De pagina Stegen/Noordoostelijke Steegen/Stegen 64 wordt nu weergegeven
Stegen/Noordoostelijke Steegen toevoegen aan selectieStegen toevoegen aan selectie

Bewoningsgeschiedenis

Dit is een deel van de bewoningsgeschiedenis gemaakt op 14-07-2024 13:07:13
Voor de voor het laatst bijgewerkte versie surf je naar https://www.heemkundekringdevonder.nl/bewoningsgeschiedenis

Stegen 64

Marcelis Willems Lenarts van den Bogaert is getrouwd met Marie Jacobs van de Cruys en bezit een huis in de Stegen:

Asten Rechterlijk Archief 67 folio 171; 14-02-1612:
Marcelis Willems van den Bogardt man van Marie, dogter van Jacob van de Cruys en Beelken, zijn vrouw heeft in sijn plaets gestelt Jacob en Jan, zonen Jacob van de Cruys, zijn zwagers, in de achtergelaten goederen van wijlen zijn schoonouders en wel in huis en hofstad in de Stegen. Met uitzondering van een peerboom en een appelboom zolang die zullen staan. De verkrijgers zullen in zijn plaats betalen zijn deel in een roggepacht aan het Postelhuys te Mierlo, zijn deel in de roggepacht aan een outair opt huys tot Helmont, zijn deel in een pacht te ' s-Hertogenbosch nog een blanck cijns.

Marcelis Willems Lenarts van den Bogaert verkoopt met zijn broers en zus een stuk land bij de windmolen:

Asten Rechterlijk Archief 67a folio 103 verso; 26-07-1616:
Jan Willem Lenarts, mede namens zijn kinderen, Marcelis Willems en Jan Henricx voor Anneke, dochter Willem Lenarts, hun zuster, Jan Willems voorschreven als momboir van Anneke. Zij verkopen aan Henrick Peter Henricx: land ontrent die Wyntmolen naast Jan Romen.

Marcelis Willems Lenarts van den Bogaert verkoopt een erfrente12:

Zijn zoon Willem Marcelissen van den Bogaert verkoopt het huis aan Peter Andriessen van Ruth (zie Stegen 76):

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 44; 22-04-1632:
Willem Marcelissen van den Bogaert verkoopt aan Peter Andriessen van Ruth huis, hof en hofstad in de Stegen, ene zijde Michiel Peters, andere zijde de koper, ene einde de gemeente, andere einde de Coestraet; groes den Meulenbeempt; land in den Boeschit; land in den Boeschit; groes in den Boeschot. Belast met 7 stuiver per jaar aan den Heer van Asten.

Peter van Ruth stelt zijn huis op de Stegen als borg voor een lening:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 87; 28-12-1646:
Peter, zoon van wijlen Andryes Reynders van Rudth verkoopt aan Jenneke, dogter van Philips Dircx, een pacht van ƒ 100,- à 4%. Als borg een huis, hof, hofstad en aangelag in de Stegen. Hem aengestorven van zijn vader. Marge 18-03-1656 gelost.

Bij de verpondingen van 1662 is Peter van Ruth nog steeds eigenaar:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 47:
Peeter van Ruth, huijs.

Peter van Ruth is op 26-09-1676 te Asten overleden en zijn vrouw Margaretha Joosten stelt haar testament op:

Asten Rechterlijk Archief 53; 12-12-1677:
Margriet weduwe van Peeter Andriessen van Ruth, in de Steegen, testeert. De erfgenamen zullen na haar dood een mud coorne laeten backen ten behoeve van de Armen van Asten. Al haar kleederen, soo wolle als linnen tgene tot haeren lijve is gemaeckt en gehoorende uit te reiken aan de Arme van Asten. Alleen een swarte laeckene rock, geboort met een koortie, ongevoedert sijnde geeft zij aan haar dochter Maria. Aan Nicolaes, haar zoon, wegens de veelvuldige en getrouwe diensten ƒ 100,- vooruyt. En daarenboven het geld dat Nicolaes heeft verdiend met karre en peert in het leger voor Maestricht, bij de overste Spaen. Nog de bijen en alles daarbijhorende. Zij wil verder dat Nicolaes en Andries, haar zonen, een uytsetsel zullen ontvangen als de andere gehad hebben. Als erven worden benoemd de vier kinderen van haar en Peter Andries van Ruth.

Na het overlijden van Margriet Joosten te Asten op 15-02-1679 wordt de erfenis verdeeld (zie Stegen 76):

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 74; 23-04-1679:
Jan Peeters van Rut, Nicolaes Peeters van Rut, Reynier Adriaen Cranenbroeck man van Catalijn Peeter van Rut. Kinderen en erven van Peeter Andriessen van Rut man van Margriet Joosten Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot krijgt Jan Peeters van Rut het oud huis, hof, hofstad en halve dries in de Steegen 2 lopense.

Het gezin van Jan Peeters van Ruth met Jenneken Cornelis is reeds beschreven (zie Stegen 80) en na het overlijden van Jan Peeters van Ruth te Asten op 24-09-1704 zijn de goederen afgestaan en worden later door zijn zoon Hendrick Jansen opgekocht:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 33 verso; 07-02-1708:
De borgemeesters en verpondingbeurders van Asten Sint Jan 1704-1707 verkopen de geabbandon-neerde goederen van de kinderen Willem Jansen aan Hendrick Jansen van Rut, huis, hof en aangelag in de Steegen met de schop op de gemeente staande 1½ lopense, ene zijde Frans Cornelis, andere zijde Nicolaes van Ruth; land naast erven Hans Walravens 3 lopense; land in den benedensten Vlaes 1½ lopense; land de bovenste Vlaes 2 lopense; land de Clampenbergh 1 lopense; land eerste Kreyenstart 1½ lopense; land in de voorste Kreyenstart 1 lopense; groes en hei in de Papendonck 4½ lopense; hooiveld in de voorste Bleeck 2 lopense; weiveld het cleyn Eeusel 3 lopense; weiveld de Heeckelse Vlaes 2 lopense; hooiveld Jan van den Eyndenvelt; het Bimtien 2 lopense; hooiveld 1 lopense 13 roede; groes aan 't eynde van de hofstadt 3½ lopense. Belast (huis en aangelag) met
ƒ 0-10-04 per jaar aan de Vrouwe van Asten; ƒ 0-05-00 per jaar aan de Kerk van Asten; ƒ 0-18-06 per jaar aan rentmeester des Tombes; ƒ 0-10-00 per jaar aan het Clooster van Ommel. Koopsom ƒ 751,-.

Hendrick Jansen van Ruth is geboren te Asten op 23-11-1672 als zoon van Jan Peeters van Ruth en Jenneken Cornelis (zie Stegen 80). Hij is te Asten op 07-02-1712 getrouwd met Gertrudis Teunis Stevens, geboren te Asten op 07-06-1690 als dochter van Antonius Stevens de Laure en Helena Hendrix (zie Emmastraat 31) en zus van Johanna Teunis Stevens (zie Stegen 72):

Juncti sunt matrimonio Hendrick Janss van Rut et Gertrudis Teunis Stevens; testes Franciscus van Rut et Angela Hoofnagels.

In huwelijkse echt verbonden Hendrick Jansen van Rut en Gertrudis Teunis Stevens; getuigen Franciscus van Rut en Angela Hoofnagels.

01

Het gezin van Hendrick Jansen van Ruth en Gertrudis Teunis Stevens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 11-10-1712 Asten 14-05-1741
Anna Maria Jan Pauwels
Antwerpen 20-03-1767
2 Henricus Asten 26-06-1715 Antwerpen ±1743
Maria Andries Droesen
Asten 10-03-1790
3 Petrus Asten 07-12-1718 Asten 24-11-1748
Johanna Maria Slegers
Asten 21-05-1784 zie Voormalig huis B673
4 Franciscus Asten 09-09-1723 Maaseik (B) > 1790 Maaseik (B) 
5 Albertus* Asten 13-02-1731 Asten 04-01-1755
Johanna Smits
Uden 13-10-1760

* in het doopregister ook Arnoldus genoemd

Bij de verpondingen van 1709 en 1713 staat Hendrick Jansen van Ruth als eigenaar genoemd

Verpondingen 1709 XII-5 folio 32:
Henderick van Ruth, gebruiker Geerit Peeters.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 46:
Hendrick van Ruth. In de bede ƒ 2-13-0.

In 1723 worden de goederen vanwege een betalingsachterstand in arrest genomen:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 168 verso; 01-04-1723:
Johan Verstegen, deurweerder, uit kracht van het executoriaal van Staten Generaal op 11-01-1723 en met procuratie van Johan de Jong, drost, te Heese en Leende als rentmeester van den Armen Appostelhuyse, te Mierlo op 30-03-1723 neemt in arrest, een huis, hof en aangelag, land en groes van Hendrik van Rut en Joost Jansse gekomen van Jan Peeters van Rut.

Bij de verpondingen van 1737 wordt Hendrick Jansen van Ruth nog als eigenaar genoemd:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 95:
Hendrick Janssen van Ruth. Huijs, hoff en aangelagh 3 lopense. In de bede ƒ 2-13-0.

Hendrick Jansen van Ruth wordt gedaagd inzake een schuld:

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 17; 20-07-1739:
Pieter Lomans, aanlegger contra Hendrik van Ruth, gedaagde.Betaling van ƒ 1-13-0

In de buurt van een akker van Hendrick Jansen van Ruth is Frans Polders verdonken (zie Marialaan 20):

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 216; 02-07-1740:
Op 01-07-1740 zijn wij, Michiel van de Cruys, president en Peter van de Vorst, schepen, alsmede Francis Graats, chirurgijn, geweest aan het Creystartvelt, alwaar eene voet- off binnepat is loopende van de Steegen na Ommel en bevonden dat tusschen den acker van Hendrick van Ruth en het weyvelt toebehoorende aan het gewesene Convent van Ommel, alwaar een hout is leggende om daar over te gaan, dat nevens hetselve hout een waterpoeltje off kuyltje is alwaar aan de kant daarvan was liggende Frans Polders, uit Ommel. Bij visitatie zijn geen kwetsuren of wonden aan het lichaam gevonden maar dat verdrinking de dood veroorzaakt zal hebben.

Hendrick Jansen van Ruth is rond 1740 overleden en zijn zoon Hendrik draagt zijn deel in de erfenis over aan zijn broers:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 191 verso; 30-01-1744:
Hendrik Hendriks van Rijt, wonende te Schooten, draagt over procuratie notaris C. Noppen, Haarlem op 20-01-1744 aan Franciscus en Albertus van Rijt, zijn broeders, zijn kindsdeel 1⁄5e deel in de helft van huis, hof en aangelag in de Steegen 3 lopense, ene zijde Peter Fransen, andere zijde Hendrik Walraven en 1⁄5e deel in de helft van verscheidene percelen groes en land de helft is 8 lopense. Nagelaten door Hendrik van Rut en in bewoning en bewerking bij zijn weduwe. Opmerking verkopers vader is overleden zijn moeder is nog in leven. Waarde ƒ 66-5-0.

In het huizenquohier over de periode 1736-1761 zien we dat Hendrik Jansen van Ruth eerst eigenaar en bewoner is en daarna is zijn weduwe Geertruy Teunis Stevens:

Jaar Eigenaar nummer 17 Steegen Bewoners nummer 17 Steegen
1736 Hendrik van Ruth Hendrik van Ruth
1741 weduwe Hendrik van Ruth weduwe Hendrik van Ruth
1746 weduwe Hendrik van Ruth weduwe Hendrik van Ruth
1751 weduwe Hendrik van Ruth weduwe Hendrik van Ruth
1756 weduwe Hendrik van Ruth weduwe Hendrik van Ruth
1761 weduwe en kinderen Hendrik van Ruth weduwe en kinderen Hendrik van Ruth

Geertruy Stevens verkoopt nog land aan haar zoon Hendrik:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 82; 13-10-1769:
Geertruy Stevens, weduwe Hendrik van Reyt, in de Steegen, verkoopt aan haar zoon, Hendrik van Reyt, de helft van land den Boetschop 2½ lopense, ene zijde weduwe Jan Aarts, andere zijde Dirk Hoebergen; groes Stegensvelt 1½ lopense, ene zijde Jan Jacobs Verberne, andere zijde de koper. Verkoopster aangekomen bij versterf van haar zoon, Aalbertus van Reyt. Koopsom de lasten.

Zoon Hendrick Hendricks Verrijt is geboren te Asten op 26-06-1715 en rond 1743 te Antwerpen getrouwd met Maria Andries Droesen, geboren te Best op 15-08-1719 als dochter van Andreas Droessen en Henrica van Cleynenbreugel. Het gezin van Hendrick Hendricks Verrijt en Maria Andries Droesen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Antwerpen ±1745
2 Hendrik Antwerpen ±1747
3 Hendrina Best 12-07-1749
4 Franciscus Asten 22-09-1753 Ongehuwd Asten 15-10-1784
5 Petrus Asten 07-02-1757 Asten 11-04-1818
Antonetta Strijbosch
Deurne 11-07-1843

In het cijnzenregister over de periode 1709-1761 zien we de gebruikshistorie van het huis terug:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 102 folio 24 verso.
Nu Geertruij Teunis Stevens weduwe van Hendrik ondergeschreven met Jan, Hendrik, Peter, Francis en Aalbertus de kinderen van, 1743.
Henrick Janssen van Rut bij coop.

Maria Droesen legt een verklaring af, waaruit haar afkomst blijkt:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 163 verso; 03-11-1755:
Maria Droessen, 29 jaar getrouwd met Hendrik Verreyt, wonende in de Steege, alhier, verklaart ter instantie van Luycas Vorstenbosch, te Best dat zij, comparante, geboortig is van Best en dat zij toen ze veertien was heeft gedient in Holland en zeven jaar later weer bij haar ouders in Best is komen wonen die toen woonden, in een huis van Claas van Dooremaale, in den uithoek de Nuyst. Zij, comparante, heeft de requirant in deze gekend, zijnde getrouwd en wonende bij de Kerk, te Best. Zij heeft van hem geen oneerlijke off niet betamelijke conversatie, aanvattinge in woorden, dadelijkheden off werke ondervonden veel minder nog dat hij haar aangesproken of geweld aangedaan heeft om te verkrachten of iets dergelijks, alzo geen familaire omgang of conversatie met hem heeft gehad. Zij wil, indien nodig, een en ander onder eede bevestigen.

Na het overlijden van hun broer Albert te Uden op 13-10-1760 geven de broers Hendrik en Francis in 1761 toestemming om de erfenis te verdelen:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 46 verso; 09-10-1761:
Francis Hendrik van Reyt, te Maaseyk, verkoopt aan Hendrik Hendrik van Reyt, zijn broeder de helft van den Boeschotskampacker geheel 2 lopense, ene zijde kinderen Willem Fransen, andere zijde kinderen Dirk Hoebergen; groes Stegensveltje 1½ lopense, ene zijde de Koeystraat, andere zijde kinderen Willem Fransen. Koopsom ƒ 15,-.

Francis Hendrik van Reyt, te Maaseyk, mede namens Johannes Hendrik van Reyt, te Antwerpen, geeft procuratie aan Dirk Hoebergen, om namens hen, alhier, te passeren een provisionele scheiding en deling van de goederen aan hen, hun twee broeders en hun moeder toebehorende en die hun moeder, bij leven, laat verdelen mits haar behoorlijk te onderhouden. De verdeling is provisioneel als nadat het aandeel der goederen van sijne broeder Aalbertus, die te Uden is overleden, den 13 mei 1760, sal sijn getaxeert en de betalinge van den 20e penningen gebleeken sal sijn.

Taxatie van de onroerende goederen van Aalbertus van Reyt, overleden te Uden 13-05-1760. Geertruy Teunis Stevens, weduwe Hendrik Verreyt is erfgename van de overledene. De helft in ƒ 46-14-00, 20e penning is ƒ 2-6-0.

In 1762 worden de goederen verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 200 verso; 02-07-1762:
Hendrik van Reyt, Peter van Reyt, Dirk Hoebergen, wonende alhier, deze laatste voor Francis van Reyt, wonende te Maaseyck en Johannes van Reyt, wonende te Antwerpen procuratie op 09-10-1761, alhier. Zij verdelen de vaste goederen die zij met hun moeder bezitten om die zowel provisioneel als eigen te bezitten en te gebruiken. Omdat hun moeder, Geertruy Stevens weduwe van Hendrik van Reyt dat ook wil, is deze hier ook aanwezig en verklaart de goederen die zij met haar man heeft bezeten te laten verdelen onder haar kinderen mits deze haar gedurende haar verdere leven onderhouden. Francis wordt in de aanhef niet genoemd en zet ook zijn handtekening niet.
1e lot krijgen Hendrik en Francis van Reyt een huis, schuur stal, hof en aangelag met de helft van het weiveld 3 lopense, ene zijde Peter van Reyt, andere zijde de Koeystraat, ene einde Peter Driessen, andere einde de straat; de helft van Mie Kerkhofacker deze helft 3 copse, ene zijde Peter Driessen, andere zijde Peter van Reyt; land den Clampenberg 1 lopense, ene zijde weduwe Goort Jan Aarts, andere zijde Jan Maas; de helft van de Papendonk ½ lopense, ene zijde kinderen Marcelis Berkers, andere zijde Peter van Reyt; groes het Aangelag 4 lopense, ene zijde Hendrik Walraven, andere zijde Dirk Hoebergen; groes den Bleek ½ lopense, ene zijde Peter van Reyt, andere zijde weduwe Antoni Fransen; de helft van een stukje in de Beemt ½ lopense, ene zijde Huybert van Hooff, andere zijde Peter van Reyt. Belast met ƒ 1-9-8 per jaar aan rentmeester de Kempenaar. De dorps- en landslasten zullen zij betalen zoals in het quohier staat. Zij zullen hun moeder, de weduwe Hendrik van Ruth gedurende haar verdere leven naar haar staat onderhouden.
2e lot krijgen Peter en Johannes van Reyt de helft van het Weyvelt de helft is 1½ lopense, ene zijde Hendrik en Francis van Reyt, andere zijde kinderen Peter Fransen; de helft van Maria Kerkhoffacker deze helft is ½ lopense, ene zijde Hendrik en Francis van Reyt, andere zijde Dirk Hoebergen; land de Leegstraat 1 lopense, ene zijde weduwe Jacob van de Cruys 2, andere zijde de gemeente; land het Cloostervelt 1 lopense, ene zijde kinderen Peter Franse, andere zijde kinderen Jan van de Loverbosch; land bij Willem Franse 1 lopense, ene zijde Hendrik Walraven, andere zijde weduwe Jacobus van de Cruys; de helft van den Papendonkseacker ½ lopense, ene zijde Hendrik en Francis van Reyt, andere zijde kinderen Marcelis Berkers; de helft van den Bleek ½ lopense, ene zijde weduwe Antoni Franse, andere zijde de Loop; de helft van den Beemt ½ lopense, ene zijde Hendrik en Francis van Reyt; groes agter Jan Munster 1 lopense, ene zijde Hendrik Walraven, andere zijde kinderen Jan van de Loverbosch; land 1½ copse, ene zijde kinderen Peter Fransen, andere zijde Hendrik en Francis van Reyt; groes de Vlaas 1 lopense, ene zijde weduwe Goort Aarts, andere zijde de weg naar Ommel; groes de Watervlaas 1 lopense, ene zijde Jan Walraven, andere zijde Jan Jacobs Verberne. Belast met ƒ 0-10-4 per jaar aan het huis van Asten, ƒ 0-05-0 per jaar aan de Kerk van Asten.

Geertruy Stevens is als Gertrudis Henrici van Rijt op 06-01-1770 te Asten overleden en hieronder haar begraafakte:

Het huizenquohier over de periode 1766-1781 laat zien dat Hendrik en Francis van Reijt eigenaren zijn en Hendrik Hendriks van Reijt de bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 17 Steegen Bewoners nummer 17 Steegen
1766 Hendrik en Francis van Reijt Hendrik van Reijt
1771 Hendrik en Francis van Reijt Hendrik van Reijt
1776 Hendrik en Francis van Reijt Hendrik van Reijt
1781 Hendrik en Francis van Reijt Hendrik van Reijt

Hendrik Verrijt overlijdt op 10-03-1790 te Asten en daarna verkoopt Francis zijn deel aan de weduwe Maria Andries Droesen en haar kinderen:

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 21; 30-06-1790:
Francis Verrijt, te Maseyk, lande van Luyk, verkoopt aan Maria Andries Droesen, weduwe Hendrik Verrijt, zijn schoonzuster de onverdeelde helft in huis, hof en aangelag in de Stegen met een deel van het Weyvelt geheel 3 lopense; land Maria Kerkhofakker; ½ lopense; land den Clampenberg 1 lopense; groes en land Papendonk geheel ½ lopense; groes het Aangelag 4 lopense; groes de Bleek ½ lopense; groes de Beemt ½ lopense. De andere helft is van Maria Andries Droesen, weduwe Hendrik Verrijt en hun drie kinderen. Belast met ƒ 1-9-8 per jaar aan de Kempenaar, te 's-Hertogenbosch. Koopsom ƒ 5,-.

Francis Verreyt, te Maseyk, in de lande van Luyk, Peeter Hendrik Verrijt, mede voor Hendrien Verrijt, Hendrik Verrijt en Maria Andries Droesen, weduwe Hendrik Verrijt. Zij verkopen aan Peeter Verrijt 2⁄6e deel onverdeeld in groes het Weyvelt in de Steegen geheel 1½ lopense; land Maria Kerkhofakker ½ lopense; land de Leege straat 1 lopense; land het Cloostervelt 1 lopense; land den akker bij Willem Francen 1 lopense; land de Papendonk ½ lopense: land de Bleek ½ lopense; land den Beemt ½ lopense; groes agter Jan Munster 1 lopense; groes de Vlaas 1 lopense; groes de Waatervlaas 1 lopense. Het geheel is belast met ƒ 0-10-4 per jaar aan het Huis van Asten, ƒ 0-05-0 per jaar aan de Kerk van Asten. Koopsom ƒ 5,-.

Maria Andries Droesen maakt haar testament op:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 140; 19-04-1793:
Maria Andries Droesen weduwe Hendrik Verrijt, onpasselijk, testeert. Alle voorgaande contracten vervallen. Zij praelegateerd aan Pieter en Hendrien, haar zoon en dochter de helft in huis en hof in de Steegen met een deel van het Weyvelt geheel 3 lopense; de helft van een akker Maria Kerkhofsakker geheel ½ lopense; de helft van een akker de Clampenborg geheel 1 lopense; de helft van een stuk
land en groes de Papendonk geheel ½ lopense; de helft van een groesveld het Aangelag geheel 4 lopense; de helft van een groesveld de Bleek geheel ½ lopense; de helft van een groesveld de Beemt geheel ½ lopense. De voorstaande goederen zijn de testatrice aangekomen bij transport, van haar zwager, Francis Verrijt de dato 30-0-1790. Gereserveerd egter sodanig aandeel als haar, comparantes, zoon, Hendrik, na scherpheid van regten in dese bovenstaande parceelen soude konnen competeeren. Nog legateert zij aan Pieter, haar zoon het paard met de kar. En aan haar dochter, het bed door haar in huis gebracht onder reserve als voor. Haar erfgenamen worden haar drie kinderen met name Hendrik, Pieter en Hendrina dit nadat het hiervoor gelegateerde voldaan zal zijn.

Pieter Hendrik Verrrijt koopt het erfeel van zijn broer en zus:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 1; 17-08-1793:
Hendrik Hendrik Verrijt en Hendrina Verrijt verkopen aan Pieter Hendrik Verrijt, hun broeder, de goederen van wijlen hun ouders, Hendrik Verrijt en Maria Andries Droesen huis, hof en aangelag in de Steegen met een deel van het Weyvelt 3 lopense; land Maria Kerkhofsakker ½ lopense; land de Clampenberg 1 lopense; groes en land de Papendonk ½ lopense; groes Aangelag 4 lopense; groes de Bleek ½ lopense; groes de Beemt ½ lopense; land ½ copse; land de Boetscholt 2½ lopense; groes Steegensveltje 1½ lopense; land Nieuwe Erve ½ lopense. Belast met een scabinale gelofte van ƒ 120,-; ƒ 0-14-12 per jaar in een meerdere rente aan de Kempenaar, te ' s-Hertogenbosch. Koopsom ƒ 350,-. Pieter Hendrik Verrijt is schuldig aan Hendrik Hendrik Verrijt ƒ 150,- à 3% en aan Hendrien Verrijt - ƒ 200,- à 3%.

Maria Andries Droesen is op 28-07-1794 te Asten overleden:

02

In de bewoningslijst rond 1800 en bij de verpondingen van 1810 zien we de bewoningsgeschiedenis van het huis terug:

Jaar Eigenaar nummer 17 Steegen Bewoners nummer 17 Steegen
1798 Peeter Hendrik Verrijt Peeter Hendrik Verrijt
1803 Peeter Hendrik Verrijt Peeter Hendrik Verrijt

Verpondingen 1810 XIVd-67 Steegen folio 86:
Pieter Hendrik Verrijt bij transport 17-08-1793.
Pieter en Hendrien Hendriks Verrijt ½ bij versterf 1793.
Hendrik, Hendrien en Pieter kinderen Hendrik Verrijt ½ bij versterf 1790 en Maria Dries Driessen weduwe ½ en de anderen ½ bij transport 30-06-1790 van Francis Verreijt.
Hendrik en Francis Verreijt.
Nummer 17 huijs en hof met aangelag en ½ vant wijtvelt 3 lopense.

In het archief van Asten staat een verkoop van groes van Pieter Hendrik Verrijt aan Adriaan Keysers en uit de rest van het verhaal kunnen we opmaken dat later ook het huis aan hem is verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 156; 23-01-1804:
Pieter Hendrik Verrijt verkoopt aan Adriaan Keysers groes het Beemtje 1 lopense, ene zijde kinderen Pieter Verrijt, andere zijde de Kraaystarten. Koopsom ƒ 47,-.

In 1815 heeft Pieter Hendrik Verrijt nog een schuld open staan:

Notarieel Archief 38-64; 03-06-1815:
Pieter Hendrik Verrijt heeft een schuld van ƒ 150,-, als borg een huis, ene zijde Adriaan Keijsers, andere zijde kinderen Andries Walravens.

Pieter Hendrik Verrijt is geboren te Asten op 07-02-1757 en op 11-04-1818 te Asten getrouwd met Antonetta Strijbosch, geboren te Deurne op 03-10-1789 als dochter van Joseph Arnoldi Strijbosch en Maria Michiels van Steensel. Zij verhuizen rond 1824 naar de Zeilberg, zoals blijkt uit het bevolkingsregister van Deurne over de periode 1824-1839:

03

Zij hebben het huis verkocht aan buurman Adrianus Johannes Keijsers. Pieter Hendrik Verrijt is op 11-07-1843 te Deurne overleden en Antonetta Strijbosch is op 22-06-1851 te Deurne overleden.

Adrianus Johannes Keysers is geboren te Asten op 29-02-1756 als zoon van Johannes Keysers en Margaretha van Lommel. Hij is op 18-02-1781 te Asten getrouwd met Johanna Maria van der Cruys, geboren te Asten op 04-02-1757 als dochter van Jacobus van der Cruijs en Hendrien Willem Kels (zie Stegen 80):

04

Het gezin van Adrianus Johannes Keysers en Johanna Maria van der Cruys:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henrica Asten 29-03-1782 Kind Asten ±1782
2 Henrica Asten 25-10-1784 Kind Asten ±1784
3 Johannes Asten 23-09-1787 Asten 02-02-1816
Johanna Maria Deenen
Asten 26-11-1885 zie Achterbos 9
en ook Voormalig huis B695
4 Elisabetha Asten 30-07-1791 Asten 17-01-1819
Peter Hendrik van Helmond
Asten 08-04-1864

Johanna Maria van der Cruys is op 18-10-1818 te Asten overleden en Adrianus Johannes Keysers is op 15-02-1824 te Asten overleden en in het notarieel archief lezen we dat Peter Hendrik (Piet) van Helmond als man van Elisabeth Keijsers het huis erft:

Notarieel Archief 48-61 Asten 14-02-1825:
Jan Keijsers en Pieter van Helmond gehuwd met Elisabeth Keijsers. 2e lot krijgt Pieter van Helmond, huis en aangelag in de Steegen, groot 27 roede 80 el, ene zijde Hendrik Leenen.

In het kadaster over de periode 1811-1832 staat ook Peter Hendrik van Helmond als eigenaar genoemd:

Kadaster 1811-1832; C357:
Huis, schuur en erf, groot 05 roede 60 el, noord oostelijke Stegen, klassen 6.
Eigenaar: Peter Hendrik van Helmond.

05

06

Peter Hendrik (Piet) van Helmond is op 14-05-1836 te Asten overleden en kort daarna vindt een splitsing plaats. Het huis krijgt kadasternummer C1465 en de schuur kadasternummer C1466, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart. 

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont Elisabeth Keijzers als weduwe van Peter Hendrik van Helmond, in het huis met huizingnummer C30. Zij overlijdt te Asten op 08-04-1864 en haar zoon Hendrikus van Helmond, geboren te Asten op 21-11-1819 neemt het huis met vanaf 1869 het huizingnummer C32 over. Hij is op 09-02-1860 te Asten getrouwd met Maria Anna van Bussel, geboren te Lierop op 04-10-1824 als dochter van Antonie van Bussel en Johanna van der Weerden:

07

Rond 1880 wordt schuur C1466 afgebroken en vindt er een bijbouw plaats. Het huis krijgt kadasternummer C2112, zoals te zien is op de kadasterkaart rechts.

 

Enkele jaren daarna is er nog sprake van een vereniging, ofwel de grond wordt herverdeeld en krijgt het huis kadasternummer C2252, zoals geheel rechts is weergegeven. 

Hendrikus van Helmond vertrekt in 1880 met zijn gezin naar het dorp (zie Voormalig huis G1447) en in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 22-11-1879 verkoopt hij zijn vee en inboedel en in de Helmonsche courant van 03-07-1880 verkoopt hij een partij rogge:

08 09

Het huis wordt verhuurd aan Johannis Janssen, geboren te Asten op 10-05-1840 als zoon van Johannes Janssen en Elisabeth Hazen (zie Voormalig huis C99). Hij is op 19-02-1876 te Deurne getrouwd met Johanna Maria van Horik, geboren op 23-03-1844 te Deurne als dochter van Johannis van Horik en Catharina van der Zanden. Na het overlijden van Johanna Maria van Horik op 29-04-1881 te Asten is Johannes Janssen hertrouwd op 12-09-1884 met Hendrica van Bussel, geboren te Asten op 24-06-1856 als dochter van Johannes van Bussel en Antonetta Goossens (zie Voormalig huis E1031). Zij verhuizen rond 1886 naar Vlierden.

Het huis wordt daarna bewoond door Willem van Heugten, geboren te Asten op 09-01-1823 als zoon van Joost van Heugten en Anna Lint (zie Zand 21). Hij is op 16-04-1858 te Asten getrouwd met Johanna Verheijen, geboren te Asten op 08-07-1828 als dochter van Johannes Verheijen en Johanna van Heugten (zie Diesdonk 26). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 heeft het huis het huizingnummer C34:

10

Johanna Verheijen overlijdt te Asten op 18-02-1895 en Willem van Heugten woont met zijn gezin tot 1900 in het huis en vertrekt dan naar Voordeldonk (zie Voordeldonk 91). In de krant de Zuid-Willemsvaart van 23-05-1900 biedt eigenaar Hendrikus van Helmond de boerderij te koop aan:

De koper is Francis van Bree, geboren te Lierop op 05-05-1868 als zoon van Johannes van Bree en Geertruda van Neerven. Hij is op 13-01-1896 te Bakel en Milheeze getrouwd met Maria Henrica Meulendijks, geboren te Bakel op 20-06-1868 als dochter van Christiaan Meulendijks en Maria Catherina van Lierop. Het huizingnummer van het huis in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1890-1900 is dan C30:

11

Francis van Bree woont met zijn gezin tot 1906 in het huis en vertrekt dan naar de Peeleijk onder Vlierden. Daarna wordt het huis verhuurd aan en bewoond door zijn broer Gerardus van Bree, geboren te Asten op 29-02-1872 en te Vlierden op 11-01-1907 getrouwd met Philippina Hurkmans, geboren te Vlierden op 13-11-1884 als dochter van Johannes Hurkmans en Francina van de Vorst. Het huizingnummer in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 is dan C30.

12

13

Gerardus van Bree vertrekt met zijn gezin in 1908 naar de Markstraat in Mierlo en het huis met huizingnummer C26 wordt daarna bewoond door Henricus van de Berkmortel, die vanuit C30 (zie Stegen 76) verhuist:

14

Henricus van de Berkmortel wordt rond 1912 eigenaar van het huis en hij woont daar met zijn gezin tot 1924 en verhuist dan naar de Pannenhoefschelaan 7 in Helmond. Misschien kon hij niet wachten op de aansluiting op het elektriciteitsnet, zoals gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 23-11-1923 linksonder. Daarop volgend de verkoop van zijn gewassen in het Eindhovensch dagblad van 05-07-1924 rechtsonder:

Het huis met over de periode 1920-1930 huizingnummer C12 wordt daarna aangekocht door Petrus Wijnen, geboren te Asten op 24-04-1894 Peter Johannes Wijnen en Helena Maria Coolen (zie Voormalig huis F179). Het wordt bewoond door zijn broer Theodorus Wijnen, geboren te Asten op 31-10-1895 en op 12-06-1924 te Someren getrouwd met Johanna Maria Maas, geboren te Someren op 14-11-1897. Het huis met huizingnummer C12 staat ook bekend als Stegen 18:

15

Ook over de periode 1930-1938, Theodorus Wijnen is rond 1930 eigenaar geworden, wonen zij nog met hun gezin op Stegen 18:

16

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-11-1934 en van 03-06-1942 de geboortes van zonen Antonius en Theodorus:

17 18

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 22-01-1938 verkoopt men land in de buurt van Theodorus Wijnen In het Peelbelang van 25-11-1944 komt een koekalf bij Theodorus Wijnen aangelopen:

19 20

Theodorus Wijnen is overleden en Johanna Maria Maas is op 23-04-1947 te Eindhoven overleden.

Hieronder een foto uit 1973 en daaronder een streetview van de uit 1820 daterende woning met het huidige adres Stegen 64:

21

22

Overzicht bewoners

Hoeve op de Steegen
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1612 Marcelis Willems van de Bogaert ±1580 Marcelis Willems van de Bogaert ±1580
1632 Peter van Ruth Asten ±1610 Peter van Ruth Asten ±1610
1679 Jan Peters van Ruth Asten 29-04-1638 Jan Peters van Ruth Asten 29-04-1638
1704 Hendrik Jansen van Ruth Asten 23-11-1672 Hendrik Jansen van Ruth Asten 23-11-1672
Steegen huis 17
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Hendrik van Ruth Asten 23-11-1672 Hendrik van Ruth Asten 23-11-1672
1741 weduwe Hendrik van Ruth Asten 07-06-1690 weduwe Hendrik van Ruth Asten 07-06-1690
1746 weduwe Hendrik van Ruth Asten 07-06-1690 weduwe Hendrik van Ruth Asten 07-06-1690
1751 weduwe Hendrik van Ruth Asten 07-06-1690 weduwe Hendrik van Ruth Asten 07-06-1690
1756 weduwe Hendrik van Ruth Asten 07-06-1690 weduwe Hendrik van Ruth Asten 07-06-1690
1761 weduwe en kinderen Hendrik van Ruth Asten 07-06-1690 weduwe en kinderen Hendrik van Ruth Asten 07-06-1690
1766 Hendrik en Francis van Reijt Asten 26-06-1715 Hendrik van Reijt Asten 26-06-1715
1771 Hendrik en Francis van Reijt Asten 26-06-1715 Hendrik van Reijt Asten 26-06-1715
1776 Hendrik en Francis van Reijt Asten 26-06-1715 Hendrik van Reijt Asten 26-06-1715
1781 Hendrik en Francis van Reijt Asten 26-06-1715 Hendrik van Reijt Asten 26-06-1715
1798 Peeter Hendrik Verrijt Asten 07-02-1757 Peeter Hendrik Verrijt Asten 07-02-1757
1803 Peeter Hendrik Verrijt Asten 07-02-1757 Peeter Hendrik Verrijt Asten 07-02-1757
Kadasternummer C357
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C357 1832-1840 Peter Hendrick van Helmond Asten 15-04-1780
C1465 1840-1864 Peter Hendrick van Helmond Asten 15-04-1780 splitsing
C1465 1864-1880 Henrikus van Helmond Asten 21-11-1819
C2112 1880-1886 Henrikus van Helmond Asten 21-11-1819 bijbouw
C2252 1886-1900 Henrikus van Helmond Asten 21-11-1819 vereniging
C2252 1900-1910 Francis van Bree Lierop 05-05-1861
C2252 1910-1924 Henricus Berkmortel Deurne 15-07-1877
C2252 1924-1930 Petrus Wijnen Asten 24-04-1894
C2252 1930-1938 Theodorus Wijnen Asten 31-10-1895
Stegen 18
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1824 Peter Hendrik Verrijt Asten 07-02-1757 Antonetta Strijbosch Deurne 03-10-1789 naar Deurne
1824-1836 Peter Hendrick van Helmond Asten 15-04-1780 Elisabeth Keijzers Asten 11-07-1791 14-05-1836
1836-1859 Elisabeth Keijzers Asten 11-07-1791 weduwe van Helmond
C30 1859-1864 Elisabeth Keijzers Asten 11-07-1791 weduwe van Helmond 08-04-1864
C30 1864-1869 Henrikus van Helmond Asten 21-11-1819 Maria Anna van Bussel Lierop 04-10-1824
C32 1869-1879 Henrikus van Helmond Asten 21-11-1819 Maria Anna van Bussel Lierop 04-10-1824
C34 1879-1880 Henrikus van Helmond Asten 21-11-1819 Maria Anna van Bussel Lierop 04-10-1824 naar Asten
C34 1881-1885 Johannis Jansen Asten 10-05-1840 Henrica van Bussel Asten 24-06-1856 naar Vlierden
C34 1886-1890 Willem van Heugten Asten 09-01-1823 Johanna Verheijen Asten 08-07-1828
C30 1890-1899 Willem van Heugten Asten 09-01-1823 Johanna Verheijen Asten 08-07-1828 Voodreldonk
C30 1899-1900 Francis van Bree Lierop 05-05-1861 Maria Henrica Meulendijks Bakel 20-06-1868
C30 1900-1907 Francis van Bree Lierop 05-05-1861 Maria Henrica Meulendijks Bakel 20-06-1868 naar Vlierden
C30 1907-1910 Gerardus van Bree Asten 29-02-1872 Philippine Hurkmans Vlierden 13-11-1884 naar Mierlo
C26 1910-1920 Henricus Berkmortel Deurne 15-07-1877 Johanna Kuijpers Deurne 09-10-1880
1920-1924 Henricus Berkmortel Deurne 15-07-1877 Johanna Kuijpers Deurne 09-10-1880 naar Helmond
C12 1924-1930 Theodorus Wijnen Asten 31-10-1895 Johanna Maria Maas Someren 14-11-1897
18 1930-1938 Theodorus Wijnen Asten 31-10-1895 Johanna Maria Maas Someren 14-11-1897
Referenties
  1. ^Bossche bijdragen; bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch, 1921-1922, Deel 4, 1921 (https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMKB26:000187001:00106&coll=dts&query=asten&facets%5BalternativeFacet%5D%5B%5D=Bossche+bijdragen&sortfield=date)
  2. ^Taxandria; tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis en volkskunde, jaargang 41, 1934 (https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?coll=dts&identifier=MMUBTB01:001585001:00309&objectsearch=%22den+brant%22+&query=hoeve+%22den+brant%22+asten)