logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis C1333

De familie van Haubraken heeft huizen en land bezeten in de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 146 verso; 05-10-1641:
Michiel Jacops van de Cruys, Willem Joosten en Wilbort Daendel Geven als momboiren van Goortien, onmondige zoon van wijlen Peter Peters van Haubraken verkopen aan Jacop en Mathijs, zonen van Hanrick Bernaerts groes / beemd in de Endellbempden.

Peter Janssen van Haubraken is geboren te Asten rond 1570 en rond 1600 getrouwd met Christina. Volgens het rechterlijk archief van 1641 verkoopt zijn vrouw Christina, die met Ruth Dielis is hertrouwd, een huis in de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 148; 14-10-1641:
Rudth Dielis getrouwd met Cristina, weduwe Peter Janssen van Haubraken verkoopt aan Michiel Jacops van de Cruys, Willem Joosten en Wilbort Daendels als momboiren van Goortien, onmondige zoon van wijlen Peter Peters van Haubraken huis, hof en land in de Wolsberch of de Langestraet 1 sestersaets, ene zijde erven Willem Reynders, andere zijde de kopers, ene einde de straat, andere einde Fabry

Op basis van bovenstaande archiefstukken is een reconstructie gemaakt van de afkomst van Goort Peeters van Haubraken.

Petrus (Peter) Peters van Houbraken is geboren te Asten rond 1595 en rond 1625 getrouwd met Judoca (Joostien) Daendel Coolen, geboren te Asten rond 1600. Petrus (Peter) Peters van Houbraken is rond 1635 overleden en Judoca (Joostien) Daendel Coolen is rond 1636 hertrouwd met Johannes (Jan) Jacobs de Zeger, geboren te Asten rond 1600. Hieronder de gezinnen van Judoca (Joostien) Daendel Coolen met Petrus (Peter) Peters van Houbraken en met Johannes (Jan) Jacobs de Zeger:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Godefridus Asten ±1627 Tongelre ±1662 Tongelre ±1701 Collse hoeve
2 Helena* Asten 13-12-1637
3 Daniel* Asten 01-09-1644 Asten ±1665
Wilhelma
Asten 15-07-1702

* kinderen uit het tweede huwelijk

Godefridus (Goort) Peters van Houbraken is geboren te Asten rond 1627 en heeft als enige zoon het land van de familie Houbraken geërfd. Als hij volwassen is, maken zijn voogden een inventaris op:

Asten Rechterlijk Archief 146; 16-11-1651:
Rekening, bewijs en reliqua gedaan door Michiel Jacops van de Cruys, Willem Joosten en Wilbort Daendels als momboiren van Goortien, onmondige zoon van wijlen Peter Peters van Haubraken alias Peter Peter Poelmans.
Ontvangsten: van de verkoop van het huiske, enige willigen en houdt te Ommel ƒ 41-18- 8
Uit de aantekeningen ƒ 416-15-18
Somma ƒ 478- 4-12
Uitgaven: volgens diverse quitanties ƒ 511-18- 0
Michiel Jacops heeft dus te veel uitgegeven ƒ 33-12- 4
En nog enig verschot ƒ 6- 8- 0
Totaal ƒ 40- 0- 4
Hij ontvangt deze terug uit de huur die Dirck Hanricx tot heden te achteren is ƒ 84-19- 0
Ontvangsten: de huur voorschreven ƒ 84-19- 0
Over 1645 van Phlips Phlips Aben ƒ 55- 0- 0
Over 1646 van Phlips Phlips Aben als huurder ƒ 69- 0- 0
Over 1647 van Phlips Phlips Aben als huurder ƒ 69- 0- 0
Van Anna Joachims van huishuur ƒ 2- 0- 0
Totaal ƒ 281-19- 0
Uitgaven: Michiel Jacobs van de Cruys ƒ 40- 0- 4
Van reparatie voor Phlips Aben ƒ 39- 9- 0
Nog een gelijke quitantie ƒ 36- 5- 0
Totaal ƒ 134-17-12
Nog ontvangen van Vreyns Aerts van huur ƒ 13-18- 0
Phlips Aben van zijn huur ƒ 7-18- 0
Van de vorster vanwege de huur van een akker een malder rogge ƒ 3-15- 0
Nog van Dryes Thomas ƒ 4- 5- 0
Totaal ƒ 28-16- 0
In 1648 is de moeder van de onmondige nog in leven, zij ontvangt ƒ 10,- in haren noot.

Bijlagen: specificatie van Flips Flipsen Aben over de betalingen aan de momboiren van Goert Peter Poelmans ƒ 208-18- 0; specificatie van onderhoudskosten van Goert Peters hij is schoolgaand en twee jaar in onderhoud geweest bij Phlips Philips Aben jaarlijks ƒ 20,-; een quitantie van 6 stuiver van Jan Timmermans die de onmondige jaarlijks is geldende aan de Vicarye; nog uit de specificatie van Michiel Jacops op 30-6-1639 toen wij met Flyps Peeters akkorderden van het kind te houden ƒ 0- 7- 0; 31-07-1639 aan Willem Gerits van de schuur te timmeren ƒ 3- 9- 0; nog aan die erfgenamen van Tijs die Hooff van een rente van 2 gulden per jaar die 9 jaar ten achter is 2 jaar is kwijtgescholden en op 14-10-1640 betaald ƒ 13- 0- 0; aan Aert Jacops en Hendrick Claessen van het timmeren aan het huis ƒ 13- 5- 0; toen wij het huis en land van Rut Dielis kochten verteerd ƒ 1- 5- 0 met koopsom ƒ 242,-; Stijnen Rutten vrouw gegeven van de koop van het huisken en land tot een kermis ƒ 1- 6- 0; aan Dries Tomas gegeven voor het maken van de deuren ƒ 0-12- 0.
Ontvangsten: van de verhuur van een hooiveldje aan Rouf Joosten van Huechten op 12-07-1639 twee jaar à ƒ 6,50 per jaar en ontvangen op 18-2-1640 ƒ 5- 8- 8; van Dyrck Hendrick wegens huur ƒ 30-10- 0; van Aert den Cuyper ontvangen van schult van Stijnen weegen dat wij met Rutten, haren man waren geaccordeert ƒ 13-12- 4; ontvangen van Herman Annensoon op 15-02-1644 ƒ 7- 0- 0; ontvangen van Mychiel Jacobs van de Cruys 6½ gulden 5 stuiver te weten drie pachten van 9 vat rogge per jaar en hiermee is betaald 1635, 1636 en 1637 van het onmondige kind Peter Poelmans de dato 16-11-1644 aan Peter Diercx en Aert Jan Aelberts als dienders van de Heyligegeest; nog ontvangen ƒ 24,- van achterstel pachten aan de Heilige Geest waarmee betaald is tot en met 1641 de dato 05-09-1645; Jan Tymmermans, pastoor, te Asten, heeft namens Goyaert Peter Poelmans betaling gehad van 2½ cop + ¼e cop en alnog van een half vat rogge per jaar over 1642 tot en met 1645; Meester Mathijs van den Hove ontvangen namens Goyart Peter Peter Poelmans ƒ 8,- wegens 4 jaar verlopen intrest van een rente van ƒ 2,- per jaar uit een meerdere rente van ƒ 3,- per jaar, betaald tot en met 1644 de dato 27-06-1645.

Goort Peter van Haubraken ziet af van de erfenis van zijn moeder:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 143; 07-05-1661:
Goort Peeter van Haubraken verwekt bij Joostien Daendel Colen ziet af van zijn kindsdeel uit de moederlijke goederen ten bate van Heylken, dochter Jan Jacob de Seger verwekt bij Joostien voorschreven, zijn halve zuster.

