem Abraham Lomans getrouwd met Jenneke, dochter Wouter Geven de Groot verkoopt aan de kinderen en erven van Wouter Geven de Groodt en Margreta Antonis Aerts, zijn kindsdeel, in de roerende en onroerende goederen van zijn schoonouders. Koopsom ƒ 50,-.

Een overdracht van een stuk grond levert geld op voor Margaretha Antonis Aerts en haar zoon Philippus en dochter Ida, die ook Eyke wordt genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 191; 04-04-1684:
Margareta, weduwe Wouter Geven de Groodt, Philips Wouters de Groot en Peeter Andriessen getrouwd met Eyke Wouter de Groot. Zij dragen bij belening over aan Jan Hendrick Ceelen groes het Verborstvelt in den Bruynenweert naast Antonis Canters 2½ lopense. Te lossen binnen 6 jaar met ƒ 100,- à 5%. Marge: 03-04-1690 voldaan.

Margaretha Antonis Aerts is op 04-08-1692 te Asten overleden.

Dochter Ida Wouters Geven de Groot is geboren te Asten op 10-10-1643 en rond 1672 getrouwd met Petrus Andriessen, geboren te Asten rond 1640 als zoon van Andries Driessen en Johanna Andries Thomas. Hieronder het gezin van Ida Wouters de Groot en Petrus Andriessen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Asten 23-08-1673 Kind Asten ±1673
2 Walterus Asten 06-01-1676 Asten 12-02-1708
Maria Francen Berckers
Asten 18-09-1719 zie Voormalig huis G852*
3 Helena Asten 12-09-1678 Asten 13-02-1718
Marcelis Dircx van Hugten
Asten 13-12-1738
4 Andreas Asten 09-11-1680 Asten 06-10-1709
Helena Franssen Berckers
Asten 01-05-1712
Johanna Geerits
Asten 22-11-1752
5 Petronella Asten 01-02-1683 Ongehuwd Asten ±1720
6 Laurentius Asten ±1685 Ongehuwd Asten 29-10-1725
7 Margaretha Asten 20-02-1688 Eindhoven 16-06-1715
Walterus Willems van der Sande
Eindhoven ±1735

* zij hadden een zoon Johannes Wouters, geboren te Asten op 09-12-1708

Bij de verpondingen van 1680 wordt Petrus Andriessen al genoemd als eigenaar van het huis:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 36 verso:
Peeter Driessen.

Ida Wouters is als Eyke Peeters op 31-01-1695 te Asten overleden

Petrus Andriessen beleent een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 7 verso; 08-04-1700:
Peter Andriessen geeft in belening aan Thomas Andries Thomas groes in de Haseldonck naast Jan Goorts 1 lopense. Verponding 12 stuiver per jaar. Beleentijd 10 jaar. Beleensom ƒ 100,-.

Bij de verpondingen van 1709 is Petrus Andriessen nog steeds eigenaar:

Verpondingen 1709 XII-4 folio 22:
Peeter Andriessen.

Petrus Andriessen heeft een schuld aan zijn dochter Helena uit de erfenis van zijn schoonvader:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 89; 14-11-1709:
Peeter Andriessen is schuldig aan zijn dochter Heylke Peeters, ƒ 60,- zonder rente en terug te krijgen na de dood van haar ouders welke toebehorende is een huis en aangelag achtergelaten door wijlen Wouter Geven in de Wolfsbergh.

Petrus Driessen is op 25-10-1733 te Asten overleden en hieronder zijn overlijdensakte:

01

Zoon Andreas Peeters Driessen is geboren te Asten op 09-11-1680 en op 06-10-1709 getrouwd met Helena Franssen, geboren te Asten op 15-06-1674 als dochter van Franciscus Marcelis Berkers en Engelberta Fransen Philipsen (zie Voormalig huis G852). Na het overlijden van Helena Franssen op 11-11-1711 te Asten is Andreas Peeters Driessen op 01-05-1712 te Asten hertrouwd met Johanna Geerits, geboren te Asten op 26-09-1677 als dochter van Gerardus Jansen en Ida Peeters. Uit dit tweede huwelijk zijn voor zover bekend geen kinderen geboren:

02

Het gezin van Andreas Peeters Driessen en Helena Franssen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 13-04-1710 Asten 20-11-1729
Johannes Jansen van Helmont
Asten 17-01-1751
Henricus Mathijs Haasen
Asten 20-08-1794
2 Henricus Asten 17-10-1711 Kind Asten ±1711

De erfdelen van Laurens Peeters Driessen en Marcel Dircx van Hugten als man van Helena Peeters Driessen worden aan Andreas Peeters Driessen verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 40; 22-12-1724:
Lens Peeters en Marcelis Dircx van Hugten verkopen aan Dries Peeters, hun 2⁄3e deel in huis, schop en aangelag in de Wolfsberg geheel 1 copse, ene zijde Tomas Hoefnagels, andere zijde kinderen Jelis van Weert, ene einde de straat; land de Witte 1½ lopense; land den Buckumsman 7 copse; land den IJserman 2 lopense; land 't Breekxke 2½ lopense; land / groes den Berg 1½ lopense; groes 4½ lopense; groes int Linder ½ lopense. Alles zoals de eerste verkoper het bij erfenis van zijn ouders heeft verkregen en de tweede verkoper van zijn schoonouders. Belast met ƒ 8,- per jaar geestelijke pacht, te 's Hertogenbosch; ƒ 3,- per jaar te 's Hertogenbosch in een meerdere rente; 3 vat rogge per jaar aan Juffrouw Lovens; ƒ 0-15-0 per jaar aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 10,-. Lasten ƒ 239,06.

Laurens Peeters Driessen wordt door zijn broer Andreas Peeters Driessen en diens vrouw verzorgd:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 270; 22-12-1724:
Lens Peeters wonende ten huize van Dries Peeters, aan de Wolfsberg, testeert. Alle voorgaande maakselen vervallen. Zijn erfgenamen worden Dries Peeters en Jenneke Gerits, zijn vrouw dit omdat zij hem, testateur, tot nu toe hebben onderhouden en dit ook in zijn verdere dagen zullen doen.
Dries Peeters en Jenneke Gerits, zijn vrouw, nemen aan, om Lens Peeters gedurende zijn verdere leven te verzorgen en hem na zijn dood naar sijnen staat te sullen begraven.

Helena Peeters Driessen woont nog bij haar vader en als zij ziek wordt stelt ze een testament op met haar broer Andreas Peeters Driessen, Walterus Willems van de Sande echtgenoot van haar zus Margaretha Peeters Driessen en Johannes Wouters als zoon van haar broer Walterus Peeters Driessen als erfgenamen:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 189 verso; 08-10-1729:
Helena, dochter Peter Driessen, wonende ten huize van haar vader, Peter Driessen, in de Wolsbergh, ziek, testeert. Aan Andries Peters, haar broeder, legateert zij schuur en aangelag; aan Andries Peters voorschreven en aan Wouter van der Sande, haar zwager, te Eyndhoven, legateert zij een hooibeemdje naast Antonis Fransen en ƒ 100,- ten laste van Frans Cornelis van Weert en Hendrik Aart Tielen. Aan Antonet Diercx een legaat van ƒ 100,- die ten laste van Jan Vrasdonck en Joost Antonis van Bussel staan. Aan haar vader ƒ 40,- die zij, testatrice, aan hem verschoten heeft. Nog legateert zij aan Andries Peters en Wouter voorschreven al haar linde en wollen cleeren die tot haaren lijven sijn ook degene die zij van haar zuster Peternel ontvangen heeft. Nog aan Jan Wouters, haar neef, die in de militie is, tien el linnen laken zoals het door haar gemaakt is.

