De pagina's Heusden/Middelste Heusden, Heusden/Middelste Heusden/Voormalig huis E282 worden nu weergegeven
Heusden toevoegen aan selectie

Bewoningsgeschiedenis

Dit is een deel van de bewoningsgeschiedenis gemaakt op 28-05-2024 10:05:42
Voor de voor het laatst bijgewerkte versie surf je naar https://www.heemkundekringdevonder.nl/bewoningsgeschiedenis

Middelste Heusden

Hieronder worden de kadasterkaart van 1832, een topografische kaart van 1890, een topografische kaart van 1930 en de Googlemaps van 2010 van het deel van de Antoniusstraat van het Vorstermansplein tot 't Hoekske met elkaar vergeleken:

01 02
03 04

Hieronder worden de kadasterkaart van 1832, een topografische kaart van 1890, een topografische kaart van 1930 en de Googlemaps van 2010 van het deel van de Antoniusstraat van het 't Hoekske tot 'de Antoniushoeve met elkaar vergeleken:

05 06
07 08

Wie er rond 1740 woonden in de Middelste Heusden is weergegeven bij de lijst van vergoedingen voor misoogsten, die een compleet overzicht geeft van de bewoners:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 170; 29-12-1739:
Specifique lijste ofte memorie geformeert door schepenen en secretaris van Asten volgens het opgeven van de ingesetenen van Asten van soodanige als de ingesetenen van Asten geleeden hebben vant verhagelen van koorn op de 13e july en afwayen van de boekweyt op den 15e augustus 1737 wanneer het koorn en boekweyt rijp was. Alsmede van de menigvuldige swaare regen die gevallen is in de voorschrevene jaare 1737, 1738 en 1739 waardoor de weylanden geheel onder water gestaan hebben en het gras en hoy daardoor veel bedorven en verdronken is geworden door hetwelke veel runtvee en schapen bedorven en gestorven sijn, alsoo deselve op leege en natte weyen haar voedsel hebben moeten haalen, welk verdronken gras en hoy dat bedorven was in de wintertijden hebben moeten eeten. Mitsgaaders vant bevriezen van de boekweyt in desen jaaren 1739, tusschen de 15e en 16e juny allent welke schaade de navolgende ingeseetenen hebben opgegeven en getaxeert onder presentie vant selve ten allen tijde, des gerequireert werdende, met solemneele eede sullen bevestigen soo en gelijk bij of agter ider sijn naam is uytgetrocken en hierna is volgende te Middelste Heusden:

Naam Huis Omschrijving Vergoeding
Willem Jan Slaats 20 ƒ 30,-
Hendrik Wolfs 21 ƒ 15,-
Leendert Jan Dirks 22 ƒ 65,-
Leendert Joosten van Hugten 23 ƒ 35,-
Jan Aarts van Heusden 24 ƒ 100,-
Mattijs Rijnders 25 ƒ 34,-
Jan Willem Loomans 33 ƒ 30,-
weduwe Hendrik Peter Slaats 34 ƒ 5,-
Willem van den Eynden 35 ƒ 38,-
Goort Antonis van Bussel 36 ƒ 52,-
weduwe Willem Welten 37 ƒ 22,-

Aldus dese lijste gemaakt en geformeert in voege als vooren volgens het opgeven der ingesetenen onder presentie van eede dat deselve de ongelucken en schaaden gehadt hebben, soo en gelijk agter ider sijnen naam staat aangeteekent en tot een som is getaxeert na ider sijn beste kennis. Wijders verklaaren wij ondergeteekende schepenen van Asten, op den eed ten aanvank van onser bediening gedaan dat de ingesetenen alhier wegens het verhagelen van koorn, afwayen en bevriesen van de boekweyt, sterven van een menigte beesten en schapen, verdrinken van hoy, gras, koorn en andere vrugten als int hooft deeser lijst, seer veelen groote schaade geleeden hebben en vooral in dese jaare, alsoo den ingesetenen alhier den grooten reegen die er is gevallen als anders op sijn best maar eene halve oogst gehadt hebben waardoor deselve buyten staat geraakt sijn om haar verschulde 's lants- en dorpslasten te konnen opbrengen en betaalen waardoor de ingesetenen dagelijks veele schaade en executiecosten moeten ondergaan. In teeken der waarheyt hebben wij deese ten prothocolle onderteekent binnen Asten, desen 28 december 1739.

Voormalig huis E282

Een huis eerder in eigendom van de familie Leonardus Joosten van Heuchten en Heylgondis Hendricx (zie ook Voormalig huis E287) is door koop in eigendom gekomen van Jan Dircx en is bewoond door Aert Keijzers:

Verpondingen 1707 XIV-59 folio 12 verso:
Jan Diercx, gebruiker Aert Keijzers.

Verpondingen 1709 XII-4 folio 14:
Aert Keijsers.

Het gezin van Johannes Dircx Peeters, geboren te Asten op 08-04-1642 en op 29-10-1662 te Asten getrouwd met Margaretha Linders van Heuchten is al eerder besproken in Voormalig huis E263. Johannes Dircx is op 29-05-1687 te Asten overleden en Margaretha Lenaerts van Heughten is op 12-06-1707 te Asten overleden.

Bewoner Arnoldus Johannes Keijsers is geboren te Mierlo rond 1650 als zoon van Johannes Keijsers. Hij is op 08-11-1682 te Asten getrouwd met Christina Jansen van Ruth, geboren te Asten op 11-01-1655 als dochter Johannes Andreae de Ruth en Johanna Petri van Rest (zie Voormalig huis G647 en G648). 

1682, octobris 24; contraxerunt sponsalia Arnoldus Jois Keijsers ex Mierlo et Christina Jansen van Ruth; testes Jois Jansen van Ruth et Joannes Keijsers. Novembris 8; conjuncti sunt matrimonio Arnoldus Jois Keijsers ex Mierlo et Christina Jansen van Ruth; testes Franciscus Jansen van Ruth et Joannes Keijsers.

24 oktober 1682; ondertrouwcontract tussen Arnoldus Jois Keijsers uit Mierlo en Christina Jansen van Ruth; getuigen Jois Jansen van Ruth en Joannes Keijsers. 8 november 1682; in huwelijkse echt gebonden Arnoldus Jois Keijsers uit Mierlo en Christina Jansen van Ruth; getuigen Franciscus Jansen van Ruth en Joannes Keijsers.

Het gezin van Arnoldus Johannes Keijsers en Christina Jansen van Ruth:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Lierop 22-08-1683 Ongehuwd Asten 25-12-1720
2 Maria Lierop 26-12-1685 Kind Asten ±1685
3 Petrus Lierop 31-01-1687 Asten 06-06-1729
Willemyn Gerard Phloderops
Asten 17-10-1758 zie Voormalig huis B278
4 Maria Lierop 14-08-1691 Ongehuwd Asten 23-06-1723
5 Henricus Lierop 08-03-1694 Kind Asten 03-04-1710
6 Hendrina Lierop 16-08-1697 Asten 06-11-1728
Hendrik Meusse Roijmans
Asten 21-10-1747 zie Voormalig huis B278

Arnoldus Johannes Keijsers wordt gemaand om zijn huur te betalen:

Asten Rechterlijk Archief 11 folio 237; 01-12-1706:
Dierck Coppens, aanlegger contra Aert Keysers, gedaagde. Betaling van ƒ 9-5-0 wegens achterstaande huishuur te Heusden. Gedaagde zal aanstonds betalen mits aanlegger goet doet of laet corten de halven verponding wegens de Franssen contributie. 

Arnoldus Johannes Keijsers woonde tot 1700 in Lierop en is daarna in dit huis komen wonen. Christina Jansen van Ruth is als Christien Aert Kijsers op 14-06-1710 te Asten onder Heusden overleden en hieronder haar doodakte:

Arnoldus Johannes Keijsers woonde daarna elders in Asten en heeft nog een erfenis te goed van zijn schoonfamilie:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 16-04-1714:
In 1702 zijn, ab instestato, de goederen van Jan Andriessen van Ruth en zijn vrouw Jenneke, verdeeld. Erfgenamen waren Frans, Thonis, Jan, Aert, Willem getrouwd met Heylken van Ruth, Mathijs getrouwd met Elsken van Ruth, Dirck getrouwd met Maria van Ruth en Aert Keysers getrouwd met Stijntie van Ruth, zijnde acht staecken.

Het overlijden van Arnoldus Johannes Keijsers is vooralsnog onbekend, maar in 1723 verdelen zijn nog in leven zijnde kinderen van zijn goederen:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 132 verso; 20-10-1723:
Peter Aart Keysers en Hendrien Aart Keysers, zijn zuster, maken een deling van de goederen die door hun vader, bij zijn overlijden, zijn nagelaten.
1e lot krijgt Peter alle have en togte alsmede de gehele huisraad en alle gereedschappen; groes te Mierlo 5 lopense; de oogst op het veld staande en de hooigewassen. Uit dit lot zullen alle schulden betaald worden. Baten ƒ 200,- ten laste van Vrijns Jan Evers; ƒ 100,- ten laste van Peter Peter Slaats uit een meerdere rente van ƒ 800,-. .
2e lot krijgt Hendrien een kist met haar kleren en een spinnewiel. Baten ƒ 200,- ten laste van de kinderen Marselis Berckers; ƒ 150,- ten laste van de erven Hendrik Joost Tielen.

Volgens de verpondingen van 1713 en de hoofdgeldlijst van 1717 zijn de kinderen van Jan Dircx eigenaar en is schoonzoon Jan Marcelis van Otterdyck gebruiker:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 67 verso:
Nu het onmondigh kindt van Dirck van Heughten.
De kinderen Jan Dircx, gebruiker Jan Marcelis van Otterdijck. In de bede ƒ 1-17-0.

Hoofdgeld XVIII-19; 05-03-1717:
Jan Marcelis van Otterdijck, Marij de vrouw.

Dochter Marij Jansen Dircx is geboren te Asten op 04-05-1685 (zie Voormalig huis E263) en op 22-11-1716 te Asten getrouwd met Jan Marcelis van Otterdyck, geboren te Someren op 16-08-1690 als zoon van Marcelis Dirckx van Otterdyck en Maria Janssen:

01

Het gezin van Jan Marcelis van Otterdyck en Marij Jansen Dircx:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Theodora Asten 29-09-1721 Someren 28-10-1753
Jan Andries Thielen
Asten 19-01-1799
2 Maria Asten 30-04-1724 Kind Asten ±1724

Jan Marcelis van Otterdyck is op 06-01-1731 te Asten overleden en zijn weduwe Marij Jansen Dircx verkoopt zijn timmermansgereedschappen:

Asten Rechterlijk Archief 142; 19-02-1731:
Mary Jan Deriks, laatst weduwe Jan van Otterdijck zal haar gereede haaflijckeen erffhaaflicke goederen verkopen. Timmergereedschap onder andere zeven diverse zagen, zeven kopen spijkers, zeven kopen planken, twee schaven, drie boren, hamers, aksen. De totale opbrengst bedraagt ƒ 58,-, waarvan ƒ 55,- is afgedragen aan de armmeesters.

Marij Jansen Dircx is op 16-03-1733 als Mari Janse van Otterdijck te Asten overleden. Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1751 wordt dochter Theodora van Otterdijck al als eigenaar genoemd:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 142 verso:
Het onmondigh kindt Dircske van Otterdijck.
Huijs, hoff en aangelagh 2½ lopense. In de bede ƒ 1-17-0.

Jaar Eigenaar nummer 21 Heusden Bewoners nummer 21 Heusden
1736 het onmondigh kint van Jan van Otterdijk Hendrick Wolfs
1741 het onmondigh kint van Jan van Otterdijk Hendrik Wolfs
1746 Dirkske Janse van Otterdijk weduwe Hendrik Wolfs
1751 Dirkske Janse van Otterdijk weduwe Hendrik Wolfs

Het huis wordt verhuurd aan Hendrick Wolfs (zie Antoniusstraat 28 en 30) en Henricus Aerts Wolfs is op 22-02-1750 te Asten overleden.

In de cijnzenlijst over de periode 1709-1761 zien we de eerder genoemde veranderingen in bewoning terug evenals de overgang van het huis naar dochter Theodora (Dirkske):

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 186 folio 40:
Dirske dogter Jan Marcelis van Otterdijk getrouwt met Jan Dries Tiele bij versterff 1754.
Nu Jan Marcelis van Otterdijk nominus uxoris, Marcelis Daniels nominus uxoris ende Jenneken, Josijne en Lennert, kinderen van Jan Dirckx bij koop.
Dirck Ceuppens ende Jan Dirx bij coop in plaetse van de weduwe Leonars van Heuchten met haere kinderen ende kintskinderen ondergenoemd voor de hellichte deses chijns.
Meriken weduwe Willem Hendrick Jacobs, Mattijs, Willemijntie ende Jenneken voorkinderen. Jenneken weduwe van Mattijs Willems voorstaen met Peeter, Marie ende Willemijntie hare kinderen.
Heijlken weduwe Leonarts van Heugten met seven kinderen ende vijff kintskinderen uyt seeckere huijsingen oft hoeve met die daer toe specteerende goederen onder Asten, ter plaetse op Heusden gelegen, groot ontrent de dertig lopenen, ene zijde de gemeene straete, andere zijde Mevrouwe van Asten, ene einde Jacob Goorts Verberne, andere einde Mevrouwe van Asten. VI ½ d.

Dochter Theodora Joannis (Dirris) van Otterdyck, geboren te Asten op 29-09-1721, neemt het huis over. Zij is op 28-10-1753 te Someren getrouwd met Johannes Andries Thielen is geboren te Heeze op 29-08-1728 als zoon van Andreas Joannis Tielens en Jacoba Cornelius van Dyck:

02

Het gezin van Johannes Andries Thielen en Theodora Joannis (Dirris) van Otterdyck:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Kind Asten 07-10-1754 Kind Asten 07-10-1754
2 Jacoba Asten 07-11-1755 Asten 10-11-1799
Willem Thomas Verhees
Asten 22-03-1828
3 Maria Asten 12-07-1757 Leonardus Boon 's-Gravenhage 12-05-1843
4 Johanna Asten 31-08-1759 Kind Asten ±1759
5 Andreas Asten 10-05-1762 Someren 14-01-1787
Johanna Jelis Slooten
Asten 14-02-1821

Johannes Andries Thielen heeft een os verkocht aan een compagnie opkopers uit Nederweert en heeft nog geld te goed:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 203; 02-07-1762:
Francis Smits, Willem Slaats, Martinus Slaats, Hendrik IJsbouts, Wilbert van Helmont, Jan van der Westen, Jan Verboogen, Reynier van der Linden, Willem Linders, Jan Andries Tielen en Wouter Lomans verklaren gezamelijk als luyden van eer dat, alhier, zekere Jan Baptist Grousaam, Hendrik Ketelaars en Dirk Adriaans inwoners van Nederweert samen en in compagnie, hier en elders, in dit jaar hebben gekocht veele beesten waaronder een os van Jan Andries Tielen ter waarde van ƒ 40-00-00. Deze moet nog betaald worden in sommen van gelden gereekent tegen Hollants gelt twelk alhier cours heeft en tegens geen andere munten gereekent word off verkocht sijn.

Johannes Andries Thielen koopt een heiveld in Heusden op:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 7; 04-07-1768:
Het Corpus van Asten verkoopt volgens condities de dato 09-06-1768 van Jacobus Losecaat aan Jan Andries Tielen en Willem Leenders van Hugten een heiveld of gemeente, zijnde het eerste of laatste van het dennebosch met enige kleine boompjes daarop, te Heusden 4 lopense 40 roede naast het heiveld van Hendrik van Bussel en Marten Berkers. Koopsom ƒ 12-8-0.

In de bewoningslijst van het huis over de periode 1756-1771 is het huis steeds in eigendom en bewoning door Jan Andries Tielen:

Jaar Eigenaar nummer 21 Heusden Bewoners nummer 21 Heusden
1756 Jan Andries Tielen Jan Andries Tielen
1761 Jan Andries Tielen Jan Andries Tielen
1766 Jan Andries Tielen Jan Andries Tielen
1771 Jan Andries Tielen Jan Andries Tielen

Johannes Andries Thielen is op 22-10-1773 te Asten overleden en het huis komt te staan op naam van zijn weduwe Theodora Joannis (Dirris) van Otterdyck:

Jaar Eigenaar nummer 21 Heusden Bewoners nummer 21 Heusden
1776 weduwe en kinderen Andries Tielen Peter Verhoeven
1781 weduwe en kinderen Andries Tielen weduwe en kinderen Mattijs van Bussel
1798 weduwe en kinderen Andries Tielen weduwe en kinderen Andries Tielen
1803 kinderen Jan Andries Thielen kinderen Jan Andries Thielen

Theodora Joannis van Otterdyck is op 19-01-1799 als Dirris Jan Tielen te Asten overleden en daarna is het huis in eigendom van de kinderen, waarbij dochter Maria Tielen haar kindsdeel verkoopt aan haar broer Andreas en zus Jacomyna:

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 105; 06-04-1799:
Maria Tielen gehuwd met Leendert Boon, wonende in Den Haag, verkoopt aan Andries en Jacomyna Tielen, haar broer en zuster, ⅓e deel in een huis, hof en aangelag, land en groes te Heusden 22 lopense. In huur en gebruik bij Dirk Gorissen. Koopsom ƒ 175,-.

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 107; 06-04-1799:
Andries Jan Tielen, te Deurne, is schuldig aan Leendert Boon, te Den Haag, ƒ 85,- te lossen binnen een jaar

De verpondingen van 1810 vatten het bovenstaande samen:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Heusden folio 157:
Andries, Maria en Jacomijna Jan Thielen bij versterf en transport 1799.
Dirske Janse van Otterdijk.
Nummer 21 huijs, hof en aangelag. 2½ lopense.

Het is goed mogelijk dat zowel dochter Jacoba als zoon Andreas in het huis hebben gewoond.

Dochter Jacoba Thielen is geboren te Asten op 07-11-1755 en op 10-11-1799 te Asten getrouwd met Willem Thomas Verhees, geboren te Lierop op 15-05-1756 als zoon van Thomas Thomas Verhees en Johanna Franciscus van Moorsel. Hij is sinds 16-04-1793 weduwnaar van Wilhelmina Jan Doense, geboren te Asten op 12-11-1757 als dochter van Jan Frans Doense en Catharina Jan Haasen (zie Voormalig huis G506), met wie hij op 19-11-1786 te Asten getrouwd was:

Het gezin van Willem Thomas Verhees en Jacoba Jan Thielen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 08-09-1787 Weert 15-05-1821
Maria Koremans
Weert 15-03-1862
2 Johanna Maria Lierop 03-05-1790 Heeze 04-05-1817
Peter Swinkels
Heeze 23-05-1846
3 Henricus Asten 04-02-1793 Kind Asten 13-05-1793
4 Wilhelmus* Asten 15-04-1800 Kind Asten 05-08-1801
5 Johannes* Asten 24-08-1801 Kind Asten 25-08-1801

*  kinderen uit het tweede huwelijk van Willem Thomas Verhees

De weduwe Jan Jansen van den Eynden wordt beboet omdat zij Willem Thomas Verhees op een zondag turfbier heeft gegeven:

Asten Rechterlijk Archie 33-52; 31-12-1806:
Weduwe Jan Jansen van den Eynden, op Heusden, gecalangeert, vermids, op 26 october 1806, hebben gegeven turfbier voor Willem Verhees, door de vorster, op 14 november voor een boete van tweemaal drie gulden volgens de resolutie van 30 december 1790 en placaat van Haere Hooge Mogendheden van 6 januari 1707. Schepenen gehoord de mondelinge eis van Theodorus Johannes Sengers, slaan denselven generalijk af, als sustineerende ongegront te sijn en dat de weduwe Jan Jansen van den Eynden met haar aangeboden drie gulden had kunnen volstaan.

Hieronder het op 6 januari 1707 herziene plakkaat dat oorspronkelijk van 19 maart 1680 dateert over bierverkoop en andere genotmiddelen in de Meijerij van 's-Hertogenbosch1:

Willem Thomas Verhees is op 31-08-1818 te Asten overleden en Jacoba Jan Thielen is op 22-03-1828 te Asten overleden.

Zoon Andreas Jan Thielen is geboren te Asten op 10-05-1762 en te Someren op 14-01-1787 getrouwd met Johanna Egidius Slooten, geboren te Someren op 24-06-1754 als dochter van Egidius Adam Sloten en Maria Theodorus Colen:

03

Het gezin van Andreas Jan Thielen en Johanna Egidius Slooten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 22-11-1787 Kind Asten ±1787
2 Johanna Maria Asten 21-12-1788 Kind Asten 27-12-1788
3 Johannes Asten 31-10-1790 Kind Asten 16-09-1791
4 Theodorus Asten 08-10-1792 Asten 22-01-1819
Helena van de Cruijs
Asten 03-07-1862

Johanna Egidius Slooten is op 12-04-1816 te Asten overleden en Andreas Jan Thielen is te Asten op 14-02-1821 overleden.

Uit een notarieel archiefstuk kunnen we opmaken dat Theodorus Andries (Dirk) Tielen het huis als borg stelt voor zijn schulden:

Notarieel Archief Asten 52-5; 25-04-1829:
Dirk Andries Thielen, bekend schuldig te zijn aan Jennemie van de Loverbosch weduwe van Peter Berkvens ƒ 300,-. Als borg huis, schuur stalling en hof.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 is Dirk Tielen nog eigenaar van het huis:

Kadaster 1811-1832; E282:
Huis, schuur en erf, groot 04 roede 01 el, Middelste Heusden, klassen 8.
Eigenaar: Dirk Tielen.

04

05

Dirk Andries Thielen is geboren te Asten op 08-10-1792 en op 22-01-1819 te Asten getrouwd met Helena van de Cruys, geboren te Someren op 16-02-1777 als dochter van Francis Johannes van de Cruys en Maria Dirk Coolen. Het gezin van Dirk Andries Thielen en Helena van de Cruys:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 13-03-1819 Asten 18-02-1848
Jacoba van Heugten
Asten 11-01-1881

Helena van de Cruys is op 10-07-1854 te Asten overleden en Dirk Andries Thielen is op de Achterste Heusden op 03-07-1862 te Asten overleden. Volgens de kadastrale legger is het huis rond 1848 overgegaan op zoon Johannes Thielen.

In het huis komt wonen Johannes Thielen, geboren te Asten op 13-03-1819. Hij is op 18-02-1848 te Asten getrouwd met Jacoba van Heugten, geboren te Asten op 11-05-1823 als dochter van Leonardus van Heugten en Maria van Helmond (zie Voormalig huis E508). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer D97 en vanaf 1869 nummer D127:

06

Jacoba van Heugten is op 23-05-1878 te Asten overleden en Johannes Thielen verhuist met zijn gezin naar D133 (zie Voormalig huis E508). Het huis wordt verkocht aan en bewoond door Antonie van Heugten, geboren te Asten op 03-09-1827 als zoon van Leonardus van Heugten en Maria van Helmond en broer van Jacoba van Heugten (zie Voormalig huis E508). Hij is op 18-01-1856 te Asten getrouwd met Mechelina Martens, geboren op 01-11-1828 te Asten als dochter van Hendrik Martens en Johanna Thielen (zie Antoniusstraat 45). Mechelina Martens is op 23-05-1878 te Asten overleden en Antonie van Heugten woont met zijn kinderen in het huis met over de periode 1879-1890 het huizingnummer D132:

07

Rond 1880 vindt er een vereniging en verbouwing plaats resulterend in kadasternummer E1692, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart. 

In 1884 verhuist Antonie van Heugten met zijn gezin naar D139 (zie Voormalig huis E508) en het huis wordt verkocht aan Johannes Josephus Verberne (zie hieronder). In eerste instantie wordt het huis verhuurd aan derden.

De nieuwe bewoner is Johannes Bruinen, geboren te Kessel op 30-05-1822 als zoon van Christoffel Bruinen en Maria Agnes Michiels. Hij is op 19-11-1851 te Kessel getrouwd met Maria Theresia Joosten, geboren te Kessel op 25-12-1829 als dochter van Willem Joosten en Maria Catharina Gisbertz en sinds haar overlijden te Kessel op 03-11-1880, weduwnaar.

In 1887 verhuizen Johannes Bruinen met zijn gezin terug naar Kessel en komt Mathijs van den Bogaart, geboren te Someren op 20-01-1855 als zoon van Antonie van den Bogaart en Johanna van Bree, in het huis wonen. Hij is op 20-04-1887 te Someren getrouwd met Johanna Leenders, geboren te Someren op 01-07-1862 als dochter van Johannes Leenders en Catharina van de Ven. Ook in de periode 1890-1900 wonen Mathijs van den Bogaart en Johanna Leenders met hun gezin in het huis met dan huizingnummer D132:

08

Mathijs van den Bogaart verhuist eind 1891 met zijn gezin naar de Wolfsberg (zie Wolfsberg 52) en in het huis komt Wilhelmus Haasen wonen. Hij is geboren te Asten op 15-08-1861 als zoon van Johannes Haasen en Maria van Bussel (zie Voormalig huis E452) en is op 19-02-1892 te Asten getrouwd met Elisabeth Aarts, geboren te Asten op 11-11-1861 als dochter van Paulus Aarts en Petronella Berkers (zie Voormalig huis E293).

In 1894 verhuizen zij naar D151 (zie Voormalig huis E452) en in het huis komt wonen eigenaar Johannes Verberne, geboren te Asten op 15-05-1865 als zoon van Josephus Verberne en Johanna Swinkels (zie 't Hoekske 10). Johannes Verberne is op 03-02-1893 te Asten getrouwd met Henrica van Heugten, geboren te Asten op 24-04-1862 als dochter van de bovengenoemde Antonie van Heugten en Mechelina Martens.

Ook over de periode 1900-1910, 1910-1920 en 1920-1930 de bewoners van een naastgelegen huis met achtereenvolgens huizingnummer D154, D146 en D150:

09

Rond 1928 verhuist Johannes Verberne met zijn gezin naar het huis van zijn zoon Josephus Verberne op de Antoniusstraat 52 (zie Antoniusstraat 34). Henrica van Heugten is op 16-03-1929 te Asten overleden en Johannes Verberne is op 10-02-1939 te Asten overleden.

Het huis wordt verkocht aan zoon Antonie Verberne, die het samen met zijn woonhuis (zie Antoniusstraat 32) vermoedelijk als schuur in gebruik neemt. Volgens de kadastrale legger wordt het kadasternummer E2007, zoals hiernaast is weergegeven.

Omdat we in de archieven niets terug kunnen vinden, is het huis waarschijnlijk daarna niet meer bewoond en de vermoedelijke locatie van het huis voor 1960 betreft de toenmalige Antoniusstraat 50 en in het Peelbelang van 31-03-1945 lezen we onderstaande advertentie:

10

Petrus Henricus (Piet) Verrijt is geboren te Asten op 25-01-1914 als zoon van Johannes Verrijt en Elisabeth Aarts. Hij is op 08-05-1944 te Someren getrouwd met Antonia Cornelia (Tonia) Maas, geboren op 06-12-1912 te Someren als dochter van Peter Johannes Maas en Francisca Maas.

Antonia Cornelia (Tonia) Maas is op 10-06-1975 te Deurne overleden en Petrus Henricus (Piet) Verrijt is op 13-09-2001 te Geldrop overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

11

12

Tegenwoordig ligt het huis als een schuur achter de Antoniushoeve op de Antoniusstraat 32.

Overzicht bewoners

Hoeve op Middelste Heusden
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1707 Jan Dircx Peeters ±1635 Aart Keijsers Mierlo ±1655
1717 Jan Marcelis van Otterdyck Someren 16-08-1690 Jan Marcelis van Otterdyck Someren 16-08-1690
Heusden huis 21
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 onmondigh kint van Jan van Otterdijk Asten 29-09-1721 Hendrick Wolfs
1741 onmondigh kint van Jan van Otterdijk Asten 29-09-1721 Hendrik Wolfs
1746 Dirkske Janse van Otterdijk Asten 29-09-1721 weduwe Hendrik Wolfs
1751 Dirkske Janse van Otterdijk Asten 29-09-1721 weduwe Hendrik Wolfs
1756 Jan Andries Tielen Heeze 29-08-1728 Jan Andries Tielen Heeze 29-08-1728
1761 Jan Andries Tielen Heeze 29-08-1728 Jan Andries Tielen Heeze 29-08-1728
1766 Jan Andries Tielen Heeze 29-08-1728 Jan Andries Tielen Heeze 29-08-1728
1771 Jan Andries Tielen Heeze 29-08-1728 Jan Andries Tielen Heeze 29-08-1728
1776 weduwe en kinderen Andries Tielen Asten 29-09-1721 Peter Verhoeven Asten 03-08-1741
1781 weduwe en kinderen Andries Tielen Asten 29-09-1721 weduwe en kinderen Mattijs van Bussel Asten 01-01-1735
1798 weduwe en kinderen Andries Tielen Asten 29-09-1721 weduwe en kinderen Andries Tielen Asten 29-09-1721
1803 kinderen Jan Andries Thielen Asten 10-05-1762 kinderen Jan Andries Thielen Asten 10-05-1762
Kadasternummer E282
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E282 1832-1848 Dirk Andries Tielen Asten 08-10-1792
E282 1848-1877 Johannes Thielen Asten 13-03-1819
E282 1877-1880 Antonie van Heugten Asten 03-09-1827
E1692 1880-1884 Antonie van Heugten Asten 03-09-1827 verbouwing
E1692 1884-1928 Johannes Verberne Asten 15-05-1865
E2007 1928-1938 Antonie Verberne Asten 16-03-1896 vereniging
Antoniusstraat 50
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1816 Andreas Jan Tielen Asten 10-05-1762 Johanna Egidius Slooten Someren 24-06-1754 12-04-1816
1816-1821 Andreas Jan Tielen Asten 10-05-1762 met kinderen 14-02-1821
1821-1854 Dirk Andries Tielen Asten 08-10-1792 Helena van de Cruys Asten 16-02-1777 10-07-1854
1854-1859 Johannes Thielen Asten 13-03-1819 Jacoba van Hugten Asten 11-05-1823
D97 1859-1879 Johannes Thielen Asten 13-03-1819 Jacoba van Hugten Asten 11-05-1823
D127 1869-1879 Johannes Thielen Asten 13-03-1819 Jacoba van Hugten Asten 11-05-1823 naar D133
D132 1879-1884 Antonie van Heugten Asten 03-09-1827 met kinderen naar D139
D132 1884-1887 Johannes Bruinen Kessel 30-05-1822 met kinderen naar Kessel
D132 1887-1890 Mathijs van den Bogaert Someren 20-01-1855 Johanna Leenders Someren 01-07-1862
D132 1890-1892 Mathijs van den Bogaert Someren 20-01-1855 Johanna Leenders Someren 01-07-1862 naar D56
D132 1892-1894 Wilhelmus Haasen Asten 15-08-1861 Elisabeth Aarts Asten 11-11-1861 naar D151
D132 1894-1900 Johannes Verberne Asten 15-05-1865 Henrica van Heugten Asten 24-08-1862
D154 1900-1910 Johannes Verberne Asten 15-05-1865 Henrica van Heugten Asten 24-08-1862
D146 1910-1920 Johannes Verberne Asten 15-05-1865 Henrica van Heugten Asten 24-08-1862
D150 1920-1929 Johannes Verberne Asten 15-05-1865 Henrica van Heugten Asten 24-08-1862 16-03-1929
D150 1929-1930 Johannes Verberne Asten 15-05-1865 met kinderen naar 52
50 1930-1938 onbewoond