Goort Peters van Houbraken verhuist naar Tongerlo en verkoopt en verhuurt zijn bezittingen in Asten:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 146 verso; 08-06-1661:
Goort Peeters Haubraeken, te Tongeren, verkoopt aan Jan Zomers land op den Loverbosch 2½ lopense.

Daniel Jansen verkoopt mede namens Goort Peters van Houbraken onroerende goederen:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 31 verso; 10-07-1677:
Daendel Jansen, mede namens Goort Peters van Houbraken, te Tongeren, verkoopt aan Peeter Coolen de jonge de schuur en de grond aan de Wolffberghen, alsmede de helft van de hofstad naast de zijde van de voetpad; de helft, naast Thomas Fransen, van de Warandeacker geheel 4 lopense; de helft, naast Joost Jelis, van de Wanbraecke; de helft, naast Maria Leeuwen, van den Heesacker 7 copse; de helft, naast Dirck Willems; de helft, naast Gijsbert Hendricx, van den Haeck; de helft, naast Jan Dircx, van den Appert met het eeuwsel, hooibeemd en hooiveld met 15 roede eeuwsel; de helft, naast Jan Driessen, van het Eeuwsel. Belast met 3 gulden 10 stuiver per jaar aan de Heilige Geest van Asten; 16 stuiver per jaar aan de Heer van Asten. Koopsom ƒ 700,-.

Daniel Jansen is geboren op 01-09-1644 als zoon van Johannes Jacobs de Zeger en Judoca Daendel Coolen. Hij is rond 1665 getrouwd met Wilhelma, geboren rond 1645 en hieronder het gezin van Daniel Jansen en Wilhelma:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 01-09-1665
2 Judocus Asten 29-10-1667
3 Marcelis Asten 09-06-1670 Asten 23-11-1692
Catharina Jan Dircx
Asten 21-02-1733
4 Maria Asten 12-08-1673
5 Johannes Asten 12-05-1676 Ongehuwd Asten 25-06-1748
6 Theodora Asten 08-05-1680

Goort Peters van Houbraken heeft een schuld aan Daniel Jansen en Daniel Jansen mag diens huis bewonen totdat de schuld is afgelost:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 27 verso; 20-02-1680:
Goort Peter Haubraecken, te Tongeren, is schuldig aan Daendel Jansen, wonende in de Wolsbergh in het huis en goederen van Goort Peters voorschreven ƒ 400,- zonder intrest. Voor de intrest zal Daendel, vanaf heden gedurende de eerstkomende twaalf jaren de goederen gebruiken en bewonen. Alle lasten voor de gebruiker. Het gebruik wordt voortgezet tot de ƒ 400,- zijn afgelost. De goederen zijn 16 lopens groot. Marge: Goort Peeters van Houbraecken bekent van dese obligatie metten intrest vandien te volle voldaen ende betaelt te sijn. Consenteert in volle cassatie actum 07-04-1687.

Bij de verpondingen van 1680 staat het huis op naam van Daniel Jansen:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 28:
Dandel Jansen, aan Jan Henderick Bernarts.

Om de eerder genoemde schuld af te lossen verkoopt Goort Peters van Houbraken het huis aan Daniel Jansen:

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 32 verso; 07-04-1687:
Goort Peeters van Haubraecken, te Tongeren, verkoopt aan Daendel Janssen huis, hof en aangelag aan de Wolsbergh 2 lopense, ene zijde en einde Andries Hendricx, andere zijde Antonis Hendricx, andere einde de straat; land op de Wambraecken 1½ lopense; land op de Heesacker 1 lopense; land op den Haek 1 lopense; land op de Appers 1½ lopense; land aen de pat 30 roede; land in 't Ven 1 lopense; land aen de Warande 7 copse; groes het Cleynveltie 1½ lopense; groes in de Haseldonck 3 lopense; hooiveld in de Haseldonck 3 lopense. Belast met 2 gulden per jaar aan Josina weduwe Joost Hoefnagel; 1 gulden 10 stuiver per jaar aan rentmeester Hurnius; 16 stuiver 8 penningen per jaar aan de Heer van Asten; 12 stuiver 8 penningen per jaar aan de Kerk van Asten. Den servituyt van den Eynde te hangen bij Jan Somers. Koopsom ƒ 400,-.

Daniel Jansen verkoopt en koopt een stuk land in de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 92 verso; 02-03-1690:
Daendel Jansen verkoopt aan Jan Hendrick Bernaerts land den Haeck 3 copse naast Huybert Jan Tielen.

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 93; 02-03-1690:
Philips Dircx en Willem van Heughten, als collecteurs der verpondingen, verkopen de leeg liggende landen van de kinderen Huybert Michiel Colen land met de hofstad de Langhstraet 3 lopense. Koper Daendel Jansen. Koopsom ƒ 16,-.

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 116; 19-09-1696:
Jan Antonis Trip verkoopt aan Daendel Jansen land ontrent de Warande l lopense naast Marcelis Antonis. Verponding 6 stuiver per jaar. Koopsom ƒ 30,-.

Daniel Jansen wordt ook setter, inner van belastingen, en aangezien hij als ongeleerde wordt genoemd, heeft hij niet op school gezeten:

Asten Rechterlijk Archief 11 folio 24; 20-06-1697:
Als borgemeesters worden aangesteld Dirck Andriessen geleerde en Frans Jacobs ongeleerde. Als setters worden aangesteld Joost van Heughten geleerde en Daendel Jansen ongeleerde.

Daniel Jansen is op 15-07-1702 te Asten overleden en hieronder zijn begraafakte, waarbij als woonplaats Wolfsberg wordt genoemd:

1702 Julij 15; obijt Daniel Janssen, Wolfb.

15 juli 1702 begraven Daniel Janssen uit de Wolfsberg.

01

Bij de verpondingen van 1707 staat het huis op naam van Wilhelma als weduwe van Daniel Jansen en is Johannes de Zeeger de gebruiker:

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 7 verso:
De weduwe Daendel Jansse, gebruiker Jan de Zeeger.

Wilhelma is op 21-11-1707 overleden en bij de verpondingen van 1709 staat het huis op naam van de kinderen van Daniel Jansen:

Verpondingen 1709 XII-4 folio 10 verso:
De kinderen Daendel Janssen, gebruiker Jan de Zeeger.

De gebruiker is Johannes Jansen de Zeger, zeer waarschijnlijk een familielid van Daniel Jansen, die immers vanwege zijn vader ook de naam 'de Zeger' kan dragen. Johannes Jansen de Zeger is geboren te Asten op 12-05-1676 als zoon van Johannes Jansen en Catharina Fransen. Hij is op 22-10-1702 te Asten getrouwd met Lucia Jansen Vriens, geboren te Asten op 29-09-1669 als dochter van Johannes Jansen en Maria Everts:

Conjuncti sunt matrimonio Joannes Janssen de Zeeger et Lucia Jois Vriens; testes Nicolaus Dielis van Weert et Maria van de Cruys.

In huwelijkse echt gebonden Joannes Janssen de Zeeger en Lucia Jois Vriens; getuigen Nicolaus Dielis van Weert en Maria van de Cruys.

02

Het gezin van Johannes Jansen de Zeger en Lucia Jansen Vriens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 02-03-1703
2 Maria Asten 20-02-1705
3 Johanna Asten 09-09-1707 Asten 23-11-1748
Petrus Henricus Verrijt
4 Petronella Asten 06-03-1710
5 Anna Asten 26-12-1712 Asten 25-10-1739
Paulus Gerrit Vercuylen
Asten 19-01-1777 zie Voormalig huis G845

Johannes Jansen de Zeger heeft nog geld tegoed:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 21-03-1723:
Jan Janssen de Zeger, aanlegger contra Peeter Hendrick Canters, gedaagde. Gedaagde is schuldig aan aanlegger ƒ 100,- à 4% de dato 24-08-1718. Tot nu toe is geen intrest betaald. Aanlegger heeft de weg van het recht gezocht om tot betaling van de ƒ 116,- te geraken.

Johannes Jansen de Zeger is op 18-04-1723 te Asten overleden.

We keren weer terug naar de familie Daniels, waar Johannes Daendels zijn erfdeel verkoopt aan zijn broer Marcelis Daniels:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 104; 17-03-1710:
Jan Daendels verkoopt aan Marcelis Daniels, zijn broer de helft van huis, schuur, hof, aangelag, land en groes aan de Wolfsbergh 12 lopense. Gebruiker Jan Jansen de Zeeger, ene zijde Jan Lintermans. Koopsom ƒ 25,-.

Marcelis Daniels is geboren te Asten op 09-06-1670 en op 23-11-1692 te Asten getrouwd met Catharina Jan Dircx, geboren te Asten op 28-07-1663 als dochter van Jan Dircx Peeters en Margaretha Lenard Joosten van Hugten (zie Voormalig huis E263):

1692, Novembris 8; contraxerunt sponsalia Marcellus Daniels et Catharina Janssen coram me Henrico Hurcmans; testes Joannes Daniels et Joannis Janssen.

1692, Novembris 23; conjuncti sunt matrimonio Marcellus Daniels et Catharina Janssen; testes Jacobus Leonardi van Heugten et Catharina Hurcmans.

8 november 1692, ondertrouwcontract tussen Marcellus Daniels en Catharina Janssen voor mij Henrico Hurcmans; getuigen Joannes Daniels en Joannis Janssen.
23 november 1692, in huwelijkse echt gebonden Marcellus Daniels en Catharina Janssen; getuigen Jacobus Leonardi van Heugten en Catharina Hurcmans.

03

Het gezin van Marcelis Daniels en Catharina Jan Dircx:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 07-09-1693 Asten 29-11-1722
Maria Willems Hasen
Asten 25-11-1755 zie Voormalig huis G854
2 Maria Asten 22-12-1695 Asten 04-12-1718
Aert Hendriks Verhees
Asten 28-10-1767 zie Ommelse Bos 11 en 13
3 Helena Asten 13-02-1698 Kind Asten ±1698
4 Catharina Asten 17-08-1699 Kind Asten ±1699
5 Anna Asten 09-11-1700 Kind Asten ±1700
6 Helena Asten 14-08-1702 Kind Asten ±1702
7 Daniel Asten 01-10-1704 > 1743 wonend in Blaarthem*

* Daniel Marcelisse komt voor in akten met de familie van Dongelbergen, heren van het kasteel van Blaarthem

Marcelis Daniels woont vanaf 1707 in het huis van zijn schoonouders op Heusden (zie Voormalig huis E263). Bij de verpondingen van 1713 is Marcelis Daniels nog eigenaar en Johannes Jansen de Zeger gebruiker:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 61:
De kinderen Daandel Janssen, gebruiker Jan de Seger. In de bede ƒ 3-5-0.

Marcelis Daniels is schepen van Asten, getuige onderstaand archiefstuk:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 10 verso; 28-01-1726:
Wij schepenen der heerlijkheyt van Asten doen conde dat de Heer Pieter de Cort, in qualitijt als drossard en schout, alhier, naar oudergewoonte en naar dat 't ordinaare geregt op heden was gelegt in den naam van den hoog Edele Heere van Asten de banck hadde gespannen ende dat nimant anders soude hebbe te spreken als bij maniere van regt op peenen van sestig gaude realen welcke banckspanninge publieck ter raatcamere ende ter presentie van de Heer advocaat Swinckels, Peeter Wouters en IJsbout Wouters, welcke twee laatste sijn woonagtig tot Vlierden, is geschiet. Ende verclaren wij, Jan van Helmont, Marcelis Daandels, Bendert Vervorreldonck ende Jan Verberne, schepenen, alhier, gehoort en wel deugdelijck verstaan te hebben dat den gemelten IJsbout Wouters in de voorschreven gebanne vierschaar ter raatcamere tegens Peeter Dircx van de Vorst, een der schepenen, alhier, seyde: "Gij liget", over welcke woorden den Heere drossard en schout, alhier, tegens de voorschreven IJsbout Wouters heeft geprotesteert en gearresteert. Aldus verclaart ter instantie van den voorschreven Heer drossard en schout en hebben wij naar prelecture gepersisteert en voor redene van welwetentheijt geallegeert als getuygt staat. Op heden in gebannen vierschare ter raatcamere den 28 january 1726.

Marcelis Daniels is te Asten op 21-02-1733 overleden. De verpondingen van 1737 lopen al vooruit op de overname van het huis van Catharina Jan Dircx als weduwe van Marcelis Daniels naar Pieter Loomans:

1737 Verpondingen 1737 XIV-61 folio 128:
Nu Pieter Loomans transport 06-01-1740.
Dese goederen sijn gekoomen van Marcelis Daniels.
De weduwe Marcelis Daniels, die twee kinderen heeft Jan Dandels en dogter getrouwt met Aart van de Beek op Heusden deselve folio 144.
Jan Dandels.
Huijs, hoff en aangelagh. In de bede ƒ 3-5-0.

In het huizenquohier van 1736 staat het huis op naam van zoon Johannes Daniels, die ook bewoner is, en Aert Hendrick Verhees als man van Maria Marcelis Daniels:

Jaar Eigenaar nummer 4 Wolfsberg Bewoners nummer 4 Wolfsberg
1736 Jan Dandel en Aert Verhees Jan Marcelis

Johannes Daniels en Catharina Jan Dircx als weduwe van Marcelis Daniels verhuren het huis aan Johannes Marcelis Daniels:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 100; 16-01-1739:
Jan Daandels en Catarina Marcelis Daandels verhuren aan Jan Marcelis een huis, schuur, schop en aangelag met groes en land in de Wolfsberg. Zoals bij de huurder in bewoning en gebruik is, sinds Pasen 1738. Huurtermijn van 8 jaar. De verhuurders moeten huis en schuur in goede staat houden, waarvoor de huurder 2 vijm dakstro jaarlijks geeft, boven de huurgelden. De grondlasten komen voor de verhuurder. De groespagt off voorlijff is ƒ 12,- per jaar. De coornpagt is 12 vat rogge per jaar.

Catharina Jan Dircx heeft nog een schuld uitstaan van haar vader, waarbij haar man het huis op de Wolfsberg als onderpand gebruikt heeft:

Asten Rechterlijk Archief 15 folio 1; 06-07-1739:
Goort Willem Loomans, te Someren, als voogd over Joost, zijn broeder, ook te Someren wonende, alsmede Jan Willem Loomans, aanleggers contra Lijneke Jan Dirks, weduwe Marcelis Daniels, gedaagde. Aflossing van schepenobligatie ƒ 150,- de dato 28-09-1707 ten laste van Jan Dirx en Marcelis Daniels ten bate van Willem en Jenneke Loomans als erfgenamen van Jan Jansen Swagers. Onderpand goederen in de Wolfsberg gekomen van Marcelis Daniels en nu in gebruik bij Jan Marcelis Daniels. Gedaagdesse geeft toestemming om de goederen zonder verdere procedures te verkopen, mits de opbrengsten worden geconsigneerd en daarvan op behoorlijke wijze rekening, bewijs en reliqua gedaan zal worden.

Het huis moet worden verkocht om de schuld te voldoen:

Asten Rechterlijk Archief 146; 06-11-1739:
Antony Heycoop zal, op 17-11-1739, ten huize van president van de Cruys, publicq verkopen alle de vaste en onroerende goederen van Lijneke Jan Dircx, weduwe van Marcelis Daniels te weten huis, schuur, teul- hooi- en weilanden gelegen in de Wolfsberg. In bewoning en bewerking bij Jan Marcelis Daniels.

Pieter Willem Loomans is de koper van het huis voor 265 gulden:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 210 verso; 06-01-1740:
Michael van Nieuwstad, procureur, te Helmont, verkoopt, uit kracht van decreet en autorisatie van het Corpus van Asten, de verhandlichte goederen van Peter Janse van de Vorst. Hij verkoopt aan Pieter Willem Loomans de goederen van Marcelis Daniels een huis, hof en aangelag in de Wolfsberg 2 lopense, ene zijde Dries Peters en anderen, andere zijde Adriaan Lintermans. Verponding ƒ 1-12-0 per jaar; land de Peelpat 3 lopense, verponding ƒ 0-18-0 per jaar; land den IJsereman ½ lopense, verponding ƒ 0-12-0 per jaar; de Warandacker 1 lopense, verponding ƒ 3-02-0 per jaar, bede ƒ 0-06-0 per jaar; land de Ven 3 lopense, verponding ƒ 0-18-0 per jaar; land de Wouterman 2 copse, verponding ƒ 0-02-0 per jaar; land de Appart 1 lopense, verponding ƒ 0-06-0 per jaar; de Heesacker 1 lopense, verponding ƒ 0-06-0 per jaar; groes het Hoyvelt 4 lopense, verponding ƒ 3-00-0 per jaar; groes het Weyvelt 1½ lopense, verponding ƒ 1-10-0 per jaar; groes het kleyn Veltje 1 lopense, verponding ƒ 0-10-0 per jaar. Belast met ƒ 0-12-0 per jaar aan de kerk van Asten; ƒ 0-13-0 per jaar aan het Gemene Land. Koopsom ƒ 265,-.

Ook toen bleef er al genoeg geld aan de strijkstok hangen en van de 265 gulden blijft uiteindelijk een kleine honderd gulden over om de schuld af te lossen:

Asten Rechterlijk Archief 150; 09-05-1740:
Rekening, bewijs en reliqua van Anthony Heycoop, als curator van de verhantligte goederen van Lijnke Jan Dirx, weduwe van Marcelis Daniels op de Wolfsberg.
Ontvangsten bij verkoop der goederen ƒ 265-00-00
Uitgaven kosten van de executie ƒ 92-10-0, schrijfkosten etcetera ƒ 52-12-0 ƒ 145-02-00
Rest ƒ 119-18-00
Nagekomen kosten ƒ 21-06-00
Rest ƒ 98-12-00
Als preferente crediteuren komen in aanmerking Goort, Joost en Jan Willem Loomans, kinderen en erven van Willem en Jenneke Loomans met een schepenobligatie de dato 28-09-1706 ten bate van Willem en Jenneke Loomans, als erfgenamen van Jan Janse Swagers en ten laste van Jan Dirks, op Heusden. Borg was destijds Marcelis Daniels.
Francis Royaarts, te Leender Strijp, met een schepenobligatie van ƒ 300,- de dato 16-02-1666 Asten ten laste van Dirk Philipsen en Dirk Peters en ten bate van Lijske Hendrik Deentjens, te Maarheese.
Naschrift: op 13-05-1740 is deze ƒ 98-12-0 uitbetaald.

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 212; 13-05-1740:
Goort Willem Loomans, Joost Willem Loomans, te Someren en Jan Willem Loomans hebben ontvangen 98 gulden 12 stuiver komende uit de verkochte goederen van Marcelis Daniels, als preferente crediteuren. Dit in mindering van de schepenobligatie ƒ 150,- de dato 28-09-1706.

Pieter Willem Loomans verkoopt het huis door aan Johannes Jansen van Dijk:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 215 verso; 07-01-1740:
Pieter Willem Loomans verkoopt aan Jan Janse van Dijk huis, hof en aangelag 2 lopense, ene zijde Dries Peters en anderen, andere zijde Adriaan Lintermans; land de Peelpat 3 lopense; land den Appert 1 lopense; het Weyvelt 1½ lopense. Belast met ƒ 0-12-0 per jaar aan de Kempenaar van het Gemene Land. Koopsom ƒ 200,-.

Catharina Jan Dircx is op 18-11-1742 te Asten overleden.

Johannes Janssen Goorts van Dyck is geboren te Asten op 12-10-1691 als zoon van Johannes Jan Goorts en Catharina Driessen. Hij is op 21-11-1728 te Asten getrouwd met Johanna Jansen van Dol, geboren te Asten op 10-05-1705 als dochter van Johannes Jansen Doll en Johanna Jansen (zie Wolfsberg 8):

04

Het gezin van Johannes Jansen van Dijk en Johanna Jansen van Dol:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Asten 22-03-1731 Asten 31-10-1751
Johannes Jansen Slaats
Asten 22-12-1769 zie Voormalig huis G783
2 Johanna Asten 27-04-1733 Kind Asten ±1733

 

3 Johanna Maria Asten 13-08-1735 Asten 29-01-1758
Johannes Brunas
Asten 06-08-1773

zie Voormalig huis G826
en Stegen 80

4 Johannes Asten 09-01-1738 Deurne 25-01-1761
Elizabetha Eymers van Loon
Asten 13-05-1793
5 Wilhelmus Asten 18-02-1741 Asten 17-01-1768
Maria Wilhelmi Slaats
Asten 18-07-1792 zie Emmastraat 23
6 Bonaventura Asten 14-02-1745 Mierlo 18-10-1767
Anna Maria Goris
Mierlo 18-03-1768

Johannes Jansen van Dijk koopt nog een groot deel van een huis in de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 128; 10-05-1730:
De curatoren van de geabandonneerde boedel en nalatenschap van Ida Spoorenbergh, weduwe Francis van de Loverbosch, ter Ommel, verkopen aan Jan Janse van Dijck 2⁄3e deel van een huis in de Wolfsbergh 2 lopense. Belast met ƒ 0-10-8 per jaar aan den Armen, Koopsom ƒ 28,-.
Land aan de Padt 2 lopense. Koopsom ƒ 30,-. Hooiveld 9 copse. Koopsom ƒ 67,-.

Johannes Jansen van Dijk woont zelf met zijn gezin in de huidige Emmastraat in het dorp en Johannes Marcelis Daniels blijft tot zijn overlijden op 25-11-1755 de bewoner van het huis, zoals blijkt uit het huizenquohier over de periode 1741-1751:

Jaar Eigenaar nummer 4 Wolfsberg Bewoners nummer 4 Wolfsberg
1741 Jan Janse van Dijk Jan Marcelis Daandels
1746 Jan Janse van Dijk Jan Marcelis Dandels
1751 kinderen Jan van Dijk Jan Marcelis Daniels

Johannes Janssen van Dyck is op 29-09-1747 te Asten overleden en Johanna Jansen van Dol is te Asten op 28-10-1747 overleden. Er worden voogden aangesteld

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 181; 20-11-1747:
Jan Tijssen van Dijk en Peter Joosten van Bussel worden aangesteld als voogden over Catarina, Maria, Jan, Willem en Bonaventura, onmondige kinderen van wijlen Jan Jansen van Dijk en Jenneke Jan Dolle. Zij zullen het intrest van de kinderen naar behoren waarnemen. Marge: 02-06-1768 copie aan Annemie Gores weduwe Bonaventura van Dijk, te Mierlo.

In de bewoningslijst van het huis van 1756 zijn de kinderen van Jan van Dijk eigenaar en wordt het huis verhuurd aan Jacobus Hurkmans (zie Voormalig huis C790):

Jaar Eigenaar nummer 4 Wolfsberg Bewoners nummer 4 Wolfsberg
1756 kinderen Jan van Dijk Jacobus Hurkmans

In 1758 wordt de grote boedel verdeeld onder de vijf kinderen en komt het huis in de Wolfsberg in bezit van zoon Johannes:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 66a verso; 02-10-1758:
Peter Joosten van Bussel, momboir over Jan, Willem en Bonaventura, onmondige kinderen van wijlen Jan Jansen van Dijk mede geassisteerd met Jan Tijsse van Dijk, schepen, in plaats van Jan Janse Slaats, momboir, die deze deling ook aangaat.
Jan Janse Slaats getrouwd met Catarina, dochter Jan Jansen van Dijk, Jan Brunas getrouwd met Maria, dochter Jan Jansen van Dijk. Allen kinderen en erven van Jan Jan Jansen van Dijk en Jenneke Jansen van Dol. Zij verdelen de nagelaten goederen. Alle goederen zijn allodiaal met uitzondering van een huis hierna genoemd, hetwelk leenroerig is aan het Huis van Asten.
1e lot krijgt Jan Janse Slaats huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag in het Dorp en alwaar in is wonende 2½ lopense, ene zijde kinderen Francis Timmermans, andere zijde Willem Verhaseldonk, ene einde de straat en de hofstad van Jan Doense. Dit lot omvat 14 lopense land en 17½ lopense groes. Verponding ƒ 13-19-10 per jaar. Bede ƒ 3-17-04 per jaar. Belast met ƒ 200,- à 3½% aan Willemyn Franse, weduwe Francis van den Boomen, te Lierop; ƒ 150,- à 3% aan Dirk Hoebergen; ƒ 1-19-0 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar; ƒ 0-05-0 per jaar aan de Kerk van Asten; de helft van ƒ 0-9-0 per jaar aan den Armen van Asten.
2e lot krijgt Willem, onmondige zoon van Jan Jansen van Dijk huis, hof en aangelag in het Dorp leenroerig aan het Huis van Asten, alwaar het verheven moet worden en een gedeelte van een aangelag in het Dorp gekomen van Laurens Bruystens 1 lopense 3 copse; ene zijde kinderen Jacob Kuypers, andere zijde Jan Slaats, ene einde de straat, andere einde weduwe Laurens Bruystens. Dit lot omvat 18 lopense land en 18 lopense groes.
Verponding ƒ 13-19-8 per jaar. Bede ƒ 3-17-4 per jaar. Belast met ƒ 200,- à 3% aan Jan Tijssen van Dijk; ƒ 0-15-4 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar met het draaggelt ƒ 0-07-8 per jaar aan den Armen van Asten; 1⁄3e deel van ƒ 0-5-0 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 0-18-0 per jaar aan Oldenzee, te Helmont; de helft van ƒ 0-9-0 per jaar aan den Armen van Asten.
3e lot krijgt Jan onmondige zoon Jan Jansen van Dijk huis, schuur, stalling, hof en aangelag in de Wolfsberg 2 lopense, ene zijde Adriaan Lintermans, andere zijde de straat. Dit lot omvat 13 lopense land en 10½ lopense groes. Verponding ƒ 10-10-0 per jaar. Bede ƒ 3-02-4 per jaar. Belast met ƒ 200,- à 3% aan Peter van Bussel; ƒ 1-15-0 per jaar aan de kerk van Asten; ƒ 0-12-6 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 50,- à 3% aan Marten van Bussel. Marge: 18-04-1786 Jan Verreyt en Mattijs Smits mede namens de verdere erfgenamen van Marten van Bussel hebben de voorschreven ƒ 50,- ontvangen. Peter van Bussel heeft ook de ƒ 100,- ontvangen van Jan van Dijk.
4e lot krijgt Jan Brunas huis, stal, schop, hof en aangelag 3 copse, ene zijde Hendrik van der Paalen; andere zijde en einden de straat. Dit lot omvat 12 lopense land en 10 lopense groes.
Verponding ƒ 8-00-0 per jaar. Bede ƒ 2-12-0 per jaar. Belast met ½ vat + 1 maatje rogge per jaar aan Gistel, te 's Hertogenbosch; ƒ 1-14-8 per jaar aan den Armen van Asten.
5e lot krijgt Bonaventura, onmondige zoon Jan Jansen van Dijk 1⁄8e deel in de Braselse Wiltveltsche tienden. Door Jan Jansen van Dijk gekocht de dato 27-04-1740 en 02-03-1746. Belast met ƒ 400,- à 3% aan Jan Tijssen van Dijk.

Zoon Johannes Janse van Dijk is geboren te Asten op 09-01-1738 en op 25-01-1761 te Deurne getrouwd met Elizabetha Eymers van Loon, geboren te Deurne op 28-04-1734 als dochter van Eymert Janssen van Loon en Geertruida Petri Hanegreef:

05

Het gezin van Johannes Jansen van Dyck en Elizabetha Eymers van Loon:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 28-01-1762 Kind Asten 09-10-1779
2 Gerardus Asten 27-01-1765 Kind Asten ±1765
3 Johanna Asten 27-03-1766 Asten 27-01-1793
Peeter Jan Adriaans
Deurne 04-12-1831
4 Gerardus Asten 25-11-1768 Asten 23-02-1794
Elizabetha Petri van de Laak
Mierlo 19-12-1828
5 Bonaventura Asten 10-11-1771 Ongehuwd Asten 05-12-1791

Johannes Jansen van Dijk heeft een schuld bij Margo Leenen:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 213.1; 25-01-1773:
Jan van Dijk, in de Wolfsberg, is schuldig aan Margo Leenen, weduwe Gerrit Verberne, te Someren ƒ 100,- à 3%.

In het huizenquohier over de periode 1761-1771 woont Johannes Jansen van Dijk in het huis op de Wolfsberg:

Jaar Eigenaar nummer 4 Wolfsberg Bewoners nummer 4 Wolfsberg
1761 Jan van Dijk Jan van Dijk
1766 Jan van Dijk Jan van Dijk
1771 Jan van Dijk Jan van Dijk

In 1775 verkoopt Johannes Jansen van Dijk het huis aan Hendrik van de Goor:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 9; 14-10-1775:
Jan Janse van Dijk, in de Wolfsberg, verkoopt aan Hendrik van de Goor huis, schuur, stal hof en aangelag 2 lopense, ene en andere zijde kinderen Adriaan Lintermans, ene einde de straat, andere einde de voetpad. Verponding ƒ 1-11-0 per jaar.
Land in het Kempke 1 lopense. Verponding ƒ 0-6-0 per jaar. Bede ƒ 0-5-0 per jaar.
Land den Appert 1½ lopense. Verponding ƒ 0-9-0 per jaar. Bede ƒ 0-7-0 per jaar.
Land de Fopperacker 1 lopense. Verponding ƒ 0-6-0 per jaar. Bede ƒ 0-5-0 per jaar.
Land de Warande 1 lopense. Verponding ƒ 0-19-00 per jaar. Bede ƒ 0-14-10 per jaar.
Land den Eyserenman 2 lopense. Verponding ƒ 1-00-0 per jaar. Bede ƒ 0-14-0 per jaar.
Land over de Loverboschweg 2 lopense. Verponding ƒ 0-16-0 per jaar. Bede ƒ 0-10-0 per jaar.
Land aan de Wolfsberg 1½ lopense. Verponding ƒ 1-2-0 per jaar.
Groes het Kempke 2½ lopense. Verponding ƒ 1-2-0 per jaar.
Groes de Baltus 1½ lopense. Verponding ƒ 0-16-0 per jaar.
Groes in de Weert 2 lopense. Verponding ƒ 0-12-8 per jaar.
Groes het voorste veltje in de Haseldonk 1½ lopense.
Groes het Weyvelt 3½ lopense. Verponding ƒ 1-10-0 per jaar.
Belast met: ƒ 0-15-0 per jaar aan de Kerk van Asten; ƒ 0-12-6 per jaar aan den Armen van Asten. Verkoper aangekomen bij versterf van zijn ouders, deling de dato 02-10-1758. Koopsom ƒ 1000,-.

