De pagina Dijk/Dijk Noordzijde/Dijkstraat 50 wordt nu weergegeven
Dijk/Dijk Noordzijde toevoegen aan selectieDijk toevoegen aan selectie

Bewoningsgeschiedenis

Dit is een deel van de bewoningsgeschiedenis gemaakt op 28-05-2024 09:05:01
Voor de voor het laatst bijgewerkte versie surf je naar https://www.heemkundekringdevonder.nl/bewoningsgeschiedenis

Dijkstraat 50

In een oorkonde uit 1282 wordt het landgoed Houbraken al genoemd:

Dr. H. P. H. Camps; 13-04-1282:
Schepenen van Helmond oorkonden dat de provisor van Postel uit naam van abt en convent van Floreffe al hun goederen in Asten, tienden, landerijen en cijnsen, met uitzondering van patronaatsrecht van Asten en manschap van Houbraken heeft overgedragen aan Arnold van Escharen en diens medeёrfgenamen in ruil voor diens bezittingen in Lierop en Hersel.

De ligging van Houbraken aan de Dijk wordt in dit protocol genoemd:

Bossche Protocollen R1193 folio 388 verso; 1421:
t' guet tot Houbraken aen Ghenendijc, Jan van Wijfliet en zijn zuster Joffrouw Elsken, kinderen van wijlen Jan van Wijflet, Jan die Lu Adamszoon, man van joffrouw Hadewig dochter van wijlen Jan Wijfliet.

Jan van Wijnvliet, ook wel Jan van Wijflit genaamd, ridder en heer van Blaersfeld 1347-1356 en van Cuijck 1352-1356, burggraaf van Heusden 1336-1356, is geboren rond 1310 en overleden op het Kasteel van Grave op 17 augustus 1356. Hij was een bastaardzoon van Jan II hertog van Brabant uit een relatie met diens maîtresse Elsbeen van Wijflit de dochter van een telg uit het geslacht van de heren van Wijtvliet1.

Jan van Wijtvliet trouwde voor 1342 met Margaretha Pipenpoy, erfdochter van Blaersveld. Door dit huwelijk wordt Jan de heer van Blaersveld. Margaretha was de dochter van ridder Rudolf Pipenpoy heer van Blaersvelt en drossaard van Brabant. Het huwelijk bleef echter kinderloos. In 1348 hertrouwde Jan met Margarita van Huldenberg afkomstig uit een Brusselse patriciërs familie. In 1349 trouwde Jan met Margaretha van Neveken, dochter van Ingelbert van Neveken. Hieronder het gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Lijsbeth ±1332 ±1350
Jan Berthouts Bac van Tilburg
Tilburg 05-05-1391
2 Hendricus ±1335 Heusden 24-10-1387

Jan van Wijnvliet (Wijflit) voerde in 1347 en 1354 in zijn wapenschild een gouden leeuw op een zwart veld met een blauwe versmalde schuinbalk of schuinstaak (zie wapen linksonder). Hij verbleef voornamelijk in Heusden, maar bekenden van hem zoals Jan III van Cuijk en ook zijn nazaten kwamen ook in Asten en bewoonden het kasteel van Asten (zie tekening rechtsonder).

01 02

Jan van Wijnvliet (Wijflit) is op 26-08-1356 overleden.

Dochter Lijsbeth van Wijflit is geboren rond 1332 en rond 1350 getrouwd met Jan Berthouts Bac van Tilburg, geboren rond 1325 als zoon van Arnt Berthout Bac van Tilburg en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Jan Tilburg ±1350 ±1370
Jollegond Wouter van Eindhoven
±1375
Margriet van Bruheze
Tilburg ±1429 Jan Jan van Wijlfit wordt bij
een erfdeling in 1421 genoemd
als eigenaar van het goed
Houbraken aan de Dijk in Asten
2 Arnt Berthoud Tilburg ±1355 Tilburg ±1385
Elisabeth Gerards van der Aa
Tilburg ±1415
3 Elsbeen Tilburg ±1357 ±1375
Jan van Dordrecht
4 Aert Tilburg ±1360 Oirschot ±1380
Agnes Aert van der Hoeven
Oirschot ±1425
5 Henrick ±1365 Tilburg ±1430

Kleinzoon Petrus van Wijflit van een van de vier genoemde zonen van Jan Berthouts Bac van Tilburg is de vader van Jacob Petruszoon van Wijtvliet, wiens zoon Bartholomeus van Wijtvliet door zijn huwelijk met NN van Gerwen een hoeve in Heusden bezat (zie Voormalig huis E452).

Zoon Arnt Berthout Bac van Wijflit is geboren te Tilburg rond 1355 en rond 1386 te Tilburg getrouwd met Elisabeth Gerards van der Aa, geboren rond 1365 als dochter van Gerard van der Aa en Heijlwich Goijaert Rovers van Scheepstal (zie Kasteelruïne) en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Gerard Tilburg ±1388 zie Kasteelruïne
2 Jan Tilburg ±1390 ±1415
Maria van Broeckhoven
Asten ±1460 zie Kasteelruïne
3 Elisabeth Tilburg ±1392 ±1415
Willem Pauwels van Haestrecht

Zoon Jan Bac van Wijflit is geboren te Tilburg rond 1390 en rond 1415 getrouwd met Maria van Broeckhoven. Hij is daarna ook nog getrouwd met Lysbeth Diercx van Neynsel. Hieronder het gezin van Jan Bac van Wijflit en Maria van Broeckhoven of Lysbeth Diercx van Neynsel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Berthout Asten ±1420 ±1440
Maria Wolfaerts Walraven
Asten ±1496 zie Kasteelruïne

Jan Bac van Wijflit en zijn zus Elisabeth worden genoemd als eigenaren van Houbraken:

Bossche Protocollen R1207 folio 32; 1436-1437:
Jonker Jan Wijflet en Jonkvrouw Elsbeen zijn kinderen van wijlen Jan Wijflet, ze hadden met Jan die Lu zoon van Adam in erfpacht gegeven aan Jan die aude, Michiel, Roelof, Jan de jonge.

A) alle zonen van wijlen Jan die Cremer.
B) en aan Bruijsten IJsbouts van Hall, de hoeve tguet tot Houbraken aen Ghenen Dijc, en een beemd de Beverkoet.

Zoon Berthout Back van Wijflit kocht de heerlijkheid Asten in 1476 van Pieter van Vertaing en werd daardoor in 1476 Heer van Asten. Hij is rond 1445 getrouwd met Maria Wolfaerts Walraven en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Gerard Asten ±1446 Asten ±1500
2 Jan Asten ±1448 ±1470
Adriana Catharina van Wijlich
Asten 11-02-1508 zie Kasteelruïne
3 Elisabeth Asten ±1450 Asten ±1510

In de Bossche Protocollen wordt Berthout Jans van Wijflit genoemd als eigenaar van de hoeve Houbraken:

Bossche Protocollen R1199 folio 120 verso; 13-08-1439:
Meester Marten van Zomeren doet dit ten behoeve van Bertout Jans van Wijfliet, afstand van een pacht van 25 mud rog, Astense maat, uit de hoeve Houbraken.

Bossche Protocollen R1213 folio 189; 1442:
Bertout van Wijflet zoon van wijlen Jan Wijflet, bezat de hoeve Haubraken aan den Nuwendijc.

Bossche Protocollen R1237 folio 43; 1467-1668:
Willem Herman Eijckman en zijn zuster Geertruijt, Bertout Jan Wijfflet, leefde vroeger was bezitter van de hoeve Houbraken aen den Nuwendijc.

Ook in de schepenprotocollen van Asten wordt Berthout Jans van Wijflit genoemd en wel dat hij grond heeft bezeten in de buurt van Vosselen, niet ver van zijn hoeve:

Asten Schepenprotocollen folio 51 10-11-1466:
Als schepenen: Peter Verweyen, Aert die Haen, Heyn Colen en Willem Didden.
Peter Peterszoon Verrijt verkoopt aan Jan Mercelis Aertszoon een mud rog jaerlijks erfpacht uit zijn huis en hofsteden en land van 22 lopens, verder groese en heiveld groot 1 buunre. Dit huis met erfenis aan elkaar gelegen is geheten aan Vosholen, ene zijde Maes loeten en Metten van Hobbraken en haar kinderen, andere zijde Beel Duyssen en kinderen en erfgenamen Jan van Omel, ene einde Berthout Wijflijcs, ander einde de gemeynt. Los en vrij behalve de cijns van de grond en 34 mud rog daar uit gaande.

Berthout Back van Wijflit is rond 1496 overleden.

Zoon Jan Back (Wijflit) is geboren te Asten rond 1448 en rond 1470 getrouwd met Adriana Catharina van Wijlich en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Otto Asten ±1472 Ongehuwd Asten 15-09-1509 * en zie Kasteelruïne
2 Adriana Asten ±1475 ±1500
Johan van Arkel
±1510
Wolfard van Brederode
Asten ±1535 zie Kasteelruïne

* Otto Back (Wijfliet) van Asten had een bastaardzoon die Johan heette

Jan Berthout Wijflit wordt als eigenaar van de hoeve Houbraken genoemd:

Bossche Protocollen R1250; 1480-1481 folio 324:
Willem Willem Dijssen, Jan Berthout Wijflet, land in de hoeve Houbraken.

Otto Back (Wijfliet) van Asten had een bastaardzoon die Johan heette en rond 1500 is geboren (zie Kasteelruïne). Deze Johannes Back Wijfliet is rond 1530 getrouwd met Christina Moninx en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Goijart ±1531 Priester 's-Hertogenbosch
2 Maria ±1533
3 Jacob ±1535
4 Geertruijt ±1537 ±1565
Adriaens van Herlaer
5 Johan ±1539
6 Lucas ±1541
7 Catharina ±1543 ±1575
Peter Tack
8 Cornelis ±1545 ±1575
Maria Schellaert
dochter Christina*

*  dochter Christina, geboren rond 1575 is rond 1600 getrouwd met Jacob Prouninck van Deventer, geboren te Vught rond 1577 als zoon van Meester Gerard Proening van Deventher en Emerentiana Wynands van Resant.

Johannes Back Wijfliet is rond 1560 overleden en in de Bossche Protocollen worden zijn kinderen genoemd als erfgenamen van zijn bezit op Houbraken:

Bossche Protocollen R1381 folio 260; 16-04-1562:
Heer Meester Goijart Wijfleth, priester, in de kerk te Den Bosch, en Maria zijn zuster, kinderen van wijlen Jan Wijfleth, verkopen een cijns 18 carolus gulden. Als borg ¼e part van huijs genaamd Diependael te Sint Oederode. En uit ¼ van de hoeve te Asten genaamd het goet Houbraken, groot 5½ mud zaad lants. En een windmolen te Bakel 1⁄8e part.

Bossche Protocollen R1847 folio 34-38; 31-03-1564:
Heer Goijart Wijflet, priester canonnik kerken Sint Jans den Bosch, Jan, Jacob, Lucas ende Cornelis gebroederen, juffrouwe Maria en Geertruijt gezusters, kinderen van wijlen Jans Wijflet Jans van zelfde wijlen Jannen en wijlen juffrouwe Cristina zijn huijsvrouw dochter van wijlen Jan Moninx zoon en wijlen meester Jans Moninx des oude ende samen verwekt ende voorschrevene heer Goijart Wijflet voorschreven. Juffrouw Catharina zijn zuster dochter des voorschrevene wijlen Jans Wijlflet en Christina Moninx. Maken een deling een groote schuer met haere gronde gelegen in de parochie van Asten ter plaetsche genaemt Houbraken gemeijndel genaemt die thienschuere.

Bossche Protocollen R1395 folio 21; 08-11-1570:
Cornelius en domicella Catharina, zijn zuster, kinderen van wijlen domicelli Johannes Back, alias Wijflet. Een cijns in de parochie van Asten vulgo appellati (alias genoemd) Houbraken.

Asten Rechterlijk Archief 66b folio 114; 16-02-1594:
Peter Meijssen gemachtigd door Joncker Peter Tack als man ende momboir van Joffrouwe Catharina van Wijflet zijnder huijsvrouwe, Joffrouwe Geertruijt Wifflets, weduwe van Joncker Adriaens van Herlair, absentie van Joncker Cornelis Wijflets, is het lot metten Heeren geworpen ende hevet tselve die Scholtis inden naem van den Heere getrocken, ende hebben alsoe bekendt ende gelijdt dat zij hebben gescheijt ende gedeijlt alle alsulcken hoeve, geheijten die Hove tot Hoebraeken.

Een deel van de hoeve wordt verkocht aan ondermeer Joest Goijart Daniels, een stamvader van de familie van Bussel (zie hieronder):

Asten Rechterlijk Archief 66b folio 115 verso 16-02-1594:
Peter Meijssen met procuratie te Helmond op 01-06-1588 verkoopt voor Joncker Peter Tack, aan Joest Goijart Daniels en Thomas Geeff Jan Dries, het ⅓e gedeelte van de Hoeve tot Hoebraecken ter plaatse aan den Dijck.

Een ander deel is nog in bezit van de familie van Wijtfliet, waarvan Johan van Wijtfliet is getrouwd met Marijken Jans de Heijs en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Cornelis Heusden ±1600 Drunen 02-06-1636
Margareta van den Valck

Het is nog onduidelijk of deze Johan van Wijtfliet een zoon is van de bastaardzoon van Otto Back van Wijtfliet of een kleinzoon of neef.
Hun zoon Cornelis is geboren te Heusden rond 1600 en op 02-06-1636 te Drunen getrouwd met Maragreta van den Valck:

Validarunt coram nobis matrimonio contract coram deis Cornelius van Wijtfliet et Margarita van den Valck coram me et testibus Francisco Tiggels et Helena van den Valck.

Geldigverklaring van het huwelijkscontract voor god tussen Cornelius van Wijtfliet en Margarita van den Valck voor mij en getuigen Francisco Tiggels en Helena van den Valck.

03

In de Bossche protocollen worden Cornelis Wijtfliet en zijn moeder als eigenaar van Houbraken genoemd:

Bossche Protocollen R1504 folio 1; 19-04-1627:
Maryken dochter van Jans de Heijs, weduwe van Joncker Johan van Wijtflieth, bezit de helft van de hoeve Habraken, in de parochie van Asten, de andere helft is van Joncker Cornelis van Wijtfliet, de voorschrevene vercooperse sone.

Het huis wordt verhuurd aan Wilbert Joosten van Bussel:

Bossche Protocollen R1546 folio 3; 04-12-1629:
Jonker Cornelis Wijttfliet zoon van wijlen Johan Wijttfliet, verkoopt aan Jannen sone Jan Zeberts een cijns 30 gulden 5 stuiver huijsingen, erven, hoven, ackerlande, houtwassen, ter plaatse genaamd de hoeve van Haubraken. Met als pachter Wilbert van Bussel.

Asten Rechterlijk Archief 71 folio 114; 22-10-1630:
Jonker Cornelis van Wijtvliet, zoone Meester Jans, verkoopt aan Wilbert Joosten van Bussel een losrente van ƒ 10,- jaarlijks. Als borg de helft van huis, hof en land aan den Dijck, Marge 03-07-1640 gelost. Jonker Cornelis Wijtvliet verhuurd aan Wilbert Joosten van Bussel de helft van huis en land aan de Dijck zoals hij vorige jaren in huur gehad heeft. Huurtermijn 3 jaar. Huurprijs ƒ 60,- jaarlijks. Jonker Cornelis Wijtvliet geeft machtiging aan Jonker Ariaen van Gerwen, om namens hem, toezicht te houden op zijn goederen gelegen te Asten.

Wilbert Joosten van Bussel is geboren rond 1576 te Asten geboren als zoon van Joost (de Jonge) Goort van Bussel (zie Busselseweg 7) en Heijlwich Corstken Smeets. Hij is rond 1605 getrouwd met Mechteld Jacobs, dochter van Hendrik Ysbout Jacobs en Heylken (zie Busselseweg 7) en hieronder hun gezin dat zich van Bussel noemt:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Peter Asten ±1607 Asten ±1637
Joostien Slaets
Asten 28-06-1682 zie Lagendijk 3
en Dijkstraat 54

Het huis wordt uiteindelijk verkocht aan Goort Verberne:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 104 verso; 11-09-1659:
Henry Francoys de Bardoul, Heer van Gerwen, verkoopt aan Goort Verberne een hoeve aen den Dijck ter plaatse genaamd Haubraken te weten een huis, schuur en aangelag 3 lopense, ene zijde Andries Martens, andere zijde Peeter Wilborts; land ter plaatse voorschreven 16 lopense, ene zijde Marcelis Martens, andere zijde Evert Jansen, ene einde Andries Martens, andere einde Peeter Wilborts; land 4 lopense, ene zijde en einde Peeter Wilborts, andere zijde Paeuwels Geven, andere einde de volgende koop; groes ter plaatse voorschreven 22 lopense, ene zijde Paeuwels Geven en Peeter van Bussel, andere zijde Paeuwels Geven en Andries Martens, ene einde Jacob Dirck Coppens, andere zijde de erven Aert Joosten van de Vorst. De verkoper zijn de goederen aangekomen tegens Lambert de Bie, oud schout en secretaris van Geldrop als gemachtigde van Maria Monix getrouwd geweest met Joncker Ariaen van Gerwen de dato 12-05-1659 schepenen 's-Hertogenbosch, tsamelijcken met het recht van generael verbant ende waerschappe van alle de goederen der voorschrevene Edele Vrouwe Maria Monix in de voorschreven opdrachte hem vercoopere inne desen gestelt. Koopsom ƒ 2050,- voldaan op 07-10-1659.

Bovenstaande beschrijving van de hoeve Haubraken stelt ons in staat om de ligging van die hoeve beter te bepalen. Vrijwel alle genoemde personen zijn in deze bewoningsgeschiedenis beschreven en op de kaart rechts zijn hun woonhuizen met hun vermoedelijke grondbezit te zien.
- Dyck huis 3, Peeter Wilborts (zie Lagendijk 2)
- Dyck huis 13, Marcelis Martens (zie Dijkstraat 52)
- Dyck huis 15, Andries Martens (zie Voormalig huis F766)
- Oostade huis 19, Evert Jansen (zie Dijkstraat 43)
- Oostade huis 18, Jacob Dirck Coppens (zie Voormalig huis F358)
- Oostade huis 16, Pauwels Geven (zie Keizersdijk 6)
- Oostade huis onbekend, erven Aert Joosten van de Vorst, wordt onder deze figuur verder beschreven.

Op basis daarvan moeten we concluderen dat de hoeve Haubraken gelegen moet hebben aan de zuidzijde van de Dijk en ten westen van Vosselen.

Er wordt gesproken over de erven van Aert Joosten van de Vorst, omdat hij al voor 1648 was overleden. Dat zijn naam komt niet voor in deze bewoningsgeschiedenis heeft te maken met het feit dat het huis niet meer bestond in het kadaster aan het begin van de 19e eeuw zijn intrede deed. Op basis van archiefbronnen kunnen we zijn gezin reconstrueren. Aert Joosten van de Vorst is geboren rond 1580 en rond 1610 getrouwd met Jenneke Aert Verhees, geboren rond 1585 en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Margaretha
Margriet
Asten ±1615 Asten ±1640
Marten Hendrix
Asten ±1645
2 Elisabeth
Lyske
Asten ±1625 Ongehuwd Asten ±1665

Als Jenneke Aert Verhees ziek wordt, stelt ze haar testament op en worden dochter Elisabeth en schoonzoon Marten Hendrix genoemd: 

Asten Rechterlijk Archief 53; 16-06-1651:
Jenneken, weduwe Aert Joosten van de Vorst, geassisteerd met Peeter Dircx en Peeter Hendricx testeert:
Aan den Armen 3 mauwer rogge om te bakken en uit te spynde aan de armen. Al haar slechte kleren soo wullen als lijnwaet aan den Armen. Lijske, haar dochter, een schrijne en haar, testatrices, beste kleren ende een webken lijnwaet nog bij de wever Jan van Gerwen. Zijnde met alles wat in het schrijne gebleven is, dit omdat Lijsken ongetrouwd is en geen bruidskleren heeft gehad als Grietgen, haar zuster, die nu al enige jaren is getrouwd. Alnog ontvangt Lijsken ƒ 150,- en tot haar uitzet 17 1⁄2 vat rogge en in plaats van een koe, ƒ 33,-, een bed met toebehoren, een bloot bed en een korenmaat, genaamd een leupen. Aan Marten Hendrix, haar schoonzoon een vuerroer en alnog 41 gulden 12 stuiver die hij sinds 25-12-1640 schuldig is. Tot haar enige erfgenamen worden benoemd Lijsken, haar dochter voor een helft en Aert en Emken, kinderen van Margriet, haar dochter, getrouwd geweest met Marten Hendricx voor de andere helft. Mochten de twee kinderen sterven, zonder wettig oir achter te laten dan gaan de goederen terug naar Lijsken, haar dochter. En mochten al haar kinderen en kindskinderen sterven, zonder wettige geboorten na te laten dan zullen alle, testatrices, goederen komen aan haar naaste vrienden dan in leven zijnde. 

Een jaar later wordt de erfenis verdeeld en komt het huis in handen van Marten Hendrix:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 110 verso; 17-06-1652:
Handrick Joosten van de Vorst en Peeter Dirckx als momboiren van Lijsken, onmondige dochter Aert Joosten van de Vorst, Marten Hendrickx getrouwd geweest met wijlen Margriet, zuster van Lijsken en dochter van Aert van de Vorst en Jenneken Aerts Verhees ende Peeter Hendrickx van den Beeck, Marten Hendrickx als momboiren van de onmondige kinderen van Marten Hendrickx. Zij verdelen de goederen, bij testament nagelaten, van Jenneken Aert Verhees, gelegen aan den Dijck.
1e lot krijgt Lijsken de schuur en de schop naast de delers; de helft van het aangelag ene zijde de delers, andere zijde en ene einde Isbout Luycas, andere einde Wilbort Joosten; het hooge Eusel en het Klaverdrieske naast Eysbout Luycas; beemdje het Horxke naast Marcelis Peeters cum suis; de Coelenbeempt naast de erven Luycas van Haeubraken; land Haeriskensacker naast Wilbort Joosten; den grooten Boocht naast Marten Celen; den Wittenacker naast de erven Bruysten Isbouts; de Langenacker op Braessel naast meester Huybert Jans; 10 eikenbomen, 2 essen en 1 berkenboom staande aan het huis, deze mogen mogen nog 6 jaar blijven staan. Zij mogen in den oven brood bakken en uit de put water halen. Belast met 5 cop rogge per jaar aan den iegers pacht, uit een meerdere 6 oirt per jaar cijns aan de Heer van Asten.
2e lot krijgt Marten Hendrickx als vader en momboir en Peeter Hendrix van Beeck, als mede-momboir van Martens onmondige kinderen het huis met aangelag, ene zijde de delers, andere zijde en ene einde Marten Teunis, andere einde Isbout Luycas; het Leechvelt naast Wilbort Joosten; den Coelenbeempt langs de Aa en naast Wilbort Joosten; den cleynen Boocht naast Wilbort Joosten; land de Goortsacker naast Wilbort Joosten; den Kuppenman naast de weduwe Heyl Snijders. Belast met ƒ 9,- per jaar Boschpacht uit een meerdere rente; 1⁄3e deel van 1 sester min 2 cannen rogge per jaar aan het Capittel van Sint Oeden Rode; 15 stuiver per jaar aan het Sint Dries-altaar in de Kerk van Asten uit een meerdere rente; 10 stuiver per jaar aan de Kusterij; 3 stuiver per jaar cijns. 

Dochter Margaretha Aerts van de Vorst is geboren te Asten rond 1615 en rond 1640 getrouwd met Marten Hendrix, geboren rond 1615 als zoon van Hanrick Willem Selen en Emerantia Isbouts. Na haar overlijden rond 1645 is Marten Hendrix rond 1646 hertrouwd met Johanna Meus Hoeben, geboren rond 1620 als dochter van Meus Hoeben en Anneke. Hieronder de gezinnen van Marten Hendrix met Margaretha Aerts van de Vorst en met Johanna Meus Hoeben:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Arnoldus
Aert
Asten 15-02-1644 Lierop 18-05-1666
Godefrida Verscuere
Asten 05-04-1716
2 Emerantia
Emken
Asten ±1646 Asten 18-06-1679
Jan Jan Hansen van Osch
Asten 30-07-1699
3 Hendrick* Asten ±1648 Asten 21-02-1689
Maria Antonis
Asten 07-11-1691
4 Bartholomeus* Asten 13-11-1651 Ongehuwd Asten 26-09-1676

*  kinderen uit het tweede huwelijk

Marten Hendrix geeft alle goederen die hij bij de erfenis heeft verkregen aan de kinderen uit zijn eerste huwelijk:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 125 verso; 07-04-1653:
Marten Hendrickx Geerten geeft over aan Aert en Emken, zijn voorkinderen van hem en wijlen Margriet, zijn eerste vrouw, alle goederen die hij met Margriet betrout heeft en gekomen zijn van zijn schoonvader.

Marten Hendrix verkoopt een rente voor zijn schoonzus:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 4; 10-07-1653:
Marten Hendrix getrouwd geweest met Margriet Aerts, mede namens hun onmondige kinderen, en Peter Hendrickx, beiden als momboir van de onmondige kinderen, verkopen aan Hendrick Joosten van de Vorst en Peter Dircx als momboiren van Lijsken, onmondige dochter van Aert van de Vorst en ten bate van deze een rente van ƒ 5,20 per jaar. Marten Hendrix is schuldig aan Hendrick Joosten van de Vorst ƒ 104,- à 5% komende uit het testament van Jenneken Aerts, moeder van de onmondige en competerende in de goederen van de onmondige kinderen van Marten Hendrickx. Marge: 12-12-1657 Hendrick van de Vorst, als momboir van het kind Aert van de Vorst, is voldaan.

Marten Hendrix heeft een schuld en gebruikt zijn huis en een stuk groes als onderpand:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 139; 20-01-1661:
Marten Hendrix getrouwd geweest met Margriet van de Vorst, wijlen zijn eerste vrouw namens hun twee onmondige kinderen en Peter Hendrix, schepen  als momboir over deze kinderen. Zij zijn schuldig aan Jan Andriessen van Ruth ƒ 100,- à 6%. Onderpand een huis, schuur, hofstad, hof en aangelag aen den Dijck, ene zijde Peeter Gerits, andere zijde Peeter Wilberts, ene einde Marten Teunis; groes ter plaatse voorschreven 4 lopense, ene zijde Wilbort Martens, andere zijde de erven Geef Martens en Peeter Wilborts, ene einde de Aa, andere einde Peeter Gerits.

Marten Hendrix had ook twee kinderen uit zijn tweede huwelijk:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 196; 08-05-1663:
Jan Ambrosius verkoopt aan Peeter Meusen Roymans en Laurens Roymans als geboren momboiren van de twee onmondige kinderen van Marten Hendricx en wijlen Jenneken, dochter Meus Hoeben ten behoeve van deze kinderen groes aen den Dijck 1 1⁄2 lopense, ene zijde en einde IJsbout Hendrix, andere zijde Marten Hendrix voorschreven. Belast met 2 vat rogge per jaar aan N. Carmans, te 's Hertogenbosch; 33 stuiver 2 oort per jaar aan de rentmeester de Geestelijke Goederen; 10 stuiver 2 oort per jaar aan de Heilige Geest, van Deurne. Naschrift: Koopsom ƒ 50,- en de lasten ƒ 84,-.  Voor de 50e penning is geaccepteerd ƒ 2-14-08.

Marten Hendrix ontvangt een voorschot op de erfenis van zijn schoonmoeder uit het tweede huwelijk:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 27; 01-03-1666:
Marten Hendricx heeft ontvangen van Anneken Meussen, zijn schoonmoeder ƒ 110,- à 5% als voorschot op het kindsdeel van zijn vrouw. Onderpand twee stukken groes.

Ïn 1683 waren nog drie kinderen van Marten Hendrix in leven, zoals we kunnen opmaken uit onderstaand archiefstuk:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 169 verso; 12-05-1683:
Jan Jan Hansen van Osch getrouwd met Emken Marten Hendricx, Aert Marten Hendricx en Hendrick Marten Hendricx. Kinderen van Marten Hendricx, zij verkopen aan Peerke weduwe Wilbordt Martens groes aan den Dijck 2 lopense naast Jan Antonis. Koopsom ƒ 110,-.

Marten Hendrix is op 27-05-1677 te Asten overleden en in de verdere archieven tot 1696 wordt gesproken over de erven Marten Hendrix. Hieronder een samenvatting van de te traceren locaties, waarbij de kinderen van Marten Hendrix worden genoemd als buren of reegenoten.

Jaar  Type Omschrijving Locatie
1662  Huis Naast huis aan Voschholen van Heylken, weduwe Marcelis Jansen van de Goor Nagtegaal
1662 Groes Naast groes achter Dorenmans Bij de Aa
1673 Huis Naast akker aan het voorhuis van Laurens Antonissen Nagtegaal
1680 Land Naast land Goortiesacker Dijkakker
1680 Land Naast land de Camp Dijkakker
1680 Land Naast land Jacxkensveltie Dijkakker
1683 Huis Naast huis hof, hofstad, schop en aangelag aen den Keijsersdijck Vosselen
1685 Hooibeemd Naast hooibeemd het Weyvelt achter Doormans  Bij de Aa
1686 Land Naast land den Bocht aan den Dijck Dijk zuidzijde
1686 Land Naast land den Colenbeemt aan den Dijck Bij de Aa
1686 Land Naast huis Willem Isbouts  Hoekstraat

Op basis van bovengenoemde huizen en stukken land, kunnen we aan de hand van de toponiemen concluderen dat Aert Joosten van de Vorst gewoond moet hebben op Vosselen niet ver van de huidige Nachtegaal. 

Keren we terug naar de nieuwe eigenaar van de hoeve Haubraken Godefridus Verberne, geboren rond 1619 als zoon van Goort Jansse Verberne en Metien. Hij is rond 1643 getrouwd met Maria en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Asten 29-05-1644
2 Johannes Asten 22-01-1648
3 Goijart Asten 10-05-1651 Asten 09-05-1683
Maria Martens
Asten 10-04-1723

Godefridus Verberne heeft nog schulden:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio105 verso; 02-10-1659:
Goort Goortsen Verberne is schuldig aan Anneke laatste weduwe Jacob Jan Hendrix ƒ 200,- à 5%. Marge: 03-10-1661 gelost.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 107; 26-11-1659:
Goort Goortsen Verbernen is schuldig aan Marcelis Martens, schepen, ƒ 800,- à 5%. Marge: 27-10-1660 gelost.

Godefridus Verberne verkoopt een ander huis aan Peter Wilborts van Bussel (zie Voormalig huis F453):

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 131 verso; 03-12-1660:
Goort Goort Verberne verkoopt aan Peeter Wilborts van Bussel een huis, hof en hofstad aen den Dijck 3 lopense, ene zijde Andries Martens, andere zijde Marcelis en Wilbort zonen Marten Selen, andere einde de koper.

Peter Peter Slaets heeft nog een schuld bij Godefridus Verberne, die later aan zijn weduwe is gelost:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 2; 11-03-1675:
Peeter Peeter Slaets is schuldig aan Goort Goortsen Verbernen ƒ 200,- à 5%. Marge: Gelost aan Marie, weduwe Goort Goortsen Verbernen, geassisteerd met haar zoon Goort Goortsen Verbernen.

Godefridus Verberne is op 15-09-1677 te Asten overleden en zijn weduwe Maria voert nog een proces:

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 383; 15-11-1679:
Merike, weduwe Goort Goortsen Verberne, aanlegger contra de kinderen en erven Joost Laureyssen, de onmondigen geassisteerd met Jan Laureyssen, gedaagden. 

Maria, weduwe van Godefridus Verberne is op 01-09-1682 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1680 is zijn zoon Goort Verberne eigenaar van het huis:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 2 verso:
Goort Verberne.

Er wordt nu iets over de familie Martens toegelicht, waarvan dochter Maria Martens (zie Lagendijk 7) in het huwelijk treedt met Goijart Goortsen Verberne, en die bij de verdere uiteenzetting over de bewoners van dit huis een belangrijke rol speelt. Haar vader Marten Antonissen is geboren rond 1620 als zoon van Anthonis Peter Martens en Emke Dierck Peters Verschueren (zie Voormalig huis F766). Hij is rond 1648 te Asten getrouwd met Margaretha Mathijssen van Rut, geboren te Asten rond 1625 als dochter van Mattijs van Ruth. Hieronder het gezin van Marten Antonissen en Margaretha Mathijssen van Rut:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 14-04-1649 Asten 02-02-1670
Jan Martens
Asten 09-05-1683
Goort Goortsen Verberne
Asten 07-04-1723 zie ook Lagendijk 7
2 Johanna Asten ±1651 Asten 08-11-1682
Willem Jan Slaets
Asten 12-01-1739 zie Beekstraat 17
3 Emerentiana Asten ±1652 Asten 18-06-1679
Johannes Jansen van Osch
Asten 30-07-1699 zie Voormalig huis G147
4 Antoniske Asten ±1654 Asten 03-03-1680
Jan Fransen Vervoordeldonck
Asten 03-04-1732 * en zie Voormalig huis B409
5 Arnoldus Asten ±1655
6 Mayke Asten ±1657 Ongehuwd Asten ±1695
7 Anneke Asten 21-09-1659 Asten 17-02-1686
Johannes Jansen Smits
Asten 28-05-1735 ** en zie Diesdonkerweg 9
8 Matthijs Asten 02-11-1660 Asten 11-07-1688
Catharina Marcelis
Asten 04-03-1723 zie Dijkstraat 62

*  Vervoordeldonck ook bekend staand als van de Loverbosch of soms Joosten
** haar zoon Johannes wordt uiteindelijk eigenaar van het huis

Marten Jan Antonissen is op 18-05-1664 te Asten overleden en Margareta Mathijssen van Rut is te Asten op 26-07-1665 hertrouwd met Johannes Anthonis Dielis. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 

Margaretha Mathijssen van Rut is op 08-04-1691 te Asten overleden en een jaar later worden de goederen verdeeld, waarbij dit huis in handen komt van Jan Antonissen:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 6 verso; 12-05-1692:
Jan Antonissen getrouwd geweest met Margareta Matijssen van Rut, Goort Goortsen Verberne getrouwd met Maria, Willem Jan Slaets getrouwd met Jenneke, Jan Fransen Vervordeldonck getrouwd met Antoniske, Mayken Martens, Johan Smits getrouwd met Anneken, Mathijs Martens. Allen kinderen van wijlen Marten Antonissen en Margareta Matijssen van Rut. Zij delen de nagelaten goederen met dien verstande dat Jan Antonissen is getrouwd geweest met Margareta voorschreven zonder dat uit dat huwelijk kinderen geboren zijn. De condividenten zijn overeengekomen dat Jan een kindsdeel zal ontvangen uit de nagelaten goederen van Margareta. Hiermee zijn alle voorgaande maeckselen doodt ende te niet.
1e lot krijgt Jan Antonissen huis, hof en aangelag te Ommel 4 lopense, ene zijde Joost van Heughten, andere zijde Jan Peeter Canters en anderen; land de Venacker 1 lopense naast Jan Peter Canters; land den Drieseeght 2 lopense naast Jan Peter Canters; land den Halsecker 2 lopense naast Jan Vreynsen; land de hoogh Loo 7 copse naast Jacob van de Cruys; groes in de Engelbeemden 3 lopense naast Antonis Canters; groes in de Liesselse beemden. Belast met de cijns aan de Heer van Helmont, zoals die bevonden wordt; 1 gulden 16 stuiver per jaar aan de Kerk van Asten.
2e lot krijgen Willem Jan Slaets, Jan Fransen van de Loverbosch, ook Vordeldonck genoemd en Matijs Martens het oude huis, schuurschop en aangelag aan den Dijck 5 lopense, ene zijde de straat, andere zijde Marten Wilbordts; het voorste stuk van den Ecker 3 lopense naast Juffrouw Schenaerts; land het Ouwlandt 1 lopense naast de kinderen Andries Martens; land het achterste Ouwlandt 2 lopense naast Marten Wilbordts; land het Lanckhout 4 lopense naast Marten Jansen; land het Lanckhout 1 lopense naast de kinderen Isbout Hendricx; land Hulsbosch 17 roede naast Jan Wilbordts; land den Dijckhof 2 lopense naast Willem Verbernen en anderen; land het Cattegat 2 lopense naast Hendrick Andriessen; groes het Heytvelt 3 lopense naast Marten Wilbordts; groes 14 lopense naast Marcellus Martens en anderen; groes den Cranenbeempt 5 lopense naast Philips Verdijsteldonck. Belast met 3 guldne per jaar aan rentmeester van Hurn.
3e lot krijgen Goort Goortsen Verbernen, Mayken Martens en Johan Smits het nieuwe huis, schuur, schop en aangelag aan den Dijck 8 lopense, ene en andere zijde Frans van Bussel; land 4 lopense naast Hendrick Andriessen; land het achterste eynde van de Eckers 4 lopense naast Juffrouw Schenaerts; land en groes den Cranenecker 4 lopense naast de kinderen Isbout Hendricx; land het voorste Ouwlandt 7 copse naast Peeter Reynders; groes het Grootvelt 4 lopense naast Gerit Claessen; groes Jansveltie 7 lopense naast Frans van Bussel en anderen; groes de Zil 3 lopens enaast de kinderen Isbout Hendricx; groes de Horst 1 lopense naast Flips Verdijsteldonck. Belast met: 10 stuiver per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 2-5-0 per jaar aan den Armen van Deursen.

In 1707 wordt dit deel van de erfenis van Marten Antonissen en Margareta Mathijssen van Rut verdeeld (voor een ander deel zie Voormalig huis F767):

Asten Rechterlijk Archief 111 folio 35 verso; 04-04-1707:
Goort Goortsen Verberne man van Maria Martens, Mayke Martens geassisteerd met Matijs Martens, Jan Smits man van Anneke Martens. Kinderen van Marten Antonissen Margareta Mathijssen van Rut. Zij verdelen de goederen, huis, schuur en aangelag, land en groes aan de Dijck, 40 lopense zoals in gebruik en bewoning van Goort Goortsen Verberne:
1e lot krijgt Goort de schuur en de camp naast den hoek van de schuur op het waskuylke gelegen aan de Dijck, 3 lopense, ene zijde Jan Smits, andere zijde Frans van Bussel, ene en andere einde de delers; land en groes totaal 12 lopense.
2e lot krijgt Mayke land en groes totaal 12 lopense.
3e lot krijgt Jan een huis aan den Dijck; land en groes totaal 14 lopense.
Belast met 2 gulden en 5 stuiver per jaar aan den armen van Deurne en 10 stuiver per jaar aan den armen van Asten.

Dochter Maria Martens is geboren te Asten op 14-04-1649 en op 02-02-1670 te Asten getrouwd met Johannes Martens, geboren te Asten op 24-07-1647 als zoon van Martinus en Godefrida. Na zijn overlijden te Asten op 24-12-1679 is Maria Martens hertrouwd op 09-05-1683 te Asten met Goort Goortsen Verberne, geboren te Asten op 10-05-1651 te Asten als zoon van Godefridus Verberne en Maria (zie boven):

Conjucti sunt matrimonio Godefridus Gorts Verberne et Maria Martens, testes Judocus Jansen et Mathias Martens.

In huwelijkse echt gebonden Godefridus Gorts Verberne en Maria Martens, getuigen Judocus Jansen en Mathias Martens.

04

De gezinnen van Maria Martens met Jan Martens en met Goort Goortsen Verberne:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Marten Asten 14-01-1671 Kind Asten ±1671
2 Lyske Asten 25-02-1672 Asten 01-11-1699
Wilhelmus Willems
Asten 12-05-1738
3 Josyn Asten 09-01-1675 Asten 04-05-1704
Goort Thomas Canters
Asten ±1725
4 Martinus Asten 10-08-1678 ±1720
Catharina Driesmans
Asten 07-09-1748 zie Lagendijk 7
5 Johannes* Asten 10-02-1684 Kind Asten ±1684
6 Godefrida* Asten 31-07-1687 Kind Asten ±1687
7 Godefridus* Asten 05-02-1690
8 Margaretha* Asten 28-10-1693 Kind Asten ±1693
9 Maria* Asten 27-01-1696 Religieuse Nunhem 23-08-1753 **

* kinderen uit het tweede huwelijk
** Maria Verberne kreeg op 22-10-1724 haar zusterkleed en werd op 28-10-1725 geprofest in het klooster Maria-Schoot te Ommel (zie Voormalig huis B409

Goort Goortsen Verberne wordt aangesteld als borgemeester:

Asten Rechterlijk Archief 9 folio 301; 25-06-1688:
Frans Hoefnagels en Goort Goorts Verberne zijn aangesteld als borgemeesters van Sint Jan 1688-1689. Als setter Lucas Jacob van der Loo.

Goort Goortsen Verberne koopt en verkoopt een stuk groes aan de Dijk: 

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 40; 15-10-1687:
Frans Goort van Bussel verkoopt aan Goort Goortsen Verberne groes aan den Dijck 1 lopense naast de kinderen Marten Hendricx; groes als voorschreven 1½ lopense naast Marten Jan Teunis. Koopsom ƒ 70,-.

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 40; 15-10-1687:
Goort Goortsen Verbernen verkoopt aan Frans van Bussel groes aan den Dijck 2 lopense naast de kinderen Marten Hendricx. Koopsom ƒ 100,-.

Goort Goortsen Verberne heeft zich in dronkenschap borg gesteld voor een obligatie en dat levert de nodige problemen voor hem op:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 02-07-1704:
Peeter Wouters en Isbout Wouters, te Vlierden, aanleggers contra Goort Verberne, gedaagde. Goordt Gordts Verberne, inwoonder der heerlijckheydt Asten, belooft mits desen aen en ten behoeve van Peeter Wouters en Isbout sijnen broeder gelijck hij belooft mits dese en sulckx een vooral en solidum als borge en schuldenaer principael voor de restitutie van soodanige capitale somma van een hondert gulden met den verloopen intresse van dien ad vijf van thondert jaerlijcx als Willem Linders van Heuchten, inwoonder tot Asten, de selve op den 26 augusti 1696 hadde bekent schuldich te wesen en opgenomen te hebben. Actum twee july 1704; dit merck + steldt Goordt Verberne verklaerdt anders niet te connen schrijven. 

Asten Rechterlijk Archief 11 folio 232; 01-09-1706:
Peeter Wouters en IJsbert Wouters, aanlegger contra Goort Verberne, gedaagde. Betreft een obligatie van ƒ 100,- ten laste van Willem Leenders van Heughten van 26-08-1696. Gedaagde heeft zich hiervoor op 02-07-1704 borg gesteld.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 01-09-1706:
Aanleggers spreken gedaagde aan omdat hij zich namens het Corpus van Asten borg heeft gesteld terzake van een obligatie van ƒ 100,- à 5% de dato 27-08-1696. Gedaagde heeft zich ten deze gesteld als borg. Alles ingevolge een obligatie de dato 02-07-1704 en ondertekend met het handmerk van Goort Verberne.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 11-01-1707:
Gedaagde zegt dat hij nimmer met zijn handmerk een obligatie de dato 02-07-1704 heeft ondertekend.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 03-03-1707:
Goort Goortsen Verberne, aan den Dijck, geeft procuratie aan Meester Hendrick Verbeeck, te Aerle bij Beeck, om namens hem, het proces te voeren tegen PeeterWouters Isbouts en Isbouts Wouters Wouters, te Vlierden.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 03-03-1707:
Ten overstaan van Pieter de Cort, notaris, te Helmont, heeft Thomas Idelet ter instantie van Peter en IJsbout Wouters IJsbouts, te Vlierden getuigd dat hij, rond Vastenavond 1706, is geweest ten huize van Johan van Riet, vorster, te Asten. Dat toen bij hem is komen zitten Goort Goorts Verberne welke int generael vroeg of iemand in dronkenschap voor een derde borg gebleven zijnde, daarop in rechten aangesproken kon worden en gehouden. Hierop heb ik geantwoord: "Jae". Goort Goorts Verberne heeft van verhaalt dat hij, in dronkenschap, borg was gebleven voor ƒ 100,- ten bate van Peter en IJsbout Wouters, dit ten laste van Willem Leenderts. Bovenstaande verklaring is afgelegd ten opzichte van Gevard van Doorne en Wilbert Hendricx, beide wonende te Vlierden.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 21-01-1708:
Thomas Idelet persisteert voor schepenen van Asten, onder eede, bij zijn verklaring afgelegd op 03-03-1707, te Vlierden.

Asten Rechterlijk Archief 33-52 1708:
Het is onbeschaemt ende stoutelijck dat gedaagde durft loogenen borg gebleven te zijn. En die obligatie van 02-07-1704 met zijn handtmerck ondertekend te hebben.Peter Wouters heeft met sijne oogen gesien dat gedaagde, zijnde tot Omel, in de grote kamer van Francis Conincks, de acte van borgtocht met eigen hand heeft ondertekend. Peter Wouters wil een en ander met eede bevestigen. Ende geconsidereert ingevolge dese bijgevoegde attestatie den gedaagde heeft bekent, wel borge gebleven te sijn, maer droncken wesende. Zodat te zien is wat voor persoon gedaagde is. Dit in tegenstelling tot de aanleggers, namelijk Peter Wouters is een persoon, ter goeder naam en faam, gewezen borgemeester en lange jaren schepen, te Vlierden. Zijnde van de beste en de voornaamste ingezetenen aldaar. 

Ook bij Jan Jansen van Helmond heeft Goort Goortsen Verberne nog een schuld af te lossen:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 18-05-1707:
Jan Jansen van Helmont, aanlegger contra Goort Goortsen Verberne, gedaagde. Aanlegger heeft, op 13-07-1700, aan gedaagde uitgezet ƒ 70,- à 5% en dezeblijft weygerigh ze te voldoen.

De hoofdgeldlijst van 1708 toont het gezin van Goort Verberne en Maria Martens:

Hoofdgeld XV-18; 03-03-1708:
Goort Verbernen, Maria de vrouw.
Marten, Elisabet, Goort, Maria de kinderen.

Het huis wordt verhuurd aan de kinderen uit het eerste huwelijk van Maria Martens:

Asten Rechterlijk Archief 111 folio 38 verso; 21-04-1707:
Goort Goorts Verberne geeft in huur aan Marten Jansen en Elisabet Jansen, zijn vrouws voorkinderen huis, hof, schuur, land, hooi- en weilanden aan den Dijck 20 lopense. Zoals hij het als verhuurder tegenwoordig in bewoning en gebruik heeft. Huurtijd 4 jaar. Huursom ƒ 15,- per jaar exclusief de lasten. Nu nog onbekende lasten worden half / half betaald.

In 1708 verkoopt Goort Goortsen Verberne zijn huis aan zijn kinderen:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 45 verso; 03-05-1708:
Goort Goortsen Verberne man van Maria Martens verkoopt aan Elisabet Jan Martens, Goort Thomas Canters man van Josyntie Jan Martens en Marten Jan Martens. Allen kinderen van Jan Martens en Maria Martens, voorschreven verkoopster. Een huis, hof en aangelag aan den Dijck 4 lopense zoals in bewoning bij de verkoper, ene zijde Frans van Bussel, andere zijde Jan Smits, andere einde Jan Joost Simons. Belast met ƒ 1-2-8 jaarlijks aan den Armen van Deurne in een meerdere rente met Juffrouw Lovens. Koopsom ƒ 800,-.

Goort Goortsen Verberne woont daarna met zijn vrouw Maria Martens en kinderen in een ander huis op de Dijk (zie Lagendijk 7).

Zus Anna Martens is geboren te Asten rond 1658 en op 17-02-1686 te Asten getrouwd met Johannes Jansen Smits, geboren te Asten op 26-09-1659 als zoon van Jan Jansen en Lyneke:

Conjuncti sunt matrimonio Joannes Jansen et Anna Martens; testes Petrus Jansen et Mathias Martens.

In huwelijkse echt gebonden Joannes Jansen en Anna Martens; getuigen Petrus Jansen en Mathias Martens.

05

Het gezin van Anna Martens en Johannes Jansen Smits:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 24-10-1688 Asten 21-11-1717
Maria Jan Wilberts
Asten 05-04-1758

Jan Smits wordt borgemeester op den Dijck en zijn broer Jan Peter heeft wat rare opmerkingen gemaakt waar hij later spijt van krijgt:

Asten Rechterlijk Archief 12 folio 92; 19-06-1709:
De eed hebben afgelegd tot borgemeester over de Dijck Jan Smits, als geleerde, Jan Hendrick Verdijseldonck, ongeleerde. Tot setters over de Dijck Jan Laurensse, geleerde, Frans Huyberts, ongeleerde.

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 17; 16-10-1709:
Philips van Heusden, president, Hendrick Tho poel, president, Peeter van der Lith, secretaris en Jan van Riet, vorster allen gedaegt om ter instantie van Anna Constantia de Boecop, Vrouwe van Asten, te getuigen / verklaren dat zij op 21 juni laatstleden rond 10 uur in de morgen geweest zijn ten huize van Jan van Riet en dat daar ook aanwezig was eenen Jan Peeter Smits, wonende op de Voorste Diesdonck die geluck gewenst werd dat zijn broer, Jan Smits, gekozen was tot borgemeester. Deze heeft daarop met opgesetten ende grammen gemoede gezegd: "Dat den Heere van Asten, duysent gulden hadde genooten van van Houtarts penningen welcke waeren staende tot laste deser gemeente van Asten, daar de gemeente de intrest van betaelt, ter oirsaecke dat hij geen gelt meer soude trecken. Dat den Heere van Asten daerover tegenwoordigh in de helle leght en brande en dat de tegenwoordige Mevrouwe van Asten van d'een ende d'ander alle wijn en gelt was treckende off prouffiterende op datter eenige soude blijven te weeten van borgemeesterschap ende dat de Vrouwe ende Freulingh van Asten oock in de helle met hem Heere van Asten mede sullen branden ende haer den duyvel, als den Heere van Asten, halen". Zeggende verder, dat zijn broeder hem dit gezegd had welcke enorme woorden door Jan van Riet in kennis zijn genomen.

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 27; 17-01-1710:
Peeter Jan Smits welke ter instantie van Mevrouwe Baronnes de Boecop, Vrouwe van Asten bij mandement van daeghsele, gedagvaerdt voor de Raad van Brabant, te 's Gravenhage, tegen de rol van 22 januari 1710, om aldaar te commen repareren en te beteren soodanige iniurieren als hij, comparant, op 21 juni 1709 ten huize van Jan van Riet heeft gedaan. Hij doet een en ander niet gestand maar wil dit revoceren en herroepen verklarende alles gelogen te hebben en dat het hem leet doet deze woorden gesproken te hebben. Hij vraagt om vergiffenis.

In 1713 woont Jan Jansen Smits in het huis dat hij van neef Marten Jans Martens van zijn vrouw heeft overgenomen:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 8:
Jan Janssen Smits 08-12-1714 van Marten Janssen. In de bede ƒ 1-10-0.

Jan Jansen Smets is geboren te Asten op 24-10-1688 en op 21-11-1717 te Asten getrouwd met Maria Jan Wilberts, geboren te Asten op 09-01-1685 als dochter van Johannes Wilberts en Mechtildis Peeters van Bussel (zie Lagendijk 2):

06

Het gezin van Jan Jansen Smets en Maria Jan Wilberts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 28-11-1718 Asten 18-02-1748
Petronella Dries Verheyen
Asten 24-01-1783
2 Petrus Asten 30-01-1720 Asten 01-02-1750
Helena Antony Verhees
Asten 30-05-1789 zie Emmastraat 6
3 Mattias Asten 26-03-1723 Ongehuwd Asten 19-10-1780
4 Judocus Asten 12-01-1727 Asten 23-01-1763
Johanna Jan Andriessen
Asten 06-12-1790 zie Busselseweg 9
5 Margareta Asten 01-05-1729 Kind Asten ±1729

Bij de verpondingen van 1737 en volgens het huizenquohier over de periode 1736-1761 is Jan Janssen Smits de eigenaar van het huis aan den Dijck:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 42:
Jan Janssen Smits.
Huijs, hoff en aangelag gelegen aen den Dijck 1 lopense. In de bede ƒ 1-10-0.

Jaar Eigenaar nummer 5 Dijk Bewoners nummer 5 Dijk
1736 Jan Smits Cornelis Peeters
1741 Jan Smits leijt ledig
1746 Jan Smits leijt ledig
1751 Jan Smets Jan Janse Smets
1756 Jan Smets Jan Janse Smets
1761 weduwe en kinderen Jan Smets Jan Janse Smets

Jan Janssen Smits is op 05-04-1758 te Asten overleden en Maria Jan Wilberts is op 27-10-1762 te Asten overleden. De erfenis wordt verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 175 verso; 29-09-1761:
Maria Jan Wilberts, weduwe Jan Smets, aan de Diesdonk geassisteerd met Peter, haar zoon, draagt vermits haare hooge ouderdom en swakheyt alle goederen, roerend en onroerend, die zij met haar man heeft bezeten en verstorven zijn op haar en haar kinderen, over aan deze kinderen om te verdelen tot meeste voordeel. De kinderen zullen alle daarop rustende schulden en lasten voldoen en betalen.
Jan Janse Smets, Peter Janse Smets, Mattijs Janse Smets, Joost Janse Smets. Kinderen van wijlen Jan Jansen Smets en Maria Jan Wilbert, nog in leven, en die op heden, bij acte van renuntiatie afstand heeft gedaan van al haar goederen. Zij maken een scheiding en deling van deze goederen:
1e lot krijgt Jan Jansen Smets wonende aan den Astense Dijk. Een huis, hof en aangelag aan den Dijk 1 lopense, ene zijde Jan Dirks van Hugten, andere zijde Jan Andriessen. Belast met ƒ 1-5-0 jaarlijks aan rentmeester de Kempenaar; 9 vat rogge jaarlijks aan den Armen van Deurne.

Zoon Johannes Janse Smits is geboren te Asten op 28-11-1718 en op 18-02-1748 te Asten getrouwd met Petronella Andreas Verheijen, geboren te Asten op 24-11-1721 als dochter van Andreas Jansen Verheijen en Elisabetha Teunis Peeters (zie Lagendijk 3):

07

Het gezin van Johannes Janse Smits is en Petronella Andreas Verheijen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Maria Asten 03-02-1749 Asten 28-01-1787
Willibrordus Vlemmings
2 Elizabetha Asten 20-09-1750 Asten 14-09-1783
Gerrit Johannes Verberne
Asten 01-11-1816 zie Stegen 82
3 Johannes Asten 17-01-1753 Ongehuwd Asten 30-03-1814
4 Andreas Asten 13-11-1755
5 Godefridus Asten 06-11-1758
6 Judocus Asten 23-02-1761 Asten 14-02-1790
Maria van Asten
Asten 15-09-1811

Johannes Janse Smits erft land en groes aan de Dijk van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 28 verso; 30-09-1750:
Hendrik Peter Driessen en Aart Wilbers als momboiren over Willemyn, Jan en Goortje, onmondige kinderen van Andries Verheyen en Elisabet Antonis, Joost Andries Verheyen, Jenneke Andries Verheyen, Jan Jansen Smits getrouwd met Peternel Andries Verheyen. Allen kinderen en erven van Andries Verheyen en Elisabet Antonis. De eerste vijf kinderen wonen op de goederen aan den Dijk. Het zesde, getrouwde kind, woont op zichzelf. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Jan Janse Smits de voorste zijde van den akker het Klootje 7 copse naast kinderen Marcelis Andriessen; land en groes den Geerteman 2½ lopense naast de kinderen Dries Verheyen; de helft van een groesveld de Cranenbeemt de helft is 2 lopense naast de weduwe Hendrik Hendriks; groes het Ven 1 lopense naast Peter Marcelis. Verponding ƒ 3-05-12 per jaar. Bede ƒ 0-16-04 per jaar. Hij gaat hiermee uit de erfenis, zowel roerend als onroerend, latende deze aan de overige erfgenamen.

Bijna een jaar later verdelen ook de andere kinderen, waarvan Johannes Janse Smits voogd is, hun erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 15 folio 358; 21-06-1751:
Gezien het request van Aart Wilbers en Jan Janse Smits momboiren over Willemyn, Jan en Goverdina, onmondige kinderen van Andries Verheyen en Elisabet Antonisse. Dat de ouders van de onmondigen hebben nagelaten zes kinderen. Peternel, een der kinderen heeft vorig jaar reeds haar 1⁄6e deel ontvangen. Tussen de onmondige en Joost en Jenneke, de meerderjarigen, moet nog gedeeld worden. Joost en Jenneke zullen ontvangen het paard en de hoge kar, het bouwgereedschap, twee koeien en een kalf, een bed. De onmondigen zullen ontvangen drie koeien en drie kalveren, twee ketels. Omdat de onmondigen dit niet nodig hebben wordt het overgedragen voor ƒ 146,50 aan Joost Verheyen die getrouwd is en in het huishouden zit. Tevens verzoekt men toestemming tot het mogen verkopen of verhuren de helft van twee huizen, land en groes in het Dorp 14 lopense. Deze goederen hebben weinig of geen waarde. Naschrift: het College stemt toe.

Jan Janse Smits woont vanaf zijn huwelijk in het huis en is over de periode 1766-1776 ook eigenaar:

Jaar Eigenaar nummer 5 Dijk Bewoners nummer 5 Dijk
1766 Jan Janse Smits Jan Janse Smits
1771 Jan Janse Smits Jan Janse Smits
1776 Jan Janse Smets Jan Janse Smets

Johannes Janse Smits is te Asten op 24-01-1783 overleden en Petronella Andreas Verheijen is rond 1784 overleden en hun kinderen verdelen in twee etappes de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 199 verso; 11-08-1784:
Anna Maria Smits, jonge dochter, Gerrit Verberne man van Elisabet Smits, Jan Janse Smits, Andries Janse Smits, Joost Janse Smits. Allen kinderen en erven van Jan Janse Smits en Peternel Andries Verheyen, beiden overleden. Zij delen de nagelaten goederen:
1e lot krijgt Anna Maria, Jan en Joost een huis, hof en aangelag, stal, schop en schuur 1 lopense, ene zijde Pieter Slaats andere zijde het straatje. Land en groes totaal 32 lopense. Belast met ƒ 1-5-0 per jaar aan rentmeester de Kempenaar; 9 vat rogge per jaar à 5 stuiver per vat aan den Armen van Deurne (is 2-5-0 per jaar).

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 83; 28-04-1787:
Wilbert Vlemminx man van Anna Maria Smits, Jan Smits, Joost Smits, wonende te Someren. Zij verdelen de vaste goederen gelegen aan den Dijk:
1e lot krijgt Wilbert Vlemminx ƒ 150,- uit te betalen door de ontvanger van het 3e lot.
2e lot krijgt Jan Smits ƒ 150,- uit te betalen door de ontvanger van het 3e lot.
3e lot krijgt Joost een huis, hof, aangelag, stal, schop, schuur 1 lopense, ene zijde Pieter Slaats andere zijde het straatje. Land en groes totaal 32 lopense. Belast met ƒ 1-5-0 per jaar aan de Kempenaar, te 's-Hertogenbosch; 9 vat rogge per jaar aan den Armen van Deurne (of 2-5-0 per jaar. Uit te keren aan het 1e en 2e lot elk ƒ 150,-.

Judocus Jan Smits is geboren te Asten op 23-02-1761 en op 14-02-1790 te Asten getrouwd met Maria Jan van Asten, geboren te Someren op 29-10-1757 als dochter van Johannes van Asten en Anna Antonie Lomans (zie Burgemeester Frenckenstraat 47):

08

Het gezin van Judocus Jan Smits en Maria Joannis van Asten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 12-07-1791 Kind Asten 20-08-1791
2 Petronella Asten 16-10-1792 Asten 23-10-1818
Peter Peeters
Asten 24-12-1863 zie Lagendijk 3
3 Johannes Asten 16-06-1795 Ongehuwd Asten 19-06-1816
4 Franciscus Asten 09-12-1797 Asten 05-02-1820
Johanna Laurensse
Asten 14-01-1874
5 Anna Asten 06-06-1801 Asten 16-02-1827
Mathijs Driessen
Asten 01-01-1860 zie Voormalig huis F767
en ook Dijkstraat 59

De bewoningslijst over de periode 1798-1803 en de verpondingen van 1810 geven de bewoningsgeschiedenis rond het jaar 1800 weer:

Jaar Eigenaar nummer 5 Dijk Bewoners nummer 5 Dijk
1798 Joost Janse Smits Joost Janse Smits
1803 Joost Janse Smits Joost Janse Smits

Verpondingen 1810 XIVd-67 Dijk folio 24:
Joost Smits bij deling 20-04-1787.
Anna Maria, Jan en Joost Smits bij deling 11-08-1784.
Nummer 5 Huijs, hof en aangelag 1 lopense.

Joost Janse Smits is op 15-09-1811 te Asten overleden en Maria van Asten is op 09-12-1816 te Asten overleden. In een notariële akte komen hun goederen in eigendom van hun zoon Francis Joost Smits:

Notarieel Archief Asten 49-195; 09-09-1826:
Jenneke Peeters gehuwd met Lambert Smits uit Deurne (zie Voormalig huis F766) verkoopt aan Francis Joost Smits een huis en aangelag groot 90 roede, ene zijde kinderen Joost Koppens, belast met ƒ 3,75 rente aan Domeinen.

Ook het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 meldt Francis Joost Smits als eigenaar:

Kadaster 1811-1832; F762:
Huis en erf, groot 04 roede 71 el, de Dijk noord zijde, klassen 7.
Eigenaar: Francis Joost Smits.

09

10

Francis Joost Smits was een voor die tijd vermogend man en komt met zijn zwager Francis Sleegers regelmatig voor in het notarieel archief van Deurne, waaruit hier een selectie:

Notarieel Archief Deurne repertoire nummer koopcontract; 09-10-1820:
Francis Sleegers wonende te Deurne, Francis Smits wonende te Asten verkopen aan Johannis Martens wonende te Asten, een huis, schuur, stallinge, hof en aangelag met een parceel land en groese daar aan gelegen, gelegen te Deurne, groot 9 lopense 42 roeden. Belast met ƒ 4-50 en 2 stuivers jaarlijks verkocht voor ƒ 275,-

Notarieel Archief Deurne repertoire nummer 417 publieke verkoping vaste goederen; 04-01-1821:
Maria Lourense in huwelijk met Francis Sleegers wonende te Deurne en Johanna Lourense in huwelijk met Francis Smits wonende te Asten hebben verkocht aan:

Antonij van de Mortel te Deurne, parceel land aldaar, 1 lopense 30 roeden, ƒ 170,-
Jan Lourens Nooijen te Deurne, parceel groes aldaar, 2 lopense 10 roeden, ƒ 114,-
Hendricus, Helena en Joannamaria van de Meulendijk te Deurne, parceel groes aldaar, 1 lopense 20 roeden, ƒ 109,-
Michiel van Schaijk te Deurne, parceel groes aldaar, 2 lopense, ƒ 99,-
Fredrik Willem Adriaan van Riet te Deurne, parceel groes aldaar, 2 lopense, ƒ 153,-
Pieter Hendrik Munsters te Deurne, parceel land gelegen aldaar, 45 roeden, ƒ 54,-
Jan van Dijk te Deurne, parceel land gelegen aldaar, 1 lopense 24 roeden, ƒ 85,-
Maria Goossens weduwe Johannis de Veth te Deurne, parceel land gelegen aldaar, 4 lopense, ƒ 270,-
Gerrit Willem van de Mortel te Deurne, parceel land gelegen aldaar, 3 lopense 38 roeden, ƒ 245,-

Notarieel Archief Deurne repertoire nummer 434 obligatie; 15-03-1821:
Francis Sleegers wonende te Vlierden als schuldenaar principaal, Hendricus Sleegers wonende te Vlierden en Francis Smits wonende te Asten als borgen passeren een obligatie, groot in kapitaal ƒ 1000,- ten behoeve van Johannis van Hoof te Maarheeze.

Notarieel Archief Deurne repertoire nummer 640 1828 kwitantie; 24-12-1828:
Francis Sleegers en Francis Smits beiden wonende te Asten passeren eene kwitantie ten behoeve van Jan Willem Heesman wonende te Deurne voor eene somme van ƒ 100,-

Waarschijnlijk heeft zijn zus Anna, geboren te Asten op 06-06-1801, ook in een ander huis van Francis Smits gewoond (zie Voormalig huis F767).

De huidige Dijkstraat volgt niet de weg 'de dijk van Lierop naar Asten' en ligt zuidelijker. Door ruilverkaveling ligt de plaats van het goed Houbraken verder van de huidige Dijkstraat:

11

Daar vlakbij heeft gestaan de Astense tiendschuur2 met daarna een archiefstuk van Asten:

In de Middeleeuwen is het tiendrecht ontstaan. De kerkelijke en later ook de wereldse heer had jaarlijks recht op een tiende deel van de oogst. In Asten bezat in 1212 de abdij van Floreffe via haar priorij Postel de tiende van Asten. Wiricus, de abt van Floreffe van 1202 tot 1212, heeft in een akte, waarin Asten voor het eerst voorkomt, vastgelegd dat het echtpaar Lambert en Aleid van den Bosch geld hebben geschonken aan de priorij Postel om de tiende van Asten te kopen. De paus bevestigt in 1212 dat de abdij van Floreffe recht heeft op de tiende van Asten.
Jaarlijks werd de tiendoogst opgeslagen in de tiendschuur. De Astense tiendschuur stond bij de middeleeuwse hoeve Houbraken. Die hoeve was eeuwenlang het bezit van de adellijke familie Wijtvliet. In een Bossche akte uit 1564, opgemaakt omdat leden van de familie Wijtvliet goederen verdelen, is sprake van een grote schuur, die alom in Asten "die thienschuere" genoemd wordt. De plaats van de hoeve en de tiendschuur is te lokaliseren aan de huidige Dijkstraat.

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 88; 18-07-1668:
Henry Francoys de Bardoel, Heer van Perwes, getrouwd met Anna Maria van Gerwen voor zichzelf en mede namens Jonker Jan Pierre Janmain de Saint Victor, getrouwd met Geertruyt van Gerwen, zijn zwager. Volgens akte de dato 12-07-1668 schepenen Geldrop. Zij verkopen aan Jacob Janssen van Emmen, te Velthoven de helft van een clamptiende zoals de verkopers aangekomen is van wijlen Jonker Adriaen van Gerwen, hun schoonvader, reyende met Bartolomeus van Heesel, als transport hebbende van Jonker Johan van Gerwen en zijn kinderen, de helft in de schuere gestaen aen den Dijck, tot inlegginge van deselve tiende (de tiendschuur). Zoals die door verkopers voorsaeten altijd is gebruikt hun deel in de 'Smaele tiende'. Te weten dat deze tienden gecollecteert zijn geworden met de Wijtflietse tiende. Belast met de helft van 12 vat rogge per jaar aan het Convent van Ommel. De andere helft is voor Bartolomeus van Heesel als koper van de andere helft. Koopsom LiiiiM ixc gulden, 50e penning ƒ 98.-.

Francis Joost Smits is geboren te Asten op 09-12-1797 en op 05-02-1820 te Asten getrouwd met Johanna Laurensse, geboren te Deurne op 10-07-1796 als dochter van Francis Laurensse en Mechtildis Petri Hoedemakers. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont Francis Smits met zijn kinderen, Johanna Laurensse is op 23-06-1842 te Asten overleden, in het huis met huizingnummer B51 en vanaf 1869 nummer B56:

12

Francis Joost Smits is op 14-01-1874 te Asten overleden en rechts in de krant de Zuid-Willemsvaart van 30-05-1874 veilen de kinderen het huis.

Hieronder in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 07-11-1874 worden het vee en de de landbouwgereedschappen verkocht.

13

13a

De koper of pachter is Peter van Moorsel, geboren te Someren op 30-09-1848 als zoon van Hendrikus van Moorsel en Helena Wijnen. Hij is op 08-04-1874 te Lierop getrouwd met Woutrina van Moorsel, geboren te Lierop op 19-02-1846 als dochter van Peter van Moorsel en Petronella Sengers. In 1879 vertrekken zij naar Lierop en komt wever Martinus van Bussel, geboren te Asten op 06-12-1847 als zoon van Johannes van Bussel en Hendrien Verrijt, in het huis wonen. Hij is op 14-02-1879 te Asten getrouwd met Maria Koolen, geboren te Asten op 31-05-1848 als dochter van Petrus Koolen en Johanna Maria Zeegers. Ook over de periode 1879-1890 wonen zij in huizingnummer B56:

14

Martinus van Bussel verhuist met zijn gezin in 1884 naar Heusden en daarna wordt het huis bewoond door Johanna Maria Verberne, geboren te Someren op 13-03-1833 als dochter van Antonie Verberne en Catharina Mutsarts. Zij is te Someren op 24-02-1862 getrouwd met Hendrikus van Kessel, geboren te Maarheeze op 09-05-1830 als zoon van Antonie van Kessel en Maria Snijders en sinds zijn overlijden te Someren op 18-06-1879, is Johanna Maria Verberne weduwe.

Johanna Maria Verberne vertrekt in 1888 naar Vlierden waarna Antonie Berkvens, geboren te Asten op 29-05-1857 als zoon van Laurens Antonie Berkvens en Johanna Maria van de Heuvel, het huis bewoont. Hij is op 23-11-1888 te Asten getrouwd met Johanna Maria Manders, geboren te Asten op 13-02-1852 als dochter van Jelis Manders en Joanna Maria Peters. Ook over de periode 1890-1900 wonen zij in het huis tot hun vertrek in 1893 naar het dorp.

Ludovicus (Louis) Berkvens, geboren te Asten op 06-11-1856 als zoon van Martinus Berkvens en Johanna Smets, neemt dan het huis over. Hij is te Asten op 07-04-1893 getrouwd met Isabella Peeters, geboren te Asten op 26-01-1863 als dochter van Johannes Baptist Peeters en Johanna Loomans. Het huizingnummer van het huis is dan B55:

15

Linksonder in het dagblad De Grondwet van 15-02-1898 komen we nog nevenstaande bijzonderheid tegen van Louis Berkvens en rechtsonder in de Limburger koerier van 16-02-1904 raakt dochter Maria Josephina Johanna gewond:

16

Ook over de periode 1900-1910 en 1910-1920 woont Ludovicus Berkvens met zijn gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer B52 en B51 tot zijn overlijden te Asten op 26-04-1917.

17

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 is Isabella Peeters hoofd van het huis en wonen haar zonen en dochters in het huis met huizingnummer B52 en ook wel bekend staand als Dijk 2:

18

Isabella Peeters is op 04-05-1938 te Asten overleden en hieronder de overlijdensakte van Isabella Peeters en het bidprentje van Ludovicus Berkvens:

19 20

Zoon Hendrikus Josephus Berkvens is geboren te Asten op 21-02-1897 en op 05-04-1940 te Asten getrouwd met Antonia van den Einden, geboren te Asten op 15-02-1903 als dochter van Jan van den Einden en Theodora Maria Verheijen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 nemen zij het huis op Dijk 2 over van Isabella Peeters:

21

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 25-03-1942 staat de geboorte van zoon Ludovicus en in het Peelbelang van 11-11-1944 de geboorte van dochter Theodora:

22 23

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 07-05-1942 en in het Peelbelang van 23-12-1944 verkoopt Hendrikus Berkvens varkens:

24 25

Hendrikus Josephus Berkvens is op 25-02-1983 te Asten overleden en Antonia van den Einden is op 13-04-1998 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

26

27

Bij heemkundekring De Vonder lezen we het volgende over dit huis:

Object: Object Dijkstraat 50 tot 20-10-1960 Dijk 2.
Bouwhistorie: Particuliere bouw, bouwjaar circa 1900, verbouwingen 1978 verbouw woning; 1969 bouw stal; 1973 vergroten varkensfokbedrijf; 1974 veranderen landbouwschuur in varkensstal; 1977 mestvarkensstal; 1979 zeugenstal; 1982 oprichten veldschuur; 1984 vergroten varkensstal; 1988 veranderen en vergroten van een fokvarkensstal; 1988 veranderen van een fokvarkensstal in een biggenstal;
Gebruikshistorie: Woning van circa 1900 tot heden.
Eigenaren/bewoners: Familie Berkvens.
Soort woning: Langgevelboerderij, boerenbedrijf van circa 1900 tot heden.
Interview: Is een typisch voorbeeld van de wijze waarop in de jaren voor de oorlog een boerderij verbouwd werd. Boerderij, gebouwd waarschijnlijk eind 19de eeuw. Driek Berkvens. Nu Jan Berkvens-Vogels (dakdekker). Prachtige ligging. 15 jaar geleden voorzien van nieuwe kap. Vrij goed gerestaureerd. Karschop is helaas verdwenen.

Hieronder vier foto's van rond 1970 van de boerderij uit 1900, die in de buurt van het goed Houbraken is gebouwd op de Dijkstraat 503:

28

29

29a

30

Nu woont er nog steeds een familie Berkvens, waarschijnlijk nazaten, in het huis op de Dijkstraat 50, waarvan hierboven en hieronder een streetview:

31

Overzicht bewoners

Hoeve op den Dyck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1421 Jan van Wijflit ±1390
1439 Berthout Bac van Wijflit ±1420
1480 Jan Berthout Bac van Wijflit ±1440
1562 kinderen Jan Back van Wijflit ±1530
1594 kinderen Jan Back van Wijflit ±1530 Joost Goort Daniels van Bussel Asten 1540
1627 Cornelis Back van Wijflit Heusden ±1600 Wilbert Joosten van Bussel Asten 1577
1659 Goort Verberne Asten ±1610 Goort Verberne Asten ±1610
1707 Goort Goortsen Verberne Asten 10-05-1651 Goort Goortsen Verberne Asten 10-05-1651
1714 Jan Jansen Smits Asten 24-10-1688
Dyck huis 5
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jan Smits Asten 24-10-1688 Cornelis Peeters Asten 04-12-1706
1741 Jan Smits Asten 24-10-1688 leijt ledig
1746 Jan Smits Asten 24-10-1688 leijt ledig
1751 Jan Smets Asten 24-10-1688 Jan Janse Smets Asten 28-11-1718
1756 Jan Smets Asten 24-10-1688 Jan Janse Smets Asten 28-11-1718
1761 weduwe en kinderen Jan Smets Asten 09-01-1685 Jan Janse Smets Asten 28-11-1718
1766 Jan Janse Smits Asten 28-11-1718 Jan Janse Smits Asten 28-11-1718
1771 Jan Janse Smits Asten 28-11-1718 Jan Janse Smits Asten 28-11-1718
1776 Jan Janse Smets Asten 28-11-1718 Jan Janse Smets Asten 28-11-1718
1798 Joost Janse Smits Asten 23-02-1761 Joost Janse Smits Asten 23-02-1761
1803 Joost Janse Smits Asten 23-02-1761 Joost Janse Smits Asten 23-02-1761
Kadasternummer F762
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F762 1832 Francis Smits Asten 09-12-1797
Dijk 2
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1811 Joost Janse Smits Asten 23-02-1761 Maria van Asten Someren 29-10-1757 15-09-1811
1811-1816 Maria van Asten Someren 29-10-1757 weduwe Smits 09-12-1816
1816-1859 Francis Smits Asten 09-12-1797 Johanna Laurensse Deurne 10-07-1796 23-06-1842
B51 1859-1869 Francis Smits Asten 09-12-1797 met kinderen 14-01-1874
B56 1869-1879 Martinus van Bussel Asten 06-12-1847 Maria Koolen Asten 31-05-1848
B56 1879-1884 Martinus van Bussel Asten 06-12-1847 Maria Koolen Asten 31-05-1848 naar Heusden
B56 1884-1890 Antoni Berkvens Asten 29-05-1857 Johanna Maria Manders Asten 13-02-1852
B55 1890-1893 Antoni Berkvens Asten 29-05-1857 Johanna Maria Manders Asten 13-02-1852 naar Dorp
B55 1893-1900 Ludovicus Berkvens Asten 06-11-1856 Isabella Peeters Asten 26-01-1863
B52 1900-1910 Ludovicus Berkvens Asten 06-11-1856 Isabella Peeters Asten 26-01-1863
B51 1910-1920 Ludovicus Berkvens Asten 06-11-1856 Isabella Peeters Asten 26-01-1863 26-4-1917
B52 1920-1930 Hendrikus Berkvens Asten 21-02-1897 Antonia van den Einden Asten 15-02-1903
2 1930-1938 Hendrikus Berkvens Asten 21-02-1897 Antonia van den Einden Asten 15-02-1903
Referenties
  1. ^ Memoriaal of beschryving van de stad Grave, en den lande van Cuyk, Volume 1 uit 1752, Diderik Paringet (https://books.google.nl/books?id=Kp0BAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
  2. ^Geschiedenis van Nederland (http://www.erfgoedgeowiki.nl/)
  3. ^Cultuur, informatie en foto's (https://drimble.nl/)