De pagina's Asten/Kleine Marktstraat, Asten/Kleine Marktstraat/Voormalig huis G560 en G561, Asten/Kleine Marktstraat/Voormalig huis G562, Asten/Kleine Marktstraat/Voormalig huis G564, Asten/Kleine Marktstraat/Kleine Marktstraat 9, Asten/Kleine Marktstraat/Voormalig huis G1315, Asten/Kleine Marktstraat/Kleine Marktstraat 13, Asten/Kleine Marktstraat/Voormalig huis G2269 worden nu weergegeven
Asten toevoegen aan selectie

Bewoningsgeschiedenis

Dit is een deel van de bewoningsgeschiedenis gemaakt op 22-04-2024 05:04:00
Voor de voor het laatst bijgewerkte versie surf je naar https://www.heemkundekringdevonder.nl/bewoningsgeschiedenis

Kleine Marktstraat

De huizen aan het zuidelijke deel van de Kleine Marktstraat lagen vroeger aan het Marktveld. De onderstaande kaart laat de situatie voor 1675 zien met vier huizen genummerd 91, 96, 95 en 24 zien, die heden ten dage tot de Kleine Marktstraat behoren:

01

Van die vier huizen wordt slechts een bewoner genoemd in de lijst met getroffenen door natuurgeweld rond 1740 in het Dorp, hetgeen betekent dat de andere bewoners geen boerenbedrijf hadden:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 170; 29-12-1739:
Specifique lijste ofte memorie geformeert door schepenen en secretaris van Asten volgens het opgeven van de ingesetenen van Asten van soodanige als de ingesetenen van Asten geleeden hebben vant verhagelen van koorn op de 13e july en afwayen van de boekweyt op den 15e augustus 1737 wanneer het koorn en boekweyt rijp was. Alsmede van de menigvuldige swaare regen die gevallen is in de voorschrevene jaare 1737, 1738 en 1739 waardoor de weylanden geheel onder water gestaan hebben en het gras en hoy daardoor veel bedorven en verdronken is geworden door hetwelke veel runtvee en schapen bedorven en gestorven sijn, alsoo deselve op leege en natte weyen haar voedsel hebben moeten haalen, welk verdronken gras en hoy dat bedorven was in de wintertijden hebben moeten eeten. Mitsgaaders vant bevriezen van de boekweyt in desen jaaren 1739, tusschen de 15e en 16e juny allent welke schaade de navolgende ingeseetenen hebben opgegeven en getaxeert onder presentie vant selve ten allen tijde, des gerequireert werdende, met solemneele eede sullen bevestigen soo en gelijk bij of agter ider sijn naam is uytgetrocken en hierna is volgende in het Dorp:

Naam Huis Omschrijving Vergoeding
Tomas Overhoff 24 ƒ 16,-

Aldus dese lijste gemaakt en geformeert in voege als vooren volgens het opgeven der ingesetenen onder presentie van eede dat deselve de ongelucken en schaaden gehadt hebben, soo en gelijk agter ider sijnen naam staat aangeteekent en tot een som is getaxeert na ider sijn beste kennis. Wijders verklaaren wij ondergeteekende schepenen van Asten, op den eed ten aanvank van onser bediening gedaan dat de ingesetenen alhier wegens het verhagelen van koorn, afwayen en bevriesen van de boekweyt, sterven van een menigte beesten en schapen, verdrinken van hoy, gras, koorn en andere vrugten als int hooft deeser lijst, seer veelen groote schaade geleeden hebben en vooral in dese jaare, alsoo den ingesetenen alhier den grooten reegen die er is gevallen als anders op sijn best maar eene halve oogst gehadt hebben waardoor deselve buyten staat geraakt sijn om haar verschulde 's lants- en dorpslasten te konnen opbrengen en betaalen waardoor de ingesetenen dagelijks veele schaade en executiecosten moeten ondergaan. In teeken der waarheyt hebben wij deese ten prothocolle onderteekent binnen Asten, desen 28 december 1739.

Tomas Overhof woonde in het huis helemaal achterin de huidige Kleine Marktstraat op de hoek met de huidige Julianastraat. Het was eigenlijk in die tijd geen huis, maar meer een schuur naast zijn eigenlijke woning aan de huidige Julianastraat. De schuur is afgebroken en het perceel komt rond 1762 in handen van de Franciscus van de Loverbosch en wordt er een huis gebouwd. In 1788 wordt het verkocht aan Marcelis van Bussel, die het huis uitbreidt en later splitst in twee woningen en verhuurt aan derden. Diens zoon Francis van Bussel erft het ouderlijk huis aan de Marktstraat, waar ook hij gaat wonen en erft ook dit huis dat hij tot zijn overlijden in 1853 blijft verhuren. Daarna wonen zijn vrouw Johanna Bertens en later zoon Marcelis, die de smederij begint, en dochters Antonia en Maria in het huis. Laatstgenoemde dochter is weduwe van Wilhelmus Hoefnagels en hun zoon Nard Hoefnagels wordt rond 1900 eigenaar van de smederij. In 1936 neemt diens zoon Willem Hoefnagels het over.

Het tweede huis is rond 1670 in bezit van Petrus Jan Aert Smits en wordt na diens overlijden in 1711 geërfd door zoon Jan Peter Smits. Na zijn overlijden in 1735 heeft zijn weduwe Maria Jan Paulus nog tot 1770 het huis in bezit gehad en wordt het steeds aan derden verhuurd. Daarna gaat het over naar haar schoonzoon Arnoldus Smits en na diens overlijden in 1788 naar zijn zoon Jan Arnoldus Smits en in 1808 naar kleinzoon Arnoldus Smits. Die verkoopt het in 1855 aan schoenmaker Hendrikus van den Eijnden en zijn zoon Petrus van den Eijnden volgt hem in 1890 op. Diens zoon Johannes van den Eijnden is in 1925 de derde generatie schoenmakers in het huis aan de Kleine Marktstraat.

Het daarnaast gelegen huis is rond 1670 in bezit van Petrus Jan Aert Smits en wordt na diens overlijden in 1711 geërfd door zoon Jan Peter Smits. Na zijn overlijden in 1735 heeft zijn weduwe Maria Jan Paulus nog tot 1770 het huis in bezit en bewoning gehad. Daarna wordt het huis verkocht aan Franciscus van Hoek en na zijn overlijden in 1782 en verkoopt zijn weduwe het in 1803 aan zoon Martinus van Hoek. In 1809 komt het in handen van Antonius van der Wallen, getrouwd met Catharina Arnoldi Smits en in 1825 wordt het verkocht aan Francis van Bussel. Hij verhuurt het huis aan derden tot het in 1870 wordt verkocht aan Johanna Maria Mikkers, echtgenote van Franciscus Swinkels. In 1902 wordt het verkocht aan kleermaker Johannes Linden.

Het laatste meest bij de Markt gelegen huis was vanaf het begin van de 17e eeuw in eigendom van de familie Doensen, die er tenminste drie generaties woonden. Toen Hendrick Doensen in 1719 naar Zevenaar verhuisde, verkocht hij het huis aan Pieter Langendonck. Diens dochter Petronella trouwde met Thomas Bakers en ook hun zoon Jan Thomas Bakers woonde daarna in het huis. In 1838 werd het huis verkocht aan de familie Knaapen die er tot 1902 hebben gewoond. Daarna volgde de verkoop aan Antonie Aarts en zijn dochter Petronella Aarts trouwde met Antonie de Louw en na diens overlijden met Johannes Hoes. Meerdere generaties Hoes hebben er tot in het begin van de 21e eeuw hun bakkerij gehad.

De huizen tussen de Kleine Marktstraat en de Marktstraat zijn rond 1675 gebouwd op het voormalige Marktveld en zijn dus allen van meer recente datum. De situatie na 1675 is weergegeven op onderstaande kaart en we kunnen concluderen dat er aan de Kleine Marktstraat destijds geen huizen zijn bijgekomen:

02

Feitelijk behoorden tot het begin van de 20e eeuw de huizen met nummer 101 tot en met 102 allen tot de huidige Marktstraat, met nummer 25 tot de huidige Julianastraat en nummers 56, 57 en 103 tot de huidige Markt.

In werkelijkheid dateert deze nummergeving uit het huizenquohier dat van 1736 tot 1803 werd gehanteerd, waarbij elk huis een specifiek nummer kreeg. Daarna is tijdens de Bataafse republiek onder de Fransen de nummergeving met kadasternummers ingevoerd en vanaf 1860 is men in bevolkingsregisters met huizingnummers gaan werken, die naar gelang er meer huizen bij kwamen elke 10 jaren wisselden.

Linksonder de ingetekende kadasterkaart van 1832 met de vier huizen, waarvan de bewoningsgeschiedenis tot in het begin van de 17e eeuw in kaart is gebracht. Rechtsonder de huidige kaart, waarbij een huis gebouwd tussen 1850 en 1900 groen is omcirkeld en is gekomen door een afsplitsing in 1976 van het grote huis aan de Julianastraat 1. Aan de zuidzijde resten nog drie vooroorlogse huizen, waarvan het huis gebouwd tussen 1750 en 1800 paars is omcirkeld. Verder zijn er twee huizen gebouwd tussen 1900 en rond 1950 is oranje omcirkeld:

03 04

Het duurde tot 1929 vooraleer de straten officiële namen kregen, hoewel er voor die tijd al sprake was van officieuze straatnamen. De officiële straatnamen zijn in de krant de Zuid-Willemsvaart van 11-09-1929 gepubliceerd en van bakker Jan Hoes tot smid Nard Hoefnagels is de naam Kleine Marktstraat geworden, die tot op de dag van vandaag wordt gebruikt:

05

Hieronder een ingekleurde ansichtkaart van het Marktplein in Asten uit het begin van de 20e eeuw met op de achtergrond in het midden destijds de herberg met veranda van herberg van de Louw.

06

Hieronder een oude foto van het oudste huis dat aan de andere zijde van de Kleine Marktstraat ligt met als bewoner smid Nard Hoefnagels:

07

Voormalig huis G560 en G561

Dit huis wordt bewoond door Hendrick Henrici Doense, geboren te Asten rond 1615 als zoon van Hanrick Jan Doense en Hanricxken. Hij is op 30-01-1645 te Asten getrouwd met Joanna Judoci, geboren rond 1620:

1645, xxx Januarij; contraxerunt matrimonio Henricus Henrici Doensen et Joanna Judoci; testes

30-01-1645; huwelijkscontract tussen Henricus Henrici Doensen et Joanna Judoci; getuigen

01

Het gezin van Hendrick Henrici Doense en Joanna Judoci:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Judocus Asten 06-12-1649 Asten 10-04-1674
Johanna Huberts Tielen
Asten 02-12-1703
2 Henricus Asten 31-01-1652
3 Heylken Asten 23-10-1657 Asten 09-06-1686
Walterus Joannes Hoefnagels
Asten 06-10-1727 zie Koningsplein 10
4 Geraert Asten 07-12-1658
5 Henrica Asten 09-03-1660
6 Jan Asten 14-07-1663

Uit onderstaand archiefstuk zijn de ouders van Hendrick Henrici Doense gehaald en wordt het huis in het dorp genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 104; 05-01-1633:
Hanrick Adriaens van Buedel getrouwd met Merike, Jan Hanrick Doensen geassisteerd met Jan Aerts, schepen, Anneken, geassisteerd met Jan Aerts voorschreven. Kinderen van wijlen Hanrick Doenssen ter eenre en Hanricxken, weduwe Hanrick Doenssen met Jan Jansen haar voorzoon en de drie nakinderen met name Jan, Hanrick en Heylken geassisteerd met Dirck Duyssen en Geuaert Driessen ter andere zijde. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen Hanrick Doenssen.
2e lot krijgen Hanricxken, weduwe Hanrick Doenssen, Jan Jansen haar voorzoon en de drie nakinderen huis en hof in het Dorp, ene zijde Marcelis Peter Jacops, andere zijde en ene einde Willem Marcelis Jacops, andere einde de straat; land ontrent de Loverbosch; land op den Loverbosch; land in het Leech Campken.

Zijn moeder Hanricxken is op 24-07-1661 te Asten overleden en Hendrick Henrici Doense koopt ook een ander huis in het dorp:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 150 verso; 15-08-1661:
Catelijn, weduwe Matijs Claessen verkoopt aan Hendrik Hendrick Doensen de helft van huis, hof, hofstad int Dorp, ene zijde erven Jan Maes, andere zijde de straat, ene einde Goossen Michiels, ander einde Frans Hendrix, waarvan wijlen haar man, de andere helft, ook bij koop, verkregen heeft van Ariaen Geefkens. De weduwe mag, gedurende haar verdere leven, kosteloos wonen, zonder enige lasten te betalen. Ook zal het onderhoud gedaan worden zonder dat Catelijn daarover kan worden aangesproken of met belast.

In 1687 is Hendrick Henrici Doense betrokken bij een vechtpartij en op basis van de getuigenverklaringen heeft hij iemand doodgestoken:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 30-10-1687:
Hendrick van Winteroy, drossard, verzoekt aan schepenen, om namens hem, te verhoren aangaande het doodtsteecken van Jan Antoniske den Cuyper de volgende personen:
Jan Peeter Lomans, 30 jaar, Thijs Janssen, Frans Walravens, 25 jaar, Jan Joosten de Smit, 25 jaar, Anthonis Joosten, 30 jaar, Phlips Phlipsen, 44 jaar, Heylke Phlipsen, 44 jaar, Hendrick van Hellemondt, 48 jaar, Jenneke Henskens, 48 jaar getrouwd met Hendrick van Hellemondt, Peeter, de knecht van de kuyper, Hendrick Hendrick Doense, Jacop Peeter Meusen, 27 jaar, Carel Vervoort, 25 jaar, schoenmaker, Heylken Joosten, 23 jaar, dienstmaegt in de beschreven herberge, Wouter Hoefnagel, Heyltien Doensen, 29 jaar.
Of zij niet zijn geweest, op dinsdag 28 oktober 1687, 's avonds om 11 uur, in de herberg van Hendrick Peeter Loomans, in het Dorp?
Allen verklaren er geweest te zijn.
Of zij niet, nadat zij lang bij elkaar waren geweest, gehoord of gezien hebben dat er een groot krakeel ofte questie ontstond? Tussen wie was deze?
Jan Peeter Lomans verklaart tussen Antony Antonisse, Jan de Cuyper, zijn broeder, Hendrick Doense en Wouter Hoeffnagel. De overigen verklaren, ongeveer, in gelijke zin.
Of zij gezien hebben dat er enige hun messen trokken? Wie waren dit?
Jan Peeter Lomans heeft gezien dat Hendrick Doense, staande onder de schoorsteen, een mes in zijn hand had.
Thijs Janssen heeft gezien, omdat hij Wouter Hoeffnagels tegenhield, dat deze een bloot mes in de hand had.
Jenneke Henskens heeft gezien dat Hendrick Hendrick Doense een bloot mes in zijn hand had. Evenals Jan Antonissen en Wouter Hoeffnagels.
Jan Joosten de Smit, Phlips Phlipsen en Carel Vervoort hebben geen kennis.
Anthonis Joosten heeft wel gezien dat er messen uyt waren om toeback met aen te steecken, maer niet om te crackelen. Wouter Hoeffnagels had een mes in zijn hand.
Frans Walravens heeft gezien dat Wouter Hoeffnagels een mes had.
Jacop Peeter Meusen heeft Hendrick Doensen en Wouter Hoeffnagels met een mes in de hand gezien.
Heyltien Doensen heeft gezien dat Jan Antonissen een bloot mesche in zijn hand had en Antony Antonissen een priem.
Heylken Joosten heeft gezien dat Hendrick Doensen en Antony Antonissen een bloot mesche in hun hand hadden. En onder andere alnog gevonden te hebben een priem gelijck cleermaeckers gewoon sijn te hebben.
Nadat de messen getrokken waren, wie waren toen sneyende ende stotende en wie tegen wie was sneyende en stotende?
Jenneke Henskens heeft gezien dat Jan Antonissen en Hendrick Doensen over de hant waren sneyende ende stootende.
Jacop Peeter Meusen heeft gezien dat Wouter Hoeffnagel met sijn bloot mesche in de hant was springende naer Antony Antonissen ende stiet of sneydende.
De anderen hebben dit niet gezien of hebben geen verdere toevoeging.
Ofte sij niet ende hebben gesien naer datter eenigen tijt met messche was gesnede ende gesteecken, ten lesten eene soodanigh wierde gesteecke ofte gequets dat hij doot ter aerde nederviel?
Jan Peeter Lomans weet dat hij een keerse aan had ontstoken aan een andere kaars die nog stond te branden en dat hij dan Jan de Kuyper van sijn vrouwe ter eerde leggende wier gehouden.
Jenneke Henskens verklaart gezien te hebben, nadat Hendrick Doensen en Jan Antonissen enige tijd met messen naar elkander sneyende en steeckende waren dat Hendrick een steck heeft gegeven ontrent de keel ofte ontrent de borst van Jan Antonissen de Cuyper, dat hij ter aerde nederviel ofte sonck neffen haer attestante lijf.
Anthonis Joosten heeft geen kennis maar verklaart des ander daeghs wel gesien te hebben dat Jan Antonissen de Cuyper ter aerde ten huyse van Hendrick Loomans doodt lagh.
Jacop Peeter Meusen heeft gezien dat Hendrick Doensen stack naar Jan den Cuyper.
Carel Vervoort heeft gezien dat Jan Antonissen doodt neerviel, hebbende een quetsure ontrent sijnen hals.
De anderen hebben hiervan geen kennis of niets toe te voegen.

Hendrick Henrici Doense komt daarna niet meer in de archieven of in de doodregisters voor en Joanna Judoci is op 26-05-1693 te Asten overleden.

Zoon Judocus Hendrix Doensen is daarna in het bezit van de twee huizen gekomen. Hij is geboren te Asten op 06-12-1649 en op 10-04-1674 te Asten getrouwd met Johanna Huberts Jan Tielen, geboren te Asten op 18-06-1642 als dochter van Hubertus Joannis en Maria Frans Hendriks (zie Markt 12):

Contraxerunt sponsalia 1 Aprilis Joost Hendricks et Jenneke Joosten coram Jelis Joosten et Aert Derricks. Matrimonio 10 Aprilis coram Jacobus van de Loop et Flips Fransen.

Ondertrouwcontract op 1 april van Joost Hendricks en Jenneke Joosten voor Jelis Joosten en Aert Derricks. Huwelijk op 10 april voor Jacobus van de Loop en Flips Fransen.

02

Het gezin van Judocus Hendrix Doensen en Johanna Huberts Jan Tielen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Hendrick Asten 11-08-1674 woont in Zevenaar
2 Johannes Asten 14-04-1676 Asten 01-06-1710
Judoca Francis Hoefnagels
Asten 23-06-1733 zie Voormalig huis G582
3 Franciscus Asten 14-04-1678 Deurne 05-12-1700
Maria Peters van Breij
Meijel 10-08-1730 kleinzoon Francis geboren
te Meijel op 28-08-1738
4 Judocus Asten 05-04-1681 Ongehuwd Overschie 09-06-1718 zie Marktstraat 5
5 Anna Asten 04-02-1683 Asten 12-07-1705
Franciscus Saris
Tongelre 25-02-1742 zie Marktstraat 5

Joost Hendrick Doensen woont zelf in een ander nabijgelegen huis aan het Marktveld (zie Voormalig huis G582). De schout spant een geding aan tegen Joost Doensen en Johanna Tielen, waarbij hun beide vaders worden gedaagd:

Asten Rechterlijk Archief 6 folio 385; 29-08-1674:
Antony Canters, schout, aanlegger contra Hendrick Hendrick Doensen als vader van Joost, zijn zoon en Huybert Jan Tielen, als vader van Jenneke, zijn dochter, gedaagden.

Judocus Hendrix Doensen handelt in vee, is vaak in het buitenland en zijn vrouw regelt de zaken in Asten:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 2 verso; 27-01-1685:
Jenneke Huyberts getrouwd met Joost Hendricx Doensen geeft procuratie aan Hendrick Doensen, haar schoonvader dit omdat haar man in vreemde landen is om magere beesten te kopen om te Thoor in de minne of bij middel van recht te dwingen tot betaling Andries Kerckers, wonende te Thoor, van 43 rijksdaalders, herkomende van gekochte vette bestialen, en haar man competerende.

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 126 18-05-1689:
Wij, schepenen van Asten, certificeren dat Joost Hendricx Doensen en zijn knecht wonen te Asten en hun zaken doen in het kopen van bestialen. Wij verzoeken hen te laten passeren en repasseren.

Zo moet Johanna Huberts Jan Tielen het door haar vader gebrouwen bier aangeven, maar dat gaat niet helemaal goed:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 22 verso; 28-10-1692:
Wij, Hendrick van Winteroy, drossard en Gijsbert Hendricx, schepen, verklaren ter instantie van Hendrick van den Bleeck, als collecteur der bieren, brandewijnen etcetera dat wij ons, na geroepen te zijn, hebben begeven naar het huis van Bruysten Fransen, brouwer en herbergier. Bij het huis zijn wij tegengekomen Bruysten Fransen, welke door Peeter Joachim, ondervorster, ter instantie van Hendrick van den Bleeck, en in aanwezigheid van hen, attestanten, werd becalangeert over het brouwen. Na deze calangie, zijn wij met vieren gegaan naar het huis van Huybert Jan Tielen diewelcke bij het vyer sat, treckende sijn koussen aen deze werd ook becalangeert omdat hij het gebrouwen bier niet had aengebracht. Hierop heeft deze verklaart dat zijn dochter het bier had aengebrocht. Wij zijn daarop naar het huis van Hendrick van den Bleeck gegaan en na aldaar een wijltijts stille geweest sijnde zijn gekomen Bruysten Fransen en Jenneke, dochter Huybert Jan Tielen, de vrouw van Joost Doensen die welcke quamen aangeven haer bier. Op dit aanbrengen heeft Hendrick van den Bleeck gezegd: "Het is nu te laet aengebrocht, de calangie is gesciet ende gedaen". De voorschreven personen zij toen weer het huis uitgegaan waarbij Bruysten Fransen sprak, in substantie: "Wij sullen evenveel tonnen ende laetent U aensien ende doet daertoe wat ghij niet gelaeten en cont".

Judocus Hendrix Doensen koopt nog een hof bij zijn huis:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 54; 27-11-1693:
Hendrick Antony Canters, president, verkoopt aan Joost Hendrick Doensen hof of hofstad aan het Mercktvelt ½ lopense, zoals gekocht op 24-04-1693, ene zijde de straat, andere zijde Gijsbert Goorts, ene einde het Mercktvelt, andere einde Willem van Heughten. Verponding ƒ 0-5-0 per jaar. Koopsom ƒ 67,-.

Judocus Hendrix Doensen vraagt een paspoort aan voor zijn handel in het buitenland:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 60; 30-03-1694:
Paspoort voor Hendricus Joost Doensen met sijn bijhebbende cammeraet, wonende te Asten om zich buitenslands te begeven om hun coopmanschappe te voltrekken.

Judocus Hendrix Doensen is op 02-12-1703 te Asten overleden en Johanna Huberts Jan Tielen is als Jenneke Hendrix op 10-11-1715 te Asten overleden. De bezittingen worden verdeeld onder de erfgenamen, waarbij zoon Hendrick Joost Doense het huis en land erft:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 151; 29-02-1716:
Hendrick Joost Doensse, Jan Doensse, Francis Doensse, Joost Doensse en Francis Saris getrouwd met Anneke Doensse. Allen kinderen van Joost Hendrick Doensse. Zij delen diens nagelaten goederen:
3e lot krijgt Hendrick Doenssen huis, hof en aangelag in het Dorp ½ lopense, waarin Jan Plenders woont, ene zijde Jacob van de Loo, andere zijde Joris Alons, ene einde Jacob Matijssen, andere einde de straat; groes den Hogendries int Root 5 lopense; land in de Loverbosch 5 lopense; land in de Snijderscamp 1 lopense; land den Berg aant Dorp 1 lopense 12 roede. Ordinaire verponding 5 gulden 10 stuiver per jaar.

Als jongeling ging Judocus Hendrix Doensen met een kameraad handel drijven in het buitenland:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 60; 30-03-1694:
Paspoort voor Hendricus Joost Doensen met sijn bijhebbende cammeraet, wonende te Asten om zich buitenslands te begeven om hun coopmanschappe te voltrekken. 

Hendrick Joost Doense verkoopt zijn land:

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 132; 12-03-1718:
Hendrik Doense, te Sevenaar, land van Kleef, verkoopt aan Teuntje weduwe Jan Fransse van de Loverbosch hooiveld den Hogendries int Root 5 lopense. Hem aangekomen van zijn ouders. Koopsom ƒ 300,-.

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 133; 06-03-1718:
Jenneke, weduwe Frans Huyberts is nader in den bloede aan Hendrik Doense, te Sevenaar, dan Teuntje, weduwe Jan Fransse van de Loverbosch. Zij vernadert de koop gedaan op 12-03-1718 hooiveld den Hogendries in 't Root 5 lopense. Koopsom ƒ 300,- plus de kosten.

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 262 verso; 14-03-1718:
Hendrik Joost Doense, te Sevenaar, land van Kleef, geeft procuratie aan Jan Doensen, zijn broeder, om namens hem te verkopen aan Peeter Tony Fransse land in de Loverbosch 5 lopense. Zoals verkoper is aangekomen bij versterf van zijn ouders.

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 134; 02-04-1718:
Hendrik Joost Doense, te Sevenaar, verkoopt aan Francis Saris, te Tongelre, zijn zwager land den Berg 1½ lopense. Hem aangekomen van zijn ouders. Koopsom ƒ 50,-.

Hendrick Joost Doense heeft zich in Zevenaar gevestigd en verkoopt het huis aan Peter Langendonk:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 36; 14-01-1719:
Hendrik Joost Doense, te Sevenaar, land van Kleef, geeft procuratie aan Jan Doense, zijn broeder, om namens hem te verkopen aan Peeter Langendonck een huis en hof in het Dorp ½ lopense, ene zijde Jacob van de Loo, andere zijde kinderen Jeuris Alons, ene einde Jacob Matijsse. Zoals hij, verkoper, het van zijn ouders heeft verkregen.

Petrus Albert van Langendonk is geboren te Delft op 12-10-1692 als zoon van Aelbrecht Daniels van Langendonck en Petronella La Bare. Hij is op 24-10-1717 te Asten getrouwd met Petronella Hendrick Loomans, geboren te Asten op 15-04-1680 als dochter van Henricus Peter Loomans en Henrica Joost Roefs. Na haar overlijden te Asten op 30-10-1733, is Petrus Albert van Langendonk op 28-02-1734 te Asten hertrouwd met Johanna Peter Bollen, geboren te Vlierden op 15-08-1704 als dochter van Petrus Jansen Bolle en Johanna Jansen Aerts:

03

De gezinnen van Petrus Albert van Langendonk met Petronella Hendrick Loomans en met Johanna Peter Bollen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Asten 10-06-1735 Asten 11-06-1758
Thomas Godefridi Bakers
Asten 04-10-1782
2 Johannes Asten 03-09-1739 Kind Asten 03-10-1748

* uit het eerste huwelijk zijn geen kinderen bekend

Petrus Langendonk verkoopt het huis aan zijn schoonzus Elisabeth Hendrick Loomans, maar koopt het vier jaar later weer terug:

Asten Rechterlijk Archief 107b folio 77; 10-06-1724:
Peeter Langendonck, te Asten, verkoopt aan Elisabeth Hendrik Loomans weduwe Nicolaas van Weert, te Asten huis en hof, ene zijde Joris Allons, andere zijde weduwe Jacobus van der Loo, ene einde Jacob Tijssen, andere einde de straat. Schepenen Helmont. Koopsom ƒ 200,-.

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 91; 03-11-1728:
De weduwe Niclaas van Weert verkoopt aan Pieter Langendonck huis en hof in 't Dorp 1 copse, ene zijde weduwe Jacob van de Loo, andere zijde erven Joris Alons, ene einde erven Jan Tijssen, andere einde de straat. Koopsom ƒ 400,-.

De zolder van het huis van Petrus Langendonk wordt gebruikt als opslag voor granen van buurman Joris Alons:

Asten Rechterlijk Archief 144; 27-01-1731:
Rekening, bewijs en reliqua van Goort Canters momboir over de onmondige kinderen van Joris Alons en Petronella Canters. Dit ten verzoeke van Joanna Alons, nu meerderjarige dochter.
Ontvangsten: de granen te velde, 1729, heeft de rendant gedorst en gelegd op de zolder van Pieter Langendonck. Zijnde 26 vat later zijn deze verkocht, te Eyndhoven, à ƒ 0-10-12 per vat ƒ 13-09-08
Boekweit 27 vat à ƒ 0-9-0 per vat ƒ 12-01-08

Als Petronella Hendrick Loomans ziek wordt, maken zij samen een testament op:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 277 verso; 14-06-1732:
Peter Langendonck en Peternel Loomans, zijn vrouw, testeren. Hij gezond, zij ziek. Alles aan de langstlevende van hen beiden.

Petronella Hendrick Loomans is op 30-10-1733 te Asten overleden. Petrus Langendonk heeft borg gestaan voor geleverde boter en moet nog een bedrag voldoen:

Asten Rechterlijk Archief 22 folio 30; 18-06-1736:
Antony Voermans, aanlegger contra Pieter Langendonk, gedaagde. Gedaagde is bij de afrekening, op 24-01-1733, wegens geleverde boter aan Antoni Loomans, schuldig gebleven ƒ 12,-. De meerdere som is ook door gedaagde en Peter Coopmans betaald.

Asten Rechterlijk Archief 22 folio 35; 03-02-1738:
Antoni Toni Voermans, aanlegger contra Pieter Langendoncq, gedaagde. Aanlegger heeft te vorderen van gedaagde ƒ 12,- die deze schuldig is gebleven als borge voor Antoni Loomans, bij afrekening de dato 24-01-1733. Zijnde de meerdere koopgelden door gedaagde betaald aan aanlegger wegens geleverde boter aan Antoni Loomans. Gedaagde ontkend zijn borgschap, hij wil dit ook met eede bevestigen. Aanlegger heeft zijn schuldboek overlegd waarin onder andere stond met Piet Langendoncq afgereekent, op 24 january 1733, van geleverde boter van Antoni Loomans daar Piet Langendoncx is borge voor gebleeve doen ontfangen 132 gulden soo resteert nog 12 gulden 18½ stuiver. De eis is niet accorderend met het schuldboek ook mag deze bank geen zaken boven ƒ 12,- afhandelen. Naschrift: Gedaagde heeft aangenomen en zal betalen.

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1741 is Petrus Langendonk de eigenaar en bewoner en verhuurt hij kamers aan derden:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 210 verso:
Pieter Langendoncq.
Huijs en hoff.

Jaar Eigenaar nummer 91 Dorp Bewoners nummer 91 Dorp
1736 Piet Langendonck Piet Langendonck en weduwe Aart Berkers
1741 Pieter Langendonk Pieter Langendonk, Hendrik Verhoijsen en Jenneke Tielens

Petrus Albert van Langendonk is op 09-04-1743 te Asten overleden en er blijkt nog een grote erfenis van zijn oom Baltus La Bare te zijn:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 49; 05-12-1743:
Marietje Langendonk getrouwd geweest met Joost van Bussel, te Mierlo en Jenneke Peter Bollen getrouwd geweest met Pieter Langendonk. Zij verklaren dat wijlen Baltus La Bare, Boomstraat, Amsterdam, bij testament voor notaris Dirk Block, Amsterdam, de dato 01-03-1731 gelegateerd heeft aan de twee kinderen van zijn overleden zuster, Peternella La Bare met name Pieter en Marietje Langendonk of diens wettige kind(eren). Zijnde Marietje Langendonk en Pieter Langendonk, die dit jaar is overleden en nagelaten heeft twee kinderen.
Tot executeur testamentair en als voogd over zijn onmondige erfgenamen alsmede tot administrateur der nagelaten goederen, gedurende de fidei commissie, is aangesteld Hendrik Frakkers, timmerman, Buyten Orangestraat, te Amsterdam. Dat ten laste van voornoemde executeur, ter voldoening van de twee legaten vonnissen geobtineert zijn een door de regenten van het Roomsche Catolijk Arme Comptoir, te Amsterdam ƒ 2000,- en een door Jan La Bare ƒ 3000,-.
Welke vonnissen ten laste van de executeur, in zijn kwaliteit, ter executie gesteld stonden te worden. Omdat de executeur niet in staat is de voorschreven sommen te voldoen, zo heeft hij bij request de dato 29-07-1743 aan de Edel Mogende Heren Staten van Hollaand en West Vriesland verzocht om de twee huysen, vrije gang en achterhuysinge, gelegen bij den anderen in de Boomstraat, aan de noordzijde, tusschen de Noordermarkt en de Dwarsstraat, te Amsterdam, uit het fidei verband te ontslaan en hem te machtigen de huizen te verkopen en uit de opbrengst daarvan de legaten, elk ƒ 1500,-, te voldoen.

De tweede echtgenote van Petrus Albert van Langendonk, Johanna Peter Bollen, is op 17-05-1744 te Asten hertrouwd met Peter Antoni Voermans, geboren te Asten op 03-12-1684 als zoon van Antonius Fransen Voermans en Anna Peters Jannes en weduwnaar van Maria Joosten Verberne en van Maria Jan Aarts (zie Voormalig huis G854). Er moet eerst voor beide partners een staat en inventaris worden opgesteld:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 71 verso; 13-05-1744:
Staat en inventaris van Peter Antoni Voermans laatst getrouwd geweest met Maria Jan Aarts ten behoeve van Antoni, Geertruy en Joost, zijn kinderen uit het huwelijk met Maria Joosten Verberne. Hij wil hertrouwen met Jenneke Peter Bollen getrouwd geweest met Pieter Langendonk.
Vaste goederen: huis, hof en aangelag in de Wolfsberg naast de weduwe Paulus Hoefnagels; land de Langenacker 5½ lopense; land het Brugske 2 lopense 1 copse; land het Symke 7 copse; land in de Loverbosch 5 lopense; land in de Loverbosch 2½ lopense; land in de Loverbosch 1½ lopense; land in de Loverbosch 1 lopense; groes 6 lopense; groes 3½ lopense; weiveld 6 lopense; groes 2 lopense; dries 1½ lopense.
Roerende goederen: zeven stoelen, een kist, drie bedden, acht tinnen schotels.

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 73; 13-05-1744:
Staat en inventaris van Jenneke Peter Bollen getrouwd geweest met Pieter Langendonk ten behoeve van Peternel en Jan, haar kinderen. Zij wil hertrouwen met Peter Antoni Voermans.
Onroerende goederen: huis, hof en aangelag in het Dorp ½ lopense, ene zijde de straat, andere zijde Laurens Bruystens, ene einde kinderen Huybert van der Loo.
Roerende goederen: drie bedden, zeven tinnen schotels, een kist, een trog, twee kastjes, een tafel, acht stoelen, een weefgetouw, een scheerraam, twee spinnewielen

In de bewoningslijst van het huis over de periode 1746-1751 staat Peter Voermans en later Jenneke Bollen genoemd als eigenaar en bewoner van het huis; hij verhuurt een kamer aan Jenneke Tielens:

Jaar Eigenaar nummer 91 Dorp Bewoners nummer 91 Dorp
1746 Peter Voermans Peter Voermans en Jenneke Tielens
1751 Jenneke Bollen en kinderen Peter Voermans Pieternel Langendonk en Jenneke Tielens

Peter Antoni Voermans is op 23-09-1747 te Asten overleden en Johanna Peter Bollen is te Asten op 22-08-1751 overleden.

Dochter Petronella Petri van Langendonck is geboren te Asten op 10-06-1735 en op 11-06-1758 te Asten getrouwd met Thomas Godefridi Bakers, geboren te Mierlo op 20-05-1733 als zoon van Godefridus Thomas Bakers en Catharina Arnoldus van Hoof:

04

Het gezin van Petronella Petri van Langendonck met Thomas Godefridi Bakers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Catharina Asten 25-05-1759 Ongehuwd 's Hertogenbosch 04-08-1856
2 Johanna Asten 30-10-1761 Kind Asten ±1761
3 Petrus Asten 10-03-1763 Ongehuwd Asten ±1811
4 Godefridus Asten 16-09-1765 Ongehuwd Asten 08-08-1805
5 Johanna Asten 19-03-1768 Kind Asten ±1768
6 Johannes Asten 24-10-1771 Asten 20-05-1810
Johanna Maria Timmermans
Asten 28-07-1843 zie ook Voormalig huis G564

De erfenis voor Petronella Petri van Langendonck van Baltus La Bare, die ze samen met Albertine van Bussel, geboren te Mierlo op 23-10-1725 als dochter van Judocus van Bussel en Maria (Marietje) Langendonck ontvangt, is nog steeds niet geïnd. Voor deze behoorlijke som geld moeten ze zich ervan gewissen dat zij de enige erfgenamen zijn:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 75 verso; 07-10-1758:
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Tomas Bakers dat wij gekend hebben Pieter Langendonk en Jenneke Bollen, zijn vrouw. Pieter Langendonk is, op 11 april 1743, alhier, overleden, nalatende zijn vrouw en twee kinderen met name Pieternel en Johannes. Op 3 october 1748 is Johannes overleden, nog minderjarig zijnde. Op 24 augustus 1751 is de weduwe Jenneke Bollen overleden. Nu is alleen nog Pieter in leven en getrouwd met Tomas Bakers.

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 77 verso; 09-11-1758:
Schepenen van Asten verklaren ter instantie van Jan Elias dat Albertina van Bussel, alhier, op 16-02-1754, is getrouwd met de requirant in deze en dat zij een dochter is van Joost van Bussel en Mariet Langendonk. Jan Elias en Jan Antoni Elias is een en dezelfde persoon zijnde in het trouwregister, alhier, aangetekend als Jan Antoni Elias en dat zijn vader Antoni Elias genaamd is. Dog om cortheyt word ook wel alleen maar geschreven Jan Elias het is echter een en dezelfde persoon.

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 97 verso; 21-02-1759:
Schepenen van Asten verklaren ter requisitie van Tomas Bakers dat zij zeer wel gekend hebben Pieter Langendonk en Peternel Hendrik Lomans die, alhier, als jongelieden, op 24-10-1717, wettig zijn getrouwd. Uit dit huwelijk zijn geen kind(eren) nagelaten. Zijnde geen andere overgebleven of in leven kinderen of nazaaten van voornoemde Pieter Langendonk, als Pieternella Langendonk, huysvrouwe van de requirant in desen die van sijn tweede huwelijk is nagelaaten.

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 100 verso; 05-05-1759:
Tomas Bakers getrouwd met Petronella Langendonk en Jan Elias getrouwd met Albertina van Bussel. Zij geven procuratie aan Jacobus van der Maas, te Amsterdam, om namens hen te verkopen drie obligaties ter somme van ƒ 2400,- staande ten laste van Holland en West Vrieslant, ten comptoire van de Ontfanger Generaal, te 's Gravenhage; een van ƒ 1200,- ten name van Anna van der Wille de dato 22-06-1645, een dito ƒ 1000,- ten name van Hendrik Berevelt de dato 18-09-1693 en een prijsobligatie gesproten uit de loterij van ƒ 12.000.000,- in 1712 gevallen in de 18e klasse staande in blanco ƒ 250,-, waarvan de augumentatie van ƒ 50,- is afgelost en gedateerd 01-03-1712. Een en andere is hen aangekomen uit hoofde van hun vrouwen uit de boedel van Baltus La Bare, gewoond hebbende te Amsterdam, testament de dato 01-03-1731 notaris Dirck Block soals dat ampelder consteert bij seekere acte van overgifte, gepasseert te Amsterdam voor notaris Peter de Wilde de dato 11-04-1759.
De comparanten staan ook toe dat Jacobus van der Maas aan de borgemeesters van Amsterdam de 20e penning voldoet en zij willen onder eede verklaren dat zij geen meerdere obligaties of effecten bezitten die uit de boedel van Baltus La Bare gekomen zijn.

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 134 verso; 14-05-1760:
Thomas Bakers getrouwd met Petronella Langendonk en Jan Elias getrouwd met Alberdina van Bussel. De mannen met hun vrouwen hier gecompareert. Zijnde, de comparante, Petronella Langendonk, een dochter van wijlen Pieter Langendonk en de comparante, Alberdina van Bussel, een dochter van Marretje Langendonk getrouwd met wijlen Joost van Bussel. Zij geven te kennen dat Jacobus van der Maas, te Amsterdam, volgens quitantie de dato 11-04-1759 ten overstaan van Pieter de Wilde, notaris te Amsterdam, gepasseert, van den Meester Franciscus Meynsman, in qualiteyt als door den Edelen Agtbaare Heeren Schepenen der stad gecommitteert tot curator ad lites om de persoon van Hendrik Trakkers te representeeren. Uyt hoofde van de procuratie door de comparanten, Thomas Bakers en Jan Elias, ider Nomine Uxoris, den eerste october 1758, ten overstaan van Dominicus Gemets, notaris, tot Amsterdam, gepasseert in voldoening van het vonnis bij gemelde schepenen van Amsterdam, den 27 maart 1759, geweesen voor reekening van hun, comparanten, wegens den boedel van Baltus La Bare. Jacobus van der Maas, heeft, met procuratie op 05-05-1759 deze obligaties verkocht en aan de comparanten, onlangs te Amsterdam zijnde, rekening gedaan. Zij hebben bevonden dat er ƒ 1514-17-0 meer was ontvangen dan uitgegeven. Dit bedrag hebben zij, comparanten, ook ontvangen en aangenomen en gaan finaal accoord met de gedane werkzaamheden.

De eigenaars van het huis zijn de kinderen Peter Voermans en eerst nog Johanna Peter Bollen en na haar overlijden de kinderen Peter Voermans en Petronella Langendonk. Laatstgenoemde is ook met haar men Thomas Bakers de bewoner van het huis in de periode 1756-1761:

Jaar Eigenaar nummer 91 Dorp Bewoners nummer 91 Dorp
1756 Pieternel Langendonk en kinderen Peter Voermans Pieternel Langendonk en Jan Liesen
1761 Pieternel Langendonk en kinderen Peter Voermans Tomas Bakers en Jan Liesen

In 1761 vindt er een splitsing van de goederen plaats en komt het huis toe aan Thomas Bakers, getrouwd met Petronella Langendonk:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 186; 19-10-1761:
Joost Peter Voermans, Antoni Peter Voermans, Willem van den Eerenbeemt getrouwd geweest met Anna Geertruy, dochter Peter Voermans, kinderen en erven van Peter Voermans en Maria Verberne, zijn eerste vrouw, beiden overleden gewoond hebbende in de Wolfsberg. Mede compareerde Tomas Bakers getrouwd met Peternella Langendonk wiens moeder, Jenneke Bollen weduwe van voorschreven Pieter Langendonk is getrouwd geweest met Peter Voermans en dus deselve Tomas Bakers en de drie eerste comparanten uyt hoofde als voren erffgenamen van haare voorschreven ouders en aangetrouwde ouders. Zij verdelen de nagelaten goederen.
3e lot krijgt Tomas Bakers getrouwd met Peternella Langendonk het ¼e deel, ofwel het aandeel, dat door het voorschreven huwelijk van zijn vrouwe moeder met Peter Voermans aan de vorige condividenten aangestorven mocht zijn. Alzo de goederen van Peter Voermans, die anders mede voor ¼e deel door het voorschreven huwelijk op Pieternella Langendonk waren aangekomen nu aan die zijde vanwaar ze gekomen zijn verblijven als voren en dus alhier in deze aan voornoemde Tomas Bakers voorschrevene ¼e deel in huis, hof en aangelag in het Dorp geheel 2 lopense, ene zijde de straat, andere zijde Luycas van der Loo en de weduwe Lauren Bruystens.

Thomas Bakers is eerst setter, daarna borgemeester en tenslotte schepen van Asten:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 28 1; 20-07-1767:
Jan Peters van Bussel en Hendrik Tijs Haasen worden aangesteld tot borgemeesters van Sint Jan 1767-1768. Tot setters worden benoemd Tomas Bakers en Paulus Aart Wilbers.

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 39; 21-06-1772:
Baltazar Willem Losecaat en Tomas Bakers worden aangesteld tot borgemeester Sint Jan 1772-1773.
Tot setter worden aangesteld Goort Jan Loomans en Lambert Sauve.

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 56; 05-01-1779:
Antoni Fransen en Jan Timmermans worden van hun eed als schepen ontslagen. In hun plaats worden benoemd Tomas Bakers en Goort Jan Lomans.

Petronella Petri van Langendonck is op 04-10-1782 te Asten overleden en in het huizenquohier over de periode 1766-1803 is Thomas Bakers eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 91 Dorp Bewoners nummer 91 Dorp
1766 Tomas Bakers Tomas Bakers
1771 Tomas Bakers Tomas Bakers
1776 Tomas Bakers Tomas Bakers
1781 Thomas Bakers Thomas Bakers
1798 Thomas Bakers Thomas Bakers
1803 Thomas Bakers Thomas Bakers

Thomas Godefridi Bakers is op 26-08-1808 te Asten overleden en de verpondingen van 1810 melden dat de drie nog in leven zijnde kinderen het huis erven:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dorp folio 218:
Pieter, Jan en Catharina kinderen bij versterf 26-08-1808.
Tomas Bakers.
Nummer 91 huijs en hof 1½ lopense.

Catharina Bakers verkoopt haar erfdeel aan haar broer Jan:

Asten Rechterlijk Archief 107a; 08-03-1810:
Catharina Bakers verkoopt aan Jan Bakers, haar broeder, 1⁄3e deel onverdeeld in huis en erf oud nummer 404 en nieuw nummer 413; land den Berg 16 roede. Koopsom ƒ 150,-.

Jan Thomas Bakers trouwt kort daarna met Johanna Hendrikus Timmermans en in de huwelijkse voorwaarden staat dat broer Pieter Bakers in onderhoud moet worden voorzien:

Asten Rechterlijk Archief 132a; 19-05-1810:
Huwelijksvoorwaarden van Jan Bakers en Johanna Hendrikus Timmermans weduwe van Martinus van Hoek. Beiden brengen alle goederen in die zij bezitten en verkrijgen. Bij eerder overlijden van Jan Bakers, zonder kinderen na te laten, komen al zijn goederen aan Johanna. Zij zal echter Pieter Bakers, haar zwager, indien nog in leven zijnde voor zijn verdere leven onderhouden en verzorgen naar zijn staat. Mochten zij niet met elkaar overweg kunnen dan zal het huis verdeeld worden waarvan Pieter ⅓e deel krijgt alsmede het aandeel in ƒ 1000,- van Jan uit de boedel van wijlen zijn vader, Tomas Bakers. Na overlijden van beiden blijft Pieter het vruchtgebruik houden en na overlijden van hem zullen de verdere erven afstaan aan den Armen van Asten het huis met het Wortelveld aangekomen van wijlen Thomas Bakers zover de comparant daarvan eigenaar is. Alsmede aan de erven van de comparante uit de gehele boedel vooraf uitkeren ƒ 500,-.

Pieter Bakers was schepen van Asten en wordt hier bedreigd door Jacobus Luys, geboren te Weert op 26-01-1777 als zoon van Joannes Luys en Aldegondis Knapen. Jacobus Luys had ook meer op zijn kerfstok:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 03-12-1798:
Antoni Lomans, drossard, laat weten dat, op zondag 2 december 1798, alhier, is gearresteerd Jacobus Leys, 22 jaar, wonende te Weert, de kost verdienend met vaaren. Terzake van gepleegde brutaliteiten en dreigementen, alhier, gepleegd. De aangehoudene is, in het Raadhuis, met de wacht bewaakt. Hij heeft zich, uit informatie, schuldig gemaakt aan het dreigen met een blood mesch tijdens zijn aanhouding tegenover Pieter Bakers, alhier. Alsmede aan de persoon en goederen van de remonstrant. Jacobus Leys is bovendien zeer suspect van gedrag, zoals in het algemeen wordt gedebiteerd. De voorschreven misdaden zijn van dien aard dat dezelve ten exemple van andere behoorlijk gestraft dient te worden en voorlopig in bewaring moet blijven tot het proces tegen hem kan worden gehouden. Remonstant vraagt zich wel af of hij de juiste persoon is om tegen Jacob Leys te procederen, omdat de misdaden tegen hem bedreven zijn. Hij verzoekt uit dien hoofde, aan U, om autorisatie om Jacobus Leys, op een goede plaats, alhier, in verzekering te houden, mits het gebrek aan een goede gevangenis, en het proces te gaan voeren.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 216 verso; 03-12-1798:
Verhoor van de gegijzelde Jacobus Leys of Luys, 22 jaar, voerman, te Weert.
Hoe, op wat wijze, door wie en om wat voor redenen hij is opgebracht?
Hij is gistermiddag door circa honderd man opgebracht. Hij weet niet waarom, omdat hij niemand kwaad heeft gedaan.
Dat hij hen dreigde dood te schieten of steken of anders zijn huis in brand te steken?
Hij zegt, dat als hij mocht doodvallen, nog niet zou weten of hij dat gedaan heeft.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 218; 07-12-1798:
Bonaventura Slaats en Jan Kuypers verklaren dat zij, op zondag, 2 december laatstleden, circa 3 uur, gezien hebben dat Jacobus Leys, in de raadkamer in gijzeling zittende, met een blood mes Pieter Bakers dreigde, zonder dat Pieter daartoe enige aanleiding gegeven heeft.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 218 verso; 07-12-1798:
Verklaring van Jan Saasen, Jacobus van de Goor, Jan Dirk Wilbers en Philips van Bussel, Martinus Koolen en Gerrit Verberne.
Jan Saasen, Jacobus van de Goor, Jan Dirk Wilbers en Philips van Bussel hebben gehoord dat Jacob Leys, op 2 december laatstleden, in bewoordinge heeft gezegd den drossaard, Antony Loomans, dood te schieten
Martinus Koolen verklaart dat Jacobus Leys, te paard zittende, hem, op de kerkhof staande, met een blood mes gedreigd heeft, zeggende: "Wat let mij, dat ik het mes niet in Uw ziel werp".
Gerrit Verberne is op dezelfde wijze bedreigd.

Jacobus Luys wordt gevangen genomen op de Bospoort:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 219 verso; 02-01-1799:
Lambert Bemmelmans, Jan Goort Geeven en Hendrik Verrijt verklaren dat zij, op zondag 2 december, even na de middag, zijn geweest aan het huis van Antonie Goort Loomans, drossard, dit huis ligt buitenaf, gedeeltelijk van de andere gelegen. Dat de 3e comparant aan de drossard heeft gevraagd om een pintje bier, teneinde eens te drinken. Door de drossard is dit geweigerd. Dat daarop Willem Hendrik van de Ven, uit Someren en Jacobus Luys, thans in gijzeling, op de Bospoort, bij hen gekomen zijn. Dat zij gehoord hebben dat deze riepen: "Ik geef den duyvel, lijf en ziel als ik het huys van den drossard niet boven de kop in brand steek".

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 220 verso; 02-01-1799:
Jan Saasen en Johanna Muyen, echtlieden, verklaren dat, op zondag, 2 december, in hun huis is gekomen Willem Hendrik van de Ven en Jacobus Luys en dat zij toen door voornoemde personen hebben horen zeggen dat de drossard een schoelje en blekert was, omdat hij hen in arrest had genomen.

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 100; 16-01-1799:
Hendrik Althuys, Francis Meulendijks en Jan van der Westen verklaren ter instantie van Jan Luys, te Weert, dat, op zondag, 2 december laatstleden, Jacobus Luys, zoon van de requirant, thans in gijzeling op de Bospoort, met Willem Hendrik van de Ven alhier opaan omswerven en zo gehoord en verstaan hebben enige dreigementen en baldadigheden hebben gepleegd, edog, dat hen seer wel bewust is en gezien hebben dat gemelde bovengenoemde persoonen doen ter tijd door en door dronken en beschonken sijn geweest. Zij verklaren een en ander onder eede.

Wat precies de straf geweest is, wordt niet in het archief vermeld, maar enkele dagen later is Jacobus Luys weer op vrije voeten:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 223 verso; 15-02-1799:
Jan Jacobus van der Linden getuigd, dat hij, op 4 februari laatstleden, 4 uur 's morgens, op bed lag en wakker is gemaakt door zijn vader omdat er volk aan de deur was. Dat hij naar buiten gaande, zag, dat Koob Luys en nog een ander, ieder met een paard, daar stonden en dat Koob hem gevraagd heeft om mede naar Uden te gaan, omdat hij de weg niet wist. Zij wilden er voor betalen. Hij is na enig vertoeven meegegaan en onderweg heeft hij gehoord dat de andere persoon Driek heette en gezeten was op een ruinpaard, kastanjebruin van haar, zwarte staart en manen. Ze zijn samen te Uden aangekomen, te half 10 à 10 uur, in de herberg van Willem Exhoud en daar een kan bier gedronken en de paarden op stal gezet. Even later is Willem Exhoud met Koob en Driek de stal ingegaan en hij meent dat hij het ruinpaard gekocht heeft. Comparant is de volgende dag, 5 februari, van hen afgegaan en heeft ontvangen vier sesthalven voor loon.

Zoon Johannes Thomas Bakers is geboren te Asten op 24-10-1771 en op 20-05-1810 te Asten getrouwd met Johanna Hendrikus Timmermans, geboren te Asten op 27-09-1763 als dochter van Henricus Theodori Timmermans en Maria Lammers Verheijen en weduwe van Martinus van Hoek (zieVoormalig huis G564). Voor zover bekend had Johanna Hendrikus Timmermans geen kinderen.

Johannes Thomas Bakers houdt het doodregister bij:

Asten Rechterlijk Archief 32a folio 50; 23-01-1806:
Jan Bakers is door het Corpus aangesteld tot het houden van het doodregister.

Johannes Thomas Bakers is bakker van beroep:

Asten Rechterlijk Archief 32a folio 72; 18-07-1810:
Pieter Jan Coolen, Jan Bakers en Jan Mattijs van den Eynden leggen hun eed als bakker af.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staan een groot en klein huis op naam van Johannes Thomas Bakers:

Kadaster 1811-1832; G560:
Huis en erf, groot 01 roede 24 el, het Derp, klassen 6.
Eigenaar: Jan Thomas Bakers.

Kadaster 1811-1832; G561:
Huis en erf, groot 00 roede 65 el, het Derp, klassen 8.
Eigenaar: Jan Thomas Bakers.

05

06

Johanna Hendrikus Timmermans is op 20-03-1836 te Asten overleden en Johannes Thomas Bakers verkoopt het huis aan Hendrikus Knaapen. Johannes Thomas Bakers is op 28-07-1843 te Asten overleden. Hendrikus Knaapen breekt de huizen af en voegt beide huizen samen tot het nieuwe kadasternummer G921.

Hendrikus Knaapen is geboren te Asten op 12-02-1804 als zoon van Johannes Franciscus Knaapen en Anna Elisabeth Roefs. Hij is als bakker op 09-06-1834 te Asten getrouwd met Petronella Sauvé, geboren te Gemert op 26-06-1807 als dochter van Antonie Francis Josephi Sauvé en Elisabeth Eelen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen zij in het huis met huizingnummer A96:

07

Hendrikus Knaapen is op 15-04-1867 te Asten overleden en Petronella Sauvé woont ook in de periode 1869-1879 en in de periode 1879-1890 als winkelierster in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A139 en A142:

08

In 1879 wordt een Duitse handelsreiziger Franz Rutten dood aangetroffen in de herberg van de weduwe Knaapen; linksonder het artikel in het Venloosch weekblad van 19-07-1879 en rechtsonder zijn overlijdensakte:

Inwonend is haar dochter Antoneth Elisabeth Knaapen, geboren te Asten op 09-09-1837 met haar vier kinderen. Zij woonde in Maastricht en is sinds 10-07-1881 weduwe van Henricus Cornelis Tijbosch, geboren te 's Hertogenbosch op 20-02-1844 als zoon van Petrus Tijbosch en Godefrida Jacoba Klijn, met wie zij op 26-10-1870 te Asten getrouwd was (zie ook Burgemeester Wijnenstraat 17 en 19).

Petronella Sauvé is op 14-03-1881 te Asten overleden en de inboedel wordt te koop aangeboden in de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-10-1881:

09

Zoon Johannes Josephus Knaapen, geboren te Asten op 29-10-1844, wordt hoofd van het huishouden en is van beroep bakker. Hij zet ook de herberg voort zoals gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-06-1882 waarbij de verkoop van een huis in de Wolfsberg geregeld wordt vanuit de herberg van Johannes Knaapen:

10

Het huis wordt rond 1882 verbouwd, waarbij het kadasternummer G1523 krijgt. Ook in de periode 1890-1900, zijn zus Antoneth Elisabeth Knaapen is op 02-10-1896 te Asten overleden, en in de periode 1900-1910 woont Johannes Knaapen met familie in het huis met huizingnummer A148 en A159:

11

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 21-12-1901 biedt Johannes Josephus Knaapen zijn huis met herberg, bakkerij en winkel te koop aan:

12

Johannes Josephus Knaapen verhuist met zijn twee nichten naar Aarle Rixtel en later naar Deurne en is aldaar op 30-03-1913 overleden.

De koper van het huis is Antonie Aarts, geboren te Helmond op 27-03-1848 als zoon van Peter Aarts en Petronella Tijssen. Hij is als fabrieksarbeider op 07-09-1878 te Asten getrouwd met Helena Hendrica Knaapen, geboren te Someren op 30-10-1838 als dochter van Mathijs Knaapen en Everdina Francisca Stevens (zie ook Marktstraat 5).

In de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer A160:

13

Dochter Petronella Maria Aarts, geboren te Asten op 12-08-1878, is op 09-05-1902 te Asten getrouwd met bakker Arnoldus Antonius de Louw, geboren te Oss op 22-08-1870 als zoon van Arnoldus de Louw en Johanna Maria Wagemans. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 20-06-1903 wordt een huisverkoop gehouden in de herberg van Arnoldus de Louw:

14

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-09-1904 en van 16-09-1905 de geboortes van zoon Antonius en dochter Arnoldina:

15 16

Na het overlijden van Arnoldus de Louw te Asten op 10-09-1905 is Petronella Maria Aarts te Asten op 09-02-1909 hertrouwd met Johannes Laurentius Aloysius Hoes, geboren op 28-06-1878 te Beuningen als zoon van Pieter Arnoldus Hoes en Johanna Adriana Leijten.

Ook in de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met huizingnummer A170:

17

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 26-02-1910 en van 06-05-1911 de geboortes van zoon Johannes en dochter Helena:

18 19

Schoonmoeder Petronella Maria Aarts is op 18-09-1917 te Asten overleden en Johannes Laurentius Aloysius Hoes woont ook over de periode 1920-1930 met zijn gezin en schoonvader in het huis met huizingnummer A200, ook bekend staand als Kleine Marktstraat 1-3:

20

Schoonvader Antonie Aarts vertrekt op 07-05-1924 naar Mierlo en is op 05-03-1925 aldaar overleden. Ook in de periode 1930-1938 wonen Johannes Laurentius Aloysius Hoes en Petronella Maria Aarts met hun gezin en met kinderen de Louw uit het eerste huwelijk in het huis aan de Kleine Marktstraat 1-3:

21

Petronella Maria Aarts is op 05-04-1937 te Asten overleden en Johannes Laurentius Aloysius Hoes is op 11-12-1966 te Asten overleden. Hieronder de overlijdensakte van Petronella Maria Aarts en het bidprentje bij het overlijden van Johannes Laurentius Aloysius Hoes:

22 23

Bij heemkundekring de Vonder stond dit huis bekend als monument:

Object: Kleine Marktstraat 1.
Bouwhistorie: Particuliere bouw van woning, bouwjaar circa 1820, verbouwing 1950 verbouwing, 1980 veranderen van een voorgevel, 2005 sloopvergunning.
Gebruikshistorie: Woning van circa 1820 tot heden.
Eigenaren/bewoners: Familie de Louw-Aarts, familie Hoes.
Soort bedrijf: Café, winkel, bakkerij de Louw-Aarts, banketbakkerij Hoes.
Literatuur: Zeer oud pand, in 1905 stond het er al. Met oorspronkelijk nog een stal erachter. In 1905 was het pand van Arnoldus de Louw-Aarts, die er een café, winkel, bakkerij en woonhuis met veranda had.
Interview: Laatste bestemming banketbakkerij Hoes (3 generaties). Daarvoor café de Louw.

Hieronder een oude foto van de Markt met het witte huis achter de lantaarnpaal dat overeenkomt met Kleine Marktstraat 1:

24

Hieronder een foto van de etalage van de winkel van bakkerij Hoes:

25

Hieronder een foto gemaakt rond 1970 van bakkerij Hoes:

26

Het huis bestaat niet meer en in 2008 zijn er op de plaats van het huis nieuwe huizen gebouwd.

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1633 weduwe Hanrick Doenssen weduwe Hanrick Doenssen
1661 Hendrick Henrici Doense Asten ±1615 Hendrick Henrici Doense Asten ±1615
1683 Judocus Hendrix Doensen Asten 06-12-1649 Judocus Hendrix Doensen Asten 06-12-1649
1703 weduwe Judocus Doensen Asten 12-05-1646 weduwe Judocus Doensen Asten 12-05-1646
1716 Hendrick Joost Doense Asten 11-08-1674 Jan Plenders Coesfeld ±1668
1719 Petrus Albert Langendonk Delft 12-10-1692 Petrus Albert Langendonk Delft 12-10-1692
Dorp huis 91
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Piet Langendonck Delft 12-10-1692 Piet Langendonck en weduwe Aart Berkers Delft 12-10-1692
1741 Pieter Langendonk Delft 12-10-1692 Piet Langendonk, Hendrik Verhoijsen en Jenneke Tielens Delft 12-10-1692
1746 Peter Voermans Asten 03-12-1684 Peter Voermans en Jenneke Tielens Asten 03-12-1684
1751 Jenneke Bollen en kinderen Peter Voermans Vlierden 15-08-1704 Pieternel Langendonk en Jenneke Tielens Asten 10-06-1735
1756 Pieternel Langendonk en kinderen Peter Voermans Asten 10-06-1735 Pieternel Langendonk en Jan Liesen Asten 10-06-1735
1761 Pieternel Langendonk en kinderen Peter Voermans Asten 10-06-1735 Tomas Bakers en Jan Liesen Mierlo 20-05-1733
1766 Tomas Bakers Mierlo 20-05-1733 Tomas Bakers Mierlo 20-05-1733
1771 Tomas Bakers Mierlo 20-05-1733 Tomas Bakers Mierlo 20-05-1733
1776 Tomas Bakers Mierlo 20-05-1733 Tomas Bakers Mierlo 20-05-1733
1781 Thomas Bakers Mierlo 20-05-1733 Thomas Bakers Mierlo 20-05-1733
1798 Thomas Bakers Mierlo 20-05-1733 Thomas Bakers Mierlo 20-05-1733
1803 Thomas Bakers Mierlo 20-05-1733 Thomas Bakers Mierlo 20-05-1733
Kadasternummer G560
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G560 1832 Jan Thomas Bakers Asten 24-10-1771

Kleine Marktstraat 1-3

# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1808 Thomas Bakers Mierlo 20-05-1733 met kinderen 26-09-1908
1808-1810 Jan Thomas Bakers Asten 24-10-1771 met broer en zus
1810-1836 Jan Thomas Bakers Asten 24-10-1771 Johanna Timmermans Asten 27-09-1763 20-03-1836
1836-1838 Jan Thomas Bakers Asten 24-10-1771 28-07-1843
1838-1859 Hendrikus Knaapen Asten 12-02-1804 Petronella Sauve Gemert 26-06-1807
A96 1859-1867 Hendrikus Knaapen Asten 12-02-1804 Petronella Sauve Gemert 26-06-1807 15-04-1867
A96 1867-1869 Petronella Sauve Gemert 26-06-1807 weduwe Knaapen
A139 1869-1879 Petronella Sauve Gemert 26-06-1807 weduwe Knaapen
A142 1879-1881 Petronella Sauve Gemert 26-06-1807 weduwe Knaapen 14-03-1881
A142 1881-1890 Johannes Knaapen Asten 29-10-1844 met familie
A148 1890-1900 Johannes Knaapen Asten 29-10-1844 met familie
A159 1900-1902 Johannes Knaapen Asten 29-10-1844 met familie Aarle Rixtel
A159 1902-1910 Antonie Aarts Helmond 27-03-1848 Helena Hendrica Knaapen Someren 30-10-1838
A170 1910-1920 Johannes Laurentius Hoes Beuningen 28-06-1878 Petronella Maria Aarts Asten 12-08-1879
A200 1920-1930 Johannes Laurentius Hoes Beuningen 28-06-1878 Petronella Maria Aarts Asten 12-08-1879
1-3 1930-1937 Johannes Laurentius Hoes Beuningen 28-06-1878 Petronella Maria Aarts Asten 12-08-1879 05-04-1937
1-3 1937-1938 Johannes Laurentius Hoes Beuningen 28-06-1878 met kinderen

Voormalig huis G562

Cornelis Cornelissen is geboren te Asten rond 1605 als zoon van Cornelis Jan IJsermans. Hij is rond 1638 getrouwd met Godefrida Jans van Lierop, geboren rond 1610 als dochter van Jans van Lierop en Elske Peter Gielens en weduwe van Aert Philipsen. Na haar overlijden rond 1649 is Cornelis Cornelissen hertrouwd met Johanna Philips Dirckx de With. Uit dit tweede huwelijk zijn geen kinderen bekend en hieronder het gezin van Cornelis Cornelissen en Godefrida Jans van Lierop:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten ±1640 Asten 27-02-1667
Hendrick Jansen Baesen
Asten 18-10-1689
2 Mechtilda Asten 15-11-1643
3 Henrica Asten 11-01-1647

Asten 28-12-1670
Mathijs Jan Colen

Asten 16-05-1694

Uit onderstaande archiefstukken blijkt dat Cornelis Cornelissen familie is van de familie IJsermans:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 23-09-1626:
Antwoord voor Jan Joosten Piecx getrouwd geweest met Maria, dochter Jan Willem IJsermans en Hendricxke in hun leven gehuysschen (schoonmoeder), aanleggers contra  Joost Jan IJsermans, Peter Colen de jonge getrouwd met Catharina, Jan Anthonis Mennen en Anthonis Joosten als momboiren van Cornelis, onmondige zoon van wijlen Cornelissen, respectieve zusters en broeders van de voorschreven Joost, gedaagden.
Dat het goed recht is dat na overlijden van één der gehuwden de goederen die verdeeld worden voor één helft overgaan op de langstlevende en voor de de andere helft op de kinderen. Ná overlijden van Jan Willem IJsermans is aanlegger getrouwd met Marie, welke inmiddels is overleden. Hendrixken is ook overleden en was aanleggers  schoonmoeder en grootmoeder van zijn kinderen. De goederen zijn nu gedeeld zonder hem, aanlegger, daarin te kennen. Hij wil in rechten treden om zijn vrouws 1⁄8e  deel te verkrijgen.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 19-12-1626:
Joost Jan IJsermans en Peter Colen de jonge cum suis verweerders contra Jan Piecx, aanlegger.
Overeengekomen is, dat als aanleggers vrouw is overleden dat aanlegger dan geen pretenties meer heeft of laat gelden op de goederen van wijlen Jan IJsermans of van  zijn weduwe Henricxke, vader en moeder geweest van Maria de vrouw van aanlegger.

Godefrida Jans van Lierop heeft uit de erfenis van haar vader veel rentes geërfd, hetgeen zij naar haar huwelijk met Cornelis Cornelissen incasseert:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 63 verso; 14-03-1633:
Michiel Tijs Franssen is schuldig aan Marten Hendricx, als momboir van Goortien, dochter Jan van Lierop ƒ 150,-  à 6 1⁄4%. Marge: Op 25-07-1638 heeft Cornelis  Cornelissen getrouwd met Goortje van Lierop de helft van de voorschreven som terugontvangen van Huybert Colen, als erfgenaam van Michiel Franssen.

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 64 verso; 07-04-1633:
Jan Daniel Colen is schuldig aan Goortien, dochter Jan van Lierop ƒ 100,- à 5%. Marge: Op 03-10-1639 gelost aan Cornelis Cornelissen getrouwd met Goortien  voorschreven

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 73; 14-04-1633:
Jan Anthonis Canters is schuldig aan Goortien, dochter Jan van Lierop ƒ 200,- à 5%. Naschrift: Op 06-07-1637 gelost aan Cornelis Cornelissen getrouwd met Goortien  voorschreven .

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 73; 14-04-1633:
Jan Willem Tijs is schuldig aan Goortien, dochter Jan van Lierop ƒ 50,- à 5%. Marge: Op 11-03-1639 gelost aan Cornelis Cornelissen.

De afkomst van Godefrida Jans van Lierop wordt geheel duidelijk uit onderstaand archiefstuk:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 97 verso; 06-11-1637 fictief:
Jan Walravens getrouwd met Cathalijn, dochter Mathijs Joosten; het onmondige kind van wijlen Elske Peter Gielens haar momboir is Henrick Laurenssen; Cornelis  Cornelissen getrouwd met Goortien, dochter Jan van Lyerop en wijlen Elsken Peter Gielens; het onmondige kind van wijlen Dryes Wilborts momboir is Dryes Thomas.  Allen neven en nichten van Peter Peter Gielens, hun oom en zwager. Zij geven over aan Jan Jan Stercken getrouwd met Meriken, dochter Peter Gielens al de goederen  die Peter Peter Gielens competeren en welke opbrengst dat ten goede moet komen aan zijn alimentatie, hij is van zijn vijf zinnen beroofd, en zal door de verkrijger  dezer goederen gade worden geslagen. Indien Peter weer tot zijn verstand mocht komen dan kan hij zijn goederen weer beheren. Mocht Peter binnen korte tijd  overlijden dan kunnen de overige erfgenamen weer rechten doen gelden.

Cornelis Cornelissen verkoopt een obligatie:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 130; 14-06-1638:
Cornelis Cornelissen getrouwd met Goortien, dochter Jan van Lyerop verkoopt aan Anthonis Canters een obligatie van ƒ 400,- ten laste van wijlen Bruysten Isbouts de  dato 22-03-1633. Rente achterstand ƒ 24,-.

Cornelis Cornelissen koopt een hofstad aan de poel gelegen bij het Marktveld van Asten:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 3 verso; 28-01-1639:
Peter Michiel Colen de jonge verkoopt aan Cornelis Cornelissen een hofstad aan de Poel, ene zijde erfgenamen Hanrick van Meyl, andere zijde en ene einde de straat,  andere einde Aert Jan Slaets. Belast met 1 stuiver per jaar cijns.

Cornelis Cornelissen heeft op die plaats een herberg en daar vindt onderstaand voorval plaats:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 13-07-1639:
Bonaventura Mathijssen van den Hove, aanlegger contra Peter Michiel Colen de jonge, verweerder.
Omtrent veertien dagen voor Pinksteren laatstleden heeft aanlegger ten huize van Cornelis Cornelissen zitten drinken en in welk gezelschap toen ook gedaagde is  gekomen. Deze heeft toen tegen aanlegger, als deken van het gilde Sint Catharina geweest, gezegd en uitdrukkelijk verklaart dat hij de schapen van het gilde  weggedreven had en niet betaald of er rekening van had gedaan. Hij heeft aanlegger verder uitgemaakt voor dief. Om moeyten te voorkomen is de aanlegger naar huis  willen gaan, doch gedaagde is hem met eenen furieuse sinne met eenen blooten mesch naergesprongen ende heeft hum inden selve huyse tusschen de deure ende kelder  eene swaere lendige wonde gesteecken in sijne slinckeren erme. Aanlegger heeft hiermee in werktijd zes weken vanuit Asten naar de Meester te Someren moeten gaan en  zijn kost niet kunnen verdienen. Hij vraagt om gedaagde bij het definitieve vonnis voor de vierschaar te laten komen ten volcke meest vergadert sijnde,  blootshooffts ende bloote voeten met gebueghde knyen ende gevoude handen om de gewraakte woorden te herroepen en vergiffenis te vragen. Verder vraagt hij om de  gedaagde op te leggen en te laten betalen een schadevergoeding van ƒ 150,-.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 07-12-1639:
Gedaagde zegt dat het vanzelfsprekend is dat men niemand vals mag beschuldigen. En dat degene die dit doen niet alleen gestraft moeten worden met de kosten van het  recht, maar ook gehouden zijn tot restitutie van eer en fame. Hij ontkent ook niet dat hij op de bewuste dag heeft zitten drinken naast aanlegger. Wel ontkent hij  dat hij aanlegger heeft gequetst off gestecken in sijnen slincken arm. Aanlegger mag uitzoeken wie dat wel heeft gedaan.

Cornelis Cornelissen koopt ook nog een hofstad waar eerder een brouwerij gevestigd was:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 52 verso; 31-10-1639:
Dielis Henrick Aerts verkoopt aan Cornelis Cornelissen de hofstad, waarop gestaan het brouwhuys van wijlen Gelden Gielis int Dorp tussen zijn renen. Verkoper heeft  een en ander gekocht van de erfgenamen Hanrick Jan Stricken.

Het eerder genoemde voorval dat in de herberg van Cornelis Cornelissen plaatsvond, krijgt enkele jaren later nog een vervolg:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 12-10-1644:
Meester Mathijs van den Hove, schout, aanlegger contra Peter Michiel Colen de jonge, gedaagde.
Gedaagde heeft, in 1638, zich niet ontzien ten huize van Cornelis Cornelissen moirdadelijck aan te vallen Bonaventura Mathijssen en hem swaerlijck met een messe te quetsen. Verder heeft hij zich verstout in september 1643 een sommatie van de vorster, welke ten verzoeke van aanlegger aan hem gedaan, ter voldoening van een breuck waarin hij was vervallen af te wijzen en hem mede te delen dat hij niets met de ordonnantien en mandaten van schout en schepenen te maken had en den bruy aen hun had. Ook is hij op publiek verkochte peelvelden met gewelt ingevallen en daar turf gaan steken. De turf is in beslag genomen en hem is een verbod opgelegd om deze nog weg te halen. Desondanks heeft hij dit toch gedaan en hij blijft zich met dreigementen inzetten om de door hem ingenomen plaats te blijven behouden. In een gereguleerde gemeente kan zoiets niet en het zou een totale ruyne worden als dit soort dingen wordt toegestaan.

Uit onderstaande archiefstukken blijkt dat Godefrida Jans van Lierop rond 1649 is overleden en Cornelis Cornelissen is hertrouwd met Johanna Philips Dirckx de With:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 223 verso; 22-07-1643:
Aert Teunis is schuldig aan Jenneken, dochter wijlen Philips Dircx de Width ƒ 40,- à 5%. Met deze ƒ 40,- is zijn deel in een rente aan Goort Joost Joris afgelost. Marge: 26-12-1655 Jenneke, dochter Philips Dircx getrouwd met Cornelis Cornelissen is voldaan.

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 49 verso; 12-02-1650:
Cornelis Cornelissen getrouwd geweest met Goortien, dochter Jan van Lyerop mede namens zijn kinderen verkoopt aan Meester Anthoni Canters, schepen een rente van ƒ 400,-  à 5%, de dato 23-03-1633 ten behoeve van Goortien en ten laste van Ambrosius Isbouts van Bussel.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 39; 22-12-1655:
Aert Teunis verkoopt aan Jenneken, dochter Philip Dirckx de With getrouwd met Cornelis Cornelissen een rente van ƒ 40,- à 5%. Onderpand huis, hof en aangelag in het  Derp, ene zijde Philips de Smith, andere zijde Peeter Colen en Joost Hansen, ene einde de straat; land aen de Meulen 1 lopense 18 roede. Belast met ƒ 50,- aan den  Armen van Asten; 10 stuiver per jaar aan de Kerk van Asten.

Een rente, oorspronkelijk van Cornelis Cornelissen wordt doorverkocht:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 96; 26-03-1659:
Joost en Jan, zonen Baltus Philips verkopen aan Joost Hendrix Bruynen, te Maris, een rente van ƒ 7,50 per jaar, welke zij gekocht hebben van Cornelis Cornelissen de  dato 08-05-1640 schepenen Asten en overgeleverd wordt in een bezegelde brief, waarin ook de onderpanden vermeld staan.

Stiefzoon Aert Aert Philipsen, zoon uit het eerdere huwelijk van Godefrida Jans van Lierop, koopt zich uit de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 209 verso; 28-02-1664:
Aert Aert Philipsen welcke bekenden ende leede uytgecoft te sijn uyt alle sijne actie, recht ende pretensie die hij op Cornelis Cornelissen als getrout hebbende gehadt Goortien, weduwe geweest sijnde van Aert Philipsen ende moedere van hem comparant, was hebbende. Dit terzake van aangenomen gelden en verkochte goederen. Hij behoudt wel zijn recht en versterf op de na te laten goederen van zijn zusters. Uitkoopsom ƒ 185,-. De erffve sijn geen tien gulden weert.

Hierna passen zijn moeder Johanna Philips Dirckx de With en stiefvader Cornelis Cornelissen hun testament aan. Hierbij wordt aan familieleden van Johanna Philips Dirckx de With geld toebedeeld, terwijl de rest van de erfenis naar Cornelis Cornelissen en zijn twee dochters gaat:

Asten Rechterlijk Archief 53; 07-08-1664:
Cornelis Cornelissen getrouwd met Jenneken Philips, wonende in het Dorp, aen de Poel. Zij testeren. Het testament van 26-07-1664 vervalt ende wordt in tegenwoordicheyt van haer testateuren in het vuer geworpen en verbrant. De testatrice vermaakt aan Jan Dirx de With en Anneken Dirx de With, zijn zuster, oom en moeye van de testatrice elk een rijksdaalder. Goort en Aelken Bax, te Leende, haar neef en nicht elk ook een rijksdaalder. Goort Goorts en Goossen Vreynsen, haar neven, te Someren ook elk een rijksdaalder. Alle goederen gaan naar de langstlevende. Na hun beider dood worden hun enige erfgenamen Jenneken en Hendrixken, dochters van Cornelis Cornelissen getrouwd geweest met Goortien, dochter Jans van Lierop, zijn eerste vrouw. 

Cornelis Cornelissen staat borg voor zijn schoonzoon:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 99 verso; 18-02-1668:
Hendrick Janssen Basen is schuldig aan Mathijs Janssen ƒ 100,- zonder intrest. Te lossen de dato over een jaar na die tijd wordt de intrest 5%. Borg staat Cornelis  Cornelissen.

Cornelis Cornelissen komt daarna nog enkele malen voor in het Astense archief:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 130; 31-08-1682:
Cornelis Cornelissen, Hendrick Jansen Basen getrouwd met Jenneke Cornelis Cornelissen en Mathijs Jansen Coolen getrouwd met Handerske Cornelis Cornelissen. Zij  verkopen aan Paulus Dirck Franssen land ontrent de Verckensmerckt 1 lopense 1 roede. Koopsom ƒ 50,-.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 30-12-1682:
Joost Bruynen, te Maerhees, aanlegger contra Mathijs Jan Coolen getrouwd met Handersken Cornelissen en Henrick Baessen getrouwd met Jenneken, dochter Cornelis  Cornelissen, gedaagden. Betreft het sterfhuis van Cornelis Cornelissen. 

Cornelis Cornelissen is op 16-03-1684 te Asten overleden en hieronder zijn overlijdensakte:

Johanna Philips Dirckx de With is op 19-03-1684 te Asten overleden en de erfgenamen hebben daarna nog te maken met achterstallige schulden:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 01-10-1686:
Joost Hendrick Bruynen, te Maerhees, aanlegger contra Hendrick Baessen getrouwd met Jenneken, dochter Cornelis Cornelissen en Matijs Jan Coolen getrouwd met  Handrisken, dochter Cornelis Cornelissen als erven van Cornelis Cornelissen, gedaagden. Betreft de betaling van vijf achterstallige pachten van 7 gulden 10 stuiver per jaar. Onder andere de lening is van de dato 08-05-1640 schepenen Asten. Aanlegger heeft de laatste pacht ontvangen, van de stiefmoeder des gedaagdens, op Asten  mercktdagh 1683. Dit was de pacht van 1681. Te goeder trouwe heeft hij echter de kwitantie gemerkt op 1683. Hij heeft dit abuis ook aan gedaagden laten weten. In de  haesticheyt is het er niet van gekomen een en ander te herstellen. Nu willen de gedaagden de gegeven kwitantie behouden.Gedaagden zeggen dat zij drie pachten, of ƒ 22,50 schuldig waren. Zij hebben dan ook liberaelijcken aangeboden om dit te voldoen, evenals de vierde pacht van 1687.Het jaar 1683 is betaald blijkens de kwitantie. Volgen nog een aantal akten, zonder nieuwe gezichtspunten.

Asten Rechterlijk Archief 9 folio 360; 08-06-1689:
Joost Hendricx Bruynen, te Maerheese, aanlegger contra Matijs Jan Coolen getrouwd met Hendriske Cornelissen en Hendrick Baessen getrouwd met Jenneke Cornelissen, kinderen en erven van wijlen Cornelis Cornelissen, gedaagden. Aanlegger heeft een obligatie de dato 08-05-1640 en het transport van deze de dato 26-03-1659 ten  laste van gedaagden als erfgenamen. Rentesom ƒ 7-10-0 per jaar. Hij verzoekt te mogen executeren wegens ƒ 52-10-0 renteachterstand. Aanlegger heeft domicilie  gekozen ten huize van Jan  Roefs.

Asten Rechterlijk Archief 145; 02-01-1690:
Joost Hendrick Bruynen, te Maarheese, spreeckt Mattijs Jan Colen en Henrick Jan Baessen aan betreffende twee sommen te weten ƒ 118,75 en ƒ 28,07,25.

Dochter Johanna Cornelissen is geboren te Asten rond 1640 en op 27-02-1667 te Asten getrouwd met Hendrick Jansen Baesen, geboren te Asten op 22-10-1638 als zoon van Jan Hendrick Bakermans en Catharina Janse (zie Brand 15).

Anni 1667, februarij 27; Hendrick Jansen, Jenneke Cornelissen. Aerts Aerts, Jan Jansen.

27 februari 1667; Hendrick Jansen, Jenneke Cornelissen. Aerts Aerts, Jan Jansen.

Het gezin van Hendrick Jansen Baesen en Johanna Cornelissen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Helena Asten 10-10-1667

±1697
Petrus de Laet

2 Jan Asten 10-10-1667

 

3 Godefrida Asten 03-09-1670

 

4 Catharina Asten 20-10-1673

 

5 Jacobus Asten 09-03-1676

Asten 27-01-1697
Catharina Joannes van de Rest
Someren 03-05-1721
Petronella Peeters van Nuenen

Asten 22-01-1727 zie Voormalig huis B430
6 Johannes* Asten 04-05-1691

 

*  kind uit het tweede huwelijk

Johanna Cornelissen is op 18-10-1689 te Asten overleden en Hendrick Jansen Baesen is op 04-06-1690 te Asten hertrouwd met Henrica Jansen, geboren te Asten op 16-09-1665 als dochter van Jan Hendrick van de Vorst en Frenske Jansen (zie Achterbos 9). Hendrick Jansen Baesen is op 14-11-1697 te Asten overleden en zijn kinderen verkopen het deel van huis aan hun zwager Petrus de Laet:

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 51; 13-02-1698:
Jan Hendrick Basen en Jacob Hendrick Basen, gebroeders, verkopen aan Peter de Laet, getrouwd met Heylke Hendrick Basen, hun zuster, hun kindsdeel in huis, land en groes ontrent de Poel 8 lopense. Bewoner en gebruiker Jacob Hendrick Basen. Het is hun nagelaten door hun ouders. De verkopers worden kost- en schadeloos gehouden van alle lasten en schulden door hun ouders nagelaten. Koopsom ƒ 66,-.

De tweede vrouw van Hendrick Jansen Baesen, Henrica Jansen, is op 11-04-1700 te Asten overleden.

De andere dochter van Cornelis Cornelissen, Henrica Cornelissen, is geboren te Asten op 11-01-1647 en op 28-12-1670 te Asten getrouwd met Mathijs Jan Colen, geboren te Asten op 20-05-1643 als zoon van Joannes Colen en Anna Schavers:

Anno 1670, Decembris 28; Mathijs Jan Colen, Henrixken Cornelissen; Lindert van Heughten, Wilbert Mathijssen.

28 december 1670; Mathijs Jan Colen, Henrixken Cornelissen; Lindert van Heughten, Wilbert Mathijssen.

Het gezin van Mathijs Jan Colen en Henrica Cornelissen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Asten 01-11-1671
2 Johan Asten 01-02-1674 Soldaat
3 Godefrida Asten 31-12-1675 Asten 17-02-1695
Cornelis Joosten van Erp
Asten 16-01-1713
4 Franciscus Asten 30-11-1678 Kind Asten ±1678
5 Petrus Asten 21-11-1680 Kind Asten ±1680
6 Maria Asten 20-02-1683 Asten 09-06-1699
Henricus Peter Bollen
Asten 25-02-1711 zie Voordeldonk 91
7 Johanna Asten 09-06-1685
8 Cornelius Asten 11-03-1688

Voor zijn huwelijk heeft Mathijs Jan Colen handel gedreven in Duitsland:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 17-12-1666:
Mathijs, zoon wijlen Meester Jan Colen aanlegger contra Gisbert Hendricx nomen uxoris gedaagde. Schepenen gelieven te verhoren namens aanlegger Gerart zoon Gerart  Flodders, Gielen Goossens, Jan zoon Jan Martens.Oft nyet en is waerachtich dat ontrent die vijff jaeren geleden den voorschreven Mathijs Jan Colen heeft geweest in een mutueel contract met Joost soone van Jan Laureyssen boven int lant oft sticht van Paterboirne ende tsaemen allen prouffeydt van tverhandelen van de ketelen ende andere waeren van liewaet souden trecken  ende dat sij tsaemen ketelen hadden gehaelt tot Coolen (Keulen), onbetaelt gebleven den selven vercocht gehadt hebbende, daervoor vermangelt liewaet, werdich  geweest sijnde ontrent die 35 ricxdaelders metten bijgelegden teergelt die welcken den selven Joost altemael heeft aengeslaegen sonder den requirant yet meer als  elff ricxdaelders heeft daervan inde generaele masse te brengen ende soomen bevonden heeft denselven Joost tgelt van tliewaet tenemael heeft verteert. Wat zij hiervan weten?
Michiel Goossens, 24 jaar, bevestigd een en ander en dat zij handel hebben gedreven zoals die ketelbueters van dese lande in die lande sijn doende. Dat Matthijs Jan Colen ketelen gehaelt hebbende binnen de stadt Colen ende de selve gebrocht in sticht van Paterboirne ende dat wijlen Joost Jan Laurensen mettenvoors. Matthijs hebben gemaeckt accoort omme haere koopmanschap tsamen te handelen ende te drijven volgens ketelbuetersrecht ende gewoonte. Hij getuigd verder dat  soo wanneer den eenen ketelbueter metten andere in companie treet ofte samen accoort maecken dat alsdan alle baeten ende proffijten mitsgaders allen schaeden ende  interessen halff ende halff moeten gedraegen worden. Dat Joost Jan Laurensen ontrent dien tijt, bij hem, deponent, is gekomen in een seecker dorp, ontrent twee uren  van Colen, ende daernaer in de stad Bon ende dat den selven Joost alsdoen bij hem hadde verscheyde stucken lijnwaet die hij verkochte. Hij weet ook nog dat Joost op  seecker dorp gelegen ontrent halfwech Colen en Bon heeft gevochten gehadt ende dat hij daervan boete en scaede heeft gegeven aen den Officier, sonder te weten  hoeveel. Maar weet wel dat Joost alle het gelt van het lijnwaet dat hij vercocht ende in handen gehadt heeft, heeft geconsumeert ende verteert. Hij heeft van het  verdere geen kennis en persisteert bij zijn verklaring.
Gerart Gerits, 23 jaar, zegt dat hij ontrent vijff jaeren geleden voor knecht is aengenomen bij Joost Jan Laurensen om met hem te gaen in 't lant ofte sticht van  Paterborne, alwaer den voorschreven Joost en den voorschreven requirant tsaemen veel koperen tot Colen gehaelt hebbende saemen hebben vermangelt ende verkocht ende  contracht gemaeckt dat se voortaen saemen soude genieten baete ende profijte. Waernaer ende uyt crachte van mutueele contracte Joost heeft medegenomen omme te  vercoopen een groote quantiteyt van lijnwaet werdigh wesende ontrent 27 ricxdaelders met eenigh teergelt twelck Joost heeft ontfangen van de voorschreven requirant  ende met hem attestant, als knecht, is gegaen nae sticht van Colen omme het lijnwaet te vercopen. Gelijck eenigh lijnwaet daervan sijnde Joost aen hem, attestant,  heeft gegeven elff ricxdaelders omme aen den requirant in desen over te tellen, gelijck geschiet is ende de rest den voorschreven Jooste bij hem attestant en  requirant gecomen sijnde tenemael verconsumeert, ende sonder iet bij hem requirant quam sonder den selven requirant sijn mutueel contracten als niet hebbende aen  hem voldaen ende tenminste niet hebbende. Hij persisteert bij deze verklaring.
Jan Martens, 30 jaar, weet dat de requirant en Joost Jan Laurensen, nu ongeveer vijff jaer geleden een mutueel contract van winst en verlies hadden om in sticht van  Paderborne cooper ende lijnwaet te verhandelen en te vermangelen. Dat Joost eene groote quantiteyt van lijnwaet betrouwt wesende omme tot Colen te vercoopen, is den  selven Joost bij Mathijs Jan Colen gecomen tot Duyts, gelegen bij Colen, sonder eenigh gelt bij hem te hebben ende sonder aen den requirant te geven eenige  voldoeninge van den ontfanck van den lijnwaet, maer wel ter contrarie heb horen seggen aldaer int lant, dat den selven Joost tgelt van lijnwaet in lant sou hebben  verteert ende versmeert ende vervochten. Hij heeft verder geen kennisse meer en persisteert.

Mathijs Jan Colen komt geregeld in de archieven voor met betrekking tot tegoeden, schulden en verkoop van land:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 100; 20-02-1669:
Michiel Peter Colen de jonge is schuldig aan Mathijs Janssen ƒ 50,- à 5%. Marge op 28-01-1670 is ƒ 25,- gelost.

Asten Rechterlijk Archief 6 folio 488; 08-05-1675:
Jan Janssen van Ruth, aanlegger contra Tijs Jan Colen, gedaagde. Betaling van 2 gulden wegens geleverd vlas.

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 59; 05-12-1678:
Mathijs Jan Coolen verkoopt aan Jan Dircx Franssen Cremers land in 't Dorp 9 roede, ene zijde kinderen Huybert van der Loo, andere zijde en ene einde de koper,  andere einde de straat. Koopsom ƒ 24,-.

Asten Rechterlijk Archief 10 fol. 61 25-03-1692:
Erven Joost Roefs, aanlegger contra Matijs Jan Colen, gedaagde. Wijlen Joost Roefs, aanleggers vader is van Sint Jan 1675-1676 collecteur der verpondingen geweest.  Op dit boek was gedaagde nog schuldig ƒ 2-8-0 waarvan betaald is ƒ 1-4-0. Aanlegger en gedaagde staan toe dat Hendrick Canters, Marcellus Martens, Antonis Josephs,  Philips Dircx en Willem van Heugten een rechtsgeleerde raadplegen en als arbiters gaan optreden om terzake van de voorchreven ƒ 1-4-0 en nog te gerijsen kosten tot  een oplossing te komen.

Mathijs Jan Colen is op 17-12-1693 te Asten overleden en Henrixken Cornelissen wordt gedaagd:

Asten Rechterlijk Archief 10 folio 166; 03-03-1694:
Jenneke, weduwe Jan Keils, aanlegger contra Handerske, weduwe Matijs Jan Coolen, gedaagde.

Henrixken Cornelissen is op 16-05-1694 te Asten overleden en de kinderen hebben nog geld tegoed:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 78; 30-12-1694:
De kinderen van wijlen Matijs Jan Coolen getrouwd geweest met Handerske Cornelissen hebben een rente van ƒ 40,- met een intrest van ƒ 2,- per jaar uit huis, hof en aangelag in het Dorp. Voor deze geweest van Antonis Aerts Verscuyren en bij mangeling verkregen door Hendrick van den Bleeck. Jan Matijs Coolen voor zichzelf en mede voor zijn broer en zusters en Aert Aertsen als momboir over de onmondige kinderen van wijlen Matijs Jan Coolen bekennen ten volle voldaan te zijn van de ƒ 40,- + rente en achterstel uit handen van Hendrick van den Bleeck. 

Er worden voogden aangesteld over de onmondige kinderen:

Asten Rechterlijk Archief 10 folio 204; 28-03-1695:
Aert Aertsen en Cornelis Joosten zijn aangesteld als momboiren over de onmondige kinderen van Matijs Colen en Handerske Cornelissen.

De kinderen verkopen hun erfdeel, waaronder het huis, aan Cornelis Joosten van Erp, getrouwd met Godefrida Mathijs Colen:

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 10 verso; 10-02-1697:
Johan Matijs Coolen verkoopt aan Cornelis Joosten van Erp, zijn zwager, zijn kindsdeel in huis, schuur, kamer, hof, land en groes in het Dorp 7 lopense, zoals het in gebruik is bij de koper. En alles wat hem is aangestorven van zijn ouders  Matijs Coolen en Handerske Cornelissen. Belast met: de helft van ƒ 150,- aan Joost Bruynen, te Maerheese, de andere helft is aan de kinderen Hendrick Baessen; de helft van ƒ 150,- aan doctor Cuchenius, de andere helft is aan de kinderen Hendrick Baessen; de helft van ƒ 0-6-8 per jaar aan de Kerk van Asten. Koopsom ƒ 70,-.

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 12; 23-02-1697:
Anneke, dochter Matijs Coolen, 26 jaar, verkoopt aan Cornelis Joosten van Erp haar kindsdeel in huis enzovoorts, zoals beschreven in akte 10-02-1697. Koopsom ƒ 72,-.

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 63; 22-06-1698:
Aert Aertsen als momboir van Cornelis en Jenneke de twee onmondige kinderen van Mathijs Colen en Handerske Cornelissen. Cornelis van Erp, als zwager van de kinderen  is mede-momboir, hij wordt tijdelijk vervangen omdat hij koper is. Zij verkopen aan hem hun 2⁄5e deel in huis, hof, land, groes in het Dorp in bewoning bij Cornelis  Erp; schuur en kamer ontrent de Poel; land op de Lochte 7 copse; twee stukken land ontrent de Wintmolen 7 copse; groes int Root 1 lopense; hooiveld ontrent de  brugge int Root 2 1⁄2 lopense. Belast met 2⁄5e deel in de helft in alle posten, ƒ 150,- aan Doctor Cochenius samen met Peter de Laet, ƒ 60,- achterstallig; ƒ 150,- aan  Joostie Orugaen, 3 jaar achterstel; ƒ 0-6-4 per jaar aan de Kerk van Asten achterstand 6 gulden; ƒ 1-10-0 per jaar aan den Armen van Asten achterstand 30 gulden; ƒ  40-0-0 per jaar aan de Heer van Beck achterstand 20 gulden; ƒ 0-1-8 per jaar uit het gehele goed gaande; ƒ 0-5-0 per jaar aan rentmeester van Hurn met jaren achterstand. Niet voorziene lasten komen ten laste van de koper. Koopsom ƒ 161,-

Ook Peter de Laet, getrouwd met Helena Hendrik Baesen, verkoopt zijn erfdeel aan Cornelis Joosten van Erp:

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 103; 28-11-1699:
Peeter de Laet getrouwd met Heylke Hendrick Baesse verkoopt aan Cornelis van Erp huis, hof en aangelag aen de Poel in het Dorp, hetwelk de verkoper aan de koper  heeft geschonken. Belast met de helft van ƒ 150,- aan Doctor Cuichenius, te 's Hertogenbosch; ƒ 150,- aan Joost Bruynen, te Maarheese; de helft van ƒ 1-10-0 per  jaar aan den Armen van Asten; de helft van ƒ 0-6-4 per jaar aan de Kerk van Asten; ƒ 0-2-8 per jaar aan rentmeester Frans van Hurn; land de Lochten 1⁄2 lopense; land  aan de Wintmolen 1 lopense; land aan de Wintmolen 3 copse; groes int 't Root 2 1⁄2 lopense; groes in 't Root 1 lopense. Koopsom ƒ 264,- met de uitgaande pachten,  renten en cijnsen.

Dochter Godefrida Mathijs Colen, geboren te Asten op 31-12-1675, is op 17-02-1695 te Asten getrouwd met Cornelis Joosten van Erp, geboren te Sint Oedenrode rond 1670 als zoon van Joost Dielis van Erp en Margriet Wouter van Tillaer:

Het gezin van Cornelis Joosten van Erp en Godefrida Mathijs Colen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Margaretha Asten 05-12-1695
2 Mathias Asten 03-06-1697
3 Judocus Asten 09-09-1698
4 Henrica Asten 19-10-1699
5 Johannes Asten 19-12-1700
6 Henrica Asten 12-08-1702

Cornelis Joosten van Erp laat twee personen getuigen dat zijn zwager Jan Matijs Colen soldaat is geworden:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 01 verso 26-12-1695:
Walraven Jansen, 36 jaar en Frans Jansen Vrients, 22 jaar, verklaren ter instantie van Cornelis Joosten, meester smit en zwager van Jan Matijs Coolen als zijnde getrouwd met Goortie Matijs Coolen, zuster van Jan Matiijs Coolen dat zij heden zijn geweest ten huize van Matijs Walravens, waar onder andere was Jan, zoon Jan Jansen van Rut en de voorschreven Cornelis Joosten. Welke Cornelis was verhalende en zeggende: "Daer hebben de soldaeten mijn swager Jan medegenomen. Wel Jan, sone Jansen van Ruth hebde ghij mijn swager, Jan Matijs Colen dienst gegeven?" Op welke vraag en gesproken woorden zij, attestanten, verklaren, gehoord en gezien te hebben Jan, de zoon van Jan Jansen van Ruth, welke antwoordde: "Neen, ick en hebbe geenen dienst aan Jan Matijs Colen, Uwen swager gegeven. Want ick en hebbe noyt selfs dienst gehadt. Hoe soude ick dan een ander dienst connen geven". Attestanten persisteren nadat hun de verklaring tweemaal is voorgelezen.

Cornelis Joosten van Erp verkoopt het huis of een deel van het huis aan Jan Peter Jan Aerts:

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 105 verso; 28-12-1699:
Cornelis Joosten van Erp getrouwd met Goortie Matijs Coolen verkoopt aan Jan Peter Jan Aerts huis, kamer, koeistal, schuur of schop en hof in het Dorp 1 1⁄2  lopense.  Laatst in bewoning geweest bij Elisabeth, weduwe Marten van Heers en Heylke Peters de Laet, ene zijde de straat, andere zijde Florentius Daniels, ene  einde de verkoper, andere einde de straat en Florentius Daniels, Verponding ƒ 1-5-0 per jaar. Belast met ƒ 150,- á 5% aan Joost Bruynen, te Maerheese. Conditie de  verkoper zal altijd de grond van de verkoper mogen gebruiken om de leer te zetten om zijn huis te kunnen repareren. Mitsgaders om te luycken, lijmen ofte metselen  die wanden ofte muyren. De verkoper zal ten allen tijde een aardhoop mogen leggen tussen tussen zijn huis en het verkochte huis. Koopsom ƒ 317,50 plus de lasten.Marge 17-02-1701 voldaan.

Cornelis Joosten van Erp is op 10-12-1704 te Asten overleden en zijn weduwe komt in financiële problemen:

Asten Rechterlijk Archief 12 folio 29; 08-06-1708:
Goortie, weduwe Cornelis van Erp heeft ten overstaan van schepenen hantlichtinge gedaan van haar huis en landerijen dit ten behoeve van de pandcrediteuren en borgemeesters.

Asten Rechterlijk Archief 159; 17-09-1708:
Rekening, bewijs en reliqua van Hendrick Tho poel en Marcelis Peeter Reynders, verpondingbeurders Sint Jan 1704-1705, Jan Coelen en Frans van de Cruys, borgemeesters 1705-1706 wegens de gearresteerde en geabbandonneerde huis, landerijen en groes in het Dorp en de Root van Goortie, weduwe Cornelis van Erp. De arrestatie is mede gedaan met toestemming van de crediteuren te 's Hertogenbosch.
Ontvangsten ƒ 562,-.
Uitgaven voor de afwikkeling ƒ 139,-.
Voor de crediteuren blijft ƒ 423,-.
J. Keuchenius heeft ontvangen ƒ 172,50 van en rentebrief van ƒ 150,- ten laste van de weduwe Cornelis de Smet met 3 jaar intrest de dato 17-11-1708.
De kinderen Cornelis Cornelis zes vat rogge per jaar aan den Armen. Rest 1699 ƒ 1-10-0.
Antonis Verhagen heeft voor drie jaar in huur gegeven aan Cornelis van Erp voor ƒ 1-10-0 per jaar. Deze drie jaar, zijnde ƒ 4-10-0 zijn nog onbetaald. Korting ƒ 0-15-0 voor hagelslacht ƒ 3-15-0.
Extract uit de renteboeken van Heer Henrick van Berckel, in leven Raedt van 's Hertogenbosch. Hij heeft hierin met desselfs eygen hant geschreven op folio 102 recto en verso en folio 103 recto de dato 01-01-1687. Een rente van vier gulden jaars te Asten, zijnde een mud rogge reductie, gaande uit een beemd, gelegen onder het Kasteel en verdere onderpanden. De veste is van 2 februari 1449. Op 18-02-1687 ontvangen met de voerman van Asten ƒ 4,-, zijnde een jaar pacht komende van Gijsbert Jansen Coolen zijnde erfgenaam van Cornelis Pots, 01-08-1708 notaris Boons, te 's Hertogenbosch. De rente ten laste van de weduwe Cornelis Joosten van een mud rogge per jaar of ƒ 4,- per jaar is zeven jaar ten achter.

Godefrida Mathijs Colen is op 16-01-1713 te Asten overleden, waarschijnlijk zijn al hun kinderen jong overleden, want er wordt in de archieven nergens over voogden gesproken.

De koper van het huis, Jan Peter Jan Aerts, is afkomstig uit een familie die zich later Smits zijn gaan noemen en zijn vader is Peter Jan Aerts, geboren op 25-02-1648 te Asten als zoon van Johannes Arnoldi en Catharina. Hij is op 27-10-1669 te Asten getrouwd met Jenneken Jan de Becker, geboren te Asten op 16-07-1651 als dochter van Johannes Joannis en Johanna:

Peter Jan Aerts et Jenneken Jan de Becker; Jan de Smet et Aert Janssen.

01

Het gezin van Peter Jan Aerts Smits en Jenneken Jan de Becker:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 21-05-1670 Asten 21-07-1697
Maria Joannis Paulusse
Asten 11-04-1735
2 Hendrick Asten 27-11-1672
3 Margriet Asten 09-11-1674 Asten 29-11-1705
Martinus Jan Paulus
Asten 16-03-1717 zie Julianastraat 1

Peter Jan Aerts Smits en Jenneken Jan de Becker worden in het archief nog genoemd na het overlijden van Joost Jan Beckers:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 113 verso; 25-09-1696:
Jan Dirck Fransen, Jacob Dirck Fransen, Peter Jan Aerts getrouwd met Jenneke Jan Beckers. Allen erven van wijlen Joost Jan Beckers, zij delen diens nagelaten goederen.
1e lot krijgen Jan en Jacob huis, erf, schuur, schop en aangelag in het Dorp ½ lopense, ene zijde en einde het tweede lot, andere zijde Marie Dielis, andere einde de weg; de helft van het land tussen den Weegen 5 copse; land tussen de Weegen 1 lopense; land op het Nootie 1 lopense; groes int Root 2 lopense; groes int Lielder 1 copse.
2e lot krijgt Peeter Jan Aerts de helft van het land tussen de Weegen 5 copse; land ontrent de Wintmolen 1 lopense; land in de Snijerscamp ½ lopense; land in de Heesackers 2 lopense; groes het Lanckvelt 7 copse; groes in de Haseldonck 7 copse.
Belast met voor ieder de helft 9 stuiver per jaar aan de Armen van Asten; 17 stuiver per jaar aan het Clooster van Ommel; 5 stuiver 1 duyt per jaar aan de Heer van Asten; 12 stuiver per jaar aan rentmeester van Hurn.

Peter Jan Aerts Smits is rond 1706 armmeester in Asten:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 227 verso; 01-05-1706:
Bernardt Vervordeldonck en Peeter Jan Aert Smits, armmeesters, verklaren zich, in hun kwaliteit, borg te stellen voor Willemyn, dochter Lammert Joosten en Heylke Antonis Hendricx, te Asten en nu getrouwd met Nicolaes Jochems, te Diessen. Mitsgaders ook voor de helft van haar kinderen uit dit huwelijk geboren dit alles als zij tot armoede kwamen te vervallen.

Peter Jan Aerts Smits is op 02-01-1711 te Asten overleden en Jenneken Jan de Becker is te Asten op 09-02-1721 overleden.

Bij de verpondingen van 1713 is het huis in bezit van zoon Johannes Peter Smits:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 103 vers:
Jan Peeter Smits. In de bede ƒ 1-11-10.

Johannes Petrus Smits is geboren op 31-05-1670 als zoon van Peter Jan Aerts en Jenneken Jan de Becker. Hij is op 21-07-1697 te Asten getrouwd met Maria Joannis Paulusse, geboren op 28-10-1678 te Asten als dochter van Johannes Pauls en Margaretha Jan Martens (zie Marktstraat 1):

Conjuncti sunt matrimonio Joannes Peeters et Maria Jansen.

In huwelijkse echt gebonden Joannes Peeters en Maria Jansen.

02

Het gezin van Johannes Petrus Jan Smits en Maria Joannis Paulusse:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 29-12-1697 Ongehuwd Asten 24-02-1768
2 Maria Asten 30-08-1699 Asten 18-04-1723
Judocus Frans Verberne
Asten 26-08-1768 zie Voormalig huis G417
3 Elisabetha Asten 23-05-1702 ±1725
Johannes Saay
Antwerpen
4 Catharina Asten 07-05-1704 Kind Asten ±1704
5 Catharina Asten 07-05-1705 Kind Asten ±1705
6 Judoca Asten 11-06-1706
7 Catharina Asten 29-03-1708
8 Anna Maria Asten 30-10-1709 Asten 22-02-1733
Henricus Francis Vrients*
Asten 11-01-1750
Johannes Trouwen
Asten 23-10-1793 zie Voormalig huis G535
9 Petrus Asten 12-01-1713 Kind Asten ±1713
10 Johanna Asten 12-06-1714 Asten 04-02-1741
Paulus Hendrik Hoefnagels
Asten 25-02-1748
Arnoldus Willem Smits
Asten 21-11-1786
11 Petrus Asten 31-10-1716

* dochter Catharina Hendrick Vriens, geboren te Asten op 07-08-1734

Johannes Petrus Jan Smits heeft nog geld tegoed:

Asten Rechterlijk Archief 91 folio 11; 11-02-1711:
Johan van Riet, als curator over de kinderen van Marcelis Jan Jacob Slaets volgens appostille marginaal van drost en schepenen de dato 09-02-1709 is schuldig aan Jan Peeter Smits, aan de Poel, in het Dorp ƒ 130,- à 5%.

Johannes Petrus Jan Smits is getuige bij een groot oproer, waarbij zijn zwager Martinus Jan Paulus een rol speelt:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 245; 10-12-1717:
Jan Joost Doense en Josyna, zijn vrouw en Jacob Baassen, ondervorster, verklaren, ter instantie van het officie, dat op woensdagavond, 8 december laatstleden, rond half tien, een roer ofte pistoolscheut is gedaan ontrent 't Merckvelt van Asten waarop den corporaal met twee soldaten, alhier op commande tot weringe van de moetwilligheden wesende bij de twee eerste deponenten in logies sijn uytgegaan. De tweede deponente verklaart, dan gehoord te hebben, dat er op het Mercktvelt een groot tumult was en dat er geroepen is: "Neemt de soldaten 't geweer af". Hierna is het geweest dat de genoemde commande soldaten weer bij hen in het logement kwamen, in arrest hebbende Martinus Jan Paulus, en dat op dat moment op de deur van hen, deponents huis, die gegrendelt was met forse geklopt is geworden, zodanig dat de deur is opengesprongen en dat binnen zijn gekomen Jan Jan Paulus en zijn vrouw, Jan Janssen Hoefnagels de jonge, Jan Peeter Smits en de vrouw en Jan de zoon, Margriet, weduwe Jan Paulus en veel meer andere, zowel mans als vrouwen. Zij verklaren verder datter in huys een groot krackeel sondert tselve pertinentelijck te connen verclaren is geweest. De tweede deponente heeft alle devoiren aan moeten wenden tot solveeringe van haar klijn kint. Na afloop van het krakeel bleken de soldaten in hun quartier overrompelt te zijn geworden. Ten bewijze van welck groot gewelt den derde deponent, alhier voor schepenen, heeft vertoont een streen haar getrocken uyt het hooft van de soldaat, genaamt, Baltis, hebbende den corporaal sij uytgetrocken hair hier verbrant ende sijn op den dag van heden alnog te sien dat de gemelten Baltis door het stooten vandie vrouwluyden en andere aan sijnen hals is verseert ende alsnog geincomedeert. Waarna het gebeurt is dat de gearresteerde, Martinus Jan Paulus, door het geweld mede uit het huis is geraakt.

Johannes Petrus Jan Smits verkoopt samen met zijn zwager Martinus Jan Paulus een kamer in het huis dat hij van zijn schoonouders heeft geërfd:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 104 verso; 07-03-1729:
Jan Peter Smits, Martinus Jan Paulus getrouwd geweest met Magriet Peter Smits voor zijn twee onmondige kinderen. Zij verkopen, ieder voor de helft, aan Lambert Lamberts een kamer, met een plakje hof liggende voor de kamer van het huis van Cristien Colen in het Dorp. De kamer wordt bewoond door Jacob Jan Bosmans. Ene zijde Antony Jan Elias, andere zijde Catalijn Jan Hoefnagels. Hen aangekomen van hun ouders. Koopsom ƒ 80,-.

Johannes Petrus Jan Smits verkoopt wat meubels, die echter niet in goede staat zijn:

Asten Rechterlijk Archief 142; 05-04-1732:
Jan Peeter Smits verkoopt enige van zijn gerede ofte mobilaire goederen; het merendeel is aangemerkt als rommelderij. Opbrengst ƒ 54,-.

Zoon Jan heeft een trouwbelofte gedaan en komt die niet na; uit de relatie met Joanna Raymakers (zie Burgemeester Frenckenstraat 47) is een kind geboren en daarvoor moet hij betalen:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 20-05-1734:
Pieter de Cort, drost, aanlegger contra Jan soone Jan Peter Smits, gedaagde. In het Egt-reglement de dato 18-03-1656 artikel 86 is uitdrukkelijk geordonneert dat diegeene die een jonge dogter, minder- of meerderjarig sijnde, met schoone woorden van trouwbelofte of andersints iets wijs maeckt, verleyt en door den bijslaep in haere krenckt ende defloreert gehouden is te doteren. En voor breucke te betalen ƒ 100,-. Dat Johanna Raymaeckers, wonende alhier, op 18-03-1734, is bevallen van een dochter en als vader genoemd heeft de gedaagde in deze. In de minne heeft deze de ƒ 100,- nog niet voldaan. Reden om hem te dagen.

03

Hieronder uit het Groot Placaet-boeck van 1664 het bovengenoemde artikel 86 met ook nog het interessante artikel 87 dat speciaal voor Brabant en Vlaanderen is geschreven1:

Als Johannes Petrus Jan Smits ziek wordt stelt hij zijn testament op:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 99; 11-04-1735:
Jan Peeter Smits en Mary Jan Paulus, zijn vrouw, in het Dorp, testeren. Hij ziek, zij gezond. Alles aan de langstlevende van hen beide.

Johannes Petrus Jan Smits is op 11-04-1735 te Asten overleden en zijn weduwe Maria Joannis Paulusse heeft nog een schuld uitstaan en verkoopt land en groes:

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 50 ;19-12-1740:
Peter Coopmans, als erfgenaam van Jan Peter Loomans, met Joost Philips van Hugten, collecteur geweest van de Gemene Middelen, 1720-1721, aanlegger contra weduwe Jan Peter Smits, gedaagde. Betaling van ƒ 6-8-0 als restant van genoemde lasten.

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 36 verso; 09-01-1741:
Maria Janse, weduwe Jan Peter Smits verkoopt aan Jan Janse van Dijk land ½ lopense, ene en andere zijde Lambert Lamberts, ene einde de weg, andere einde den Armen.

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 85 verso; 15-12-1741:
Maria Janse, weduwe Jan Peter Smits, verkoopt aan Jan Verhoysen groes de Hoogendries 5 lopense. Verponding ƒ 1-12-0 per jaar. Koopsom ƒ 165,-.

Maria Joannis Paulusse daagt Astenaren voor uitstaande schulden:

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 148; 19-10-1744:
Maria Jan Paulus, weduwe Jan Peter Smits, aanlegger contra Mattijs Jan Peters, gedaagde. Gedaagde is nog schuldig ƒ 1-16-0 zijnde een rest van geleverde winkelwaren aan zijn vader door wijlen aanlegsters man, op 15-04-1707. Het totaal bedrag was ƒ 5-11-0.

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 172; 27-06-1746:
Maria, weduwe Jan Peter Smits, aanlegger contra Antony de Kuyper, gedaagde. Gedaagde is schuldig 10 vat rogge wegens huur van een akker groot 1½ lopense, gekomen van haar moeder en verhuurd voor 5 vat rogge per jaar over 1744-1745.

Maria Joannis Paulusse en haar dochter Johanna Smits verklaren samen met Marten en Josyn Hendriks niets te weten over een uitspraak van de pastoor:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 40 verso; 12-06-1747:
Maria Jan Paulus, weduwe Jan Peter Smits, Johanna Smits, weduwe Paulus Hoefnagels, Marten Hendriks en Josyn Hendriks.
Maria Jan Paulus en Johanna Smits verklaren dat hen niet bekend is of hebben horen zeggen dat de Rooms pastoor, Johannes Berkers, in 1747 gezegd heeft dat hij voor Nieuwjaar eerstkomend op de Pastorie, waar nu predikant Albers woont, zou wonen. Zij verklaren onder presentatie van eede.
Marten Hendriks heeft het voorverhaalde nooit tegen de Heer Cotshausen gezegd. Josyn Hendriks heeft het nooit tegen Gabriel van Swanenberg gezegd. Zij verklaren onder aflegging van eede.

Bij de verpondingen van 1737 en 1754 en in het huizenquohier over de periode 1736-1761 staat het huis op naam van Maria Joannis Paulusse als weduwe van Johannes Petrus Jan Smits:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 215 verso:
De weduwe Jan Peter Smits.
Huijs, schuur en schop met den hoff int Dorp aan de Poel ½ lopense.

Verpondingen 1754 XIV-63 folio 272:
De weduwe Jan Peter Smits.
Nummer 96 huijs, schuur en schop met den hoff alhier int Dorp aan de Poel ½ lopense.

Jaar Eigenaar nummer 96 Dorp Bewoners nummer 96 Dorp
1736 weduwe Jan Peter Smits Hendrick Frans Vrients
1741 weduwe Jan Peter Smits Hendrick Frans Vrients
1746 weduwe Jan Peter Smits Marten Hendriks
1751 weduwe Jan Peter Smits Jenneke Hendriks
1756 weduwe Jan Peter Smits Jenneke Hendriks
1761 weduwe Jan Peter Smits Jan Vrients
1766 weduwe en kinderen Jan Peter Smits weduwe Jan van der Westen

Het huis wordt in eerste instantie bewoond door haar schoonzoon Henricus Francis Vrients en na diens overlijden op 06-03-1740 te Asten door derden. De kinderen verkopen een deel van het land:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 96 verso; 09-02-1763:
Jan Jan Peter Smits, Maria Jan Smits, weduwe Joost Verberne, Jennemaria Janse Smits, weduwe Jan Trouwen, Arnoldus Willem Smits getrouwd met Johanna Smits, Elisabet Janse Smits, weduwe Johannes Saay. Kinderen en erven van de weduwe Jan Peter Smits. Zij verkopen aan Jan Gerrits Verberne, te Someren een beemdje de voorste velde in 't Root 1 lopense; een beemdje in 't Root 45 roeden. Koopsom ƒ 75,-.

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 120; 31-12-1763:
Jan Janse Smits en Peter Joost Verberne, te Eyndhoven, Elisabet Smits weduwe Jan Zay, te Antwerpen, Maria Smits, weduwe Joost Verberne, Jenneke Smits weduwe Jan Trouwen, Arnoldus Willem Smits getrouwd met Johanna Smits. Kinderen en erven van Jan Peter Smits en Maria Janse Paulus. Zij verkopen aan Antoni Losecaat land agter de Driehoek 1½ lopense. Verponding ƒ 0-8-0 per jaar. Bede ƒ 0-7-0 per jaar. Koopsom ƒ 18,-. Land aan de Weegen 3 lopense. Verponding ƒ 0-15-0 per jaar. Bede ƒ 0-15-0 per jaar. Koopsom ƒ 78,-.
Zij verkopen aan Maria van Geffen, weduwe Jan Ture Lomans groes het Voorste veltje 3 lopense. Verponding ƒ 1-5-0 per jaar. Belast met ƒ 0-03-12 per jaar aan het Huis van Asten; ƒ 1-10-00 per jaar aan het Gemene Land. Koopsom ƒ 148,-.

Als zoon Jan komt te overlijden wordt een taxatie van de bezittingen gemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 80; 30-03-1768:
Taxatie van de onroerende goederen van Jan Peter Smits overleden op 24-02-1768. Maria Smits, weduwe Joost Verberne, is mede-erfgenaam. 1⁄5e deel in waarde.
Huis, hof en aangelag in het Dorp lopense, ene zijde en einde Antony Jacob Kuypers, andere zijde de straat, andere einde het volgende huis ƒ 80,-
Huis en hof in het Dorp, ene zijde de straat, andere zijde Antony Jacob Kuypers cum suis, ene einde het vorig huis, andere einde Francis van de Loverbosch ƒ 30,-; land agter Antoni Liesen 1 lopense ƒ 3,-; land in de Snijerskamp ½ lopense ƒ 3,-. Totaalƒ 116,-.
Belast met ƒ 1-10-0 per jaar aan den Armen van Asten in kapitaal ƒ 37,50; ƒ 6-00-0 per jaar aan den Armen van Someren in kapitaal ƒ 150,-; ƒ 1-00-0 per jaar aan het Gemene Land in kapitaal ƒ 25,-. Totaal ƒ 212,50.
1⁄5e deel is ƒ 42,50.
Rest ƒ 73,50.
20e penning is ƒ 3-13-8.

Maria Joannis Paulusse is te Asten op 20-11-1770 overleden en daarna wordt de erfenis verdeeld en komt het huis in handen van haar schoonzoon Arnoldus Smits:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 68; 18-12-1770:
Anna Maria Smits weduwe van Jan Trouwen, Pieter Verberne, wonende te Eyndhoven, Jan Verberne, wonende te Liessel mede voor haar moeyte, Elisabet Smits, wonende te Antwerpen evenals Jan Tabee man van Catarina Verberne deze drie kinderen van Joost Verberne en Maria Smits dus allen met Arnoldus Smits gehuwd met Johanna Smits zijn erfgenamen van wijlen Maria Paulusse weduwe van Jan Peter Smits die aan de comparanten hebben nagelaten twee huizen en drie akkers doch dezelve daarvan, op 26-07-1769, verkocht een huis en een akkertje aan Francis van Hoek transport Asten. De koopgelden zijn door hen, met uitzondering van Arnoldus Smits, ontvangen en verdeeld. Met Arnoldus Smits is besproken dat het andere huis en hof in het Dorp ½ lopense, ene zijde en einde Francis van Hoek, andere zijde de straat, aan hem toegewezen zou worden. En de akker agter Antoni Liesen en de Mooleakker zullen nog blijven aan de andere comparanten. De goederen zijn belast met ƒ 0-10-0 per jaar in een meerdere rente van ƒ 1-10-0 per jaar aan den Armen van Asten. Francis van Hoek betaald de ƒ 1,-.

Dochter Johanna Jan Smits is geboren te Asten op 12-06-1714 en op 04-02-1741 te Asten getrouwd met Paulus Hendrik Hoefnagels, geboren te Asten op 16-10-1713 als zoon van Henricus Jansen Hoefnagels en Maria Hendricks. Na zijn overlijden te Asten op 25-06-1741 is Johanna Smits te Asten op 25-02-1748 hertrouwd met Arnoldus Willem Aart Smits, geboren te Asten op 06-02-1714 als zoon van Wilhelmus Aarts Smits en Catharina Teunis Loomans (zie Prins_Bernhardstraat 34):

04

De gezinnen van Johanna Jan Smits met Paulus Hendrik Hoefnagels en met Arnoldus Willem Smits:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Paulina* Asten 01-03-1742 Kind Asten ±1742
2 Catharina Asten 29-11-1748 Asten 21-11-1790
Antonius van der Wallen
Asten 18-06-1826
3 Johannes Asten 25-09-1750 Asten 04-05-1788
Elisabeth Francisci van Hoek
Asten 17-03-1808 zie ook Voormalig huis G564

* kind uit het eerste huwelijk

Kort na het eerste huwelijk van Johanna Jan Smits maakt zij samen met haar eerste man een testament op:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 244; 22-06-1741:
Paulus Hendrik Hoefnagels en Johanna Peter Smits, zijn vrouw, testeren. Alles aan de langstlevende van hen beide inclusief hetgene Louis Hoefnagels nog te betalen heeft van de getransporteerde goederen transport Helmont, 1740.

In het huizenquohier over de periode 1771-1781 staat het huis op naam van Arnoldus Smits en wordt het ook door hem bewoond:

Jaar Eigenaar nummer 96 Dorp Bewoners nummer 96 Dorp
1771 Arnoldus Smits Arnoldus Smits
1776 Arnoldus Smits Arnoldus Smits

Arnoldus Smits is op 04-10-1779 te Asten overleden en daarna is het huis in handen van de weduwe en kinderen van Arnoldus Smits en wordt het door hen bewoond:

Jaar Eigenaar nummer 96 Dorp Bewoners nummer 96 Dorp
1781 weduwe en kinderen Arnoldus Smits weduwe en kinderen Arnoldus Smits

Johanna Jan Smits is op 21-11-1786 te Asten overleden en ruim een jaar later verdelen de kinderen de goederen, waarbij het huis tussen de beide kinderen wordt verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 115 verso; 01-02-1788:
Jan Arnoldus Smits en Catharina Arnoldus Smits. Zij verdelen een huis en hof.
1e lot krijgt Jan de schop met de weefkamer van het voorschreven huis, zoals de brandmuur ligt met een gedeelte van den hof, strekkende van de erve van weduwe Francis van Hoek tot aan de hoek van dit voorschreven huis, ene zijde en einde weduwe Francis van Hoek, andere zijde Catharina Arnoldus Smits, andere einde de straat. Dit gedeelte belast met ƒ 0-5-0 per jaar aan den Armen van Asten.
2e lot krijgt Catharina de woning van dit voorschreven huis langs de brandmuur met een deel van de hof, strekkende van de erve van Francis van de Loverbosch tot aan de hoek van voorschreven woning, ene zijde Francis van de Loverbosch, andere zijde Jan Arnoldus Smits, ene einde de straat. Dit deel belast met ƒ 0-5-0 per jaar aan den Armen van Asten.

Dochter Catharina Arnoldus Smits is geboren te Asten op 29-11-1748 en op 21-11-1790 te Asten getrouwd met Antonius van der Wallen, geboren te Helmond op 03-04-1734 als zoon van Gosuinus van der Wallen en Joanna van den Grootenbruegel:

05

Antonius van der Wallen is sinds 22-02-1790 weduwnaar van vroedvrouw Helena Steenbakkers, geboren te Mierlo op 05-09-1734 als dochter van Erasmus Steenbackers en Elizabetha Jansen van der Ven, met wie hij op 27-06-1760 te Helmond getrouwd was. Helena Steenbakkers heeft waarschijnlijk op onderstaande advertentie in de 's Hertogenbossche courant van 03-03-1780 gereageerd:

Helena Steenbakkers wordt in 1781 als vroedvrouw aangesteld:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 69 verso; 10-01-1781:
Helena Steenbackers getrouwd met Antonius van der Walle is aangesteld tot wijse moeder off vroedvrouw dezer heerlijkheid. Tractement ƒ 80,- per jaar. Vrijdom van lasten voor haar en haar man van hoofdgeld, dranken, slagt- en kleine speciën alsmede voor de dorpspersonele omslag. Zij zal ten alle tijde tegen een redelijke off ordinaire beloning ten dienste staan van alle ingezetenen. De arme ingezetenen zullen voor niet geholpen worden alzo onder het tractement behorende. Zij zal zich niet buiten het dorp begeven als er vrouwen zijn die op het uyterste gaan een en ander zoals besproken. Zij zal er acht op moeten geven of het onegte of bastard kinderen en iemand aantreffende al die soo in als na het verlossen moete afvragen wie de vader van het kint is en daarvan ten eersten aan den drossard moeten bekent maken en daarna attestatie te passeren. Opmerking: Helena kon niet schrijven. 

Hieronder een geval van verkrachting van een dienstmeid door de zoon van haar opdrachtgever:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 175 verso; 21-01-1784:
Peternella, dochter Peter Lomans, 19 jaar, in de Steege, Helena Steenbakkers getrouwd met m. Antoni van der Walle wijse moeder. Zij verklaren ter requisitie van Gerrit Hogerlinden, president schepen en drossard, te Helmond. Peternella is, in februari 1782, als dienstmaagd gaan wonen bij de weduwe Adriaan van Krooy, te Helmond. Zij is daar in dienst geweest tot de week na Pasen 1783. Gedurende die tijd en vooral in het voorjaar 1783 heeft Hendrik van Krooy, zoon van de voornoemde weduwe, haar met schone woorden en trouwbelofte zodanig verleid dat zij vleesselijke conversatie hebben gehad en daardoor zwanger geworden is. Zij is uit haar dienst vertrokken, weer bij haar ouders gekomen en is hier, op 13 december 1783, rond 1 uur 's nachts, verlost van een zoon. Ze blijft als naam van de vader noemen Hendricus van Krooy, bijgenaamd 'den Drayer'. Zij heeft met niemand anders te doen gehad. De 2e comparante verklaart dat zij, op 12 december 1783, als vroedvrouw is gehaald bij Peternel Lomans en welke zij verlost heeft van een zoon. Voor en na het verlossen heeft Peternel als naam van de vader genoemd Hendricus van Krooy, bijgenaamd 'den Drayer', wonende te Helmond. 

Beide huwelijken van Antonius van der Wallen kenden voor zover bekend geen kinderen.

Zoon Johannes Arnoldus Smits is geboren te Asten op 25-09-1750 en op 04-05-1788 te Asten getrouwd met Elisabeth Francisci van Hoek, geboren te Asten op 22-10-1758 als dochter van Francis van Hoek en Mechtildis Gerardi Smits (zie Voormalig huis G564):

06

Het gezin van Johannes Arnoldus Smits en Elisabeth Francisci van Hoek:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Arnoldus Asten 28-08-1789 Asten 01-02-1817
Maria Rooijmans
Asten 03-02-1857
2 Franciscus Asten 22-12-1791 Kind Asten 01-03-1800
3 Johanna Asten 15-01-1795 Eindhoven 20-02-1824
Wilhelmus van Bree
Stratum 21-06-1869
4 Gerardus Asten 08-03-1799

Qua initialen en geboorteplaats en geboortedatum komt Elisabeth van Hoek overeen met het signalement van een van de gevonden landlopers in in 1787 Zevenbergen, zoals bericht in 'Personen en feiten uit de geschiedenis van Zevenbergen' van 19372, echter afdoende bewijs hiervoor is niet gevonden: 

Johannes Arnoldus Smits vernadert een stuk land dat mede in eigendom was van zijn aangetrouwde achternicht Catharina Hendrik Vriens:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 44 verso; 20-03-1794:
Jan Arnoldus Smits verklaart nader in den bloede te zijn aan Peter Verberne, te Eyndhoven en Catharina Hendrik Vriens dan Nicolaas van Stiphout en koopt terug land Hoogenakker 1 lopense 1 roede. Koopsom ƒ 34,-.

In de bewoningslijst van het huis rond 1800 zijn Jan Arnoldus Smits en Antonius van der Wallen eigenaren en bewoners van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 96 Dorp Bewoners nummer 96 Dorp
1798 Jan Arnoldus Smits en Antonij van der Wallen Jan Arnoldus Smits en Antonij van der Wallen
1803 Jan Arnoldus Smits en Antonij van der Wallen Jan Arnoldus Smits en Antonij van der Wallen

Elisabeth Francisci van Hoek is op 21-07-1804 te Asten overleden en Johannes Arnoldus Smits is op 17-03-1808 te Asten overleden. Kort daarna worden voogden aangesteld over de kinderen, die het eerder gekochte stuk land verkopen:

Asten Rechterlijk Archief 107a; 16-08-1808:
Martinus van Hoek en Wilhelmus Verberne als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Jan Arnoldus Smits en Elisabeth van Hoek verkopen aan Jacobus Jansen land den Hoogenakker 1 lopense 1 roede.

Antonius van der Wallen en Catharina Arnoldus Smits verhuizen naar het naastgelegen huis (zie Voormalig huis G564). Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Arnoldus Smits:

Kadaster 1811-1832; G562:
Huis en erf, groot 00 roede 67 el, het Derp, klassen 8.
Eigenaar: Arnoldus Smits.

07

08

Zoon Arnoldus Smits is geboren te Asten op 28-08-1789 en is als wever op 01-02-1817 te Asten getrouwd met Maria Rooijmans, geboren te Asten op 23-08-1789 als dochter van Marcelis Albert Roijmans en Anna Maria Henrici van Oosterhout.

09

Het gezin van Arnoldus Smits en Maria Rooijmans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joannes Asten 22-03-1818 Asten 14-01-1848
Wilhelmina Peeters
Asten 22-12-1902 zie Voormalig huis G473
2 Marcelus Asten 07-11-1819 *
3 Elisabeth Asten 15-01-1822 Kind Asten 24-11-1823
4 Elisabeth Asten 16-12-1823 Veghel 09-05-1868
Wilhelmus van Hoof
Veghel 10-11-1887
5 Anna Maria Asten 08-02-1826 Asten 30-07-1847
Willibrordus Cornelissen
Asten 07-02-1873 zie Voormalig huis G846
6 Hendrica Asten 15-03-1829 **

* zit in 1847, 1848 en 1849 in de gevangenis als timmerman voor diefstal en woont in België
** woont vanaf 1831 bij zus Alberdina Rooijmans op het Haageind in Deurne, zit in 1852 als dienstmeid in de gevangenis voor diefstal

Maria Rooijmans is op 20-08-1831 te Asten overleden en Arnoldus Smits is op 03-02-1857 te Asten overleden. Arnoldus Smits verkoopt het huis in 1855 aan Hendrikus van den Eijnden, geboren te Lierop op 31-05-1815 als zoon van Pieter van den Eijnden en Johanna Mansvelders. Hij is als schoenmaker te Asten op 18-04-1847 getrouwd met Hendrina van Bussel, geboren op 11-07-1821 te Asten als dochter van Arnoldus van Bussel en Francijna Neervens. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 komen we hen tegen op huizingnummer A95:

10

Ook over de periode 1869-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer A138, waar na een verbouwing het kadasternummer verandert in G1317. Hendrina van Bussel is op 12-08-1878 te Asten overleden en in de periode 1879-1890 woont Hendrikus van den Eijnden met zijn gezin in het huis met huizingnummer A141:

11

Hendrikus van den Eijnden is op 05-05-1882 te Asten overleden en het huis komt op naam van zoon Petrus Johannes (Peerke) van den Eijnden, geboren te Asten op 30-08-1851. Hij is als schoenmaker te Asten op 06-02-1885 getrouwd met Johanna Maria (Maria) van Alphen, geboren op 07-02-1849 te Asten als dochter van Johannes van Alphen en Johanna Lemmens. Ook in de periodes 1890-1900 en 1900-1910 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A147 en A158:

12

Hieronder een foto uit 1906 van schoenmakers Jan en Peerke van den Eijnden achter hun huis:

13

Johanna Maria van Alphen is op 19-06-1909 te Asten overleden en Hendrikus van den Eijnden woont ook in de periodes 1910-1920 en 1920-1930 met zijn gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A169 en A199, het laatste ook bekend staand als Kleine Marktstraat 5:

14

Petrus Johannes van den Eijnden is op 29-04-1925 te Asten overleden en hieronder de overlijdensakte van Maria van Alphen en het bidprentje bij het overlijden van Petrus Johannes van den Eijnden:

15 16

Hieronder een foto achter het huis van de familie van den Eijnden:

17

Zoon Johannes Hendrikus (Jan) van den Einde, geboren te Asten op 30-11-1887, neemt het huis over. Hij is als schoenmaker op 04-07-1921 te Asten getrouwd met Antonia Ceelen, geboren te Asten op 04-02-1891 als dochter van Theodorus Ceelen en Antonia Verleijsdonk. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 11-07-1921 staat linksonder hun ondertrouw genoemd en in diezelfde krant van 28-07-1923 en van 17-03-1928 de geboorte van dochter Maria Antonetta en zoon Petrus Theodorus:

18

19

20

Ook in de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Kleine Marktstraat 5:

21

Hieronder een foto uit rond 1928 van de Kleine Marktstraat met helemaal rechts de voordeur van Hannes de Sneejer (Johannes Linden, zie Voormalig huis G564). Daarnaast de woning van de familie van den Einden-Ceelen. Verder weg de veranda van voorheen café de Louw en later bakkerij Hoes (zie Voormalig huis G560 en G561). Op de achtergrond het woonhuis, winkel en fabriek van de firma Sjang Koek (Jean Hoefnagels) en links daarvan de jongensschool.

22

In het centrum van de foto schoenmaker Johannes Hendrikus (Jan) van den Einden en rechts daarvan bij zijn huis van links naar rechts Johanna Hendrika (Anna) van den Einden, Mathea Maria (Marie) van den Einden, Antonia van den Einden-Ceelen en Helena Maria (Miet) Coolen-Ceelen.

Hieronder een foto van de etalage van de winkel van schoenmaker van den Eijnden:

23

Johannes Hendrikus (Jan) van den Einde is op 07-03-1948 te Asten overleden en Antonia Ceelen is op 13-06-1975 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

24 25

Vanaf 1940 heeft nog ingewoond in het huis Franz Hubert (Frans) Debeij, geboren op 22-01-1910 te Aken (D) als zoon van Peter Joseph Debeij en Luisa Odilia Lambertina Dorren. Hij is als schilder op 06-09-1938 te Asten getrouwd met Maria Arnoldina Martina Anna van der Velden, geboren te Helmond op 29-01-1911 als dochter van Johannes Hubertus van der Velden en Adriana Maria Meulders.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 12-09-1938 wordt hun huwelijk gemeld en in diezelfde krant van 04-09-1942 de geboorte van hun zoon Frans op de Kleine Marktstraat 5:

26 27

Maria Arnoldina Martina Anna (Maria) van der Velden is op 22-03-1957 te Helmond overleden en Franz Hubert (Frans) Debeij is op 29-06-1977 te Deurne overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

28 29

Het huis bestaat niet meer.

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1635 Cornelis Cornelissen Asten ±1605 Cornelis Cornelissen Asten ±1605
1684 kinderen Cornelis Cornelissen Asten 11-01-1647 kinderen Cornelis Cornelissen Asten 11-01-1647
1694 kinderen Mathijs Jan Colen Asten 12-1675 Cornelis Joosten van Erp Sint Oedenrode ±1670
1697 Cornelis Joosten van Erp Sint Oedenrode ±1670 Cornelis Joosten van Erp Sint Oedenrode ±1670
1699 Jan Peter Smits Asten 31-05-1670
1735 weduwe Jan Peter Smits Asten 26-10-1678
Dorp huis 96
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 weduwe Jan Peter Smits Asten 26-10-1678 Hendrick Frans Vrients Asten 22-10-1707
1741 weduwe Jan Peter Smits Asten 26-10-1678 Hendrick Frans Vrients Asten 22-10-1707
1746 weduwe Jan Peter Smits Asten 26-10-1678 Marten Hendriks Asten 09-03-1686
1751 weduwe Jan Peter Smits Asten 26-10-1678 Jenneke Hendriks
1756 weduwe Jan Peter Smits Asten 26-10-1678 Jenneke Hendriks
1761 weduwe Jan Peter Smits Asten 26-10-1678 Jan Vrients Asten 23-06-1712
1766 weduwe en kinderen Jan Peter Smits Asten 26-10-1678 weduwe Jan van der Westen Helmond 26-03-1730
1771 Arnoldus Smits Asten 06-02-1714 Arnoldus Smits Asten 06-02-1714
1776 Arnoldus Smits Asten 06-02-1714 Arnoldus Smits Asten 06-02-1714
1781 weduwe en kinderen Arnoldus Smits Asten 12-06-1714 weduwe en kinderen Arnoldus Smits Asten 12-06-1714
1798 Jan Arnoldus Smits en Antonij van der Wallen Asten 25-09-1750 Jan Arnoldus Smits en Antonij van der Wallen Asten 25-09-1750
1803 Jan Arnoldus Smits en Antonij van der Wallen Asten 25-09-1750 Jan Arnoldus Smits en Antonij van der Wallen Asten 25-09-1750
Kadasternummer G562
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G562 1832 Arnoldus Smits Asten 28-08-1789
Kleine Marktstraat 5
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1804 Johannes Arnoldus Smits Asten 25-09-1750 Elisabeth van Hoek Asten 22-10-1758 21-07-1804
1804-1808 Johannes Arnoldus Smits Asten 25-09-1750 met kinderen 17-03-1808
1808-1817 Arnoldus Smits Asten 28-08-1789 met zuster
1817-1831 Arnoldus Smits Asten 28-08-1789 Maria Rooijmans Asten 23-08-1789 20-08-1831
1831-1855 Arnoldus Smits Asten 28-08-1789 met kinderen 03-02-1857
1855-1859 Hendrikus van den Eijnden Lierop 31-05-1815 Hendrina van Bussel Asten 11-07-1821
A95 1859-1869 Hendrikus van den Eijnden Lierop 31-05-1815 Hendrina van Bussel Asten 11-07-1821
A138 1869-1879 Hendrikus van den Eijnden Lierop 31-05-1815 Hendrina van Bussel Asten 11-07-1821 12-08-1878
A141 1879-1882 Hendrikus van den Eijnden Lierop 31-05-1815 met kinderen 05-05-1882
A141 1882-1890 Petrus Johannes van den Eijnden Asten 30-08-1851 Johanna Maria van Alphen Asten 07-02-1849
A147 1890-1900 Petrus Johannes van den Eijnden Asten 30-08-1851 Johanna Maria van Alphen Asten 07-02-1849
A158 1900-1910 Petrus Johannes van den Eijnden Asten 30-08-1851 Johanna Maria van Alphen Asten 07-02-1849 19-06-1909
A169 1910-1920 Petrus Johannes van den Eijnden Asten 30-08-1851 met kinderen
A199 1920-1925 Petrus Johannes van den Eijnden Asten 30-08-1851 met kinderen 29-04-1925
A199 1925-1930 Johannes Hendrikus van den Einde Asten 30-11-1887 Antonia Ceelen Asten 04-02-1891
5 1930-1938 Johannes Hendrikus van den Einde Asten 30-11-1887 Antonia Ceelen Asten 04-02-1891

Voormalig huis G564

Bij de verpondingen van 1713 staat een huis in het bezit van Johannes Peter Smits (zie ook Voormalig huis G562):

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 103 vers:
Jan Peeter Smits. In de bede ƒ 1-11-10.

Johannes Petrus Smits op 31-05-1670 als zoon van Peter Jan Aerts en Jenneken Jan de Becker. Hij is op 21-07-1697 te Asten getrouwd met Maria Joannis Paulusse, geboren op 28-10-1678 te Asten als dochter van Johannes Pauls en Margaretha:

Conjuncti sunt matrimonio Joannes Peeters et Maria Jansen.

In huwelijkse echt gebonden Joannes Peeters en Maria Jansen.

01

Het gezin van Johannes Petrus Jan Smits en Maria Joannis Paulusse:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 29-12-1697 Ongehuwd Asten 24-02-1768
2 Maria Asten 30-08-1699 Asten 18-04-1723
Judocus Frans Verberne
Asten 26-08-1768 zie Voormalig huis G417
3 Elisabetha Asten 23-05-1702 ±1725
Johannes Saay
Antwerpen
4 Catharina Asten 07-05-1704 Kind Asten ±1704
5 Catharina Asten 07-05-1705 Kind Asten ±1705
6 Judoca Asten 11-06-1706
7 Catharina Asten 29-03-1708
8 Anna Maria Asten 30-10-1709 Asten 22-02-1733
Henricus Francis Vrients
Asten 11-01-1750
Johannes Trouwen
Asten 23-10-1793 zie Voormalig huis G535
9 Petrus Asten 12-01-1713 Kind Asten ±1713
10 Johanna Asten 12-06-1714 Asten 04-02-1741
Paulus Hendrik Hoefnagels
Asten 25-02-1748
Arnoldus Willem Smits
Asten 21-11-1786 zie Voormalig huis G562
11 Petrus Asten 31-10-1716

Johannes Petrus Jan Smits is op 11-04-1735 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1737 en 1754 en in het huizenquohier over de periode 1736-1761 staat het huis op naam van Maria Joannis Paulusse als weduwe van Johannes Petrus Jan Smits:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 215 verso:
De weduwe Jan Peter Smits.
Huijs nevens hun huijs, schuur en schop met hoff int Dorp aan de Poel 1 copse. In de bede ƒ 1-11-10.

Verpondingen 1754 XIV-63 folio 272:
De weduwe Jan Peter Smits.
Nummer 95 huijs nevens huijs, schuur en schop met den hoff alhier int Dorp aan de Poel 1 copse.

Jaar Eigenaar nummer 95 Dorp Bewoners nummer 95 Dorp
1736 weduwe Jan Peter Smits weduwe Jan Peter Smits
1741 weduwe Jan Peter Smits weduwe Jan Peter Smits en weduwe Philip Hendrix
1746 weduwe Jan Peter Smits weduwe Jan Peter Smits
1751 weduwe Jan Peter Smits weduwe Jan Peter Smits
1756 weduwe Jan Peter Smits Arnoldus Smits
1761 weduwe Jan Peter Smits Arnoldus Smits
1766 weduwe en kinderen Jan Peter Smits Jan Aart Smits en weduwe Antoni Kuijpers

Het huis wordt in eerste instantie door de weduwe Johannes Peter Smits en later door haar schoonzoon Arnoldus Willem Smits bewoond.

Maria Joannis Paulusse is te Asten op 20-11-1770 overleden. Voor haar overlijden wordt dit huis verkocht aan Francis van Hoek en na haar overlijden wordt de erfenis verdeeld en komt het andere huis in handen van Arnoldus Smits (zie Voormalig huis G562):

Asten Rechterlijk Archief 99; folio 76; 26-07-1769:
Maria Smits weduwe van Joost Verberne, Anna Maria Smits weduwe van Jan Trouwen geassisteerd met Pieter Joost Verberne, wonende te Eyndhoven, zoon van de eerste en neef van de tweede comparante, Arnoldus Smits man van Johanna Smits, Elisabet Smits, wonende te Antwerpen. Zij verkopen aan Francis van Hoek, een huis, schuur, schop, stal en hof aan de Poel in het Dorp ½ lopense; ene zijde Paulus Geven en Arnoldus Smits zoals tussen de beide laatsten den hof is afgepaald. Belast met ƒ 150,- à 4% aan den Armen van Someren; ƒ 1-0-0 jaarlijks aan het Gemene Land in een meerdere rente met Johannes Jansen en Francis van de Loverbosch; ƒ 1-0-0 jaarlijks aan den Armen van Asten in een meerdere rente van. De goederen zijn hen aangekomen van hun moeder, weduwe van Jan Peter Smits. Koopsom ƒ 300,-.

Francis van Hoek huurde daarvoor een huis aan de huidige Julianastraat 2, maar werd door een brand gedwongen om te verhuizen:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 190 verso; 23-11-1761:
Het Corpus van Asten verklaart dat wij hier te Asten, op 31 mei laatstleden 's avonds en in de nacht een seer swaar onweer hebben gehad waardoor, omtrent twaalf uur in de avond, brand is ontstaan aan de stal en huis van Simon van de Loverbosch, in het Dorp, aan het Kerkhof, bij de Kerk en dicht bij de andere huizen als wanneer de nagtroeper daar digt bij sijnde en roepende elff uuren als doen sien dat het hemels vuur viel op het dack van voorschreven stal dat onder een dack aan voorschreven huys was en aanstons seer hevig en schielijck opbrande. De bewoner van het huys, Francis van Hoek, sijnde een schoenmaker van sijn ambagt, opweckte, waardoor denselven bewoonder met sijn vrouw en kinderen het gevaar ontquamen met behout van weynige meubilen, die door de nabuuren als uyt het vuur nog sijn geruckt. Dat verder, zo door aangewende devoiren der ingezetenen en door de zware stortregens de brand door Gods goedheid gebleven is bij het voorschreven huis hetwelk in korte tijd door het vuur verteerd was. Simon van de Loverbosch betaald voor zijn huis en enige percelen land en groes in de verponding ƒ 6-19-8 jaarlijks. In de bede ƒ 2-1-4 jaarlijks. Door de brand heeft Simon van de Loverbosch veel schade geleden en zouden wij graag goet doen indien geapprobeert wordt van dorpsweegen in de reeele omslag jaarlijks een heele verponding, wesende als voor ƒ 6-19-8 en dat voor de tijt van de eerstkomende 15 jaaren. Wij verklaren nog dat hier op 30-10-1732 en nader op
15-08-1755 is gemaakt een reglement en ordonnantie tot voorkoming van brand ingevolge resolutie op 06-02-1732. Marge: 06-03-1762. Copie gemaakt en gezonden aan de Heeren Ontvangers, te 's Hertogenbosch.

Francis van Hoek is geboren te Asten op 04-02-1727 als zoon van Johannes van Hoek en Elisabetha Aarts (zie Emmastraat 22). Hij is als schoenmaker op 12-07-1750 te Eindhoven getrouwd met Mechtildis Gerardi Smits, geboren te Eindhoven op 26-05-1729 als dochter van Gerardus Smits en Joanna Hoefnagels:

Op heden den twaalfden July seventienhondert en vijftig sijn de bovenstaande contheralen Franciscus van Hoek met Mechelina Smits naa blijk dat hunne drie huwelijkse proclamatien soo hier als tot Asten onverhindert waren gegaan in den huwelijken staat bevestigt, ten overstaan van de schepene dese ondertekent hebbende:

02

Het gezin van Francis van Hoek en Mechtildis Gerardi Smits:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 23-04-1751 Asten 07-02-1779
Francisca Antonie Nelis
Asten 12-03-1813 zie Burgemeester Frenckenstraat 6
2 Gerardus Asten 04-09-1752
3 Martinus Asten 31-12-1753 Asten 23-01-1791
Johanna Maria Aart Wilbers
Asten 18-01-1801
Johanna Maria Timmermans
Asten 19-04-1809
4 Johanna Asten 28-08-1755
5 Elisabetha Asten 07-09-1757 Kind Asten 08-11-1757
6 Elizabeth Asten 22-10-1758 Asten 04-05-1788
Johannes Arnoldi Smits
Asten 21-07-1804 zie Voormalig huis G562
7 Wilhelmus Asten 09-04-1761 Kind Asten ±1761
8 Wilhelmus Asten 07-09-1763 Helmond 24-11-1805
Wilhelmina Berkers
Helmond 04-02-1847
9 Catharina Asten 25-02-1766

Francis van Hoek heeft hierdoor wel schulden:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 142 verso; 02-01-1772:
Francis van Hoek, in het Dorp, is schuldig aan Johannes van Lil, te Someren, ƒ 100,- à 3½%.

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 39; 28-03-1776:
Francis van Hoek is schuldig aan Bruysten Peters van Someren, op den agterste Heusden ƒ 200,- à 3%. Marge: 13-01-1807 gelost aan Jan Bruystens qualitate quo.

In het huizenquohier over de periode 1771-1781 staat het huis op naam van Francis van Hoek en wordt het ook door hem bewoond:

Jaar Eigenaar nummer 95 Dorp Bewoners nummer 95 Dorp
1771 Francis van Hoek Francis van Hoek
1776 Francis van Hoek Francis van Hoek
1781 Francis van Hoek Francis van Hoek

Francis van Hoek is op 09-02-1782 te Asten overleden en in 1789 heeft zijn weduwe Mechtildis Gerardi Smits nog een schuld uitstaan:

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 8; 25-11-1789:
Meggel Smits, weduwe Francis van Hoek, geassisteerd met Jan Jan Timmermans is schuldig aan Andries Timmermans ƒ 100,- à 3½% om een gelijke som af te kunnen lossen aan Goort Willem Loomans, in leven molenaar te Asten wegens geleverd graan en meel. Onderhandse schuldbekentenis de dato 02-2-1774. Marge: 1807 afgelost.

In het huizenquohier over de periode 1798-1803 staat het huis op naam van de weduwe en kinderen:

Jaar Eigenaar nummer 95 Dorp Bewoners nummer 95 Dorp
1798 weduwe en kinderen Francis van Hoek weduwe en kinderen Francis van Hoek
1803 weduwe en kinderen Francis van Hoek weduwe en kinderen Francis van Hoek

Mechtildis Gerardi Smits zit in de schulden en verkoopt het huis aan haar zoon Martinus van Hoek:

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 81; 12-01-1803:
Meggel Smits, weduwe Francis van Hoek is schuldig aan haar zoon, Martinus van Hoek ƒ 200,- à 3% te weten ƒ 100,- tot het maken van de kamer en ƒ 100,- schuldig gebleven bij afrekening de dato
03-01-1801.

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 119; 10-12-1806:
Meggel Smits, weduwe Francis van Hoek en haar zoon Jan verkopen aan Martinus van Hoek huis en hof aan de Waterpoel ½ lopense; ene zijde Wilbert Cornelis, andere zijde Jan Aart Smits; land in de Snijerskamp ½ lopense. Belast met ƒ 200,- aan Jan Bruystens; ƒ 100,- aan Andries Timmermans; ƒ 100,- aan van Lil, te Maarheze; ƒ 200,- aan Martinus van Hoek; ƒ 6,- per jaar aan den Armen van Someren; ƒ 1,- per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 1,- per jaar aan het Gemene Land. Verkoopster heeft gedurende haar leven vrije inwoning, gebruik van hof, aardappelveld en peelveld. Koopsom de lasten.

Martinus van Hoek is geboren te Asten op 31-12-1753 en op 23-01-1791 te Asten getrouwd met Johanna Maria Aart Wilbers, geboren te Asten op 20-02-1752 als dochter van Peter Aart Wilbers en Johanna Jansen van Hoof. Na haar overlijden te Asten in augustus 1800 is Martinus van Hoek te Asten op 18-01-1801 hertrouwd met Johanna Maria Hendrik Timmermans, geboren op 27-09-1763 te Asten als dochter van Henricus Theodori Timmermans en Maria Lammers Verheijen:

03

Voor zover bekend zijn er geen kinderen uit beide huwelijken geboren en Martinus van Hoek is op 19-04-1809 te Asten overleden. Johanna Maria Hendrik Timmermans is op 20-05-1810 hertrouwd met Johannes Bakers (zie Voormalig huis G560 en G561). Mechtildis Gerardi Smits vertrekt naar het Binderseind in Helmond en is aldaar op 24-11-1815 overleden.

Vanuit het naastgelegen huis (zie Voormalig huis G562) komt in het huis wonen Catharina Arnoldus Smits, geboren te Asten op 29-11-1748 als dochter van Arnoldus Smits en Johanna Jan Smits. Zij is een schoonzus van Martinus van Hoek, aangezien diens zus Elisabeth van Hoek getrouwd is met haar broer Johannes Arnoldus Smits. Catharina Arnoldus Smits is op 21-11-1790 te Asten getrouwd met Antonius van der Wallen, geboren te Helmond op 03-04-1734 als zoon van Gosuinus van der Wallen en Joanna van den Grootenbruegel en weduwnaar van Helena Steenbakkers:

04

Zij hadden voor zover bekend samen geen kinderen.

Antonius van der Wallen is op 05-12-1812 te Asten overleden en Catharina Arnoldus Smits, verkoopt dit huisje aan haar neef en buurman Arnoldus Smits, maar blijft er wel wonen:

Notarieel Archief Asten 17-02-1823:
Catharina Smits weduwe van Antonij van der Wallen verkoopt aan Arnoldus Smits, een woonhuis en hof ¼ lopense, ene zijde kinderen Jan Smits, andere zijde Jan Kuijpers.

Arnoldus Smits (zie Voormalig huis G562) verkoopt het huis door aan Francis Marcelis van Bussel:

Notarieel Archief Asten 49-142; 14-02-1826:
Arnoldus Smits, wever verkoopt aan Francis van Bussel, timmerman, een huisje en hof waarin woont Catharina Smits gehuwd met Antonij van der Wallen, ene zijde kinderen Jan Smits, als last ƒ 0,50 aan de armen van Asten. Koopsom ƒ 100,-.

Catharina Arnoldus Smits is te Asten op 18-06-1826 overleden en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Francis Marcelis van Bussel

Kadaster 1811-1832; G564:
Huis en erf, groot 00 roede 75 el, het Derp, klassen 7.
Eigenaar: Francis Marcelis van Bussel.
Opmerking: huis 95 en 96 samen volgens verpondingen 1754.

05

06

Francis Marcellis van Bussel is geboren te Asten op 12-06-1789 als zoon van Marcellis Peter van Bussel en Elisabeth Fransen. Hij is op 19-05-1828 te Udenhout getrouwd met Johanna Bertens, geboren te Udenhout op 30-07-1802 als dochter van Judocus Gerardus Bertens en Anna Maria Burgmans:

07

Francis Marcelis van Bussel woont in de huidige Marktstraat en verhuurt dit huis aan derden. In 1837 verkoopt hij het huis met dan kadasternummer G909 aan Godefridus Geven, maar koopt het in 1844 weer terug. Francis Marcelis van Bussel is op 20-12-1853 te Asten overleden en Johanna Bertens is te Asten op 06-01-1863 overleden.

In het huis wonen daarna Arnoldus Scheevens, geboren te Gangelt (D) op 20-08-1792 als zoon van Arnold Scheuvens en Maria Elisabeth Scheeren en strodekker Johannes van Brussel, geboren te Asten op 11-12-1828 als zoon van Johannes van Brussel en Joanna Maria Verrijt. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 wonen zij in het huis met huizingnummer A94:

08

Zij verhuizen in 1867 naar A53d en in het huis komt wonen Hendrikus van Houts, geboren te Someren op 26-07-1830 als zoon van Antonie van Houts en Catharina Meeus. Hij is als arbeider op 03-02-1866 te Someren getrouwd met Mechelina van Bree, geboren te Lierop op 11-09-1832 als dochter van Johannes van Bree en Francina Bukkems. Ook in de periode 1869-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer A137:

09

Zij verhuizen in 1870 naar A66 en het huis wordt verkocht aan Johanna Maria Mikkers, geboren te Asten op 16-05-1840 als dochter van Benedictus Mikkers en Allegonda Maria Gragtmans. Zij is op 16-05-1870 te Someren getrouwd met koopman Franciscus Swinkels, geboren op 21-12-1836 te Helmond als zoon van Johannes Swinkels en Adriana Henrica Smits. Ook over de periodes 1879-1890, 1890-1900 en in de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A140, A146 en A157:

10

Franciscus Swinkels is op 18-03-1902 te Asten overleden en Johanna Maria Mikkers is te Asten op 10-06-1903 overleden. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 26-08-1903 verkopen de kinderen het huis:

11

De koper van het huis is Johannes van Bussel, die het gelijk doorverkoopt aan slijter Johannes Verdijsseldonck. Het huis wordt verhuurd aan Gerardus van Heijden, geboren te Asten op 25-07-1877 als zoon van Johannes van der Heijden en Petronella Verheijen. Hij is als fabrieksarbeider te Asten op 17-11-1899 getrouwd met Maria Bosch, geboren te Asten op 09-03-1875 als dochter van Petrus Bosch en Francisca Davids. Zij verhuizen in september 1907 naar Strijp.

Het huis is enige tijd niet bewoond en vanaf 1910 woont Theodora Mennen, geboren op 21-06-1868 te Asten als dochter van Theodorus Mennen en Francisca van Rijt, in het huis. Zij is sinds 06-03-1900 weduwe van Johannes Verstappen, geboren te Asten op 22-05-1866 als zoon van Martinus Verstappen en Francisca Berkers, met wie zij op 05-01-1894 te Asten getrouwd was. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 woont zij in het huis met huizingnummer A168:

12

Theodora Mennen verhuist in 1912 naar A124 als het huis wordt verkocht aan Johannes Linden, geboren te Asten op 01-02-1866 als zoon van Lambert Linden en Catharina Bukkems (zie Koningsplein 6). Hij is als kleermaker op 03-02-1893 te Asten getrouwd met Petronella van Empel, geboren op 30-11-1868 te Asten als dochter van Johannes Hubertus van Empel en Petronella Verberne (zie Prins Bernhardstraat 29).

Hieronder een foto van kleermaker Johannes Linden en een foto van Petronella van Empel die een struif bakt:

13 14

Op de onderstaande foto eten Johannes Linden en Petronella van Empel de struif op:

15

In de periode 1920-1930 wonen Johannes Linden en zijn gezin in het huis met dan huizingnummer A198, ook bekend staand als Kleine Marktstraat 7:

16

Ook in de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Kleine Marktstraat 7:

17

Johannes Linden en Petronella van Empel verhuizen rond 1933 naar huize Bartholomeus. Johannes Linden is op 29-04-1937 te Asten overleden en Petronella van Empel is op 18-03-1963 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

18 19

De nieuwe bewoner is zoon Johannes Hubertus Linden, geboren te Asten op 11-08-1899. Hij is als kleermaker op 31-07-1933 te Meijel getrouwd met Theodora Gorts, geboren te Meijel op 27-08-1902 als dochter van Martinus Gorts en Mechtildis Janssen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Kleine Marktstraat 7:

21

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 22-09-1934 de geboorte van dochter Mechtildis:

22 23

Johannes Hubertus Linden is op 17-11-1934 te Asten overleden en Theodora Gorts verhuist met haar dochter Mechtildis Linden naar Meijel, zoals hierboven te lezen is in de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-01-1935. Theodora Gorts is op 14-02-1970 te Venlo overleden.

In het huis komt wonen zijn broer Lambertus Linden, geboren te Asten op 14-11-1893 en te Asten op 09-02-1920 getrouwd met Anna Gertruda van Roij, geboren te Heijthuijsen op 18-06-1894 als dochter van Joannes van Roij en Maria Elisabeth Houben en weduwe van Johannes Bakens. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Kleine Marktstraat 7:

24

Zij verhuizen eind 1935 via de Ommelscheweg 1e naar Kluisstraat 2 in Ommel. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-12-1935 verkoopt Johannes Linden het huis dat dan in twee woningen is opgesplitst (zie Kleine Marktstraat 9):

25

De koper van het huis is Johannes Henricus van den Eijnden en het wordt daarna bewoond door Hubertus Johannes van Bussel, geboren te Asten op 22-01-1910 als zoon van Laurens van Bussel en Francisca Verstappen. Hij is als landbouwer op 16-10-1936 te Asten getrouwd met Hendrika Berkvens, geboren te Asten op 30-11-1913 als dochter van Johannes Berkvens en Petronella Verberne. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Kleine Marktstraat 7:

26

Kort daarna verhuizen zij naar Heusden (zie Voorste Heusden 39) en de nieuwe bewoner is Johannes van den Heuvel, geboren te Asten op 05-02-1912 als zoon van Francis van den Heuvel en Maria Bosch. Hij is als bankwerker op 29-12-1936 te Asten getrouwd met Maria Elisabeth Maas, geboren op 12-10-1915 te Asten als dochter van Theodorus Maas en Elisabeth Segers. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Kleine Marktstraat 7:

27

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 16-10-1937 de geboorte van zoon Franciscus:

28

Zij verhuizen in november 1937 naar Helmond en in het huis komt wonen Francisca Hurkmans, geboren te Someren op 15-01-1867 als dochter van Joannes Hurkmans en Antonetta Wijnen. Zij is sinds 18-06-1924 weduwe van Johannes Zegers, geboren te Asten op 30-01-1860 als zoon van Hendrikus Zegers en Antonia Bukkems (zie Voormalig huis G1462). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komt zij vanuit Prins Hendrikstraat 7 in het huis aan de Kleine Marktstraat 7 wonen:

29

Francisca Hurkmans is op 04-07-1946 te Asten overleden.

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1700 Jan Peter Smits Asten 31-05-1670 Jan Peter Smits Asten 31-05-1670
1735 weduwe Jan Peter Smits Asten 26-10-1678 weduwe Jan Peter Smits Asten 26-10-1678
Dorp huis 95
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 weduwe Jan Peter Smits Asten 26-10-1678 weduwe Jan Peter Smits Asten 26-10-1678
1741 weduwe Jan Peter Smits Asten 26-10-1678 weduwe Jan Peter Smits Asten 26-10-1678
1746 weduwe Jan Peter Smits Asten 26-10-1678 weduwe Jan Peter Smits Asten 26-10-1678
1751 weduwe Jan Peter Smits Asten 26-10-1678 weduwe Jan Peter Smits Asten 26-10-1678
1756 weduwe Jan Peter Smits Asten 26-10-1678 Arnoldus Smits Asten 06-02-1714
1761 weduwe Jan Peter Smits Asten 26-10-1678 Arnoldus Smits Asten 06-02-1714
1766 weduwe en kinderen Jan Peter Smits Asten 26-10-1678 Jan Aart Smits en weduwe Antoni Kuijpers Asten 25-09-1750
1771 Francis van Hoek Asten 04-02-1727 Francis van Hoek Asten 04-02-1727
1776 Francis van Hoek Asten 04-02-1727 Francis van Hoek Asten 04-02-1727
1781 Francis van Hoek Asten 04-02-1727 Francis van Hoek Asten 04-02-1727
1798 weduwe en kinderen Francis van Hoek Eindhoven 26-05-1729 weduwe en kinderen Francis van Hoek Eindhoven 26-05-1729
1803 weduwe en kinderen Francis van Hoek Eindhoven 26-05-1729 weduwe en kinderen Francis van Hoek Eindhoven 26-05-1729
Kadasternummer G564
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G564 1832 Francis Marcelis van Bussel
Kleine Marktstraat 7
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1806 Mechtildis Gerdardi Smits Eindhoven 26-05-1729 weduwe van Hoek naar Helmond
1806-1809 Martinus van Hoek Asten 31-12-1753 Johanna Maria Timmermans Asten 27-09-1763 18-04-1809
1809-1812 Antony van der Wallen Helmond 03-04-1734 Catharina Arnoldus Smits Asten 29-11-1748 05-12-1812
1812-1826 Catharina Arnoldus Smits Asten 29-11-1748 weduwe van der Wallen 18-06-1826
1826-1837 eigenaar Francis Marcelis van Bussel verhuurt het aan derden
1837-1844 eigenaar Godefridus Geven verhuurt het aan derden
1844-1853 eigenaar Francis Marcelis van Bussel verhuurt het aan derden
1853-1859 eigenaar weduwe Francis Marcelis van Bussel verhuurt het aan derden
A94 1859-1867 Arnoldus Scheevens Gangelt (D) 20-08-1792 Johannes van Brussel Asten 11-12-1828 naar A53d
A94 1867-1869 Hendrikus van Houts Someren 26-07-1830 Mechelina van Bree Lierop 11-09-1832
A137 1869-1870 Hendrikus van Houts Someren 26-07-1830 Mechelina van Bree Lierop 11-09-1832 naar A66
A137 1870-1879 Franciscus Swinkels Helmond 21-12-1836 Johanna Maria Mikkers Asten 16-05-1849
A140 1879-1890 Franciscus Swinkels Helmond 21-12-1836 Johanna Maria Mikkers Asten 16-05-1849
A146 1890-1900 Franciscus Swinkels Helmond 21-12-1836 Johanna Maria Mikkers Asten 16-05-1849
A157 1900-1902 Franciscus Swinkels Helmond 21-12-1836 Johanna Maria Mikkers Asten 16-05-1849 18-03-1902
A157 1902-1903 Johanna Maria Mikkers Asten 16-05-1849 weduwe Swinkels 10-06-1903
A157 1903-1907 Gerardus van der Heijden Asten 25-07-1877 Maria Bosch Asten 09-03-1875 naar Strijp
A157 1907-1910 onbewoond
A168 1910-1912 Theodora Mennen Asten 21-06-1868 weduwe Verstappen naar A124
A168 1912-1920 Johannes Linden Asten 01-02-1866 Petronella van Empel Asten 30-11-1868
A198 1920-1930 Johannes Linden Asten 01-02-1866 Petronella van Empel Asten 30-11-1868
7 1930-1932 Johannes Linden Asten 01-02-1866 Petronella van Empel Asten 30-11-1868 Liefdehuis
7 1932-1933 Francisca Hurkmans Someren 15-01-1867 weduwe Zegers naar Someren
7 1933-1935 Johannes Hubertus Linden Asten 11-08-1899 Theodora Gorts Meijel 27-08-1902 17-11-1934
7 1935-1936 Lambertus Linden Asten 14-11-1893 Anna Gertruda van Roij Heijthuijsen 18-06-1894 naar Ommel
7 1936-1936 Hubertus Johannes van Bussel Asten 22-01-1910 Hendrika Berkvens Asten 30-11-1913 naar Heusden
7 1936-1937 Johannes van den Heuvel Asten 05-02-1912 Maria Elisabeth Maas Asten 12-10-1915 naar Helmond
7 1937-1938 Francisca Hurkmans Someren 15-01-1867 weduwe Zegers

Kleine Marktstraat 9

Johannes Linden, geboren te Asten op 07-02-1866, is eigenaar van het naastgelegen huis dat bij de verkoop wordt opgesplitst in Kleine Marktstraat 7 en Kleine Marktstraat 9. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-12-1935 verkoopt Johannes Linden beide huizen:

01

In het huis komt wonen Maria Wilhelmina Eijsbouts, geboren te Asten op 08-09-1873 als dochter van Johannes Franciscus Eijsbouts en Petronella Peters. Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 woont zij in het huis aan de Kleine Marktstraat 9:

02

Maria Wilhelmina Eijsbouts verhuist via de Kleine Marktstraat 13 naar Julianastraat 1 en de nieuwe bewoner van het huis is Wilhelmus van Heugten, geboren te Asten op 09-05-1904 als zoon van Hendricus van Heugten en Anna Maria Lammers. Hij is als arbeider op 27-04-1935 te Deurne getrouwd met Maria Willems, geboren te Bakel op 30-04-1907 als dochter van Peter Willems en Hendrika Manders. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Kleine Marktstraat 9:

03

Zij verhuizen rond 1937 via de Ommelscheweg 16 naar de Prins Bernhardstraat 29. Het huis wordt daarna bewoond door Louisa Marcus, geboren te Someren op 31-01-1872 als dochter van Arnoldus Marcus en Petronella van Zantvoort. Zij is sinds 20-02-1915 weduwe van Wilhelmus Bosch, geboren te Asten op 11-06-1871 als zoon van Hermanus Bosch en Johanna Sauvé, met wie zij op 30-03-1894 te Asten getrouwd was. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komt zij vanuit Stationstraat 36 in het huis aan de Kleine Marktstraat 9 wonen:

04

Louisa Marcus is op 19-02-1944 te Asten overleden en rond 1940 is op die plaats een nieuwe huis gebouwd. Linksonder een foto gemaakt rond 1990 met geheel links het huis aan de Kleine Marktstraat 9 en rechtsonder een streetview:

05 06

Overzicht bewoners

Kleine Marktstraat 9
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
9 1935-1936 Maria Wilhelmina Eijsbouts Asten 08-09-1873 Julianastraat 1
9 1936-1937 Wilhelmus van Heugten Asten 09-05-1904 Maria Willems Bakel 30-04-1907 Ommelscheweg 16
9 1937-1938 Louisa Marcus Someren 31-01-1872 weduwe Bosch

Voormalig huis G1315

De kleine woning van het naastgelegen huis (zie Kleine Marktstraat 13) wordt verhuurd aan kleermaker Christiaan Peters, geboren op 25-08-1790 te Zevenaar als zoon van Jacobus Peters en Everdina Bodde. Hij is sinds 01-01-1828 weduwnaar van Petronella van der Zande, geboren te Vlierden op 09-07-1787 als dochter van Thomas van der Zande en Ardina Aarts, met wie hij op 12-10-1822 te Asten getrouwd was. Hij is sinds 20-11-1838 ook weduwnaar van Maria van Lierop, geboren te Vlierden op 27-01-1791 als dochter van Willem van Lierop en Helena van den Hurk, met wie hij op 21-05-1830 te Asten getrouwd was. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 woont hij in het huis met huizingnummer A138b:

01

Ook zijn zoon Hendrikus Peters, geboren te Asten op 09-10-1823 woont met zijn gezin in het huis. Hij is als kleermaker op 25-02-1859 te Asten getrouwd met Maria Lucas, geboren te Someren op 09-01-1827 als dochter van Willem Lucas en Maria Hurkmans. Ook in de periode 1869-1879 wonen zij in het huis dat dan kadasternummer G1315 heeft en huizingnummer A206:

02

Christianus Peters verhuist in 1870 met zijn gezin naar A101 (zie Voormalig huis G491) en in het huis komt wonen zus Elisabeth van Bussel van de eigenaar Marcellis van Bussel. Elisabeth van Bussel is geboren op 13-08-1829 te Asten als dochter van Francis Marcelis van Bussel en Johanna Bertens. Zij is sinds 10-06-1870 weduwe van hoefsmid Adrianus van Dinter, geboren te Gemert op 21-01-1823 als zoon van Willem van Dinther en Johanna Jan Hendriks, met wie zij op 28-05-1860 te Asten getrouwd was.

Over Elisabeth van Bussel staat nog het volgende opgeschreven:

Elisabeth, de oudste dochter van Francis van Bussel en Johanna Bertens, woonde in de Molenstraat in Gemert waar ze getrouwd was met Adrianus van Dinter. Hij was van beroep hoefsmid, dat hij had geleerd van Adriaan Smulders in Sint Michielsgestel. Op zekere dag is hij door de trap van een paard dusdanig gewond geraakt dat hij op 10-06-1870 is overleden. Elisabeth bleef achter met vijf jonge kinderen en verhuisde terug naar haar familie in Asten. Haar oudste zoon Francis was een zorgenkindje en overleed op 15-jarige leeftijd op 18-09-1876 te Asten. Toen ook zij op 24-01-1881 te Asten overleed, bleven vier kinderen in leeftijd variërend van 12 tot 18 jaar verweesd achter.
De kinderen werden opgenomen bij de gezinnen van broers en zussen van zowel Elisabeth als Adrianus. Toch zorgden de families dat de kinderen regelmatig bij elkaar kwamen en we zien dan ook dat de kinderen geregeld pendelden tussen Gemert (de woonplaats van een zus van Adrianus), Leende (de woonplaats van zus Francisca) en Asten (de woonplaats van zus Maria). De nakomelingen van zoon Jozef (familie van Dinter en familie de Mandt) zijn tot de 21e eeuw met de familie van Bussel verbonden gebleven. Zij werden in de familie van Henrica van Bussel als peetouder voor de jongste kinderen gevraagd. Zoon Willem van Dinter is bekend geworden als heeroom en bekleedde een belangrijke plaats in de orde van het Heilig Kruis.

Haar zoon Wilhelmus Antonius van Dinter, geboren te Gemert op 04-12-1869 is op 27-09-1887 in het noviciaat van de kruisheren te Sint Agatha ingetreden en is op 15-08-1893 te Utrecht tot priester gewijd. Van 1910 tot 1927 heeft hij als missionaris gewerkt in Minnesota (USA) en van 1927 tot zijn dood te Cuijk op 07-10-1940 was hij magister generaal der orde van het Heilig Kruis. Riek Donkers van den Acker tekende het volgende van hem op1:

Prelaot van Dinther wás krèk as ónzen híroom aojt Èèrp, kraojshaër. Mar Van Dinther wás dus de grouten bás, óns moeder nuumden 'm Hoogwaardig Heer. Naw han die twaë, de prelaot èn híroom, 't plan ópgevat um saome mí d'n tram óp femieliebezoek te gon no Gímmert. 't Zal begin dárteg gewíst zén. Ze góngen uurst no de Áchterdeel baj d'n Brèsser án; dor wás Van Dinther 'ne naëf van. Roond de middeg kwaame ze baj óns binne, aachterum óp de geut, wor waj mí z'n allen um de tòffel zaote mí 'nen bùrd moesepetázzie. 'n Ribstukske zal d'r ok wél baj zén gewíst. Óns moeder verraste dè 'n bietje want ze ha in d'n hèrd de tòffel al ópgeháld mí 'n vùr dees gelaëgenhajd spíssiejaol ángeskaft tòffellaoke, mí 'ne pèèrsen ingewaëve raand.

03 04 05

Godde gállie már vast veurin èn as de joong vèrreg zén, dan maok ik vùr állie wél wa anders vèrreg. De prelaot èn híroom keeken 's óvver de tòffel èn zín bèèj tegelejk: "Wa gállie óp d'n bùrd hét, dè lusse waj ok, doe már gín moejte". Óns moeder stribbelde wa teegen èn toen vertéélde Hoogwaardig Heer 't vòlgend verhaol:
Waj kwaame vanaojt de Áchterdeel óp d'n Tùws án dízze kant óp èn dor zaage we van wejte Nèl de Smiechel ánkòmme. Nèl kömt wa kòrter baj èn zie um m'n skaowers dè pèèrs mèntelke èn véélt sebiet vùr me óp de kniejns. Ik loup no d'n óvverkant èn zég: "Már Nèl, gaj hoewft vùr maj nie óp de kniejns, sto tòch gaow óp". Nèl skiet óvveréngd èn ruupt: "Verdòmme Willem, béénde gaj 't, wa hédde gaj me laote verskiejte". Óns moeder waor toew wél ínnegsins gereustgestééld. Már òf ze moesepetázzie geaëten hébben òf iejt anders, dè weet ik nie. Dè hé óns moeder me noojt nie vertééld.

Wilhelmus Antonius van Dinter is op 27-09-1940 te Nijmegen overleden en hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

Als Elisabeth van Bussel aan het einde van de periode ziek wordt, verhuist zij naar haar broer Marcelis en is op 24-01-1881 te Asten overleden. In het huis komt wonen Johanna Maria Verhoijsen, geboren te Asten op 01-08-1823 als dochter van Petrus Verhoijsen en Hendrina van Galen (zie Dijkstraat 62). Ook in de periodes 1879-1890 en 1890-1900 woont zij in het huis met kadasternummer G1520 en achtereenvolgens huizingnummer A208 en A218:

06

Johanna Maria Verhoijsen verhuist in 1899 via A124 naar B47 (zie Dijkstraat 62) en in het huis komt vanuit de grote naastgelegen woning wonen Maria van Bussel, geboren te Asten op 23-12-1831 als dochter van Francis Marcelis van Bussel en Johanna Bertens. Zij is sinds 10-05-1869 weduwe van leerlooier Wilhelmus Hoefnagels, geboren te Asten op 01-03-1832 als zoon van Leonardus Hoefnagels en Lucia Driessen, met wie zij te Asten op 01-05-1865 getrouwd was. Samen met haar zus Antonia van Bussel, geboren te Asten op 23-12-1838, woont zij in het huis met huizingnummer A231:

07

Antonia van Bussel is op 01-02-1911 te Asten overleden en Maria van Bussel is op 26-06-1913 te Asten overleden vanaf dat moment wordt deze kleine woning weer samengevoegd met de grote woning tot een huis tot het rond 1930 weer opnieuw wordt afgesplitst.

Dit nieuwe rond 1930 afgesplitste huis van Kleine Marktstraat 13 heeft als eerste bewoner Maria Fransen, geboren te Asten op 08-05-1877 als dochter van Johannes Fransen en Antonia Verheijen. Samen met haar zuster Johanna Fransen, geboren te Asten op 01-08-1868, woont zij volgens het bevolkingsregister over de periode 1920-1930 in het huis met adres Kleine Marktstraat 11:

08

Ook in de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Kleine Marktstraat 11:

09

Maria Fransen is op 24-01-1937 te Asten overleden en Johanna Fransen verhuist eind 1939 naar Kerkstraat 1 en is op 26-02-1949 te Asten overleden.

Hieronder een foto van het huis aan de Kleine Marktstraat 11 met de ingang aan de zijkant van het huis:

10

Overzicht bewoners

Kleine Marktstraat 11
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
A138b 1859-1869 Christianus Peters 7aar 27-08-1890 met kinderen
A206 1869-1870 Christianus Peters 7aar 27-08-1890 met kinderen naar A101
A206 1870-1878 Elisabeth van Bussel Asten 13-08-1829 weduwe van Dinter naar A205
A206 1878-1879 Joanna Maria Verhoijsen Asten 01-08-1823
A208 1879-1890 Joanna Maria Verhoijsen Asten 01-08-1823
A218 1890-1899 Joanna Maria Verhoijsen Asten 01-08-1823 naar A124
A218 1899-1900 Maria van Bussel Asten 23-12-1831 weduwe Hoefnagels
A231 1900-1910 Maria van Bussel Asten 23-12-1831 weduwe Hoefnagels naar A253
A252 1910-1913 Maria van Bussel Asten 23-12-1831 weduwe Hoefnagels 26-06-1913
1913 samenvoeging met huis A253
11 1930-1930 Maria Fransen Asten 08-08-1877 Johanna Fransen Asten 01-08-1868 24-01-1937
11 1937-1938 Johanna Fransen Asten 01-08-1868
Referenties
  1. ^Archiefgegevens uit Gemert (http://heemkundekringgemert.nl)

Kleine Marktstraat 13

Uit de boedel van Francis van de Loverbosch, wonende tegenover de kerk op de plaats waar nu huize Bartholomeus staat, wordt een deel van het bezit de zogenaamde afhang bij de schuur, gelegen aan de andere zijde van de straat, verkocht aan Willem Jan Loomans (zie Julianastraat 2):

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 128; 10-05-1730:
De curatoren van de geabandonneerde boedel en nalatenschap van Ida, weduwe Francis van de Loverbosch, ter Ommel, verkopen aan Willem Jan Loomans een wonink off afhanck aan de schuur van de weduwe Loverbosch en een plakje land in het Berghslant 1 copse. Koopsom ƒ 31,-.

Wilhelmus Johannes Loomans is geboren te Asten op 12-07-1691 als zoon van Johannes Petri Loomans en Helena Joannis Slaets (zie Voormalig huis G479). Hij is op 16-10-1717 te Asten getrouwd met Angela Walteri Hoefnagels, geboren te Asten op 04-03-1694 als dochter van Wouter Jansen Hoefnagels en Helena Henrici Doensen (zie Koningsplein 10):

Liber Matrimonalis Communitatis Astensis dius dem Nomina Conjugatum ab An, 1717.
Juncti sunt matrimonio Wilhelmus Loomans et Angela Hoefnagels; testes Henricus Tho Poel et Joannis Sijmons.

Trouwboek van de Astense gemeenschap met de namen van de echtparen vanaf het jaar 1717.

In huwelijkse echt gebonden Wilhelmus Loomans en Angela Hoefnagels; getuigen Henricus Tho Poel en Joannis Sijmons.

01

Het gezin van Wilhelmus Jan Loomans en Angela Walteri Hoefnagels:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 27-09-1718 Kind Asten ±1718
2 Johanna Maria Asten 24-02-1721 Asten 25-05-1749
Hendrik Peters Verberne
Asten 24-02-1765 zie Voormalig huis G476
en Voormalig huis G479
3 Petrus Asten 13-07-1723 Kind Asten ±1723
4 Walterus Asten 03-03-1729 Kind Asten ±1729

In het huizenquohier van 1736 staat het huis op naam van Willem Jan Loomans en wordt het bewoond door Jan Jan Hoefnagels, geboren te Asten op 11-09-1693 als zoon van Johannes Jansen Hoefnagels en Johanna Jan Paulus (zie Voormalig huis G601):

Jaar Eigenaar nummer 24 Dorp Bewoners nummer 24 Dorp huijske of afhanck
1736 Willem Jan Loomans Jan Jan Hoefnagels

Eigenaar Willem Jan Loomans woont elders in Asten (zie Voormalig huis G479) en bewoner Jan Jan Hoefnagels verhuist later naar een ander huis in het dorp, waar meer informatie over hem is te vinden (zie Voormalig huis G470). 

De verpondingen van 1737 lopen al vooruit op de aanstaande verkoop van het huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 212 verso:
Thomas Overhoff transport 1738.
Van een afhang van seeker schuur van Jan van de Loverbosch 12 roede.

Willem Jan Loomans verkoopt het kleine huis aan Thomas Overhoff, die ernaast in de huidige Julianastraat woont:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 150; 12-05-1738:
Willem Jan Loomans verkoopt aan Tomas Overhoff een klein huiske, genaamd de afhang aan de schuur van Jan van de Loverbosch, met de grond en het hofke daaraan 5 roede. Koopsom ƒ 25,-.

Thomas Overhoff is geboren te Asten op 07-11-1705 als zoon van Johannes Overhoff en Judoca Diricks. Hij is op 28-01-1731 te Asten getrouwd met Ida Jan Claus, geboren te Asten op 10-01-1705 als dochter van Johannes Peeters en Anna Jansen. Na haar overlijden te Asten op 18-10-1747 is Thomas Overhoff op 11-08-1748 te Asten hertrouwd met Johanna Wilhelmi Weynen, geboren te Someren op 18-01-1716 als dochter van Wilhelmus Johannes Wynen en Francisca Joannes Cox:

Juncti sunt matrimonium Thomas van Overhof et Ida Jan Claus; testes Hendrik Francis Vriens et Helena Jan Claus.

In huwelijkse echt gebonden Thomas van Overhof en Ida Jan Claus; getuigen Hendrik Francis Vriens en Helena Jan Claus.

02

De gezinnen van Thomas Overhoff met Ida Jan Claus en met Johanna Wilhelmi Weynen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Asten 09-06-1732 Maarheeze 15-01-1758
Willem Dillen
Maarheeze 22-07-1811
2 Franciscus Asten 05-06-1734 Kind Asten ±1734
3 Maria Asten 09-03-1738 Kind Asten 05-01-1749
4 Johanna Asten 11-06-1740 Kind Asten 15-10-1747
5 Margaretha Asten 13-05-1743 Ongehuwd Maarheeze 29-04-1828
6 Ida* Asten 11-05-1749
7 Henricus* Asten 28-03-1751 Kind Asten 02-05-1751

* kinderen uit het tweede huwelijk

Voor zijn tweede huwelijk moet Thomas Overhof een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 221 verso; 10-08-1748:
Staat en inventaris van Tomas Overhoff man van Ida Claus ten behoeve van Anna, Johanna en Margrieta, zijn kinderen. Hij wil hertrouwen met Jenneke Wijnen.
Vaste goederen: een huis met den hof en een afhang aan de schuur van Jan van de Loverbosch in het Dorp, ene zijde weduwe Jan Peter Smits, andere zijde de straat.
Roerende goederen: onder andere 1 bed met toebehoren, 1 kast, 3 stoelen, 6 tinnen schotels, enige ketels, timmergereedschap ter waarde van ƒ 50,- waaronder schaafe, saage, schroef, beydels, een wind, reep en kettingen.

In het huizenquohier over de periode 1741-1751 en bij de verpondingen van 1742 staat het huisje op naam van Thomas Overhoff. Na zijn overlijden te Asten op 27-05-1751 staat het op naam van zijn weduwe en kinderen. Al die tijd is het huisje niet bewoond:

Jaar Eigenaar nummer 24 Dorp Bewoners nummer 24 Dorp huijske of afhanck
1741 Tomas Overhoff onbewoont
1746 Tomas Overhoff onbewoont
1751 weduwe en kinderen Tomas Overhoff onbewoont

Verpondingen 1742 XIVd-62 folio 356:
Tomas Overhoff transport 1738.
Een huijske off affhang van de schuur van Jan van de Loverbosch met het hofke.
Nu Tomas Overhoff bij versterff in huwelijk hebbende de dogter van Jan Peter Claus 1746.
De weduwe Jan Peter Claus.
Huijs en hoff.

Johanna Wilhelmi Weynen is te Asten op 19-01-1755 hertrouwd met Antoni Hendrik Vos, geboren te Someren op 21-08-1717 als zoon van Henricus Johannes Vos en Anna Theunis. Voor dit huwelijk moet zij een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 135; 04-01-1755:
Jenneke Willem Weynen, weduwe Tomas Overhoff, maakt ten behoeve van Ida, haar dochter, een staat en inventaris. Zij wil in 2e huwelijk treden met Antoni Hendrik Vos.
Onroerende goederen: een deel van een huiske en aangelag in het Dorp, ene zijde de straat, andere zijde weduwe Jan Peter Smits. Zoals Tomas Overhoff het bij versterf was aangekomen en vervolgens op haar en haar kind hetsij na regt off bij makinge hetwelk haar niet bekend is.
Roerende goederen: een kast, drie oude stoelen, twee ketels, een oude emmer, een veren bed en toebehoren, een linnen bed en toebehoren, een vuurijzer en tang, enig tin.

Bij een verkoop van beide huizen aan Antoni Kemps wordt het geld verdeeld onder de kinderen van Thomas Overhoff uit zijn eerste huwelijk, zijn vrouw en kind uit het tweede huwelijk en zijn stiefschoonmoeder:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 39; 12-02-1759:
Jenneke Willem Weynen, getrouwd geweest met Tomas Overhoff waarbij een kind met name Ida. Aan dit kind komt toe 1⁄12e deel in een huiske en hof met nog een plaats waar de afhang is geweest. De overige delen komen toe aan Anna Faassen, weduwe Jan Claus, te Vlierden en aan de twee kinderen van voornoemde Tomas Overhoff, uit zijn eerste huwelijk, met name Anna getrouwd met Willem Dillen, te Maarheese en aan Margrieta, onmondig en blind, wonende te Maarheeese. Zij wordt door den Armen, alhier, onderhouden. Het huiske is provisioneel verkocht voor ƒ 112-10-0. Jenneke en haar kind komt toe ƒ 12-10-0. Het blinde kind ontvangt ƒ 37-00-00.

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 165; 26-02-1759:
Willem Dillen getrouwd met Anna Overhoff, te Maarheese, Anna Faassen, weduwe Jan Claus, te Vlierden, Jenneke Weynen, weduwe Tomas Overhoff en haar onmondige kind, Ida, Magrieta, dochter Tomas Overhoff, zijnde blind geassisteerd met Willem Verhaseldonk, armmeester. Zij verkopen aan Antoni Kemps huis en hof in het Dorp 1 copse, ene zijde de straat, andere zijde weduwe Jan Peter Smits, ene einde kinderen Lambert Verheyen, andere einde Symon van de Loverbosch; een plaats van een huiske enige roeden ene zijde Symon van de Loverbosch, andere zijde weduwe Jan Peter Smits, ene einde het voorschreven huis, andere zijde de straat. De verkoop wordt gedaan voor en ten behoeve van voornoemde Magrieta. Koopsom ƒ 112,-.

Antoni Peter Kemps is geboren rond 1720 en is op 07-12-1750 te Helmond getrouwd met Elisabeth Michaelis Eynhouts, geboren te Helmond op 07-07-1724 als dochter van Michaelis Eijnouts en Petronilla Hertoghs:

03

Het gezin van Antoni Peter Kemps en Elisabeth Michaelis Eynhouts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Helmond 07-02-1751 Helmond
2 Michael Helmond 02-10-1753 Kind Asten 26-04-1758
3 Henricus Asten 10-04-1755 's Hertogenbosch
4 Johannes Asten 22-03-1757 Vlierden 05-11-1785
Francina Conincx
Vlierden 02-06-1828
5 Helena Asten 06-03-1759 Ongehuwd Asten >1803
6 Michael Asten 09-03-1761 Ongehuwd Asten 11-04-1791
7 Petrus Asten 25-02-1763
8 Godefridus Asten 26-04-1765 Mierlo 01-11-1801
Henrica van Hout
Vlierden 05-04-1841
9 Maria Asten 22-05-1767 Helmond 10-05-1801
Jan Willem Jaspers
Helmond >1825

Antoni Peter Kemps woont in het naastgelegen huis (zie Julianastraat 9). Hij is van beroep bakker en wil als koopman gaan reizen:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 64 verso; 21-07-1758:
Paspoort voor Antoni Peter Kemps, wonende alhier, backer, wil zich begeven in andere landen daar de occasie tot sijn voordeel sig opdoet.

In het huizenquohier over de periode 1756-1761 is Antoni Peter Kemps eigenaar en is de afhang verdwenen en later in gebruik als schuur:

Jaar Eigenaar nummer 24 Dorp Bewoners nummer 24 Dorp huijske of afhanck
1756 Antoni Kemps is weg
1761 Antoni Kemps is weg

Antoni Peter Kemps heeft een schuld:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 266; 04-05-1774:
Antoni Kemps is schuldig aan Hendrik van Reyt, in de Steegen ƒ 86,- à 3¼%.

Antoni Peter Kemps is op 26-09-1776 te Asten overleden en Elisabeth Michaelis Eynhouts heeft nog een schuld uitstaan:

Asten Rechterlijk Archief 25 folio 29 verso; 12-10-1778:
Gerrit Welten, te Vlierden, aanlegger contra weduwe Antoni Kemps, gedaagde. De weduwe is nog ƒ 4,- schuldig wegens geleend geld sinds juli laatstleden.

Elisabeth Michaelis Eynhouts is op 15-01-1796 te Asten overleden.

Hoewel niet geheel in de archieven terug te vinden moet het perceel waarop de afhang heeft gestaan rond 1762 via Simon van de Loverbosch zijn verkocht aan Franciscus Jansen van de Loverbosch, die er een schuur op bouwt:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 76; 13-12-1762:
Simon van de Loverbosch verkoopt aan Francis Janse van de Loverbosch, zijn broer een afgebrand huis, met den hof aan het Kerkhof ½ lopense, ene zijde de straat, andere zijde Cotshausen, ene einde de kerkhof, andere einde erven weduwe Antoni Muyen; een stukje tegenover het huis waar de schuur op gestaan heeft enige roeden, ene zijde en einde de straat, andere zijde en einde Antoni Kemps; een akkerke agter de heg van Cotshausen ½ lopense. Koopsom ƒ 250,-.

Franciscus Jansen van de Loverbosch is geboren te Vlierden op 29-11-1730 als zoon van Johannes van de Loverbosch en Lutgardis Joannes Smits. Hij is op 15-05-1764 te Asten getrouwd met Maria Elisabeth van den Berg, geboren te Cleef rond 1730:

04

Het gezin van Franciscus Jansen van de Loverbosch en Maria Elisabeth van den Berg:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Luitgarda Gertrudis Asten 14-03-1765 Kind Asten ±1765
2 Maria Elisabetha Asten 27-08-1767 Kind Asten ±1767

Franciscus Jansen van de Loverbosch woonde bij de kerk en als Elisabeth van den Berg ziek wordt, maken zij hun testament op:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 39; 07-11-1769:
Francis van de Loverbosch en Elisabet van den Berg, zijn vrouw, bij de Kerk in het Dorp. Elisabet eenigsins siekelijk off onpasselijk. Zij testeren.
Alle voorgaande makingen vervallen. Alles aan de langstlevende van hen beide.

Elisabeth van den Berg is op 04-12-1769 te Cleef overleden en er wordt een taxatie gemaakt van haar goederen, waaruit blijkt dat zij eigenaar zijn van de schuur:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 90 verso; 12-01-1770:
Taxatie van de onroerende goederen van Elisabet van den Berg, overleden te Cleeff 04-12-1769. Francis van de Loverbosch is testamentair erfgenaam van de overledene. De helft in waarde:
Huis, hof en aangelag bij de Kerk ½ lopense, ene zijde de straat, andere zijde Cotzhausen ƒ 375,-
Schuur over de straat enige roeden, ene zijde en einde de straat, ene einde Antoni Kemps ƒ 30,-
Een hofke agter de heg, ene zijde mevrouw Cotzhausen, andere zijde Francis Loverbosch ƒ 8,-
Land den Berg 2 lopense ƒ 50,-
Land den Pastoryacker 1 lopense ƒ 12,50
Een weiveld naast Antoni Fransen 1½ lopense ƒ 20,-
Een hof aan het huis 3 copse ƒ 45,-
De helft van 1⁄3e deel van de helft en de helft in 1⁄3e deel van de Laarbroekse-tiende ƒ 550,-
Totaal: ƒ 1090,50
De goederen zijn belast met:
ƒ 400,- aan Gerrit Janse Verberne obligatie de dato 31-05-1764 ƒ 400,-
ƒ 300,- aan Jan Smits obligatie de dato 11-02-1768 ƒ 300,-
ƒ 300,- aan Jan Verberne obligatie de dato 10-05-1766 ƒ 300,-
ƒ 400,- aan Dirk Loverbosch obligatie de dato 03-10-1766 ƒ 400,-
Totaal: ƒ 1400,-
De helft is: ƒ 700.-
Rest: ƒ 390,50
20e penning is: ƒ 19-10-8.

In het huizenquohier over de periode 1766-1781 is Franciscus Jansen van de Loverbosch eigenaar van de schuur, die rond 1775 als huisje in gebruik is:

Jaar Eigenaar nummer 24 Dorp Bewoners nummer 24 Dorp huijske of afhanck
1766 Francis van de Loverbosch is schuur
1771 Francis van de Loverbosch is een schuur
1776 Francis van de Loverbosch van de schuur een huijske gemaakt, Goort van Oosterhout
1781 Francis van de Loverbosch weduwe Lambert Thijssen

In 1788 verkoopt Franciscus Jansen van de Loverbosch een huis en dit kleine huisje aan Marcelis van Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 142 verso; 27-09-1788:
Francis van de Loverbosch heeft verkocht aan Marcelis van Bussel huis en hof aan het Kerkhof 1 lopense met een klein huisje en schuur over de straat gelegen enige roeden; akkerke agter de Pastory ½ lopense; land den Berg 2 lopense; land de Pastoryakker 1 lopense; den hof aan het voorschreven huis 3 copse; land het Cranenbroekse 3 copse; land het Beemtakkerke 6 roeden. Koopsom ƒ 2100,-.

Francis van de Loverbosch is op 20-09-1806 te Vlierden overleden.

Marcelis van Bussel is geboren te Asten op 14-10-1747 als zoon van Peter van Bussel en Maria Berkers (zie Voormalig huis C803). Hij is als timmerman op 11-09-1774 te Someren getrouwd met Anna Antoni Scheerders, geboren te Someren op 30-01-1743 als dochter van Antonius Bernardus Scheerders en Johanna Theodorus van Driel. Na haar overlijden te Asten op 05-03-1784 is Marcellis (Marcel) Peter van Bussel als grutter en brouwer te Asten op 24-04-1785 hertrouwd met Elisabeth Maria Fransen, geboren op 10-02-1762 te Vlierden als dochter van Francis Fransen en Maria Vervoordeldonck en sinds 13-05-1782 weduwe van Arnoldus Toro, met wie zij te Vlierden op 27-05-1781 getrouwd was:

05

De gezinnen van Marcellis Peter van Bussel met Anna Antoni Scheerders en met Elisabeth Fransen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Kind Someren 04-08-1775 Kind Someren 04-08-1775
2 Johanna Maria Asten 12-12-1776 Kind Asten 23-07-1786
3 Antonius Asten 20-01-1779 Kind Asten 02-06-1783
4 Wilhelmina Asten 15-05-1781
5 Arnoldus* Asten 15-09-1786 Asten 27-01-1815
Maria Berkvens
Vlierden 01-07-1860 Baarschot
6 Antonius* Asten 12-11-1787 Ongehuwd Asten 25-10-1811
7 Franciscus* Asten 12-06-1789 Udenhout 19-05-1828
Johanna Bertens
Asten 20-12-1853 zie ook Voormalig huis G583
8 Elizabetha* Asten 02-03-1791 Kind Asten 21-04-1792
9 Maria* Asten 30-08-1792 Kind Asten 22-08-1793
10 Maria* Asten 04-03-1794 Kind Asten 08-04-1794
11 Petrus* Asten 26-04-1795 Asten 20-01-1826
Johanna Berkvens
Asten 19-12-1863 zie Voormalig huis G586
12 Lambertus* Asten 16-02-1797 Kind Asten 25-10-1797
13 Elisabetha* Asten 24-09-1798 Kind Asten 09-05-1799
14 Maria Josepha* Asten 23-02-1800 Kind Asten 02-05-1802

* kinderen uit het tweede huwelijk

Marcelis van Bussel woont in herberg de Roode Leeuw in de huidige Marktstraat (zie Voormalig huis G583) en in het huizenquohier over de periode 1798-1803 wordt Helena Kemps, dochter van eerder genoemde Antoni Peter Kemps en Elisabeth Michaelis Eynhouts als bewoner gemeld:

Jaar Eigenaar nummer 24 Dorp Bewoners nummer 24 Dorp huijske of afhanck
1798 Marcelis van Bussel Helena Kemps en Jan van Kessel
1803 Marcelis van Bussel Helena Kemps en Helena Lomans

De latere bewoner Jan van Kessel is elders beschreven (zie Voormalig huis B68) en hij verhuist naar een nabijgelegen huis (zie Julianastraat 9).

Elisabeth Maria Fransen is te Asten op 09-03-1818 overleden en Marcellis van Bussel is te Asten op 12-11-1822 overleden. Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 is zijn zoon Francis Marcelis van Bussel de eigenaar van het huis:

Kadaster 1811-1832; G569:
Huis en erf, groot 01 roede 69 el, het Derp, klassen 5.
Eigenaar: Francis Marcelis van Bussel.

06

07

Zoon Francis Marcellis van Bussel is geboren te Asten op 12-06-1789 en is op 19-05-1828 te Udenhout getrouwd met Johanna Bertens, geboren te Udenhout op 30-07-1802 als dochter van Judocus Gerardus Bertens en Anna Maria Burgmans:

08

Francis Marcelis van Bussel verkoopt een stuk land aan zijn buurman Antonius Bluijssen1:

Francis Marcelis van Bussel beschikte naast dit huis nog over herberg 'den Roode Leeuw' (zie Voormalig huis G583) die zijn vader in 1776 had aangekocht en het is mogelijk dat hij daar ook heeft gewoond. Dit tot huis omgebouwde schuur krijgt in 1838 kadasternummer G908 en is toentertijd vermoedelijk uitgebreid en opgesplitst in twee woningen.

Francis Marcelis van Bussel is op 20-12-1853 te Asten overleden en Johanna Bertens komen we tegen in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1869 in het grote huis met huizingnummer A138a:

09

Johanna Bertens is te Asten op 06-01-1863 overleden en haar zoon Marcellis van Bussel, geboren te Asten op 03-03-1834 wordt hoofd van het huis met dan kadasternummer G1222. Samen met zijn broer en zussen woont hij ook over de periode 1869-1879 en in de periode 1879-1890 als smid in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A205 en A207:

10

Marcellis van Bussel is op 19-08-1887 te Asten overleden en zijn zus Maria van Bussel, geboren te Asten op 23-12-1831, wordt hoofd van het huishouden. Zij is sinds 10-05-1869 weduwe van leerlooier Wilhelmus Hoefnagels, geboren te Asten op 01-03-1832 als zoon van Leonardus Hoefnagels en Lucia Driessen, met wie zij te Asten op 01-05-1865 getrouwd was.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-09-1889 wordt zoon Leonardus Marcellus Hoefnagels verdacht van mishandeling van Leonardus van Heugten (zie ook Voormalig huis G1268):

11

In het Algemeen Handelsblad van 10-09-1889 staat een andere beschrijving van het ongeluk, zodat je kunt opmaken dat nepnieuws iets van alle tijden is:

12

In het Venloosch Weekblad van 09-11-1889 wordt Leonardus Marcellus Hoefnagels veroordeeld tot 18 maanden cel, maar hij tekent beroep aan:

13

Uiteindelijk wordt Leonardus Marcellus Hoefnagels volgens het gevangenenregister van de rechtbank van 's-Hertogenbosch tot 12 maanden cel veroordeeld:

14

We weten uit het bovenstaand dossier ook dat Leonardus Marcellus Hoefnagels een lengte had van 1.87 meter, een reden waarom hij 'Lange Nard' werd genoemd.

Ook in de periode 1890-1900 woont Maria van Bussel met haar zoon Leonardus Marcellus Hoefnagels en zuster Antonia van Bussel in het huis met kadasternummer G1521 en huizingnummer A217:

15

Hieronder een rekening van Maria van Bussel als weduwe van Willem Hoefnagels voor onderhoud aan de kachel op het raadhuis van Asten:

16

Als zoon Leonardus Marcellus Hoefnagels gaat trouwen, verhuizen Maria van Bussel en Antonia van Bussel naar de naastgelegen kleine woning. Leonardus Marcellus (Nard) Hoefnagels is geboren te Asten op 20-04-1866 en als smid op 15-06-1898 te Asten gehuwd met Catharina Johanna Maria (Toos) Knaapen, geboren te Asten op 07-06-1872 als dochter van Jacobus Petrus Knaapen en Godefrida Catharina Maas. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer A232:

17

Leonardus Marcellus Hoefnagels wordt voorgedragen als lid van de Ongevallenwet, zoals gemeld in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 26-01-1903:

18

Hij is het uiteindelijk niet geworden, maar wel bericht de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 28-05-1903 dat hij is bevorderd tot opperbrandmeester:

19

Volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 27-01-1906 wordt Leonardus Marcellus Hoefnagels benoemd tot zetter van de belastingen:

20

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-12-1906 en van 26-09-1908 de geboortes van dochter Arnoldina en van zoon Franciscus:

21 22

Hieronder een oude foto van het huis en de smederij van Nard Hoefnagels op de hoek van de huidige Kleine Marktstraat met de Julianastraat, waarbij Nard Hoefnagels vermoedelijk voor de hoefstal staat:

23

Hieronder het gezin van Nard Hoefnagels en Toos Knaapen in 19162 met boven van links naar rechts Frans, moeder Toos Hoefnagels-Knaapen, Willem, Catharina (Toos), Jacobus (Sjaak), vader Nard Hoefnagels met zoon Joseph, Emmanuel (Manuel) en onder August (Guus) en Matheus (Thieu):

24

Ook over de periodes 1910-1920 en 1920-1930 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer A253 en A289, het laatste ook bekend staand als Kleine Marktstraat 13 met de smederij op Julianastraat 5:

25

Leonardus Marcellus Hoefnagels vertegenwoordigde een aantal Astense smeden bij het opstellen van de statuten voor een coöperatie, aldus de Nederlandsche Staatscourant van 10-02-1919:

26

Leonardus Marcellus Hoefnagels betrapt een hond als kippendief, volgens het Eindhovensch dagblad van 25-01-1924:

26a

Hun zoon Jacobus Hubertus Josephus (Sjaak) Hoefnagels, geboren te Asten op 11-06-1904, vertrekt in 1916 naar Grave voor zijn priesteropleiding. Hij werd op 25-09-1924 geprofest als pater Paulus en werd in Valkenburg op 21-07-1929 tot priester gewijd, zoals linksonder te lezen is in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche krant van 24-07-1929. Daaronder in dagblad de Tijd van 04-07-1930 de aankondiging van zijn vertrek naar Araguary in Brazilië:

Hij wordt in Brazilië door een slang gebeten en is op 01-10-1936 overleden, zoals rechtsboven bericht in de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-10-1936.

Hieronder een foto bij de priesterwijding op 21-07-1929 van Jacobus Hubertus Josephus (Sjaak) Hoefnagels met veel bekende mensen van de families Hoefnagels en Knaapen.
- In het midden Sjaak Hoefnagels, gezeten tussen zijn ouders Nard Hoefnagels (1866-1954) en Toos Knaapen (1872-1952).
- Links van Nard Hoefnagels (van rechts naar links), Willem (1899-1967), Frans (1908-1977), Sjef (1915-1993).
- Rechts van Toos Knaapen, (van links naar rechts), Toos (1902-1990), Manuel (1909-1944), Thieu (1911-1986), August (1913-1978).
- De 4 kinderen rechtsachter van rechts naar links: Christ Knaapen (1917-1997), Harry Knaapen (1919-2019) Jac Knaapen (1918-1997) en Catharina Knaapen (1916-1935).
- Het meisje op de voorgrond zittend tussen Toos Knaapen en Toos Hoefnagels is Annie Knaapen (1920-1989).
- Middelste rij van links naar rechts te beginnen met nummer 8: Thieu Knaapen (1869-1941), (Guus Knaapen (1877-1943), Frans Knaapen (1884-1966), Mina Joordens (1891-1975), Fons Joordens (1888-1955) en Maria Knaapen (1882-1954), dan 4 plaatsen verder Huub Knaapen (1876-1953), Tina Janssen (1882-1974) en Janus Knaapen (1879-1965).

Hieronder het bidprentje bij het overlijden van Jacobus Hubertus Josephus (Sjaak) Hoefnagels als pater Paulus Hoefnagels:

Hun zoon Emmanuel Joseph Maria Hoefnagels, geboren te Asten op 25-12-1909, vertrekt in september 1922 voor zijn priesteropleiding naar Simpelveld. Hij is op 19-03-1929 als broeder Wilhelmus bij de congregatie der Heilig Harten geprofest.

Emmanuel Joseph Maria Hoefnagels is als broeder Wilhelmus Hoefnagels op 27-02-1944 te Ginneken overleden en hieronder zijn overlijdensakte en rechts het bidprentje bij zijn overlijden.

Ook zoon Matheus Wilhelmus Joseph Hoefnagels, geboren te Asten op 17-06-1911, vertrekt in september 1925 tot oktober 1929 voor zijn priesteropleiding naar Sint Oedenrode. Hij vervolgt zijn opleiding in het seminarie van Sint Jan van de Lateranen in Bressoux (B) en wordt op 05-07-1936 tot priester gewijd, zoals linksonder bericht in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 19-06-1936. 

Rechtsboven staat in de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-02-1938 dat hij voor de missie naar Belgisch Congo vertrekt. Na de heftige onlusten rond 1960 is hij naar Brazilië gegaan.  Hij leerde Portugees en een stichtte een nieuwe parochie met gemeenschapshuis met veel huisjes voor de lokale bevolking. In 1986 ging hij met de trein op bedevaart naar Lourdes (F) en is aldaar overleden. Linksonder de overlijdensakte opgemaakt te Lourdes (F), hin het midden het bidprentje bij zijn overlijden en rechtsonder een foto van Mathieu Hoefnagels:

Volgens de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 08-11-1928 treedt Leonardus Marcellus Hoefnagels na ruim 25 jaar af als opperbrandmeester:

27

Ook in de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Kleine Marktstraat 13:

28

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 31-08-1935 begint zoon Franciscus Hoefnagels een autogarage aan Julianastraat 5A:

29

In 1936 verhuizen Leonardus Marcellus Hoefnagels en Catharina Johanna Maria Knappen met hun gezin naar de toenmalige Julianastraat 7 (zie Julianastraat 9) en bij de Kamer van Koophandel wordt de smederij overgeschreven naar zoon Wilhelmus Jacobus Josephus (Willem) Hoefnagels, zoals te lezen is in de krant de Zuid-Willemsvaart van 07-08-1936:

30

In het huis komt wonen zoon Wilhelmus Jacobus Josephus (Willem) Hoefnagels, geboren te Asten op 06-07-1899 en als smid getrouwd met Cornelia Maria Hubertina (Cor) van Hoorn, geboren te Deurne op 03-11-1906 als dochter van Gerardus van Hoorn en Cornelia Engelina van Hout. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis aan de Kleine Marktstraat 13:

31

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 04-04-1940 en van 09-04-1942 de geboorte van dochter Cornelia en van zoon Gerardus:

32 33

Linksonder in een advertentie in de krant de Zuid-Willemsvaart van 02-11-1943 zoekt Willem Hoefnagels een knecht en rechtsonder in het Peelbelang van 12-05-1945 de geboorte van dochter Maria:

34 35

Hieronder een foto van de winkel van huishoudelijke artikelen van de familie Hoefnagels:

36

Hieronder een foto van Wilhelmus Hoefnagels en van Cornelia van Hoorn:

37 38

Wilhelmus Jacobus Josephus (Willem) Hoefnagels is op 10-10-1967 te Geldrop overleden en Cornelia Maria Hubertina (Cor) van Hoorn is op 10-12-1983 te Asten overleden. Hieronder het bidprentje bij het overlijden van Cornelia van Hoorn:

39

Bij Heemkundekring de Vonder staat dit huis te boek als monument:

Object: Kleine Marktstraat 13.
Bouwhistorie: Particuliere bouw van woning, bouwjaar circa 1765, verbouwing circa 1880, 1973 veranderen woning, 1976 atelier, 1984 oprichten winkel en deels overkappen binnenplaats, 1995 veranderen gevel.
Gebruikshistorie: Woning van circa 1765 tot heden.
Eigenaren/bewoners: Familie Hoefnagels, Abbenes, Gregoire.
Soort bedrijf: Hoefsmid Hoefnagels en winkel in galanterieën van Zus van Hoorn.
Literatuur: Voormalige smederij annex woonhuis dat in hoofdzaak uit de 19e eeuw zal stammen. Voor het huis staat een aantrekkelijke hoefstal die zeker moet blijven. Smederij Hoefnagels was in 1954 nog in bedrijf. Er werd gereedschap gesmeed ten behoeve van de boeren, tuinders en turfstekers.
Interview: Hoefsmederij Lange Nard Hoefnagels en winkelpand in galanterieën van Zus van Hoorn. Verkoop van onder andere radiotelefoon. Bijzonderheden Metalen hoefstal in Julianastraat.

Hieronder een oude foto van de smederij aan de huidige Julianastraat met links Willem Hoefnagels en rechts zijn zoon Leo, een pentekening van het huis van de smederij van Nard Hoefnagels met daaronder een streetview:

40

41

42

Overzicht bewoners

Huis in het Derp
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1728 weduwe Francis van de Loverbosch Asten 01-02-1695 affhanck
1730 Wilhelmus Joannes Loomans Asten 12-07-1691 affhanck
Dorp huis 24
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Willem Jan Loomans Asten 12-07-1691 Jan Jan Hoefnagels Asten 11-09-1693
1741 Tomas Overhoff Asten 07-11-1705 onbewoont
1746 Tomas Overhoff Asten 07-11-1705 onbewoont
1751 weduwe en kinderen Tomas Overhoff Someren 18-01-1716 onbewoont
1756 Antoni Kemps ±1720 is weg
1761 Antoni Kemps ±1720 is weg
1766 Francis van de Loverbosch Vlierden 29-11-1730 is schuur
1771 Francis van de Loverbosch Vlierden 29-11-1730 is een schuur
1776 Francis van de Loverbosch Vlierden 29-11-1730 huijske, Goort van Oosterhout Mierlo 16-02-1748
1781 Francis van de Loverbosch Vlierden 29-11-1730 weduwe Lambert Thijssen
1798 Marcelis van Bussel Asten 14-10-1747 Helena Kemps en Jan van Kessel Asten 06-03-1759
1803 Marcelis van Bussel Asten 14-10-1747 Helena Kemps en Helena Lomans Asten 06-03-1759
Kadasternummer G569
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
G569 1832 Francis van Bussel
Kleine Marktstraat 13
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1822 huis in bezit van Marcelis van Bussel en verhuurd aan derden
1822-1859 huis in bezit van Francis van Bussel en verhuurd aan derden
A138a 1859-1863 Johanna Bertens Udenhout 30-07-1802 weduwe van Bussel 06-01-1863
A138a 1863-1869 Marcelis van Bussel Asten 03-03-1834 met broers en zussen
A205 1869-1879 Marcelis van Bussel Asten 03-03-1834 met broers en zussen
A207 1879-1887 Marcelis van Bussel Asten 03-03-1834 met broers en zussen 19-08-1887
A207 1887-1890 Maria van Bussel Asten 23-12-1831 weduwe Hoefnagels
A217 1890-1900 Maria van Bussel Asten 23-12-1831 weduwe Hoefnagels naar A218
A232 1900-1910 Leonardus Hoefnagels Asten 20-04-1866 Catharina Johanna Knaepen Asten 07-06-1872
A253 1910-1920 Leonardus Hoefnagels Asten 20-04-1866 Catharina Johanna Knaepen Asten 07-06-1872
A289 1920-1930 Leonardus Hoefnagels Asten 20-04-1866 Catharina Johanna Knaepen Asten 07-06-1872
13 1930-1936 Leonardus Hoefnagels Asten 20-04-1866 Catharina Johanna Knaepen Asten 07-06-1872 Julianastraat 7
13 1936-1938 Willem Hoefnagels Asten 06-07-1899 Cornelia van Hoorn Deurne 03-11-1906

Voormalig huis G2269

Op kadasternummer G2269 wordt in 1929 in opdracht van Hendrikus Eijsbouts, wonende op hetzelfde perceel in de Marktstraat 3-5, een nieuw huis gebouwd. Dit betreft de achterzijde van het perceel grenzend aan de Kleine Marktstraat.

Het wordt bewoond door zijn zus winkelierster Maria Wilhelmina Eijsbouts, geboren op 08-09-1873 te Asten als dochter van Johannes Franciscus Eijsbouts en Petronella Peters. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 komt zij vanuit A141 in het huis met huizingnummer A119a wonen, ook bekend staand als Kleine Marktstraat 2:

01

Ook in de periode 1930-1938 woont zij in het huis aan Kleine Marktstraat 2:

02

Maria Wilhelmina Eijsbouts verhuist naar Kleine Marktstraat 9 (zie Kleine Marktstraat 9) en in het huis komt wonen haar broer Mathijs Eijsbouts, geboren te Asten op 14-04-1870 als zoon van Johannes Franciscus Eijsbouts en Petronella Peters. Hij is als kleermaker op 05-08-1903 te Arnhem getrouwd met Helena Maria Rietman, geboren te Zeddam op 06-05-1871 als dochter van Johannes Hendrikus Rietman en Johanna Kelderman.

Na haar overlijden te Arnhem op 28-10-1910, is Mathijs Eijsbouts op 09-01-1912 te Arnhem hertrouwd met Elisabeth Maria Rietman, geboren te Zeddam op 15-02-1865 als dochter van Johannes Hendrikus Rietman en Johanna Kelderman.

Na haar overlijden te Arnhem op 15-03-1934 is Mathijs Eijsbouts een derde maal op 13-02-1935 te Arnhem getrouwd met Christina Petronella Vedder, geboren te Arnhem op 09-05-1877 als dochter van Martinus Vedder en Maria Katarina van der Velden.

Christina Petronella Vedder is op 07-02-1937 te Asten overleden en Mathijs Eijsbouts is te Asten op 08-06-1938 voor een vierde maal getrouwd met Dina Henriette Kröger, geboren op 27-08-1886 te Amsterdam als dochter van Henricus Antonius Dorotheus Kröger en Johanna Gomardina de Poot.

Linksonder het overlijden van Christina Petronella Vedder in de krant de Zuid-Willemsvaart van
12-02-1937 en rechtsonder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 27-01-1944 een advertentie voor het kousenhuis 'De kleine winst' van Mathijs Eijsbouts:

03 04

Mathijs Eijsbouts is op 08-02-1945 te Asten overleden en Dina Henriette Kröger is op 25-07-1956 te Helmond overleden.

Overzicht bewoners

Kleine Marktstraat 2
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
A199a 1929-1930 Maria Wilhelmina Eijsbouts Asten 08-09-1873
2 1930-1935 Maria Wilhelmina Eijsbouts Asten 08-09-1873 Kleine Marktstraat 9
2 1935-1937 Mathijs Eijsbouts Asten 14-04-1870 Christina Vedder Arnhem 09-05-1877 07-02-1937
2 1937-1938 Mathijs Eijsbouts Asten 14-04-1870 Dina Henriette Kröger Amsterdam 27-09-1886