De pagina Ostade/Ostade/Voormalig huis F155 wordt nu weergegeven
Ostade/Ostade toevoegen aan selectieOstade toevoegen aan selectie

Bewoningsgeschiedenis

Dit is een deel van de bewoningsgeschiedenis gemaakt op 23-04-2024 20:04:42
Voor de voor het laatst bijgewerkte versie surf je naar https://www.heemkundekringdevonder.nl/bewoningsgeschiedenis

Voormalig huis F155

We beginnen met een meningsverschil over een stuk land genaamd het klaverveld dat moet hebben gelegen op 't Root:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 26-07-1632:
De erfgenamen van wijlen Jan Lamberts, aanleggers te weten Lambert Janssen contra Jan Jan Deynen, Michiel Thijs Franssen, gedaagde Walraven Janssen en Aert Joosten. Ze betreffen het verplaatsen van eigendomspalen.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 21-06-1632:
Gedaagde zegt er geen kennis van te hebben dat wijlen Jacob Aerts aan wijlen Jan Lamberts het stuk land aan het Root zou hebben overgedragen. Dit zou gedaan zijn in 1591. Hij ontkent ook dat hij 6 of 7 jaar geleden het stuk land met de rouwerhandt zou hebben afgenomen. Het is wel waar dat gedaagde daaromtrent een stuk land heeft liggen, het Cleverveldeken, en dat daar al jaren over gevaren wordt.
Reproche van de aanleggers cum suis dat het vals en onwaarachtig is als Frans Mathijssen beweert dat het Cleverveldeken al wel 50 jaar door zijn voorzaten is gebruikt. Dat dit eerst 8 of 9 jaar geleden door de gedaagde is afgegraven en dat het een berch was. Door de kwade tijden lag, 30 of 40 jaar geleden, veel land leeg en dat aanlegger hierover gevaren zou hebben kan best zijn. Balthasar Philips had daar ook een cuyle waarvan hij het gebruik aan de naburen had verboden, tenzij ze deze mee zouden helpen vegen. De cuylen werden gebruikt om pluckinghe te reynighen. Ze zeggen ook dat tusschen het Cleverveldeken en de erffve der aenleggers souden gaen een wescken waerover Hans de vorster noyt en soude hebben geteult. De questieuse erffve zijn kennelijk gelegen aan de Kerckstraet naer Ostayen. De getuige van de gedaagde, Frans Hendricx, is volgens de aanleggers inept en onbequaem is dese saecke want hij is een neef van gedaagde ofwel van zijn vrouw. Gerard Dircx, ook getuige van de gedaagde spreekt vals als hij zegt dat hij met andere schepenen en de schout het wescken souden hebben geschouwt voor een gemeyn straet. In dit dorp worden geen wegen geschouwd dan alleen door de schout tot wiens prouffeyt alleen die breucken sijn staende. De laatste getuige, Reynder Jan Heuchtens, zegt dat hij een akkerke in belening heeft gehad, gelegen naast die erffve van Hans de vorster. De gemeyn straet coemende van Jan Joosten. De gedaagde zou eigendomsbrieven achterhouden.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 05-03-1591:
Wij, Dierck Tielens, Peeter Slaets, Mathijs Philips, Peeter Belmaeckers, Hendrick Cornelissen, Willem van Beck en Jan Hendricx, schepenen, getuigen dat Jacob Aertssen Verbraecken heeft verkocht aan Jan Lamberts, vorster land aen de Roetsestraet, ene zijde erfgenamen Mathijs Verrijt, andere zijde Lambert Verrijt. Strekkende van de ene straat op de andere.
Asten Rechterlijk Archief 33-52; 10-11-1632:
Getuigenverhoor ten behoeve van aanleggers of zij weten dat een seecker stuck erffve geleghen neffens die gemeyn Kerckstraet op Ostayen ende coemende neffens die andere gemeyne straete, genaempt die Processiestraet is bij Michiel Thijs Franssen, nu onlancx, binnen den tijdt van acht of negen jaeren is affgegraven geweest ende daervan gemaeckt een Cleverveldeken. Item off oyck nyet en is waerachtich dat voor date van desen voorschrevene affgraevinghe die questieuse erffve van een yegelijck der naebueren met varen ende drijven worde gebruyckt all off gemeyn erffve hadde geweest ende dat op die voorschrevene questieuse erffve is staende een cuyl waerinne allen naebueren hunnen spurie ende andere waeren voor die besten waeren purgerende en de reynigende sonder beletsel van yemandt. Off oyck nyet en is waerachtich dat voor dat dese van het voorschrevene affgegraeven sij deponenten nyet en hebben geweeten wyen die questieuse erffve toebehoorende was. Item off oyck nyet en is waerachtich dat het richtwescken gaende tusschen die questieuse erffve ende erffenisse der aenleggeren noyt volgens die placquaten bijde schouten ende schepenen en hebben weeten beschouwen en de besichtighen tot onderhoudinghe gelijck men in desen dorpe is gewoonlijck te doen. Maer nyet anders en hebben geweeten dan dat het voorschrevene richtwescken aldaer is gemaeckt doordyen dye questieuse erffve was desolaet liggende ende van een yeder met vaeren ende drijven worden gebruyckt?
Getuigen zijn: Jan Maes, 60 jaar, kerkmeester, Jan Janssen, 45 jaar, oud schepen, Aert Gielis, 50 jaar, Anthonis Goortssen, 53 jaar.
Asten Rechterlijk Archief 33-52; 20-02-1634:
Dat Marcelis Philips, broeder van Balthus Philips, in het scheiden en delen van de hofstad en aangelegen land van de verweerder ten deel is gevallen die erffve neffens die gemeyn Kerckstraet op Ostaden.

01

Oude kaart van Ostade met het vierkante veld linksonder mogelijk als het Cleverveldeken. 

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 06-10-1634:
Getuigenverklaringen ten behoeve van aanleggers. Of zij niet gezien en gelezen hebben zeker brieven van de hofstad en land, van Michiel Thijssen of zijn vrouw, waar hij tegenwoordig op woont en dat die hofstad en aangelegen niet verder strekte dan binnen de wegen en niet over de Kerckstraet op Ostayen.
Getuigen zijn: Huybert Jan Diepenbeecx, 50 jaar, Jan Henricx, den ouden custer 58 jaar.
De laatste verklaart onder meer dat Michiel Tijssen is getrouwd met de weduwe Baltus Philips. Hij heeft jarenlang bij Baltus in de buurt gewoond. In 1615 heeft hij in het huis van Michiel Mathijssen in een brief gelezen dat de weg of straat komende van Peter Cleppers geen gemeyn straet was.
Ook Peeter Michiel Colen d'oude, 50 jaar, treedt op als getuige. Hij is inwonend knecht geweest bij Hans de vorster. Van bepaalde zaken heeft hij geen weet, want hij was in die tijd in Mierlo.

Jacob Philips Thijs alias Slaets, 56 jaar, is ook getuige.
Asten Rechterlijk Archief 33-52; 24-11-1634:
Getuigenverklaring ten behoeve van gedaagde. Jan Hanssen, 54 of 55 jaar.
Asten Rechterlijk Archief 33-52; 15-01-1635:
Getuigenverklaringen ten behoeve van aanleggers, Peter Coppens, 56 jaar, wordt opgeroepen en beedigd als getuige. Hij tekent zijn verklaring als: Dirck Jan Coppens, Jan Pauwels, 50 jaar, heeft onder andere horen zeggen van zijn moeder: "Dat eertijts de kerckmeesters tot Ostaden plachten te wonen waerbij de leydeckers waeren opgaendt die den voetpadt van de kerck naer Ostaden hadden gemaeckt tusschen de erffve questieus en de erffve des obtinents.
Claude Idelet, schout en dit meer dan dertig jaar geweest zijnde. Of hij ooit geschouwd heeft de gemeyn kerckstraet op Ostaeden ende die ander comende van Jan Switsers. Of hij in zijn aantekeningen ook heeft staan dat hij het richtwescken heeft geschouwd?
Antwoord: Hij weet dat hij de straat waarover het gaat heeft geschouwt van het Root aff naer Peter Verkenen toe en meer andere straten, doch niet meer precies te weten van rechtweegsken.
Marcelis Peter Jacops, oud president, 66 jaar, Willem Janssen van den Berge, oud schepen, 66 jaar.
Asten Rechterlijk Archief 33-52; 27-02-1636:
Verhoor van Jan Lambers, 32 jaar, deponent.
Of hem bekend is, dat hij, zoals jonggezellen gewoon zijn te doen, met enige vackelen omtrent deze erffve in kwestie, ten tijde dat de vrouw van Michiel Thijssen alsnog was weduwend dat hij het boekweitstro liggende op dat erf wilde aansteken; en dat Lucie, dochter van Jan Diepenbeecx daartegen murmereerde off kijfde. Dat Jenneke Balthis, nu de vrouw van Michiel Thijssen, tegen hem verklaarde dat hij het stro wel mocht aansteken en dat dit was liggende op zijn ouders of grootouders erf. Alsnog dat, Gerart Dircx, omtrent dit erf, heeft gehad een akker, welke hij deponent tegenwoordig in huur heeft. En dat dezelfde akker altijd is gebruikt geweest door die gemeyn Kerckstraet op Ostaden ende geenssints door het richtwescken gaende tusschen die erffve der contrahenten en dese erffve in questie. Als onmogelijk zijnde dat den akker van Gerard Diercx door die hoochheyt van wallen door dit richtwescken is gebruikt kunnen worden. Nog wat hem hier meer van bekend is?
Hij verklaart dat hij heel goed weet, dat hij op Sint Martensdag, zoals de de jongeren doen met fackelen ende andere brantvueren heeft gelopen. Hij weet ook, dat zij toen omtrent het erffve in kwestie zijn geweest en dat daarop enig boekweitstro lag, dat hij aan wilde steken, doch dat Lucia Jan Diepenbeecx, die het stro toebehoorde, daartegen zeer murmereerde. Hij weet ook, dat de tegenwoordige vrouw van Michiel Thijssen, obtinent, toen nog weduwe, tegen hem zei dat hij het stro wel mocht aansteken, omdat het lag op zijn ouders of grootvaders grond. Peter, haar broeder, zei hetzelfde. Betreffende het 2e artikel verklaart hij dat zo lang hij weet het altijd zo gegaan is.
Asten Rechterlijk Archief 33-52; 27-02-1636:
Verhoor van Anthonis van Ruth, schepen, 62 of 63 jaar. Of hij weet, dat hij, circa. acht jaar geleden, met de schout en andere schepenen heeft geschouwd, de gemeyn wegen en de straten rond de kerk alsmede de gemeyn Kerckstraet op Ostaden en die gemeyn Processiestraet. Zonder echter het richtwescken tussen die erffve der contradicenten en dit erffve in questie, gaende te hebben geschouwt. Maar hetzelfde richtwescken als een coutergat zijnde en lopende uit de Kerckstraet op Ostaden in de Processiestraet?
Antwoord: De schouwers hebben dit laten liggen, kennelijk omdat ze er geen weet van hadden.
Of het waar is dat bij de onlangs gehouden schouw dit richtwescken niet is geschouwd?
Antwoord: Het richtwesken off coutergat is toen en nu niet geschouwd. Tuenis Dryessen.
Asten Rechterlijk Archief 33-52; 27-02-1636:
Aandracht voor Lambert Jansen cum suis, contradicent contra Michiel Thijssen, obtinent. De contradicenten brengen diverse getuigen, verzoekende deze onder eede te verhoren:
Jan Jan Tielen, 28 of 29 jaar oud.
Of hij Lambert Verrijt, oud secretaris van dit dorp, niet dikwijls heeft horen zeggen tegen zijn vader dat het Cleverveldtken toebehoorde aan Jan Lamberts, den ouden vorster, of zijn erfgenamen. En dat hetzelfde erffve coyunct en aenhoirende was de Hooghackeren van dezelfde ouden vorster. Of hij weet dat Gerart Diercx, oud schepen, omtrent die erffve een akker heeft gehad die tegenwoordig wordt gebruikt door Jan Lambers en dat deze wordt gebruikt door de gemeyn Kerckstraet op Ostaden en zoals dezen akker tijdens het leven van Gerart Diercx ook is gebruikt geweest door die voorschrevene Kerckstraet ende nyet door het richtwescken gaende tusschen die erffve van de contradicenten ende dese erffve in questie ende anderssints onmoegelijck is door die hoochheyt van den walle dat den acker van Gerart Diercx door dit richtwescken heeft connen gebruyckt worden metten gene hem daervan min off meer kenelijck is?
Antwoord: Wordt bevestigd. Deponent, heeft als naaste buur, daar altijd gewoond en weet niet beter dan dat den akker van Gerart Dircx anders wordt benut dan met vaeren en anderssints als door den gemeynen wech gaende naer Ostaden tusschen het questieuse erffve en de erffve des obtinents, Want van den andere wech nyet gevoegelijck en can worden gevaeren om die hoochheyt van den wall.
Asten Rechterlijk Archief 33-52; 07-03-1636:
Ingevolge het vonnis van 02-06-1635 van het proces tussen Michiel Mathijssen, obtinent en Lambert Janssen cum suis., contradicenten hebben de schepenen van Asten de questieuse plaats geinspecteerd en bevonden en de begrenzingen van een stuk grond in de buurt van de Processiewech en het Cleverveltien hebben gepaald.

Aert Jan Tielen wordt in twee kopen eigenaar van een huis op Ostaden, waarbij de in het vorige archiefstuk genoemde Lambert Janssen ook wordt vermeld:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 49; 10-02-1650:
Claes Wilborts man van Meriken, dogter van Jan Corstjaen Smidts verkoopt aan Aert Jan Thielen, zijn neef, zijn deel in de goederen hem vanwegen zijn vrouw aangekomen te weten in huis, hof, hofstad, land en groes te Ostaden.

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 151; 22-06-1671:
Hendrick Lamberts, Jan Coolen man van Styntie Teunisse, Lambert Janssen, Aert Janssen man van Engeltie Janssen, Jan en Willemke Jansen, onmondige kinderen, hiervoor hun momboir Dirck Jan Smits, Anthonis Janssen, Aert Janssen, Marcelis Teunis man van Jenneke Teunis, Bruysten Marcelis man van Lijske Teunis Coolen, Jan Teunis Coolen. Zij verkopen aan Aert Jan Tielen een huis, hof, hofstad, land en groes te Ostaden 16 lopense. Zoals de weduwe van Jan Diepenbeecx heeft bezeten, bewoond en gebruikt. Koopsom ƒ 1050,-.

Aert Jan Tielen is geboren te Asten rond 1630 en op 30-11-1658 te Asten getrouwd met Elisabeth (Lijsken) Fransen:

Aert Jan Theylen Lysbet Franssen.

02

Het gezin van Aert Jan Tielen en Elisabeth Fransen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Cornelis Asten 05-01-1659 Ongehuwd Asten 31-03-1677
2 Aert Asten 08-01-1662 Kind Asten ±1662
3 Hendrick Asten 13-03-1665 Vlierden 18-02-1703
Maria Peeter Verbaerschot
Asten 05-01-1741 zie ook Voormalig huis F191
4 Aert Asten 21-10-1666 Asten 25-02-1691
Elisabeth Mathei de Groot
Asten 15-02-1743 zie Achterbos 5 en
Voormalig huis F191

Aert Jan Tielen is op 09-01-1679 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1688 staat zijn weduwe als eigenaar genoemd:

Verpondingen XIV-57; 06-01-1688 folio 2:
De weduwe Aert Jan Tielen.

Na het overlijden van Elisabeth Fransen op 29-12-1699 te Asten wordt zoon Aert als eigenaar genoemd:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 2:
Aert Aertsen Tielen.

In 1711 wordt de boedel verdeeld en bij de verpondingen van 1713 staat het huis op naam van Hendrick Aert Tielen:

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 91 verso; 20-02-1711:
Aert Aertsen Tielen en Hendrick Aert Tielen. Beiden kinderen van Aert Tielen en Elisabet Fransen. Zij verdelen de nagelaten goederen. 2e lot krijgt Hendrick Aert Tielen een huis, schuur, hof en aangelag aan Ostaden 4 lopense 25 roede.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 3:
Hendrick Aert Tielen.
Van weduwe juffrouw Stocheijn. In de bede ƒ 5-5-0

Hendrick Aert Tielen is van beroep ondermeer imker:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 142 verso; 02-07-1703:
Paspoort voor: Hendrick Aert Tielen, die sigh selven is generende met bijen, welcke bijen hij laet brengen naer de Maeskant, om aldaer de vlucht te hebben voor de bijen en aldan wederom laet brengen en vervoeren met ses karren alhier tot Asten.

Hendrick Aert Tielen koopt een slecht stuk grond met bramen en heide:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 75; 21-01-1709:
Jan Jansen Hoefnagels getrouwd geweest met Jenneke Jan Paulussen verkoopt aan Hendrick Aert Tielen een quaat heytvelt en braembossche te Ostaden 5 lopense, ene zijde Cornelis Manders, andere zijde Jan Everts, ene einde weduwe Jonkheer Stockheyn, andere zijde de weg. Verponding ƒ 1 per jaar. Koopsom ƒ 95,-.

Hendrick Aert Tielen is geboren te Asten op 13-03-1665 en op 18-02-1703 te Vlierden getrouwd met Maria Peeters Verbaerschot, geboren te Vlierden rond 1680 als dochter van Petrus Andreas Verbarschot en Anna:

Contraxerunt sponsalia Henricus Arnoldi Tielen et Maria Petri Verbaerschot coram me et testibus Simon van de Boomen et Henrico Petri Verbaerschot. Profati contraxerunt matrimonium coram me et testibus Henrico Petri Verbaerschot et Arnoldo Tielen.

Ondertrouw van Henricus Arnoldi Tielen en Maria Petri Verbaerschot voor mij en getuigen Simon van de Boomen en Henrico Petri Verbaerschot. Verklaring van huwelijkscontract voor mij en getuigen Henrico Petri Verbaerschot en Arnoldo Tielen.

03

Het gezin van Hendrick Aert Tielen en Maria Peeters Verbaerschot:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Arnoldus Asten 16-12-1703 Ongehuwd Asten 07-01-1729
2 Lambertus Asten 28-07-1706
3 Johannes Asten 16-02-1710
4 Petrus Asten 20-04-1713 Vlierden 04-05-1749
Francyn Peters van de Vorst
Vlierden 25-01-1771
5 Elisabetha Asten 13-07-1717 Asten 01-07-1742
Petrus Marcelis Berkers
Asten 30-06-1801

Nogmaals een verzoek van Hendrick Aert Tielen om met zijn bijen naar het noorden te trekken:

Asten Rechterlijk Archief 113 folio 79 verso; 04-04-1713:
Certificaat voor Hendrick Aert Tielens, Hendrick Hendricx, Marcus Sauve en Jan Aerts. Zij gaan om met bijen en vervoeren deze jaarlijks vanuit Asten naar het landt van Maes en Wael of naar het Rijck van Nimwegen. De bijen worden daar dan circa drie maanden geplaatst om op de bloemen te vliegen. Na die tijd worden ze weer teruggebracht naar Asten. Dit doen zij al sinds verscheyde jaeren herwaerts. Zij drijven geen coophandel of coopmanschappe in bijen. Als borg stelt zich Gerard Jan Hendricx.

Bij de verpondingen van 1737 staat het huis nog op naam van Hendrick Aert Tielen:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 7:
Hendrik Aart Tielen.
Huijs, hoff en aangelagh met de groes en teulant te saemen 4 lopense. In de bede ƒ 5-5-0.
Maria Peeters Verbaerschot is op 10-03-1738 te Asten overleden en Hendrick Aert Tielen is te Asten op 05-01-1741 overleden en in de bewoningslijst over de periode 1736-1756 gaat het eigendom over op de kinderen en na het huwelijk van dochter Elisabetha worden zij de bewoners:

Jaar Eigenaar nummer 7 Oostaden Bewoners nummer 7 Oostaden
1736 Hendrik Aart Tielen Hendrik Aart Tielen
1741 kinderen Hendrik Aart Tielen kinderen Hendrik Aart Tielen
1746 kinderen Hendrik Aart Tielen Peter Marcelis Berkers
1751 kinderen Hendrik Aart Tielen Peter Marcelis Berkers
1756 kinderen Hendrik Aart Tielen Peter Marcelis Berkers

Elisabetha Aert Tielen is geboren te Asten op 13-07-1717 en op 01-07-1742 te Asten getrouwd met Peter Marcelis Berkers, geboren te Asten op 29-01-1714 als zoon van Marcelis Berkers en Antonia Peters (zie Voordeldonk 73):

04

Het gezin van Elisabetha Aert Tielen en Peter Marcelis Berkers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonia Asten 10-04-1743 Asten 04-02-1770
Johannes Dirk Haasen
Asten 14-10-1800 zie ook Ostaderstraat 32 en 34
2 Anna Maria Asten 23-12-1744 Asten 19-02-1775
Peter Martinus Martens
Asten 20-08-1780
Antoni Fransen Verhees
Asten 24-10-1825 zie Voormalig huis C790
3 Marcellus Asten 25-02-1747 Asten 16-04-1780
Catharina Petri Slaats
Asten 22-01-1786
Anna Albert Verheijen
Asten 24-08-1820 zie Voormalig huis B54
4 Henrica Asten 08-03-1749 Kind Asten 03-03-1755
5 Arnoldus Asten 23-02-1752 Ongehuwd Asten 08-12-1804
6 Henricus Asten 26-07-1755 Ongehuwd Asten 12-10-1779
7 Johannes Asten 06-03-1758 Kind Asten 15-03-1758
8 Johannes Asten 06-03-1760 Ongehuwd Asten 14-01-1783

Volgens het huizenquohier over de periode 1761-1798 woont de familie van Peter Berkers en Elisabeth Aert Tielen in het huis:

Jaar Eigenaar nummer 7 Oostaden Bewoners nummer 7 Oostaden
1761 Peter Marcelis Berkers met Jan en Peter Tiele Peter Berkers
1766 Peter Marcelis Berkers met Jan en Peter Tiele Peter Berkers
1771 Peter Berkers Peter Berkers
1776 Peter Berkers Peter Berkers
1798 weduwe en kinderen Peter Berkers weduwe en kinderen Peter Berkers

Peter Marcelis Berkers is op 24-10-1780 te Asten overleden en Elisabetha Aert Tielen is te Asten op 30-06-1801 overleden en daarna worden de goederen verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 19 verso; 21-08-1801:
Antonie Fransen Verhees verkoopt aan Arnoldus Berkers en Jan Haasen, weduwnaar Anthonetta Berkers ten behoeve van zijn kinderen land de Willigenakker te Ostaden 2 lopense en groes het Engstraatsveltje 1½ lopense. Aangekomen bij koop de dato 21-03-1796. Koopsom ƒ 200,-.

Antonie Fransen Verhees, getrouwd met Maria Berkers, Marcelis Berkers, Arnoldus Berkers en Jan Haasen, weduwnaar Anthonetta Berkers. Kinderen en erven van Peeter Berkers en Elisabeth Thielen, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders:
1e lot krijgt Anthonie Fransen Verhees huis, schop, hof en aangelag genaamd land boven het Huys en groes het Aangelag; land / hei te Voordeldonk; land / groes den Eekelhof; groes den Berkenbosch; land / groes Peter Martensakker en het Eeusel; land / groes Hegakker; land / groes het Kleynveltje en Tipakker; land / groes de Biehal; land in de Loverbosch; huis, met land en hei het Kempke; land Warandakker; groes de Klomp; groes Aartsvelt; groes / bos; groes de Bleek; groes het Weyvelt. Belast met ƒ 3,- per jaar aan het Gemene Land. Dit lot zal uitkeren aan het 2e lot ƒ 1450,-.
2e lot krijgt Marcelis Berkers ƒ 1450,- te voldoen door het 1e lot.
3e lot krijgen Arnoldus Berkers en Jan Haasen land te Ostaden; land Hoogenakker; land het Neutje; land Langenakker; land Duytsekamp; groes Heyhorst; land het Haverkamp; groes het Haaverland; land / groes de Garstkamp; land / groes het Aangelag; land Beemdakker; land Berkakker; land Lankakkerke; groes het Weyvelt; land / groes de Kamp; groes het Weyvelt; groes den Aa-beemt; groes den Dries aangekomen bij koop 1792; land het Neutje; groes den Dries aangekomen bij koop 1792; land Langenakker aangekomen bij koop 1796. Belast met ƒ 2-12-8 per jaar aan het Gemene Land in een meerdere rente. Staat te weten dat onder dit lot begrepen is het huis, schuren, stallen, schop, hof en aangelag. En dat de ontvanger van het 1e lot tot egalisatie zal moeten transporteren aan dit lot twee percelen aangekocht de dato 21-03-1796.

Het huis is in handen van Arnoldus Berkers en Jan Haasen en Arnoldus Berkers maakt zijn testament op, waarbij de goederen naar Jan Haasen gaan:

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 158 verso; 22-11-1802:
Arnoldus Peter Berkers, ziek, testeert. Alle voorgaande testamenten vervallen. Zijn enige erfgenamen worden de kinderen van Jan Haasen en wijlen Anthonetta Peter Berkers, zijn zuster. Het vrugtgebruik zal aan Jan Haasen, gedurende diens leven, toekomen. Zijn erfgenamen zullen gehouden zijn om aan Marcelis Berkers en Anna Maria Berkers, comparants broeder en zuster, binnen drie na overlijden van hem, comparant, uitkeren aan ieder ƒ 100,- en bij voor-overlijden aan hun wettige erfgenamen.

Na het overlijden van Arnoldus worden de goederen getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 165; 01-06-1805:
Taxatie van de onroerende goederen van Arnoldus Berkers overleden en begraven op 08-12-1804.
De helft van waarde van het wortelvelt te Ostaden ƒ 10,-; den Hoogenakker ƒ 60,-; het Neutje ƒ 40,-; de Langenakker ƒ 120,-; Duytsekamp ƒ 40,-; de Heyhorst ƒ 125,-; het Haverland ƒ 120,-;het Haverland ƒ 160,-; de Garstkamp ƒ 140,-; aangelag met huis ƒ 400,-; den Beembdakker ƒ 70,-; Berkakker ƒ 60,-; Lankakkerke ƒ 60,-; het Weyvelt ƒ 120,-; de Kamp ƒ 300,-; het Weyvelt ƒ 160,-; den Aa-beemt ƒ 300,-; den Dries ƒ 110,-; het Neutje ƒ 45,-; den Dries ƒ 75,-; Langenakker ƒ 50,-; Willigenakker ƒ 70,-; Engstraatjesveltje ƒ 60,-. Totaal ƒ 2695-00-00. Belast met ƒ 2-12-8 per jaar aan het Gemene Land in kapitaal ƒ 65-12-8; ƒ 200,- aan NN ƒ 200-00-0. Rest ƒ 2429-07-08, waarvan de helft aan de overledene competeerde ƒ 1214-13-12. 20e penning is ƒ 60-7-12.
In 1803 staat het huis nog op naam van Arnoldus Berkers:

Jaar Eigenaar nummer 7 Oostaden Bewoners nummer 7 Oostaden
1803 Arnoldus Berkers Arnoldus Berkers

Dochter Antonia Petri Berkers is geboren te Asten op 10-04-1743 en op 04-02-1770 te Asten getrouwd met Johannes Dirk Haasen, geboren te Asten op 12-03-1742 als zoon van Theodorus Willem Haasen en Anna Janse Rooijmans (zie Voormalig huis C558):

05

Het gezin van Antonia Petri Berkers en Johannes Dirk Haasen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 04-12-1771 Kind Asten 09-10-1779
2 Henricus Asten 11-08-1773 Asten 09-05-1813
Antonia Verheijen
Asten 30-08-1819
Johanna Maria v Seccelen
Deurne 07-04-1840
3 Johanna Maria Asten 21-04-1775 Asten 02-02-1808
Hendrikus van der Loo
Asten 29-11-1809 zie Voormalig huis G681
4 Theodora Asten 14-07-1779 Asten 24-02-1811
Hendrik Jelissen
Asten 26-09-1844
5 Petrus Asten 06-12-1781 Asten 23-01-1814
Maria Verheijen
Asten 07-02-1823
Joanna Maria Coolen
Asten 08-01-1864 zie Ostaderstraat 32 en 34
6 Henrica Asten 17-11-1784 Asten 25-04-1817
Peter Philips van Bussel
Asten 22-01-1867
7 Wilhelma Asten 17-09-1786 Asten 14-05-1815
Joannes Aarts
Asten 24-04-1816

Antonia Petri Berkers is op 14-10-1800 te Asten overleden en de verpondingen van 1810 geven de bewoningsgeschiedenis rond het jaar 1800 weer:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Ostaden folio 10:
Taxaat 01-06-1805 Jan Haasen testament 1804.
Arnoldus Berkers en Jan Haasen bij deling 21-08-1801.
Arnoldus, Marcelis, Anna Maria Peter Berkers en Hendrik, Maria, Theodora, Hendrien en Wilhelmina.
Kinderen van Jan Haasen weduwnaar Antonetta Berkers.
Elisabet Tiele weduwe Peter Berkers ½ en Marcelis, Antonet, Maria, Jan en Arnoldus de kinderen de andere ½ bij versterf 1781.
Nummer 7 Huis, hof en aangelag met groes en lant 4 lopense.

In het notarieel archief verhuurt Jan Haasen in 1814 het huis aan zijn zoon Pieter:

Notarieel Archief 37-158 Asten 07-09-1814:
Jan Haasen verhuurt aan zijn zoon Pieter Jan Haasen, huis, schuur, stalling, schop en hof te Ostaden, groot 4 lopen, ene zijde Dirk van Gennip.

Johannes Dirk Haasen is op 27-12-1818 te Asten overleden en in 1834 verdelen de kinderen de goederen, waarbij Hendrik Jelissen eigenaar wordt en dat staat ook in het kadaster van Asten over de periode 1811-1832:

Notarieel Archief 69-96 Asten 17-12-1834:
Piet Jan Haasen, Hendrik Jan Haasen, Theodora Jan Haasen gehuwd met Hendrik Jelissen, Hendrina Jan Haasen gehuwd met Pieter Philips van Bussel, verdelen de goederen van hun ouders Jan Haasen en Antonetta Berkers. 2e lot krijgt Theodora Jan Haasen een huis te Ostaden F155 voor ƒ 220,-.

Kadaster 1811-1832; F155:
Huis en erf, groot 05 roede 50 el, Oostade, klasse 8.
Eigenaar: Hendrik Jelissen

Hieronder de kadasterkaart en daaronder de bijbehorende kadastergegevens:

06

07

Theodora Jan Haasen is geboren te Asten op 14-07-1779 en op 24-02-1811 te Asten getrouwd met Hendrik Jelissen, geboren te Asten op 06-12-1770 als zoon van Petrus Jelissen en Maria Peters van Bussel:

08

Het gezin van Theodora Jan Haasen en Hendrik Jelissen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronilla Asten 05-01-1812 Asten 26-06-1851
Hendrikus Vinken
Someren 09-11-1858
2 Antonetta Asten 20-05-1813 Ongehuwd Asten 22-09-1869
3 Johanna Maria Asten 1815 Kind Asten 12-07-1817
4 Wilhelmina Asten 18-10-1816 Ongehuwd Asten 23-06-1872
5 Maria Asten 08-10-1818 Asten 27-04-1894
Johannes van der Loo
Asten 21-02-1876 zie ook Voormalig huis G681
6 Joannes Asten 03-02-1821 Kind Asten 28-10-1829
7 Mathijs Asten 19-12-1822 Ongehuwd Asten 15-06-1905
8 Anna Asten 02-01-1826 Asten 08-04-1864
Martinus Koppens
Asten 18-02-1899 zie ook Voormalig huis F1613

Theodora Jan Haasen is op 26-09-1844 te Asten overleden en Hendrik Jelissen is op 24-07-1848 te Asten overleden. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 vinden we zoon Mathijs Jelissen, geboren te Asten op 19-12-1822 samen met zussen Antonetta en Wilhelmina en neven en nichten terug op huizingnummer B11:

09

Mathijs Jelissen verhuist in 1874 naar Vlierden en zijn zus Anna Jelissen, geboren op 02-01-1826 te Asten, neemt het huis over. Zij is op 08-04-1864 te Asten getrouwd met Martinus Koppens, geboren te Asten op 24-09-1827 als zoon van Andries Koppens en Dorothea Dirks. In 1875 krijgt Martinus Koppens nog te maken met brand in zijn boerderij, zoals medegedeeld in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 10-06-1875. 

Ook over de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met huizingnummer B11:

10

In 1883 verhuizen ze naar B13 (zie Voormalig huis F1613) en keert Mathijs Jelissen weer terug met een dochter van zijn zus Maria. Ook over de periode 1890-1900 woont hij met zijn nicht in het huis met dan huizingnummer B12:

11

In 1892 verhuist Mathijs Jelissen naar het dorp Asten (zie Driehoekstraat 14) en verkoopt zijn boerderij, zoals staat opgetekend in de krant de Zuid-Willemsvaart van 07-05-1892:

12

De koper van het huis is Antonie Meulendijks, geboren te Asten op 06-03-1849 als zoon van Marcelis Meulendijks en Allegonda Leenders. Hij is op 23-11-1888 getrouwd met Maria Catharina Peeters, geboren te Helden op 09-08-1865 als dochter van Hendricus Peeters en Maria Gommans.  Hij komt met zijn gezin vanuit B10 (zie Voormalig huis F162) in het huis wonen.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 25-11-1899 staat de mededeling dat er brand is uitgebroken in de woning van Antonie Meulendijks.

Ook over de periodes 1900-1910, 1910-1920 en 1920-1930 woont Antonie Meulendijks met zijn gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer B11 en B10, ook wel bekend als Ostade 7:

13

Maria Catharina Peeters is op 16-02-1924 te Asten overleden en Antonie Meulendijks is te Asten op 23-11-1925 overleden. Daarna wordt zoon Martinus Meulendijks, geboren te Asten op 12-12-1890 hoofd van het huis. Hij is op 09-11-1928 te Asten getrouwd met Johanna Snijders, geboren te Asten op 08-12-1900 als dochter van Leonardus Snijders en Wilhelmina van Heugten.

Martinus Meulendijks is op 19-02-1932 te Bakel overleden en dat was het gevolg van een verkeersongeluk, zoals medegedeeld in het Nieuwsblad van het Zuiden van 20-02-1932:

Johanna Snijders woont volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 met haar kinderen in het huis op Ostade 7:

14

Onder in de krant de Zuid-Willemsvaart van 15-10-1943, biedt Johanna Snijders als weduwe van Martinus Meulendijks een vaars en een hond te koop aan en in het Peelbelang van 24-03-1945 worden mangelwortelen te koop aangeboden:

15 16

Johanna Snijders is op 11-06-1966 te Heusden bij Asten overleden. Hieronder de overlijdensakte van Martinus Meulendijks en het bidprentje van Johanna Snijders:

17 18

Op de plaats van het huis is nu hockeyclub Asten-Someren gevestigd, zie foto hieronder:

19

Overzicht bewoners

Hoeve op Oostaden
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1650 Aert Jansen Tielen Asten ±1630 Aert Jansen Tielen Asten ±1630
1700 Aert Aerts Tielen Asten 21-10-1666 Aert Aerts Tielen Asten 21-10-1666
1711 Hendrick Aert Tielen Asten 13-03-1665 Hendrick Aert Tielen Asten 13-03-1665
Oostaden huis 7
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Hendrik Aart Tielen Asten 13-03-1665 Hendrik Aart Tielen Asten 13-03-1665
1741 kinderen Hendrik Aart Tielen Asten 13-07-1717 kinderen Hendrik Aart Tielen Asten 13-07-1717
1746 kinderen Hendrik Aart Tielen Asten 13-07-1717 Peter Marcelis Berkers Asten 29-01-1714
1751 kinderen Hendrik Aart Tielen Asten 13-07-1717 Peter Marcelis Berkers Asten 29-01-1714
1756 kinderen Hendrik Aart Tielen Asten 13-07-1717 Peter Marcelis Berkers Asten 29-01-1714
1761 Peter Berkers Jan en Peter Tiele Asten 29-01-1714 Peter Berkers Asten 29-01-1714
1766 Peter Berkers Jan en Peter Tiele Asten 29-01-1714 Peter Berkers Asten 29-01-1714
1771 Peter Berkers Asten 29-01-1714 Peter Berkers Asten 29-01-1714
1776 Peter Berkers Asten 29-01-1714 Peter Berkers Asten 29-01-1714
1798 weduwe en kinderen Peter Berkers Asten 13-07-1717 weduwe en kinderen Peter Berkers Asten 13-07-1717
1803 Arnoldus Berkers Asten 23-02-1752 Arnoldus Berkers Asten 23-02-1752
Kadasternummer F155
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F155 1832 Hendrik Jelissen Asten 06-12-1770
Ostade 7
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1818 Johannes Dirk Haasen Asten 12-03-1742 Antonia Berkers Asten 10-04-1743 27-12-1848
1819-1848 Hendrik Jelissen Asten 06-12-1770 Theodora Jan Haasen Asten 14-07-1779 24-07-1848
1848-1859 Mathijs Jelissen Asten 22-12-1823 met familie
B11 1859-1869 Mathijs Jelissen Asten 22-12-1823 met familie naar Vlierden
B12 1869-1879 Martinus Koppens Asten 24-09-1827 Anna Jelissen Asten 02-01-1826
B11 1879-188x Martinus Koppens Asten 24-09-1827 Anna Jelissen Asten 02-01-1826 naar B13
B11 188x-1890 Mathijs Jelissen Asten 22-12-1823 met nicht
B12 1890-1892 Mathijs Jelissen Asten 22-12-1823 met nicht naar Dorp
B12 1892-1900 Antonie Meulendijks Asten 06-03-1849 Maria Catharina Peeters Helden 09-08-1865
B11 1900-1910 Antonie Meulendijks Asten 06-03-1849 Maria Catharina Peeters Helden 09-08-1865
B10 1910-1920 Antonie Meulendijks Asten 06-03-1849 Maria Catharina Peeters Helden 09-08-1865
B10 1920-1925 Antonie Meulendijks Asten 06-03-1849 Maria Catharina Peeters Helden 09-08-1865 23-11-1925
B10 1925-1930 Martinus Meulendijks Asten 12-12-1890 Johanna Snijders Asten 08-12-1900 19-02-1932
7 1930-1938 Johanna Snijders Asten 08-12-1900 weduwe Meulendijks