Andreas Peeters Driessen en zijn echtgenote Johanna Geerits maken hun testament op, waarbij hun dochter Johanna de enige erfgenaam wordt:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 248 verso; 14-03-1731:
Andries Peters en Jenneke Gereets, zijn vrouw, testeren. Alles aan de langstlevende van hen beiden. Indien de testateur komt te overlijden voor de testatrice dan ontvangt Jenneke, zijn dochter, uit een vorig huwelijk, getrouwd met Jan Jansen van Helmont haar legitieme portie. Indien de testatrice eerder komt te overlijden dan de testateur dan zal deze aan haar zuster en haar kinderen ƒ 25,- uitkeren. Na hun overlijden wordt Jenneke, de voordochter van de testateur, de enige erfgenaam.

Na het overlijden van vader Petrus Driessen op 25-10-1733 te Asten, verkopen kleinzoon Johannes Wouters, schoonzoon Walterus van der Sande en dochter Helena Peeters Driessen hun erfdeel aan Andreas Peeters Driessen:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 34 verso; 27-04-1734:
Jan Wouters, militair in het regiment van Korneell Smitsaart, onder de compagnie van de Overste Luytenant Sloot volgens brief de dato 23-03-1734 uit Arnhem, Wouter van der Sande nomen uxoris, Heylke Peter Andriessen. Zij verkopen aan Andries Peter Driessen, ieder hun kindsdeel uit de nalatenschap van hun ouders bestaande uit 3⁄4e deel en bij Andries in gebruik. Opmerking: Jan Wouters is de kleinzoon van Peter Andriessen. Koopsom ƒ 60,-.

Andreas Peeters Driessen spant een geding aan voor een uitstaande schuld:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 09-11-1739:
Hendrik Hendrix en Andries Peter Driessen, mede-erfgenaam van Peter Driessen en mede namens zijn broeders en zusters, aanleggers contra Jan Goort Loomans en Dielis van Helmont, oud borgemeesters, gedaagden.
Eerste aanlegger is samen met Peter Driessen van Sint Jan 1725-1726, borgemeester geweest. Gedaagde is hen hierover nog schuldig gebleven ƒ 50,-. Die tot nu toe niet ontvangen zijn, ondanks minnelijkheyt van aanleggers. Reden om te dagen.

Andreas Peeters Driessen koopt nog een stuk groes:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 77; 08-09-1747:
Goort Peter Jan Aarts verkoopt aan Andries Peter Driessen groesveld het Bosvelt 1½ lopense. Koopsom ƒ 51-10-0.

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1751 is Andreas Peeters Driessen eigenaar en bewoner van het huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 162 verso:
Andries Peeters.
Huijs, hoff en aangelagh 1 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 11 Wolfsberg Bewoners nummer 11 Wolfsberg
1736 Dries Peters Dries Peters
1741 Dries Peters Dries Peters
1746 Andries Peters Andries Peters
1751 Andries Peters Andries Peters

Andreas Peeters Driessen is op 22-11-1752 te Asten overleden. De cijnzenlijst over de periode 1709-1761 geeft een goede samenvatting van de bewoningsgeschiedenis tot dusver:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 22 folio 32 verso:
Hendrik Tys Hasen als man van Jenneke de dogter Andries ondergeschreven bij successie 1753.
Andries Jans Peter Driessen bij versterf 1730.
Teunis, Philips, Sijcken, Lysken, Jenneken ende Lyneken, kinderen van Margriet weduwe Wouter Geeven uyt huijs, hoffstadt ende aengelach gelegen onder Asten inde Wolfsbergen, groot ontrent een en halff loopense, ene zijde Tonis Franssen, andere zijde Luijcas van de Loo, ene einde Tonis Franssen, andere einde Lys Tielens. II d.
Den selve uyt de selve panden. II d.
Den selven uyt de selve. IIII ½ d.
Den selven uyt de selve. III partes duorium d. et tres partes 4 partes pul.

Een sleutelrol in de verdere bewoningsgeschiedenis is weggelegd voor de nazaten van Mathijs Willems Haasen. Daarom wordt de gezinsreconstructie hiervan weergegeven.

Mathias Willems Hasen is geboren te Asten op 29-09-1692 als zoon van Wilhelmus Thijssen en Henrica Hendrix (zie Voormalig huis C874). Hij is op 15-02-1722 te Asten getrouwd met Maria Symons van Bussel, geboren te Asten op 28-04-1696 als dochter van Symon Peeters van Bussel en Johanna Aerts (zie Dijkstraat 45). Maria Symons van Bussel is te Asten op 19-04-1735 overleden en Mathias Willems Hasen is op 02-12-1736 te Asten hertrouwd met Theodora (Dirske) Jan Claessen, geboren te Helden op 23-08-1708 als dochter van Joannes Claes en Margaretha Jeucken:

03

De gezinnen van Mathias Willems Hasen en Maria Symons van Bussel en met Theodora (Dirske) Jan Claessen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 18-04-1723 Asten 24-02-1754
Catharina Vreynsen Verlysdonk
Asten 30-10-1763 zie Voormalig huis C818
2 Henricus Asten ±1725 Asten 17-01-1751
Johanna Andreas Peeters
Asten 29-08-1789
3 Johanna Asten 13-11-1726 Ongehuwd Asten ±1785
4 Petrus Asten 17-04-1728 Asten 18-01-1756
Margaretha Jansen van Helmont
Asten 29-09-1779
5 Judocus Asten 28-10-1729 Kind Asten ±1729
6 Henrica Asten 07-12-1730 Asten 05-02-1764
Thomas Hendrikx
Asten 31-01-1798
7 Maria Asten 10-05-1732 Asten 18-09-1763
Arnoldus van Gemert
Asten 06-05-1815
8 Anna Maria Asten 08-07-1733 Kind Asten ±1733
9 Wilhelmus* Asten 17-02-1737 Kind Asten ±1737
  • kind uit het tweede huwelijk

Voor zijn tweede huwelijk maakt Mathias Willems Hasen een staat en inventaris op:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 160; 01-12-1736:
Matteys Willem Haasen, weduwnaar Mary Simons maakt ten behoeve van zijn zes minderjarige kinderen een staat en inventaris. Hij wil hertrouwen met Dirkske Jan Claassen, jonge dochter, geboren te Helden, wonende te Asten.
Roerende goederen: een bed en toebehoren, een beddekoets, twee stoelen, een tafeltje, twee koperen keteltjes, enige roomteilen, een hoge en een lage kar, een ploeg en een eg, een ossenzadel.

Mathias Willems Hasen is te Asten op 05-10-1747 overleden. Als voogden over de nog onmondige kinderen worden twee broers van Mathias Willems Hasen aangesteld:

Asten Rechterlijk Archief 142; 20-12-1747:
Antoni en Dirk Haasen, als naaste bloetvrienden en momboiren over Jan, Hendrik, Pieter, Jenneke, Hendrien en Maria, onmondige kinderen van wijlen Mattijs Haasen en Maria Symons verkopen ten behoeve van de kinderen de nagelaten gereede haaffelijke en erffhaaffelijke goederen onder andere vier koeien ƒ 95,-, 17 schapen ƒ 35,-, twee kalveren ƒ 18,-, turf ƒ 27,-. Totale opbrengst ƒ 242,-. Op 09-07-1748 verkopen dezelfde den oogst te velde onder ander op de Weyteacker, op den Hoogenacker, neven de Koeystraat. Opbrengst ƒ 108,-

Theodora (Dirske) Jan Claessen laat de erfenis na aan de kinderen van Mathias Willems Hasen:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 185; 15-12-1747:
Dirske Jan Claasen getrouwd geweest met Mattijs Haasen verklaart dat tijdens haar huwelijk met haar voornoemde man is overeengekomen dat zij uit de boedel, bij zijn overlijden, zou ontvangen 25 vat rogge, een tierentaye schort en jak boven en behalve hetgene aan haar lijf is behorende, de kist met het verdere door haar ingebracht bij het trouwen. Verder zal zij alles nalaten aan de kinderen van haar overleden man.

Met het overlijden van Theodora (Dirske) Jan Claessen op 16-01-1768 te Asten, besluiten we dit intermezzo over de sleutelrol van Mathijs Willem Hasen.

Johanna Andreas Peeters is geboren te Asten op 13-04-1710 als dochter van Andreas Peeters Driessen en Helena Franssen. Zij is op 20-11-1729 te Asten getrouwd met Johannes Jansen van Helmont, geboren te Asten op 28-08-1702 als zoon van Johannes Jansen van Helmont en Margaretha Dierx Willems (zie Voormalig huis E1044). Na het overlijden van Johannes Jansen van Helmont op 24-10-1747 is Johanna Andreas Peeters op 17-01-1751 te Asten hertrouwd met Henricus Mathijs Haasen, geboren te Asten rond 1725 als zoon van Mathias Willems Hasen en Maria Symons van Bussel:

04

Het gezin van Johanna Andreas Peeters met Johannes Jansen van Helmont en met Henricus Mathijs Haasen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Margaretha Asten 28-08-1730 Kind Asten ±1730
2 Margaretha Asten 18-02-1733 Asten 18-01-1756
Petrus Mathijs Haasen
Asten 28-09-1779 *
3 Petrus Asten 29-06-1735 Kind Asten 26-10-1747
4 Henricus Asten 14-01-1738 Asten 22-11-1761
Anna Tielen Coolen
Asten 29-09-1806 zie Voormalig huis F1040
en ook Wolfsberg 29
5 Johannes Asten 15-12-1740 Kind Asten 28-01-1755
6 Franciscus Asten 22-10-1743 Kind Asten ±1743
7 Helena Asten 12-01-1746 Kind Asten 14-02-1755
8 Johannes** Asten 21-05-1752 Kind Asten 29-01-1754

* Margaretha is dus getrouwd met een broer van haar stiefvader
** kind uit het tweede huwelijk

Johanna Andreas Peeters koopt voor haar huwelijk een hofstad en land in de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 83; 18-05-1728:
Jan Thomas, te Meyel, verkoopt aan Jenneke Dries Peters een hofstad de Wolfsbergh, ene zijde weduwe Gerardt Faassen, andere zijde weduwe Aart Verheyen, ene einde de straat, andere einde Peter Andriesse en anderen; land de Witten in de Loverbosch; land ter plaatse voorschreven 1½ lopense; land ter plaatse voorschreven 3 copse; groes / land ter plaatse voorschreven 1½ lopense; groes het Lanckveltie in de Haseldonck 1½ lopense. Verkregen bij erfenis van zijn ouders. Belast met 1⁄3e deel van ƒ 2-07-8 per jaar aan de Kerk van Asten; 1⁄3e deel van ƒ 2-10-0 per jaar aan den Armen van Asten; 1⁄3e deel van ƒ 1-02-0 per jaar aan het gemene land; 1⁄3e deel van ƒ 0-07-8 per jaar aan den Armen van Helmont; 1⁄3e deel in een meerdere rente van 1 vat 3½ cop rogge per jaar aan den Heer Castell. Koopsom ƒ 100,-. Lasten ƒ 69,35.

Voor het tweede huwelijk van Johanna Andreas Peeters worden huwelijkse voorwaarden opgesteld:

Asten Rechterlijk Archief 120 32 verso; 15-01-1751:
Hendrik Mattijs Haasen, meerderjarige jongeman, bruidegom ter eenre en Jenneke Andries Peters, weduwe Jan Jansen van Helmont bruid geassisteerd met haar vader, Andries Peters en Wilbert van Helmont, haar zwager ter andere zijde. Zij maken huwelijksvoorwaarden:
Alle onroerende goederen gekomen van wijlen de man van de bruid zijn en blijven voor de kinderen uit dat huwelijk gesproten met name Hendrik, Jan, Margrieta en Helena.
Deze goederen zijn 1⁄3e deel van een huis en verscheidene percelen land en groes zoals deze nagelaten zijn door hun grootvader, Jan van Helmont en vervolgens door hun vader Jan van Helmont. Deze goederen zijn in gebruik en bewoning bij Wilbert van Helmont en nog onverdeeld. De bruid geeft dit op in plaats van een inventaris te formeren. Zij bezit geen verdere goederen meer en tijdens het huwelijk zijn geen goederen meer verkregen. Zij heeft altijd, en nog bij haar ouders gewoont. Zij brengen beiden alle goederen in die zij bezitten en nog verkrijgen.
Indien kinderen uit dit huwelijk worden geboren zullen zij een zijn met de voorkinderen en alles egaal delen ook de goederen die nog te verwachten zijn van de ouders van de bruid echter met uitzondering van de voornoemde goederen die aan de voorkinderen van de bruid komen. Indien de bruid komt te overlijden voor haar man, zonder kinderen na te laten uit dit huwelijk dan zal haar man, boven hetgeen hij ingebracht heeft, nog ƒ 200,- ontvangen. Andries Peters staat hier borg voor. Hiermee zal hij afstand doen en geen verdere pretenties meer hebben. Indien de bruid langstlevende blijft, zonder kinderen uit dit huwelijk na te laten zal zij de door de bruidegom ingebrachte goederen ontvangen met uitzondering van de onroerende goederen, die aan vrienden van de bruidegom krijgen.

Er vindt ook nog een tafelpartij plaats bij het huis van Henricus Mathijs Haasen als zijn broer Petrus Mathijs Haasen in ondertrouw gaat met Margaretha Jansen van Helmond en geen bier geeft aan de jonge mannen:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 78 verso; 09-01-1756:
Verhoor van Hendrik Haasen, 31 jaar, Jenneke Driessen, 47 jaar getrouwd met Hendrik Haasen, Margrieta Janse van Helmont, 23 jaar, Pieter Haasen, 27 jaar, wonende als knecht bij zijn broer, Hendrik.
Of Pieter Haasen en Margrieta Janse van Helmont, op verleden zaterdag, voor het gerecht, alhier, zijn ondertrouwd en of zij daarna niet de verdere dag hebben doorgebracht ten huize van de twee eerste deponenten, in de Wolfsberg?
Allen antwoorden bevestigend.
Of aan iemand van de deponenten niet is verzocht om aan de jonggezellen of naburen een drinkgelag, dans- of quanselbier te geven. Door wie is dit verzocht?
Allen zeggen dat door niemand is enige verzoek gedaan.
Of op het weigeren of niet geven van het bier aan hen geen dreigementen zijn gedaan, dat er getafelt zou worden?
Zij weten allen niets van dreigementen.
En of op de zaterdagavond, 3 januarij 1756, aan hun huis een groot geraas is gemaakt en door een grote menigte allerhande beenderen van beesten, dode katten, honden, mensendrek, karren, rond hun huis is gebracht. Wie hebben dit gedaan?
Allen verklaren dat zij een geraas van volk op de straat gehoord hebben en dat er op een hoorn of dergelijk geblazen werd. 's Anderendaagsmorgens hebben zij bevonden dat, tien of veertien, karren langs of tegenover het huis stonden en dat daarop beenderen, stro en ook een pot met mensendrek was.
Wie waren hierbij?
Zij hebben wel horen zeggen, of menen aan de stemmen gehoord te hebben, dat daar bij waren, Francis, zoon Francis Plenders, Hendrik Dirk Timmermans, Aart Hendrik Aarts, wonende bij Jan Tomas, Jan, de knecht van Hendrik van der Paale, Francis Willem Walrave, knecht van Jan Verberne. Verder heeft Hendrik Haasen gehoord, toen het volk wat weg was en hij in zijn schop ging kijken of er kwaad gedaan was, dat Dirk Swaneberg tegen het volk op straat zei: "Soo jongens, gaat maar voort". Zij bevestigen een en ander onder eede.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 82 verso; 10-01-1756:
Verhoor van Paulus van Bussel, 32 jaar, Peter Jan Aarts, 45 jaar, Jacobus Baassen, 30 jaar, Jan Adriaan van Doorn, 18 jaar en wonende bij Hendrik van der Paale.
Of zij weten dat, op vrijdagavond, 3 januarij laatstleden, is geblazen op den hoorn en een groot geweld is gemaakt in de Wolfsberg, rond het huis van Hendrik Haasen en dat er veel personen aanwezig waren?
Paulus van Bussel en Peter Jan Aarts hebben dit wel gehoord doch niets gezien omdat zij in huis waren.
Jacobus Baassen en Jan Adriaan van Doorn hebben dit gehoord en gezien.
Of aan het voorschreven huis niet een menigte karren zijn gebracht met daarop beenderen van beesten, een dode kat en andere vuiligheid. Waar die karren gehaald zijn?
Paulus van Bussel weet niets. Heeft alleen, om negen uur 's avonds, een partij karren voor het huis van Hendrik Haasen zien staan.
Peter Jan Aarts weet niets. Heeft alleen, de volgende morgen, bij het huis van Hendrik Haasen, veertien of vijftien karren zien staan, waaronder de zijne. Hij heeft deze weer in zijn huis gebracht, zonder te weten wie de kar uit zijn huis gehaald heeft.
Jacobus Baassen weet niets.
Jan Adriaan van Doorn weet er van en heeft met Francis Francis Plenders, Hendrik Dirk Timmermans en Aart Hendrik Aarts de karren bij de naburen in de Wolfsberg gehaald.
Wie een en ander gedaan heeft en of Dirk van Swaneberg leiding gaf en hen aanzette. Ook nog of hen nog meer bekend is?
Paulus van Bussel heeft, vroeg in de avond over de straat gaande, gezien en gehoord dat Francis Francis Plenders, Francis Willem Walraven, Jan, de knecht van Hendrik van der Paale en Dirk Timmermans tegen elkander zeiden: "Wij sullen gaan tafelen en de hoorens haalen".
Peter Jan Aarts heeft alleen een hoop volk voorbij zijn huis zien komen, waaronder Francis Walraven, waarop hij, deponent, tegen deze zei: "Is het vlees haast gaar, dan sal ik er een stuck komen afsnijen". Waarop Francis zei: "Ja, het is zo gaar".
Jacobus Baassen heeft, staande voor het huis van Peter Jan Aarts, een partij volk, zingende voorbij zien gaan en Francis Walraven horen zingen verder als Peter Jan Aarts.
Jan Adriaan van Doorn heeft verscheidene personen op den hoorn zien blazen wie van hen het beste kon. Verder dat Dirk Swaneberg over de straat gaande, zei: "Jongens, maakt dat gij het wel doet, of gij hebt er schande van".
Paulus van Bussel, Peter Jan Aarts en Jacobus Baassen hebben een en ander bevestigd onder eede. Jan Adriaan van Doorn is na zijn verklaring weg gegaan.

Henricus Mathijs Haasen bekleedt bestuurlijke functies in Asten:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 10 verso; 18-06-1759:
Gerrit van Riet, junior, is bedankt als schepen en in zijn plaats is aangesteld Leendert van Riet. Bernardus Brunas en Hendrik Tijs Haasen worden aangesteld als borgemeesters Sint Jan 1759-1760. Tot setters worden aangesteld Jan Coolen en Pieter Coolen.

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 28; 20-07-1767:
Jan Peters van Bussel en Hendrik Tijs Haasen worden aangesteld tot borgemeesters van Sint Jan 1767-1768. Tot setters worden benoemd Tomas Bakers en Paulus Aart Wilbers.

Johanna Andreas Peeters is vroedvrouw:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 172; 14-06-1779:
Jenneke Dries Peters getrouwd met Hendrik Haasen, vroedvrouw, Jenneke Geven getrouwd met Jacobus Smits, buren, verklaren dat zij op, 17 januarij 1779, 's avonds, zijn geroepen om te assisteren bij de bevalling van Hendrina van Leent, jonge dochter, en dat deze verlost is van een dochter. Tijdens de verlossing heeft zij als de vader van het kind genoemd Andries Walraven getrouwd met Jenneke van Hugten, wonende in de Steege.

Henricus Mathijs Haasen verkoopt vee en landbouwgewassen:

Asten Rechterlijk Archief 152; 05-12-1789:
Hendrik Matthijs Haasen verkoopt eenige roerende goederen onder andere een os ƒ 44,-; vijf koeien ƒ 108,-; vijf jonge ossen ƒ 56,-; 25 schapen ƒ 59,-; stro ƒ 52,-; hooi ƒ 72,-; toemet ƒ 10,-, Totale opbrengst ƒ 421,-.

In het huizenquohier over de periode 1756-1781 is Henricus Mathijs Haasen eigenaar en ook bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 11 Wolfsberg Bewoners nummer 11 Wolfsberg
1756 Hendrik Tijs Haasen Hendrik Tijs Haasen
1761 Hendrik Tijs Haasen Hendrik Tijs Haasen
1766 Hendrik Tijs Haasen Hendrik Tijs Haasen
1771 Hendrik Tijs Haasen Hendrik Tijs Haasen
1776 Hendrik Tijs Haasen Hendrik Tijs Haasen
1781 Hendrik Tijs Haasen Hendrik Tijs Haasen

Henricus Mathijs Haasen is op 29-08-1789 te Asten overleden en Johanna Andreas Peeters is te Asten op 20-08-1794 overleden.

Dochter Margaretha Jansen van Helmont is geboren te Asten op 18-02-1733 en op 18-01-1756 te Asten getrouwd met Petrus Mathijs Haasen, geboren te Asten op 17-04-1728 als zoon van Mathijs Willems Haese en Maria Simons van Bussel:

05

Het gezin van Margaretha Jansen van Helmont en Petrus Mathijs Haasen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Mathias Asten 06-11-1756 Asten 29-10-1780
Antonia Francisci van Heugten
Asten 07-03-1795
2 Johanna Maria Asten 08-01-1760 Asten 05-05-1782
Egidius van Heugten
Vlierden 29-03-1802
3 Helena Asten 13-10-1762 Asten 29-04-1787
Arnoldus Reynders van der Linden
Asten 19-07-1840 zie Voormalig huis E1056
en Voormalig huis E1027
4 Johannes Asten 21-03-1765 Ongehuwd Asten 17-10-1794
5 Wilhelmina Asten 09-10-1767 Kind Asten ±1767
6 Andreas Asten 09-02-1770 Kind Asten ±1770
7 Arnoldus Asten 28-09-1772 Kind Asten 05-10-1779
8 Johanna Asten 08-07-1775 Kind Asten 30-09-1779

Margaretha Jansen van Helmont is op 28-09-1779 te Asten overleden en Petrus Mathijs Haasen is op 29-09-1779 te Asten overleden, beiden zijn slachtoffer geworden van een uitbraak van dysenterie.

Als Johanna Andreas Peeters in 1794 is overleden, krijgen haar kinderen Margaretha Jansen van Helmond en Henricus Jansen van Helmond ieder de helft van de erfenis. Aangezien Margaretha Jansen van Helmond al is overleden, krijgen haar vier kinderen Mathias, Johanna Maria, Helena en Johannes ieder 1⁄8e deel, waarvan Johannes zijn deel aan Mathias verkoopt. Uiteindelijk verdelen zij de goederen, waarbij Antonia Francisci van Heugten als weduwe van Mathias Peters Haasen het huis erft:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 65; 16-10-1794:
Francis Kerkers, namens Jan Peter Haasen, onpasselijk verkoopt aan Mattijs Peter Haasen zijn 1/8e aandeel in een huis, schuur, land en groes in de Wolfsberg en het klein huisje; land de Loverbosch 2 lopense; land Hoogenakker ½ lopense; land Groesweg 2 lopense; land Warandakker 2 lopense; land Eyserman 2 lopense; land Toornakker 1½ lopense; land Willigenakker 3 copse; land Liendersekamp 3 copse; land agter Jan Steevens ½ lopense; land Hoogenakker 1 lopense 3 copse; land Wittenakker 2 lopense; land den Hof 1 lopense; land den Dungen 1 lopense; land het Broxke ½lopense; land Groenakker 1 lopense; land den Berg 2 lopense; land den Berg ½ lopense; groes bij de Straat 3 roeden; groes Binneveldekens 4½ lopense; groes het Eeusel 2 lopense; groes de Weerdt 1 lopense 3 copse; groes de Haaseldonk 1 lopense 3 copse; groes het Lankvelt 1 lopense 3 copse; groes het Eeusel in 't Linder 1¼ lopense; groes het kleyn Linderke ½ lopense; groes het Linder ½ lopense; groes het Weyvelt in 't Linder ½ lopense; land Venakker 2 lopense; land JanHuybersakker 2 lopense 22 roede; land den Dungensendries 1½ lopense; 3 akkerkes en dries aaneen 3 lopense; groes het Weyvelt 4 lopense; groes het Linder 3 lopense. Koopsom ƒ 200,-.

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 66 verso; 25-03-1795:
Hendrik Jan van Helmond, voor de helft, Antonetta van Hugten, weduwe Tijs Peter Haasen, voor 1⁄4e deel, Jelis van Hugten getrouwd met Jennemaria Pieter Haasen, te Vlierden, voor 1⁄8e deel en Arnoldus van der Linden getrouwd met Helena Peeter Haasen, voor 1⁄8e deel. Zij verdelen de volgende goederen.
1e lot krijgt Hendrik Jan van Helmond het kleyn huisje met de schuur in de Wolfsberg, ene zijde weduwe Francis Kerkers; land in de Loverbosch 38 roede; de helft van het Aangelag geheel 34 roede; land in de Loverbosch 1 lopense 36 roede; land Warandakker 1 lopense 48 roede; land Witteman 1 lopense 45 roede; land den Berg 45 roede; land Bukkemsman 1 lopense 38 roede; een huisplaats 8 roede; land Hoekakker 1 lopense 17 roede; land Liendersekamp 43 roede; groes agterst Liendersvelt 2 lopense 15 roede; land Hennekras 1 lopense 21 roede; land het Bergske 18 roede; land het Broekske 2 lopense 20 roede; groes de Weerte 1 lopense 13½ roede; 2 lopense van het Binnevelt geheel 4 lopense 20 roede; groes het Weyvelt 4 lopense 13 roede; groes Haaseldonk 1 lopense 41 roede; groes Haaseldonk 1 lopense 43 roede.
2e lot krijgt Antonetta van Hugten, weduwe Mattijs Peeter Haasen, het groot huis, stal en schop aan de Wolfsberg, ene zijde Antony van de Goor; de helft van het Aangelag geheel 34 roede; land Warandakker met daarin 6 roede groes 2 lopense 17 roede; land den Dungen 1 lopense 1 roede; land het Ven 2 lopense 15 roede; groes den Berg 37 roede; land Groenakker 1 lopense 5 roede; groes het half Lopense 16 roede; land den Dungen 34 roede; land / groes de Kamp en de Schaapsdries 2 lopense 30 roede; land den Bergakker 2 lopense 2 roede; 1 lopense 22 roede van Jan Huybersberg geheel 2 lopense 20 roede; groes voorste Lindersvelt 1 lopense 6 roede; 2 lopense 20 roede van het Binnevelt geheel 4 lopense 20 roede; groes het Weyvelt 4 lopense 9 roede; groes het Lankveltje 1 lopense 30 roede. Dit lot zal uitkeren aan het 3e lot ƒ 300,-, dit ter egalisatie.
3e lot krijgt Jelis van Hugten ƒ 300,- te ontvangen van het 2e lot.
4e lot krijgt Arnoldus van der Linden land Warandakker 2 lopense 8 roede; land Willigenakker 39 roede; 48 roede van Jan Huybersberg geheel 2 lopense 20 roede; groes den Buunder 3 lopense 30 roede.

Zoon Mathias Peter Haasen is geboren te Asten op 06-11-1756 en op 29-10-1780 getrouwd met Antonia Francisci van Heugten, geboren te Vlierden op 03-11-1761 als dochter van Franciscus Jelis van Heugten en Gertrudis Jacobi van Neerven. Na het overlijden van Mathias Peter Haasen te Asten op 07-03-1795 is Antonia Francisci van Heugten op 15-10-1797 te Asten hertrouwd met Franciscus Nicolaas Voermans, geboren te Asten op 05-09-1759 als zoon van Nicolaas Claes Voermans en Catharina Dierik Hoebergen (zie Voormalig huis C1323):

06

De gezinnen van Mathias Peter Haasen met Antonia Francisci van Heugten en van Franciscus Nicolaas Voermans met Antonia Francisci van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 25-11-1781 Asten 26-07-1807
Francijna Wilbert Berkers
Asten 22-11-1828
Petronella Vriens
Asten 09-02-1847
2 Gertrudis Asten 12-09-1783 Kind Asten 02-11-1786
3 Franciscus Asten 27-06-1785 Ongehuwd Asten 04-11-1811
4 Margaretha Asten 31-05-1787 Asten 18-02-1810
Johannes Andries Smits
Asten 04-01-1843
5 Gertrudis Asten 21-03-1789 Asten 02-12-1810
Antonie Strijbosch
Asten 28-11-1866 zie Voormalig huis E1031
6 Johanna Asten 07-03-1791 Kind Asten 25-01-1809
7 Henricus Asten 20-04-1793 Kind Asten 02-05-1796
8 Mathias* Asten 11-11-1798 Asten 23-02-1827
Catharina Joannes Broens
Asten 12-08-1851
9 Elisabetha* Asten 22-07-1800 Ongehuwd Asten 05-03-1879
10 Johanna Maria* Asten 05-08-1802

* kinderen uit het tweede huwelijk

Mathias Peter Haasen verkoopt goederen die hij van zijn schoonouders heeft geërfd:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 65 verso; 24-02-1795:
Mattijs Pieter Haasen getrouwd met Antonetta Francis van Hugten, geeft procuratie aan Hendrik van Helmond, om namens hem te transporteren aan Francyna Jacobs van Hugten, dochter van wijlen Francyn Francis van Hugten, te Vlierden de helft, of zodanig aandeel, als hem, comparant nomen uxoris competeert in huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag, land en groes te Vlierden alsmede hun aandeel in de percelen te Deurne, Lierop en Asten. Alles tesamen voor een som van ƒ 600,-.

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 68; 26-02-1795:
Mattijs Peter Haasen getrouwd met Antonetta van Hugten verkoopt aan Francyna Jacobus van Hugten, te Vlierden hun deel in groes de Wolfschut 1 lopense 37 roede; groes de Luttelhees 3 lopense 19 roede. Met meer andere goederen te Vlierden, Lierop en Deurne. Koopsom ƒ 605,-.

Voor haar tweede huwelijk moet Antonia Francisci van Heugten een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 36; 14-10-1797:
Staat en inventaris opgemaakt door Antonetta van Hugten, weduwe van Matthijs Peeter Haasen, ten behoeve van de vijf kinderen met name Pieter, Francis, Marga, Geertruy en Jenneke ter voldoening van het 16e artikel van het Echt Reglement gearresteert bij de representanten des volks van Bataafsch Braband. op. 20-10-1796. Zij wil hertrouwen met Francis Voermans.
Onroerende goederen: huis, stal, schop aan de Wolfsberg, ene zijde Antony van de Goor; groes het Aangelag 17 roede; land de Warandakker 2 lopense 17 roede; land den Dungen 1 lopense 1 roede; land het Ven 2 lopense 15 roede; groes den Berg 37 roede; land Groenakker 1 lopense 5 roede; groes het half Lopense 16 roede; land den Dungen 34 roede; land / groes den Kamp en Schaapsdries 2 lopense 30 roede; land Bergakker 2 lopense 22 roede; land Jan Huybersberg 1 lopense 22 roede; groes Liendersvelt 1 lopense 6 roede; groes het Binnevelt 2 lopense 20 roede; groes het Wijvelt 4 lopense 9 roede; groes het Lankveltje 1 lopense 30 roede. Dit laatste perceel aangekomen bij deling de dato 25-03-1795.
Roerende goederen: 1 os, 3 gevende koeien, 2 leege beesten, 2 kalveren, 1varken, 1 hoge kar, 1 aardkar, 1 ploeg, 1 eg, 1 kruiwagen, 2 kisten, 2 kastjes, 1 tafel, 8 stoelen, diverse ketels, bakken, kuipen, tobben, potten, pannen etcetera 2 bedden en hun toebehoren, 7 paar slaaplakens, vuurgerei, klein landbouwgereedschap.
Schulden: aan Francis Neervens ƒ 100,-; aan Hendrik Haasen ƒ 55,-; aan Francis Kerkers ƒ 25,-; de huur van de knecht.

In het huizenquohier over de periode 1798-1803 staat het huis op naam van Antonia Francisci van Heugten en de kinderen van Mathias Peter Haasen

Jaar Eigenaar nummer 11 Wolfsberg Bewoners nummer 11 Wolfsberg
1798 weduwe en kinderen Mattijs Peter Haazen weduwe en kinderen Mattijs Peter Haazen
1803 weduwe en kinderen Mattijs Peter Hasen weduwe en kinderen Mattijs Peter Hasen

Antonia Francisci van Heugten is op 15-04-1807 te Asten overleden en Franciscus Nicolaas Voermans en de voogden over de kinderen van Mathias Peter Haasen verkopen het huis aan Wilhelmus Ceelen:

Asten Rechterlijk Archief 107 folio 37 verso; 13-08-1807:
Francis Voermans weduwnaar van Anthonetta van Hugten, Thieleman van Helmond en Jelis van Hugten als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Mathijs Hasen en Anthonetta van Hugten, beiden overleden. Zij verkopen aan Willem Ceelen een huis, 280 schuur en aangelag in de Wolfsberg 2 lopense, ene zijde Antony van de Goor, andere zijde weduwe Hendrik van Helmond. Belast met ƒ 4-17-8 per jaar aan het Gemene Land in een meerdere pacht; ƒ 249,- à 4% -de dato
30-03-1807. Koopsom: ƒ 122,-.

Franciscus Nicolaas Voermans is op 17-09-1808 te Asten hertrouwd met Maria Hendrik Verleijsdonk, geboren te Asten op 06-04-1772 als dochter van Henricus Peter Verleijsdonk en Petronella Peter Martens. Voor zover bekend zijn er geen kinderen uit deze relatie geboren en Franciscus Nicolaas Voermans is op 02-10-1822 te Asten overleden.

Willem Jan Daandels Ceelen is geboren te Asten op 23-04-1761 als zoon van Marcelis Jansen Daniels en Anna Maria Joannis Trouwen. Willem Jan Daandels Ceelen wordt ook Wilhelmus Jan van der Poelen of Wilhelmus Marcelis Jansen genoemd. Hij is op 18-01-1778 te Asten getrouwd met Elisabeth Lambert Cornelis, geboren te Asten op 31-03-1758 als dochter van Lambertus Cornelis en Anna Maria Mathiae Slaets (zie Voormalig huis E1035). Elisabeth Lambert Cornelis is op 26-02-1789 te Asten overleden en Willem Jan Daandels Ceelen is op 10-08-1794 te Asten hertrouwd met Wilhelmina Hendrik van Tilborgh, geboren op 11-01-1766 te Lierop als dochter van Hendrikus Antony van Tilborgh en Catharina Peter Coolen:

07

De gezinnen van Willem Jan Daandels Ceelen met Elisabeth Lambert Cornelis en met Wilhelmina Hendrik van Tilborgh:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 04-11-1778 Asten 14-02-1808
Johannes Hendrik Govers
Asten 07-01-1848 zie Voormalig huis E1038
2 Johannes Baptista Asten 24-06-1782 Asten 09-02-1816
Antonia Loijmans
Asten 03-02-1868 zie Voormalig huis E1035
3 Egidius Asten 12-08-1784 Kind Asten ±1784
4 Henricus* Asten 22-05-1795 Asten 23-11-1817
Joanna Maria Slegers
Asten 28-10-1872 zie Voorste Heusden 7
5 Petrus* Asten 23-10-1796 Asten 07-02-1842
Petronella Verbogen
Asten 09-04-1847 zie Voormalig huis G868
6 Elisabeth* Asten 14-01-1800 Asten 11-02-1825
Johannes Segers
Asten 10-03-1854
7 Anna Maria* Asten 04-01-1802 Asten 15-02-1828
Hubertus Beijers
Asten 26-09-1865 zie Diesdonk 28
8 Wilhelmina* Asten 08-02-1804 Asten 24-01-1839
IJsboldus van den Boomen
Asten 06-01-1880 zie ook Voormalig huis E1016
en Voormalig huis E1056
9 Antonie* Asten 26-07-1806 Asten 27-10-1837
Anna Maria Manders
Asten 18-05-1855
Helena Maria Martens
Asten 08-04-1876 zie ook Kerkstraat 68

* kinderen uit het tweede huwelijk

Willem Jan Daandels Ceelen koopt een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 12 verso; 09-11-1793:
Pieter Verberne, te Eyndhoven, verkoopt aan Willem Ceelen of Daniels, in de Wolfsberg land tusschen de Weegen 1 lopense 17 roede, ene zijde de koper. Koopsom ƒ 41-5-0.

Willem Jan Daandels Ceelen is van beroep timmerman en wagenmaker en de verpondingen van 1810 geven de bewoningsgeschiedenis vanaf 1795 tot 1810 weer:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Wolfsberg folio 128 verso:
Goederen verkogt 13-08-1807.
Kinderen Mattijs Haasen en Francis Voermans weduwnaar
Antonetta van Hugten. weduwe Mattijs Peter Haazen. bij deling 25-03-1795 van folio 128
Huijs, schuur stallinge, hof en aangelag aan folio 126 verso.

Verpondingen 1810 XIVd-67 Wolfsberg folio 126 verso:
Willem Ceelen.
Huijs en aangelag 25 roede.

Willem Jan Daandels Ceelen is op 03-01-1810 te Asten overleden en een half jaar later worden de goederen verdeeld, waarbij het huis op naam komt van Wilhelmina Hendrik van Tilburg:

Asten Rechterlijk Archief 132a; 02-09-1810:
Willemina van Tilburg weduwe van Willem Ceelen, Jan Willem Ceelen, Jan Hendrik Goris man van Maria Willem Ceelen. Zij delen hun onroerende goederen:
1e lot krijgt Willemina van Tilburg huis en erf aan de Wolfsberg, oud nummer 280 nieuw nummer 288, ½ lopense.
2e lot krijgen Jan Willem Ceelen en Jan Hendrik Goris een huis en erve aan de Wolfsberg oud nummer 270 nieuw nummer 278; land het aangelag 1 lopense 44 roede.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Wilhelmina Hendrik van Tilburg als weduwe van Willem Jan Daandels Ceelen:

Kadaster 1811-1832; C1318:
Huis, schuur en erf, groot 05 roede 60 el, Wolfsbergsche hoek, klassen 8.
Eigenaar: Weduwe van Willem Ceelen.

08

09

Wilhelmina Hendrik van Tilburg is op 16-03-1851 te Asten overleden en het huis wordt verkocht aan zoon Antonius Ceelen, geboren te Asten op 26-07-1806. Hij is als akkerbouwer op 27-10-1837 te Asten getrouwd met Anna Maria Manders, geboren te Asten op 09-10-1809 als dochter van Mathijs Joannis Manders en Joanna Maria Antoni Amijs. Na haar overlijden te Asten op 09-04-1838, is Antonius Ceelen op 18-05-1855 te Asten hertrouwd met Helena Maria Martens, geboren te Asten op 03-03-1826 als dochter van Theodorus Martens en Elisabeth van de Mortel. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 komen we hen tegen op huizingnummer D15 en vanaf 1869 nummer D19:

10

Antonius Ceelen is op 08-04-1876 te Asten overleden en Helena Maria Martens verhuist naar een nieuw huis (zie Kerkstraat 68) en is op 18-04-1878 te Asten overleden. Een jaar na het overlijden van jongste zoon Hubertus Ceelen op 20-06-1887, verkopen de kinderen de inboedel, volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 21-01-1888:

11

Het huis wordt verkocht aan Petronella Aarts, geboren te Asten op 11-04-1805 als dochter van Mathijs Aerts en Helena Munsters (zie Hoekstraat 2). Zij is sinds 21-01-1876 weduwe van Godefridus Beniers, geboren te Stiphout op 02-08-1804 als zoon van Bartholomeus Beniers en Elisabeth Goossens (zie Dijkstraat 54), met wie zij op 08-04-1842 te Asten getrouwd was.

Haar zoon Lambertus Beniers, geboren te Asten op 16-02-1843 (zie Koningsplein 10), wordt hoofdbewoner van het huis. Hij is als landbouwer op 19-04-1875 te Asten getrouwd met Hendrica van de Cruijs, geboren te Asten op 27-08-1847 als dochter van Theodorus van de Cruijs en Catharina van Veldhoven (zie Marktstraat 1. Na het overlijden van Hendrica van de Cruijs te Asten op 26-03-1878, is Lambertus Beniers op 25-11-1878 te Asten hertrouwd met Antonetta Basten, geboren te Meijel op 16-07-1852 als dochter van Wilhelmus Basten en Petronella Janssen. Ook over de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met dan kadasternummer C2014 en huizingnummer D21:

12

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 27-01-1883 verkoopt Lambertus Beniers paarden en landbouwgereedschappen:

13

In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 27-01-1883 verkoopt Lambert Beniers paarden en karren en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 17-02-1886 verkoopt hij stukken land in zijn herberg:

14 14a

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 17-11-1887 wordt de boerderij in de Wolfsbergse hoek door Lambertus Beniers mede namens zijn moeder te koop aangeboden:

15

Lambertus Beniers verhuist naar het dorp (zie Voormalig huis F1352) en het huis wordt gekocht door Johannes Slaats, geboren te Asten op 14-04-1846 als zoon van Johannes Slaats en Johanna Maria Stevens (zie Voormalig huis G837). Hij is als landbouwer op 21-01-1878 te Asten getrouwd met Maria Loomans, geboren te Asten op 17-09-1852 als dochter van Godefridus Loomans en Elisabeth van Bussel (zie Wolfsberg 62). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1890-1900 wonen zij in het verbouwde huis met kadasternummer C2286 en met huizingnummer D21:

16

Maria Loomans is op 15-07-1892 te Asten overleden en Johannes Slaats verkoopt zijn vee en landbouwgereedschappen in de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-12-1892:

17

Hij heeft daarna het beroep van molenaar, zoals bevestigd door nevenstaande advertentie in de krant de Zuid-Willemsvaart van 14-08-1907: 18

Johannes Slaats woont ook over de periode 1900-1910 en 1910-1920 met zijn gezin in het huis met werkplaats met achtereenvolgens huizingnummer D21 en D15:

19

Johannes Slaats komt uit de kerk bij zijn huis en is plotseling overleden, zoals gemeld in het Peelbelang van 05-02-1921:

19a

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-02-1921 staat zijn overlijdensadvertentie:

Johannes Slaats is op 04-02-1921 te Asten overleden en hieronder zijn bidprentje en het bidprentje van zijn echtgenote Maria Loomans:

20 21

Bij de erfdeling komt het huis toe aan zoon Godefridus Slaats, geboren te Asten op 09-09-1883. Hij is als graanhandelaar op 20-05-1930 getrouwd met Gordina Maria Verheijen, geboren op 03-01-1903 te Lierop als dochter van Johannes Verheijen en Johanna Maria Meulendijks. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer D23, ook bekend staand als Wolfsberg 25:

22

In 1930 wordt het huis eigendom van de firma 'Johannes Slaats en zonen' en ook over de periode 1930-1938 woont Godefridus Slaats met zijn gezin in het huis op de Wolfsberg 25:

23

In het Eindhovensch Dagblad van 30-07-1921 wordt Godefridus Slaats genoemd dat hij de buurt aan drinkwater helpt en in het dagblad voor Oost Brabant van 08-02-1945 zoekt de firma Johannes Slaats naar lonten om een dieselmotor de starten:

24 25

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 21-08-1937 de uitbreiding van de pakhuizen van de firma Johannes Slaats en zonen en in diezelfde krant van 06-10-1937 de geboorte van zoon Johannes:

26 27

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 07-09-1939 en van 19-04-1941 de geboortes van zonen Bonaventura en Martinus Slaats:

28 29

Op de website van de firma Slaats1 wordt gemeld dat Slaats Dierenvoeders B.V. is ontstaan uit een traditioneel molenaarsbedrijf, welke gestart is in 1900.

Gordina Maria Verheijen is op 11-10-1957 te Helmond overleden en Godefridus Slaats is te Helmond op 04-05-1969 overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

30 31

Het huis bestaat niet meer een heeft gelegen ten zuiden van het huidige Wolfsberg 35a.

Overzicht bewoners

Hoeve op Wolfsberg
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1640 Walteris Geven de Groot Asten ±1610 Walteris Geven de Groot Asten ±1610
1674 weduwe Walteris Geven de Groot ±1615 weduwe Walteris Geven de Groot ±1615
1692 Petrus Andriessen Asten ±1640 Petrus Andriessen Asten ±1640
1733 Andreas Peeters Driessen Asten 09-11-1680 Andreas Peeters Driessen Asten 09-11-1680
Wolfsberg huis 11
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Dries Peters Asten 09-11-1680 Dries Peters Asten 09-11-1680
1741 Dries Peters Asten 09-11-1680 Dries Peters Asten 09-11-1680
1746 Andries Peters Asten 09-11-1680 Andries Peters Asten 09-11-1680
1751 Andries Peters Asten 09-11-1680 Andries Peters Asten 09-11-1680
1756 Hendrik Tijs Haasen Asten ±1725 Hendrik Tijs Haasen Asten ±1725
1761 Hendrik Tijs Haasen Asten ±1725 Hendrik Tijs Haasen Asten ±1725
1766 Hendrik Tijs Haasen Asten ±1725 Hendrik Tijs Haasen Asten ±1725
1771 Hendrik Tijs Haasen Asten ±1725 Hendrik Tijs Haasen Asten ±1725
1776 Hendrik Tijs Haasen Asten ±1725 Hendrik Tijs Haasen Asten ±1725
1781 Hendrik Tijs Haasen Asten ±1725 Hendrik Tijs Haasen Asten ±1725
1798 weduwe en kinderen Mattijs Peter Haazen Asten 06-11-1756 weduwe en kinderen Mattijs Peter Haazen Vlierden 05-11-1761
1803 weduwe en kinderen Mattijs Peter Hasen Asten 06-11-1756 weduwe en kinderen Mattijs Peter Hasen Vlierden 05-11-1761
Kadasternummer C1318
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C1318 1832 Wilhelma van Tilborg Lierop 11-01-1766 weduwe Ceelen
Wolfsberg 25
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1807-1810 Wilhelmus Ceelen Asten 23-04-1761 Wilhelma van Tilborg Lierop 11-01-1766 03-01-1810
1810-1851 Wilhelma van Tilborg Lierop 11-01-1766 weduwe Ceelen 16-03-1851
1851-1855 Antonie Ceelen Asten 26-07-1806 met kinderen
1855-1859 Antonie Ceelen Asten 26-07-1806 Helena Martens Asten 03-03-1826
D15 1859-1869 Antonie Ceelen Asten 26-07-1806 Helena Martens Asten 03-03-1826
D19 1869-1876 Antonie Ceelen Asten 26-07-1806 Helena Martens Asten 03-03-1826 08-04-1876
D19 1876-1879 Lambert Beniers Asten 16-02-1843 Antonetta Basten Meijel 16-07-1852
D21 1879-1887 Lambert Beniers Asten 16-02-1843 Antonetta Basten Meijel 16-07-1852 naar dorp
D21 1887-1890 Johannes Slaats Asten 14-04-1846 Maria Loomans Asten 16-09-1852
D21 1890-1892 Johannes Slaats Asten 14-04-1846 Maria Loomans Asten 16-09-1852 15-07-1892
D21 1892-1900 Johannes Slaats Asten 14-04-1846 met kinderen
D21 1900-1910 Johannes Slaats Asten 14-04-1846 met kinderen
D15 1910-1920 Johannes Slaats Asten 14-04-1846 met kinderen 04-02-1921
D25 1920-1930 Godefridus Slaats Asten 09-09-1883 Gordina Verheijen Lierop 03-01-1903
25 1930-1938 Godefridus Slaats Asten 09-09-1883 Gordina Verheijen Lierop 03-01-1903

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 2 juni 2024, 10:35:05

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen