De pagina Ostade/Ostade/Voormalig huis F210 wordt nu weergegeven
Ostade/Ostade toevoegen aan selectieOstade toevoegen aan selectie

Bewoningsgeschiedenis

Dit is een deel van de bewoningsgeschiedenis gemaakt op 17-04-2024 02:04:40
Voor de voor het laatst bijgewerkte versie surf je naar https://www.heemkundekringdevonder.nl/bewoningsgeschiedenis

Voormalig huis F210

Jonkheer Wouter van Beeck is eigenaar van het huis op Ostade:

Bossche Protocollen R1428 folio 184 verso; 09-01-1617:
Jonker Wouter van Beeck, weduwnaar van Maria van Boshuijsen sijn huijsvrouwe, gemachtigd uit kragt van testament van Maria van Boshuijsen, op 17-07-1602 voor heer en Meester Thomas Stricken pastoor tot Asten, uit huijsinge, erve, bogert ende erffenisse, lande ende aengelegen groot 8 lopenssaet gelegen in de parochie van Asten ter plaatse geheten Ostade, ene zijde Hendrik Bobnarts, andere zijde Jan Tielen met meer andere, ene einde tussen des voorschreven Jonker Wouter van Beeck.

Wouter van Beeck is geboren rond 1555 als zoon van Jan van Beeck en rond 1585 getrouwd met Maria van Boshuijsen1, geboren rond 1560 als dochter van Willem Willems van Boshuijsen en Maria Petri van Berckel (zie Familie van Berckel). Hieronder het gezin van Wouter van Beeck en Maria van Boshuijsen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Willem Asten ±1585 ±1605
Onbekend
±1636 dochter Lutgardis
2 Johan Asten ±1588
3 Anna Asten ±1590 ±1620
Hubertus Firon
±1650
4 Heylwigis Asten ±1593 ±1620
Gijsbert Endevoets
Asten ±1636
5 Wilhelma Asten ±1595
6 Maria Asten ±1600 Sint-Oedenrode ±1633
Godert van der Voort
Asten 18-11-1656

In de nieuwe catalogus der oorkonden en handschriften berustende in de boekerij van het provinciaal genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant lezen we:

De Eerwaardige Heer Meester Johan Hanskens ab Aerle, priester, scholaster en kannunik te Sint Oedenrode, verkoopt voor Schepenen van 's Hertogenbosch aan Jonker Henrick van Gestel, afgegaan president-schepen van die stad, eene grondrente, gaande uit eene boerderij, gelegen te Asten, ter plaatse genaamd Onstaden, welke grondrente den 7 September 1616 voor Schepenen van 's Hertogenbosch daaruit was verleend aan Joseph en Meester Hanskens voornoemd door Willem van Beeck, zoon van Wouter van Beeck in den naam en als gemachtigde van dezen Wouter van Beeck en van Juffrouw Maria van Boschuysen en door denzelfden Jonker Johan van Beeck, zijn broeder, voor hen zelven en als zich sterk makende voor Juffrouwen Maria, Heylwich en Wilhelma van Beeck, hunne dochters van voornoemde Jonker Wouter van Beeck en Juffrouw Maria van Boschuysen. Hierover waren als schepen Gotaert Loeff van der Slot en Rombout Rombouts.

Op een kaart uit 1600 wordt het adellijk huis beschreven als eigendom van Joncker Beeck:

01

Maria van Boshuijsen is rond 1602 overleden en Wouter van Beeck is rond 1620 overleden en dochters Helena en Maria gebruiken het huis als borg voor een cijns:

Bossche Protocollen R1536 folio 239; 18-02-1625:
Juffrouw Helena van Beeck dogter van Jonk Wolters van Beeck, Jonker Henrick Mehr, als gemachtigde voor de schout en schepenen te Boxmeer, voor Maria van Beeck. Verkoopt ten behoeve van Heer en Meester Johans Janssen van Aerl, priester, vise deken en scholaster te Sint Oedenrode, een cijns 78 carolus gulden. Als borg onder anderen een omgrave huijzing, schuur, hof, boomgaert, ackerlant en weijlant, op 04-07-1620 voor schepenen te Asten opgedragen. Gebruiker is Huijbert Daniel Goertsen. Te lossen met 4250 carolus gulden.

Bossche Protocollen R1505 folio 25 vers; october 1627:
Joffrouwen Maria en Helena van Beke zusters, wettige dochters van Wouter van Beke en wijlen Maria dochter Jonker Willems van Boshuijsen. Verkopen aan heer ende Meester Jan van Arle, priester en scholaster te Roij, een cijns 6 carolus gulden 5 stuiver. Uijt huijs, erve, hoffstadt, hoff, ackerlanden, weijden, te Ostaden in de parochie van Asten.

In onderstaand archiefstuk, betreffende renten af te dragen aan het uit de 15e eeuw stammende Sint-Paulusgasthuis van Sint Oedenrode, worden de gezinsleden van de familie van Beeck genoemd:

Asten Rechterlijk archief 74 folio 4; 1635; copie van brief 08-05-1634:
Ick ondergeschreven Hendrick van Bers bekenne ontfange te hebben van Juffrouw Helena, dochter Jonker Wouter van Beeck daer beneffens gecommitteert Jonker Johan Wijtvliet van Jonker Goyaert van der Voort de somme van 700 gulden competerende den Gasthuyse, alhier in Sint Oeden Roye ende noch 36 gulden van verlopen pachten. Marge: noch bij Hanrick Martens getelt 4 gulden en 4 stivers.

Asten Rechterlijk archief 74 folio 4; 1635; copie van brief 16-07-1634:
Verzoek aan Willem Janssen om op te willen zoeken en mee te willen geven een rentebrief van 700 gulden ten bate van het Gasthuys, alhier te Roy en ten laste van Jonker van Beeck. Henrick van Bers, rentmeester.

Asten Rechterlijk archief 74 folio 4; 1635; copie van brief 06-11-1635:
Monsieur Wijtfliet de quitantie van de geloste rente van ƒ 78,- per jaar van Juffrouwe van Beeck, door U aan mij afgelost op 09-07-1634 met ƒ 1250,- kapitaal en 370 gulden curraetsgelt min 4 stuiver en 2 ort. Gelieve dit als nieuwe quitantie te aanvaarden. Was getekend Jan van Aerle, scholaster.

Asten Rechterlijk archief 74 folio 6; 1635:
Ontvangen van Juffrouwe dochter Helena van Jonker Wouter van Beeck ƒ 30,- en daarmee betaald de jaren 1632, 1633 en 1634. Was getekend Dirck Janssen de Groot.

Asten Rechterlijk archief 74 folio 6; copie van quitantie 15-07-1634:
Ontvangen van Juffrouwe Helena van Beeck ƒ 20,- bij moderatie van de achterstallige cijns van 31 stuiver per jaar aan den Vrouwen Gasthuyse van Neynsel wegens onderpanden te Asten. Namens Juffrouwe van Campen, was getekend J. van Heynussen. Marge de penningen van deze twee quitanties heeft Juffrouwe Helena van Beeck betaald met het geld van Willem Slaets. Marge tijdens het lichten van deze twee quitanties heeft Jonker Wijffliet en Juffrouwe Helena van Beeck verteert ten huize van Hanrick Martens.

Asten Rechterlijk archief 74 folio 6; 1635:
Juffrouwe Helena van Beeck heeft alsnog ontvangen van Wilem Peter Slaets 4 gulden en 1 stuiver, waarvan zij 3 gulden en 3 stuiver gegeven heeft aan van Blotenberch, vanwege sommaties en executie, het surplus is gedeeld met haar zuster. Alsnog een quitantie van Jonker Godart van de Voort van 54 gulden en 15 stuiver ontvangen van Willem Slaets in voldoening van zijn koop, blijkende bij brief hierbovengesteld.

Asten Rechterlijk archief 74 folio 6; copie van quitantie 06-07-1634:
Ik, Helena van Beeck, heb ontvangen van Willem Peter Slaets 2760 gulden en 3 stuiver, samen met mijn neef Jan Wijffliet, die last heeft van mijn zwager Jonker Goyaert van der Voort in Aeken. Getuigen zijn Claes Martens, schepen, en Jan Lambert Willems.

Na het overlijden van Maria van Beeck eind 1656 wil Godert van der Voort zijn deel in de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 60 verso; 29-12-1656:
Er is questie ontstaan aangaande het sterfhuys van Jonker Godert van der Voort geassisteerd met zijn broeder Heer Adolph van der Voort, Overste en Juffrouw Maria van Beeck, wijlen zijn vrouw. Een en ander betreft een contract van huwelijksvoorwaarden, waarin was overeengekomen dat de langst levende van hen beide, indien zij zonder kinderen zouden blijven, zou ontvangen ƒ 1500,- Maria van Beeck heeft op 13-11-1656 getesteert. Op 12-12-1656 heeft haar man, voor de notaris, een en ander tegengesproken. Om moeilijkheden te voorkomen hebben zij zich, door tussenspraak van goede mannen laten overtuigen, en komen nu tot een minnelijke schikking, om de goederen van wijlen Juffrouw Maria, welke zij in haar leven samen hebben bezeten en nu ontruimd zijn, te verdelen. Alle erfhaeffelijcke en haeffelijcke goederen alsmede de meubelen uit het sterfhuis, evenals de gerede goederen en gelden zullen worden verdeeld in twee gelijke delen ten behoeve van Jonker Godart van der Voort een deel. De vrienden en aangestelde erfgenamen van Maria het andere deel. Godart zal daarnaast nog de ƒ 1500,- ontvangen als de goederen op Ostaden verkocht zijn. Hij zal ook ontvangen de helft van een jaarpacht verschuldigd door Daniel Teunis, pachter van de goederen op Ostaden. De opbrengst van de verkoop der goederen op Ostaden, zullen na aftrek van de ƒ 1500,-, verdeeld worden in:
1⁄4e deel aan Jonker Hendrick van Boxmeer, Heer van Hurwen.
1⁄4e deel aan Jonker Michiel van Eyck, zoon van Gerit van Eyck getrouwd met Maria van Boxmeer, capiteyn in dienst van Zijne Majesteit van Hispaignien.
1⁄4e deel aan Jonker Joost Suermont voor zichzelf en als momboir van de kinderen van Jonker Jan Zuermont, zijn broeder getrouwd geweest met Maria van Cattenburgh. Mitsgaders aan Agnes van Beeck, canonicerse in het Adelijk Stift van Hoydonck, voor haar zelf alsmede voor haar zusters kinderen.
1⁄4e  deel aan degene die daar volgens het testament voor in aanmerking komen.
Het legaat van ƒ 150,- aan Jonker Hendrick van Boxmeer zal worden betaald uit de goederen op Ostaden. Alsnog worden genoemd de Jonkers Philips en Willem van Boshuysen.

Daar komt echter een reactie op van de erven van Helena van Beeck2:

Een zoon en dochter van Willem van Beeck verkopen een cijns:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 99; 14-12-1633:
Niclaes Willemsse van Beeck en Jenneken Willemssen van Beeck, zijn zuster geassisteerd met Willem Janssen van den Berge verkopen aan Jan Maes en Henrick Isbouts, kerkmeesters, ten behoeve van de fabriek een cijns van ƒ 100,- à 6% met als onderpand een huis, hof en aangelag te Ostaden.

Het huis wordt voor een deel verkocht aan Jonkheer Christiaan Stockheym:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 77; 05-09-1657:
Jonker Hendrick van Boxmeer, Heer van Hurwenen, Jonker Hendrick van Boxmeer, Capteyn, Jonker Michiel van Eyck gehuwd met Maria van Boxmeer, Jonker Philippus Daix als geconstitueert zijnde van Juffrouw Agnes van den Beeck, canonicersse van het Adelijck Stift van Hoydonck, haar broeder, procuratie in franse taele voor schepenen Hannuyt in Walsbrabant op 29-08-1657. Jonker Philippus Daix en Johan van der Lee, junior als momboiren van de onmondige kinderen van Jonker Siron man van wijlen Juffrouw Anna van Beeck, procuratie 19-04-1657 schepenen Helmont samen met de verkoopcedulle. Jonker Joosten Suermont gehuwd met Wilhelmina Cattenburgh, Jonker Christiaen Stockheyn als momboir van Juffrouw Anna Vaeck, canonicersse van het Adelijck Stift van Hoydonck, Jonker Joosten Suermont en Jonker Christiaen Stockheyn respectievelijk vaderlijke en moederlijke oom als momboiren van de onmondige kinderen van wijlen Jonker Johan Suermont gehuwd met Maria Cattenburgh. Allen erven van wijlen Juffrouw Maria van Beeck gehuwd met Godert van de Voort. Zij verkopen aan Jonker Christiaen Stockheyn een adelijk huis, hof, land, groes, wei, hei, wallen, grachten en alle eikebomen in de dreven en op de goederen staande, de landerijen groot 23 lopense, hooi, wei en hei 46 lopense. Alles gelegen te Ostaden. Belast met 3 stuiver jaarlijks cijns aan de Heer van Asten; 3 malder rogge jaarlijks aan Onze LieveVrouwe-altaar, te Asten altijd betaald met ƒ 4,50 jaarlijks.

Ook verkopen de nazaten van Anna van Beeck een ander deel aan Jonkheer Christiaan Stockheym:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 84 verso; 01-03-1658:
Jonker Philipus Daix als momboir van wijlen Jonker Hubertus Firon gehuwd geweest met wijlen Juffrouw Anna van Beeck heeft verkocht aan Jonker Christiaen Stockheym van den Hasselhoudt, de verkoop wordt mede gedaan namens de andere erfgenamen. Een huis, land, wei, hei, wallen gelegen te Asten. Een en ander volgens de verkoopcedulle. Tegen deze verkoop is protest aangetekend door de weduwe van Jonker Entefoes. De comparant stelt, in zijn kwaliteit, en ook uit de akte van transport op 28-11-1657 Loven voor notaris P. van Roost en getuigen Heer en Meester Nicolaes van Berckel, Licenciaet in de Rechten en secretaris der stad Loven en Ambrosius Goetmans. Mitsgaders de renovatie van 03-01-1658 gekomen van Mevrouw Margareta de Crehain, laatste weduwe van Jonker Guiliam de Paheau, Heer van Thisie, Halle ons schepenen gebleken.

Christiaan Stockheijm van de Hasselholt gebruikt het huis als onderpand voor een cijns:

Bossche Protocollen R1589 folio 128 verso; 14-06-1658:
Joncker Christiaen Hasselholt, genaamd Strockheijm, wonende te Huesselinge, verkoopt aan Jonker Lambert Becx, out schout der stadt Helmondt een cijns van 45 gulden 20 stuiver op 14-06-1659 te leveren. Als borg een huijs, bouwhuijs, hoven, landen en beemden daer bij gelegen in de heerlijkheijt van Asten sijne visgrachten ter plaatse genaamd Ostade. Mette eijcken boomen ende anderen plantagie daerbij gestaen. Verkregen van de erfgenamen wijlen Joufrouw Maria van Beeck.

Christiaan Stockheijm van de Hasselholt is geboren te Arnhem op 07-08-1622 als zoon van Adam van den Hasselholt en Sybilla Koenders van Steenwijck. Hij is rond 1650 getrouwd met Elsabella Vaeck, geboren rond 1625 als dochter van Jan Vaeck en Lutgardis van Beeck (dochter van Willem van Beeck en kleindochter van Wouter van Beeck). Hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joannes Georgius Helmond 05-01-1650 Ongehuwd Huisseling 27-10-1680
2 Joannes ±1652 ±1675
Geertruid Agnes van de Voort
Huisseling 26-03-1690
Petronella Maria van de Hasselholt
Huisseling 14-02-1706

De erfenis van Maria van Beeck doet nog steeds stof opwaaien:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 92; 29-01-1659:
Jonker Hendrick van Boxmeer, Heer van Hurwenen, voor ¼e deel verkocht hebbende, samen met zijn mede-erfgenamen van wijlen Maria van Beeck aan Jonker Christiaen Stockheym van den Hasseldonck de goederen gelegen aan Ostayen. Tijdens deze verkoop heeft de weduwe Jonker Endefoes, hiertegen protest aangetekend. Nu is voor ons verschenen Jonker Hendrick van Boxmeer, capiteyn, neef van de Heer van Hurwenen, mede namens Maria van Boxmeer gehuwd met Jonker Michiel van Eyck, comparants zuster. Uit kracht van testament gemaakt door Jonker Hendrick van Boxmeer, Heer van Hurwenen en zijn vrouw Anna van Berckel op 01-02-1651 schepenen Sint Oeden Rode en waaruit blijkt dat naast de comparant en zijn zuster is geinstitueert behoudelijk de langstlevende der testateuren de tochte haar leven lang van alle goederen der testateuren ons schepenen gebleken voor zoveel Jonker Hendrick van Boxmeer aangaande de pretentie van de weduwe Jonker Endefoes. Zij stellen tot waarborg aan de koper een stuk Nieuwlant te Sint Oeden Rode, 15 lopense.

Christiaan Stockheijm van de Hasselholt is als militair gesneuveld in Seneffe (B) op 11-08-1674 en bij de verpondingen staat in 1688 zijn zoon Johan Stockheijm van de Hasselholt en later in 1709 en 1713 diens weduwe Petronella Maria van Hasselholt als eigenaar van het huis. Eerst is Daniel Lomans gebruiker en later Marcelis Peeters:

Verpondingen XIV-57; 06-01-1688 folio 4:
Joncker Stockheijn, gebruiker Daendel Lomans.

Verpondingen 1709 XII-5 folio 2 verso:
De weduwe Joncker Stockheijn, gebruiker Marcelis Peeters.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 3 verso:
Marcelis Peeters van juffrouw Stockheijn.
Van de weduwe juffrouw Stockheijn. In de bede ƒ 4-11-13.

In 1716 worden de voorwaarden opgesteld door de weduwe van Johan Stockheijm van de Hasselholt waaronder het huis mag worden verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 136; april 1716:
Condities en voorwaarde waarop de Hoog Edele Welgeboren weduwe van de Heer Johan van de Hasselholt, genaamd Stockum, Vrouwe van Ringelenbergh mede voor haar kinderen momboir van deze kinderen is de Hoog Edele Heer Gerardus Johannes Baron van Raveschot wil verkopen een huis, schuur, schop en bakhuis met den hof, omsingeld met een graft gelegen en gestaan te Ostaden, 24 lopense; land, 24 lopensen en hooi- en weiland, 34 lopense. Het geheel is in gebruik bij Marcelis Peters, als bewoner en pachter. De goederen zijn belast met ƒ 4-10-0 per jaar geestelijke pacht aan rentmeester de Tombe, te 's-Hertogenbosch; ƒ 0-04-2 per jaar aan het Huis van Asten.
Gereserveerd wordt de visserij van de gracht, voor de tijd van 12 jaar, gepacht door Martinus Janssen cum suis, alsmede twee willigebomen, staande binnen de gracht. De koper zal moeten betalen de jura van de secretaris, zijnde ƒ 0-2-8 van iedere gulden, van de slagen strekkende tot de kooppenningen als van de ingemijnde som; 4 penningen, van iedere gulden, voor de afhanger; 4 duiten, van iedere gulden, voor de wijnkoop. Ingezet door Willem Loomans op ƒ 1100,- en afgehangen van ƒ 4000,- en gedaald op ƒ 3300, en opgehouden.

Marcelis Peeters koopt het huis voor de helft:

Asten Rechterlijk Archief 107b folio 57 verso; 09-05-1721:
Peternella van den Haselholt genaamd Stockheym weduwe van Johan van den Hasselholt, wonende te Husseling, land van Ravesteyn. Zij verkoopt aan Marcelis Peeters, te Asten, de helft van de aan haar aangestorven goederen van wijlen haar man, te weten een huis, hof, schuur, schop en aangelag het Sleutje 3 lopense, ene en andere zijde en ene einde Willem Loomans,andere einde Jan de Mulder; land het Busselke neffens de graft; d'n buitenhof ½ lopense; den Hoppencamp en den dries daaraan 3 lopense; de Gartscamp en den dries 7½ lopense; den Duytsencamp met land en groes 15 lopense; den Somercamp 4 lopense; wei en hooiveld naast Willem Loomans 12 lopense; wei en hooiland naast Aart Tielen 16 lopense. Belast met ƒ 4-10-0 per jaar aan rentmeester Martinus des Tombe Geestelijke Goederen; 3½ stuiver per jaar aan het boek van Asten. Koopsom ƒ 575-00-00 plus de helft van de lasten ƒ 58-08-12 maakt ƒ 633-08-12. Schepenen Helmont.

Ook de andere helft, in eigendom van de kinderen van Johan en Petronella van den Hasselholt, wordt door Marcelis Peeters gekocht:

Asten Rechterlijk Archief 136; 16-03-1723:
Baltus van Stockum mede voor, zijn minderjarige broer Gerardus van Stockum en Maria Cornelia van Stockhijm, zijn zuster, Hendrina Geertruda van Stockhijm, Sebilla van Stockhijm, Anna Margreta van Stockhijm. Kinderen van Johan van den Hasselholt, genaamd Stockhijm en Petronella van den Hasselholt. Zij verkopen de helft van huis, schuur, schop en bakhuis met den hof, omsingeld met een graft, de helft van 24 lopense landerijen, de helft van 34 lopense hooi- en weiland, alles gelegen te Ostaden en genaamd het Slootje. De wederhelft is eigendom van Marcelis Peeters die dit in bewoning en gebruik heeft. Zij verkopen aan Marcelis Peeters de helft van het voorschreven huis, hof, schop, schuur en alles wat binnen de grafte is gelegen 2 lopense. Belast met de helft van ƒ 4-10-00 jaarlijks geestelijke pacht; de helft van ƒ 0-03-12 jaarlijks aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 160,-.

Marcelis Reynder Peeters Coolen is geboren te Asten op 15-12-1665 als zoon van Peter Reynders Colen en Jeustien Marcelis Schepers (zie Voormalig huis F732). Hij is op 21-10-1691 te Asten getrouwd met Maria Thomas Canters, geboren te Asten op 15-01-1667 als dochter van Tomas Jan Anthonis Canters met Goortien Anthonis Tielens (zie Voormalig huis B401). Maria Thomas Canters is rond 1705 te Asten overleden en Marcellus Peeter Colen is op 08-08-1706 te Asten hertrouwd met Luytgardis Teunis van Helden:

Conjuncti sunt matrimonio Marcellus Petri Colen et Maria Thomae Canters; testes Joannes Petri Colen et Godefridus Thomae Canters.

In huwelijkse echt gebonden Marcellus Petri Colen en Maria Thomae Canters; getuigen Joannes Petri Colen et Godefridus Thomae Canters.

02

Het gezin van Marcelis Peeters Coolen met Maria Thomas Canters en met Luytgardis Teunisse:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Asten 23-08-1692 Kind Asten <1704
2 Godefrida Asten 28-07-1693 Asten 31-10-1717
Jan Laureynsse
Asten 24-10-1767

zie ook Bergdijk 36
dochter Maria zie Voormalig huis G611

3 Maria Asten 19-10-1696 Asten 30-07-1719
Jelis Vrijnsse
Asten 12-11-1747 zie Bergdijk 36
4 Thomas Asten 13-12-1698 Asten 16-02-1727
Catharina Frans Tielen
Asten 22-11-1733
Anna Maria Hoogers
Asten 11-08-1748
Sophia Hoefnagels
Asten 27-10-1784
5 Johanna Asten 20-10-1700 Asten 19-05-1726
Arnoldus Symons van Bussel
Asten 23-04-1782 zie Dijkstraat 45
6 Antonius Asten 17-07-1702 Asten 22-05-1735
Elisabeth Willem Smits
Asten 24-10-1747 zie ook Prins Bernhardstraat 34
7 Anna Maria Asten 22-02-1704 Asten 16-09-1736
Johannes Janse van de Leensel
Asten 08-06-1785 zie Voormalig huis E146
8 Maria* Asten 25-01-1710 Asten 26-11-1741
Martinus Peter Martens
Asten 26-10-1779 zie Jan van Havenstraat 32 en 36

* kind uit het tweede huwelijk

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1751 is Marcelis Peeters eigenaar en bewoner van het huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 9:
Marcelis Peeters.
Huijs, hoff en aangelagh het Slootje 2 lopense

Jaar Eigenaar nummer 9 Oostaden Bewoners nummer 9 Oostaden
1736 Marcelis Peeter Coolen Marcelis Peeter Coolen
1741 Marcelis Peter Coolen Marcelis Peter Coolen
1746 Marcelis Peter Coolen Marcelis Peter Coolen
1751 Marcelis Peter Coolen Marcelis Peter Coolen

Marcelis Peter Coolen is op 09-01-1752 te Asten overleden en daarna wordt de erfenis verdeeld, waarbij Thomas Marcelis Coolen de eigenaar wordt van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 90; 01-03-1753:
Tomas Marcelis Coolen, Jenneke Marcelis Coolen weduwe van Aart Symons, Jan Vreynse gehuwd met Goortje Marcelis Coolen, Jan van de Leensel man van Anneke Marcelis Coolen, Laurens Jelis Vreynse voor zichzelf en mede voor Maria, Elisabet en Jenneke, zijn onmondige zusters alsmede Pieter Coolen als momboir over deze kinderen alsmede Hendrien en Peter Jelisse tesamen zes kinderen van Jelis Vreynse gehuwd geweest met Maria Marcelis Coolen en dus met zijn zessen kindskinderen van. Martinus Peter Martens man van Maria Marcelis Coolen en dan alsnog Tomas Marcelis Coolen, voorschreven en Tiele Hendrik Slaats als momboiren over Willem en Pieter, onmondige kinderen van Antoni Marcelis Coolen. Allen kinderen en kindskinderen van Marcelis Coolen en Maria Tomas Canters, beiden overleden. Zij delen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Tomas Marcelis Coolen, een huis, hof en aangelag in sijne grafte het Slootje, te Ostaden, 3 lopense, ene zijde kinderen Jan Janse van Dijk, andere zijde Jan Verhoysen.

De cijnzenlijst over de periode 1709-1761 vat de bewoningsgeschiedenis samen:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 143. folio 2 verso.
Tomas Marcelis Coolen oem van de seven kinderen ondergeschreven by deylinge.
De seven kinderen van Marcelis ondergeschreven bij versterff.
Nu Marcelis voorschreven bij koop voor den geheelen cijns.
Nu Marcelis Peeter Coolen, loco jouffrouw Petronella gemelt voor de hellichte deses cins, omdat de hellicht der goederen dese aengekogt heeft.
Jouffrouwe Petronella weduwe Joncker Johan van Stockem ende seven hare kinderen uijt huijs, hoff ende aengelegen erffenissen, grood ontrent vier lopenen onder Asten, ter plaetse Ostaden gelegen, ene zijde Jan Hoefnagels, andere zijde Verster Michiels, ene einde Willem Loomans, andere einde de straete. Cijns VI d.

Zoon Thomas Marcelis Coolen is geboren te Asten op 13-12-1698 en op 16-02-1727 te Asten getrouwd met Catharina Frans Tielen, geboren te Asten op 30-01-1705 als dochter van Franciscus Huyberts Tielen en Johanna Georgi van Hove (zie Markt 12). Catharina Frans Tielen is op 02-10-1728 te Asten overleden en Thomas Marcelis Coolen is op 22-11-1733 te Asten hertrouwd met Anna Maria Lindert Hoogers, geboren te Someren op 02-07-1701 als dochter van Leonardus Johannes Hoogers en Anna Petrus Luycas. Anna Maria Lindert Hoogers is op 07-03-1748 te Asten overleden en Thomas Marcelis Coolen trouwt voor de derde keer op 11-08-1748 met Sophia Henrici Hoefnagels, geboren te Asten op 13-09-1723 als dochter van Henricus Hoefnagels en Henrica Willems Colen (zie Voormalig huis B511 en B512):

03

De gezinnen van Thomas Marcelis Coolen met Catharina Frans Tielen, met Anna Maria Lindert Hoogers en met Sophia Henrici Hoefnagels:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Asten 02-10-1728 Ongehuwd Asten 10-03-1755
2 Johannes* Asten 05-10-1735 Kind Asten ±1735
3 Franciscus* Asten 11-05-1738 Kind Asten ±1738
4 Petrus* Asten 14-01-1740 Kind Asten ±1740
5 Johannes* Asten 07-11-1743 Asten 31-01-1773
Alegonda Jan Keysers
Asten 14-06-1811 zie Wolfsberg 66
6 Maria* Asten 13-10-1745 Kind Asten 15-12-1746
7 Franciscus** Asten 29-08-1749 Kind Asten 03-10-1749
8 Anna Maria** Asten 29-11-1750 Asten 03-05-1789
Theodorus Gijsbert van Bijstervelt
Deurne 24-05-1805 zie Voormalig huis B511 en B512
9 Marcellus** Asten 10-04-1753 Kind Asten 26-02-1755
10 Marcellus** Asten 24-02-1756 Ongehuwd Asten 20-01-1816
11 Henrica** Asten 10-05-1759 Kind Asten ±1759
12 Franciscus** Asten 03-08-1761 Asten 03-05-1789
Johanna Joost van Moorsel
Asten 23-06-1848
13 Henricus** Asten 10-06-1764 Asten 27-01-1793
Annemaria Hendrk Vinken
Asten 09-10-1796
Joanna Maria van Bussel
Asten 17-11-1839 zie Voormalig huis B511 en B512

*  kinderen uit het tweede huwelijk
** kinderen uit het derde huwelijk

In de bewoningslijst van het huis over de periode 1756-1776 is Thomas Marcelis Coolen eigenaar en bewoner van het huis. Voor die tijd tot rond 1753 woonde hij in Ommel (zie Jan van Havenstraat 38):

Jaar Eigenaar nummer 9 Oostaden Bewoners nummer 9 Oostaden
1756 Tomas Marcelis Coolen Tomas Marcelis Coolen
1761 Tomas Marcelis Coolen Tomas Marcelis Coolen
1766 Tomas Coolen Jan van der Sanden
1771 Tomas Coolen Jan van der Sanden
1776 Tomas Coolen Marcelis Koppens
1781 Tomas Coolen Marcelis Koppens

Na 1765 verhuist Thomas Marcelis Coolen naar Ommel (zie Voormalig huis B511 en B512) en verhuurt het huis aan Jan Peters van der Sanden, geboren te Deurne rond 1725. Hij is op 04-05-1760 te Asten getrouwd met Elisabeth Henrici Verberne, geboren te Asten op 14-10-1727 als dochter van Hendrik Paulus Verberne en Willemijn Dirk Lambers (zie Voormalig huis F162). Elisabeth Henrici Verberne is als Elizabeth Joannes van der Sande op 26-08-1768 te Asten overleden en Jan Peters van der Sanden is op 10-02-1771 te Asten hertrouwd met Johanna Maria Hendrik Canters, geboren te Asten rond 1735:

De gezinnen van Jan Peters van der Sanden met Elisabeth Henrici Verberne en met Johanna Maria Hendrik Canters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 21-10-1761 Someren 24-04-1796
Laurens van Oosterhout
Asten 07-12-1838
2 Johannes Asten 07-01-1763 Asten 05-02-1792
Catharina Joannes Meulendijks
Asten 28-06-1843 zie Emmastraat 37 en 39
3 Catharina Asten 03-10-1764 Someren 23-02-1794
Leonardus Henricus van Deursen
Someren 01-08-1846
4 Wilhelmina Asten 25-12-1766 Asten 03-02-1793
Pieter Mathijs Slaats
Asten 27-08-1814 zie 't Hoekske 5
5 Elisabetha* Asten 08-03-1772

Voor zijn tweede huwelijk moet Jan Peters van der Sande een staat en inventaris opmaken en worden huwelijkse voorwaarden opgesteld:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 90; 24-01-1771:
Staat en inventaris opgemaakt door Jan van de Sande, weduwnaar van ElisabetVerberne, ten behoeve van zijn kinderen Maria, Jan, Catarina en Willemyna. Hij wil hertrouwen met Jennemie Canters.
Roerende goederen: een bed met toebehoren, een kinderbedje, vier lakens, twee kisten, een trog, een schaapke of kaske, drie stoelen, enige ketels, potten en pannen, enig tinnen bestek, vier koeien, een trekos, een os van twee jaar, een hoge en een lage kar, een ploeg en eg en enig landbouwgereedschap.

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 91 verso; 24-01-1771:
Jan van der Sande, weduwnaar van Elisabet Verberne namens zijn vier kinderen geassisteerd met Hendrik Paulus Verberne, grootvader van de kinderen, bruidegom ter eenre en Jennemie Canters, jonge dochter, bruid ter andere zijde. Zij maken huwelijksvoorwaarden onder andere:
Zij brengen beide alle goederen in die zij bezitten. Indien kind(eren) uit dit huwelijk worden geboren zullen deze één zijn met de voorkinderen. Wel zullen deze voorkinderen de goederen van hun grootvader ontvangen. De goederen die van de ouders van de bruidegom te verwachten zijn, komen zowel aan de voor- als nakinderen. Als uit dit huwelijk geen kind(eren) geboren worden en de bruidegom komt te overlijden voor de bruid, dan zal deze uit de boedel gaan met de door haar  ingebrachte goederen en nog ƒ 70,-. Als de bruid komt te overlijden voor haar man, zonder kind(eren) na te laten dan zal haar nalatenschap komen aan haar man. 

Jan Peters van der Sanden is op 17-08-1774 te Asten overleden en er worden voogden aangesteld over de kinderen, die enkele onroerende goederen verkopen. In deze akte wordt bevestigt dat het hier het Slotje betreft:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 45; 07-11-1774:
Pieter Hendrik Verberne, alhier en Peter Philipsen, te Deurne, worden aangesteld als voogden over Maria, Jan, Catarina en Willemyna, onmondige kinderen van Jan van de Sande en Elisabet Verberne.

Asten Rechterlijk Archief 151; 05-12-1774:
Pieter en Hendrik Verberne, alhier en Peter Philipsen, te Deurne als momboiren van de onmondige kinderen van Jan van de Sande en Elisabet Verberne en Maria Canters weduwe Jan van de Sande, wonende op het Slootje, alhier. Zij verkopen onder andere een trekos ƒ 22,-; vier koeien ƒ 91,-; een varken ƒ 16,-; twee karren ƒ 15,-; huisraad ƒ 18,-; hooi en stro ƒ 45,-. Totale opbrengst bedraagt ƒ 251,-.

Ook de oogst op het veld wordt verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 147; 12-07-1775:
Weduwe Jan van de Sande en Pieter Hendrik Verberne, alhier en Willem Peter Philipsen, te Deurne als voogden over de vier onmondige kinderen van Jan van de Sande en Elisabet Verberne verkopen den oogst ten velde staande op de erve aant Slootje waar Jan van de Sande gewoond heeft. Onder meer wordt verkocht rogge op de Beckers, op de Wegacker, aan de Wortele en in de Garstcamp. Opbrengst ƒ 163,-.

De nalatenschap van Jan Peters van der Sande wordt geïnventariseerd en uit deze akte blijkt dat een kinderen elders zijn opgevoed:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 72; 20-10-1775:
Pieter Hendrik Verberne, te Asten en Willem Peter Philipsen, te Deurne als voogden van Maria, Jan, Catarina en Willemyna, onmondige kinderen van wijlen Jan van de Sanden en Elisabet Verberne. Waarna Jan van de Sande is hertrouwd met Maria Canters en daarbij één kind heeft verwekt. Jan van de Sande is in het najaar 1774 overleden. De voogden inventariseren de nalatenschap. Geen vaste goederen.
Roerende goederen: zijn, op 03-12-1774, publiek verkocht met een opbrengst van ƒ 231-07-08 en van de wijnkoop ƒ 6-05-08. De oogst te velde is 12-07-1775 publiek verkocht voor ƒ 153-08-08. Enige roerende goederen zijn verdeeld onder andere een zilveren kruis heeft Caatje, die bij Paulus Verberne is. De zilveren plaat van het kruis heeft Maria, wonende bij Jan van Moorsel, te Deurne. De zilveren ring heeft Willemyna, wonende bij Hendrik Verberne. Turf is verkocht voor  ƒ 5-00-00. De totale opbrengst bedraagt ƒ 396-00-00.
Schulden: aan Antoni Kuypers, alwaar van der Sande op het goet gewoond heeft ƒ 1-00-00; diverse verpondingen en lasten over meerdere jaren ƒ 63-17-10; Joseph Sauve als kuyper ƒ 2-19-00; Gerrit van Hugten, van arbeidsloon ƒ 3,- en van vier  karren scheltorff ƒ 1,- dus totaal ƒ 4-00-00, echter de weduwe segt sulx niet verschult te sijn; aan Tomas Coolen de huishuur van de goederen waar de overledene gewoond heeft ƒ 27-00-00; 21 vat rogge à  ƒ 1,- per vat ƒ 21-00-00; 400 pond stro aan Willem Hoefnagels voor huur van een  akker; aan Martinus Stevens als timmerman verdient ƒ 9-10-00; aan Jan Peters, in de Steege, van een geleverde koe ƒ 16-00-00; aan Antoni van Bree voor geleverd spek ƒ 2-12-00; opmaken acten ƒ 4-00-00; aan Antoni Kanters, te Weert 164 pond vlas geleverd ƒ 8-01-08; aan de kinderen Jan Coolen wegens de obligatie van ƒ 50,- plus 2 jaar intrest ƒ 53-00-00; aan Cornelis van Weert wegens levering van een hoge kar ƒ 11-08-00; aan Jan Frans Timmermans van twee vijmen dakstro ƒ 4-16-00. Totaal aan schulden ƒ 229-04-02. Aldus naar beste wetenschap opgemaakt.

Johanna Maria Hendrik Canters verhuist naar elders in Asten en is als Annemie van der Sanden op 28-12-1799 overleden.

Daarna is het huis verhuurd aan Marcelis Koppens, wiens gezin elders staat beschreven en waar hij na 1781 naar toe verhuist (zie Voormalig huis B97).

Eigenaar Thomas Marcelis Coolen is op 27-10-1784 te Asten overleden en Sophia Henrici Hoefnagels is te Asten op 01-03-1793 overleden en kort daarna wordt de erfenis verdeeld en wordt Francis Thomas Coolen eigenaar:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 145; 07-05-1793:
Jan Thomas Coolen, Marcelis Thomas Coolen, Francis Thomas Coolen, Hendrikus Thomas Coolen, Dirk van Bijstervelt gehuwd met Anna Maria Coolen. Kinderen en erven van Thomas Coolen en Sophia Hoefnagels, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen:
3e lot krijgt Francis Thomas Coolen huis, schuur, schop, hof en aangelag het Slootje nummer 378, groot 3 lopense 28 roede.

De bewoningslijst rond 1800 en de verpondingen van 1810 vatten de geschiedenis samen:

Jaar Eigenaar nummer 9 Oostaden Bewoners nummer 9 Oostaden
1798 Francis Coolen Francis Coolen
1803 Francis Coolen Francis Coolen

Verpondingen 1810 XIVd-67 Ostaden folio 11:
Francis Coolen bij deling 07-05-1793.
Jan, Marcelis, Francis en Hendrikus Colen met Dirk Gijsberts van Bijstervelt man van Anna Maria Coolen kinderen bij versterf 1793.
Sauvia Hoefnagels weduwe Tomas Coolen ½ en Jan,
Marcelis, Francis en Hendricus de kinderen ½ .
Nummer 9 Slootje, het huijs, hof en aangelag in sijn gragten 4 lopense.

Ook bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 is Francis Thomas Coolen eigenaar van het huis genaamd het Slotje:

Kadaster 1811-1832; F210:
Huis, schuur en erf, groot 10 roede 20 el, Oostade, klassen 8.
Eigenaar: Francis Thomas Coolen.
Opmerking genaamd Slotje.

04

05

Zoon Francis Thomas Coolen is geboren te Asten op 03-08-1761 en is op 03-05-1789 te Asten getrouwd met Jenneke Joost van Moorsel, geboren te Someren op 07-07-1770 als dochter van Judocus Martinus van Moorsel en Antonetta Wijnen:

06

Het gezin van Francis Thomas Coolen en Jenneke Joost van Moorsel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henrica Asten 25-02-1790 Asten 10-11-1820
Jan Willem Coolen
Asten 22-05-1879 zie Voorste Heusden 53 en 55
2 Henricus Asten 10-06-1791 Asten 22-08-1833
Wilhelmina van Lierop
Asten 23-03-1835
3 Thomas Asten 07-04-1793 Kind Asten ±1793
4 Antonia Asten 17-01-1795 Asten 20-02-1829
Antonie Verhees
Asten 18-11-1872
5 Marcellus Asten 06-06-1797 Kind Asten 17-06-1797
6 Wilhelmus Asten 23-08-1798 Kind Asten 01-02-1809
7 Martinus Asten 14-12-1800 Kind Asten 01-05-1801
8 Martinus Asten 20-05-1802 Asten 23-01-1835
Wilhelma van de Waarsenburg
Asten 04-09-1854 zie Voormalig huis F1423
9 Anna Maria Asten 27-03-1806 Kind Asten 30-01-1809
10 Anna Maria Asten 26-06-1809 Kind Asten 25-02-1811
11 Tweeling Asten 30-08-1811 Kind Asten 30-08-1811
12 Wilhelmina Asten 21-02-1813 Kind Asten 26-12-1827

Jenneke Joost van Moorsel is op 18-10-1835 te Asten overleden en Francis Thomas Coolen is te Asten op 23-06-1848 overleden. Volgens de kadastrale legger is het huis gesplitst in twee woningen met kadasternummers F1423 en F1424, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart. Het huis met kadasternummer F1423 komt in handen van Martinus Coolen (zie Voormalig huis F1423). Dit huis met kadasternummer F1424 valt ten deel aan dochter Antonia Coolen.

 

 

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1878 vinden we dochter Antonia Coolen, geboren te Asten op 17-01-1795, terug als wonend in het huis met huizingnummer B14:

07

Antonia Coolen is op 20-02-1829 te Asten getrouwd met Antonie Verhees, geboren op 05-09-1797 te Lierop als zoon van Joannes Verhees en Joanna Maria Rijnen. Antonie Verhees is op 01-06-1867 te Asten overleden en Antonia Coolen is op 18-11-1872 te Asten overleden. Daarna neemt hun zoon Willem Verhees, geboren te Asten op 14-02-1831, het huis over. Hij is op 17-02-1871 te Asten getrouwd met Maria Cornelia Cras, geboren te Riethoven op 08-12-1833 als dochter van Martinus Cras en Johanna Verflieren. Maria Cornelia Cras is op 13-02-1873 te Asten overleden en Willem Verhees is op 05-05-1873 te Asten hertrouwd met Allegonda de Bresser, geboren op 20-05-1835 te Lierop als dochter van Antonie de Bresser en Maria Mennen. Ook over de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met dan huizingnummer B15:

08

Willem Verhees overlijdt te Asten op 26-03-1889 en Allegonda de Bresser woont met haar zoon Antonie, geboren te Asten op 10-04-1877, ook over de periode 1890-1900 in het huis. Het huizingnummer is dan B16:

09

Het huis wordt te koop aangeboden in de krant de Zuid-Willemsvaart van  13-04-1898:

Aldegonda de Bresser vertrekt naar het dorp alwaar zij op 02-05-1899 overlijdt en haar zoon Antonie Verhees vertrekt naar Woensel alwaar hij op 23-06-1900 trouwt met Maria Elisabeth van Grootel, geboren te Nuenen op 09-11-1874 als dochter van Antonie van Grootel en Josina van den Heuvel. Antonie Verhees is op 26-12-1928 te Mierlo overleden.

Op de kaart van 1900 is op de plaats van het Slotje nog een erf met enige bebouwing te zien, mogelijk als gebruik voor schuur maar niet als bewoning:

10

Volgens de kadastrale legger is het huis gekocht door de Maatschappij van Welstand en enkele jaren daarna gesloopt, waarna een weiland rest. De kaart van de omgeving van Ostade uit 1930 toont geen enkele bebouwing meer op de plaats van het Slotje:

11

Overzicht bewoners

Hoeve op Oostaden, het Slotje
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1617 Wouter van Beeck ±1555
1625 Maria en Helena van Beeck ±1600
1633 Godert van de Voort ±1600
1657 Christiaan van Stockheijm Arnhem 07-08-1622
1688 Johan van Stockheijm Helmond ±1652 Daniel Lomans Asten 25-12-1650
1709 Petronella van Hasselholt ±1655 Marcelis Peeters Asten 15-12-1665
1721 Marcelis Peeters Asten 15-12-1665 Marcelis Peeters Asten 15-12-1665
Oostaden huis 9
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Marcelis Peeter Coolen Asten 15-12-1665 Marcelis Peeter Coolen Asten 15-12-1665
1741 Marcelis Peter Coolen Asten 15-12-1665 Marcelis Peter Coolen Asten 15-12-1665
1746 Marcelis Peter Coolen Asten 15-12-1665 Marcelis Peter Coolen Asten 15-12-1665
1751 Marcelis Peter Coolen Asten 15-12-1665 Marcelis Peter Coolen Asten 15-12-1665
1756 Tomas Marcelis Coolen Asten 13-12-1698 Tomas Marcelis Coolen Asten 13-12-1698
1761 Tomas Marcelis Coolen Asten 13-12-1698 Tomas Marcelis Coolen Asten 13-12-1698
1766 Tomas Coolen Asten 13-12-1698 Jan van der Sanden Asten 13-12-1698
1771 Tomas Coolen Asten 13-12-1698 Jan van der Sanden Asten 13-12-1698
1776 Tomas Coolen Asten 13-12-1698 Marcelis Koppens Asten 13-12-1698
1781 Tomas Coolen Asten 13-12-1698 Marcelis Koppens Asten 13-12-1698
1798 Francis Coolen Asten 03-08-1761 Francis Coolen Asten 03-08-1761
1803 Francis Coolen Asten 03-08-1761 Francis Coolen Asten 03-08-1761
Kadasternummer F210
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F210 1832 Francis Coolen Asten 03-08-1761
Ostade
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1848 Francis Coolen Asten 03-08-1761 Johanna van Moorsel Someren 07-07-1770 23-06-1848
1848-1859 Antonie Verhees Lierop 05-09-1795 Antonetta Coolen Asten 17-01-1795
B14 1859-1869 Antonie Verhees Lierop 05-09-1795 Antonetta Coolen Asten 17-01-1795 01-06-1867
B16 1869-1879 Willem Verhees Asten 14-02-1831 Allegonda de Bresser Lierop 20-05-1835
B15 1879-1889 Willem Verhees Asten 14-02-1831 Allegonda de Bresser Lierop 20-05-1835 27-03-1889
B16 1890-1898 Allegonda de Bresser Lierop 20-05-1835 weduwe Verhees
B16 1899 onbewoond en later afgebroken