Johannes Jansen van Dijk verhuist met zijn gezin naar Ommel (zie Jan van Havenstraat 1):

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 75 verso; 23-10-1775:
Hendrik Verhoysen, te Greven, Pruissen, Hendricus Lomans, kapelaan, te Deurne, Johannes Smits getrouwd met Anna Maria Lomans, te Rees, Pruissen. Hebben bij request verzocht om te mogen verkopen aan Jan van Dijk voor ƒ 2600,- boven en behalve de cijnsen en renten een huis, land en groes te Ommel. De goederen zijn hen, bij deling, aangekomen van Jan Verhoysen en Peternella van de Cruys, vader van Hendrik Verhoysen en grootouders van Henricus en Anna Maria Lomans. Zij hebben, bij testament de dato 28-04-1762, bepaald dat hun erfgenamen hun deel, in prejudicie der kinderen niet zouden mogen vervreemden of verminderen. Het Corpus van Asten heeft, op 12-09-1775, toestemming gegeven om de goederen te transporteren mits de opbrengst op secure wijze uitgezet wordt. Comparanten zullen hieraan voldoen, met dien verstande, dat op de verkochte goederen blijven staan ƒ 1950,- en dat de verdere gelden belegd zullen worden. Henricus Lomans voornoemd en Maria Verhoysen getrouwd geweest met Jan Tijssen stellen zich borg.

Henricus van de Goor is geboren te Mierlo op 26-01-1713 als zoon van Antonius van de Goor en Maria van der Kampen. Hij is op 26-01-1744 te Mierlo getrouwd met Anna Maria Godefridus Bakers, geboren te Mierlo op 09-03-1720 als dochter van Godefridus Baeckers en Catharina Aert van Hoof.

06

Het gezin van Henricus van de Goor en Anna Maria Godefridus Bakers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Godefridus Mierlo 01-03-1745 Asten 11-02-1776
Johanna Maria Judoci Driessen
Asten 24-10-1779
2 Johannes Mierlo 13-12-1747 Asten 07-02-1779
Anna Maria Dirks van Helmond
Asten 13-05-1808 zie Behelp 4
3 Arnoldus Mierlo 13-08-1750 Asten 13-01-1782
Anna Maria Lambert Cornelis
Asten 01-11-1811 zie Voormalig huis E1038
4 Antonius Mierlo 17-10-1752 Asten 19-11-1780
Henrica Paulus van Bussel
Asten 22-11-1807
Maria Hendrik van Bussel
Asten 14-06-1809 zie Wolfsberg 50
en Voormalig huis C1319
5 Maria Catharina Mierlo 12-07-1757 Asten 13-01-1782
Cornelis Pauli van Bussel
Asten 23-05-1817 zie ook Voormalig huis C1319
en Wolfsberg 50
6 Maria Mierlo 08-09-1758 Ongehuwd Asten 18-01-1787
7 Thomas Asten 31-08-1761 Mierlo 22-02-1784
Johanna Sanders
Geldrop 24-03-1845

Henricus van de Goor en Anna Maria Godefridus Bakers wonen met hun gezin op de Diesdonk (zie Diesdonk 41) en verhuren dit huis aan hun zoon Godefridus van de Goor, zoals blijkt uit het huizenquohier van 1776:

Jaar Eigenaar nummer 4 Wolfsberg Bewoners nummer 4 Wolfsberg
1776 Hendrik van de Goor Goort van de Goor

Zoon Godefridus Henrici van de Goor is geboren te Mierlo op 01-03-1745 en op 11-02-1776 te Asten getrouwd met Johanna Maria Judoci Driessen, geboren te Asten op 23-01-1747 als dochter van Joost Jan Driessen en Maria Peters van Bussel (zie Voormalig huis F766):

Het gezin van Godefridus Henrici van de Goor en Johanna Maria Judoci Driessen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Judocus Asten 03-04-1777 Kind Asten ±1777
2 Judocus Asten 19-04-1779 Kind Asten 10-10-1779

Johanna Maria Judoci Driessen is op 08-10-1779 te Asten overleden en Godefridus Henrici van de Goor is op 24-10-1779 te Asten overleden. De overlijdens waren een gevolg van een epidemie van dysenterie en ook de ouders van Godefridus Henrici van de Goor, Anna Maria Godefridus Bakers is op 13-10-1779 te Asten overleden en Henricus van de Goor is op 22-10-1779 te Asten overleden. 

Er worden voogden aangesteld en vee, hooi en stro verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 149; 06-12-1779:
Tomas Bakers en Jan van de Goor, als voogden over Catarina, Maria en Tomas, onmondige kinderen van Hendrik van de Goor en Annemie Baker, gewoond hebbende op de Diesdonk, alsmede Jan, Arnoldus en Antoni, de meerderjarige kinderen. Zij verkopen eenige gereede haaffelijke en erffhaaffelijke goederen onder andere vier koeien ƒ 76,-; een os ƒ 20,-; hooi en stro ƒ 50,-. Totale opbrengst ƒ 215,-.

Als ook zoon Godefridus Hendriks van de Goor op 24-10-1779 komt te overlijden, verkopen de kinderen van Henricus van de Goor en Anna Maria Godefridus Bakers hun erfdeel:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 102; 06-01-1780:
Gezien het request van Tomas Bakers en Jan van de Goor, voogden over Catarina, Maria en Tomas, onmondige kinderen van Hendrik van de Goor. Deze drie kinderen zijn met hun drie meerderjarige broers erfgenamen van hun overleden broeder, Goort van de Goor en uit dien hoofde zijn aangekomen van de zijde van de vrouw van Goort de helft van 1⁄3e deel van de helft van huis, land en groes zijnde geweest van Jan Andriessen, onlangs voor Goort en zijn vrouw overleden. Deze Jan Andriessen had zijn nalatenschap bestemd voor Mattijs Andriessen, die onlangs ook is overleden mits ƒ 50,- uit te keren aan de vrouw van Goort, die toen nog leefde. De verdere erfgenamen van Jan Andriessen wilden daaraan voldoen zijnde Joost Smits die 1⁄3e deel in die nalatenschap zou hebben over te dragen aan de kinderen Mattijs Andriessen voor ƒ 100,-. Peter Aart van Bussel voor zijn vrouw, voor de helft van het 1⁄3e deel, zou ook ƒ 50,- uit keren. Hetgeen op die voet de drie meerderjarige broeders van de onmondigen ook graag zouden doen. Supplianten verzoeken om de voorschreven overgifte te mogen doen. Marge: Wordt toegestaan, mits de penningen voor de onmondigen worden uitgezet.

De kinderen van Henricus van de Goor verkopen hun oogst die op het veld staat:

Asten Rechterlijk Archief 154; 17-07-1780:
Jan, Arnoldus en Antoni van de Goor mede namens hun broeder en twee zusters kinderen van Hendrik van de Goor, aan den Diesdonk, verkopen hun oogst te velde onder andere 15 kopen rogge en boekweit Opbrengst ƒ 125,-.

In het huizenquohier van 1781 is het huis in bezit van de kinderen van Henricus van de Goor en wordt het ook door hen bewoond:

Jaar Eigenaar nummer 4 Wolfsberg Bewoners nummer 4 Wolfsberg
1781 kinderen Hendrik van de Goor kinderen Hendrik van de Goor

Als zus Maria Hendriks van de Goor overlijdt, wordt een taxatierapport opgesteld over de waarde van de onroerende goederen:

Asten Rechterlijk Archief 165 folio 48; 20-02-1787:
Taxatie van de onroerende goederen van Maria van de Goor, overleden en begraven op 18-01-1787. 1⁄6e deel in waarde
Huis, schuur, hof en aangelag 2 lopense naast kinderen Adriaan Lintermans ƒ 210,-
Land het Kempke 1 lopense naast Nicolaas van der Westen ƒ 21,-
Land de Peelpad 3 lopense naast de weduwe Willem van den Eerenbeemt ƒ 60,-
Land den Appert 1 lopense naast Hendrik Steevens ƒ 28,-
Land den Fopperakker 1 lopense naast de weduwe Francis Kerkers ƒ 18,-
Land den Eysereman 2 lopense naast Lambert Cornelis ƒ 28,-
Land de Warandakker 1 lopense naast Lambert Cornelis ƒ 21,-
Land over de Loverbosweg 2 lopense naast Eevert van Geffen ƒ 30,-
Land den akker in de Wolfsberg 1½ lopense ƒ 28,-
Groes het Kempke 2½ lopense naast Hendrik Eysbouds ƒ 70,-
Groes den Baltus 1½ lopense naast de kinderen Peter Kerkers ƒ 42,-
Groes de Weerdt 2 lopense naast Jan Aart Thielen ƒ 40,-
Groes het Weyvelt 3½ lopense naast Jan Slaats ƒ 70,-
Groes het voorste veltje in de Haaseldonk 1½ lopense naast Hendrik van Helmondt 40,-
Totaal ƒ 706-00-00
De goederen zijn belast met:
ƒ 1-15-0 per jaar aan de Kerk van Asten, in kapitaal ƒ 43-15-0
ƒ 0-12-6 per jaar aan den Armen van Asten, in kapitaal ƒ 15-09-6
Totaal ƒ 59-04-06
Rest ƒ 646-15-10
1⁄6e deel is ƒ 107-15-15½
20e penning is ƒ 5-7-14.

In 1789 besluiten de kinderen van Henricus van de Goor om de goederen te verdelen en komt het huis in handen van Cornelis van Bussel als man van Catharina Hendriks van de Goor:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 238; 21-12-1789:
Cornelis van Bussel man van Catharina van de Goor, Jan van de Goor, Arnoldus van de Goor, Antonie van de Goor, Thomas van de Goor, wonende te Riel in de Gehugten. Zij verdelen de vaste goederen.
1e lot krijgt Cornelis een huis, schuur, stal, hof en aangelag op de Wolfsberg 2 lopense, ene zijde kinderen Adriaan Lintermans, andere zijde Hendrik Stevens; land het Kempke 1 lopense; de helft van een akker de Peelpat geheel 3 lopense; land den Foppenakker 1 lopense; land den Eyserman 2 lopense; land den Warandakker 1 lopense; land 2 lopense; den akker in de Wolfsberg 1½ lopense; groes het Kempke 2½ lopense; groes de Weerdt 2 lopense; 2½ lopense van een perceel groes geheel 3½ lopense; groes het voorste veltje in de Haseldonk 1½ lopense.
Belast met ƒ 1-15-0 per jaar aan de Kerk van Asten; ƒ 0-12-6 per jaar aan den Armen van Asten. En zal dit lot betalen aan het 2e, 4e en 5e lot elk ƒ 200,-.
2e lot krijgt Jan ƒ 200,- te ontvangen van het 1e lot.
3e lot krijgt Arnoldus de helft van de Peelpat geheel 3 lopense; land den Appert 1 lopense; groes den Balthus of Dol 1½ lopense; groes 1 lopense van het Weyvelt geheel 3½ lopense.
4e lot krijgt Antonie ƒ 200,- te ontvangen van het 1e lot.
5e lot krijgt Thomas ƒ 200,- te ontvangen van het 1e lot.

Dochter Catharina Hendriks van de Goor is geboren te Mierlo op 12-07-1757 en op 13-01-1782 te Asten getrouwd met Cornelis Pauli van Bussel, geboren te Asten op 20-02-1749 als zoon van Paulus Peters van Bussel en Anna Gertrudis Cornelissen Lammers.

07

Het gezin van Catharina Hendriks van de Goor en Cornelis Pauli van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus Asten 01-01-1783 Kind Asten 20-03-1792
2 Gerardus Asten 03-12-1786 Asten 09-12-1810
Anna Willem Marcelis Jansen
Asten 22-06-1848
3 Anna Maria Asten 29-03-1794

Cornelis Pauli van Bussel erft nog land van zijn ouders:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 98 verso; 02-04-1792:
Cornelis van Bussel, Antony van de Goor getrouwd met Hendrien van Bussel, Lambert Cornelis als voogd over het minderjarige kind, Christiaan, van wijlen Jan Cardinaal en mede ten deze, Arnoldus Meulendijk getrouwd met Johanna van Bussel alsmede Jan Peeter van Bussel en Antony Verkuylen als wettige voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Verkuylen en Maria van Bussel, beiden overleden. Allen kinderen en kindskinderen van wijlen Paulus Peters van Bussel en Anna Gertrudis Cornelissen Lammers. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Cornelis land den Heesakker 2 lopense; de helft van de Venakker geheel 2 lopense; land / groes 1 lopense van het aangelag van Lambert geheel 2½ lopense; de helft van een groesveld Jan Bosmansvelt geheel 3 lopense; land een Wortelveltje ½ lopense; 1⁄3e deel in een wei- of hooiveld geheel 4 lopense.

In het huizenquohier over de periode 1798-1803 en bij de verpondingen van 1810 staat het huis op naam van Cornelis Pauli van Bussel:

Jaar Eigenaar nummer 4 Wolfsberg Bewoners nummer 4 Wolfsberg
1798 Cornelis van Bussel Cornelis van Bussel
1803 Cornelis van Bussel Cornelis van Bussel

Verpondingen 1810 XIVd-67 Wolfsberg folio 123 vers:
Cornelis van Bussel gehuwd met Catharina van de Goor bij deling 21-12-1789.
Jan, Arnoldus, Antoni, Catharina, Maria en Thomas van de Goor taxatie 20-08-1787.
Nummer 4 huijs, schuur, stalinge en aangelag 2 lopense.

Cornelis Pauli van Bussel is op 05-04-1815 te Asten overleden en Catharina Hendriks van de Goor is op 23-05-1817 te Asten overleden.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van hun zoon Gerardus van Bussel:

Kadaster 1811-1832; C1333:
Huis, schuur en erf, groot 04 roede 76 el, Wolfsbergsche heide, klassen 8.
Eigenaar: Gerard van Bussel.

08

09

Zoon Gerardus (Gerrit) van Bussel is geboren te Asten op 03-12-1786 en op 09-12-1810 te Asten getrouwd met Anna Willem Marcelis Jansen, geboren te Asten op 24-04-1789 als dochter van Wilhelmus Marcelis Jansen en Henrica Huberti van Bussel:

10

Het gezin van Gerardus (Gerrit) van Bussel en Anna Willem Marcelis Jansen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 23-12-1811 Asten 20-01-1837
Henricus van der Loo
Asten 19-11-1900 zie Wolfsberg 52
2 Wilhelmina Asten 24-07-1813 Asten 01-05-1857
Cornelis Coolen
Asten 09-04-1883 zie Voormalig huis E1643
3 Cornelia Asten 21-04-1815 Asten 05-04-1845
Petrus Hoebergen
Asten 30-09-1869 zie Voormalig huis G970
4 Petronella Asten 20-03-1817 Asten 01-05-1857
Wilhelmus Gorissen
Asten 01-02-1865
5 Joannes Asten 24-03-1819 Lierop 25-02-1854
Antonetta Goossens
Asten 02-01-1888 zie Voormalig huis E1031
6 Maria Catharina Asten 31-10-1821 Asten 15-07-1853
Michiel Goossens
Deurne 03-11-1863
7 Hendrika Asten 10-12-1824 Kind Asten 14-11-1835
8 Johanna Asten 24-06-1827 Kind Asten 27-12-1835
9 Johannes Asten 15-01-1830 Asten 16-01-1867
Maria Welten
Asten 14-03-1897 zie Voormalig huis E1033

Gerardus (Gerrit) van Bussel is op 22-06-1848 te Asten overleden en Anna Willem Marcelis Jansen is op 04-02-1856 te Asten overleden. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 staat dochter Petronella van Bussel, geboren te Asten op 20-03-1817. Zij is op 01-05-1857 te Asten getrouwd met akkerbouwer Wilhelmus Gorissen, geboren te Asten op 16-11-1812 als zoon van Johannes Gorisse en Maria Seelen. Het huizingnummer is D8a en vanaf 1869 nummer D10:

11

Petronella van Bussel is op 01-02-1865 te Asten overleden en Wilhelmus Gorissen woont ook over de periode 1879-1890 en in de periode 1890-1900 in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D10 en D11:

12

Wilhelmus Gorissen is op 24-04-1892 te Asten overleden en zijn zoon Johannes Gorissen, geboren te Asten op 22-02-1858, neemt het huis over. Hij is als landbouwer op 08-02-1895 te Asten getrouwd met Johanna Maria van Doorn, geboren te Asten op 20-08-1867 als dochter van Godefridus van Doorn en Anna Catharina Vlemmix. Ook in de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer D12:

13

Johanna Maria van Doorn is op 30-01-1907 te Asten overleden en Johannes Gorissen woont ook over de periodes 1910-1920 en 1920-1930 met zijn kinderen in het huis met achtereenvolgens huizingnummer D7 en D30, ook bekend staand als Bergweg 1:

14

Johannes Gorissen is op 01-04-1929 te Asten overleden en zijn zoon Godefridus Gorissen, geboren te Asten op 13-09-1897, wordt het gezinshoofd. Samen met zijn broers Peter en Wilhelmus Antonius woont hij ook in de periode 1930-1938 in het huis op de Bergweg 1:

15

Peter Gorissen, geboren te Asten op 29-10-1899 is op 19-08-1932 te Nederweert getrouwd met Maria Elisabeth Janssen, geboren te Nederweert op 10-11-1907 als dochter van Peter Janssen en Maria Aldegonda van Thuijl. Zij wonen na hun huwelijk in het huis aan de Bergweg 1 en broers Godefridus Gorissen en Wilhelmus Antonius Gorissen wonen in:

16

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 09-02-1935 van dochter Allegonda en in diezelfde krant van 03-08-1938 de geboorte van dochter Wilhelmina:

17 18

Godefridus Gorissen is op 12-01-1935 te Asten overleden en de kinderen Gorissen proberen de boerderij te verkopen, zoals gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 11-07-1936. Blijkbaar is de boerderij opgekocht door Peter Gorissen en Wilhelmus Antonius Gorissen verhuist in 1940 naar Dijk 7.

19

De krant de Zuid-Willemsvaart van 02-12-1939 meldt de geboorte van zoon Martinus en in diezelfde krant van 04-09-1942 de geboorte van dochter Josephina:

20 21

Maria Elisabeth Janssen is op 16-11-1976 te Asten overleden en Peter Gorissen is op 07-06-1984 te Deurne overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

22

23

Overzicht bewoners

Hoeve op Wolfsberg
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1651 Godefridus Peters Houbraken Asten ±1627 Phlips Phlips Aben Asten ±1600
1680 Godefridus Peters Houbraken Asten ±1627 Daniel Jansen Asten 01-09-1644
1687 Daniel Jansen Asten 01-09-1644 Daniel Jansen Asten 01-09-1644
1702 weduwe Daniel Jansen Asten ±1645 weduwe Daniel Jansen Asten ±1645
1707 kinderen Daniel Jansen Asten 09-06-1670 Johannes de Zeger Asten 12-05-1676
1723 Marcelis Daniels Asten 09-06-1670
1733 weduwe Marcelis Daniels Asten 28-07-1663 Johannes Daniels Asten 12-05-1676
Wolfsberg huis 4
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jan Dandel en Aert Verhees Asten 12-05-1676 Jan Marcelis Asten 07-09-1693
1741 Jan Janse van Dijk Asten 12-10-1691 Jan Marcelis Daandels Asten 07-09-1693
1746 Jan Janse van Dijk Asten 12-10-1691 Jan Marcelis Dandels Asten 07-09-1693
1751 kinderen Jan van Dijk Asten 09-01-1738 Jan Marcelis Daniels Asten 07-09-1693
1756 kinderen Jan van Dijk Asten 09-01-1738 Jacobus Hurkmans Lierop 14-05-1722
1761 Jan van Dijk Asten 09-01-1738 Jan van Dijk Asten 09-01-1738
1766 Jan van Dijk Asten 09-01-1738 Jan van Dijk Asten 09-01-1738
1771 Jan van Dijk Asten 09-01-1738 Jan van Dijk Asten 09-01-1738
1776 Hendrik van de Goor Mierlo 26-01-1713 Goort van de Goor Mierlo 01-03-1745
1781 kinderen Hendrik van de Goor Mierlo 01-03-1745 kinderen Hendrik van de Goor Mierlo 01-03-1745
1798 Cornelis van Bussel Asten 20-02-1749 Cornelis van Bussel Asten 20-02-1749
1803 Cornelis van Bussel Asten 20-02-1749 Cornelis van Bussel Asten 20-02-1749
Kadasternummer C1333
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C1333 1832 Gerardus van Bussel Asten 03-12-1786
Bergweg 1
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1815 Cornelis Pa van Bussel Asten 20-02-1749 Catharina Hendrik van de Goor Mierlo 12-07-1757 05-04-1815
1815-1817 Catharina Hendrik van de Goor Mierlo 12-07-1757 weduwe van Bussel 23-05-1817
1817-1848 Gerardus van Bussel Asten 03-12-1786 Anna Willem Jansen Asten 24-04-1789 22-06-1848
1848-1856 Anna Willem Jansen Asten 24-04-1789 weduwe van Bussel 04-02-1856
1856-1859 Wilhelmus Gorissen Asten 16-11-1812 Petronella van Bussel Asten 20-03-1817
D8a 1859-1865 Wilhelmus Gorissen Asten 16-11-1812 Petronella van Bussel Asten 20-03-1817 01-02-1865
D8a 1865-1869 Wilhelmus Gorissen Asten 16-11-1812 met kinderen
D10 1869-1879 Wilhelmus Gorissen Asten 16-11-1812 met kinderen
D10 1879-1890 Wilhelmus Gorissen Asten 16-11-1812 met kinderen
D11 1890-1892 Wilhelmus Gorissen Asten 16-11-1812 met kinderen 24-04-1892
D11 1892-1900 Johannes Gorissen Asten 22-02-1858 Johanna Maria van Doorn Asten 20-08-1867
D12 1900-1907 Johannes Gorissen Asten 22-02-1858 Johanna Maria van Doorn Asten 20-08-1867 30-01-1907
D12 1907-1910 Johannes Gorissen Asten 22-02-1858 met kinderen
D7 1910-1920 Johannes Gorissen Asten 22-02-1858 met kinderen
D30 1920-1930 Johannes Gorissen Asten 22-02-1858 met kinderen 01-04-1929
1 1930-1932 Godefridus Gorissen Asten 13-09-1897 met familie
1 1932-1938 Peter Gorissen Asten 29-10-1899 Maria Elisa Janssen Nederweert 10-11-1907

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 21 november 2023, 20:05:55

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen