De pagina's Heusden/Behelp, Heusden/Behelp/Behelp 3 worden nu weergegeven
Heusden toevoegen aan selectie

Bewoningsgeschiedenis

Dit is een deel van de bewoningsgeschiedenis gemaakt op 18-06-2024 16:06:18
Voor de voor het laatst bijgewerkte versie surf je naar https://www.heemkundekringdevonder.nl/bewoningsgeschiedenis

Behelp

Op de kadasterkaart van 1811-1832 van de Behelp zijn zes boerderijen te onderscheiden. Op de topografische kaart van 1900 zijn diezelfde boerderijen te zien met nog een extra wat verder afgelegen boerderij. De topografische kaart van 1950 toont nieuwe boerderijen westelijk van de bestaande bouw en op de googlemapskaart van 2015 zet deze trend door met ook de bouw van nieuwe schuren. Hieronder de vergelijking van de kadasterkaart van 1811-1832, een topografische kaart van 1900, een topografische kaart van 1950 en de Googlemapskaart van 2015:

01 02
03 04

Het stratenpatroon en de percelen zijn tot 1950 vrijwel gelijk, echter richting 2015 worden de percelen groter en zijn er ook wegen verdwenen. De Behelp was reeds rond 1500 bewoond, waarbij een herenboerderij werd verpacht. De boerderij lag op de topografische kaart bij de letter B van Behelp en dat is het huidige adres Behelp 5. Wie er rond 1738 in de Behelp woonden, is weergegeven bij de lijst van vergoedingen voor misoogsten:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 170; 29-12-1739:
Specifique lijste ofte memorie geformeert door schepenen en secretaris van Asten volgens het opgeven van de ingesetenen van Asten van soodanige als de ingesetenen van Asten geleeden hebben vant verhagelen van koorn op de 13e july en afwayen van de boekweyt op den 15e augustus 1737 wanneer het koorn en boekweyt rijp was. Alsmede van de menigvuldige swaare regen die gevallen is in de voorschrevene jaare 1737, 1738 en 1739 waardoor de weylanden geheel onder water gestaan hebben en het gras en hoy daardoor veel bedorven en verdronken is geworden door hetwelke veel runtvee en schapen bedorven en gestorven sijn, alsoo deselve op leege en natte weyen haar voedsel hebben moeten haalen, welk verdronken gras en hoy dat bedorven was in de wintertijden hebben moeten eeten. Mitsgaaders vant bevriezen van de boekweyt in desen jaaren 1739, tusschen de 15e en 16e juny allent welke schaade de navolgende ingeseetenen hebben opgegeven en getaxeert onder presentie vant selve ten allen tijde, des gerequireert werdende, met solemneele eede sullen bevestigen soo en gelijk bij of agter ider sijn naam is uytgetrocken en hierna is volgende te Behelp:

Naam Huis Omschrijving Vergoeding
wed Antoni Verhindert 10 ƒ 34,-
Jan Bendert van Hooff 11 ƒ 35,-
Willem Rijnders 13 ƒ 32,-
Jelis van Helmond 14 ƒ 100,-

Aldus dese lijste gemaakt en geformeert in voege als vooren volgens het opgeven der ingesetenen onder presentie van eede dat deselve de ongelucken en schaaden gehadt hebben, soo en gelijk agter ider sijnen naam staat aangeteekent en tot een som is getaxeert na ider sijn beste kennis. Wijders verklaaren wij ondergeteekende schepenen van Asten, op den eed ten aanvank van onser bediening gedaan dat de ingesetenen alhier wegens het verhagelen van koorn, afwayen en bevriesen van de boekweyt, sterven van een menigte beesten en schapen, verdrinken van hoy, gras, koorn en andere vrugten als int hooft deeser lijst, seer veelen groote schaade geleeden hebben en vooral in dese jaare, alsoo den ingesetenen alhier den grooten reegen die er is gevallen als anders op sijn best maar eene halve oogst gehadt hebben waardoor deselve buyten staat geraakt sijn om haar verschulde 's lants- en dorpslasten te konnen opbrengen en betaalen waardoor de ingesetenen dagelijks veele schaade en executiecosten moeten ondergaan. In teeken der waarheyt hebben wij deese ten prothocolle onderteekent binnen Asten, desen 28 december 1739.

Dochter Johanna van de weduwe Antonis Verhindert trouwt eerst met Wilhelmus Loomans en daarna in 1756 met Peter Hoeben, die dan tot 1798 het huis bewoont. Daarna is het de beurt aan de kinderen Loomans uit haar eerste huwelijk, die tot 1875 eigenaar en bewoner van het huis zijn. Het huis is daarna verkocht en komt uiteindelijk in handen van Franciscus Haasen en diens zoon Peter die van 1890 tot ver in de 20e eeuw het huis bewoonden.

Jan Bendert van Hooff bewoonde de uit rond 1500 daterende boerderij van de Behelp, die in 1740 werd gekocht door Bruijsten van Someren. Bruijsten's zoon Jan en diens zoon Dirk hebben tot 1810 de boerderij in eigendom en bewoning gehad. Door een dubbel huwelijk met de familie Haasen, ook zijn zus Johanna was getrouwd met Johannes Haasen en het feit dat Dirk geen nakomelingen had, is het huis in bezit gekomen van de familie Haasen. In 1900 overlijdt Wilhelmus Haasen op jonge leeftijd en zijn vrouw Elisabeth Aarts hertrouwt met Antonie Martens. In 1930 trouwt hun dochter Johanna Martens met Johannes Leenders en zij hebben tot ver in de 20e eeuw in het huis gewoond.

Willem Rijnders was pachter van de boerderij van Dielis van Helmont, die de boerderij al vanaf 1710 in zijn bezit had. In 1760 erft zijn schoonzoon Marten Wilbert Berkers, getrouwd met dochter Josyna, de boerderij en tot 1874 zijn diens nazaten eigenaar en bewoner geweest. De laatste bewoner Martinus Berkers had geen nakomelingen en de boerderij is verkocht aan Johannes van Otterdijk. In 1884 wordt de boerderij opnieuw te koop aangeboden, maar komt verder in de bevolkingsregisters niet meer voor.

Dielis van Helmond bewoonde zelf een andere boerderij op de Behelp en in 1760 erft schoonzoon Hendrik Janse van Bussel, getrouwd met dochter Catharina, de boerderij. Tot 1879 zijn de van Bussel's als naamdrager eigenaar en bewoner van de boerderij geweest. Dan komt de boerderij in bezit van achterkleindochter Johanna Maria van Bussel, getrouwd met Johannes Leenders en nazaten van hen wonen tot op de dag van vandaag in het huis op de Behelp.

Behelp 3

Rond 1940 is op het perceel met kadasternummer E1775 een nieuw huis gebouwd waar vanuit Behelp 7 (zie Voormalig huis E452) in is komen wonen Johannes Leonardus (Has) Leenders, geboren te Asten op 14-01-1906 als zoon van Johannes Leenders en Agnes Bots (zie Korhoenweg 1). Hij is op 14-02-1930 te Asten getrouwd met Johanna Mathea (Hanneke) Martens, geboren te Asten op 13-01-1903 als dochter van Antonie Martens en Elisabeth Aarts (zie Voormalig huis E452). In het bevolkingsregister van Asten in de periode 1930-1938 wonen zij in het huis met het adres Behelp 7A:

01

Johanna Mathea (Hanneke) Martens is op 21-04-1989 te Asten overleden en Johannes Leonardus (Has) Leenders is op 16-05-2006 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

02

03 04

Het uit 1940 daterende huis bestaat nog en heeft nu het adres Behelp 3, waarvan hieronder een streetview:

05

Overzicht bewoners

Behelp 7A
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
7A 1940 Johannes Leenders Asten 14-01-1906 Johanna Mathia Martens Asten 13-01-1903