De pagina's Asten/Emmastraat, Asten/Emmastraat/Voormalig huis G535 worden nu weergegeven
Asten toevoegen aan selectie

Bewoningsgeschiedenis

Dit is een deel van de bewoningsgeschiedenis gemaakt op 22-04-2024 05:04:28
Voor de voor het laatst bijgewerkte versie surf je naar https://www.heemkundekringdevonder.nl/bewoningsgeschiedenis

Emmastraat

De Emmastraat is genoemd naar koningin Emma die van 1879-1890 koningin van Nederland was en van 1890-1898 koningin regentes. Adelaïde Emma Wilhelmina Therèse (Emma) zu Waldeck und Pyrmont, is geboren te Arolsen (D) op 02-08-1858 als dochter van George Victor zu Waldeck en Helena van Nassau-Weilburg. Zij is op 07-01-1879 te Schloss Arolsen (D) getrouwd met Koning Willem III, Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk van Oranje-Nassau, geboren te Brussel (B) op 19-02-1817 als zoon van Koning Willem II, Willem Frederik George Lodewijk van Oranje-Nassau, en Anna Paulowna.

Koning Willem III is op 23-11-1890 te Apeldoorn overleden en toen in 1898 hun dochter Wilhelmina Helena Pauline Maria (Wilhelmina) van Oranje-Nassau, geboren te Den Haag op 31-08-1880, meerderjarig werd, nam Wilhelmina de troon over. Koningin Emma is te Den Haag op 20-03-1934 overleden.

01

Voor 1929 kende de huidige Emmastraat drie straatnamen: de Nieuwstraat, de Varkenstraat en het Hemeleindje. De Nieuwstraat liep van de huidige Markt tot de Tuinstraat en de Varkenstraat vanaf daar tot de kruising met de huidige Julianastraat. Vanaf daar kende de weg richting de Wolfsberg de naam Hemeleindje. De Varkenstraat werd zo genoemd omdat zich ter hoogte van het huidige kwartelpeijke een waag voor biggen bevond en bovendien er in de buurt van de huidige tuinstraat de varkensmarkt gehouden werd. De naam Hemeleindje had betrekking op het einde van het buurtschap de Hemel dat van Voordeldonk tot over de Emmastraat liep.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-07-1929 worden de definitieve namen toegekend aan de straten van Asten en de Emmastraat begint op de Markt en loopt tot de weduwe Cortenbach, waar de Wolfsberg begint.

02

Van oudsher woonden er voornamelijk boeren in de Emmastraat, hetgeen we kunnen opmaken uit de lijst met getroffenen door natuurgeweld rond 1740 in het Dorp, waarbij een selectie is gemaakt van de bewoners van de huidige Emmastraat:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 170; 29-12-1739:
Specifique lijste ofte memorie geformeert door schepenen en secretaris van Asten volgens het opgeven van de ingesetenen van Asten van soodanige als de ingesetenen van Asten geleeden hebben vant verhagelen van koorn op de 13e july en afwayen van de boekweyt op den 15e augustus 1737 wanneer het koorn en boekweyt rijp was. Alsmede van de menigvuldige swaare regen die gevallen is in de voorschrevene jaare 1737, 1738 en 1739 waardoor de weylanden geheel onder water gestaan hebben en het gras en hoy daardoor veel bedorven en verdronken is geworden door hetwelke veel runtvee en schapen bedorven en gestorven sijn, alsoo deselve op leege en natte weyen haar voedsel hebben moeten haalen, welk verdronken gras en hoy dat bedorven was in de wintertijden hebben moeten eeten. Mitsgaaders vant bevriezen van de boekweyt in desen jaaren 1739, tusschen de 15e en 16e juny allent welke schaade de navolgende ingeseetenen hebben opgegeven en getaxeert onder presentie vant selve ten allen tijde, des gerequireert werdende, met solemneele eede sullen bevestigen soo en gelijk bij of agter ider sijn naam is uytgetrocken en hierna is volgende in het Dorp:

Naam Huis Omschrijving Vergoeding
Jan Antonis de Smit 12 ƒ 38,-
Arnoldus Meulendijk 13 ƒ 35,-
weduwe Jan Verlensdonk 17 ƒ 27,-
weduwe Tijs van de Cruys 85 ƒ 10,-
Jan Willem Trouwen 85 ƒ 38,-
Peter Coopmans 90 ƒ 31,-
Marcelis Jansen 92 ƒ 15,-

Aldus dese lijste gemaakt en geformeert in voege als vooren volgens het opgeven der ingesetenen onder presentie van eede dat deselve de ongelucken en schaaden gehadt hebben, soo en gelijk agter ider sijnen naam staat aangeteekent en tot een som is getaxeert na ider sijn beste kennis. Wijders verklaaren wij ondergeteekende schepenen van Asten, op den eed ten aanvank van onser bediening gedaan dat de ingesetenen alhier wegens het verhagelen van koorn, afwayen en bevriesen van de boekweyt, sterven van een menigte beesten en schapen, verdrinken van hoy, gras, koorn en andere vrugten als int hooft deeser lijst, seer veelen groote schaade geleeden hebben en vooral in dese jaare, alsoo den ingesetenen alhier den grooten reegen die er is gevallen als anders op sijn best maar eene halve oogst gehadt hebben waardoor deselve buyten staat geraakt sijn om haar verschulde 's lants- en dorpslasten te konnen opbrengen en betaalen waardoor de ingesetenen dagelijks veele schaade en executiecosten moeten ondergaan. In teeken der waarheyt hebben wij deese ten prothocolle onderteekent binnen Asten, desen 28 december 1739.

In die tijd stonden er tien huizen in de Emmastraat en zeven bewoners zijn getroffen door het noodweer, hetgeen betekende dat zij nog voornamelijk in de landbouw hun geld verdienden. Alleen de familie van der Loo, Laurens Bruystens en de weduwe Adrianus Jansen hebben geen nadeel ondervonden. De familie van der Loo was een koopmansfamilie en het huis wordt bewoond door een dochter en haar schoonzuster. Laurens Bruystens was een manusje van alles en was ondermeer verantwoordelijk voor het torenuurwerk. Adrianus Jansen was waarschijnlijk een handelaar of zoals dat destijds genoemd werd een teut, zijn weduwe bezat een huis en hof in Asten, maar geen land.

Begin 19e eeuw werd een kazerne van de Marechaussee op de hoek van de Nieuwstraat en de Binnenstraat gebouwd. Het korps had een militaire status, die garant stond voor een gedegen opleiding, bewapening en discipline. Het korps was grotendeels bereden, waardoor een groter gebied bestreken kon worden en misdadigers sneller konden worden achterhaald. De marechaussees traden niet individueel maar in groepsverband op en waren gekazerneerd, wat ertoe bijdroeg dat zij te allen tijde onmiddellijk beschikbaar waren. Ze moesten er voor zorgen dat Asten en omgeving veiliger werden en beschermd tegen roversbendes uit de grensstreken.

Gaandeweg werden ook de beroepen specifieker en ontstonden er fabrieken, een molen, smederijen, winkels, klompenmakerijen, schoenmakerijen en kleermakerijen in de Emmastraat. De eerste fabriek was de tabaksfabriek van de gebroeders Leenen op het Hemeleindje ter hoogte van de hoek met de Julianastraat. Opmerkelijk was dat zij ook een aantal arbeidershuisjes op hun terrein hadden staan, die we kunnen zien als de voorlopers van de 'vijf gebooi'. De huidige 'vijf gebooi' dateren van 1889 en waren in gebruik als arbeidershuisjes.

De familie Leenen begon daarna een bierbrouwerij met de naam 'de Kraan' en moest concurreren met de uit 1870 daterende bierbrouwerij 'de Hoop' van de familie Eijsbouts, die iets verderop bij de Hemel lag. Zij lieten hun graan malen bij de molen van Gitzels in de Logtenstraat of bij de molen van Cuppens die op de grens van de Emmastraat met de Wolfsberg lag. Daar werd begin 20e eeuw ook een houtzagerij opgericht door Johan Cuppens tot in 1919 het noodlot toesloeg van een enorme brand.

Aan het eind van de 19e eeuw waren er in de Emmastraat smederijen van Bakens, van Eersel en van Bussel gevestigd, die mede zorgden voor het rollend materiaal. Alle vervoer ging immers met karren en koetsen en in de Emmastraat was ook een verhuurbedrijf voor paardenkoetsen. De wereld werd groter en mensen buiten de peelgemeenten kwamen ook in Asten wonen en werken. Zo komt de familie Bakens oorspronkelijk uit Kaldenkirchen en de familie van Eersel uit 's-Hertogenbosch.

De koeien en varkens verdwenen uit het dorpsbeeld, naarmate de bewoners minder afhankelijk werden van de opbrengsten van het land en hun inkomen met arbeid buiten de landbouw verdienden. Zo waren er winkels in alle soorten, maar bakkerijen voerden de boventoon met als uitschieter de koekfabriek van Sjang Hoefnagels aan het begin van de 20e eeuw. Gaandeweg kwamen er ook slagers, groenteboeren en winkels in koloniale waren en rond 1930 kwam er een kolen- en oliehandel en een autobusonderneming.

Tussen al die fabrieken en winkels woonden de fabrieksarbeiders, kleermakers, klompenmakers, schoenmakers en ook de kappers vestigden zich in de Emmastraat. En niet te vergeten waren er de herbergen en cafés, waar in die tijd de schutterijen bijeen kwamen. Van oorsprong was er de herberg 'de drie kronen', maar we komen ook de namen tegen van café Aarts', café 'de vijf gebooi', café 'de Waag' en café 'de Hemel'. Al met al was er aan het eind van de 19e eeuw en begin 20e eeuw volop bedrijvigheid in de Emmastraat.

Wat is daar nu nog van terug te zien in de Emmastraat? Als we eerlijk zijn is er vooral in de laatste jaren veel verdwenen en opgeofferd aan de vooruitgang. Toch zijn er nog genoeg sporen te vinden van het oude Asten en aan de hand van vergelijking van kaarten wordt in beeld gebracht uit welke tijdsperiode de huidige huizen in de Emmastraat stammen.

Hieronder is de kaart van Theo Meulendijks te zien waarin met zwart de huisnummers voor 1800 vergeleken en aangevuld zijn met de kadasternummers van 1832 in blauw:

03

De gekleurde huizen (groen staat voor cijnsplichtig aan de heer van Asten) betreffen huizen van voor 1800. Waren er rond 1750 nog tien huizen, aan het eind van de 18e eeuw was dat aantal al gegroeid tot 14 huizen en in 1832 stijgt het explosief tot meer dan 30 huizen. De witte huizen zijn de nieuwe huizen en omdat huizen minder voor landbouw werden gebruikt, zijn er ook huizen opgedeeld.

Het huis met kadasternummer 521 is de herberg met de naam de drie kronen, die later in gebruik kwam als koekfabriek onder diezelfde naam. Kadasternummer 526 is de marechausseekazerne en de huizen met nummers 798 tot en met 805 betreffen de tabaksfabriek van de gebroeders Leenen.

Hieronder wordt de kadasterkaart van 1832 van de Emmastraat van de Markt (onder) tot de Julianastraat (rechtsboven) vergeleken met die van 1942; let wel het noorden is links. Op de linkse kaart zijn de kadasternummers van 1832 te zien en in die van 1942 staan de huisnummers, zoals die in het bevolkingsregister voorkomen. Op die manier zijn we in staat om de gegevens van 1832 te koppelen aan de gegevens uit het bevolkingsregister dat loopt van 1859-1938:

04 05

Met die huisnummers van 1942 is het nog één stap naar de huidige situatie en dat is de hernummering en die vond rond 1960 plaats. Elk adres aan de Emmastraat met bebouwing uit de 18e eeuw of ouder kent dus vijf nummergevingen:

  • huisnummer uit de tijd van het huizenquohier van 1736-1803
  • kadasternummer uit 1832 en een mogelijk vervolg daarop uit de kadastrale legger
  • huizingnummers uit het bevolkingsregister die elke 10 jaar wijzigden
  • adres bij de vaststelling van de nieuwe straatnamen in 1929
  • rond 1960 aangepast adres, dat veelal overeenkomt met het huidige adres

Op de onderstaande kaart uit 2017 is de huidige situatie weergegeven en zijn de huizen gebouwd tussen 1850 en 1900 groen omcirkeld en die tussen 1900 en 1940 oranje omcirkeld:

06

De Emmastraat kent nog altijd ruim 25 vooroorlogse woningen en daarvan zijn er 9 uit de 19e eeuw, echter het oudste huis dateert van 1860 gelegen aan de Emmastraat 14, maar is door renovaties niet meer als dusdanig herkenbaar. Het oudste oorspronkelijke huis dateert uit 1875 en is gelegen aan de Emmastraat 31:

07

Overzicht 'vijf gebooi'

In de Emmastraat ligt een huizenblok dat van oorsprong bestaat uit vijf huizen en dat de naam kent de 'vijf gebooi'. Er staan nu nog vier huizen omdat het meest noordelijk gelegen huis is uitgebreid en het daarnaast gelegen huis is samengevoegd. Een van de huizen draagt daarom nu nog twee huisnummers.

De 'vijf gebooi' zijn gebouwd in opdracht van de familie van fabrikant Hendrikus Leenen, geboren te Asten op 21-06-1818 als zoon van Pieter Leenen en Petronella van de Mortel. Hij is op 08-05-1847 te Deurne getrouwd met Johanna Maria Goossens, geboren te Deurne op 14-09-1821 als dochter van Antonie Goossens en Joanna de Veth. De vader van Hendrikus Leenen had samen met zijn broer Hendrikus op het naastgelegen erf een tabaks- en sigarenfabriek. Daar stonden volgens de kadasterkaart van 1832 al eerder vijf kleine arbeidershuisjes (zie Voormalig huis G800, G801, G802, G803 en G804), maar die hebben mogelijk plaats moeten maken voor uitbreiding van de fabriek. De 'nieuwe' vijf gebooi zijn volgens de kadastrale legger rond 1890 als arbeidershuisjes gebouwd met de kadasternummer G1719 tot en met G1723.

Na het overlijden van Hendrikus Leenen te Asten op 21-04-1882 en Johanna Maria Goossens te Asten op 28-01-1901 ging het bezit over naar zoon Peter Johannes Leenen, geboren te Asten op 30-06-1857. Hij is als koopman te Asten op 20-07-1885 getrouwd met Johanna Maria Schellings, geboren te Asten op 25-03-1853 als dochter van bakker Hendrikus Schellings en Anna Catharina van den Eijnden.

Rond 1930 komen de huisjes in bezit van de Theodora Maria Lammers, geboren op 04-04-1868 te Asten als dochter van Antonie Lammers en Maria Aarts. Zij is sinds 26-11-1921 weduwe van Jacobus Welten, geboren te Asten op 25-06-1870 als zoon van Antonie Welten en Catharina van den Berg, met wie zij op 16-04-1904 te Asten getrouwd was. In die tijd wordt er aan de noordelijke zijde een nieuw huis gebouwd met kadasternummer G2362 vrijwel op de plaats van 'oude' vijf gebooi (zie Emmastraat 48). Dit huis wordt samen met het meest noordelijke huis, dat destijds is uitgebreid tot nieuw kadasternummer G2363, verkocht aan Hendricus Cortenbach.

In 1942 is een splitsing van eigendom gemaakt, waarbij zoon Lambertus Welten, geboren te Asten op 08-03-1905 de twee meest zuidelijke huisjes ontvangt en dochter Maria Catharina Welten, geboren te Asten op 27-10-1906, de twee andere huisjes. De familie Welten woonde destijds aan de overzijde van de straat, maar Lambertus Welten is ook een van de bewoners van de 'vijf gebooi'.

Hieronder uit de krant de Zuid-Willemsvaart van 08-12-1900 is sprake van een café met de naam de 'vijf gebooi' in Asten en nog een verhaal over de vooruitgang van Asten in Astens dialect:

08

De naam de 'vijf gebooi' komt van de vijf geboden, zoals onder beschreven in de Nieuwe Tilburgsche courant van 21-07-193. Of had de stichter van de huizen de vijf geboden voor de katholieke arbeider voor ogen, zoals rechts in de krant de Grondwet van 11-07-1932 door pater Everardus zijn weergegeven:

09

10

Hieronder een foto van de schut met op de achtergrond de 'vijf gebooi'.

11

Onder een streetview van de huidige situatie van de uit 1890 stammende arbeidershuizen:

12

Van elk van de vijf huizen (zie Emmastraat 50, Emmastraat 52, Emmastraat 54, Emmastraat 56 en Emmastraat 58) wordt de bewoningsgeschiedenis vanaf 1890 tot 1940 beschreven.

Voormalig huis G535

Dit huis wordt bewoond door Adriaan Jansen de Graaff, geboren te Asten op 02-12-1676 als zoon van Johannes Jansen en Elisabetha. Hij is op 11-02-1714 te Asten getrouwd met Antoneth Reiniers, geboren op 28-11-1687 te Asten als dochter van Renerus Jansen van Geldrop en Henrica Jansen Somers (zie Hemel 2):

Het gezin van Adriaan Jansen de Graaff en Antoneth Reiniers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 16-02-1717 Asten 15-09-1741
Theodorus Willem Trouwen
Deurne 11-03-1773
2 Henrica Asten 14-09-1721 Nederweert 19-05-1756
Franciscus Reijnders
Asten 05-11-1790 zie Voormalig huis G532
dochter Joanna Maria
3 Elisabetha Asten 31-07-1724 Ongehuwd Asten 02-10-1747
4 Wilhelma Asten 31-01-1727

Adriaan Jansen de Graaff is op 18-04-1730 te Asten overleden en in het huizenquohier over de periode 1736-1746 staat zijn weduwe als mede-eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 86 Dorp Bewoners nummer 86 Dorp
1736 weduwe Adriaan Janssen en Jan van Hoek weduwe Adriaan Jansen en Willemijntje van den Eijnde
1741 weduwe Adriaan Janssen en Jan van Hoek weduwe Adriaan Janssen en Jenneke Wim Coolen
1746 weduwe Adriaan Janssen en Jan van Hoek weduwe Adriaan Janssen en Jenneke Wim Coolen

Antoneth Reiniers is op 22-10-1747 te Asten overleden en in de bewoningslijst van 1751 staat het huis op naam van de kinderen, die het aan derden verhuren:

Jaar Eigenaar nummer 86 Dorp Bewoners nummer 86 Dorp
1751 kinderen Adriaan Jansen Mattijs Jagers

Het huis wordt verkocht aan Jan Willem Trouwen een broer van Dirk Willem Trouwen de echtgenoot van Johanna Adriaan Jansen de Graaff:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 224 verso; 21-09-1751:
Dirk Willem Trouwen, wonende te Deurne man van Johanna, dogter Adriaan Jansen verkoopt aan Jan Willem Trouwen de helft van huis en hof in het Dorp 1 copse, ene zijde den Armen, andere zijde kinderen Jan van Dijk, verkoper aangekomen van zijn vrouw ouders. Koopsom ƒ 70,-.

Willem Trouwen is geboren te Nederweert op 20-09-1685 als zoon van Wilhelmus Trouwen en Anna Steuten. Hij is op 24-05-1705 te Someren getrouwd met Anna Johannes Hurcmans, geboren te Someren op 11-05-1687 als dochter van Johannes Jansen Hurcmans en Maria Hendricx:

Ritus contraxerunt matrimonium Wilhelmus Trouwen ex Nederweert et Anna Jois Hurcmans; testes Petrus van Lill et Helena Jansen.

Huwelijkscontract van Wilhelmus Trouwen uit Nederweert en Anna Jois Hurcmans; getuigen Petrus van Lill en Helena Jansen.

02

Het gezin van Willem Trouwen en Anna Johannes Hurcmans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Someren 09-03-1706 Kind Someren ±1706
2 Johannes Someren 07-03-1707 Someren 27-01-1732
Maria Antoni Loomans
Asten 11-01-1750
Joanna Maria Jan Peter Smits
Asten 24-04-1754
3 Wilhelmus Someren 27-08-1708 Someren 20-05-1736
Henrica Claessen
Someren 05-02-1780 dochter Petronella
zie Prins Bernhardstraat 23
4 Petrus Someren 22-10-1710 Kind Someren ±1710
5 Mathias Someren 27-07-1712 Kind Someren ±1712
6 Petronella Someren 04-11-1714 Kind Someren ±1714
7 Mathias Someren 28-01-1716 Ongehuwd Someren 24-12-1741
8 Theodorus Someren 16-06-1718 Asten 15-09-1741
Johanna de Graaff
Deurne 13-12-1782
9 Petronella Someren 20-04-1720 Maarheeze 15-01-1747
Petrus Marcelis Loomans
Asten 21-05-1761 zie ook Hindert 2
10 Lambertus Someren 12-01-1721 Kind Someren ±1721
11 Anna Maria Someren 14-02-1723 Kind Someren ±1723
12 Johanna Someren 27-07-1724 Someren 14-01-1759
Franciscus W Claessen
13 Lambertus Someren 12-01-1727 Kind Someren ±1727
14 Godefridus Someren 09-02-1730 Kind Someren 17-05-1730

Wilhelmus Trouwen is op 12-11-1737 te Someren overleden en Anna Johannes Hurcmans is te Someren op 15-10-1760 overleden.

Johannes Petrus Jan Smits is geboren rond 1675 en op 21-07-1697 te Asten getrouwd met Maria Joannis Paulusse, geboren te Asten op 26-10-1678 als dochter van Johannes Pauls en Margaretha:

Conjuncti sunt matrimonio Joannes Peeters et Maria Jansen.

In huwelijkse echt gebonden Joannes Peeters en Maria Jansen.

03

Het gezin van Johannes Petrus Jan Smits en Maria Joannis Paulusse:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 29-12-1697 Ongehuwd Asten 24-02-1768
2 Maria Asten 30-08-1699 Asten 18-04-1723
Judocus Frans Verberne
Asten 26-08-1768 zie Voormalig huis G417
3 Elisabetha Asten 23-05-1702 ±1725
Johannes Saay
Antwerpen
4 Catharina Asten 07-05-1704 Kind Asten ±1704
5 Catharina Asten 07-05-1705 Kind Asten ±1705
6 Judoca Asten 11-06-1706
7 Catharina Asten 29-03-1708
8 Anna Maria Asten 30-10-1709 Asten 22-02-1733
Henricus Francis Vrients
Asten 11-01-1750
Johannes Trouwen
Asten 23-10-1793
9 Petrus Asten 12-01-1713 Kind Asten ±1713
10 Johanna Asten 12-06-1714 Asten 04-02-1741
Paulus Hendrik Hoefnagels
Asten 25-02-1748
Arnoldus Willem Smits
Asten 30-03-1762 zie Voormalig huis G562
11 Petrus Asten 31-10-1716

Johannes Petrus Jan Smits is op 11-04-1735 te Asten overleden en de kinderen verkopen een huis aan Francis van Hoek:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 76; 26-07-1769:
Maria Smits, weduwe Joost Verberne, Anna Maria Smits, weduwe Jan Trouwen, geassisteerd met Pieter Joost Verberne, te Eyndhoven, zoon van de eerste en neef van de tweede comparante, Arnoldus Smits getrouwd met Johanna Smits, Elisabet Smits, te Antwerpen. Zij verkopen aan Francis van Hoek huis, schuur, schop, stal en hof aan de Poel in het Dorp ½ lopense, ene zijde de straat, andere zijde Paulus Geven en Arnoldus Smits zoals tussen de beide laatsten den hof is afgepaald; land in de Snijerscamp ½ lopense. Belast met ƒ 150,- à 4% aan den Armen van Someren; ƒ 1-0-0 per jaar aan het Gemene Land in een meerdere rente met Johannes Jansen en Francis van de Loverbosch; ƒ 1-0-0 per jaar aan den Armen van Asten in een meerdere rente van ƒ 1-10-0 per jaar waarin Nol Smits
ƒ 0-10-0 per jaar betaald. De goederen zijn hen aangekomen van hun moeder, weduwe Jan Peter Smits. Koopsom ƒ 300,-.

Maria Joannis Paulusse is te Asten op 20-11-1770 overleden. Na haar overlijden wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 68; 18-12-1770:
Anna Maria Smits weduwe van Jan Trouwen, Pieter Verberne, wonende te Eyndhoven, Jan Verberne, wonende te Liessel mede voor haar moeyte, Elisabet Smits, wonende te Antwerpen evenals Jan Tabee man van Catarina Verberne deze drie kinderen van Joost Verberne en Maria Smits dus allen met Arnoldus Smits gehuwd met Johanna Smits zijn erfgenamen van wijlen Maria Paulusse weduwe van Jan Peter Smits die aan de comparanten hebben nagelaten twee huizen en drie akkers doch dezelve daarvan, op 26-07-1769, verkocht een huis en een akkertje aan Francis van Hoek transport Asten. De koopgelden zijn door hen, met uitzondering van Arnoldus Smits, ontvangen en verdeeld. Met Arnoldus Smits is besproken dat het andere huis en hof in het Dorp ½ lopense, ene zijde en einde Francis van Hoek, andere zijde de straat, aan hem toegewezen zou worden. En de akker agter Antoni Liesen en de Mooleakker zullen nog blijven aan de andere comparanten. De goederen zijn belast met ƒ 0-10-0/jr. in een meerdere rente van ƒ 1-10-0 per jaar aan den Armen van Asten. Francis van Hoek betaald de ƒ 1,-.

Zoon Johannes Willem Trouwen, geboren te Someren op 07-03-1707 is op 27-01-1732 te Someren getrouwd met Maria Antoni Loomans, geboren te Someren op 29-10-1706 als dochter van Antonius Antoni Loomans en Maria Johannes Vrensen (zie ook 't Hoekske 8). Na haar overlijden te Asten als Maria Jan Trauwe op 27-10-1748 is Johannes Willem Trouwen hertrouwd te Asten op 11-01-1750 met bovengenoemde Anna Maria Jan Peter Smits, geboren te Asten op 30-10-1709:

1732. Compareerde voor schepenen in Someren ondergenoemd Jan Willem Trouwen, sijne ouderdom ontrent de 25 jaeren en Maria Antonis Looijmans jonge dochter haere ouderdom ontrent de 24 jaeren, versoeckende haer drie sondaagse proclamatien omme in den houwelijckse staet te worden bevestigt. Actum Someren den twaalfden januarij een duisent seeven hondert en twee en dartigh.
Ende de drie songaaghse proclamatien gedaen sijn, soo sijn de voorschreven persoonen getrout, dij 27 januari 1732.

Contraxerunt matrimonio Joannes Wilhelmi Trouwen et Maria Anthony Loomans; testes Matthias Petri van Helmont.

Huwelijkscontract van Joannes Wilhelmi Trouwen en Maria Anthony Loomans; getuige Matthias Petri van Helmont.

De gezinnen van Johannes Willem Trouwen met Maria Antoni Loomans en met Anna Maria Jan Peter Smits:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 10-05-1733 Asten 23-01-1763
Johannes Antoni Driessen
Asten 23-10-1793
2 Anna Maria Asten 03-06-1735 Asten 06-02-1757
Marcelis Jansen
Asten 22-06-1780 zus Elisabeth Toni Loomans
is doopgetuige
3 Catharina Asten 01-04-1737 Asten 20-05-1764
Francis Janse Verberne
Asten 01-06-1789 zie Voormalig huis G622
4 Wilhelmina Asten 20-08-1739 Kind Asten ±1739 broer Jan Toni Loomans
is doopgetuige
5 Theodorus Asten 21-03-1742 Kind Asten 24-05-1749 zus Anna Toni Loomans
is doopgetuige
6 Johanna Asten 20-03-1744 Kind Asten 20-06-1749 broer Daniel Toni Loomans
is doopgetuige
7 Francisca Asten 27-01-1747 Kind Asten 23-10-1747

* het tweede huwelijk kende voor zover bekend geen kinderen

Zij woonden eerder in een nabijgelegen huis (zie Emmastraat 31) en daarvoor op het huidige Koningsplein (zie Koningsplein 16). Johannes Trouwen is op 24-04-1754 te Asten overleden en in het huizenquohier over de periode 1756 staat het huis op naam van de weduwe van Jan Trouwen:

Jaar Eigenaar nummer 86 Dorp Bewoners nummer 86 Dorp
1756 weduwe Jan Trouwe Mattijs Jagers en Hendrien Cornelis
1761 weduwe en kinderen Jan Trouwen weduwe Jan Trouwen
1766 weduwe en kinderen Jan Trouwen weduwe Jan Trouwen
1771 weduwe Jan Trouwen weduwe Jan Trouwen en Caat van Hugte
1776 weduwe Jan Trouwen weduwe Jan Trouwen
1781 weduwe Jan Trouwen weduwe Jan Trouwen en Hendrien Tijssen

Anna Maria Jan Peter Smits is te Asten op 23-10-1793 overleden.

Dochter Anna Maria Trouwen is geboren te Asten op 03-06-1735 en op 06-02-1757 te Asten getrouwd met Marcelis Jansen Daniels, geboren te Asten op 09-10-1733 als zoon van Johannes Marcelis Daniels en Maria Willems Hasen (zie Voormalig huis G854):

05

Het gezin van Anna Maria Trouwen en Marcelis Jansen Daniels:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Maria Asten 27-01-1760 Kind Asten ±1760
2 Wilhelmus Asten 23-04-1761 Asten 28-01-1787
Johanna van Bussel
Asten 17-12-1808 zie Voormalig huis C643
3 Anna Maria Asten 24-01-1763 Asten 31-01-1796
Johannes Francis Kerkers
Asten 09-05-1827 zie Voormalig huis G826
4 Henrica Asten 29-06-1765 Asten 26-01-1794
Judocus Wijnen
Someren 26-03-1842
5 Johanna Maria Asten 21-08-1767 Deurne 12-02-1792
Johannes Meulendijks
Deurne 02-02-1806
Martinus Verberne
Deurne 31-05-1818
6 Antonia Asten 21-03-1770 Kind Asten ±1770
7 Johannes Asten 02-07-1773 Asten 14-02-1808
Johanna Voermans
Asten 12-04-1847
8 Antonius Asten 01-12-1776 Kind Asten ±1776

Marcelis Jansen Daniels woonde met zijn gezin in een huurhuis in de Wolfsberg (zie Wolfsberg 50)

De erfenis van Johannes Trouwen wordt verdeeld, waarbij het huis in bezit komt van Marcelis Jansen:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 169 verso; 15-12-1796:
Marcelis Ceel Jansen, Catharina Vriens, Maria Trouwen weduwe van Jan Antonie Driessen, Jan, zoon van wijlen Francis Verberne en Joost van Hugten, als bijstaand voogd, over Pieter, Francyna en Johannes, onmondige kinderen van wijlen Francis Verberne. Zij verklaren dat zij samen bezitten een half huis, 1⁄6e deel aan Marcelis Ceel Jansen, 3⁄6e deel aan Catharina Vriens, 1⁄6e deel aan Maria Trouwen en 1⁄6e deel aan de kinderen van Francis Verberne. Het komt hen niet meer gelegen dit onverdeeld te laten zij maken een verdeling.
1e lot krijgt Marcelis Ceel Jansen het halve huis en hof geheel ½ lopense, ene zijde weduwe Willem van Dijk, andere zijde Jennemaria Francis Rijnders
2e lot krijgt Maria Trouwen ƒ 20,- te ontvangen van het 1e lot.
3e lot krijgt Catharina Vriens ƒ 60,- te ontvangen van het 1e lot.
4e lot krijgen Jan Francis Verberne en zijn onmondige broers en zuster ƒ 20,- te ontvangen van het 1e lot.

Marcelis Jansen Daniels is op 19-10-1797 te Asten overleden en de kinderen verdelen de erfenis, waarbij zoon Jan Marcelis Jansen in bezit van de helft van het huis komt:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 73; 26-02-1798:
Willem Marcelis Jansen en Jan Kerkers getrouwd met Anna Maria Marcelis Jansen mede namens Jan van de Meulendijk getrouwd met Jennemie Marcelis Jansen, te Deurne en Joost Wijnen getrouwd met Hendrina Marcelis Jansen, te Someren en Jan Marcelis Jansen.
Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun vader.
1e lot krijgen Willem Marcelis Jansen, Jan Kerkers, Jan van de Meulendijk en Joost Wijnen ieder ƒ 25,- makende samen ƒ 100,-.
2e lot krijgt Jan Marcelis Jansen een half huis en hof ½ lopense, ene zijde weduwe Willem van Dijk, andere zijde Jennemaria Francis Rijnders. De ontvanger van dit lot zal gehouden zijn, om ter egalisatie, uit te keren aan ieder der vorige condividenten ƒ 25,-, makende samen ƒ 100,-.

In de bewoningslijst van het huis rond 1800 en bij de verpondingen van 1810 is Jan Marcelis Jansen naast Johanna Maria Reijnders, geboren te Nederweert op 09-04-1757 (zie Voormalig huis G532) als dochter van Francis Reijnders en Hendrina van de Graef, eigenaar van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 86 Dorp Bewoners nummer 86 Dorp
1798 Jan Marcelis, Jan Stevens, Jennemie Rijnders Jan Trouwen en Jennemie Rijnders
1803 Jan Marcelis Jansen en Jennemie Reijnders Jennemaria Houbraken en Jennemie Reijnders

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 217:
Jan Marcelis Jansen bij deling 1798.
Willem, Hendrien, Annemie, Jennemie en Jan kinderen ½ bij versterf 1797 van.
Marcelis Ceel Jansen bij deling 15-12-1796.
Catharina Hendrik Vriens en de erven van de weduwe Jan Trouwen bij versterf 1793.
Jennemie Francis Rijnders ½ enige dogter van Hendrien Tijssen bij versterf 1790
en weduwe Jan Trouwen ½ weduwe van Francis Rijnders.
Nummer 86 huijs en hof ½ lopense.

Jan Marcelis Jansen is geboren te Asten op 02-07-1773 en op 14-02-1808 te Asten getrouwd met Johanna Voermans, geboren te Asten op 26-03-1774 als dochter van Nicolaas Voermans en Catharina Dirk Hoebergen:

06

Zij hadden samen geen kinderen en in 1814 verkoopt Jan Marcelis Jansen het huis aan Andries Gielissen:

Notarieel Archief 37-164 Asten; 26-09-1814:
Jan Marcelis Janssen verkoopt aan Andries Gielissen een ½ huisje en hof, ene zijde Jennemarie Rijnders, andere zijde Willem van Dijk. Was hem aangekomen op 1798. Koopprijs ƒ 100,-.

Johanna Voermans is op 03-09-1845 te Asten overleden en Jan Marcelis Jansen is op 12-04-1847 te Asten overleden.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Andries Gielen:

Kadaster 1811-1832; G535:
Huis en erf, groot 00 roede 56 el, het Derp, klassen 8.
Eigenaar: Andries Geelen.

07

08

Andreas Gielen is geboren te Weert op 30-11-1781 als zoon van Mathijs Gielen en Anna Maria Simons. Hij is op 25-02-1810 te Asten getrouwd met Anna Maria Dirk Martens, geboren te Asten op 09-08-1773 als dochter van Theodorus Peter Martens en Elisabeth Jansse van Bussel (zie Voormalig huis E132). Anna Maria Dirk Martens is op 02-01-1848 te Asten overleden en Andreas Gielen is te Asten op 26-06-1850 hertrouwd met Hendrina van den Nieuwenhuizen, geboren te Geldrop op 10-06-1813 als dochter van Judocus van den Nieuwenhuizen en Anna Maria Coolen. Beide gezinnen kenden voor zover bekend geen kinderen. Andreas Gielen is op 17-04-1851 te Asten overleden en Hendrina van den Nieuwenhuizen verhuist naar een nabijgelegen huis (zie Voormalig huis G517) en is op 09-09-1852 te Asten overleden.

Volgens de kadastrale legger is Hendrik Swinkels, geboren te Asten op 17-03-1820 als zoon van Godefridus Swinkels en Petronella van Heugten, daarna vruchtgebruiker. Het huis is daarna verkocht aan Antonie Jan van Bussel en vrijwel direct doorverkocht aan Lambert Leenen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 vinden we Lambert Leenen, geboren te Asten op 15-04-1830 als zoon van Theodorus Leenen en Helena Maria van Dijk, terug. Hij is te Asten op 12-02-1858 getrouwd met Helena Bouwmans, geboren te Asten op 01-12-1828 als dochter van Johannes Bouwmans en Antonetta van der Linden. Het huizingnummer van het huis is dan A108a:

09

Zij verhuizen naar de Wolfsberg en in 1867 is het huis verkocht aan Johannes Mikkers, die door herbouw en samenvoeging met G532 in 1868 (zie Voormalig huis G532) een nieuw huis onder kadasternummer G1262 heeft gebouwd.

Johannes Mikkers is geboren te Vlierden op 11-02-1838 als zoon van Johannes Mikkers en Johanna Rooijakkers. Hij is op 06-02-1863 te Asten getrouwd met Theodora Hurkmans, geboren te Someren op 04-08-1830 als dochter van Antonie Hurkmans en Johanna Maria Looijmans. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen zij vanaf 1867 in het huis met huizingnummer A108:

10

Ook over de periodes 1869-1879, 1879-1890, Theodora Hurkmans is op 17-04-1888 te Asten overleden, 1890-1900 en in de periode 1900-1910 woont Johannes Mikkers in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A156, A158, A164 en A180:

11

Zoon Antonie Mikkers, geboren te Asten op 18-06-1870, was van beroep slager en had nog ruzie met slager Johannes Hendrik de Soeren (zie Voormalig huis G1557), zoals gemeld in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 19-12-1894:

Johannes Mikkers verhuist in 1902 naar A138 en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 22-03-1902 en van 12-04-1902 verkoopt hij zijn inboedel en enig land:

12 13

Het huis is gekocht door Theodorus Wijnen, geboren te Someren op 13-10-1840 als zoon van Hendrikus Wijnen en Willemijn Dirks. Hij is op 05-02-1872 te Asten getrouwd met Petronella Haasen, geboren te Asten op 14-05-1841 als zoon van Gerardus Haasen en Catharina van Hoek (zie Voormalig huis C1566). Ook in de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met huizingnummer A192:

14

In 1917 verhuizen zij naar Aarle Rixtel, maar keren later terug naar het Liefdehuis alwaar zijn hun gouden bruilof vieren, zoals vermeld in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 16-01-1922:

14a

Vanuit A190 (zie Emmastraat 23) komt Adrianus Driessen, geboren te Asten op 29-12-1878 als zoon van Joannes Driessen en Petronella Bukkems, in het huis wonen. Hij is als timmerman op 27-04-1906 te Asten getrouwd met Hendrika van Veghel, geboren op 30-07-1883 te Asten als dochter van Andries van Veghel en Johanna Maria van der Loo (zie Voormalig huis G847). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met huizingnummer A192:

15

In de periode 1920-1930 wonen Adrianus Driessen en Hendrika van Veghel met hun gezin in het huis met huizingnummer A223, ook bekend staand als Emmastraat 24:

16

Ook in de periode 1930-1938 wonen zij nog in het huis aan de Emmastraat 24:

17

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-08-1935 vraagt Adrianus Driessen om knechten en in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 21-01-1939 biedt zoon Johannes Driessen een typemachine te koop aan:

18 19

Hendrika van Veghel is op 22-07-1934 te Asten overleden en Adrianus Driessen is op 03-11-1954 te Helmond overleden. Hieronder een foto en het bidprentje van Hendrika van Veghel bij haar overlijden:

20 21

In het huis is nog komen wonen Theodorus Josephus (Theo) van Bussel, geboren te Asten op 19-03-1924 als zoon van Petrus Johannes van Bussel en Andrea Johanna van Brussel (zie Brand 15). Hij is op 26-09-1950 getrouwd met Aloysa (Wies) Verstappen.

Theodorus Josephus (Theo) van Bussel is op 05-09-2000 te Geldrop overleden en hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

22

Linksonder een foto uit 1955 van de groente- en fruitwinkel van Theo van Bussel en rechtsonder de gebruikte verpakking bij de groentewinkel van Van Bussel:

23

Ongeveer op de plaats van het huis staat nu een uit 1958 daterend pand met het adres Emmastraat 28.

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1714 Adriaan Jansen de Graaf Asten 02-12-1676 Adriaan Jansen de Graaf Asten 02-12-1676
1730 weduwe Adriaan Jansen de Graaf Asten 28-11-1687 weduwe Adriaan Jansen de Graaf Asten 28-11-1687
Dorp huis 86
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 weduwe Adriaan Janssen en Jan van Hoek Asten 28-11-1687 weduwe Adriaan Janssen en Willemijn van den Eijnde Asten 28-11-1687
1741 weduwe Adriaan Janssen en Jan van Hoek Asten 28-11-1687 weduwe Adriaan Janssen en Jenneke Wim Coolen Asten 28-11-1687
1746 weduwe Adriaan Janssen en Jan van Hoek Asten 28-11-1687 weduwe Adriaan Janssen en Jenneke Wim Coolen Asten 28-11-1687
1751 kinderen Adriaan Jansen Asten 16-02-1717 Mattijs Jagers
1756 weduwe Jan Trouwe Asten 30-10-1709 Mattijs Jagers en Hendrien Cornelis
1761 weduwe en kinderen Jan Trouwen Asten 30-10-1709 weduwe Jan Trouwen Asten 30-10-1709
1766 weduwe en kinderen Jan Trouwen Asten 30-10-1709 weduwe Jan Trouwen Asten 30-10-1709
1771 weduwe Jan Trouwen Asten 30-10-1709 weduwe Jan Trouwen en Caat van Hugte Asten 30-10-1709
1776 weduwe Jan Trouwen Asten 30-10-1709 weduwe Jan Trouwen Asten 30-10-1709
1781 weduwe Jan Trouwen Asten 30-10-1709 weduwe Jan Trouwen en Hendrien Tijssen Asten 30-10-1709
1798 Jan Marcelis, Jan Stevens en Jennemie Rijnders Asten 02-07-1773 Jan Trouwen en Jennemie Rijnders
1803 Jan Marcelis en Jennemie Reijnders Asten 02-07-1773 Jennemie Reijnders en Jennemaria Houbraken
Kadasternummer G535
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G535 1832 Andreas Gielen Weert 30-11-1781
Emmastraat 24
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1814 Jan Marcelis Jansen Asten 02-07-1773 Johanna Voermans Asten 26-03-1774
1814-1848 Andreas Gielen Weert 30-11-1781 Anna Maria Martens Asten 09-08-1873 02-01-1848
1848-1851 Andreas Gielen Weert 30-11-1781 Hendrina van den Nieuwenhuizen Geldrop 10-06-1813 17-04-1851
1852-1859 Hendrik Swinkels Nuenen 18-10-1801 Joanna Maria Mennen Asten 18-06-1795 naar A128
A108a 1859-1867 Lambert Leenen Asten 15-04-1830 Helena Bouwmans Asten 01-12-1828 Wolfsberg
A108 1867-1868 samengevoegd met G532
A108 1868-1869 Johannes Mikkers Vlierden 11-02-1838 Theodora Hurkmans Someren 04-08-1830
A156 1869-1879 Johannes Mikkers Vlierden 11-02-1838 Theodora Hurkmans Someren 04-08-1830
A158 1879-1890 Johannes Mikkers Vlierden 11-02-1838 Theodora Hurkmans Someren 04-08-1830 17-04-1888
A164 1890-1900 Johannes Mikkers Vlierden 11-02-1838 met kinderen
A180 1900-1902 Johannes Mikkers Vlierden 11-02-1838 met kinderen naar A138
A180 1902-1910 Theodorus Wijnen Someren 13-10-1840 Petronella Haasen Asten 14-05-1841
A192 1910-1917 Theodorus Wijnen Someren 13-10-1840 Petronella Haasen Asten 14-05-1841 Aarle Rixtel
A192 1917-1920 Adrianus Driessen Asten 29-12-1878 Hendrika van Veghel Asten 30-07-1883
A223 1920-1930 Adrianus Driessen Asten 29-12-1878 Hendrika van Veghel Asten 30-07-1883
24 1930-1938 Adrianus Driessen Asten 29-12-1878 Hendrika van Veghel Asten 30-07-1883 22-07-1934