logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis C1319

Het onderstaande voorval speelt zich af in de Wolfsberg, waarbij Frans Lambert Selen een hoofdrol speelt. Het betreft vechtpartijen tussen de zonen van gegoede burgers en zonen van arme boeren en de bijbehorende rechtspraak. Frans Lambert Selen is zeer waarschijnlijk de bewoner van dit huis op de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 10-11-1632:
Frans Lambert Selen, 24 jaar, verklaart, onder eede, niet te weten wie hem, gisteren, 09-11-1632, heeft gequetst in zijn schouder, omdat het erg donker en hij zeer beschonken was. Hij heeft de quetsure gekregen tussen het woonhuis van Joost Philipkens en Geuaert Driessen, aan de Bergen. Maar verklaart niemand gezien, noch gekend, noch enige presumtie op iemand te hebben. Hij heeft wel horen spreken, maar door den dronck niemand aan de spraak herkend. Daarbij komt nog dat hij geheel alleen was. De verklaring is gedaan ten huize van de deponent in het bijzijn van Dirck Goortssen en Meester Adriaen Lintermans, schepenen en Laurens Volders secretaris.

Maria, dochter Willem Janssen van den Berge getrouwd met Wilbordt Janssen, 24 jaar, verklaart, dat zij, gisteren, 09-11-1632, is geweest in de Wolsberch, omtrent het huis van Tielen Dircx, om haar broer thuis te brengen, die bij Jan Dielis Smulders in een gezelschap had zitten drinken. Ze waren op weg naar huis, met Frans, haar broeder, haar moeder, Meriken de maeght van Willem Janssen van den Berge en Anthonis Peter Martens. Gekomen zijnde tussen de huizen van Joost Philipkens en Geuaert Driessen zijn hun gevolgd, Frans Lambert Selen en Jan Aert Laureynssen en zij dacht dat Frans Lamberts een spay in zijn handen had en welcke haer datelijck invadeerde met slaen en stoten zodat de rest van het gezelschap haar qualijck consten defenderen ende bevrijen van de furie ende gewelt van de invaseurs. Zij, deponente, werd met groot, fors geweld ter aarde geslagen en zij vreesde gekwetst te zijn. Ook Frans, haar broeder, werd ter aarde geslagen, niettegenstaande hij zich weerde met een schupke. Wie Frans Lamberts heeft gekwetst weet zij niet. Naschrift: op 05-03-1633 bevestigd zij deze verklaring.

Maria, dochter Jan Tijssen, 17 jaar, dienstmeid bij Willem Janssen van den Berge, verklaart en persisteert als vorige getuige.
Aleydis getrouwd met Willem Janssen van den Berge, 55 jaar, verklaart deels als voor, en nog dat zij werden gevolgd door drie personen, waarbij Frans Lamberts en Jan Aert Laureynssen, welke tegen elkaar zeiden: "Past op U messen". Zij, deponente, is er naar toe gelopen, zeggende: "Isser iet te schillingen, laet mij dat doen", en dat zij meteen een slag toegebracht kreeg en waarna ze Frans, haar zoon, met bloote messchen aanvielen en ter aarde sloegen. Zij dacht dat hij vermoord en doodgestoken zou worden, zonder te weten waarom, en heeft om hulp geroepen. Zij weet dat haar zoon een schupke bij zich had, maar niet wie die wonde toegebracht heeft aan Frans Lamberts. Naschrift: op 05-03-1633 verklaart zij hierbij te blijven.
Anthonis Peter Martens, 20 jaar, verklaart als voor en dat zij gevolgd werden door drie personen, waarvan hij er een, Jan Aert Laureynssen, kende en de andere twee niet, dit omdat het zeer donker was. Deze Jan zei tegen hem: "Anthonis ghaet ghij, wij moeyen U nyet". Dat zij op Frans invadeerde zonder enige woorden en dat zijn moeder begon te roepen: "Ghij vermoort mijnen soon", en dergelijke woorden. Frans had tot zijn defensie een schupke bij zich. Naschrift: op 05-03-1633 verklaart hij hierbij te blijven.
De schout, aanlegger contra Frans Lambert Selen, gevangene gedaagde. Betreft vaststelling procesdata. Marge: De gevangene, ongecluystert commende in extra-ordinario judicio heeft den schouteth den selve gevangen judicialiter affgevraegh off hij was versoeckende recht ofte genade. Diewelcke verclaerde nyet versoecken noch genaede noch recht, maer want den hals misbruyckt waer dat men den selven soude affhouden.
Asten Rechterlijk Archief 33-52; 11-02-1633:

De schout van Asten, aanlegger contra Frans Lamberts gevangene geassisteerd met Meester Mathijs van den Hove. Lambert Franssen stelt zich cautionaris en naast hem Art Laureynssen. Aanlegger is het hiermee oneens omdat deze borgen insuffisant, insolvent, ongegoeyt ende ongeërft sijn, egheen ten minste middelen hebbende om de gewijsde te voldoen, als wesende tochtenairs. Verweerder stelt dat die voorschreven Lambert en Aert volkomen meester zijn van hun goederen en in dit dorp geen tochtenaers zijn. De goederen die zij bezitten zijn hun in hun weduelijcke staet aangekomen en meer dan ƒ 5000,- waard. Aanlegger blijft het oneens en wil dat er een inventaris van hun bezittingen zal worden overlegd. Verweerder persisteert en brengt een en ander ter kennis van schepenen. Schepenen verklaren de borgen goed.
Gezien de aanklacht van aanlegger de dato 11-02-1633 tegen verweerder, zegt deze:
Hij heeft nooit enig geweld tegen de vrouw van wijlen Willem Janssen van den Berghe gebruikt. Veel minder nog, haar, of andere bij haar zijnde personen, met spaeden off waepenen geinvadeert te hebben of last bezorgd. Nog minder waarheid heeft het 3e artikel te weten dat verweerder twee zonen van Willem van den Berghe zou hebben gevolgd, in zijn hand hebbende een bloot messe off houte en een van hun gekwetst zou hebben aan zijn hoofd. Dit omdat de twee zonen van Willem, zoals iedereen weet, van zulk een nature zijn, dat niemand, al was hij tot thienen sterk en geassisteerd, deze zou durven aanpakken. Ook weten alle naburen in de Wolsberch, die het dikwijls gezien en gehoord hebben, dat die zonen diverse reysen met roers in de hand in de Wolsberch zijn komen roepen en de verweerder en andere komen vuyteysschen. Omdat niemand op straat was, zij waren gevlucht, anders zouden zij terstond zijn geinvadeert. Niemand van de joncheyt durfde op straat te komen, bevreesd om geslagen of gekwetst te worden.

Het is notoir, dat die twee zonen, omtrent drie maanden geleden, met stocken ende een roer in hun handt voerende, op een paard zittende, de verweerder en zijn vader, in het gaan naar huis, omtrent de kerk, met eenen raesende ende moorddaedighen gemoedt, sonder een woordt te sprecken hebben ter aarde geslagen en zeer zwaar gekwetst. Ja, bijna hadden vermoord, indien het hun niet was belet door andere goede mannen. De verweerder en zijn vader waren seer gequets ende roet van bloedt in een huis geholpen.
Uit een en ander blijkt wel, dat het geen waarheid kan bevatten, dat verweerder de twee voorschreven zonen zou hebben gevolgd en hen hebben willen invaderen. Ook is verweerder van een zodanige natuur en conditie, dat hij nooit enige twist of vechterij gezocht heeft. Hij heeft nooit iemand gekwetst of gebloelaet. Maar wel is hij driemaal gekwetst geworden door vervolginge ende wederlaeginge van personen, zonder deze iets misdaan of miszegd te hebben. Eenmaal is geweest zoals hiervoor verhaald, de andere twee keer zijn geweest in de Wolsberch, zonder de daders te kennen, maar het gemeyn volck weet dat het de zonen van voorschreven Willem waren. Met deze drie kwetsuren is verweerder acht maanden naar de Barbier geweest.
Het is daarom uniek dat aanlegger de onnozele verweerder ierst aen den dieffstock ende naer gevoelende datter defensie tegen comen soude inder dieffkelder geworpen heeft alsof hij een moordenaar of kerkrover was geweest. Komende tot het vierde artikel. Ook hier ontkend verweerder dat hij in september laatstlden ten huize van Jan Jelis, in het gezelschap gevallen zou zijn met bloote opstecker en een van de voorschreven zonen zou hebben gekwetst.
Maar het is zo, dat in die tijd de jongelui van de Wolsberch ten huize van Jan Jelis, minnelijk waren verzameld en dat de verweerder met Jan Joosten en Peeter Philipsen buiten 't huis mette karde spelende dat die twee zonen in het gezelschap zijn gevallen en terstond oproer hebben gemaakt. Verweerder is buiten het huis gebleven, totdat de zonen al waren gevlucht in de corencamer waar ze later ongemolesteerd zijn uitgegaan. De verweerder verklaart de conclusie van aanlegger niet ontvangbaar. Hij vraagt, wegens geleden schade, het ten onrechte in de scandaleusen dieffkelder gezeten hebben een schadevergoeding van ƒ 600,-.

