De pagina Leensel en Zand/Leensel/Voormalig huis C100 wordt nu weergegeven
Leensel en Zand/Leensel toevoegen aan selectieLeensel en Zand toevoegen aan selectie

Bewoningsgeschiedenis

Dit is een deel van de bewoningsgeschiedenis gemaakt op 24-06-2024 08:06:30
Voor de voor het laatst bijgewerkte versie surf je naar https://www.heemkundekringdevonder.nl/bewoningsgeschiedenis

Voormalig huis C100

Uit onderstaande archiefstukken blijkt dat het huis in eigendom en bewoond is geweest van Peeter Driessen Hendricks:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 86; 10-09-1700:
Jan Peeters en Peter Peeters voor twee delen, Hendrick Peeters voor een deel. Kinderen van wijlen Peeter Driessen en Catalijn. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgen Jan en Peter land te Vlierden 4 lopense 6 roede 7 voet naast Jan Hendricx; land daarnaast 1 lopense 47 roede naast Hendrick Peeters; twee delen in den hof geheel 31 roede; twee delen in het Eeusel geheel 3 lopense 8 roede; uit de hooibeemd 2 lopense 49 roede 18 voet. Belast met twee delen van 12 gulden 10 stuiver per jaar aan doctor Canters; twee delen van 4 gulden 10 stuiver per jaar aan Nicolaes Willems; twee delen van de cijns aan de Heer van Helmont.
2e lot krijgt Hendrick 1⁄3e deel in een akker zijnde 2 lopense 3 roede 7 voet; 1⁄3e deel in een akker 1 lopense 23 roede; 1⁄3e deel van een eeusel 1 lopense 29 roede 5 voet; 1⁄3e deel in een hooibeemd 1 lopense 24 roede 9 voet; 1⁄3e deel in den hof geheel 3 roede. Belast met 1⁄3e deel van 2 gulden 10 stuiver per jaar aan doctor Canters; 1⁄3e deel van 4 gulden 10 stuiver per jaar aan Nicolaes Willems; 1⁄3e deel van de cijns aan de Heer van Helmont.

Vlak voor zijn overlijden verkoopt zoon Peter zijn erfdeel aan zijn oudste broer:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 99; 05-02-1706:
Peter Peters Hendricx, zoon van Peter Andries Hendricx, wonende op de Leensel, verkoopt aan Jan Peter Hendricx, zijn oudste broer, zijn kindsdeel in een huis, land en groes op de Leensel en te Vlierden 7 lopense. Alsmede al zijn roerende goederen. Belast met voor de verkoper 1⁄3e deel van ƒ 170,- te Helmond en andere. Koopsom ƒ 175,-.

Peeter Driessen Hendricks is geboren rond 1610 en rond 1640 getrouwd met Catalijn. Hieronder het gezin van Peeter Driessen Hendricks en Catalijn: 

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Margaretha Asten 14-10-1642
2 Johannes Asten 15-11-1646 Asten 04-10-1682
Antonia Aerts

Asten 22-01-1702
Catharina Tyssen
Asten 11-10-1729
3 Henricus Asten 27-10-1647 Asten 10-07-1678
Judoca Jansens
Asten ±1710
4 Petrus Aste ±1649 Ongehuwd Asten 01-03-1706

Peeter Driessen Hendricks is op 26-09-1676 te Asten overleden en Catalijn is als Lyn Peeters op 21-08-1693 te Asten overleden. Hieronder hun doodakten:

Zoals we boven gezien hebben, verdelen zijn kinderen pas in 1700 de erfenis en verkoopt zoon Petrus het huis aan zijn oudste broer.

Zoon Henricus Peeters is geboren te Asten op 27-10-1647 en op 10-07-1678 te Asten getrouwd met Judoca Jansen, geboren te Asten op 19-12-1649 als dochter van Johannes Judoci en Elisabeth.

1678, Junij 26; contraxerunt sponsalia Henricus Peeters et Judoca Jansen; testes Johannes Peeters et Jacobus Peeters.
1678, Julij 10; conjuncti sunt matrimonio Henricus Peeters et Judoca Jansen; testes Joannes Peeters et Helena Jansen.

26 juni 1678; ondertrouwcontract van Henricus Peeters en Judoca Jansen; getuigen Johannes Peeters en Jacobus Peeters.
10 juli 1678; in huwelijkse echt gebonden Henricus Peeters en Judoca Jansen; getuigen Joannes Peeters en Helena Jansen

Het gezin van Henricus Peeters en Judoca Jansen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronilla Asten 18-11-1678
2 Henricus Asten 11-05-1680 Kind Asten ±1680
3 Johanna Asten 23-01-1685
4 Petrus Asten 03-01-1688 Ongehuwd Asten 21-07-1727
5 Egidus Asten 03-07-1690 Asten 06-11-1729
Johanna Aart Tielen
Asten 16-02-1738
Jenneke Lambert Thijssen
Asten 28-01-1782 doopgetuige
Johannes Peeters
zie Leensel 22 en ook 
Voormalig huis C112
6 Maria Asten 13-02-1696

Henricus Peeters is rond 1710 overleden en bij de verpondingen van 1713 staat het huis op naam van de weduwe van Hendrick Peeters:

Verpondingen XIV-60, folio 49 verso; 1713:
Weduwe Hendrick Peeters haer eijgen ƒ 4-9 4-1-0

Als zoon Petrus overlijdt, worden zijn goederen getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 162a; 01-08-1727:
Taxatie van de onroerende goederen van Peter Hendrix overleden 21 juli 1727. Waarde van een heert met een huysplaats en den hof in de Leensel 1⁄2 lopense ƒ 20,-; ene zijde Josyna Hoefnagels voor deze; andere zijde en ene einde de kinderen Joost Dircx; andere zijde de straat; land het Hafervelt met drieske en ƒ 3,-; wortelvelt aaneen op de Leensel 1 lopense naast de kinderen Joost Dircx; groes het voorste deel van het Hoyvelt op de Leensel 1 1⁄2 lopense naast Josyna Hoefnagels voor deze; nog vier percelen te Vlierden ƒ 8,-. Totaal ƒ 37,-. 20e penning is ƒ 1-17-0

In het archief van Asten komen de weduwe van Hendrick Peeters en haar zwager Jan Peeters nog voor in de archieven:

Asten Rechterlijk Archief 14 folio 253; 06-10-1727:
Juffrouw Anna Peeters van den Boomen eerst weduwe van Dionisius en laatst van Hendrick Canters, medicijnen doctor, aanlegger contra Jan Peeters en de weduwe Hendrik Peeters, beiden aan de Leensel, gedaagden.

Judoca Jansen is rond 1730 overleden.

De andere zoon Johannes Peeters, geboren te Asten op 15-11-1646 is op 04-10-1682 te Asten getrouwd met Antonia Aerts, geboren rond 1660. Antonia Aerts is op 20-08-1694 als Theuniske Jansen overleden en Johannes Peeters is op 22-01-1702 te Asten hertrouwd met Catharina Tyssen, geboren te Asten op 11-10-1661 als dochter van Thys Thonissen en Jenneke Thyssen.

1682, septembris 19; contraxerunt sponsalia Joannes Peeters et Antonia Aerts; testes Joannes Theunis et Gerardus Vermeulen.
1682, octobris 4; conjuncti sunt matrimonio Joannes Peeters et Antonia Aerts; testes Petrus Peeters et Ida Aerts.

19 september 1682; ondertrouwcontract Joannes Peeters en Antonia Aerts; getuigen Joannes Theunis en Gerardus Vermeulen.
4 oktober 1682; in huwelijkse echt gebonden Joannes Peeters en Antonia Jansen; getuigen Petrus Peeters en Ida Aerts.

Het gezin van Johannes Peeters met Antonia Aerts en met Catharina Tyssen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelma* Asten 25-07-1682 doopgetuige
Petrus Peeters
2 Petrus Asten 11-11-1683 Kind Asten ±1683 doopgetuige
Henricus Peeters
3 Petrus Asten 25-11-1685
4 Henricus Asten 16-01-1688
5 Catharina Asten 12-01-1691
6 Mattias** Asten 17-01-1704 Deurne 15-04-1731
Johanna Peters van de Moosdijk
Asten 01-12-1745

*  kind geboren voor het eerste huwelijk met Antonia Aerts
**  kind uit het tweede huwelijk

Johannes Peeters verkoopt een stuk land op het Rinkveld:

Asten Rechterlijk Archief 91 folio 14; 11-04-1711:
Jan Peeters op de Leensel, verkoopt aan Aert Aertsen Tielen land het Rinckvelt 5 copse naast Henrick Bollen. Verponding 9 stuivers per jaar. Koopsom ƒ 31,50.

Johannes Peeters verkoopt een half huis uit de erfenis van zijn ouders (zie Voormalig huis G547):

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 25; 14-10-1714:
Jan Peeters op de Leensel verkoopt aan Jacob Mattijssen de helft van huis en hof in het Dorp 1 1⁄2 copse. Zoals hem aangekomen is van wijlen zijn ouders, ene zijde Jurris Alons, andere zijde Jan Wollifs en anderen, ene einde Jacob Matijssen. Belast met 9 1⁄2 duit per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 25,-.

Johannes Peeters verkoopt nog een stuk land op het Rinkveld:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 75 verso; 31-12-1727:
Jan Peeters op de Leensel verkoopt aan Mechel, weduwe Jan Goorts land aan 't Rinckvelt 5 copse naast de weduwe Flips van Hugten. Koopsom ƒ 20,-

Catharina Tyssen is als Lyneke Jansen op 15-01-1725 te Asten overleden en Johannes Peeters is op 11-10-1729 te Asten overleden. Hieronder hun doodakten:

In onderstaande archiefstukken worden Dielis Hendrix (zoon Egidius van Hendrick Peeters), Mattijs Jan Peeters (zoon van Johannes Peeters) en Jan Jan Jelis (relatie nog onbekend) genoemd in verband met een schuld voor land in Vlierden. Dat slaat naar alle waarschijnlijkheid op het land in Vlierden dat bij de erfdeling van hun grootvader Peeter Driessen Hendricks is gekomen.

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 46 verso; 02-11-1733:
Dielis Hendrix, Mattijs Jan Peeters en Jan Jan Jelis. Zij verklaren ter instantie van Jan Teunis Smits, te Vlierden, dat zij en hun ouders hebben betaald en nog betalen aan Jan Teunis Smits een rente van ƒ 10-10-00 per jaar en sedert ? ƒ 8-10-00 per jaar. Zij weten niet uit welke hoofde zij de rente verschuldigd zijn.

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 50; 22-12-1733:
Jan van Helmont, 65 jaar en Bendert Vervoordeldonck, 68 jaar, schepenen, altijd hier woonachtig geweest. Dielis Aarts van den Bergh, 75 jaar, Mattijs Jan Peeters, 27 of 28 jaar. De twee eerste deponenten verklaren dat zij weten en van hun grootvaders gehoord hebben dat de voorouders van Jan van Helmont met de erfgenamen van Huybert Jan Tielen een rente en kapitaal hebben afgelost die hen bij deling der rente, staande ten laste van de gemeente Asten in haar goederen waren toegevallen.
De derde deponent verklaart dat hij van Jan Dielis de Laaser, zijn oom, nu circa 10 à 12 jaar geleden overleden, menigmaal heeft horen zeggen dat hij, Jan Dielis de Laaser, had aangenomen van de gemeente een akker en beemdje op de Hindert mitsgaders hij aan Jan Tonis Smits, te Vlierden, betaalde een rente van ƒ 4,- per jaar, te lossen met ƒ 100,-. Hij is zich wel bewust dat zijn oom aan Jan Toenis, geen andere rente was verschuldigd.
De vierde deponent verklaart dat Jan Tonis Smits, te Vlierden, hem tot voldoening van een rente van ƒ 3,- per jaar heeft aengemaent en dat hij in october 1732 aan Jan Tonis heeft gegeven ƒ 5,- en dat hij enige jaren daarvoor ook 3 gulden of een rijksdaalder heeft gegeven. Er is daarvan geen quitantie gegeven, die hij, deponent wel vorderde, waarop Jan Tonis antwoordde: "Als ghij gelijck betaelt dan sal ik U quitantie geven". Verklarende verder uit de mond van zijn vader, die bijna honderd jaar oud is geworden, meermalen gehoord te hebben dat deze een rente betaalde van 3 gulden per jaar en Hendrik Peeters, zijn broeder, 1 gulden 10 stuiver per jaar samen 4 gulden 10 stuiver per jaar aan Jan Tonis Smits, te Vlierden zonder te weten waarvan deze gekomen zijn.
De twee eerste deponenten verklaren nog dat zij borgemeester van Asten geweest zijn, Jan van Helmont in 1701 en Bendert Vervoordeldonk in 1687 en dat zij in die tijd van de toenmalige regenten hebben horen spreken van een rente die betaald zou zijn als Jan Tonis Smits nu vordert van de gemeente. Jan van Helmont voegt daar nog aan toe, dat omtrent 1690, hij, na zijn ouders dood, het borgemeestersboek heeft waargenomen en dat hij over de voorschreven rente nooit een aanmaning heeft gehad en veel minder deze betaald. 

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 57; 06-01-1734:
Dielis Hendricx en Jan Gelis verklaren ter instantie van de regenten van Asten dat zij, deponenten en hun ouders betaalden en nog betalen aan Tonis Jan Smits, te Vlierden de eerste deponent een rente van ƒ 1-10-0 per jaar, de tweede deponent een rente van ƒ 4-00-0 per jaar zonder ooit geweten te hebben waarom zij deze rente betaalden. Ook is hen nooit gezegd dat deze rente losbaar was met ƒ 150,-. Als zij dit hadden geweten hadden zij deze rente al voor lange jaaren gelostomdat zij in die tijd hiertoe in staat waren. Nu echter in deze tijd, nu zij nauwelijks de landslasten kunnen betalen, is dat onmogelijk. 

Zoon Mattijs Jansen, geboren te Asten op 17-01-1704, is op 15-04-1731 te Deurne getrouwd met Jenneke Peeters Ceelen van de Moosdijk, geboren te Liessel rond 1710:

02

Het gezin van Mattijs Jansen en Johanna Peeters Ceelen van de Moosdijk:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 20-12-1732 Asten >1746
2 Johannes Asten 04-08-1735 Vlierden 29-10-1768
Petronella Peter Martens
Asten 23-03-1818 zie Voormalig huis C99
3 Catharina Asten 19-01-1738 Deurne 09-02-1766
Jan Willem van Melis
Deurne 14-11-1816
4 Petronella Asten 10-12-1741 Asten 10-02-1770
Paulus Peters
Asten 11-03-1818 zie ook Voormalig huis C99
5 Antonia Meijel 18-05-1744 Ongehuwd Asten ±1785 *

* gedoopt in Meijel en heringeschreven in het doopregister van Asten

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1746 wordt Mattijs Jansen of na zijn overlijden zijn vrouw Jenneke als eigenaar en bewoner genoemd:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 104 verso:
Mattijs Janssen. Huijs, hoff en aangelagh 5 lopense. In de bede ƒ 2-10-0.

Jaar Eigenaar nummer 18 Voordeldonck Bewoners nummer 18 Voordeldonck
1736 Matteijs Janse Haasse Matteijs Janse Haasse
1741 Mattijs Jansen Mattijs Jansen
1746 weduwe Mattijs Janssen weduwe Mattijs Janssen

Mattijs Jansen moet nog een schuld van zijn vader aflossen:

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 148; 19-10-1744:
Maria Jan Paulus, weduwe Jan Peter Smits, aanlegger contra Mattijs Jan Peters, gedaagde. Gedaagde is nog schuldig ƒ 1-16-0 zijnde een rest van geleverde winkelwaren aan zijn vader door wijlen aanlegsters man, op 15-04-1707. Het totaal bedrag was ƒ 5-11-0.

Mattijs Jansen is waarschijnlijk op 01-12-1745 te Asten als Matthias Janse van de Lensel overleden en hieronder zijn overlijdensakte:

02a

Jenneke Peters van de Moosdijk hertrouwt op 13-11-1746 te Asten met Hendrik Aart Slaats, weduwnaar van Cristina Leenders:

03

Voor het hertrouwen wordt een inventaris en worden huwelijksvoorwaarden opgemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 127 verso; 07-11-1746:
Staat en inventaris van Jenneke Peters getrouwd geweest met Mattijs Jansen, wonende op de Leensel ten behoeve van Jan, Maria, Catarina, Peternella en Anthonetta, haar kinderen. Zij wil hertrouwen met Hendrik Slaats getrouwd geweest met Christina Leenders, te Vlierden.
Onroerende goederen:
Huis, hof en aangelag aan de Leensel 5 lopense, ene zijde Dirk Joosten van Hugten andere zijde Dielis Hendriks. Land het Eeusel te Vlierden 4 lopense, ene zijde Dielis Hendriks, andere zijde Dirk Joosten van Hugten. Land boven de Wegh te Vlierden 5 lopense, ene zijde Dielis Hendriks, andere zijde een heiveld, hierna genoemd. Den Heyacker te Vlierden 2 lopense, ene zijde de Aa, andere zijde Dielis Hendriks. Groes het Hoyvelt te Vlierden 5 lopense, ene zijde Hendrik Canters te Lieszel, andere zijde Dielis Hendriks. Groes het Weyvelt aan het aangelag 3 lopense. Groes het Rinkvelt 1 lopense, ene zijde Dielis Hendriks, andere zijde de straat.
Roerende goederen:
Een stand en tob, een koperen en een ijzeren ketel, vijf stoelen, drie kisten, een tafel, twee veere bedden, drie paar slaaplakens, een hoge kar, een lage kar.

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 129, 07-11-1746:
Hendrik Slaats, te Vlierden, bruidegom, en Jenneke Peters getrouwd geweest met Mattijs Jansen, bruid maken huwelijksvoorwaarden:
Zij brengen beide de goederen in die zij bezitten. Indien uit dit huwelijk kinderen geboren worden dan krijgen ze bij verdeling der goederen gelijke rechten als de voorkinderen. Indien er geen kinderen uit dit huwelijk geboren worden dan gaan bij voor overlijden de goederen van de bruidegom naar de aanstaande vrouw en haar voorkinderen. Ingeval de bruid komt te overlijden voor de bruidegom, zonder dat kinderen geboren worden, dan krijgt hij zijn deel uit de boedel naar 's lands recht en costuymen locaal.

Het gezin van Jenneke Peters en Hendrick Aart Slaats:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 10-12-1741 Kind Asten ±1741
2 Arnoldus Asten 03-05-1748 Kind Asten 08-06-1748
3 Arnoldus Asten 20-05-1750 Asten 23-02-1783
Wilhelmina van Wetten
Asten 15-06-1819 zie Voormalig huis B401

Hendrik Aart Slaats is op 28-01-1751 te Asten overleden en de bewonerslijst van nummer 18 op 't Leensel toont de weduwe van Hendrik Slaats en haar kinderen als eigenaars en bewoners:

Jaar Eigenaar nummer 18 Voordeldonck Bewoners nummer 18 Voordeldonck
1751 weduwe en kinderen Hendrik Slaats weduwe en kinderen Hendrik Slaats
1756 weduwe en kinderen Hendrik Slaats weduwe en kinderen Hendrik Slaats
1761 weduwe en kinderen Hendrik Slaats weduwe en kinderen Hendrik Slaats
1766 weduwe en kinderen Hendrik Slaats weduwe en kinderen Hendrik Slaats
1771 weduwe en kinderen Hendrik Slaats weduwe en kinderen Hendrik Slaats

Jenneke Peters van de Moosdijk is als Joanna Henrici Slaets op 10-02-1774 te Asten overleden.

Dochter Petronella Tijssen, geboren te Asten op 10-12-1741 is te Asten op 10-02-1770 getrouwd met Paulus Peters Pauwels, geboren te Asten op 30-07-1747 als zoon Petrus Pauls en Cecilia Janse van Haut (zie Ommelse Bos 11 en 13):

04

Het gezin van Petronella Tijssen en Paulus Peters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Lucia Asten 04-05-1770 Asten 08-04-1809
Godefridus van Bussel
Asten 08-07-1821
2 Johanna Maria Asten 14-12-1772 Kind Asten ±1772
3 Henrica Asten 14-12-1772 Kind Asten ±1772
4 Mattias Asten 06-06-1774 Asten 11-02-1798
Maria Rijnder Verlijsdonk
Asten 16-02-1840 zie Voordeldonk 80
5 Johanna Asten 18-03-1777
6 Johannes Asten 17-02-1780 Ongehuwd Asten 24-07-1811
7 Franciscus Asten 24-09-1782

Paulus Peters wordt daarna voor de helft eigenaar samen met zijn zwager Jan Tijssen:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 308; 06-01-1775:
Arnoldus Hendrik Slaats, te Meyl, verkoopt aan Paulus Peters getrouwd met Pieternella Tijssen, op de Leensel 1⁄5e deel onverdeeld in huis, hof en aangelag aan de Leensel 5 lopense, ene zijde Peter Jooste van Hugten, andere zijde Dielis Hendriks, groes het Weyvelt agter het aangelag 3 lopense, ene zijde Dielis Hendriks, andere zijde Peter Jooste van Hugten. Koopsom: ƒ 150,-, waaronder nog begrepen zijn de volgende percelen gelegen te Vlierden en alhier, ten quohiere der Verpondingen die van Vlierden des van noode zijnde moesten worden getransporteerd. Waartoe den eerste toonder dezer uitgemaakte acte wordt gemachtigd den verkopers aandeel. Land het Eeuzel 4 lopense, ene zijde Peter Jooste van Hugten, andere zijde Dielis Hendriks. Land boven de Weg 5 lopense, ene zijde Dielis Hendriks, andere zijde het volgend veld. Den Heyacker 2 lopense, ene zijde Dielis Hendriks, andere zijde de hey. Hooiveld 5 lopense, ene zijde Hendrik Canters, andere zijde Dielis Hendriks. Belast met: 1⁄5e deel in 2 vat en 1 cop rogge per jaar aan Abraham Verster cum suis in kapitaal ƒ 10-1-0. Verkoper aangekomen bij versterf van zijn ouders.

Antonetta Tijssen, aan de Leensel, verkoopt aan Paulus Peters getrouwd met Pieternella Tijssen, haar zuster, waar zij bij wonende is, 1⁄5e deel onverdeeld in huis, hof en aangelag aan de Leensel 5 lopense, ene zijde Peter Joosten van Hugten, andere zijde Dielis Hendriks. Koopsom ƒ 150,- à 4% of alimentatie en verzorging gedurende haar verdere leven.

Jan Willem van Melis getrouwd met Catarina Tijssen, te Deurne, verkoopt aan Jan Tijssen, te Vlierden, 1⁄5e deel onverdeeld in huis, hof en aangelag aan de Leensel, ene zijde Peter Joosten van Hugten, andere zijde Dielis Hendriks.

Paulus Peters, aan de Leensel, verkoopt aan Jan Tijssen, zijn zwager, 1⁄5e deel onverdeeld in de goederen zoals hem aangekomen zijn bij transport de dato 06-01-1775 van Arnoldus Hendrik Slaats. Koopsom ƒ 75,-.

In de bewonerslijst zijn Paulus Peters en Jan Tijssen eigenaar en is Paulus Peters bewoner. Na het overlijden van Paulus Peters te Asten op 19-06-1794, worden zijn vrouw en kinderen mede-eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 18 Voordeldonck Bewoners nummer 18 Voordeldonck
1776 Paulus Peters en Jan Tijssen Paulus Peters
1781 Paulus Peters en Jan Tijssen Paulus Peters
1798 weduwe Paulus Peeters en Jan Thijssen weduwe Paulus Peeters
1803 weduwe Paulus Peeters en Jan Thijssen weduwe Paulus Peeters

Rond 1780 is het huis gesplitst en Jan Tijssen is bewoner van het afgeplistste deel (zie Voormalig huis C99).

Petronella Tijssen overlijdt te Asten op 18-03-1818:

05

Ook in de verpondingslijst van 1819 valt de bewoningsgeschiedenis vanaf 1776 op te maken:

Verpondingen 1819 XIVd-67 Voordeldonk folio 104:
Peternel Hendrik Slaats weduwe Paulus Peters en 5 kinderen bij versterf 1794. Jan Tijssen en Paulus Peters ider ½. No. 18 huijs, hof en aangelag in 1776 nog een huijs 18a opgeset 5 lopense.

Dochter Lucia Peters, geboren te Asten op 04-05-1770, is te Asten op 08-04-1809 getrouwd met Godefridus van Bussel, geboren te Asten op 27-09-1772 als zoon van Franciscus Goort van Bussel en Maria Dirk Hoebergen (zie Kloostereind 1):

06

Lucia Peters is op 08-07-1821 te Asten overleden en Godefridus van Bussel is op 03-10-1828 te Asten hertrouwd met Petronella Lint, geboren te Vlierden rond 1796 als dochter van Lambertus Lint en Geertruida van de Sande.

In het kadaster over de periode 1811-1832 wordt Godefridus van Bussel als eigenaar genoemd:

Kadaster 1811-1832; C100:
Huis, schuur en erf, groot 04 roede 09 el, Berkveld, klassen 8.
Eigenaar: Godefridus van Bussel.

07

08

De gezinnen van Godefridus van Bussel met Lucia Paulus Peters en met Petronella Lint:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 20-04-1811 Deurne 18-02-1836
Hendrina Strijbosch
Asten 17-02-1849
2 Lambertus* Asten 03-10-1831 Deurne 18-02-1870
Johanna Maria Meulendijk
Deurne 05-07-1895 de Heide

* kind uit het tweede huwelijk van Godefridus van Bussel

Godefridus van Bussel is op 03-01-1845 te Asten overleden en Petronella Lint is op 23-12-1856 te Deurne overleden. Het huis komt in handen van Johannes Mathijs Jansen, die in het eerder afgesplitste deel woont (zie Voormalig huis C99).

In het huis komt wonen Johanna Maria Haesen, geboren te Asten op 08-01-1804 als dochter van Johannes Haesen en Joanna van Someren (zie Voormalig huis E452) en zus van Elisabeth Hazen (zie Voormalig huis C99). Zij is sinds 26-07-1855 weduwe van Hendricus Rijnders, geboren te Someren op 14-08-1802 te Someren als zoon van Ambrosie Rijnders en Odilia Coris, met wie zij op 25-01-1850 te Asten getrouwd was.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont zij nog in het huis met huizingnummer C69a:

09

Zij verhuist eind 1862 naar Liessel en keert in februari 1873 weer terug naar haar broer in Heusden (zie Voormalig huis E452) en vertrekt in augustus 1873 naar Nederweert. Johanna Maria Haesen is op 18-08-1875 te Asten overleden.

Het huis wordt weer samengevoegd met het naastgelegen huis (zie Voormalig huis C99) en krijgt daarbij kadasternummer G1775, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

Overzicht bewoners

Hoeve op de Leensel
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1640 Peeter Driessen Hendricks ±1610 Peeter Driessen Hendricks ±1610
1675 erven Peeter Driessen Hendricks Asten 15-11-1646 erven Peeter Driessen Hendricks Asten 15-11-1646
1706 Jan Peeter Hendricx Asten 15-11-1646 Jan Peeter Hendricx Asten 15-11-1646
1713 Jan Peeters en weduwe Hendrick Peeters Asten 15-11-1646 Jan Peeters en weduwe Hendrick Peeters Asten 15-11-1646
1729 erven Jan Peeters en weduwe Hendrick Peeters Asten 17-01-1704 erven Jan Peeters en weduwe Hendrick Peeters Asten 17-01-1704
1730 Mattijs Jan Peters Asten 17-01-1704 Mattijs Jan Peters Asten 17-01-1704
Voordeldonck huis 18
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Matteijs Janse Haasse Asten 17-01-1704 Matteijs Janse Haasse Asten 17-01-1704
1741 Mattijs Jansen Asten 17-01-1704 Mattijs Jansen Asten 17-01-1704
1746 weduwe Mattijs Janssen Liessel ±1710 weduwe Mattijs Janssen Liessel ±1710
1751 weduwe en kinderen Hendrik Slaats Liessel ±1710 weduwe en kinderen Hendrik Slaats Liessel ±1710
1756 weduwe en kinderen Hendrik Slaats Liessel ±1710 weduwe en kinderen Hendrik Slaats Liessel ±1710
1761 weduwe en kinderen Hendrik Slaats Liessel ±1710 weduwe en kinderen Hendrik Slaats Liessel ±1710
1766 weduwe en kinderen Hendrik Slaats Liessel ±1710 weduwe en kinderen Hendrik Slaats Liessel ±1710
1771 weduwe en kinderen Hendrik Slaats Liessel ±1710 weduwe en kinderen Hendrik Slaats Liessel ±1710
1776 Paulus Peters en Jan Tijssen Asten 30-07-1747 Paulus Peters Asten 30-07-1747
1781 Paulus Peters en Jan Tijssen Asten 30-07-1747 Paulus Peters Asten 30-07-1747
1798 weduwe Paulus Peeters en Jan Thijssen Asten 10-12-1741 weduwe Paulus Peeters Asten 10-12-1741
1803 weduwe Paulus Peeters en Jan Thijssen Asten 10-12-1741 weduwe Paulus Peeters Asten 10-12-1741
Kadasternummer C100
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C100 1832-1856 Godefridus van Bussel Asten 27-09-1772
C100 1856-1865 Johannes Janssen Asten 21-05-1802
C1775 1865 samengevoegd met C99
Leensel
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1818-1821 Godefridus van Bussel Asten 27-09-1772 Lucia Peters Asten 04-05-1770 08-07-1821
1821-1845 Godefridus van Bussel Asten 27-09-1772 Petronella Lint Vlierden ±1796 03-01-1845
1845-1856 Petronella Lint Vlierden ±1796 weduwe van Bussel
1856-1859 Johanna Maria Haesen Asten 08-01-1804 weduwe Rijnders
C69a 1859-1862 Johanna Maria Haesen Asten 08-01-1804 weduwe Rijnders naar Deurne