De pagina's Heusden/Voorste Heusden, Heusden/Voorste Heusden/Voormalig huis E145 worden nu weergegeven
Heusden toevoegen aan selectie

Bewoningsgeschiedenis

Dit is een deel van de bewoningsgeschiedenis gemaakt op 28-05-2024 10:05:01
Voor de voor het laatst bijgewerkte versie surf je naar https://www.heemkundekringdevonder.nl/bewoningsgeschiedenis

Voorste Heusden

Hieronder zijn de kadasterkaart van 1811-1832 vergeleken met de topografische kaarten van 1875, 1915 en 1980. De linker drie kaarten geven een vrijwel gelijk beeld van de ligging van de huizen, maar in 1980 is het duidelijk dat vrijwel alle huizen zijn verdwenen.

01 02 03 04

Wie er rond 1740 woonden in dit deel van de Voorste Heusden is weergegeven bij de lijst van vergoedingen voor misoogsten, die een compleet overzicht geeft van de bewoners:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 170; 29-12-1739:
Specifique lijste ofte memorie geformeert door schepenen en secretaris van Asten volgens het opgeven van de ingesetenen van Asten van soodanige als de ingesetenen van Asten geleeden hebben vant verhagelen van koorn op de 13e july en afwayen van de boekweyt op den 15e augustus 1737 wanneer het koorn en boekweyt rijp was. Alsmede van de menigvuldige swaare regen die gevallen is in de voorschrevene jaare 1737, 1738 en 1739 waardoor de weylanden geheel onder water gestaan hebben en het gras en hoy daardoor veel bedorven en verdronken is geworden door hetwelke veel runtvee en schapen bedorven en gestorven sijn, alsoo deselve op leege en natte weyen haar voedsel hebben moeten haalen, welk verdronken gras en hoy dat bedorven was in de wintertijden hebben moeten eeten. Mitsgaaders vant bevriezen van de boekweyt in desen jaaren 1739, tusschen de 15e en 16e juny allent welke schaade de navolgende ingeseetenen hebben opgegeven en getaxeert onder presentie vant selve ten allen tijde, des gerequireert werdende, met solemneele eede sullen bevestigen soo en gelijk bij of agter ider sijn naam is uytgetrocken en hierna is volgende te Voorste Heusden:

Naam Huis Omschrijving Vergoeding
Claas Daandels 38 ƒ 25,-
IJsbout Hendriks 39 ƒ 35,-
Jan Fransen van Bussel 40 ƒ 24,-
weduwe Gerrit Kerkels 41 ƒ 71,-

Aldus dese lijste gemaakt en geformeert in voege als vooren volgens het opgeven der ingesetenen onder presentie van eede dat deselve de ongelucken en schaaden gehadt hebben, soo en gelijk agter ider sijnen naam staat aangeteekent en tot een som is getaxeert na ider sijn beste kennis. Wijders verklaaren wij ondergeteekende schepenen van Asten, op den eed ten aanvank van onser bediening gedaan dat de ingesetenen alhier wegens het verhagelen van koorn, afwayen en bevriesen van de boekweyt, sterven van een menigte beesten en schapen, verdrinken van hoy, gras, koorn en andere vrugten als int hooft deeser lijst, seer veelen groote schaade geleeden hebben en vooral in dese jaare, alsoo den ingesetenen alhier den grooten reegen die er is gevallen als anders op sijn best maar eene halve oogst gehadt hebben waardoor deselve buyten staat geraakt sijn om haar verschulde 's lants- en dorpslasten te konnen opbrengen en betaalen waardoor de ingesetenen dagelijks veele schaade en executiecosten moeten ondergaan. In teeken der waarheyt hebben wij deese ten prothocolle onderteekent binnen Asten, desen 28 december 1739.

Claas Daandels pacht een 17e-eeuwse boerderij die in eigendom is van Dirk Andriessen. Na diens overlijden verkopen zijn nazaten in 1745 de boerderij aan Jan Peters van Bussel. Zijn dochter Elisabeth van Bussel trouwt met Dirk Peter Martens en diens dochter Johanna Martens trouwt met Peter Jelisse. Via hun dochter Anna, getrouwd met Jan Dannenberg en diens zoon Dirk Dannenberg komt er in 1885 een eind aan het bezit van nazaten van Jan Peters van Bussel. Daarna kent het huis nog verschillende bewoners en rond 1980 is de boerderij afgebroken.

IJsbout Hendriks is in 1716 door koop van Philips van Heugten eigenaar geworden van een 17e-eeuwse boerderij. Zijn zoon IJsbout, kleinzoon Hendrik en achterkleinzoon Theodorus hebben de boerderij in de mannelijke lijn geërfd. Catharina Eijsbouts, de dochter van Theodorus Eijsbouts, trouwt met Johannes Peters en hun dochter Francisca Peters trouwt met Joannes Berkvens. Via hun dochter Maria Berkvens komt de boerderij uiteindelijk in bezit van Leonardus van Loon. Tot de afbraak van de boerderij rond 1980 hebben er nazaten van de familie van Loon gewoond.

Jan Fransen van Bussel, geboren te Asten op 05-09-1686 als zoon van Frans Goorts van Bussel en Anna Janse, komen we in dit document niet als bewoner tegen. Het kan zijn dat hij vlak voor zijn overlijden te Asten op 13-12-1740 land bezat in de buurt van de rond 1750 gebouwde boerderij van Jan van de Leensel.

Voor de weduwe van Gerrit Kerkels, Johanna Janse, geldt een zelfde verhaal. Het kan zijn dat zij gewoond heeft en land in de buurt van de boerderij uit het begin van de 18e eeuw van Joost Antonis van Bussel heeft gehad. Zijn dochter Maria van Bussel trouwt met Jan Verreyt en hun dochter Johanna Verreyt trouwt met Jan Daendel Coolen. De vererving in vrouwelijke lijn gaat verder als Geertruida Coolen trouwt met Francis Haazen. Hun dochter Johanna Maria Haazen heeft er tot de afbraak van de boerderij rond 1925 gewoond.

Foto van de fanfare Sint Antonius in 1951 op de Voorste Heusden met op de achtergrond de boerderij van de familie van de Pasch, die er na de Tweede Wereldoorlog is komen wonen:

05

Voormalig huis E145

Dit betreft een nieuw huis gebouwd rond 1790 op naam van Peeter Verrijt en van de weduwe van Mattijs Verrijt (zie Voormalig huis E146) op het terrein van een ander nog bestaand huis (zie Voormalig huis E146). Petrus Jan Verreyt is geboren te Asten op 10-02-1746 als zoon van Johannes Janse Verryt en Maria Joost van Bussel en broer van Mattijs Verrijt (zie Voormalig huis E146). Hij is op 13-07-1788 te Asten getrouwd met Catharina Johannes van Heugten, geboren te Asten op 10-11-1755 als dochter van Johannes van Heugten en Maria Martens (zie Rinkveld 5):

01

Het gezin van Petrus Jan Verreyt en Catharina Johannes van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 04-07-1790 *
2 Maria Asten 23-11-1792 Asten 07-02-1823
Antonie Martens
Asten 15-03-1836
3 Judocus Asten 03-05-1796 Ongehuwd Asten 20-08-1837

* Johannes Verrijt heeft gediend bij het 33e Regiment Lichte Infanterie onder Napoleon; in de archieven komt hij verder niet voor en is vermoedelijk gesneuveld

In het huizenquohier over de periode 1790-1803 staat het huis op naam van Peter Verrijt en de weduwe Johanna Petri Slegers van zijn broer Mattijs Verrijt (zie Voormalig huis E146):

Jaar Eigenaar nummer 40f Heusden Bewoners nummer 40f Heusden
1790 nieuw huijs
1798 Peeter Verrijt en weduwe Mattijs Verrijt Peeter Verrijt
1803 Peeter en weduwe Mattijs Verrijt weduwe Mattijs Verrijt

In 1806 vind er een splitsing van de goederen plaats en komt dit nieuwe huis op naam van Peeter Verrijt en ook bij de verpondingen van 1810 is het huis in eigendom van Peter Verrijt:

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 21 verso; 06-12-1806:
Jenneke Sleegers, weduwe van Mattijs van Rijt en Pieter van Rijt. Zij verdelen onroerende goederen. 2e lot krijgt Pieter van Rijt een huis, hof en aangelag te Heusden 33 roede; groes den Driehoek 21roede; land Voorstenakker 2 lopense 27 roede; land Hoogenakker 3 lopense 25 roede; land de Vlinkert 27 roede; land den Heykamp 1 lopense 24 roede; land Willigendries 2 lopense 16 roede; land Nieuwe Erve 1 lopense 7 roede; groes Wijvelt 3 lopense 16 roede; groes den Hoogendries 2 lopense 33 roede; 7 lopense van een groesveld waarvan de rest hem al toekomt.

Verpondingen 1810 XIVd-67 Heusden folio 172:
Peter Verreijt.
Bij deling 06-12-1806.
Huijs en erve.

Petrus Jan Verreyt is op 14-03-1818 te Asten overleden en Catharina Johannes van Heugten is te Asten op 30-12-1833 overleden en volgens het kadaster van Asten over de periode 1811 -1832 staat het huis op naam van de weduwe van Piet Jan Verrijt:

Kadaster 1811-1832; E145:
Huis en erf, groot 04 roede 26 el, Voorste Heusden, klassen 8.
Eigenaar: Weduwe van Piet Jan Verrijt.

02

03

Dochter Maria Verrijt is geboren te Asten op 23-11-1792 en op 07-02-1823 te Asten getrouwd met Antonie Martens, geboren te Asten op 14-04-1795 als zoon van Johannes Martens en Johanna Mennen. Hieronder het gezin van Maria Verrijt en Antonie Martens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 15-12-1823 Kind Asten 23-12-1823
2 Johanna Asten 10-01-1825 Asten 22-11-1850
Petrus Koolen
Asten 21-12-1857 D85
3 Petrus Asten 22-11-1826 Asten 09-02-1860
Hendrica Slaats
Asten 15-03-1907
4 Catharina Asten 31-03-1829 Asten 09-02-1855
Hendrikus vd Weerden
Asten 13-05-1865 Dijk
5 Joanna Maria Asten 23-02-1833 Asten 22-01-1864
Wilbert van Bussel
Asten 06-12-1903 D99

Maria Verrijt is op 15-03-1836 te Asten overleden en Antonie Martens is op 09-07-1859 te Asten overleden. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 komen we de naam tegen van hun zoon Petrus Martens, geboren te Asten op 22-11-1826. Hij is op 09-02-1860 te Asten getrouwd met Hendrica Slaats, geboren te Asten op 28-02-1830 als dochter van Arnoldus Slaats en Ida van Bussel. Het huizingnummer van het huis is D64 en vanaf 1869 nummer D87:

04

Ook over de periodes 1879-1890, 1890-1900 en in de periode 1900-1910 wonen Petrus Martens en Hendrica Slaats in het huis op achtereenvolgens huizingnummer D88, D93 en D109:

05

Hendrica Slaats is op 05-06-1901 te Asten overleden en Petrus Martens is op 15-03-1907 te Asten overleden. Hieronder de overlijdensakte van Hendrica Slaats en het bidprentje bij het overlijden van Peter Martens:

06

07 08

De boerderij wordt in de krant de Zuid-Willemsvaart van 25-07-1908 door de erfgenamen van Piet Martens verkocht. Daarna wordt het huis bewoond door zoon Johannes Martens, geboren te Asten op 29-11-1868 samen met zijn zus Ida. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 is het huizingnummer D100:

09 10

Ida Martens is op 08-06-1927 te Asten overleden en daarna neemt broer Antonie Martens, geboren te Asten op 06-03-1865, vanuit een ander huis op Heusden (zie Voormalig huis E452) intrek in de woning. Hij is op 04-09-1896 te Asten getrouwd met Elisabeth Aarts, geboren te Asten op 11-11-1861 als dochter van Paulus Aarts en Petronella Berkers en weduwe van Wilhelmus Haasen met wie zij op 19-02-1892 te Asten getrouwd was. Wilhelmus Haasen is geboren te Asten op 15-08-1861 als zoon van Petrus Johannes Haasen en Johanna Maria Godefridi van Bussel en is op 18-01-1895 te Asten overleden. Het huizingnummer van het huis is dan D95 en staat ook bekend als Voorste Heusden 10:

11

Johannes Martens is op 22-03-1933 te Asten overleden en Antonie Martens en Elisabeth Aarts wonen met hun gezin ook over de periode 1920-1930 in het huis op de Voorste Heusden 10, maar zijn rond 1933 verhuisd naar Voorste Heusden 13A (zie Voorste Heusden 27):

12

In het huis is komen wonen hun zoon Paulus Martens, geboren te Asten op 20-05-1901 en te Deurne op 08-02-1930 getrouwd met Johanna Maria Bankers, geboren te Deurne op 02-10-1904 als dochter van Johannes Martinus Bankers en Allegonda van Bree. In het bevolkingsregister over de periode 1920-1930 wonen zij op de Voorste Heusden 10:

13

Hieronder de geboortes van dochters Adriana Antonia en Paulina Maria in de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-11-1934 en 19-12-1936:

14 15

Paulus Martens is op 25-03-1936 te Asten overleden en Johanna Maria Bankers is op 04-11-1938 te Asten hertrouwd met Antonius Johannes van den Bogaard, geboren te Lierop op 26-03-1907 als zoon van Johannes van den Bogaard en Johanna van Engelen. Zij wonen daarna samen met de kinderen Martens in het huis op de Voorste Heusden 10:

16

Hieronder de geboortes van zoon Wilhelmus en dochter Wilhelmina in de krant de Zuid-Willemsvaart van 19-08-1939 en 27-09-1940:

17 18

Antonie Martens is op 21-08-1945 te Asten overleden en Elisabeth Aarts is op 07-01-1953 te Asten overleden. Johanna Maria Bankers is op 08-10-1986 te Helmond overleden en Antonius Johannes van den Bogaard is op 13-02-1999 te Asten overleden. Hieronder het bidprentje bij haar overlijden en hun graf op het kerkhof van de Antoniuskerk te Heusden:

19 20

Dochter Anna Allegonda (Anneke) Martens, geboren te Asten op 19-12-1930 is in 1955 te Asten getrouwd met Mathias (Ties) Joosten, geboren te Liessel op 05-11-1929 als zoon van Wilhelmus Joosten en Gijsberta van Loon. Hieronder een foto van Ties en Anneke Joosten-Martens als koningspaar van het Sint Hubertusgilde te Liessel over de periode 1987-1991:

21

Op de plaats van het huis is nu een weiland.

Overzicht bewoners

Heusden huis 40f
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1790 nieuw huijs
1798 Peeter en weduwe Mattijs Verrijt Asten 10-02-1746 Peeter Verrijt Asten 10-02-1746
1803 Peeter en weduwe Mattijs Verrijt Asten 10-02-1746 weduwe Mattijs Verrijt Asten 25-12-1749
1806 Peeter Verrijt Asten 10-02-1746 Peeter Verrijt Asten 10-02-1746
Kadasternumer E145
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
E145 1832 Antonie Martens Asten 14-04-1795
Voorste Heusden 10
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1806-1818 Peeter Verrijt Asten 10-02-1746 Catharina v Heugten Asten 10-11-1755 14-03-1818
1818-1833 Antonie Martens Asten 14-04-1795 Maria Verrijt Asten 23-11-1797 30-12-1833
1833-1859 Antonie Martens Asten 14-04-1795 Maria Verrijt Asten 23-11-1797 09-07-1859
D64 1859-1869 Peter Martens Asten 22-11-1824 Hendrika Slaats Asten 28-02-1830
D87 1869-1879 Peter Martens Asten 22-11-1824 Hendrika Slaats Asten 28-02-1830
D88 1879-1890 Peter Martens Asten 22-11-1824 Hendrika Slaats Asten 28-02-1830
D93 1890-1900 Peter Martens Asten 22-11-1824 Hendrika Slaats Asten 28-02-1830 05-06-1901
D109 1900-1910 Peter Martens Asten 22-11-1824 met kinderen 19-03-1907
D100 1910-1920 Johannes Martens Asten 29-11-1868 met familie
D95 1920-1927 Johannes Martens Asten 29-11-1868 met familie
D95 1927-1930 Antonie Martens Asten 06-03-1865 Elisabeth Aarts Asten 11-11-1861
10 1930-1933 Antonie Martens Asten 06-03-1865 Elisabeth Aarts Asten 11-11-1861 V Heusden 13A
10 1933-1936 Paulus Martens Asten 20-05-1901 Johanna M Bankers Deurne 02-10-1904 25-03-1936
10 1936-1938 Antonius vd Bogaard Lierop 26-03-1907 Johanna M Bankers Deurne 02-10-1904