Willem Janssen van den Berghe, schepen, 60 jaar, verklaart dat zijn kinderen met name Frans en Aert op 06-06-1632 zijn geinvadeert en vervolgt geweest in den avont door Frans Lamberts en Jan Aert Laureynssen. Hij verklaart verder, dat de volgende dag, Jan Aert Laureynssen bij hem is gekomen, zeggende, dat hij de avond te voren door zijn zoon was gekwetst aan zijn arm. Hij kwam vragen om meesterloon. Hij, deponent, heeft dit niet willen geven.
Artikel 4: Het kan niet verstaan worden dat verweerder ierst aen den dieffstock gespannen en daarna, zich onnozel voelende, zich wilde defenderen, hij in de diefkelder geworpen is. Dat alles zonder decreet van schepenen. Hij heeft daar een nacht en anderhalve dag door moeten brengen.
Marcelis Peter Jacobs, president en Jan Aerts, schepen, gelieven ter instantie van Frans Lamberts te getuigen. Of het waar is dat deze op den Aesddach laatstleden is geapprehendeert geweest door de schout of zijn dienaars en zonder enig decreet gespannen aan den diefstok. Dat ‘s maandags daarna verzocht is geworden om reloxatie onder cautie en dat dit verzoek door schepenen is verwezen tot jugement van rechtsgeleerden. Dat de schout, zonder enig verder decreet van U gevraagd te hebben, de voorschreven Frans naar het kasteel heeft gebracht en in de kerker geworpen. Dit ondanks dat er borgen zijn gesteld, die door U, schepenen, voor sufficient zijn verklaard. Of de schout, Frans, nog niet een nacht en anderhalve dag in de kelder opgesloten heeft gehouden. Totdat de vader van Frans en zijn raedt met U naar de schout zijn gegaan om te protesteren.
Naschrift: Verklaringen zullen worden afgelegd volgens de interragatorien hier voorgaande.
De schepenen van Asten getuigen dat de schout van Asten de persoon van Frans Lamberts, zonder enig decreet onzerzijds, gevangen heeft genomen op zekere feiten en enige tijd heeft gedetineert.
Te verhoren namens Frans Lamberts.

Philips Joosten: Of het niet waar is dat 6 juni laatstleden hij, deponent, samen met verweerder, is geweest in de straat op de Wolsberch en dat zij, op weg naar huis, elkaar in de arm of met de hand hebbende, omtrent zijn huis, langs de weg vonden staan Frans en Aert Willems van den Berghe en Lambert Willem Heckelairsoene. Na het passeren zijn deze hen meteen gevolgd en zonder hen iets te misdoen, hem en verweerder ter aarde geslagen, zonder dat verweerder eenich houdt, messe off waepene had, waarmee hij hen te voren had gedreigd. Dat de aanvallers de verweerder zeer zwaar hebben gekwetst. Ook of die verweerder, te voren, nog tweemaal, in de Wolsberch, gekwetst is geweest. Dat verweerder een jongeman is, ter goeder naam en faam en waarvan hij niet weet dat hij ooit iemand yet verdraghen, gequetst off eenighe lesie aangedaan zou hebben?
Getuige beaamt een en ander.
Cornelis Joosten, 35 jaar: Of hij in september laatstleden met verweerder en anderen is geweest ten huize van Jan Dielis Smulders om op het torffbier van Peter Anthonissen te drinken. Dat in den naeckende avont daarin zijn komen vallen Frans en Aert Willemssen en Lambert Willemssen den Heckelair welke direct oproerte maakten in het gezelschap. Verweerder was toen buitenshuis aan het kaarten. Dat daarna Frans en Aert in de corencaemer gevlucht zijnde, ongemolesteerd zijn weggegaan. Dat verweerder en de andere jongelui aan de andere kant zijn gaan staan zonder hen iets te misdoen?
Getuige beaamt een en ander.
Peeter Jan Jelis, 45 jaar: Of op tijd en plaats als voor Frans en Aert Willems van den Berghe zijn gekomen in zijn vaders huis en gevlucht in de corencaemer en daar weer uitgegaan zijn, zonder dat die verweerder en andere hen enige molestatie hebben aangedaan?
Getuige beaamt een en ander.
Jan Peeter Poelmans, 40 jaar: Of het niet waar is, dat wanneer het oproerte is geweest ten huize van Jan Jelis, dat hij, deponent, heeft gestaan, in den avond, samen met Thomas Thomassen en Jan Franssen op de Cruysstraete. Dat toen gekomen zijn Frans en Aert Willemssen met roers in de handt welke met gewelt lopende waren. Thomas is hen gevolgd tot het huis van hem, deponents broeder en heeft ook het klincken van de roers gehoord?
Getuige beaamt een en ander.
Thomas Tomassen, 27 jaar: Of het niet waar is, wanneer de oproer ten huize van Jan Jelis is geweest dat hij heeft gezien dat Frans of Aert Willemssen het roer op hem hebben getrocken ende het vier opde panne sien vonckeren, sonder dat bij allen geluck tselven roer nochtans was affgaende?
Getuige beaamt een en ander.
Marie, dochter Lijsken Deynen, 20 jaar: Of het waar is en zij heeft gezien en gehoord, dat nu, drie maanden geleden, omtrent haar huis zijn gevonden, Lambert Franssen en zijn zoon, zeer gekwetst en doende om de voorschreven Frans Lamberts in een huis te trekken. Off sij deponente nyet en heeft gesien, ontrent het huys van Cort Jan, knyelende op sijn een knye ende hebbende een roer in sijn handt Aert Willems van den Berghe, sprekende tegen Frans: "Ick sal Ulieden nu wel hebben". Waarop zij, deponente, dit ziende, heeft geroepen: "En wilt hem niet verwonden". Alzo Frans alsnog ontslagen zijnde is Aert, van de andere kant van het huis komen lopen en wederom met het roer dreigend te schieten?
Getuige beaamt een en ander.
Jenneke, vrouw van Jan Lambrechts, 26 jaar: Of het niet waar is dat drie maanden geleden zij is gekomen bij het huis van Cort Jan, waar groot oproer was en dat zij heeft gezien dat Frans Willem van den Berghe, op een podt sittende ende een haudt of roer voerende Lambert Franssen twee reysen te neer heeft geslagen en hem zwaar heeft gekwetst. En dat zij, deponente, heeft geroepen: "Ghij, tzuyker ende vermoordt den ouden man nyet". Zoals ook veel andere mensen moort waren roepende.
Lambert en zijn zoon Frans zijn, zeer zwaar gekwetst, blijven liggen ten huize van Cort Jan?
Getuige beaamt een en ander.

Hieronder een overzicht van de betrokken personen met gegevens en hun rol bij de gebeurtenissen:

Naam Relatie, rol of functie Geboortedatum Toenmalig adres
Frans Lamberts Selen gedaagde Asten ±1608 Wolfsberg huis 10
Lambert Franssen vader gedaagde Asten ±1580 Wolfsberg huis 10
Jan Aert Laureynssen mede verdachte
Art Laureuynssen vader mede verdachte
Dirck Goortsen schepen
Adriaen Lintermans schepen ±1600
Laurens Volders secretaris ±1600 Koningsplein huis 27
Mathijs van de Hove advocaat ±1570
Willem Janse vd Berghe schepen ±1572
Aleydis vrouw van Willem ±1577
Maria Willemsen dochter van Willem Asten ±1608
Frans Willemsen zoon van Willem Asten ±1606
Aert Willemsen zoon van Willem Asten ±1604
Maria Jan Tijssen dienstmeid bij Willem Asten ±1615
Anthonis Peter Martens vriend van Willemsen Asten ±1612
Lambert Heckelair vriend van Willemsen Asten ±1606
Jan Dielis Smulders caféhouder Wolfsberg
Joost Philipkens bewoner Wolfsberg Wolfsberg huis 19
Geuaert Driessen bewoner Wolfsberg Wolfsberg huis 11
Glaudius Ideleth schout Dilbeek ±1570
Marcelis Peter Jacobs president schepen
Jan Aerts schepen
Philips Joosten getuige
Cornelis Joosten getuige Asten ±1597
Peter Jan Jelis getuige Asten ±1587
Jan Peter Poelmans getuige Asten ±1592
Thomas Tomassen getuige Asten ±1605
Maria dochter Lijske Deynen Asten ±1612
Jenneke vrouw Jan Lambrechts Asten ±1606
Cort Jan bewoner dorp

Frans Lambert Selen is geboren te Asten rond 1608 als zoon van Lambertus Fransen. Hij is rond 1637 getrouwd met Maria Thomas. Na haar overlijden te Asten rond 1645 is Frans Lambert Selen rond 1646 hertrouwd met Anna. Hieronder de gezinnen van Frans Lambert Selen met Maria Thomas en met Anna:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Asten 26-12-1638
2 Lambertus Asten 03-01-1643 Asten 23-04-1679
Henrica Cornelisse
Asten 17-11-1714
3 Maria* Asten 18-03-1647 Asten 01-12-1674
Gerardus Claessen
4 Johanna* Asten 10-02-1649 Asten 13-11-1678
Leonardus Bernaerts
5 Ida* Asten 12-07-1651

* kinderen uit het tweede huwelijk

In het rechterlijk archief wordt Frans Lambert Selen nog genoemd bij een transactie:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 117; 20-11-1652:
Frans Lambert Selen verkoopt aan Dries Tomas, zijn zwager land op den Dungen in de Wolsberch naast de drijstraat 28 roede. Belast met 2½ stuiver per jaar cijns aan de Heer van Asten; ƒ 1,- per jaar aan de Kerk van Asten.

Frans Lamberts wordt het laatst in de archieven genoemd in 1662 en is vermoedelijk rond 1670 te Asten overleden.

Zoon Lambertus Fransen is geboren te Asten op 03-01-1643 en op 23-04-1679 te Asten getrouwd met Henrica Cornelissen, geboren op 05-02-1649 te Asten als dochter van Cornelis Delis van Bussel en Catharina:

1679 Aprilis 9; contraxerunt sponsalia Lambertus Fransen et Henrica Cornelissen; testes Theodorus Driessens et Margaretha Joosten.

9 april 1679; ondertrouwcontract tussen Lambertus Fransen en Henrica Cornelissen; getuigen Theodorus Driessens en Margaretha Joosten.

Contraxerunt matrimonio Lambertus Fransen et Henrica Cornelissen; testes Dierijck Driessen et Geerit Jansen.

Huwelijkscontract tussen Lambertus Fransen en Henrica Cornelissen; getuigen Dierijck Driessen en Geerit Jansen.

01

Het gezin van Lambertus Fransen en Henrica Cornelisse:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Franciscus Asten 28-07-1679 Asten 16-05-1700
Johanna Martens
Asten 05-04-1748 zie Voormalig huis C803
2 Cornelis Asten 28-08-1682 Asten 05-02-1713
Aldegonda Thomas Hoefnagels
Asten 23-11-1741 zie ook Voormalig huis E1038
3 Anna Asten 27-02-1688 Kind Asten ±1688
4 Catharina Asten 26-01-1692 Ongehuwd Asten 27-12-1732

Lambertus Fransen koop een stuk land aan:

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 32 verso; 28-08-1697:
De regeerders van Asten verkopen de geabbandonneerde goederen van Michiel Huybert Coolen aan Aert Goorts en Lambert Fransen land leegliggend in de Langhstraet naast de kinderen van Antonis Bastiaens 3 lopense 48 roede. Koopsom ƒ 11,-.

Lambertus Fransen en zijn zoon Franciscus Lamberts vragen een paspoort aan voor de handel in pruiken:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 134; 15-01-1703:
Paspoort voor Lammert Fransen en Frans Lamberts, vader en zoon, ende contribueren ende betaelen in dese heerlijckheyt contributien, soo aent Gemeene Landt alsmede aen Vranckrijck ende Hispangien. Zij zijn zich generende int coopen ende vercoopen van paruycken ofte calothayeren. Verzoeke om hen te laten passeren en repasseren.

Lambertus Fransen koopt een stuk groes dat echter een jaar later wordt vernadert door een familielid van de verkopers:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 43 verso; 17-04-1708:
Aelbert Jansen, te Berchem, getrouwd met Eyke Joost Jelis van Heughten, Leendert Jansen van Heughten getrouwd met Frenske Joost Jelis van Heughten. Zij verkopen aan Lammert Fransen groes de Haseldonck 3½ lopense. Verponding ƒ 2-2-0 per jaar. Koopsom ƒ 240,-.

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 80 verso; 09-04-1709:
Willem Lomans is nader in den bloede aan Aelbert Jansen dan Lammert Franssen zodat de voorgaande koop door hem wordt overgenomen. Koopsom ƒ 240,-.

Lambert Fransen en vele anderen spannen een kort geding aan tegen Maria Bunnens, de weduwe van Peter Schenaerts

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 98; 27-02-1711:
Eyken, weduwe Peeter Aert Lensen, Lambert Franssen, Antony Canters, de leegliggende panden van Philips Thomas, Hendrick Wilbordts, Aert Jan Wolfs, Jan Janssen van Helmont, Aert Driessen getrouwd met Alet, de zuster van Jan van Helmont als ingebodenen en gedaagden. Zij voelen zich ten hooghsten gecedeert ende beswaert over een vonnis dat schepenen van 's Hertogenbosch, op 14 januarij 1711, hebben gewezen ten voordele van Maria Bunnens, weduwe Meester Peeter Schenaerts, in leven advocaat, te Eyndhoven, als eiseres. Dit vonnis is eerst, op 23 februarij 1711, aan hen geinsinueert. Oversulcx sijnde voorschreven comparanten als geïntresseerdens qualitate quo verclaerden van de gemelten erwneuse en nulle vonnisse soo sij seyden te appelleren ofte provoceren tot hoogsten richter omme bij den selven te versoecken en te imploreren soodanige remedie en benefetien van rechten als de natuyr van saecke sal sijn vereysschende ende de comparanten sullen oordelen dienstigh te wesen, sullende aldaer haer lesier en gravamina proponeren ende saecke vervolgen als naer rechten consenterende. Ondertekend werd door Aert Driessen, Jan Bosmans, Jan van Hellemont, Geerit Aerts, Bernaert Reynders mede voor Anneke Janssen, zijn vrouws zuster, Jelis Hendrickx mede voor Josina, zijn moeder. Allen als erven van Jan Janssen van Helmont alias als erven van Jan Hendricx van Helmont. Eyke, weduwe Geerit Janssen, dochter Peeter Aert Lenssen, Joost Philipsen voor zijn moeder de weduwe Philips Thomas, Cornelis Lamberts voor zijn vader Lambert Fransen, Aelken, weduwe Hendrick Wilbers Vervordeldonck, Peter Jansen als erfgenaam van Wilbordt Janssen, Antony Canters, Josina Hofnagels.

Lambertus Fransen is op 17-11-1714 te Asten overleden en Henrica Cornelisse 10-01-1725 te Asten overleden.

Zoon Cornelis Lammers is geboren te Asten op 28-08-1682 en op 05-02-1713 te Asten getrouwd met Aldegonda Hoefnagels, geboren te Asten op 19-03-1682 als dochter van Thomas Janssen Hoefnaegels en Anna Pauwels Verschueren (zie Voormalig huis E1038):

02

Het gezin van Cornelis Lammers en Aldegonda Hoefnagels:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henrica Asten 03-03-1715 Kind Asten ±1715
2 Anna Asten 28-08-1719 Kind Asten ±1719
3 Anna Gertrudis Asten 07-10-1720 Asten 12-02-1747
Paulus Peter van Bussel
Asten 19-06-1779 zie ook Wolfsberg 50
4 Lambertus Asten 22-09-1723 Asten 19-05-1748
Anna Maria Mathijs Slaets
Asten 08-07-1798 zie Voormalig huis E856

Bij de verpondingen van 1713 en bij de hoofdgeldlijst van 1715 staat Cornelis Lammers als eigenaar en bewoner van het huis:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 59:
Cornelis Lammers. ƒ 2-11-4.
21-09-1736 van Thomas Hoefnagels.
Van Catleijn Lamberts.
Van sijn vader folio 130 verso.

Hoofdgeld 18-03-1715:
Wolfsberg: Cornelis Lamerts, Gonde de vrouw 2.

In 1728 verdelen de kinderen de erfenis waarbij het huis grotendeels in handen komt van Cornelis Lammers, die er ook al woont:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 133; 27-10-1728:
Frans, Cornelis en Katalijn Lammers verdelen de nagelaten goederen van hun ouders gelegen aan de Wolfsbergh.
1e lot krijgt Frans het klein huiske en de hof zoals het wordt gebruikt door zijn zuster Katalijn; groes het Broeckvelt; land den Vockelman; land den Iserenman; de half turfvelden, uitgenomen, het verloorden Broot. Belast met 4 gulden 10 stuiver per jaar geestelijke pacht, te 's Hertogenbosch; 1⁄3e van 1½ vat rogge per jaar aan Juffrouw Schinnaerts; 1⁄3e van 5 stuiver per jaar aan de Kerk van Asten.
2e lot krijgt Cornelis den heert en de schuur van het oude huis en de halve schop, half aangelag en halve hof; groes het Eeusel; land de Reyen; land den Bruystenman; de helft van de turfvelden, uitgenomen, het verlooren Broot. Belast met 4 gulden 10 stuiver per jaar geestelijke pacht, te
's Hertogenbosch; 1⁄3e van 1½ vat rogge per jaar aan Juffrouw Schinnaerts; 1⁄3e van 5 stuiver per jaar aan de Kerk van Asten.
3e lot krijgt Katalijn de gehele koestal en een gebont van het oude huis met de halve schop, half aangelag en halve hof; groes den Roetert in het Lindert; land het Ven; turfveld het verlooren Broodt. Belast met: ½ duyt per jaar cijns aan de Heer van Asten; 1⁄3e deel van 4 gulden 10 stuiver per jaar geestelijke pacht, te 's Hertogenbosch; 1⁄3e deel van 5 stuiver per jaar aan de Kerk van Asten; 1⁄3e deel van 1½ vat rogge per jaar aan Juffrouw Schinnaerts.

Zus Catharina Lammers heeft bij Michiel van de Cruys een obligatie uitstaan en Cornelis Lammers neemt die na haar overlijden op zich:

Asten Rechterlijk Archief 148 29-03-1731
Catarina Lamberts is schuldig aan Michiel van de Cruys ƒ 100,- à 4%. Marge: Op 18-02-1733 neemt Cornelis Lambers deze obligatie tot zijne laste.

Als zus Catharina Lammers ziek wordt benoemt zij in haar testament Michiel van de Cruys als erfgenaam en wil dat haar broers van hem een patacon, waarde 48 stuivers, krijgen:

Asten Rechterlijk Archief 148; 04-04-1731:
Catalijn Lammers, aan de Wolfsbergh, ziek, testeert. Michiel van de Cruys, president, wordt haar enige en universele erfgenaam en dat uyt sonderlijcke genegentheyt, soo sij tot hem is hebbende. Hij zal, na haar dood, aan Frans en Cornelis, haar broeders elk een patacon uitkeren en waarmee zij uit de erfenis zullen gaan.

Cornelis Lammers is armmeester en heeft een schuld bij de chirurgijn:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 275 verso; 05-05-1732:
Joseph Vervordeldonck en Cornelis Lamberts, armmeesters van Asten, verklaren ter instantie van de regenten van Asten dat zij ter voldoening van een som van ƒ 50,- in hun rekening de dato 08-06-1729 voor uitgaven hebben gebracht wegens de specificatie van Hendrick Halversmit, chirurgijn, alhier, over leverantie van medicijnen aan arme personen, in 1727, gedaan. Er is een accoord gemaakt op de ƒ 46,20 die tot nu toe betaald zijn. Zij verklaren verder dat zij hebben gezien de specificatie van Halbersmit terzake van salaris verdiend aan Vester Michiels, Cornelis Beckers, het kind van Jan Joosten, het zoontje van Jan Hoeffnagels ter somme van ƒ 45,50.

Cornelis Lammers moet voor zijn schoonfamilie een roggepacht betalen:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 27 verso; 19-01-1733:
Willem Jan Loomans nomen uxoris, Cornelis Lambers nomen uxoris, Peter Antoni Voermans als momboir van de onmondige kinderen van wijlen Paulus Hoefnagels, Eymert Goossens namens de onmondige kinderen van wijlen Hendrik Hoefnagels, te Lieszel. Zij onderstaan met de verkoop die Petrus van Hoogerlinden, deurwaarder, op heden, bij executie, namens de Kempenaar, rentmeester der Geestelijke Goederen, zou doen van de vaste goederen die wijlen Jan Hoefnagels heeft bezeten. Om daaraan te verhalen een roggepacht van 1⁄3e deel van 22 kannen rogge per jaar uit een meerdere pacht van 11 vat rogge per jaar. Zij zeggen toe binnen vier weken na de dato het voorschreven 1⁄3e deel van 22 kannen te zullen betalen ofwel een schuldige te zullen opgeven die deze pacht binnen die tijd betalen zal. Zij zullen ook de voornoemde deurwaarder, bij moderatie, ƒ 25,- betalen voor de executiekosten. Nog moeten de kosten van drost en schepenen terzake van deze verkoop gedaan, zijnde vacatie, verteer en het opmaken van deze acte betaald worden.

Als zus Catharina Lammers overlijdt, wordt een taxatie van haar goederen gedaan:

Asten Rechterlijk Archief 162a; 16-02-1733:
Taxatie van de onroerende goederen van Catalijn Lammers overleden 27-12-1732. Cornelis Lammers heeft de verklaring afgelegd. Waarde van:
De koeienstal van het oude huis met de halve schop, aangelag en hof ƒ 30,-
Groes de Roetert int Lindert 1 lopense 3 copse ƒ 25,-
Land het Venn 2 lopense ƒ 20,-
Totaal ƒ 75,-
20e penning is ƒ 3-15-0.

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1741 staat het huis op naam van Cornelis Lammers. Hij woont zelfs elders op de Wolfsberg (zie Voormalig huis E1038) en verhuurt dit huis derden:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 130 verso:
Cornelis Lamberts.
Huijs, hoff en aangelagh 1 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 10 Wolfsberg Bewoners nummer 10 Wolfsberg
1736 Cornelis Lamberts Huijbert Abrahams
1741 Cornelis Lamberts kinderen Huijbert Abrahams

De bewoner is Huijbert Abrahams, geboren Asten op 01-05-1662 als zoon van Abraham Jan Michiels en Sijken (Lucia) Huybert Diepenbeekx (zie Voormalig huis G154). Hij is op 19-11-1684 te Someren getrouwd met Anna Maria Antonius van Boshuyzen, geboren rond 1660 als dochter van Antoni van Boshuijsen en Maijcken Dieltiens. Anna Maria Antonius van Boshuyzen is op 02-01-1710 te Asten overleden en ondertekende kort daarvoor haar testament:

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 59 verso; 11-07-1710:
Compareerde voor ons, Philips van Heusden, Hendrick Tho poel en Simon IJsbouts, schepenen, Joost Roefs en Frans van de Cruys, ook schepenen, welke verzocht zijn ter instantie van Peeter van der Lith, secretaris, te getuigen. Zij verklaren dat zij, op 20-12-1709, ten tijde dat Huybert Abrahams en Anna Maria van Boshuysen hun testament maakten, als schepenen hebben laten passeren dat Anna Maria van Boshuysen, sieck te bedde was liggende van seer quade sieckte, soodanigh dat de gebuyren in desselfs huysinge schouwden te comen, dat sij oock verlegen waren daer binnen te gaen. Dogh dat amptshalve verplicht sulcx niet hebben daervan oft willen weigeren. Dat voorsijde Anna Maria van Boshuysen haer mutueel testament in den prothocolle alhier geschreven haer voorgelesen wordende sij met vollen verstande verklaerden sulcx haer willete wesen, dat sij oock verclaerende niet te connen schrijven, hetselve haer testament ten prothocollen met een cruysken met volcomen kennisse eygenhandig heeft onderteeckent door de penne met enck haer ter hande gegeven sonder dat sij gesien hebben dat de secretaris haere hant soude getrocken hebben, ofte door haere handt dit cruysteecken gestelt hebben. 

Na haar overlijden is Huijbert Abrahams op 02-03-1710 te Asten hertrouwd met Anna Mathyssen Walravens, geboren op 15-06-1681 te Asten als dochter van Mathias Jansen en Henrica:

03

De gezinnen van Huijbert Abrahams met Anna Maria Antonius van Boshuyzen en met Anna Mathyssen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonius Asten 06-04-1687 Kind Asten ±1687
2 Henrica* Asten 01-06-1714 Ongehuwd Asten 17-11-1741
3 Lucia* Asten 06-04-1716 Ongehuwd Asten 15-04-1773 **
4 Abraham* Asten 23-10-1717
5 Aldegondis* Asten 02-08-1724 Ongehuwd ***

* kinderen uit het tweede huwelijk
** is op 16-04-1744 bevallen van een onechte dochter Anna Maria met Casparus Heugs
*** is in juli 1747 bevallen van een onechte dochter Josepha met Johannes Vervoordeldonck

Anna Mathyssen Walravens is rond 1725 te Asten overleden en Huybert Abrahams woonde tot 1734 op het Bergsland in het dorp, echter door schulden ziet hij zich genoodzaakt om elders de kost te verdienen en belandt zo op de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 80; 22-10-1734:
Paspoort voor Huybert Abrahams, wiens goederen op 11 october laatstleden ten behoeve van achterstallige lasten publiek "gedistraheert" zijn, is van intentie om elders voor hem en zijn vier kinderen op een degelijke manier de kost te winnen. Schepenen van Asten verzoeken om hem te houden voor een eerlijk man en hem, waar mogelijk bijstand en assistentie te verlenen.

Huybert Abrahams is op 06-01-1737 te Asten overleden en zijn kinderen wonen nog enige tijd in het huis.

Cornelis Lammers verhuurt een ander huis of een deel van het huis aan derden:

Jaar Eigenaar nummer 10b Wolfsberg Bewoners nummer 10b Wolfsberg
1741 Cornelis Lamberts Jan Marcelis

Cornelis Lammers is op 23-11-1741 te Asten overleden en zijn broer Franciscus Lammers heeft een schuld aan de armen van Asten en die schuld wordt door weduwe Aldegonda Hoefnagels aan de armen geschonken:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 109; 10-08-1742:
Frans Lambers, te Voordeldonk, is schuldig aan den Armen van Asten ƒ 333,- à 3½%. De ƒ 330,- is geschonken door wijlen Cornelis Lambers, nu zijn weduwe, aan den Armen van Asten.

Bij de verpondingen van 1742 en 1754 en in het huizenquohier over de periode 1746-1761 staan de beide huizen, vanaf 1756 zijn de huizen samengevoegd, op naam van de weduwe Cornelis Lammers. Zij verhuurt het aan derden, waarbij schoonzoon Paulus van Bussel meestentijds bewoner is:

Verpondingen 1742 XIVd-62 folio 302:
Alegonda Hoefnagels, weduwe van Cornelis Lamberts en Lambert en Geertruij de kinderen bij versterff 1746.
Huijs, hoff en aangelag 1 lopense.

Verpondingen 1754 XIV-63 folio 189:
Alegonda Hoefnagels, weduwe van Cornelis Lamberts en Lambert en Geertruij de kinderen.
Nummer 10 huijs, hoff en aangelag 1 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 10 Wolfsberg Bewoners nummer 10 Wolfsberg
1746 weduwe Cornelis Lambers Jan Joost Kuijpers
1751 weduwe Cornelis Lambers Paulus van Bussel
1756 weduwe Cornelis Lambers weduwe Marten van Bussel
1761 weduwe Cornelis Lambers Paulus van Bussel

Verpondingen 1742 XIVd-62 folio 293 verso:
De weduwe Hendrik Tomas Hoefnagels tot Lieszel.
Het nieuwe huijs daar Cornelis Lamberts inwoont met de camer, gront en aangelag 1½ lopense.

Jaar Eigenaar nummer 10b Wolfsberg Bewoners nummer 10b Wolfsberg
1746 weduwe Cornelis Lambers Jan Marcelis
1751 weduwe Cornelis Lambers Paulus van Bussel
1756 is een huijs zaame met nummer 10 weduwe Marten van Bussel

Aldegonda Hoefnagels is op 28-12-1762 te Asten overleden.

In het huizenquohier over de periode 1766-1771 staat het huis eerst nog onverdeeld op naam van Lambert Cornelis en Paulus Peters van Bussel en wordt door Paulus Peters van Bussel bewoond:

Jaar Eigenaar nummer 10 Wolfsberg Bewoners nummer 10 Wolfsberg
1766 Lambert Cornelis en Paulus van Bussel Paulus van Bussel
1771 Lambert Cornelis en Paulus van Bussel Paulus van Bussel

In 1772 delen haar kinderen de goederen, waarbij dit huis in handen komt van schoonzoon Paulus Peters van Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 166; 25-08-1772:
Lambert Cornelis en Paulus van Bussel getrouwd met Geertruy Cornelissen. Kinderen en erven van Cornelis Lambers en Allegonda Hoefnagels, beiden overleden, gewoond hebbende in de Wolfsberg.
Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Lambert Cornelis het nieuw huis met de camer, stal en schop, hof en aangelag met daaraan een akker 2 lopense 1 copse; land den Eyck 2 lopense; land den Bruystenman 1½ lopense; de helft van den Bies- of Heesacker 2 lopense; groes het Venneke 1 lopense; de helft van de Snijerskamp 1 lopense; groes het Weyvelt 2 lopense. Belast met ƒ 3,- per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar; 2⁄3e deel van 5 stuiver per jaar aan de Kerk van Asten. Verponding ƒ 6-02-6 per jaar. Bede ƒ 1-17-4 per jaar.
2e lot krijgt Paulus van Bussel huis, schuur, stal, hof en aangelag 1 lopense, ene zijde Hendrik Haasen, andere zijde Nicolaas Voermans, ene en andere einde de straat; de helft van den Bies- of Heesacker 2 lopense; land het Ven 2 lopense; land de Snijerskamp 1½ lopense; land de Reyen 43 roeden; de helft van het aangelag van het andere huis zijnde land en groes 2 lopense 1 copse; groes Jan Bosmansvelt 3 lopense; de helft van een groesveld de Snijerskamp 1 lopense; groes het Eeuselke 1 lopense; een wortelveltje 1 copse. Belast met ƒ 1-10-0 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar; 1⁄3e deel van 5 stuiver per jaar aan de Kerk van Asten; 2 duiten per jaar aan de Heren van Asten. Verponding ƒ 6-02-0 per jaar. Bede ƒ 1-17-4 per jaar.

Dochter Anna Gertrudis Cornelissen Lammers is geboren te Asten op 07-10-1720 en op 12-02-1747 te Asten getrouwd met Paulus Peters van Bussel, geboren te Asten op 29-12-1723 als zoon van Peeter Fransen van Bussel en Theodora Paulus Claessen (zie Busselseweg 5):

04

Het gezin van Anna Gertrudis Cornelissen Lammers en Paulus Peters van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henrica Asten 20-02-1749 Kind Asten 14-03-1749
2 Cornelius Asten 20-02-1749 Asten 13-01-1782
Catharina Hendriks van de Goor
Asten 05-04-1815 zie Voormalig huis C1333
3 Maria Asten 23-07-1750 Asten 02-02-1777
Johannes Pauli Verkuylen
Asten 19-09-1783 zie Wolfsberg 50
4 Henrica Asten 21-06-1754 Asten 19-11-1780
Antonius Hendrik van de Goor
Asten 08-03-1807 zie ook Wolfsberg 50
5 Johanna Asten 26-10-1756 Asten 19-11-1780
Johannes Christiaan Cardinaal
Asten 04-11-1791
Arnoldus Johannes Meulendijk
Asten 15-11-1808 zie Wolfsberg 50

In de bewoningslijst van het huis is het huis in eigendom en bewoning van Paulus Peters van Bussel:

Jaar Eigenaar nummer 10 Wolfsberg Bewoners nummer 10 Wolfsberg
1776 Paulus van Bussel Paulus van Bussel
1781 Paulus van Bussel Paulus van Bussel

Paulus Peters van Bussel is ook nog armmeester geweest:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 57; 01-06-1779:
Gerrit Brunas en Paulus van Bussel zijn voor de tijd van drie jaar aangesteld als armmeesters.

Anna Gertrudis Cornelissen Lammers is op 19-06-1779 te Asten overleden en Paulus Peters van Bussel is op 09-03-1791 te Asten overleden. Daarna wordt de erfenis verdeeld en komt het huis in handen van Antonius Hendriks van de Goor, getrouwd met Henrica Paulus van Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 98 verso; 02-04-1792:
Cornelis van Bussel, Antony van de Goor getrouwd met Hendrien van Bussel, Lambert Cornelis als voogd over het minderjarige kind, Christiaan, van wijlen Jan Cardinaal en mede ten deze, Arnoldus Meulendijk getrouwd met Johanna van Bussel alsmede Jan Peeter van Bussel en Antony Verkuylen als wettige voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Verkuylen en Maria van Bussel, beiden overleden. Allen kinderen en kindskinderen van wijlen Paulus Peters van Bussel en Geertruy Lammers. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Cornelis land den Heesakker 2 lopense; de helft van de Venakker geheel 2 lopense; land / groes 1 lopense van het aangelag van Lambert geheel 2½ lopense; de helft van een groesveld Jan Bosmansvelt geheel 3 lopense; land een Wortelveltje ¼ lopense; 1⁄3e deel in een wei- of hooiveld geheel 4 lopense,
2e lot krijgt Antony van de Goor huis, schuur, stal, hof en aangelag in de Wolfsberg 1 lopense; land Anneke Huybersvenneke 1 lopense; land de Venakker 3 lopense; groes de Meulenschouw 1 lopense; 1⁄3e deel in een groesveld het Weyvelt geheel 4 lopense; land / groes 1¼ lopense van het aangelag van Lambert geheel 2¼ lopense; de helft van een groesveld den Brand geheel 2½ lopense.
3e lot krijgt Christina, dochter Jan Cardinaal de helft in een huis, hof en aangelag in de Wolfsberg geheel 4 lopense, ene zijde Willem Celen, andere zijde de straat; de helft van een akker geheel 1½ lopense; de helft van de Venakker geheel 2 lopense; de helft van een groesveld Jan Bosmansvelt geheel 3 lopense; land den Appert 1½ lopense; land den Koolakker 3 copse; 1⁄3e deel in het Weyvelt geheel 4 lopense. Belast met de helft van ƒ 1-10-0 per jaar aan de Kempenaar, te 's Hertogenbosch; de helft van ƒ 0-05-0 per jaar aan het Huis van Asten.
4e lot krijgen Paulus en Gerrit kinderen Jan Verkuylen de helft in huis, hof en aangelag in de Wolfsberg 1 lopense, ene zijde Willem Celen, andere zijde de straat; de helft in een akker geheel 1½ lopense; land den Coolenakker 1½ lopense; de helft van een groesveld den Brandt geheel 2 lopense; land den Snijerskamp ½ lopense; land de Reyen 43 roeden; land in de Loverbosch 2 lopense; groes de Snijerskamp 1 lopense; groes het Eeuselke 1 lopense. Belast met de helft van
ƒ 1-10-0 per jaar aan de Kempenaar, te 's Hertogenbosch; de helft van ƒ 0-05-0 per jaar aan de Heer van Asten.

Dochter Henrica Pauli van Bussel is geboren te Asten op 21-06-1754 en op 19-11-1780 te Asten getrouwd met Antonius Hendriks van de Goor, geboren te Mierlo op 17-10-1752 als zoon van Henricus van de Goor en Anna Maria Bakers (zie Voormalig huis C1333):

05

Voor zover bekend zijn er geen kinderen uit dit huwelijk geboren en Antonius Hendrik van de Goor koopt nog land in de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 25 verso; 05-06-1797:
Pieter Hoppenbrouwers getrouwd met Jenneke Voermans, te Eyndhoven, verkoopt aan Antony van de Goor land de Wolfsberg naast weduwe Francis Kerkers 27 roede. Koopsom ƒ 38,-.

Als Antonius Hendrik van de Goor ziek wordt, maakt hij samen met zijn vrouw een testament op:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 90 verso; 04-10-1798:
Antony van de Goor, ziek en Hendrina Paulus van Bussel, zijn vrouw, testeren. Alle voorgaande contracten vervallen. Alles aan de langstlevende van hen beide. Na overlijden van de langstlevende van hen beide zal het dan overblijvende kunnen worden gedeeld tussen de naaste vrienden van beide zijden.

In het huizenquohier over de periode 1798-1803 staat het huis op naam van Antonius Hendrik van de Goor en wordt het huis ook door hem bewoond:

Jaar Eigenaar nummer 10 Wolfsberg Bewoners nummer 10 Wolfsberg
1798 Antonij van de Goor Antonij van de Goor
1803 Antonij van de Goor Antonij van de Goor

Antonius Hendrik van de Goor verkoopt een stuk land:
Asten Rechterlijk Archief 106 folio 30 verso; 27-11-1804:
Antony van de Goor verkoopt aan Dirk Leenen land de Wolsberg 1½ lopense. Koopsom ƒ 136,-.

Henrica Pauli van Bussel is op 08-03-1807 te Asten overleden en Antonius Hendrik van de Goor laat de erfgoederen taxeren:

Asten Rechterlijk Archief 165; 20-05-1807:
Taxatie van de onroerende goederen van wijlen Hendrina van Bussel, dit op verzoek van Antony van de Goor. Waarde van:
Huis en erve in de Wolfsberg nummer 279 ƒ 150,-
Groes het Weyvelt ƒ 15,-
Land Bergakker ƒ 30,-
Land het Ven ƒ 70,-
Land Anneke Huybersvenneke ƒ 30,-
Groes Meuleschouw ƒ 25,-
Groes den Brand ƒ 20,-
Groes ƒ 60,-
Land / groes den Berg ƒ 25,-
Totaal ƒ 425,-.

Antonius Hendrik van de Goor verkoopt een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 107 folio 35 verso; 30-07-1807:
Anthony van de Goor verkoopt aan Arnoldus Peter Hendriks land / groes den Berg 27 roede. Koopsom ƒ 60,-.

Antonius Hendrik van de Goor is op 22-11-1807 te Asten hertrouwd met Maria Hendrik van Bussel, geboren te Asten op 18-06-1757 als dochter van Henricus Joannes van Bussel en Catharina Egidi van Helmont en weduwe van Mathijs Jansen van de Moosdijk. Ook dit huwelijk kende geen nakomelingen.

Antonius Hendrik van de Goor en Maria Hendrik van Bussel maken hun testament op:

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 97; 17-05-1808:
Anthony van de Goor en Maria Hendrik van Bussel, zijn vrouw, testeren. Alle voorgaande testamenten vervallen. Alles aan de langstlevende van hen beiden. De waarde der nalatenschap is niet meer dan ƒ 900,-.

Antonius Hendrik van de Goor is op 14-06-1809 te Asten overleden en daarna worden de goederen in twee archiefstukken verdeeld, waarbij dit huis wordt toebedeeld aan de weduwe van Antonius Hendrik van de Goor, Maria Hendrik van Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 132a; 30-05-1809:
Paulus Verkuylen, Cornelis van Bussel en Antony van de Goor, als voogden over de kinderen van wijlen Arnoldus Meulendijk man van Johanna Paulus van Bussel met name Johanna en Elisabeth en van Johannes Cardinaal man van Johanna Paulus van Bussel met name Christina. Zij verdelen vaste goederen:
1e lot krijgt Paulus Verkuylen een huis en erf aan de Wolfsberg oud nummer 266 nieuw nummer 270. Belast met ƒ 1-10-0 jaarlijks. in een meerdere rente aan het Gemene Land. ƒ 0-05-12 jaarlijks aan het Huis van Asten.
2e lot krijgen Christina Jan Cardinaal en Johanna en Elisabeth Meulendijk ƒ 100,- uit te keren door Paulus Verkuylen.

Asten Rechterlijk Archief 132a; 30-12-1809:
Maria Hendrik van Bussel getrouwd geweest met Antony van de Goor, Cornelis van Bussel voor zichzelf en als voogd over de minderjarige kinderen Johannes en Elisabeth van wijlen Arnoldus Meulendijk en Johanna Paulus van Bussel, Paulus Verkuylen, Jan Merkelbagh getrouwd met Christina Jan Cardinaal, te Woensel. Zij verdelen vaste goederen.
1e lot krijgt Maria Hendrik van Bussel huis en erf aan de Wolfsberg oud nummer 279 nieuw nummer 287; land het Aangelag 21 roede; land Venakker 2 lopense 21 roede; groes het Hooyvelt 2 lopense 46 roede.
2e lot krijgt Cornelis van Bussel groes de Meuleschouw 48 roede; land Bergakker 1 lopense 46 roede; land tussen de Weegen krijgt 1 lopense 8 roede.
3e lot krijgt Paulus Verkuylen land Anneke Huybersvenneke aan de Wolfsberg 1 lopense 8 roede; groes den Brand 1 lopense 1 roede.
4e lot krijgen de kinderen Arnoldus Meulendijk en Jan Merkelbagh ƒ 126,- te ontvangen van Paulus Verkuylen.

De verpondingen van 1810 vatten de bewoningsgeschiedenis samen:

Verpondingen 1810 XIVd-67 folio 135:
Maria Hendrik van Bussel 1/2, Cornelis van Bussel 1/4, Paulus Verkuijlen 1/8, Christina Jan Cardinaals 1⁄16 Johanna en Elisabeth Meulendijk 1⁄16 in 1809.
Antoni van de Goor.
Nummer 10 huijs, hof en aangelag 1 lopense.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis nog altijd op naam van spinster Maria Hendrik van Bussel als weduwe van Antonius Hendrik van de Goor:

Kadaster 1811-1832; C1319:
Huis, schuur en erf, groot 03 roede 39 el, Wolfsbergsche hoek, klassen 8.
Eigenaar: Weduwe van Antonie van de Goor.
Opmerking: in de huizenlijst vermeld dat 10 en 10b samen zijn.

06

07

Maria Hendrik van Bussel is op 06-11-1831 te Asten overleden en daarna wordt het huis verkocht aan Johannes Mathijs Slaats, geboren te Asten op 20-06-1778 als zoon van Mathijs Peter Slaats en Henrica Janse Verberne (zie Voormalig huis E856). Hij is op 27-01-1825 te Asten getrouwd met Johanna Maria Kerkers, geboren te Asten op 28-12-1785 als dochter van Johannes Kerkers en Petronella Keijsers en zus van Adriaan Kerkers (zie Voormalig huis G826). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen zij in het huis met huizingnummer D14b:

08

Johanna Maria Kerkers 17-01-1861 te Asten overleden en Johannes Mathijs Slaats is op 17-08-1861 te Asten overleden. Het huis wordt gekocht door kuiper Bonaventura van den Boomen, geboren te Asten op 03-10-1807 als zoon van Jelis van den Boomen en Johanna van Dijck. Hij is als kuiper op 23-04-1847 te Asten getrouwd met Wilhelmina Swinkels, geboren te Deurne op 04-12-1807 als dochter van Theodorus Swinkels en Theodora Martens. Zij woonden zelf in het dorp en verhuurden de twee woningen aan derden:

In de kleine woning woont Pieter Kanters, geboren te Someren op 17-09-1804 als zoon van Wilhelmus Petrus Canters en Lutgardis Theodorus Loverbosch. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont hij in het huis met huizingnummer D14a:

09

Pieter Kanters verhuist in 1862 naar Someren en is op 06-02-1863 te Someren overleden. In het huis komt wonen Petrus Peters, geboren te Veldhoven op 20-12-1833 als zoon van Wilhelmus Peters en Maria Moeskops. Hij is als dagloner op 07-09-1862 te Asten getrouwd met Hendrina van de Vijfeijken, geboren te Stiphout op 05-06-1832 als dochter van Johannes van de Vijfeijken en Elisabeth van Hoof. Het huizingnummer over de periode 1869-1879 is dan D18.

Zij verhuizen in 1878 naar het Dorp (zie Emmastraat 69) en in het huis komt wonen Johanna Maria van Bussel, geboren te Asten op 28-09-1820 als dochter van Petrus van Bussel en Hendrina Haazen (zie ook Stegen 58). Zij is sinds 22-12-1877 weduwe van Hendrikus van den Berkmortel, geboren te Asten op 31-10-1819 als zoon van Theodorus van den Berkmortel en Hendrika Lintermans (zie ook Voormalig huis C647), met wie zij op 01-02-1861 te Asten getrouwd was. Ook in de periode 1879-1890 woont zij nog in het huis met dan huizingnummer D19:

10

In 1883 verhuizen zij naar D37 (zie Voormalig huis G838) en in het huis komt wonen Johanna van Duijnhoven, geboren te Gemert op 15-03-1829 als dochter van Leendert van Duijnhoven en Anna Maria Goossens. Zij sinds 11-09-1880 weduwe van Francis van Bommel, geboren te Vlierden op 02-08-1826 als zoon van Hendrikus van Bommel en Lutgarda Smits, met wie zij op 22-04-1857 te Gemert getrouwd was.

Zij vertrekt in 1886 naar D37 (zie Voormalig huis G838) en het huis wordt daarna bewoond door Peter Hoebergen geboren te Asten op 09-02-1859 als zoon van Petrus Johannes Hoebergen en Johanna van Bussel. Hij is als wever op 02-05-1884 te Asten getrouwd met Johanna Maria van Lierop, geboren op 12-02-1857 te Asten als dochter van Antonie van Lierop en Anna Maria van Velthoven.

In 1887 verhuizen zij naar D5 (zie Voormalig huis E1511) en de nieuwe bewoner is Hendrikus van Bussel, geboren te Asten op 10-09-1848 als zoon van Francis van Bussel en Anna Maria Kusters. Hij is als dagloner bij de boterfabriek op 17-04-1885 te Asten getrouwd met Francisca Hoebergen, geboren op 11-04-1857 te Asten als dochter van Petrus Johannes Hoebergen en Johanna van Bussel. Ook in de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met huizingnummer D18:

11

Hendrikus van Bussel verhuist in 1892 naar D25 en het huis staat dan verder te boek als onbewoond.

De andere woning wordt bewoond door Philippus van Bussel, geboren te Asten op 26-04-1825 als zoon van Petrus van Bussel en Hendrina Hazen (zie ook Stegen 58). Hij is op 13-04-1861 te Asten getrouwd met Francisca Berkers, geboren te Deurne op 15-09-1831 als dochter van Martinus Berkers en Lutgarda Meulendijks. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1869-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer D18:

12

Philippus van Bussel heeft in 1873 beide huizen gekocht en ook over de periode 1879-1890 en in de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met kadasternummer C2016 en met steeds huizingnummer D20:

13

Philippus van Bussel wordt in 1894 nog bekeurd voor het verkopen van sterke drank en noet daarvoor 10 dagen de gevangenis in:

Philippus van Bussel is op 28-06-1897 te Asten overleden en Francisca Berkers verhuist in 1901 naar D44 (zie Voormalig huis G838) en is op 27-01-1907 te Asten overleden. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 17-11-1900 en van 26-01-1901 wordt het huis en de inboedel verkocht, waarbij ook sprake is van een herberg:

14 15

De koper van het huis met dan kadasternummer C2344 is Andries van Veghel, geboren te Gemert op 24-10-1839 als zoon van Godefridus van Veghel en Petronella Janssen. Hij is als winkelier te Geldrop op 07-10-1869 getrouwd met Johanna Maria van der Loo, geboren te Asten op 28-08-1844 als dochter van Hendrikus van der Loo en Maria van Bussel (zie Wolfsberg 52). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer D20:

16

Andries van Veghel is op 17-11-1903 te Asten overleden en Johanna Maria van der Loo woont als herbergierster en broodbakker ook in de periode 1910-1920 in het huis met dan huizingnummer D14:

17

Johanna Maria van der Loo is op 24-06-1916 te Asten overleden en haar dochter Martha van Veghel verhuist naar A86 (zie Voormalig huis G1267). Zoon Godefridus van Veghel, geboren te Zesgehuchten op 06-03-1872, woont daarna nog in het huis. Hij is als kuiper op 19-07-1899 te Helmond getrouwd met Johanna van Mierlo, geboren op 05-02-1873 te Helmond als dochter van Godefridus van Mierlo en Johanna Maria van Os.

Zij verhuizen eind 1911 naar Helmond en in het huis komt wonen Heinrich Douven, geboren te Grefrath (D) op 16-11-1882 als zoon van Gerhard Douven en Catharina Gordebeeke. Hij is als arbeider op 09-06-1911 te Asten getrouwd met Geertruida Haazen, geboren te Asten op 12-12-1885 als dochter van Martinus Haazen en Catharina Slaats. Heinrich Douven verhuist met zijn gezin eind 1914 naar Helmond. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 03-08-1912 wordt de inboedel te koop aangeboden en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 29-11-1913 staat het huis te koop:

18 19

Het huis, wordt opgekocht door de in 1900 opgerichte firma Johannes Slaats en zonen (zie Voormalig huis C1318).

Het wordt verhuurd aan Jan Mathijs Wijnen, geboren te Someren op 11-08-1849 als zoon van Hendrikus Weijnen en Wilhelmina Dirks. Hij is op 13-11-1878 te Someren getrouwd met Wilhelmina van Gestel, geboren te Someren op 12-04-1847 als dochter van Dirk van Gestel en Maria Bruijstens. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 komen zij vanuit D16 in het huis met huizingnummer D14 wonen:

20

Jan Mathijs Wijnen is op 29-12-1920 te Asten overleden en Wilhelmina van Gestel verhuist naar het Liefdehuis. In het huis komt wonen Wilhelmina Hoeben, geboren op 30-10-1857 te Asten als dochter van Laurentius Hoeben en Francisca van de Mortel. Zij is sinds 26-06-1918 weduwe van Antonie Jacobs, geboren te Vlierden op 06-10-1854 als zoon van Francis Jacobs en Maria Berkers, met wie zij op 10-11-1905 te Asten getrouwd was. Zij woont ook in de periode 1920-1930 samen met een pleegkind Abraham Blankhart, geboren te 's Gravenhage op 19-07-1910, in het huis met huizingnummer D25:

21

In het Eindhovensch dagblad van 20-06-1921 staat een artikel waarin gemeld wordt dat Abraham Blankhart door leeftijdsgenootjes wordt mishandeld.

22

Wilhelmina Hoeben verhuist in 1922 naar het Liefdehuis en Abraham Blankhart verhuist in hetzelfde jaar naar Lichtenvoorde.

Het huis is daarna niet meer bewoond en in gebruik als pakhuis van de firma Johannes Slaats en zonen.

Rond 1920 is een deel afgesplitst dat wordt bewoond door landbouwer Mathijs Strijbosch, geboren te Asten op 07-01-1857 als zoon van Antonie Strijbosch en Anna Maria van der Kruijs. Hij is sinds 03-11-1916 weduwnaar van Theodora van der Loo, geboren te Deurne op 16-05-1855 als dochter van Johannes van der Loo en Maria Jelissen met wie hij op 08-02-1882 te Asten getrouwd was. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 woont Mathijs Strijbosch met zijn kinderen in het huis met huizingnummer D24, ook bekend staand als Wolfsberg 31:

23

Ook in de periode 1920-1930 wonen zij in het huis aan de Wolfsberg 31:

24

Mathijs Strijbosch is op 25-05-1935 te Asten overleden en zijn zoon Antonie Strijbosch, geboren te Asten op 03-05-1889 woont daarna met zijn zus Johanna Maria Strijbosch, geboren op 16-11-1885 te Vlierden, in het huis. Eind 1939 verhuist voerman Antonie Strijbosch naar Kerkstraat 17C in het Dorp en Johanna Maria Strijbosch is op 31-03-1953 te Asten overleden. Hieronder de overlijdensakte van Mathijs Strijbosch en het bidprentje bij het overlijden van Johanna Maria Strijbosch:

25 26

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 21-08-1937 wordt nog gemeld dat de pakhuizen van de firma Johannes Slaats en zonen worden verbouwd en uitgebreid:

23

Het huis is in de oorlog beschadigd en bestaat niet meer en heeft gelegen ter hoogte van het huidige Wolfsberg 37.

Overzicht bewoners

Hoeve op Wolfsberg
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1637 Frans Lambert Selen Asten ±1608 Frans Lambert Selen Asten ±1608
1665 Lambertus Fransen Asten 03-01-1643 Lambertus Fransen Asten 03-01-1643
1714 Cornelis Lammers Asten 28-08-1682 Cornelis Lammers Asten 28-08-1682
Wolfsberg huis 10
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Cornelis Lamberts Asten 28-08-1682 Huijbert Abrahams
1741 Cornelis Lamberts Asten 28-08-1682 kinderen Huijbert Abrahams Asten 06-04-1716
1746 weduwe Cornelis Lambers Asten 19-03-1682 Jan Joost Kuijpers
1751 weduwe Cornelis Lambers Asten 19-03-1682 Paulus van Bussel
1756 weduwe Cornelis Lambers Asten 19-03-1682 weduwe Marten van Bussel
1761 weduwe Cornelis Lambers Asten 19-03-1682 Paulus van Bussel Asten 29-12-1723
1766 Lambert Cornelis en Paulus van Bussel Asten 22-09-1723 Paulus van Bussel Asten 29-12-1723
1771 Lambert Cornelis en Paulus van Bussel Asten 22-09-1723 Paulus van Bussel Asten 29-12-1723
1776 Paulus van Bussel Asten 29-12-1723 Paulus van Bussel Asten 29-12-1723
1781 Paulus van Bussel Asten 29-12-1723 Paulus van Bussel Asten 29-12-1723
1798 Antonij van de Goor Mierlo 17-10-1752 Antonij van de Goor Mierlo 17-10-1752
1803 Antonij van de Goor Mierlo 17-10-1752 Antonij van de Goor Mierlo 17-10-1752
Wolfsberg huis 10b
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1741 Cornelis Lamberts Asten 28-08-1682 Jan Marcelis
1746 weduwe Cornelis Lambers Asten 19-03-1682 Jan Marcelis
1751 weduwe Cornelis Lambers Asten 19-03-1682 Paulus van Bussel Mierlo 17-10-1752
1756 is een huijs zaame met nummer 10 Asten 19-03-1682 weduwe Marten van Bussel
Kadasternummer C1319
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C1319 1832 Maria Hendrik van Bussel Asten 18-06-1757 weduwe van de Goor
Wolfsberg
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1807 Antonius van de Goor Mierlo 17-10-1752 Henrica Pauli van Bussel Asten 21-06-1754 08-03-1807
1807-1809 Antonius van de Goor Mierlo 17-10-1752 Maria Hendrik van Bussel Asten 18-06-1757 14-06-1809
1809-1831 Maria Hendrik van Bussel Asten 18-06-1757 weduwe van de Goor 06-11-1831
1831-1859 Johannes Mathijs Slaats Asten 20-06-1778 Johanna Maria Kerkers Asten 28-12-1785
D14a 1859-1861 Johannes Mathijs Slaats Asten 20-06-1778 Johanna Maria Kerkers Asten 28-12-1785 17-08-1861
D14a 1861-1869 Philippus van Bussel Asten 26-04-1825 Francina Berkers Deurne 15-09-1831
D18 1869-1879 Philippus van Bussel Asten 26-04-1825 Francina Berkers Deurne 15-09-1831
D20 1879-1890 Philippus van Bussel Asten 26-04-1825 Francina Berkers Deurne 15-09-1831
D20 1890-1897 Philippus van Bussel Asten 26-04-1825 Francina Berkers Deurne 15-09-1831 28-06-1897
D20 1897-1900 Francina Berkers Deurne 15-09-1831 weduwe van Bussel
D20 1900-1901 Francina Berkers Deurne 15-09-1831 weduwe van Bussel naar D44
D20 1901-1903 Andries van Veghel Gemert 21-08-1840 Johanna Maria van der Loo Asten 28-08-1844 17-11-1903
D20 1903-1910 Johanna Maria van der Loo Asten 28-08-1844 weduwe van Veghel
D14 1910-1913 Johanna Maria van der Loo Asten 28-08-1844 weduwe van Veghel naar A86
D14 1911-1912 Godefridus van Veghel Zesgehuchten 06-03-1872 Johanna van Mierlo Helmond 05-02-1873 naar Helmond
D14 1912-1914 Heinrich Douven Grefrath (D) 16-11-1882 Geertruida Haazen Asten 12-12-1885 naar Helmond
D14 1914-1920 Jan Mathijs Wijnen Someren 11-08-1849 Wilhelmina van Gestel Someren 12-04-1847 29-12-1920
D25 1920-1922 Wilhelmina Hoeben Asten 30-10-1857 met pleegkind Liefdehuis
1922 in gebruik als pakhuis van Johannes Slaats
Wolfsberg 31
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1831-1859 Pieter Kanters Someren 11-08-1804
D14a 1859-1861 Pieter Kanters Someren 11-08-1804 naar Someren
D14a 1862-1869 Petrus Peters Veldhoven 20-12-1833 Hendrina Vijfeijken Stiphout 13-05-1832
D18 1869-1878 Petrus Peters Veldhoven 20-12-1833 Hendrina Vijfeijken Stiphout 13-05-1832 naar D28
D18 1878-1879 Joanna Maria van Bussel Asten 28-09-1820 wed van den Berkmortel
D19 1879-1883 Joanna Maria van Bussel Asten 28-09-1820 weduwe van den Berkmortel naar D37
D19 1883-1886 Johanna van Duijnhoven Gemert 15-03-1829 weduwe van Bommel naar D37
D19 1886-1887 Peter Hoebergen Asten 09-02-1859 Johanna Maria van Lierop Asten 12-02-1857 naar D5
D19 1887-1890 Hendrikus van Bussel Asten 10-09-1848 Francisca Hoebergen Asten 11-08-1857
D18 1890-1892 Hendrikus van Bussel Asten 10-09-1848 Francisca Hoebergen Asten 11-08-1857 naar D25
1892-1920 onbewoond
D24 1920-1930 Mathijs Strijbosch Asten 07-01-1857 met kinderen
31 1930-1935 Mathijs Strijbosch Asten 07-01-1857 met kinderen 25-05-1935
31 1935-1938 Antonie Strijbosch Asten 03-05-1889 met zus naar Kerkstraat

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 23 februari 2024, 17:43:35

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen