De pagina Ommel/Ommelse Bos/Voormalig huis B56 wordt nu weergegeven
Ommel/Ommelse Bos toevoegen aan selectieOmmel toevoegen aan selectie

Bewoningsgeschiedenis

Dit is een deel van de bewoningsgeschiedenis gemaakt op 23-04-2024 18:04:49
Voor de voor het laatst bijgewerkte versie surf je naar https://www.heemkundekringdevonder.nl/bewoningsgeschiedenis

Voormalig huis B56

In het cijnsboek van Helmond over de 16e en 17e eeuw wordt al melding gemaakt over deze hoeve op de Ommelse Bosch:

Cijnsboek Heer van Helmond, Vlierden 1498-1589, post 49 folio 7:
Relicta et liberi 4
Rijnardus de Loen emptor
Relicta et Relicta et liber
Johannes et Geverardus IIo istorum VI pro medietate / Et Johanna relicta Petri unus VI pro alia medietate et unus liber
Ida relicta / et liberi sex
Johannes filius Johannis Theodorici / Joannes sex pro toto
Liberi III istorum VI habent / liberi II Gerardi filij Johannis Theodori predicti
Johannes fratris Liberi VI Theodori predicti
Novo Hogardus filius Jacobi de Loen
Dominus Gevaerdus de Loen presbyter ex parte Lamberti fili Johanni Tielmanni et sex eius liberorum ex hereditate de Loen quondam Johannis Lamberti de Loen. de veth 6 den.

Cijns Heer van Helmond, Vlierden 1645-1691, post 49
Mortuum anno 1636 Resignavit medietate
Anthonis Dries Reijnders Ende Den langen Neel habet filiam tot Someren
De 6 kijnderen ende 2 kints kijnderen van Frans Tijs Willem Tijssen
Frans soon Tijs Willem Tijssen solvit medietatem
De 2 kijnderen
Tijs Willem Tijssen
1 ort veth
Den selve 2½ den veth
Den selve 1 den ½ ort veth 14 den
Die 2 kijnderen
Anthonis Dries Rijnders ende Tijs Willem Tijssen
emptoris ex bonis de Eept 4 den veth 3½ ort
In 3 texten.

Jan Willem Tijssen verkoopt een huis aan Dirck Verheyden

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 75; 18-08-1632:
Jan Willem Tijssen verkoopt aan Dirck soone Joost Peters Verheyden een huis metten houtwas en dat ter leet gehouden, hofstad en aangelag te Ommel, ene zijde Jan Willems van Heuchten, andere zijde erfgenamen Peter Dries, andere einde Philips Willem van Heuchten en anderen. Belast met 3½ vat rogge jaarlijks aan de pastoor alhier. Een de cijns van de grond in het boek van Helmont.

Volgens het cijnsboek en de verpondingen van 1662 is Frans Tijssen Willems (zie Voormalig huis B55) mede-eigenaar van het huis:

Cijnsboek Heer van Helmond, Vlierden 1621-1643, post 49 folio 7:
Frans soon Tijs Willem Tijssen.

Verpondingen 1662 XIV-68 folio44:
Frans Tijssen en Peeter Reijnders, gebruiker Aelbert Jansen, huijs.

Hij geeft het huis in huur aan zijn zwager, getrouwd met zijn zus Handerske (zie Voormalig huis B55):

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 84; 04-11-1687:
Frans Matijssen de Groodt heeft aan Geerit Eymerts van Loon, zijn zwager, in huyringe ende jaerschaere gegeven een huis, land en groes in den Ommelsen Bosch 70 lopense. Huurtermijn van 6 jaar. Huursom ƒ 100,- jaarlijks en een tonneke booter van ontrent 30 pont. De huerlingh sal aen de verhuyrder doen alle potspijse soveel tot sijn nootdruft van doen heeft. Borg, Eymert Geerits van Loon. De verhuurder behoudt de camer in het huis voor zichzelf.

Verpondingen XIV-57; 01-06-1688 folio 22:
Frans Matijssen, gebruiker Gerit Eijmers.

Bewoner Geerit Eymers van Loon is geboren te Deurne rond 1660 als zoon van Eymert Geerits van Loon en Christina Jan Coolen. Hij is op 23-06-1686 te Asten getrouwd met Henrixke Frans Matijssen de Groot, geboren te Asten op 13-04-1659 als dochter van Frans Matijssen Willems en Heylke Bruysten van Bussel (zie Voormalig huis B55).

Compareerden voor schepenen ondergenoemd Geerit Eijmerts van Loon jongman van Deurne ende Handerske dochter van Frans Matijssen de Groodt sijnde geassisteert bij ... jonge dochter van Asten versoeckende haere drie sondaagse proclamatien omme deselve gedaen sijnde in de houwelijckse staet te worden bevestigt. Actum dij achtste junij 16 sesendetaggentig.
Ende de voorschreven drie proclamatien sonder inspraeck gedaen sijnde, soo sijn de voorschreven persoonen in dij houwelijckse staet bevestigt op heden dij drieendetwintigh junij 16 sesendetaggentig.

Het gezin van Geerit Eymers van Loon en Henrixke Frans Matijssen de Groot:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Asten 17-11-1688
2 Franciscus Asten 04-03-1692

Frans Tijssen Willems (de Groot) staat garant voor zijn zwager, mocht die tot armoede vervallen:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 62; 24-06-1686:
Frans Matijssen de Groodt stelt zich borg voor Geerit Eymerts van Loon indien deze tot armoe quame te vervallen.

De kinderen Frans Tijssen Willems (de Groot) beschikken over de huurovereenkomst met Geerit Eymers van Loon

Asten Rechterlijk Archief 10 folio 38; 10-10-1691:
Kinderen en erven Frans Matijssen de Groodt hebben een huurcedulle de dato 04-11-1687 ten laste van Geerit Eymers, hun zwager. Zij verzoeken in geval van insufficiëntie hem executabel te verklaren. 

Geerit Eymers van Loon moet een een dienstmeid betalen:

Asten Rechterlijk Archief 10 folio 39; 24-10-1691:
Hendrick Martens getrouwd met Antonia Fransen, aanlegger contra Geerit Eymers, gedaagde. Aanleggers vrouw heeft gedurende vijf maanden als dienstmeyt gewoond bij gedaagde. Jaarhuur ƒ 11-10-0, 3 el grof hemdlaken, 1 grove scholk, hosen, schoenen, klompen en sokken, 1 el fijn lijnwaad. De dienst heeft geduurd van Allerheiligen tot Palmzondag als Frans Jansen, zijn vrouws vader in een sware sieckte gevallen was en niemand te vinden was om hem te dienen. Waarom aanleggers vrouw zich verplicht gevonden heeft om haar vader te assisteren. Zij heeft haar dienst moeten opzeggen. Haar vader is overleden aan de ziekte. Zij vraagt pro rato betaling van de gewerkte tijd zijnde ƒ 5,-, meer of minder naar inzichten van het gerecht.

Geerit Eymers van Loon verkoopt een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 17 verso; 14-02-1692:
Gerit Eymers van Loon verkoopt aan Jan Aerts land het Swartbroeck 7 copse naast Elisabet weduwe Steven Lamberts. Verponding ƒ 0-15-0 per jaar.

Geerit Eymers van Loon en zijn zwagers moeten geld betalen voor een lening van hun schoonvader:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 77 verso; 30-12-1694:
Matijs Lamberts, Gerit Nicolaessen en Gerit Eymers, zwagers, moeten iedere drie maanden ƒ 20,- betalen aan Marike Jan Michiels, geassisteerd met Abraham Jan Michiels, van ƒ 145,- plus intrest, zoals Marike heeft uitgezet aan wijlen Matijs Fransen de Groodt en Jan Aerts de Zeger.

Geerit Eymers van Loon is als Geraert Eymers op 09-11-1696 te Asten overleden en zijn weduwe Henrixke Frans Matijssen de Groot verkoopt goederen:

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 3; 28-11-1696:
Handerske, weduwe Geerit Eymers van Loon, te Ommel, geassisteerd met Geerit Neerven en Jan Eymerts van Loon, verkoopt publiek haar goederen. Kopers waren onder andere Dirck Coolen, Geef Dircx, Peeter Duysse van de Leensel, Hendrick Rooymans, Jan Mathijssen de Groot, Peeter Willems van Kessel, Marcelis Peeter Coolen, Antony Peeter Canters, Frans Hoefnagel, Antonis van der Linden, Andries Coolen, Jan Aerts Coopman, Jan Peeter Meeis, Cornelis de Smit, Jan Hansen Willem Beckers, Joost Antonis Blockers, Jan Joosten Smit, Jelis van den Berge, Jan van Riet, Frans Doensen, Judocus van de Cruys en Marten van Hoeck. Opbrengst bedraagt ƒ 102-18-10. Kosten onder andere schepenen ƒ 0-18-0, zegel ƒ 1-1-0, vorster ƒ 2-0-0, president ƒ 0-6-0, van de Cruys ƒ 0-8-0, Matijs Somers ƒ 0-2-0, wijnkoop ƒ 4-16-0, Hoefnagel ƒ1-0-8.

Henrixke Frans Matijssen de Groot ruilt land:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 24; 02-12-1700:
Hendrick Antony Canters, Handerske Gerit Eymers van Loon geassisteerd met Jan Eymers van Loon en Gerit Nicolaessen Neerven, haar momboiren. Zij verkopen bij erfmangeling aan Peter Roefs hooi-weiland int Swartbroeck 3 lopense naast Hendrick Canters. Belast met 8 stuiver per jaar aan de Heer van Asten. Peter draagt over aan Hendrick en Handerske groes Engelbeemde 3 lopense naast Jenneke van Rut. Conditie: De kinderen Thomas Canters hebben recht tot den weg met varen, drijven en wegen. 

Henrixke Frans Matijssen de Groot is op 01-10-1702 te Asten hertrouwd met Godefridus Jansen Goorts, geboren te Asten 02-09-1659 als zoon van Jan Goorts en Anna Janssen en weduwnaar van Maria Jansen.

Compareerden voor schepenen ondergenoemd Goort Janssen naergelaeten weduwnaar van weijlen Maria Janssen ende Elsken de Groot naergelaeten weduwe van wijlen Geerit Eijmers versoeckende haere drie sondaagse proclamatien omme die gedaen in den houwelijckse staet te woorden bevestigt. Actum van 16 september 1702.
Ende die voorschreven proclamaties sonder inspraeck gedaen sijnde, soo sijn de voorschreven persoonen getrouwt, dij 1 october 1702. 

Het huwelijk kende voor zover bekend geen kinderen, wel had Godefridus Jansen Goorts met zijn eerste vrouw Maria Jansen een zoon Mathijs, geboren te Asten op 15-07-1675 en mogelijk bekend onder de naam Mathijs Jansen Happen. Als Godefridus Jansen Goorts ernstig ziek is, stellen zij samen hun testament op:

Asten Rechterlijk Archief 113 folio 47 verso; 19-11-1712:
Goort Jan Goorts getrouwd met Handerske Frans Mathijssen, te Ommel. Hij, sieckelijck bij den vuere sittende op eenen stoel, testeert. Alle voorgaande maeckselen vervallen. Testateur is voor deze getrouwd geweest met Maria Jansen en daarbij één zoon met name Mathijs. Hij prelegateert aan hem ƒ 20,- zonder dat hij verder iets mag pretenderen. De testateur is sinds ettelijcke jaeren getrouwd met Handerske Frans Mathijssen, weduwe Geerit Eymerts van Loon. Testateur heeft van Handerske, gedurende zijn huwelijk en nog dagelijks, in zijn langdurige ziekte, veel diensten genoten. Om deze reden wil hij, testateur, dat al zijn goederen, penningen, kleren, wollen, linnen enzovoorts naar Handerske voorschreven gaan om daarmee haar vrije wil te doen. Zij wordt zijn enige erfgenaam.

Godefridus Jansen Goorts is op 06-01-1713 te Asten overleden, maar over het overlijden van Henrixke Frans Matijssen de Groot is vooralsnog niets terug te vinden. Hieronder de doodakten van haar twee echtgenoten Geerit Eymers van Loon en Godefridus Jansen Goorts:

Eigenaar Frans Tijssen Willems (de Groot) is op 26-01-1690 te Asten overleden (zie Voormalig huis B55) en zijn schoondochter heeft een schuld te voldoen en verkoopt de helft van het huis aan haar schoonzoon:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 39 verso; 27-11-1692:
Anneke weduwe van Matijs Fransen de Groodt, Jan Mathijssen, haar zoon en Aert Aert Tielen man van Elske Matijssen de Groodt, zijn schuldig aan Peter Dors, coopman, te Venloo ƒ 500,- wegens gekocht garen. Terug te betalen in 5 jaar, zonder intrest. In deze ƒ 500,- zijn begrepen alle nog lopende leningen.

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 37 verso; 27-11-1692:
Anneke weduwe van Matijs Fransen de Groodt, verkoopt aan Aert Aerts, de helft van huis, hof, schuur, schop en aangelag aan de Ommelsche Bosch geheel 6 lopense, ene zijde weduwe Jan Fransen Verrijt, andere zijde Wilbort tot Lierop, ene einde de straat, andere einde De Laerstraet.

Schoonzoon Aert Aerts Tielen verkoopt het huis aan Antonis Peters van der Linden:

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 19; 23-03-1697:
Aert Aerts Tielen verkoopt aan Antonis Peters van der Linden een huis, hof en aangelag aan de Ommelsche Bosch 7 lopense, ene zijde Antony Josephs, andere zijde Aelbert Peters, ene einde kinderen Antony van de Cruys, andere einde Frans Verrijt.

Antonis Peters van der Linden is geboren rond 1655 en op 18-01-1684 te Asten getrouwd met Elisabeth Jan Mayen, geboren rond 1660:

Contraxerunt sponsalia Antonius Peeters et Elisabetha Jansen; testes Joannis Jansen et Franciscus Jansen van Ruth.

Ondertrouwd Antonius Peeters en Elisabetha Jansen; getuigen Joannis Jansen en Franciscus Jansen van Ruth.

01

Het gezin van Antonis Peters van der Linden en Elisabeth Jan Mayen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 09-04-1685 Kind Asten ±1685
2 Johannes Asten 24-06-1686 Asten 26-10-1710
Anneke Jansse van den Heuvel
Bakel 20-02-1735
Mary Jan Willems
Asten 28-06-1750
Helena Theodori van Hout
Asten 15-08-1767 zie ook Ommelse Bos 15
3 Lambert Asten ±1688 >1707
4 Franciscus Asten 25-04-1690 Asten 01-09-1720
Elisabeth Reynders
Asten 29-09-1728 zie Hindert 2

Antonis Peters van der Linden is op 27-05-1704 te Ommel bij Asten overleden en zoon Lambert verkoopt zijn kindsdeel in het huis aan zijn drie broers:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 10 verso; 11-04-1707:
Lambert Antonis van der Linden verkoopt aan Jan, Antonis en Francis, zijn broers, allen kinderen van Antonis van der Linden en Elske Jan Mayen zijn kindsdeel in huis en land aan den Ommelschen Bosch 10 lopense. Koopsom ƒ 25,-.

Volgens de verpondingen van 1709 is Jan Antonis van der Linden de eigenaar en Antonis Josephs de bewoner:

Verpondingen 1709 XII-5 folio16:
Jan Antonis van der Linden, Aert Aertsen, in gebruik van Antonis Josephs. 34-14-8-11-2.

Jan Antonis van der Linden is geboren te Asten op 24-06-1686 als zoon van Antonius Peters van der Linden en Elizabetha Jansen Mayen. Hij is op 26-10-1710 te Asten getrouwd met Anneken Jansen van den Heuvel, geboren te Meijel rond 1688. Anneken Jansen is op 18-11-1733 te Asten overleden en Jan Antonis van der Linden is op 20-02-1735 te Bakel hertrouwd met Mary Jan Willems, geboren te Bakel rond 1710:

02

De gezinnen van Jan Antonis van der Linden met Anneken Jansen van den Heuvel en met Mary Jan Willems:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Franciscus Asten 04-10-1712 Kind Asten 06-1721
2 Antonius Asten 25-02-1715 Kind Asten 08-1719
3 Johannes Asten 01-11-1717 Kind Asten ±1717
4 Johannes Asten 09-11-1718 Bakel 20-02-1735
Maria Janssen
Bakel 29-10-1779 dochter Anneke getrouwd
met Francis de Greeff
5 Petrus Asten 09-07-1722 Kind Asten ±1722
6 Antonius* Asten 08-02-1736 Geffen 11-05-1760
Maria Elisabeth Verhoeven
>1774
7 Anna Maria* Asten 23-05-1738 Asten 24-05-1777
Johannes van de Cruys
Asten 11-11-1784 zonen Cornelius en Henricus
8 Johannes* Asten 11-12-1740 Someren 07-05-1774
Anneke Jan Geven
Someren 26-04-1805
9 Jacobus* Asten 27-05-1743 Vlierden 23-01-1774
Jennemaria van den Broek
Asten 25-05-1803

* kinderen uit het tweede huwelijk

Jan Antonis van der Linden woonde eerst elders op de Ommelse Bos (zie Ommelse Bos 15), maar volgens de hoofdgeldlijst van 1717 woont Jan Antonis van der Linden met zijn gezin in dit huis:

Hoofdgeld XVIII-19; 05-03-1717:
Jan van der Linden, Anna de vrouw
Francis en Tonij.

Jan Antonis van der Linden zat waarschijnlijk in de lakenhandel:

Asten Rechterlijk Archief 150; 05-07-1734:
Rekening, bewijs en reliqua van Pieter de Cort, drost en Pieter van de Vorst, schepen, als aangestelde curatoren, namens de gemeente Asten, over de geabandonneerde boedel van wijlen Ida weduwe Francis Jan van de Loverbosch over de periode 17-10-1729 tot 05-07-1734. Als crediteuren hebben zich gemeld: Joannes van der Linden wegens geleverd laken ƒ 7-00-00.

Voor zijn tweede huwelijk maakt hij een inventaris op voor zijn kinderen:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 94; 17-02-1735:
Jan Toenis van der Linden weduwnaar van Anneke Janssen maakt ten behoeve van zijn drie onmondige kinderen een staat en inventaris. Hij wil hertrouwen met Mary Jan Willems, jonge dogter, geboren en wonende te Backel.
Vaste goederen: een huis, hof en aangelag 8 lopense, ene zijde weduwe Jan van den Broeck, andere zijde Jan Goort Loomans, ene einde Jan Maaris, andere einde Floris Pieter von Cotzhausen.

Bij de verpondingen van 1737 woont Jan Antonis van der Linden in het huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 55:
Jan Antonis van der Linden.
Huijs, hoff en aangelagh op de Ommelsen Bosch.

Mary Jan Willems overlijdt te Asten als Maria Jansen van der Linden op 14-10-1747 en Jan Antonis van der Linden trouwt een derde maal op 28-06-1750 met Helena Theodori van Hout, geboren te Gemert en weduwe van Marcelis Hendriks van Beek. Daarvoor maakt hij opnieuw een inventaris op:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 18 verso; 13-06-1750:
Staat en inventaris van Jan Antonis van der Linden weduwnaar van Maria Jan Willems ten behoeve van Antoni, Jan en Jacobus, zijn kinderen. Hij wil in derde huwelijk treden met Helena Dirks van Hout, weduwe van Marcelis Hendriks van Beek, wonende te Bakel. Onroerende goederen een huis, hof en aangelag 6 lopense.

Volgens de bewoningslijst over de periode 1736-1761 is Jan Teunis van der Linden eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 5 Ommelsche Bosch Bewoners nummer 5 Ommelsche Bosch
1736 Jan Toens van der Linden Jan Toens van der Linden
1741 Jan Teunis van der Linden Jan van der Linden
1746 Jan Teunis van der Linden Jan Teunis van der Linden
1751 Jan Teunis van der Linden Jan Teunis van der Linden
1756 Jan Teunis van der Linden Jan Teunis van der Linden
1761 Jan Teunis van der Linden Jan Teunis van der Linden

Jan Antonis van der Linden is op 15-08-1767 te Asten overleden en na het overlijden van zijn derde vrouw, Helena Theodori van Hout, vragen de kinderen zich af hoe het zit met de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 11 verso; 02-02-1769:
Jan van der Linden, zoon uit het eerste huwelijk van wijlen Jan van der Linden, Francis de Greeff, getrouwd met Anneke van der Linden, zijnde een zoons dochter van wijlen Jan van der Linden uit het eerste huwelijk, wonende te Nunen, Antoni, zoon wijlen Jan van der Linden, te Gemert, Jan, zoon van de voornoemde Jan van der Linden, te Someren, Jan Peters Hobergen namens Jacobus van der Linden, te Gemert. Zijnde Antoni, Jan en Jacobus kinderen van de tweede vrouw van Jan van der Linden. En zijnde de derde vrouw, zonder kinderen, nagelaten die de nalatenschap heeft gelaten ten behoeve van de voornoemde comparanten. Zij verklaren door het hertrouwen van haar vader tot drie reyse, sterve van een kint vant eerste huwelijk, niet te regt te weeten hoeveel eenider in de nalatenschap sou competeren. Om onnodige kosten en disputen te voorkomen accorderen zij:
De twee eerste comparanten zullen behouden de helft van de gehele nalatenschap en dus voor de vaste goederen voor de helft te boek worden gesteld. Ook de helft van de opbrengst der verkochte roerende goederen zullen zij, na aftrek van de schulden ontvangen. De andere helft van de roerende en onroerende blijft aan de drie kinderen uit het tweede huwelijk.

De kinderen uit het tweede huwelijk verkopen hun deel in het huis aan hun broer Jacobus van der Linden:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 299 verso; 27-12-1774:
Antony van der Linden, wonende te Berghem, in 't Maasquartier, Jan van der Linden, wonende te Someren. Zij verkopen aan Jacobus van der Linden, wonende te Vlierden, ⅔e deel onverdeeld in de onverdeelde helft van de goederen gekomen van hun ouders een huis, hof en aangelag, te Ommel geheel 7 lopense.

Het andere deel dat toekomt aan dochter Anneke van der Linden, getrouwd met Francis de Greeff, wordt door het bestuur van Asten in arrest genomen:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 39 verso; 04-12-1781:
Jacobus van Ravesteyn, vorster, neemt, namens Gerrit Hampen, te Deurne, collecteur van de landsverpondingen en beden, 1778 en 1779, in arrest de vaste goederen van Francis de Greeff, te Nunen, de goederen aan den Ommelsche Bosch ƒ 11-09-00

Zoon Jacobus Jan van der Linden is geboren te Asten op 27-05-1743 en te Vlierden op 23-01-1774 getrouwd met Johanna Maria Jansen van den Broek, geboren te Stiphout op 12-12-1744 als dochter van Joannes van den Broeck en Joanna Jansse:

03

Het gezin van Jacobus Jan van der Linden en Johanna Maria Jansen van den Broek:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 26-03-1777
2 Johannes Asten 23-05-1779 Kind Asten ±1779
3 Christina Asten 14-07-1781 Kind Asten 16-04-1789
4 Johanna Asten 18-05-1783 Kind Asten 19-05-1783
5 Johannes Asten 09-01-1786 Kind Asten 28-07-1786
6 Johannes Asten 27-07-1787 Ongehuwd 's-Hertogenbosch 18-07-1812

In 1791 brandt het huis van Jacobus van der Linden af:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 55 verso; 11-08-1791:
Pro Deo. Schepenen van Asten verklaren dat op 23 juli laatstleden 's morgens omtrent 7 uur, alhier, is afgebrand een huis en stal waarvan eigenaar bewoner was Jacobus van der Linden; dat hij en zijn gezin daardoor in een deplorabele en seer armoedige staat gedompelt is en van zijn inboedel totaal beroofd is geworden vermits alles door de vlammen verteerd is geworden. Hij is hierdoor ook niet in staat om aan een nieuwe woning te geraken en zo verder de kost voor zichzelf en zijn huisgezin te verdienen tensij door mededogen de harte en mildadige handen daertoe geholpen werde. Waartoe wij alle ende een iegelijk die deese sal werden vertoont op het vrindelijkste sijn versoekende teneynde deese seer ongelukkige hierinne behulpsaam te willen weesen en deselven vrij en onverhindert te laaten passeren en repasseren sonder aan hem eenig hinder of belet doen of laten geschieden.

In de bewoningslijst over de periode 1766-1798 zijn Johannes en Jacobus van der Linden eigenaar en deels bewoner. Francis Adriaan de Greeff is op 29-01-1769 te Nuenen getrouwd met dochter Anneke van Johannes van der Linden:

Jaar Eigenaar nummer 5 Ommelsche Bosch Bewoners nummer 5 Ommelsche Bosch
1766 Jan van der Linden Jan van der Linden
1771 Jan Janse van der Linden Jan Janse van der Linden
1776 Jan en Jacobus van der Linden en Francis de Greeff Francis de Greeff
1781 Jan en Jacobus van der Linden en kinderen de Greeff Jan en Jacobus van der Linden
1798 afgebrand afgebrand

Het huis wordt opnieuw opgebouwd en deels verkocht aan Peeter en Nicolaas Royakkers:

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 99 verso; 16-04-1803:
Cornelis van de Cruys, te Helmond, Joost Kuypers, te Stiphout, als voogd over het kind van Jan van de Cruys, uit diens eerste huwelijk met name Hendrik. Zij zijn te samen voor de helft eigenaar van de volgende vaste goederen aan den Ommelschen Bosch. Jacobus van der Linden is voor de andere helft eigenaar. Zij verkopen hun deel aan Peeter en Nicolaas Royakkers, land in 't Aangelag 2 lopense 8 roede met de woningen daarop.

Jacobus Jan van der Linden is op 25-05-1803 te Asten overleden en Johanna Maria Jansen van den Broek is op 05-05-1811 te Asten overleden.

Zoon Johannes van Jacobus van der Linden is betrokken bij diefstal van paarden en karren:

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 146 verso; 25-06-1802:
Hendrik van den Burg, te Dinther, legt een acte over van schepenen Dinther de dato 24-06-1802 waarin onder eede verklaren Goyart van den Heuvel, Johannis van der Linden, Johannis Aart Willems en Johannis Smits, inwoners van Dinther, dat zij het paard van de comparant zeer wel kennen sijnde een swart merriepaard van vier jaaren, niet groot van postuur, met een kol voor de kop, aan de eene kant minder als aan de andere, een weynig kromme rug, ruym in de borst, van agter wat smal en kleyn van kop. Dat dit paard op maandag, 10 mei laatstleden, in den avond, door de comparant op het gemeente Broek, aldaar, in de wei was gebracht en dat dit paard des andere daags weg was. Comparant is gewaar geworden dat dit paard ten huize van de weduwe Willem Swinkels, op den Ommelschen Bosch was en heeft dit doorgegeven aan de officier die dit paard, in presentie van twee schepenen, voor oogen heeft doen brengen en bevonden dat dit het paard was volgens de getoonde acte. Comparant heeft dit met eede bevestigd aan handen van Theodorus Sengers, substituut drossard.

Hieronder de gegevens van de in bovenstaand archiefstuk genoemde personen:

Naam in Astense archief Naam in dtb-archief Geboorte
plaats en datum
Namen van ouders Huwelijk
plaats, datum en partner
Overlijden
plaats en datum
Hendrik van den Burg Henricus van den Burgt Dinther 10-07-1767 Joannes van den Burgt
Hendrina Stevens Verhoeven
Dinther 29-07-1801
Catharina Antony van Handel
Dinther 31-03-1825
Goyart van den Heuvel Godefridus Thomas van den Heuvel ±1750 Thomas Theodori van den Heuvel Nistelrode 27-09-1782
Sophia Jacob Donkers
Dinther 20-12-1808
Johannis van der Linden* Johannes Geurt van der Linden Uden ±1750 onbekend Boekel 20-07-1784
Wouterina Henric Classen
Bedaf 22-01-1811
Johannis Smits niet kunnen vinden
Johannis Aart Willems Joannes Arnoldi Willems Veghel ±1748 Aart Willems
Wilhelmina van der Velden
Dinther 01-02-1787
Anna Joannis Cluytmans
Dinther 23-05-1820
Theodorus Sengers Theodorus Sangers Nuenen 22-06-1752 Joannes Sangers
Anna Teulings
Asten 18-02-1781
Antonetta Fransen Voermans
Nuenen 28-05-1817

*  meest waarschijnlijk, dochter overlijdt te Dinther

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 147 verso; 25-06-1802:
Cornelia van Duynhoven weduwe Willem Swinkels, geeft te kennen dat zij circa 5 weken geleden, het paard, hiervoor beschreven, heeft geruild teegens Jan sone Jacobus van der Linden, meede aan den Ommelschen Bosch woonagtig, op een koey, oud omtrent 14 jaaren, swart en blauw van hair beneffens een oud merriepaard, swartbruyn van hair en eenig gelt en levensmiddelen, saat etcetera ter waarde van omtrent 3 gulden 10 stuivers. Doordat Hendrik van den Burg, te Dinther, bij gerechtelijke acte Dinther de dato 24-06-1802 en onder eede voor het gerecht, alhier, heeft aangetoond dat dit zijn paard is. En alzo aan de eigenaar het paard moet teruggeven ingevolge artikel 2 titulo 2 der Costuymen van den Bosch vrij en los overgegeven en gerestitueert moet worden. De comparante verklaart afstand gedaan te hebben van het paard en dit aan Hendrik van den Burg, los en vrij, heeft teruggegeven. Jacobus van der Linden en Cornelia van Duynhoven, weduwe Willem Swinkels, zijn overeengekomen ten op sigtens het nadeel hetwelk de tweede comparante gehad heeft doordien zij het swart merriepaard hetwelk zij tegen Jan sone Jacobus van der Linden geruild had. Dit paard bleek gestolen te zijn en is aan de oorspronkelijke eigenaar teruggegeven. De eerste comparant zal overdragen het paard, bij hem thuis staande, en gekomen van Adriaan Jacobs, zijnde een wit oud ruin paard, een akker met haver of rogge ter waarde van ƒ 30,-, te taxeren door twee onpartijdigen, Peter Royakkers en Peter van der Laak. Onder die mits dat het hem, comparant, zal vrijstaan dat indien het getaxeerde maaibaar zal zijn het ook ingelost kan worden met ƒ 30,-.

Hieronder de gegevens van de in bovenstaand archiefstuk genoemde personen:

Naam in Astense archief Naam in dtb-archief Geboorte
plaats en datum
Namen van ouders Huwelijk
plaats, datum en partner
Overlijden
plaats en datum
Referentie
Cornelia van Duynhoven Cornelia Joannes van Duynhoven Lieshout 23-07-1751 Johannes van Duynhoven
Maria Raeymakers
Lieshout 03-02-1782
Wilhelmus Theodori Swinkels
Asten 14-07-1838 Ommelse Bos 11 en 13
Jan Jacobus van der Linden Johannes van der Linden Asten 27-07-1787 Jacobus Jan van der Linden
Johanna Maria van den Broek
Ongehuwd 's-Hertogenbosch
18-07-1812
dit huis
Jacobus van der Linden Jacobus Jan van der Linden Asten 27-05-1743 Jan Antonis van der Linden
Mary Jan Willems
Vlierden 23-0-1774
Johanna Maria Jansen van den Broek
Asten 25-05-1803 dit huis
Adriaan Jacobs Adriaan Jacob Dirks Vlierden 18-03-1775 Jacobus Dirckx Jacobs
Anna Maria van Heugten
Asten 03-02-1799
Henrica Huberti van der Laak
Asten 24-03-1853 Ommelse Bos 15
Peter Royakkers Peter Hendrick Rooijakkers Stiphout 24-07-1756 Hendrik Rooijakkers
Gordina Manders
Asten 18-02-1786
Martina Petri van der Laak
Asten 31-07-1829 dit huis
Peter van de Laak Peter Marten van de Laak Mierlo 11-01-1735 Martinus van der Laeck
Johanna van Gansewinckel
Mierlo 21-02-1762
Catharina Huybert van Cuylenburg
Asten 31-10-1804 Voormalig huis B63

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 154 verso; 15-09-1802:
Willem van Eyhoud, te Uden en Gerard van Stiphout, te Erp, verklaren ter requisitie van Lambert van Stiphout, te Erp, dat zij het paard van de requirant zeer wel kennen. En door de requirant van de eerste comparant gekocht voor circa 54 gulden, in november 1801. En welk paard, waarvan zij, comparanten, gehoord hebben, dat door Jan Jacobus van der Linden, Jan Haanakkers, te Someren en Jacobus Verbakel, te Boekel, op 17 februari laatstleden, met geweld uit de stal van de requirant, met nog een tweede paard, is weggehaald. Lambert Peeter van Stiphout, te Erp, als eigenaar van het paard verklaart dat dat paard door Jan Jacobus van der Linden, alhier, Jacobus Haanakkers, te Someren en Jacobus Verbaakel, te Boekel, op 17 februari laatstleden, uit de stal van zijn huis, met nog een tweede paard, is weggehaald. Hij verwijst naar zijn verklaring de dato 04-03-1802 te Erp. Omdat comparant had vernomen dat het paard, hier, te Asten, door Jan Jacobus van der Linden was verkocht heeft hij, comparant, hiervan kennis gegeven aan de officier die hetzelve, in presentie van twee schepenen voor oogen heeft doen komen en hebben uit voorstaande verklaring en die van 04-03-1802 te Erp opgemaakt dat dit paard hetzelfde is en toebehoort aan voornoemde persoon. Marge: Lambert Peter van Stiphout heeft zijn paard, na herkenning, meegenomen.

Hieronder de gegevens van de in bovenstaand archiefstuk genoemde personen:

Naam in Astense archief Naam in dtb-archief Geboorte
plaats en datum
Namen van ouders Huwelijk
plaats, datum en partner
Overlijden
plaats en datum
Willem van Eyhoud niet kunnen vinden
Gerard van Stiphout Gerardus Petri Joannis van Stiphout Erp 04-12-1779 Petrus Joannis van Stiphout
Wilhelma Lamberti Donckers
Erp 16-02-1806
Catharina Jan Jacob Versteegden
±1810
Anna van Velthoven
Erp 22-02-1848
Lambert van Siphout Lambertus Petri Joannis van Stiphout Erp 25-10-1774 Petrus Joannis van Stiphout
Wilhelma Lamberti Donckers
Ongehuwd Erp 31-12-1810
Jan Jacobus van der Linden Johannes van der Linden Asten 27-07-1787  Jacobus Jan van der Linden
Johanna Maria van den Broek
Ongehuwd 's-Hertogenbosch
18-07-1812
Jacobus Haanakkers Jacobus Wilhelmi Aerts Haanakkers Vlierden 15-02-1750 Wilhelmus Aerts
Joanna van de Kerckstap
Asten 20-04-1777
Cecilia Peter van Bussel
Someren 29-05-1803*
Jacobus Verbakel Jacobus van Baekel  Woensel 25-04-1759 Andreas van Baekel
Joanna Versneppe
Boekel 18-10-1790
Theodora Gerardi van der Burgt
Boekel 21-01-1795
Anna Maria Dapperens
Boekel 27-02-1843

* in zijn doodakte staat dat hij uit Vlierden komt en in zijn begraafakte wordt de naam Haanakkers alias Aarts genoemd; dat geldt ook voor de begraafakte van zijn vrouw (zie ook Stegen 58). Hij is een broer van Gerardus Willem Aarts (zie Voormalig huis B54

Kaart van Brabant uit rond 18001 met daarin de genoemde plaatsen:

04

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 156 verso; 15-09-1802:
Jan Antony Bouwmans verklaart ter requisitie van het Officie dat hij, comparant, dit, zijn grauw ruin paardje, in de lente van dit jaar, 1802, van Jan Jacobus van der Linden gemangelt heeft tegen een oud paardje, eertijds gekomen van Pieter Verberne, alias Pieter Biemans, en daarop toegegeven heeft ƒ 10,-, een vat rogge, een vat eeven en 800 klot of turf. En welk paardje hij, comparant, tot nu toe in eigendom heeft gehad en daarmee zijn werk heeft gedaan.

Hieronder de gegevens van de in bovenstaand archiefstuk genoemde personen:

Naam in Astense archief Naam in dtb-archief Geboorte
plaats en datum
Namen van ouders Huwelijk
plaats, datum en partner
Overlijden
plaats en datum
Referentie
Jan Antony Bouwmans Johannes Antoni Bouwmans Asten 11-01-1737 Antonius Jaspers Bouwmans
Margaretha Jacobs van Heugten
Asten 18-10-1767
Jenneke Jansen Verbooge
Asten 05-04-1817 Voormalig huis G837
Pieter Verberne Peter Hendrik Verberne Asten 09-11-1719 Henricus Pauwels Bernaerts
Willemijna Dirk Verberne
Asten 01-03-1772
Agatha Antoni van den Berkmortel
Asten ±1797 Emmastraat 31

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 167; 27-12-1802:
Lambert Thielemans, 36 jaar en Maria Gerit van der Weyst, zijn vrouw, 35 jaar, Geerit Lucas Verbakel, 40 jaar. Allen te Boekel, doch hier present en Lambert Peter van Stiphout, 28 jaar. Zij verklaren ter requisitie van Theodorus Sengers, substituut drossard. Lambert Thielemans dat hij, op woensdag, 17 februari 1802, 's avonds, aan het huis van de kinderen Jan van Stiphout een groot rumoer heeft gehoord, zo met slaan als anders. En dat zijn te zijner huize komen aanlopen of gevlucht, Peeter Jan van Stiphout en zijn vrouw, Lambert Peeter van Stiphout en Helena Peeter van Stiphout die seer bebloeyt was. Verder dat hij, comparant, op donderdag, den 18e dito, Jan Jacobus van der Linden en Jacobus Haanakkers heeft horen zeggen dat zij beiden berouw hadden. En zeggende hij, comparant, vervolgens tegen Jan Jacobus van der Linden: "Gaudief, gij hebt mijn kar gestolen, waarom brengt gij mij die niet terug". Waarop hij antwoordde: "Swijgt maar stil. Gij sult se vanavond weer terug hebben". Waarop hij, comparant antwoordde: "Dan ist goed".
Maria Geerit van der Weyst dat zij op woensdag, 17 februari 1802, 's avonds uit de deur gaande, aan het huis van de kinderen Jan Dirk van Stiphout een groot rumoer, zo met slaan als anderszins hoorde. Naar huis gaande, zei ze: "Bent so vrolijk niet, want daar is een groot rumoer op de Veluwe". En dat ten hare huize is komen gelopen of gevlucht Peeter Jan Dirk van Stiphout, zijn vrouw, Lambert Peeter van Stiphout en Helena van Stiphout die seer bloeyt was. Zij heeft toen verstaan dat hun hoogkar gestolen of meegenomen was. Zij comparante is op donderdag, den 18e dito, 's morgens, naar Boekel gegaan en gekomen ten huize van Jacobus Verbakel om naar de kar te informeren. Hebbende de kar, aldaar, buiten zien leggen en de raderen en karbeurden op de stal van Verbakel zien staan, alsmede de twee grauwe paarden van de kinderen Jan Dirk van Stiphout. Dan, vermits Verbakel niet thuis was, vroeg zij, comparante, aan Jan Jacobus van der Linden en aan Jacobus Haanakkers, welke daar present waren, om haar kar terug te hebben. Zij hebben aangenomen om 's avonds de kar weer bij haar terug te brengen. Dat Jan van der Linden met een zwart paard daarop naar de Veluwe is gereden en Jacobus Haanakkers te voet gegaan is, haar, comparants, man toen tegen Jan Jacobus van der Linden gezegd heeft: "Gouwdief, gij hebt mijn kar gestolen". Waarop die terug zei: "Swijgt maar stil, gij sult se vanavond weer terug hebben". Waarop haar man antwoordde: "Dan is 't goed".
Gerrit Lucas Verbakel dat, op woensdag, 17 februari 1802, 's avonds, tussen licht en donker, zijn gekomen in zijn huis Jacobus Verbakel, uit Boekel, Jan Jacobus van der Linden, uit Asten en Jacobus Haanakkers, uit Someren, commanderende bij het inkomen een soopje jenever, seggende, stookt het ligt aan en vragende of sij de duyten so lang wouden poffen, als naar de Meeusen gingen (wordende de kinderen Jan Dirks van Stiphout in de wandeling also genoemd). Waarop zijn, comparants, vrouw antwoordde: "Ja", en zijn voornoemde personen vervolgens de deur uitgegaan en enige tijd daarna weer terug gekomen zeggende: "De deur moet open blijven", en na enige tijd jenever gedronken te hebben en die betaald te hebben zijn voornoemde personen de deur uitgegaan. Hij, comparant, heeft toen voor zijn deur zien staan paard en kar en zo hem toescheen een wit of grauw paard in de kar en een dito achter de kar. Zij zijn er mee weg gevaren, hij weet niet waar naar toe. Hij heeft nog wel tegen hen gezegd dat is de kar van Lambert Thielemans. Dat een à twee dagen daarna Jacobus Haanakkers bij hem, comparant, is gekomen en gezegd heeft dat berouw hadde, dat hij wel een croon wilde geeven dat hij bij dat geval niet was geweest. Lambert Peter van Stiphout, 28 jaar dat, op woensdag, 17 februari 1802, 's avonds, in zijn huis, op de Veluwe, te Erp, tussen 6 en 7 uur, gekomen zijn Jacobus Verbakel of van Bakel, uit Boekel, Jan Jacobus van der Linden, uit Asten en Jacobus Haanakkers, te Someren, hebbende een grote hond bij zich en vragende, Jan van der Linden, na zijn zaal dat hem toebehoorde en hem direct ter hand is gesteld. Dat Jacobus Verbakel daarop zei: "Haalt een halve kan jenever", hetwelk werd geweigerd. Waarop Jacobus Verbakel zei: "Dat sij soude medeneemen alles wat in huys was en al die daartegen waaren, die soude hij vermoorden en het huys in vier hoeken in de brand steeken". Dat hij, comparant, vreesde de vlucht meende te nemen werd vervolgd en achterhaald door Verbakel dewelke hem met een stok of ander instrument een swaare slag toebragt dat in een sloot viel en vervolgens hem is ontvlugt. Dat hij, comparant, op de 18e dito, 's morgens, weer in huis gekomen is en toen tot zijn leedwezen ondervond dat hun twee paarden, zijnde twee grauwe paarden, weg waren alsmede de hoogkar en licht van Lambert Thielemans en de hagten van Peeter Kandelaars die hij van hem geleend had. Ook hun eigen kar, zadel en platte helfster. Dat op die dag Jan Jacobs van der Linden en Jacobus Haanakkers bij hen zijn terug gekomen, zeggende dat zij berouw hadden en begonnen te schreyen of kreyten, zeggende dat Jacobus van Baakel of Verbakel den belhamer was en dat zij hem eerst moesten spreken eer zij het weer terug konden geven. Dat hij, comparant, gewaar is geworden dat het ene paard, zijnde een klein grauw ruinpaardje, circa 14 à 14½ handen hoog door Jan Jacobus van der Linden, alhier, te Asten, was verruilt of verkocht. En dat dit paard door de voorschreven personen, op 17 februari, en nog een tweede paard, met geweld uit de stal bij hun huis is gehaald. Hij, comparant, heeft, heden, het paard na de verklaringen afgelegd te hebben, mee naar huis genomen. Willem van Exhout, te Uden, verklaart ter instantie van Theodorus Sengers, substituut drossard dat hij, comparant, het paard van Lambert van Stiphout zeer wel kent hij is namelijk eigenaar van het paard geweest als zijnde een klein grauw ruinpaardje, circa 14 à 14½ handen hoog. Hij heeft dit paard op 15 september laatstleden voor oogen doen brengen in presentie van schepenen, alhier, die het paard aan Lambert van Stiphout als het zijne hebben toegewezen.

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 172 verso; 03-01-1803:
Gerard van Stiphout, te Erp, verklaart ter instantie van Theodorus Sengers, substituut drossard, dat hij, comparant, het paard van Lambert van Stiphout zeer wel kent, zijnde een klein grauw ruinpaardje, circa 14 à 14½ handen hoog.
Peeter Jan Dirks van Stiphout, te Erp, thans hier present, legt ter requisitie van Theodorus Sengers, substituut drossard, een verklaring af betreffende het gebeurde op 17 februari 1802 in zijn huis en omgeving.

Hieronder de gegevens van de in bovenstaande twee archiefstukken genoemde personen:

Naam in Astense archief Naam in dtb-archief Geboorte
plaats en datum
Namen van ouders Huwelijk
plaats, datum en partner
Overlijden
plaats en datum
Lambert Thielemans Lambertus Joannis Tilemans Erp 12-03-1763 Johannes Martini Tilemans
Maria Francisci Wilbers
Uden 23-02-1789
Maria Gerardi van der Weijst
Boekel 12-04-1836
Maria Gerit van der Weyst Maria van der Wijst Uden 22-01-1766 Gerardus Derckx van der Weijst
Maria Peters van de Ven
Uden 23-02-1789
Lambertus Joannis Thielemans
Boekel 14-04-1837
Geerit Lucas Verbakel Gerardus Lucae Gerardi van Baeckel Erp 01-07-1748 Lucas Gerardi van Baeckel
Maria Wilbert van Maldenburgh
Erp 22-02-1789
Helena Gerardi Jonckers
Erp 30-03-1827
Peter Jan Dirk van Stiphout Petrus Joannis van Stiphout Erp 22-10-1742 Joannes Theodori van Stiphout
Margrita Arnoldi van der Asdonk
Erp 19-01-1772
Wilhelma Lamberti Donckers
Erp 05-03-1820
Helena Jan Dirk van Stiphout Helena Joannis Dircx van Stiphoudt Erp 26-04-1747 Joannes Theodori van Stiphoudt
Margarita Aert Tijssen
Ongehuwd Erp 25-08-1813
Lambert Peter van Stiphout Lambertus Petri Joannis van Stiphout Erp 25-10-1774 Petrus Joannis van Stiphout
Wilhelma Lamberti Donckers
Ongehuwd Erp 31-12-1810
Gerard van Stiphout Gerardus Petri Joannis van Stiphout Erp 04-12-1779 Petrus Joannis van Stiphout
Wilhelma Lamberti Donckers
Erp 16-02-1806
Catharina Jan Jacob Versteegden
±1810
Anna van Velthoven
Erp 22-02-1848
Peeter Kandelaars Peter Peter Kandelaars Boekel 07-08-1742 Peter Goerts Kandelaars
Maria Jansen
Erp 30-10-176
Geertruij Johannes van de Velde
Erp 04-10-1818
Theodorus Sengers Theodorus Sangers Nuenen 22-06-1752 Joannes Sangers
Anna Teulings
Asten 18-02-1781
Antonetta Fransen Voermans
Nuenen 28-05-1817

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 177 verso; 26-03-1803:
Johannis Meulendijk, te Vlierden, ter goeder naam en faam, verklaart ter instantie van Theodorus Sengers, substituut drossard, dat nadat Wilbert van Bree zijn kar en paard was weggehaald te zijner huize is gekomen Jan van der Linden en wel daags te voren, als de wacht van Vlierden gecomdemneert was om wacht te houden aan de Watermolen teneinde, was mogelijk, Jan van der Linden aan te houden. Welke Jan van der Linden, aldaar, onder meer verklaarde in substantie dat hij het huis van Wilbert van Bree, te Vlierden, in vier hoeken in brand zou steken, zo hij zijn woorden niet herriep. Hij verklaart een en ander onder eede.
Wilbert van Bree, te Vlierden, van goeder naam en faam, verklaart ter requisitie van Theodorus Sengers, substituut drossard dat, op 22 december 1802, door hem, op een publieke verkoping, was gekocht drie zakken haver ten huize van Jan van Bussel, alhier, op het Marktveld. Dat hij, comparant, naar huis gegaan zijnde om zijn kar en paard te halen teneinde de gekochte haver naar Vlierden te brengen en zijn knecht. Johannis Verbakel, daarom meegenomen had naar Asten. Dat hij, comparant, aan het huis van Jan van Bussel, tussen 5 en 6 uur 's avonds, gekomen zijnde, met zijn knecht, welke het paard aan de lindeboom bij het huis van van Bussel, had vastgebonden, in huis gegaan is en dat zij de gekochte haver hebben helpen meten. Door zijn knecht is deze daarna op de kar gedragen. Hebbende toen een drupke jannever gecommandeert en ook gedronken. Waarna de knecht, buiten komende, bemerkte dat paard en kar weg waren. Dat hij, comparant, na veel zoeken, eindelijk daags voor Kerstmis met Jan van Bree en Thomas Slaats verseldt zijnde zijn paard bij zekere boer, onder Erp, in de Poort genaamd heeft teruggevonden. De boer vertelde dat hij het paard op de Meulenweg had vinden staan. Dat enige tijd later Jan van der Linden bij hem, comparant, te Helmond, op de Steenweg, is gekomen en toen gevraagd heeft of hij het hem vergaf. Waarop hij, comparant, antwoordde: "Ja". Zij zouden samen op het stadhuis, aldaar, een loopje gaan drinken. Onderweg heeft Jan van der Linden toen tegen hem gezegd dat er stukken van zijn kar terug zouden komen en dat die kar stond op den Boekelschenberg. Hij verklaart een en ander onder eede.
Jacobus Verbakel, wonende als knecht bij Wilbert van Bree, te Vlierden, ter goeder naam en faam, verklaart ter requisitie van Theodorus Sengers, substituut drossard, dat hij, comparant, op 22 december 1802, in de namiddag, tussen 5 en 6 uur, paard en kar van zijn baas en met zijn baas verselt zijnde, gekomen is ten huize van Jan van Bussel, alhier, om haver te laden. Dat hij, comparant, de haver heeft helpen opladen en daarna een drupke gedronken ten huize van van Bussel. Weer buiten komende bleek kar en paard verdwenen te zijn. Hij heeft het paard met het seel dubbel om den boom, aan het huis van Jan van Bussel staande, wel en degelijk vastgebonden. Hij verklaart een en ander onder eede.
Helena Antony van Hout getrouwd met Francis Jacobs, te Vlierden, ter goeder naam en faam, verklaart ter requisitie van Theodorus Sengers, substituut drossard dat ten hare huize, nadat Wilbert van Bree zijn paard en kar was kwijtgeraakt en wel daags tevoren als de wacht van Vlierden opgedragen was om wacht te houden aan de Watermolen teneinde, indien mogelijk, Jan van der Linden gekomen is en onder meer andere dreigementen heeft uitgedrukt dat hij het huis van Wilbert van Bree, te Vlierden, in vier hoeken in de brand zou steken bijaldien hij sijn woord niet herriep of restitutie deede. Zij verklaart een en ander onder eede.
Peternel Jacobs getrouwd met Willem Manders, te Vlierden, van goeder naam en faam, verklaart ter requisitie van Theodorus Sengers, substituut drossard dat zij, nadat Wilbert van Bree zijn paard en kar was kwijtgeraakt, Jan van der Linden ten huize van Johannis Meulendijk, heeft horen tieren, raasen en blasphemeeren zonder dat zij, comparante, weet waar die woorden in bestaan hebben. Zij heeft later wel horen zeggen dat die woorden uit dreigementen bestonden. Zij verklaart een en ander onder eede.

Hieronder de gegevens van de in bovenstaand archiefstuk genoemde personen:

Naam in Astense archief Naam in dtb-archief Geboorte
plaats en datum
Namen van ouders Huwelijk
plaats, datum en partner
Overlijden
plaats en datum
Johannis Meulendijk* Joannes Meulendyks Deurne 17-05-1760 Joannis Michaelis Meulendyks
Maria Arnoldi van den Haanakker**
Deurne 16-02-1800
Hendrina Hendrik van Heugten
Deurne 06-12-1816
Wilbert van Bree* Willibrordus van Bree Deurne 05-11-1755 Martinus Wilhelmi van Bree
Joanna Gevardi Manders
Deurne 05-08-1787
Mechgelina Antony Meulendijks
Deurne 28-06-1812
Jan van Bussel Johannes Mathijs van Bussel Asten 22-06-1747 Mathijs Goorts van Bussel
Hendrina Frans Huijbers Tielen
Bakel 20-05-1787
Anna Maria Verhoeven
Asten 25-01-1829
Jan van Bree Joannes van Bree Vlierden 21-06-1750 Martinus Jansen van Bree
Catharina Govardi Manders
Vlierden 22-01-1775
Johanna Maria van Heugten
Vlierden 19-04-1826
Thomas Slaats* Thomas Arnoldi Slaets Deurne 27-03-1758 Arnoldus Joannis Slaats
Johanna Thomae van der Sanden
Deurne 17-08-1788
Anna Gijsbert van Bijsterveld
Deurne 28-02-1808
Anna van den Heuvel
Deurne 14-10-1824
Helena Antony van Hout Helena van Hout Vlierden 15-03-1762 Antonius van Hout
Joanna Theodori Jacobs
Vlierden 02-05-1790
Francis Jacob Dirks
Vlierden 19-06-1828
Peternel Jacobs Petronilla Jacobs Deurne 18-06-1776 Peter Wilhelmi Jacobs
Hendrica Martini van Brey
Vlierden 09-11-1800
Willem Jan Manders
Vlierden 04-03-1846

* volgens het Vlierdens Verleden van Henk Beijers en P. Koolen2 woonden zij op het Vloeieind onder Deurne op de grens met Vlierden
** Maria Arnoldi van den Haanakker is een tante van de dader Jacobus Wilhelmi Aerts Haanakkers, de naam Haanakker komt van de hoeve Haenacker in Vlierden

In het Vlierdens Verleden van Henk Beijers en P. Koolen2 lezen we hier nog over:

Om vervolgens verder onheil te voorkomen en om de verdachte te kunnen oppakken werd bij de Belgerense watermolen dag en nacht wacht gehouden.

Medepleger Jacobus Haanakkers is op 29-05-1803 te Someren overleden en hoe het met Jan Jacobus van der Linden is afgelopen is niet duidelijk want zijn naam komt daarna niet meer in de archieven voor. Wel is er een strafvonnis van 05-11-1804 bij de gevangenis van 's-Hertogenbosch onder de naam van een Jacobus van der Linden uit Asten bekend en dat betreft hem gezien de beschuldigingen en de datum zeer waarschijnlijk:

In de akte staat dat hij 1.58 meter groot is, zwart haar en bruine ogen heeft, gegeseld is en voor een periode van 12 jaren wordt opgesloten. Hij is dank zij Lodewijk Napoleon waarschijnlijk vroeger vrijgekomen en Jan Jacobus van der Linden is op 18-07-1812 te 's-Hertogenbosch overleden en hieronder zijn overlijdensakte:

Keren we terug naar de eigenaars van het huis Nicolaas en Peter Hendrik Rooijakkers, beide zonen van Hendrik Rooijakkers en Gordina Manders (zie Voormalig huis B63). Peter Rooijakkers koopt nog wat meer land aan:

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 157; 25-01-1804:
Hendrikus Francis Bruynen, kapelaan, te Eyndhoven en Johannis Baptist Bruynen, pastoor, te Raamsdonk. Als testamentaire executeuren van Wilhelmus Bruynen en Allegonda van de Cruys verkopen aan Peeter Royakkers land Venakker 1 lopense 46 roede, koopsom ƒ 62,-; land Spitsenakker 1 lopense 46 roede, koopsom ƒ 70,-.

Als broer Nicolaas Hendrik Rooijakkers ziek wordt, stelt hij zijn testament op, dat echter door zijn ploseling overlijden niet is ondertekend:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 78 verso; 31-01-1804:
Nicolaas Royakker, ziek, testeert. Aan Hendrik Royakkers, te Vlierden, zijn broeder ƒ 25,-. Aan de kinderen van wijlen Goort Royakkers ƒ 25,-. Zijn broeder, Peter Royakkers, bij wie hij woont, wordt zijn enige erfgenaam. Naschrift: Niet gepasseert wegens de schielijke dood. 

Nicolaas Hendrik Rooijakkers is op 03-02-1804 te Asten overleden en rechts zijn begraafakte.

Aangezien het testament nog niet ondertekend was, worden de goederen verdeeld onder zijn broers en schoonzus en wordt Peter Hendrik Rooijakkers volledig eigenaar van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 78 verso; 31-01-1804:
Nicolaas Royakkers, ziek, testeert. Aan Hendrik Royakkers, te Vlierden, zijn broeder ƒ 25,-. Aan de kinderen van wijlen Goort Royakkers ƒ 25,-. Zijn broeder, Peter Royakkers, bij wie hij woont, wordt zijn enige erfgenaam. Naschrift: Niet gepasseert wegens de schielijke dood.

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 94; 19-04-1804
Peeter Rooyakkers, Hendrik Rooyakkers, te Vlierden, Maria Francis Meulendijk, weduwe Goort Royakkers, te Deurne namens haar minderjarige kinderen. Zij verdelen de nagelaten goederen van Nicolaas Royakkers:
1e lot krijgt Peeter Rooyakkers die de wederhelft der hierna te noemen goederen reeds bezit, de helft van de Grootenakker geheel 2 lopense, 33 roede; de helft van de Venakker geheel 1 lopense, 16 roede; de helft van Jacobsdries geheel 17 roede; de helft van de Horsick geheel 44 roede; de helft van de Kamp geheel 4 lopense, 44 roede; de helft van het Aangelag geheel 3 lopense, 17 roede met de daarop staande woning; de helft van het Mortelke geheel 18 roede; de helft van het Weyvelt met het Horstje geheel 9 lopense, 7 roede; de helft van den Ossenkamp geheel 2 lopense, 20 roede. Het geheel is belast met: ƒ 0-1-12 per jaar aan het Boek van Helmond. De ontvanger van dit lot zal uitkeren aan de ontvangers van de overige loten elk ƒ 108-6-10.
2e lot krijgt Hendrik Royakkers, te Vlierden ƒ 108-6-10.
3e lot krijgt Maria, weduwe Goort Royakkers, te Deurne ƒ 108-6-10.

Peter Hendrik Rooijakkers is geboren te Stiphout op 24-07-1756 als zoon van Hendrik Rooijakkers en Gordina Manders (zie Voormalig huis B63). Hij is op 18-02-1786 te Asten getrouwd met Martina Petri van der Laak, geboren te Mierlo op 21-12-1764 als dochter van Petrus van der Laack en Catharina van Cuijlenborgh en zus van Huybert van der Laak (zie Voormalig huis B63):

05

Het gezin van Peter Hendrik Rooijakkers en Martina Petri van der Laak:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henrica Asten 01-02-1787 Asten 16-02-1814
Theodorus van den Eijnden
Asten 06-06-1848
2 Johannes Asten 04-06-1789 Kind Asten 25-04-1792
3 Johannes Asten 08-02-1793 *
4 Henricus Asten 04-08-1796
5 Godefridus Asten 26-05-1799 Asten 28-06-1821
Joanna Maria Hurkmans
Asten 20-11-1863 zie Voormalig huis B98

* Johannes Rooijakkers heeft gediend in het 27e Regiment Infanterie van Linie onder Napoleon, hij komt niet meer in de archieven voor en is waarschijnlijk gesneuveld

Zij woonden eerder in een ander huis op de Ommelse Bos (zie Voormalig huis B63). Martina Petri van der Laak is op 20-02-1804 overleden en haar man, broers en zus kopen nog een huis op (zie Voormalig huis B97):

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 28 verso; 07-11-1804:
Rijnder Muyen verkoopt aan Jan en Huybert van der Laak, Geerit van Dijk getrouwd met Isabella van der Laak, Peter Royakkers, weduwnaar Martyn van de Laak, namens zijn minderjarige kinderen een huis en hof aan den Ommelschen Bosch 1 lopense, ene zijde de koper. Koopsom ƒ 99,-.

Peter Hendrik Rooijakkers wordt voogd over zijn schoonzus Hendrina:

Asten Rechterlijk Archief 32a folio 26; 28-11-1804:
Anthony van der Laak, te Mierlo en Peeter Royakkers, alhier alsmede Jan Willem Coolen, alhier. De twee eerste als bloedverwanten van Hendrina, dochter van wijlen Peter van der Laak, welke niet in staat is haar persoon en goederen te beheren, zijn aangesteld als voogden over haar. De laatste is aangesteld tot deelvoogd.

De verpondingen van 1810 vatten de bewoningsgeschiedenis van het huis samen:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Ommelsche Bosch folio 50 verso:
Peter Roijakkers bij deling 09-04-1804. Erven Nicolaas Roijakkers ½ getaxeerd. Bij overlijden 03-02-1804.
Peter en Nicolaas Roijakkers bij transport 16-04-1803. Jacobus van der Linden ½ Francis de Greef te Nunen ½. Cornelis en Hendrik van de Cruijs met haar vader Jan van de Kruijs gehuwd met Anna van der Linden ¼. Nummer 5 huijs, hof en aangelag 7 lopense.

Peter Hendrick Rooijakkers is op 31-07-1829 te Asten overleden, maar wordt nog wel genoemd in het kadaster van Asten over de periode 1811-1832, waarvan hieronder de kadasterkaart en bijbehorende gegevens:

Kadaster 1811-1832; B56:
Huis, schuur en erf, groot 04 roede 6 el, Ommelsche bos, klassen 8.
Eigenaar: Peter Rooijakkers. Opmerking: circa 1791 afgebrand daarna weer opgebouwd.

06

07

Dochter Henrica Rooijakkers, geboren te Asten op 01-02-1787 is op 16-02-1814 te Asten getrouwd met Theodorus van den Eijnden, geboren te Asten op 06-03-1782 als zoon van Johannes van den Eijnden en Maria van der Putten (zie Voormalig huis B68). Zij werden eigenaar van het huis en woonden na het overlijden van Peter Rooijakkers in het huis. Henrica Rooijakkers is op 06-06-1848 te Asten overleden en Theodorus van den Eijnden is op 05-11-1857 te Asten overleden.

Het huis wordt is volgens de kadastrale legger in eigendom van en wordt daarna bewoond door hun zoon Johannes van den Eijnden, geboren op 07-10-1806 te Asten. Hij is op 24-01-1852 te Asten getrouwd met Petronella Vlemmix, geboren op 09-09-1827 te Asten als dochter van Hendrik Vlemmix en Elisabeth van Duuren (zie Voormalig huis G470). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer B89 en vanaf 1869 nummer B93:

08

Ook over de periode 1879-1890 woont het gezin van Johannes van den Eijnden in het huis met dan huizingnummer B91 tot zijn overlijden op 30-04-1890. Petronella Vlemmix woont daarna met de kinderen over de periodes 1890-1900 en 1900-1910 in het huis met achtereenvolgens huizingnummer B92 en B88:

09

Petronella Vlemmix overlijdt te Asten op 17-04-1902 en haar zoon Hendrikus van den Eijnden, geboren te Asten op 15-04-1860 neemt het huis over. Hij is op 11-05-1903 te Asten getrouwd met Maria Aarts, geboren te Asten op 02-07-1858 als dochter van Paulus Aarts en Petronella Berkers (zie Voormalig huis E293). Maria Aarts is op 01-03-1914 te Asten overleden en voor zover bekend hadden zij samen geen kinderen. Over de periodes 1910-1920 en 1920-1930 woont Hendrikus van den Eijnden met dienstknechten in het huis met achtereenvolgens huizingnummer B86 en B88. Het laatste staat ook bekend als Deurnescheweg 14:

10

Volgens de krant de Zuid-Willemvaart van 09-03-1926 overkomt Hendrikus van den Eijnden nog een ongeluk als zijn paard schrikt:

11

Het is ook in die tijd dat door een dijkbreuk de weilanden langs de Aa op de Ommelse Bos onder water komen te staan, zoals de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 28-12-1929 weet te melden:

12

Het huis krijgt bij een vereniging rond 1930 kadasternummer B1517, zoals weergegeven op nevenstaande kadasterkaart.

 

 

Ook in de periode 1930-1938 woont Hendrikus van den Eijnden in het huis op de Deurnescheweg 14 tot zijn verhuizing naar de Stationsstraat 29 in Asten:

13

Hendrikus van den Eijnden verhuist rond 1935 naar de Stationsstraat in Asten (zie Prins Bernhardstraat 53) en is op 14-02-1936 te Asten overleden. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-01-1933 verkoopt hij al vele bezittingen.

14

Het huis wordt verkocht aan Johannes Leenders getrouwd met nicht Johanna van Hendrikus van den Eijnden van den Eijnden (zie Ostaderstraat 23) die het aan derden verhuurd. Vanuit de Leensel (zie Leensel 13) komt in het huis wonen Marinus van de Warenburg, geboren op 04-09-1903 te Someren als zoon van Theodorus van de Warenburg en Johanna Maria van Meijl. Hij is te Someren op 05-05-1930 getrouwd met Maria Johanna van Col, geboren te Beek en Donk op 18-09-1905 als dochter van Johannes van Col en Maria Voets. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij met hun gezin in het huis op Deurnescheweg 14:

15

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 26-11-1936 en die van 15-01-1941 staan de geboortes van zoon Wilhelmus en dochter Maria:

16 17

Zij verhuizen in april 1941 naar Someren en Marinus van de Warenburg is op 06-12-1974 te Someren overleden. Maria Johanna van Col is op 19-06-1990 te Someren overleden en hieronder en hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

18 19
20 21

Het huis is na de bewoning door van de Warenburg tot 1957 bewoond door Piet en Koos Verberne samen met hun kinderen Jan, Mia en Martien. Het huis is daarna deels afgebroken in verband met het rechttrekken van de Deurneseweg. Vervolgens heeft Johannes (Hanneske) Timmermans (zie Oostappensedijk 50) er nog jaren gewoond totdat Christianus Theodorus (Janus) Leenders een nieuw huis heeft gebouwd op de Ommelse Bos.

Overzicht bewoners

Hoeve op Ommelsche Bosch
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1632 Dirck Verheyden
1662 Frans Mathijssen de Groot ±1600 Aelbert Jansen ±1630
1688 Frans Mathijssen de Groot ±1600 Gerit Eymert van Loon ±1650
1697 Antoni Peter van der Linden ±1655 Antoni Peter van der Linden ±1655
1707 Jan Anthonis van der Linden Asten 24-06-1686 Jan Anthonis van der Linden Asten 24-06-1686
Ommelsche Bosch huis 5
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jan Toens van der Linden Asten 24-06-1686 Jan Toens van der Linden Asten 24-06-1686
1741 Jan Teunis van der Linden Asten 24-06-1686 Jan van der Linden Asten 24-06-1686
1746 Jan Teunis van der Linden Asten 24-06-1686 Jan Teunis van der Linden Asten 24-06-1686
1751 Jan Teunis van der Linden Asten 24-06-1686 Jan Teunis van der Linden Asten 24-06-1686
1756 Jan Teunis van der Linden Asten 24-06-1686 Jan Teunis van der Linden Asten 24-06-1686
1761 Jan Teunis van der Linden Asten 24-06-1686 Jan Teunis van der Linden Asten 24-06-1686
1766 Jan van der Linden Asten 11-12-1740 Jan van der Linden Asten 11-12-1740
1771 Jan Janse van der Linden Asten 11-12-1740 Jan Janse van der Linden Asten 11-12-1740
1776 Jacobus van der Linden en Francis de Greeff Asten 27-05-1743 Francis de Greeff Nuenen 31-07-1741
1781 Jacobus van der Linden en Francis de Greeff Asten 27-05-1743 Jan en Jacobus van der Linden Asten 27-05-1743
1798 afgebrand afgebrand
1803 opgebouwd Peter Rooijackers Stiphout 24-07-1756 Peter Rooijackers Stiphout 24-07-1756
Kadasternummer B56
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B56 1829 Peter Rooijakkers Stiphout 24-07-1756
B56 1829-1852 Henrica Rooijakkers Asten 01-02-1787
B56 1852-1902 Jan van den Eijnden Asten 07-10-1806
B56 1902-1930 Hendrikus van den Eijnden Asten 15-04-1860
B1517 1930-1936 Johanna van den Eijnden Asten 18-11-1896 vereniging
B1517 1936-1938 Johannes Leenders Beek en Donk 09-02-1891
Deurnescheweg 14
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1829 Peter Rooijakkers Stiphout 24-07-1756 met kinderen 01-08-1829
1829-1859 Theodorus van den Eijnden Asten 06-03-1782 Henrica Rooijakkers Asten 01-02-1787 05-11-1857
B89 1859-1869 Jan van den Eijnden Asten 07-10-1806 Petronella Vlemmix Asten 09-09-1827
B93 1869-1879 Jan van den Eijnden Asten 07-10-1806 Petronella Vlemmix Asten 09-09-1827
B91 1879-1890 Jan van den Eijnden Asten 07-10-1806 Petronella Vlemmix Asten 09-09-1827 30-04-1890
B92 1890-1900 Petronella Vlemmix Asten 09-09-1827 weduwe Jan van den Eijnden
B88 1900-1902 Petronella Vlemmix Asten 09-09-1827 weduwe Jan van den Eijnden 17-04-1902
B88 1902-1910 Hendrikus van den Eijnden Asten 15-04-1860 Maria Aarts Asten 02-07-1858
B86 1910-1920 Hendrikus van den Eijnden Asten 15-04-1860 Maria Aarts Asten 02-07-1858
B88 1920-1930 Hendrikus van den Eijnden Asten 15-04-1860 met anderen
14 1930-1935 Hendrikus van den Eijnden Asten 15-04-1860 14-02-1936
14 1935-1938 Marinus van de Warenburg Someren 04-09-1903 Maria Johanna van Col Beek 18-09-1905
Referenties
  1. ^Informatie over Eindhoven en omgeving (https://www.eindhoveninbeeld.com/)
  2. ^abVlierdens Verleden (http://www.henkbeijersarchiefcollectie.nl/)